Hotărârea nr. 251/2019

HCLS3 nr.251 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:
 • - Expunerea de motive nr. 378212/CP/15.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 377768/15.04.2019 al Serviciului Control Intern ~ Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 372771/10.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

 • - HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

™ HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pct. 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL5.Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art6. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                            /NR. 251

DIN 16.04.2019

MigKK W. A-. Q g UCIS 5

FIO-pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10                           la data de 31.12,2018                              -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr.

Sold la:

rd.

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

Ă. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

01

4.312

1.947

II. IMOBILIZĂRI C0RP0RALE(ct,211+212+213+214+215+216+217+223+224

+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)

02

02

291.732

1.071.641

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )

03

03

122.000

780.103

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

418.044

1.853.691

B, ACTIVE CIRCULANTE

i. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-34S+351+3 54+356+357+358+361+7-368+371+/-3 78 +381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-din ct.4428)

05

05

1.414.930

II.CREANȚE o (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. (ct,267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 +441 **+4424+df n ct4428*ft+444M+445+446**+447*a+4482+451**+453*+456^+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

06a (3011

81.276

8,483.587

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct 463)

07

06b (302)

TOTAL (rd,06a+06b)

08

06

81.276

8.483.587

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

țct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

IV. CASAȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

10

08

3.386.268

11,175.091

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

3.467.544

21.073,608

G CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12}

12

10

5,449

17,056

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

13

11

5.449

17.056

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 471*)

14

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.l 61 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431**s+43&'*«+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447**»+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457 +4581 +462+4661+473*^+509+5186+519)

15

13

103.520

6.978.501

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

3.369.473

14.112.163

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

17

15

3.787.517

15.965.854

G.DATORIIîSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.l 61+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281 +431***+436***+437*^+4381 +441 «*+4423 +4428***+444***+446***+447**s+4481+451**it+453*ît*+455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

L VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 2S + 28)

20

18

1. Subvenții pentru investiții (ct475), (rd.20+21)

21

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 475*)

2.2

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 475*)

23

21

2, Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)

25

23

FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an țct.472*)

26

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd .26+27)

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

28

26

Sume de reiuat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

29

27

Fondul comercial negativ (ct.2O75)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

4.500.000

16.500.000

1. Capital subscris vărsat (ct 1012)

32

30

4.500.000

16500.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

11. PRIME DE CAPITAL (ct 104)

37

35

HI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

8.917

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)            SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D (ct. 117)

44

42

0

712,483

VL PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC (ct. 121)

45

43

178,337

SOLD D (ct 121)

46

44

712.483

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

8.917

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-4O+41-42+43-44-45)

48

46

3.787.517

15.965.854

Patrimoniul public (ct, 1016)

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 21

50

48

CAPITALURI -TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+1O-13-16-17-18)

51

49

3.787.517

15.965.854

Suma de control FIO: 198245417 / 4531.68845

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


1) SumeleînscriseSaacestrend ți prBinale din conluJ 267 reprezintă creanțele aferente ccntracleior de f ea strig financiar și altor contracte asimilate, precum ji alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mica de 12 Suni.

2} Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea șj actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONSTANT1NESQJ IOAN

Semnătura          J

a

(

ut/

l

1

Formular VALIDAT
Bifați numai dacă este cazul:


i|H Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

jO Sucursală-

grupuri de interes economic

ID Activ net mai mic de V2 din valoarea capitalului subscris |


■04.02.2Gi') Tîp situație financiară: UU


iTSemestru


Anu! 2018


Entitatea AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI 53 SRL


ffl

<U


Județ

|8ucurestî~


Sector

jsector3


Localitate

] j6UCUReSȚ1


Suma de control^


16.500.000


Strada_______

|cALEAViTANTelefon


Număr din registrul comerțului j 140/9897/2017

Forma de proprietate


Cod unic de inregistrare 3 j 7 8 0 ^4 0 8 0


35—Societari cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor


Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEN)


4211 Lucrări de construcții a drumurilor șt autostrăzilor(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


jWfgjgggiEntități de | I interes pU&lic"ZLj ], entitățile care au optat pentru un e)»rcițtu financiar diferit de t—l anul calendaristic cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 j | 2. persoanele Juridice aflate în lichidare, potrivit legii

™ OuEunftațile deschise în România de societăți rezidente în state


j. sudunnațue aescnise în romanța ae soci« a pârtrnâ hd 5 pa țiul u 1 Econo mîc Eu ropea n :


Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.20IS de către entitățile prevăzute Ia pct,9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:

Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

[cONSMNTÎnESCU 1OAN


ÎNTOCMIT,


Semnătura
Numele si prenumele Îmedrea DANIELA

Calitatea

\\ AÂ..Z............      .......

p2—CONTA81L SEF

V w Q 1           1

Semnătura

..... V 7 .......................

Nr.de inregistrare tn oraantsmuî profesional

I-                                                      ...............................................................................I


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Enti ta tea are obligațialegală de au dita re a s itu ații lor fi nancîa re a nu ale? r ■ I ■ D A; j {a NU Entitatea » optat voluntar pentru auditareasituatîilorfinanciare anuale? < |(^ DA (• NU ) Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |%J [

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma deaudit

{radulescugeorgeta


Formular VALIDAT,  ,          F20-pag. 1

4(CLSS^.Q5? IfA

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE 1    7

r .                          iadatade 31.12.2018

Cod 20                                                                                      - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă

(Ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741 ** + 766***)

01

10.270.677

2. Alte venituri țct.711 +712+721 + 722 +725+ 741**** +751 +755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

1.281

6.395

3. Costul materiilor prime și ai consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)

03

22.388

1.037.995

4. Cheltuieli cu personalul (ct 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)

04

405.677

2.084.133

5. Ajustări de valoare (ct. 654+681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

10.116

183.896

6, Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 * 609* + 611+612 + 613 + 614 + 615 + 621 +622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

06

275.583

6.792.711

7, Impozite (ct.691 + 695 + 698)

07

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)

08

0

178.337

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09

712.483

0

Suma de control F20 :  21981672/453168845, *) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri,

*”*) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care maî au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

Rd. 06 - Se înscriu șl cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing {ct, 666),

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

CONSTANT! NESCU iOANNumele si prenumele

MEDREA DANÎELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF


Semnătura______,_____________________________

Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE

DATE INFORMATIVE               Fj° 'pag 1

fa data de 31.12.2018

Cod 30                                                                                        - lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.1 OS 03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitatî

Sume

A

8

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

178.337

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd .05 + 09 +15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

-peste 30 de zile

06

06

-peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

-contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

-alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

1301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

15

36

Numărul efectiv de salariati existent; la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

4z

55

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

.22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate Ia termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare ~ dezvoltare *«)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

8

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

-după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-dinfonduri publice

42

40

-dinfonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct4094)

48

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

49

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

50

48

122.000

780.103

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri Imobilizate șî obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51 +52+53)

51

49

1

- acțiuni necotate emise de rezidenti

52

50

- părți sociale emise de rezidenti

53

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

54

52

1

- dețineri de cel puțin 10%

55

523 (3031

- obligațiuni emise de nerezîdentî

56

53

F30-pag. 3

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

57

54

122.000

780.102

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

58

55

122.000

780.102

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

59

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092+411 +413 + 418), din care:

60

57

568

7.812.302

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate,în sume brute (din ct.409l + din ct. 4092 + din ct. 411 +din ct.413 + dinct.418)

61

58

Creanțe neîncasate ta termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct 4092 + din ct. 411 + din ct 413)

62

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct. 425 + 4282)

63

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (dinct 431+436+437+4382 + 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

64

61

80.708

671.284

~ creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct431+437+4382)

65

62

7.632

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul sta Ui lui (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

66

63

80.708

663,652

- subvenții de incasat(ct.445)

67

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

68

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct,4482)

69

66

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

70

67

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct, 431 + din ct.436 + dîn ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

71

68

Alte creanțe (ct, 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

473), (rd.70ia72)

72

69

5.449

17.056

- decontări privind interesele de participare ,decontari cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participate (ct.453+456+4582)

73

70

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

74

71

5.449

17.056

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

75

72

Dobânzi de încasat {ct. 5187) , din care:

76

73

- de la nerezidenți

77

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici

78

75

investiții pe termen scurt, în sume brute (ct 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.5O8), (rd.77 la 80)

79

76

- acțiuni necotate emise de rezideați

80

77

F30 - pag. 4

- părți sociale emise de rezideați

81

78

- acțiuni emise de nerezidenti

82

79

~ obligațiuni emise de nerezidenti

83

80

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

84

81

Casa în lei și în valută (rd.83+84)

85

82

31.159

30.143

-în lei (ct 5311)

86

83

31,159

30.143

-în valută (ct, 5314)

87

84

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)

88

85

3.355.109

11.144.948

-în lei (ct. 5121), din care:

89

86

3,355.109

11.144.948

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

90

87

-în valută (ct 5124), din care:

91

88

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

92

89

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd,91+92)

93

90

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în iei (ct. 5112 + 5125+5411)

94

91

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct 5125+ 5414)

95

92

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124}

96

93

103.520

6,978.501

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)

97

94

-în lei

98

95

- în valută

99

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)

100

97

-în lei

101

98

-în valută

102

99

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din Ct. 1682)

103

100

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 +

1686 + 1687) (rd. 102+103)

104

101

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

105

102

- în valuta

106

103

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

107

104

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

108

105

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

109

106

14.150

6,131.563

- datorii comerciale în relația cu nerezidențiî, avansuri primite de la clienți nerezidenti și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct, 403 + din ct 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

110

107

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

111

108

38.547

71,424

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd .110 la 113)

112

109

50.823

775.514

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

113

110

38.150

74.491

F30 - pag.5

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

114

111

12,477

701.023

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (Ct.447)

115

112

196

- alte datorii in legătură cu bugetul statului țct.4481)

116

113

Datoriile entitatlî in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

117

114

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct455), din care:

118

115

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

119

116

- sume datorate acționarilor/asociaților pers.juridîce

120

117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 119 Ia 123)

121

118

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct453+456+457+4581)

122

119

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

123

120

- subvenții nereluate la venituri (din ct.472)

124

121

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

125

122

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cliențî (ct, 478)

126

123

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

127

124

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici

128

125

Capital subscris vărsat (ct, 1012), din care:

129

126

4,500.000

16,500,000

-acțiuni cotate 3)

130

127

-acțiuni necotate4)

131

128

- părți sociale

132

129

4.500.000

16.500.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

133

130

Brevete si licențe (din ct.205)

134

131

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

8

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

135

132

338,115

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

8

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

136

133

Valoarea bunurilor din domeniul publica! statului aflate în concesiune

137

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

138

135

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii ct OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5}

139

136

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

Suma (lei)

%6)

A

B

Col.1

Col2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012} 6}, (rd. 138 4-141+145 la 148)

140

137

4.500.000

X

16.SOO.OOO

X

- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)

141

138

4.490.000

99,78

16.490.000

99,94

- deținut de instituții publice de subord. centrală

142

139

- deținut de instituții publice de subord. locală

143

140

4.490.000

99,78

16.490.000

99,94

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

144

141

10.000

0,22

10.000

0,06

- cu capital integral de stat

145

142

10.000

0,22

10.000

0,06

- cu capital majoritar de stat

146

143

- cu capital minoritar de stat

147

144

- deținut de regii autonome

148

145

- deținut de societăți cu capital privat

149

146

- deținut de persoane fizice

150

147

- deținut de alte entități

151

148

Nr. rd.

Sume (leî}

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

152

149

- către instituții publice centrale;

153

150

- către instituții publice locale;

154

151

- către alți acționari la care statul/unitățiîe administrativ teritori a le/instîtuțiiie publice dețin direct/indirect acțiuni sau partkipații indiferent de ponderea acestora.

155

152

Nr. rd.

Sume (lei}

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

156

153

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

157

154

~ către instituții publice centrale;

158

155

- către instituții publice locale;

159

156

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

160

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercîțiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

161

158

- către instituții publice centrale;

162

159

1 .

F30 - pag. 7

- către instituții publice locale;

163

160

- către alți acționari ia care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/iindirect acțiuni sau particîpații indiferent de ponderea acestora.

164

161

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 7)

165

!51a

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

166

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

163

Creanțe preluate prin cesionare de ia persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

168

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

165

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

170

166

XVIII. Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

31.12.2017

31.12.2018

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

171

167

0

10.270.677

Producția vândută (ct.701+702+703-704+705+706+708)

172

168

3.779.523

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

173

169

6.491.154

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

174

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)

175

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

176

172

2, Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct711+712)

SoldC

177

173

Sold D

178

174

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

179

175

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

180

176

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

181

177

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414+7415 + 7416 +7417 + 7419)

182

178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

183

179

5.984

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

184

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

185

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

186

182

0

10.276.661

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

187

183

22.388

1.037.995

F30 - pag. 8

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

188

184

92.716

100.160

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct605)

189

185

402

6.033

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

190

186

5.493.844

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

191

187

-102

14.041

9. Cheltuieli cu personalul (rd, 1891190)

192

188

405.677

2.084.133

a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641 +6421643+644)

193

189

316.667

2.030.849

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)

194

190

89.010

53.284

lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)

195

191

10.116

183,896

a.1) Cheltuîel (ct6811+6813+6817)

196

192

10,116

183.896

a.2) Venituri (ct,7813)

197

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)

198

194

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

199

195

b.2) Venituri (ct.754+7814)

200

196

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)

201

197

182,363

1.206.716

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

202

198

180.962

1.199.432

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăm in te asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

203

199

1.370

1.486

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

204

200

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

205

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

206

202

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

207

203

31

5.798

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general șl care mai au în derulare contracte de leasing (ct 666) 3)

208

204

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

209

205

"■Cheltuieli (ct.6812)

210

206

-Venituri (ct.7812)

211

207

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 Ia 186-187+188+191+194+197+205)

212

208

713.764

10.098,736

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 182-208)

213

209

0

177.925

- Pierdere (rd. 208-182)

214

210

713.764

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

215

211

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

216

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)

217

213

194

412

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

218

214

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

219

215

15, Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

220

216

1.087

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

221

217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211+213 + 215 + 216)

222

218

1.281

412

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)

223

219

F30 - pag, 9

-Cheltuieli (ct.686)

224

220

-Venituri (ct.786)

225

221

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct,666) S)

226

222

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

227

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

228

224

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

229

225

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 218 -225)

230

226

1.281

412

- Pierdere (rd. 225 - 218)

231

227

0

0

VENITURI TOTALE (rd, 182+218)

232

228

1.281

10.277.073

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

233

229

713.764

10.098.736

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTțĂ):

- Profit (rd. 228-229)

234

230

0

178.337

- Pierdere (rd. 229-228)

235

231

712.483

0

19. Impozitul pe profit (ct. 691)

236

232

20. impozitul specific unor activitati (ct. 695)

237

233

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

238

234

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)

239

235

0

178.337

- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)

240

236

712.483

0

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


SemnăturăFormular VALIDAT


Nr.de înregistrare în organismul profesional:Numele si prenumele

Numele si prenumele

CONSTANT!NESCU IOAN   fi

MEDREA DANIELA

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ia data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                      - iei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

1.168

X

1.168

Alte imobilizări

02

4.165

2.733

X

6.898

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporaîe

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

5.333

2.733

X

8.066

Ii.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

273.992

958.629

1.232.621

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

26.835

5.870

6.949

25.756

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare în curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

300.827

964.499

6.949

1.258.377

HI,imobilizări financiare

17

122.000

658,103

X

780.103

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

428.160

1.625.335

6,949

2.046.546

F40 - pag, 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- tei-

Elemente de imobilizări

Nn rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9--6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1,Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

256

912

1.168

Alte imobilizări

20

765

4.186

4.951

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 194-20+21)

22

1,021

5.098

6.119

li,Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

7,495

69.061

1.158

75.398

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

1.600

109.738

111.338

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

9.095

178.799

1.158

186.736

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

10.116

183.897

1.158

192.855

F40 - pag. 3


SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13-10+1V12)

A

8

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32la34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  11924842 / 453168845

ADMINISTRATOR,

Semnătura________________________________

Nr.de Înregistrare in organismul profesional:


Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent) Atentie • Selectat! mai întâi tipul entitătii (rri'â'H st mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati


1011 SC(OF10S.R31

OK

: 1; ■■

(ultim ut rard sau n rrx ra n d uacom pletatl •'

Nrxr.

Cont

Suma

1


rnrsari


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL C.U.l. HO 37604089

REG.COM. 340^897)2017

ANEX A


SEDIUUBUCURESTI SECTOR 3 Calea WUn Of 242

INDICATORI

Nr.r d.

EXECUȚIE Im 2016

referitori*

marile

»prlM*

miri

litote

lulk

0

1

2

3

8b

1.

VEfîiYUft! TOYÂLEW.i + Rd.^2“fin aăi

1

0-03

0.03

6.01

0,02

12.36

360.15

—90.9 .

1

Ven | turl W talc din sx p ttjfiUre(Rd.3 +Rd.B+Rd.9+RdJ2+RdJ3+Rd.'M)dln tara!

2

5.96

c

12.33

380/13

90,87

8)

din produella vanduta|Rd.4+Rri.Si-Rd.B+rd7) din care:

3

0

12.33

360.13

12.33

41}

din vanzarea produselor

4

W1S

347.6

42}

din servicii prestate

5

7ti4

12.33

12.33

12.33

43}

din radavsnte sl chirii

fi

44)

sile venituri

7

m

din vânzarea mărfurilor

n

707

78,54 ,

0)

din sub vanii! al transferuri da exploatare aferente cifrei do faceri

9

ei}

subvenții, cLprevedarilar legale in vigoare

10

cî}

tiansfsrurl cf.prevadartlor legala In vigoare

11

SI

djn oraduclJa de imobilizări

«I

venituri 41, costului producția! In curs do oascutle

13

f)

elte venituri din aMpîflaiarc(Rd,15+Rd.'lB+nijJ9*rdj’D+nt21}dln caro:

14

5.3B

0.00

0.00

c.oo

Hi

<Hn amenzi al penalltatl

1?

îl)

cm va num activelor ii op. ac capsau            mn

care:                                                ...         ............

18

-activa corporale

17

- activa nacorporalo

18

«)

din subvenții pir Investiții

18

W)

din valorificarea certificatelor C02

20

fSL

alic vantlurl

21

5.98

2

Venituri financiaro (Rd.23+Rd.24+fW.25+Rd,26+Rd27) din este:

22

0.03

0.03

(U3

0.02

0.03

0.02

0.03

“i

din imobilizări financiare

23

M

dlh Investiții financiare                                  “

Z4

dlri diferente de cure

7?

dl

din dobânzi

7?

o

sila venituri financiare

îî

766

0.03

0.03

0.03

.0.02

i).O3

9.02

D.0î . .

3

Venituri «xtraordlnere

țș

7fi7

11.

CHBLYUleU ToYAle tRiUWW.15$+Bd,d44l

29

163.16

172.97

19121

356.64

355.93

... 501.17

412.816

1

Chaltuîefl da ezplaaiaralRd.31+Rd.79+Rd.86+Rtf.120),tlln caro:

30

183.1$

172.97

193.21

356.64

355,93

601.17

412.615

A

Cheltuieli cu bunuri a) 8srv!ell(M,32+Rd.40+Rd.4a) din acrei

31

28.88

29.08

38,80

111.27

111.08

250.72

12B.M

A1

Idlncereî

32

10.26

5.54

10.96

15,01

18.22

131.82

68.91

âL

ehauulsll cu materllia prime

,13

tMlSflt

0.22

2,12

115-67

J>L

cnalt.cu materisiole consumabile, din care:

34

«JlS

4.73

. 2.95

6.22

5.21

9.93

9.86

11.87

b11lchslt.su plasele de schimb

3fi

0.29

2.62

b21 tchalt.cu combustibilii

30

UJÎ1

2.85

1.79

3.24

3.37

5.83

8.84

7.89

«}

cheltuieli privind materialele de na luni obiectelor de Inventar

37

603

5.82

3.59

4.74

3.6

5.92

5

5.29

cheltuieli privind e ne raia al apa

Ofi

£05

0.98

0.28

0.09

2.02 .

«1

cheltuieli privind mărfurile

?9

W7»K9

67.22

M

L'ttblluidll prWlho sarvictisa WiUUtte db tertilRd.414Rd.42f-Rrf.4M din cam:

40

613

4J8

8,05

13.27

53.15

83.18

112.13

23.2

<1

cha

rutei! cu întreținerea eJ reparațiile

41

0.32

0.07

0.15,

0.2

3.72 .

.0.37

jâ.

chs

tulell privind chiriile iRd.W+Rd.WItlln caro;

cu

0.29

7.96

10.55

52.95

71.27

112.13

22.83

bl)

către opere; ori cu capital Integral fmajorititr de stat

43

Jî21

către operatori cu cap IUI privat

44

«1

prime deasigurare

4fi

611

3.77

2.87

0.17

A3

cheltuieli ouatieaervieiiexeculata ue terii

iRd.474fldAB+Rd.507Rd.57+Rdt62+Râ.S34Rd,67+Rd.88+Rd,694R d.7Sl din care: ,

40

£74

12.02

14.47

1137

43,11

9.68

5.97

9.43

cheltuieli cu colaboratorii

47

JlL

chetiuleit privind comisioanele s! onorariul din cere;

49

hui cheltuieli privind consultanta Juridica

49

ei

cneii.de proiac&b reclama ai puuncnata                    [

Rd,5l+ad.S31dlneare:    ...............

50

613

<7lț

ctaHiJl&ll da țîratocal dta care :

41

-

lichele cadou iog.i 93)2008 cu modificările ulterioare

52

țîl

cheltuia li do reclama sl puriJicHate, dta cărei

ș?

ilchets cadou pir cheltuieli de reclama sl publicitate fa g.i 93)2006 cu modifica file ulterioara

54

HXECUTtE 2019

Atigvst

Mpttmbri

OCT

NOV

DEC

TOTAt* EXECUTAT

An

diferența

6C

8

12.37

BO»j‘

94.42

1072.26......

8120,21...

10277.06

23885

13537.94

12.33

508.26

94,38

1072.23

8120.14

10276.65

23835

13559.35

13.33

508.26

94.38

92.14

2687.62

3779.82

23716

19936.48

405.93

32.05

1364.2

2289.98

23493

21208.62

12.33

12,33

12.33

92.14

1322.43

1468.55

218

-1270.55

0

0

0.99

O.0D

-0.99

980.69

5432.52

6491.15

"' -6491A5...

0

0

0......- ,

0

0

0

0

. 0 .....

0

0

0

8»S0

120

114,02

D

0

0

100

100

a

BD

80

D

0

0

0

0

0

6.M

20

14.02

0.04

0.04

0.04

0.03

0.07

0.41

49

4W

0

0

.. 0

0

. 0

12

12

. 0

18

18

OM

OM

0.04

0.03

0.07

0.41.........

19

18,59

. 0

. 0

343.826

542.71

335.66

1281.28..

5460.876

10093.73

23559.13

4367017

343.626

642.71

335,66

1251.28

5459,876

10096.73

23851,13

135524

112.77

299.35

112.33

1043,53

5222.25

7488.523

18392

11206,372

29.64

211,07

39.66

925.55

5128.983

6824.308

16777

10152.692

181.08

i.ii......

1.12

480.448

75 6.398

13983........7

16184.102

9.32

7.57

1.78

6.05

7.02

62.61

98  .......

1549 .

.0.2

78.14

0.99

82,24

153

75.76 .

9.4

9.4

.20.22

19.28

20.76

11245

140

27.55

10.06

12.25

9.98

23,82

3.35

98.23

558

559.77

0.76

. 0.57..

0.46

0.68

0.19

8

36

32

795.37

4816.2

.......5478.75

-5479.79.

75,75

61.73

60.21

77,39

76.86

669.3

1094

424.7

1.27

1

1,15

. 2.26

0.18

10.68

76.31

. .74,48

80,60...

59.01 .

75.13 ..

68.96 . ..

635.20

fâs

345.72

9

0

0

662

.982

0.05

0,05

. 7.72 ..

22.33

26

9.87

7,48

7.05

12.44

40.59

16.41

192.02

821

523.98

0........

0

. 0

27

27

0

27

27

0.24

2.45

2.69

29

26.31

0

25

.....2'5'    .

0

D

0 ... .

4

4

0

0

-

tic bato cadou pir campanii de merketlng.studlid pistei, promovare pe plata existente seu noi,potrivit ta glii 63(2606 cu modificările ulterioare

55

0

Q

fc

etate oremavare a aradusetar

55

■ .„ „ 0 .....

dj

â h/cu s^bhsoriiareă potrivii 0 UQ ti ti#(h 5 [HO£+Hd31$+R dlrt care;

57

0

0

0

dlj

ch da sponsorizare in domeniul medical sl «natala

58

0

0

dî}

enba sponsoHTarejndomeniUe educație, mvatarnant/scc/ai sl ssojt din caro

59

0

0

«HI

pentru club urile sportive

.........9........

........ 0 .....-

d=tj

cheliulali dospeaiorizere pl alta acțiuni si acflvilatJ

61

0

0

hi

cha

tulell cu transportul de bunuri sl persoana

AÎA

0.02

2.21

0.01

.0.01 ....

3.71

0.04

6

357

351

fi

cha

tufo 11 da deplasare, detașare, transfer din care:

fi-}

4Î5

2.81

.... w

66

69.39

cheltuieli cu diurna (Rtf,B&+Rd.B61cfin care

0

9

0

Interna

SG

0

0

■externa

66

0

c

aha

tu 1 cil postata si taxe de talecomunlcafll

«4

1.53

1.64

1.71

1.71

1.82

1.60

1.72

1,72

1.76

1.75

1.78

1.67

20.66 .

80

59.34

hi

cheltuieli cu servicii bancare al asimilate

FfA

0.09

0.09

0.07

0.13

MO

M4

MO

0.07

.0,13 .

. 9,15

0.21

9.11

1.38

34

.......6211

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care

69

«sigis

10.35

10.13

10,57

39,08

7.76

5.03

7.51

5,69

5.16

10,53

34.65

12.14

155.57

228

57.33

111

chaituteH da a Binara ro sl paza

70

eu

..... 2.77.....

. 6J3 .. .

, ...M ........

53

_

12)

ch. privind întreținerea sl funst. tehnicii de calcul

71

613

0.53

1.80

1,02

0.00

0.70

0.23

0.23

0.45

0.74

0,23

0.48

6.7

23

21.3

cheltuieli cu nrenatlrea profesionala

72

£15

0,B3

0,96

1.19

0.39

1.19

.4,28. . ..

120

115.72

14}

ch.cu reevaluarea Imob.corporete si nscorp.dln «re;

73

0

0

eterente bunurilor iii ustura domeniului public

74

0

0

|5}

cholrufoJI cu prostate ta efectuate do filiale

71

„. .0 " ,

&

16)

chel tuta II privind recrutarea sl plasarea personalului de conducere cf, Ordonanței do urgenta a Guvernului nr, 10912011

75

0

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

0

19

18

ti

aita chef* uieiî

70

0

0

a

Cheltuieli cu impozita t taxe el varsamlnîo asimilata (Rd.80+Rd. 81+Rd.82+Hd.S3+Rd.84zRd.6S) din care t

79

0,15

0.02

0.69

0.02

0.03

0.02

0.006

0.025

0.12

0,02

0.23

0.1

1.432

230

225.588

fii

ch. cu taxa pf.actlvliafea de exploatare a resurselor minerale

0

0 .

hi

eh.cu redeveni» ptreonce slana rea bunurilor publice sl

61

......0 -,

<> ., ■■■

cti.cu taxa de licența

0

22

.... îi . . ...

țfl

ch. Cit' taxa de autoritare

53

0

15

......18.....

el

ch.cu taxa de mediu

«4

0

0

n

eh'cu alte laxa el Impozita

65

«5

0.15

0.02

0.69

0.02

0.03

0.02

0.008

0.026

0.12

0.02

.... 0.23 ....

. 0.1

1,432

190

188.688

G

Cheltuieli cu parsona!ul(87+Rd.l0O+Rd.1O4+Rd.113) din care:

56

129,28

136.74

142.96

230.2

229.59

235.29

287.75

215,52

225.44

203,23

163.2

222.85

2422,14

4479,13

2056.99

cheltuieli da natura sal anal a (Rd,88+Rd.92)

57

92.25

101.51

113.74

199116

195198

202.42

234.17

197,11

180.48

171.07 ..

151.48

,-190.36

... 2030.0

3984.83

1954.03

CI

Cheltuieli cu a olarii le (Rd.65+Rd.9tt+Rd.91J din cares

63

92.25

101.51

113.74

199.16

196.95

202.42

234.17

197.11

180.48

171.07

151,45

190.35

2030,0

3954.59

1954.03

salarii da baza ”                                      |

3?

$41

92,25

101.61

113.74

199.16

195.98

202.42

334.17

197.11

180.48

1TLD7

151.48

...190,36.....

2030.F

3984.83

1954.03

b)

sporuri, prime alta aamtiGaui Aterente s auriu iul <te bata ( ecmfermCCM

90

Mîl

O

a

0

Pi

alta bonifica fi 1 le o niorm       ț

91

0 .

0

0

C2

Bariu suri f Rd.93+RiST96+Rd.97+Rd.96tRtf.a3) din «re;

92

0

0

0

0

a)

chst.aociate prevaztrta.ta art.25 din l«g#22772O1B privind CF cu iriodincerlle a) câmpie tarile ulterioara

93

0

D

. Ițlcheta da crasa ct.LG. 15312006 cu moriII.Hilar.

94

0

D

- 1 lichele cadou ot.ehelt.Baclata 1.G.193I20CB

95

0

0

KL

ttchela da masa

96

0

0

aL

vauctiara do vacanta

97

0

0

ti)

ch.privfnd participarea safartatflorta profitul obHntrt In arta! precedent

sa

a

0

0

jti

sile cheltuieli conform CCM

95

0

0

C3

Alte chel Leu personalul              :             ț

100

0

0

0

0

»)

oersonal .                            ..........

101

0

0

b)

thicu drepiurite         cuvenite in data îmtârâri

ludecaicrostl

102

0

0

«)

ch.de natura salariata aferente restructurării, privatizării, administrator special, ale comisii sl comitete

103

0

a

cx

Cheltuieli aferenta contactului do mandat si a ailor organe do conducere al contrei, comisii sl

comite ta(Rd.1tl5+R<i,10Bt-Rti.11URd,112) din care;

104

34.19

32.13

25,98

25.98

27,09

27.69

27,69

13.67

40

27.69

27.69

27.89

338.09

340.3

2.21

flț

aentru dlraclorVdlrebtomt               '

165

0

0.

* I

eemponența fixa

■fClfl

631

0

0

, leompononla variabila

107

0

..0......

b)

pgdÎKj cWWI di                             dta

«er»:

1CB

£11

34.19

32.13

25.53

25.93

27.69

27,69

27.69

13.57

40

27.69

27.69

27,89

336,09

340.3

2.21

componentă fixa

1(19

C.009

O.oos

340.3 .. .

343,291

-rt

cdmabnenla variabila

116

0

a

Ci

pentru AGA si cenzori

111

0

0

<n

pentru afle comisii si comitete constituite potrivit legii

112

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile dai o rate de angajator

113

2,64

3

3.23

S.SS

5.95

5.1 B

5.89

4.74

4,98

4,47

4.03

4.8

53.25

154

100.75
0

Alia choitufeii do exploatare

(Rd.116+Rd.11B+fld.119+Rd.12CH.RdA2l+Rd.l32)ciin care:

114

!       7.08

7.15

12,97

15,15

15.16

15.14

15.32

®î

ch.cu majora ri si pana1ltat1(Rd.122*Rd.123} din care:

415

«511

către buflotu) pen^rai consolidat

11?

cifre attl creditori

117

cheltuieli t>dv activele Imobilizata

11»

573

e)

chollufell aferenta Iran sfere rtl or pentru plata personalului

119

fii

Alta cheltuieli

1?»

a)

cheltuieli cu amortizarea Imobilizărilor corporala «1 necorporato

121

«311

7aO0

7.15

7,18

15.15

15.15

15.14

15.32

f)

ajU pro

start si deprecieri ptr.plerdere de valoare al vlzlcartelRd.123+Hd,128) din care:

122

fii

chettuiall Priv aluatarllo si proviziei no le

17?

f1.

provizioane privind participarea te profit o sola Nai Hor

124

7T

71

provizioane In legătură cu contractul de manetei

12S

«1

venituri din provizioane si ajustări ptdepreciere sau pierderi de valoare din care;

126

fî. u

din anularea prQvlz|oanelar|Rd.12a+Rd.123+Hd,130),dîn care:

127

din participarea satariaiilor ta prerii

17,6

din deprecierea Imobliliarilor comorele si activa circulanta

17,9

venituri din alte provizioane

Wfl

2

cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.13S+Rd.13B) din care:

131

0

fit

cheltuieli privind ttobanzila d|n caret                            ,

1-77

Ml

aferente creditelor pi investiții

w

Hîl

aferente creditelor pt activitatea curenta

164

hi

efie

iulail din diferente de cure valutar din csre:

19?

Ml

aferente creditelor pt Investirii

136

FH1

aferente creditelor bl activitatea curenta

197

ni

alto cheliuUU flnenctare

3

choliuloll ©xt         re

REZULTATUL BRUT (PRORT/PIERDERE) Rd.1-Rd.2S)

140

-183.13

-172.94

-187,2

-356.62

-343.57

-141.02

■321.718

-

va nituri neimpcxaUHa

141

-

ch&ltutah nededucilblle fit»!

147

IMPOZIT PE PROFIT

149

BSTFDE fiW£}Am£ntare

venituri tetele din exploatare din Mr#:(Rd21

144

Bl

-venituri din subvenții al transferuri

146

b)

> alte venituri care nu sa Iau in cehul te dnteranlnarea producllvltatll muncit ct. Legii anuali a bugetului da alai

w

2

chnttutall ds natura salariate lRd.871. din care :•*

147

Hi

bl

W

1»0

3

dte

tuto II cu salarii ta IRd.Sftl

161

4

&

te personal proanozat ta finala anului

1»?

5

fc.

4edlu de salari a tl

153

S

a)

câștigul meniu lunar p« sal a nat llotiporaoana) data mimat pe baza cheltuielilor tte natura salariata (rd147-rd53’-rd98llrd153112*1000

154

b|

cesilgul mediu lunstf pa salariat (ielfpareeani} determinat po baza eheltLîiniiîar de nalura «ilerista rscalulsta ci legii nnuate a bugetului do slat

158

7

a}

productivitatea muncii In uniteii valorice pe total personal medîufmll le lip e raoa na)( Rd.Z/Rd .153)

166

bl

productivitatea muncii in unitari volorico pe total personal mediu recalculate cf legii anus te a bugetului de stal

157

=)

productivitatea munci! in unltatl fizice pe total persanei madlujcantltato de produse linltelpe renana) W»QPF/Rd153

158

ci}

EiWWe as GaitVr^j'ptbiauttJVnsn tWâli TftUftiisBKw cb dm

eflffli.. .        .....                    ..........

189

-

ca nil tata a de produse finito (DPF1

166

pratmedluln)

151

vaiBarenQPF'ii

152

ponderea In venituri loiale de Bxploatare^Rd.ISSIRd.Z

163

B

ptell restante

164

9

Creanțe restante din care:

16Ș

-

de ii operator cu capital întograilrncoritar da stol

165

*

de ta operatori cu capitel privai

167

do ta bufleiul de stat                     ....

1pn

do le bupBtui tocat                       m-i,

159

da k alta cn ti ia 11              J~ . u’.;1 ‘          v

179

io

credite pt rina ntarea nctlvttetii    4Z. v              ''D’’,

171

1 curente (soldul ramas do rambursai)               l'<-

CONDUCĂTORUL UNiTATII


Administrai or

Joii) CONSTANTiNESCUSTRAZiSS

.      S.R1. A ,

£'^98971'^./

•*?£{;■ ts C}1


15.31

17.3

15.93

24.3

1B9-53

ISO

60.47

0

19

10

0 ........

0

0

............x^- ■

. 5.79   ......

-5.79

0

9

©

■ ■■ .0.......

15.31

17.3

19.98

24,3

24,69

183.74

249

56.25

0

9

9

0

0

0

0

6

0

0

0

3

0

0

0

0

0

..0...............

0

0

1S

19

a

0

0 ......

0

0

9

a

0

9

fi

9

o

0

fi

0

0

-331.256

•34.41

-341.14

-176

3659.332

179.33

215.87

37.54

9

.......    9,

9

.49. .

...........4B...

. .    9

42.32

4i2i^.:

9 . . ...

9

9 ..........

0

a

9

0

9

0

0

0

..........9-—

0

0

D

0 ...

0

39M.S3 .

3984,83..

0

150

160. .

9

. 150 .. .. .

150

0

2213

2213

0

2213

2213

0

26.56

26.56

0

0

0

a

9

0

0

0 .. .

0

0

9

. .0.. .

9

9

9

0

9

.......-0

0

9

9

.....9- ■

0

0

. 0

fi

0

0

.....

9

0

5-------

9

Intoemlt Dania!» MfidwJi

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

2 000 000.00

12 000 000.00

10 000 000.00

0.00

12 000 000.00

12 000 000.00

0.00

0.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

6 500 000.00

0.00

10 000 000.00

0,00

16 500 000.00

0.00

16 500 000.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

0.00

0.00

8 917.00

0.00

8 917.00

0.00

8 917.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL

NEREP 3 PîREDERE NEACOP.

712 483.46

0.00

0.00

0.00

712 483.46

0.00

712 483.46

0.00

1171.1

PIERDERE AN FISCAL 2017

712 483.46

0.00

0.00

0.00

712 483.46

0.00

712 483.46

0,00

121

PROFIT SE PIERDERE

5 352 127.15

2 879 708.30

5 473 133.13

8 123 888.94

10 825 260.28

11 003 597.24

0.00

178 336.96

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

8 917.00

0.00

8 917.00

0.00

8 917.00

0.00

Total sume clasa 1         8064610.61    21 379708.30    15482060.13    18 132805.94     23546660.74    39512514.24      721 400.46   16687253.96

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

1 167.70

0.00

0.00

0.00

1 167.70

0.00

1 167.70

0.00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

6 897.64

0.00

0.00

0.66^

6 897.64

0.00

6 897.64

0.00

208.1

LICENȚA SAGA

825.21

0.00

0.00

0.00

825.21

0.00

825.21

0.00

208.2

SISTEM INFORMATIC CALCUL DEVIZE

2 750.00

0.00

0.00

0.00

2 750.00

0.00

2 750,00

0.00

208.3

LICENȚA WIN DOS DSP OEI DVD

1 978,16

0.00

0.00

0.00

1 978.16

0.00

1 978,16

0.00

208.?

LICENȚA TRANSPORT AUTOVEHICUL

260.00

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

260.00

0.00

208.6

LICENȚA TRANSPORT ARR

706.00

0.00

0.00

0.00

706.00

0.00

706.00

0,00

208.7

CARTELA TAHOGRAFiCA

moo

0.00

0.00

0.00

239.00

0.00

239.00

0.00

208.8

CERTIFICAT CALIFICAT CERTSIGN

139.27

0.00

0.00

0.00

139.27

0.00

139,27

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAS INI, UTILAJE)

501 949.17

0.00

0.00

0.00

501 949.17

0.00

501 949.17

0.00

2132

APARATE SI INSTALAT» DE MĂSURĂ,

32 704.61

6 948.76

0.00

0.00

32 704.61

6 948.76

25 755.85

0.00

CONTROL SI REGLARE

2132.1

LAPTOP ASSUS1

7 215.52

0.00

0.00

0.00

7 215.52

0.00

7 215.52

0.00

2132.2

LAPTOP ASSUS

2 770.58

0.00

0.00

0.00

2 770.58

0,00

2 770.58

0.00

2132.3

LAPTOP ASSUS 2

4 171.43

0.00

0.00

0.00

4 171.43

0.00

4171.43

6.00

2132.4

MULTIFUNCȚIONAL LASER CANON

1 814.29

0.00

0.00

0.00

1 814.29

0.00

1 814.29

0.00

2132.5

KIT SUPRAVEGHERE VIDEO

6 948.76

6 948.76

0.00

0.00

6 948.76

6 948.76

0.00

0.00

2132.6

LAPTOP ASUS UX550VD 15.6

6 511.76

0.00

0.00

0.00

6 511.76

0.00

6 511.76

0.00

21327

DESKTOP ALL IN ONE HP PRO ONE 440

G3

272.27

0.00

0.00

0.00

3 272.27

0.00

3 272.27

6.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

730 671.25

0.00

0.00

0.00

730 671.25

0.00

730 671.25

0.00

2133.1

DACIA DOUSTER SL PLUS 1.5 DCI

131 498.90

0.00

0.00

0.00

131 498.90

0.00

131 498.90

0,00

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018


Corrt

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

2133.2

FORD TRANZIT

110 620.00

0.00

0.00

0.00

110 620.00

0.00

110 620.00

0.00

265

ALTE TITLURI IMOBILIZATE

1.00

0.00

b.oo

0.00

1.00

0.00

1.00

b.oo

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

278 748.67

0.00

501 353.55

0.00

780 102.22

0,00

780 102.22

0.00

2678.1

GARANȚIE PM 33 CONTRACT 12661

104 011.52

0.00

6.38

0.00

104 017.90

0.00

104 017.90

o.o'o

2678.10

GARANȚIE PARC PANTELIMON

CONTRACT 256362 19.11,18

0.00

0.00

472 339.60

0.00

472 339.60

0.00

472 339.60

0.00

2678.11

GARANȚIE FURNIZARE MATERIALE

DADP CTR255382 19.11.18

0.00

.........d.bo

8 370.42

0.00

8 370.42

0.00

8 370.42

0.00

2678.12

GARANȚIE BETON ASFALTIC

SUBSECVENT 2 CT2Q2093 29.11.18

0.00

0.00

10 652.11

0.00

10 652.11

0.00

10 652.11

0.00

2678J3

GARANȚIE BETON ASFALT CTR SUBSECVENT 3

0.00

0,00

9 973.75

0.00

9 973.75

0.00

9 973.75

0.00

2678.2

GARANȚIE PM SR CONTRACT 12662

10O 933.46

0.00

8.41

0.00

100 941.87

0.00

100 941.87

0.00

2678.3

GARANȚIE OMV PETROM

20 000.00

6.66

0.00

0.00

20 000.00

0.00

20 000.00

0.00

2678.4

GARANȚIE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

3 634.34

0.00

0.00

0.00

3 634.34

0.00

3 634.34

0.00

2678.5

GARANȚIE SC A.D.P.B. S.A.

5 010.54

0.00

0.00

0.00

5 010.54

0.00

5 010.54

0,00

2678.6

GARANȚIE PM S3 CONTRACT 128605

24 629.68

0.00

2.05

0.00

24 631.73

0.00

24 631.73

0.00

2678.7

GARANȚIE PM S3 CONTRACT 202893

28.09.2018

4 905.13

0.00

0.41

0.00

4 905.54

0.00

4 905.54

0.00

2678.8

GARANȚIE MOBILBOX CONTRACT 38

16.11.2018

9 000.00

0.00

0.00

0.00

9 000.00

0.00

9 000.00

0.00

2678.9

GARANȚIE DADP UTILAJE CONTRACT

237239 01.11.2018

6 624,00

6.00

0.42

0.00

6 624.42

0.00

6 624.42

0.00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

0.00

1 137.20

0.00

30.50

0,00

1 167.70

0.00

1 167.70

2808

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

0.00

4 792.27

0.00

158.81

0X)0

4 951.08

0.00

4 951.08

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR. MIJ. DE TRANSPORT

1 158.12

70 805.10

0.00

5 750.70

1 158.12

76 555,80

0.00

75 397.68

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

92 594.31

o’oo

18 743.60

0.00

111 337.91

0.00

111 337,91

192 854.37

2 054 651.71

24 683.61

200 361.25    2 046 544.83501 353.55

1 553 298.16

176 277.64

Total sume clasa 2

301

MATERII PRIME

1 278 550.43

374 789.56

767 972.75

485 008,38

2 046 523.18)

859 797.94

1 186 725.24)

0.00

3021

MATERIALE AUXILIARE

192.66

192.66

0,00

0.00

192,66)

192.66

o.oo]-

0.00


Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

3022

COMBUSTIBILI

97 468.12

91 726.43

15 592.09

20 764.12

113 060.21

112 490.55

569.66

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

174 818.44

81 267.51

0.00

o.oo

174 818.44

81 267.51

93 550.93

0,00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

49 470.49

49 470.49

7 027.38

7 027.38

56 497.87

56 497.87

0.00

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

94 903.15

94 903.15

3 358.06

3 358.06

98 261,21

98 261.21

6.00

0.00

345

PRODUSE FINITE

919 211.35

919 211.35

1 364 1 94.72

1 364 194,72

2 283 406.07

2 283 406.07

0.00

0.00

371

MĂRFURI

3 712 377.77

873 941.49

2 154 149.88

4 866 901.57

5 866 527.65

5 740 843.06

125 684.59

0.00

381

AMBALAJE

8 850.01

0.00

540.00

990.00

9 390.01

990.00

8 400.01

0.00

Total sume clasa 3          6 335 842.42     2 485 502.64     4 312 834.88     6 748 244.23     10 648 677.30     9 233 746.87    1 414 930.43            0.00401

FURNIZORI

2 820 036.84

7 876 047.10

1 997112.94

3 072 665.87

4 817149.78

10 948 712.97

0.00

6131 563.19

401.00007

FUTURE LINE COMPUTERS EXIM SRL

13 577.20

13 577.20

437.53

437.53

14 014.73

14 014.73

0.00

0.00

401.00009

ICON MEDICA SRL

2 300.00

2 300.00

0.00

0.00

2 300.00

2 300.00

0.00

0.00

401.00010

DANTE INTERNATIONAL SRL

0.00

579.90

579.90

0.00

579.90

579.90

0,00

0.00

401.00011

OMV PETROM MARKETING

104 782.84

104 782.84

1 116.73

16 795.23

105 899.57

121 578,07

0.00

15 678.50

401.00014

ECO TEHNO CONS SRL

6 074.16

6 759.60

685,44

0.00

6 759.60

6 759.60

0.00

0.00

401.00017

MEGA IMAGE SRL

0.00

0.00

537.00

537.00

537.00

537.00

0.00

0,00

401.00020

CUMPĂNĂ 1993 SRL

1 993.97

1 993.97

181.81

181.81

2 175.78

2 175.78

0.00

0,00

401.00022

SCADPB SA

104103.40

104 703.44

8 919.28

8 319.24

113 022.68

113 022.68

0.00

0.00

401,00025

URGENTCARGUS

245.16

363.33

175.41

57.24

420,57

420.57

0.00

0.00

401.00026

COMPANIA DE LIBRARII

79.10

79.10

0.00

.. ..............................

0.00

79.10

79.10

0.00

0.00

401.00030

NOBILA CASA PAPER

952.72

952.72

0.00

0.00

952.72

952.72

0.00

0.00

401.00033

LUKO1L ROMANIA SRL

1 059,85

1 059.85

6.00

0.00

1 059.85

1 059.85

0.00

0.00

401.00037

ECO PUBLIC SRL

1 801.68

2 728.17

926.49

957.36

2 728.17

3 685.53

0.00

957.36

401.00038

LADYNFOR PROD

2 370.48

2 370.48

0.00

0.00

2 370.48

2 370.48

0.00

0.00

401.00040

CROS CONSTRUCT SRL

8 290.04

8 290.04

451.90

451.90

8 741.94

8 741.94

0.00

0.00

401.00041

PARTENER SRL

2 241.04

2 241.04

0.00

0.00

2 241.04

2 241.04

0,00

0.00

401.00043

SRAC CERT SRL

4 471.95

4 471.95

0.00

0.00

4 471.95

4 471.95

0,00

0.00

401.00047

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS

863.85

863.86

279.95

279.95

1 143.80

1 143.80

0.00

0.00

401.00048

DEOEMAN SRL

8 625.83

8 625.83

0.00

0,00

8 625.83

8 625-83

0.00

0.00

401.00051

ROMPETROL SRL

792.15

792.15

0.00

0.00

792.15

792.15

o.ob

0.00

401.00053

POSTA ROMANA SA

29.20

29.20

0.00

0.00

29.20

29.20

0.00

0.00

401.00054

INSTITUȚIA PREFECTULUI

MUN.BUCUREȘTI

559.00

559.00

........ 0.00

0.00

559.00

559.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

401.00056

ECO VERA SYSTEMS

773.50

1 538.67

765.17

0.00

1 538,67

1 538.67

0.00

0.00

401.00060

KRAUS DINAMIC SRL

170.00

170.00

0.00

0.00

170.00

170.00

0.00

0,00

401.00063

ORANGE ROMÂNIA SA

17 498.64

19 282.68

3 470.59

1 686.55

20 969.23

20 969.23

0.00

0.00

401.00066

LAFITTE COMMUNICATIONS SRL

32 688.67

32 688.67

1 639.70

1 639.70

34 328.37

34 328.37

0.00

o.oo

401.00069

MARINA SERGIU SORIN SI ASOCIAȚII

142.80

142.80

0.00

0.00

142.80

142.80

0.00

0.00

401.00071

HIGH EXPERT SOLUTIONS SRL

20 000.00

20 000.00

0.00

0.00

20 000.00

20 000.00

0.00

0.00

401.00072

RCS RDS SA

3311.32

3 311,32

311,99

311.99

3 623.31

3 623.31

0.00

0.00

401.00073

DUOTIL SERV SRL

532.00

532.00

0.00

0.00

532.00

532.00

0,00

o.oo

401.00074

LORE ACTIV CONSTRUCT SRL

135.00

135.00

0.00

0.00

135.00

135.00

0.00

0.00

401.00075

PEPCO RETAIL SRL

120.23

120.23

0.00

0.00

120.23

120.23

0.00

0.00

401.00078

ELCHIM 98 IMPEX SRL

39.80

39,80

0,00

0.00

39.80

39.80

0,00

0.00

401.00079

RODIFARM IMPEX

460.00

460,00

0,00

0.00

460.00

460.00

0.00

0,00

401.00080

UNIK PROFY MAX SRL

40.00

40.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0,00

0.00

401.00082

FUNDAȚIA ACADEMIA DE TRANSPORT II

550.00

550.00

0.00

0.00

550.00

550.00

0.00

0.00

401.00083

MEGA PRICE TOTAL SRL

215.00

215.00

0,00

0,00

215.00

215.00

0.00

0.00

401.00084

WUNDERHAFF SRL

583.73

583.73

0,00

6.00

583.73

583.73

0.00

0.00

401.00085

MARBONA CONSULTING SRL

3 650.00

3 650.00

0.00

0.00

3 650.00

3 650.00

0.00

0.00

401.00086

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA

1 513.93

1 513.93

59.50

59,50

1 573.43

1 573.43

o.oo

0.00

401.00087

GLOBAL GÎS CONSULTING AG SRL

2 856.00

2 856.00

0,00

0.00

2 856.00

2 856.00

0.00

0.00

401.00088

CALIFICĂRI DESERVENTI SRL

1 239.60

1 382.40

285.60

142.80

1 525.20

1 525.20

0.00

o.oo

401.00089

PRAKTIKER ROMANȘA S.A.

501.55

501.55

0.00

0.00

501.55

501.55

0.00

0.00

401.00090

HORN8ACH CENTRALA SRL

109.45

109.45

0,00

o.od

109.45

109,45

o.oo

0.00

401,00091

TECHNO MAȘTER AUTOSAFE SRL

450.00

450.00

0.00

0.00

450.00

450.00

0.00

0.00

401.00092

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

65 363.95

4 169 654.23

882 999,38

557 383.97

948 363.33

4 727 038.20

0.00

3 778 674,87

401.00093

BMGCDCARWASH SRL

35.00

35.00

0,00

0.00

35.00

35.00

0.00

0.00

401.00094

DITL SECTOR 3

428.0Q

428.00

0.00

0.66

428.00

428.00

0.00

0.00

401.00095

COM EL COMPUTER SRL

549.99

549.99

0.00

0.00

549.99

549.99

0.00

0.00

401.00097

MARAD CONCEPT SRL

89.00

89.00

0.00

6.00

89.00

89.00

0.00

6.66

401.00098

TACHONAN SERVICE SRL

1 891.84

1 891.84

0.00

0.00

1 891.84

1 891.84

0.00

0.00

401.00100

IN AUTO HANDLING SYSTEM SRL

155.00

155.00

0.00

0.00

155.00

155.00

o.oo

o.oo

401,00101

RIO MARKET-ASÎG SRL

60.00

60.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

401.00102

RADULESCU M GEORGETA

9 500.00

9 500.00

0.00

0.00

9 500.00

9500.00

0.00

0.00

401.00103

GRUPUL DE ANALIZA STRATEGICA SRL

10462.64

11 860.16

1 327.52

0.00

11 790.16

11 860.16

0.00

70.00

401.00104

AUTO TOTAL COMPLET SRL

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

401.00105

CORSAR ONLINE SRL

3 463.00

3 463.00

0,00

0.00

3 463.00

3 463.00

0.00

0.00

401.00106

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA

1 287.00

1 287.00

6.0'6

0.00

1 287.00

1 287.00

0.00

0.00

401.00109

MOLDOVEANU REMUS ALEXANDRU

16 528.65

16 528.65

0.00

0.00

16 528.65

16 528.65

0.00

0.00

401.00110

EFICIENT ACCOUNT1NG SRL

5 580.00

5 580.00

0.00

0.06

5 580.00

5 580.00

0.00

0.00

401.00111

DALEX GRUP SRL

1 128 786.74

1 128 786.74

66 628.10

66 628.10

1 195 414.84

1 195 414.84

0.00

0.00

401.00112

NETVOLT SRL

1 833.00

1 833.00

0.00

6.00

1 833.00

1 833.00

0.66

0.00

401.00114

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BOGDAN CR1STINA

150.00

150.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

401.00115

GLÎSSANDO S.R.L.

210.00

210.00

0.00

0.00

210.00

210,00

0.00

0.00

401.00116

ECOSID FLOR SRL

4 800.00

4 800.00

0.00

800.00

4 800.00

5 600.00

0.00

800.00

401.00117

FOXX COLOR SRL

34 "66

34.00

0.00

0.00

34.00

34.00

0.00

0.00

401.00118

SMART XD EXPERT SRL

1 190.00

1 190.00

0.00

0.00

1 190.00

1 190.00

0.00

0.00

401.00119

TANO ACTIV SERVICE SRL

1 825.00

1 825.00

220.00

220.00

2 045.00

2 045.00

0.00

0.00

401.00120

MAICOM GRUP SRL

273 066.23

273 066.23

24 850.60

24 850.60

297 916.83

297 916.83

0.00

0.00

401.00121

VETRO DESIGN SRL

688.91

688.91

0.00

0.00

688.91

688.91

0,00

0.00

401.00122

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

2 485.13

2 485.13

277.03

554.06

2 762.16

3 039.19

0.00

277.03

401.00124

AUTO COBALCESCU SRL

6 422.96

6 422.96

0.00

0.00

6 422.96

6 422.96

0.00

0.00

401.00125

MERSAT TEHNIC SRL

90 757.25

104 115.96

13 358.71

0.00

104 115.96

104 115.96

0.00

0.00

401.00126

FRAMSTEG MANAGEMENT SRL

396.27

396.27

Q.QG

0.00

396.27

396.27

0.00

0.00

401.00128

VO1NEA MARIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALA

45.00

45.00

0.00

0.00

45.00

45.00

0.00

0.00

401.00129

ALEXANDRU DOBRE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

401.00130

IO-VE COM PROD S.R.L.

90.00

90.00

0.00

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

40Î?0013r

GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL

' î 806.42

512 023.46

132 614.69

301.07

134 421.11

512 324.53

0.00

377 903.42

401.00132

PICTA & PRENTA S R.L.

54.00

54.00

0.00

0.00

54.00

54.00

0.00

0.00

401.00134

MECANO VALMAR S.R.L.

”..........1’256.45

255^45

" 0.00

6.00

1 255.45

1 255.45

0.00

0.00

401.00135

PENTAGON SRL

1 904.08

1 904.08

0.00

0.00

1 904.08

1 904.08

0.00

0.00

401.00136

REGISTRUL AUTO ROMAN RA

’ 3 624.80

3 624.80

0.00

0.00

3 624.80

3 624.80

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

401.00137

EXPOTEHNICA SRL

1 601.81

1 601.81

0,00

0,00

1 601.81

1 601.81

0.00

0.00

401,00138

ITALIA STAR COM DUE SRL

982.54

982.54

0.00

0.00

982,54

982.54

0.00

0.00

401.00139

PAN COURIER EXPRESS SRL

15.83

15.83

0.00

0.00

15.83

15.83

0.00

0.00

401.00140

ECOGREEN CONSTRUCT SRL

1 713.60

2 284,80

571.20

0.00

2 284.80

2 284.80

0.00

0.00

401.00141

MOTOUNELTE.RO SRL

49.50

49,50

0.00

0.00

49.50

49.50

0.00

0.00

401.00143

CERTSIGN SA

362.09

362.09

0.00

0.00

362.09

362.09

0.00

0.00

401.00145

AUTO RAPTOR SRL

52.00

52.00

0.00

0.00

52.00

52.00

0.00

0,00

401.00146

SIFEE UTILAJE SRL

1 000,07

1 000.07

0.00

'6.66

1 000.07

1 000.07

0.00

0.00

401.00147

SOFT CAR PAPERS S.R.L.

40.00

40.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

401.00148

ARABESCUE SRL

246,40

246.40

0.00

o.oo

246.40

246.40

0.00

0,00

401.00149

AGENTTRAOE SRL

390.50

390.50

0.00

0.00

390.50

390.50

0.00

0.00

401.00150

IDEAL CONSTRUCT LOGISTIC SRL

23 562.00

23 562.00

0.00

0.00

23 562.00

23 562,00

0.00

0.00

401.00152

ATC & ST SOLUTIONS SRL

464.00

464.00

0.00

0.00

464.00

464.00

0.00

0,00

401.00153

TOTAL OFFICE & STAMP SRL

52.46

52.46

0,00

0.00

52.46

52.46

0.00

0.00

401.00154

CARBOGAZ SRL

144.00

144.00

0.00

0.00

144.00

144.00

0,00

o.oo

401.00155

SOFIAN CONSTRUCT FIN AN CE

138 220.00

138 220,00

0.00

0.00

138 220.00

138 220.00

0.00

0.00

401.00156

WIRTGEN ROMANIA SRL

4 053.52

208 372.42

89 749.56

0.00

93 803.08

208 372.42

0.00

114 569.34

401.00157

ONLINE MiLENIUM SRL

1OOX3O

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

401.00159

ACTIV INDUSTRYSRL

100.00

100,00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

401.00160

M&M SERV IMPORT EXPORT SRL

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

401.00161

VOLTRAK SRL

1 517.76

1 517.76

0.00

0.00

1 517.76

1 517.76

0.00

0.00

401.00162

AS EDILITARE&ÎNFRASTRUCTURA S.R.L

16 243.50

86 136.66

10 000,00

0.00

26 243.50

86 136.66

0.00

59 893.16

401.00163

KAD PROJECT SOLUTIONS SRL

3 600.00

4 300.00

1 200.00

0.00

4 800.00

4 800.00

0.00

0.00

401.00164

HIGH Q, PROMOTION S.R.L.

305.00

305.00

0.00

0.00

305.00

305.00

0.00

0.00

401.00165

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

268 043.99

268 043.99

624 161.90

624 161.90

892 205.89

892 205,89

0.00

0.00

401.00166

ELIS PAVAJE S.R.L.

0.00

75 108.54

75 108.54

r       6 862.97

75 108.54

81 971.51

0.00

6 862.97

401.00167

SMART EXPERT SEAP SRL

1 190.00

1 190.00

0.00

0.00

1 190.00

1 190.00

0,00

0.00

401.00168

MOBILBOX ROMANȘA S.R.L.

"     21 275.92

21 487.43

7 489.91

7 278.40

28 765.83

26 765.83

0.00

0.00

401.00169

AGROSELL INVEST EXPO SRL

252.80

252.80

0.00

0.00

252.80

252.80

0.00

0,00

401.00170

ROMEMA SOLUTIONS SRL

23 800.00

23 800.00

0.00

0.00

23 800.00

23 800.00

O.OO1

0.00

401.00'171

OPS3 - ORDINE Si PROIECȚIE S3 SRL

0,00

3 303.92

3 303.92

7 536.51

3 303.92

10 840.43

0.00

7 536.51

Balanța de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

401.00172

AUTO AMOT S.R.L.

196.00

196.00

0.00

0.00

196.00

196.00

0.00

0.00

401.00173

ROMÂNIA HYPERMARCHE SA

412.00

412.00

0,00

0.00

412.00

412.00

0.00

0.00

401.00174

BRICOSTORE ROMANȘA SA

1 254.01

1 254.01

0.00

0.00

1 254.01

1 254.01

0.00

0.00

401.00175

SMART GDPR EXPERT S.R.L

490.00

490.00

0.00

0.00

490.00

490.00

0.00

0.00

401.00176

ARCOPLAST ANVELOPE SRL

1 910.00

1 910.00

0.00

0.00

1 910.00

1 910.00

0.00

0.00

401.00177

VENOPES SRL

0.00

0.00

0.00

12 592.96

0.00

12 592.96

0.00

12 592.96

401.00178

MISOR COM SRL

0.00

0.00

254.90

254.90

254.90

254.90

0.00

0.00

401.00179

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 SA.

0.00

58 537.43

0.00

68 259.64

0.00

126 797.07

0.00

126 797.07

401.00180

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

m aoo

0.00

0.00

î 624 350.00

0.00

1 624 350.00

0.00

1 624 350.00

401.00181

LACONS SRL

0.00

0.00

2 380.00

2 380.00

2 380.00

2 380.00

0.00

0.00

401.00182

PROO DESIGN MARtO SRL

117.39

117 39

0.00

0.00

117.39

117.39

0.00

0.00

401.00183

FLANCO RETAIL SA

0.00

0.00

549.99

549.99

549.99

549.99

0.00

0.00

401.00184

NG Consulting SRL

0.00

.....0.00

1 428.00

1 428.00

1 428.00

1 428.00

0.00

0.00

401.00185

CRIS SI NIC FOOD BUSINESS S.R.L.

0.00

0.00

4 519.00

4 519.00

4 519.00

4 519.00

0.00

0.00

401.00186

FOREVER HAPPY SRL

0.00

0.00

2 205.00

2 205.00

2 205.00

2 205.00

0.00

0.00

401.1

SALARII ADMINISTRATOR

316 424.00

324 424.00

31 091.00

27 691.00

347 515.00

352115.00

0.00

4 600,00

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

1 318 231.06

1 318 231.06

0.00

0.00

1 318 231.06

1 318 231.06

0.00

0.00

404.00123

CORSAR ONLINE SRL

3 894.00

3 894.00

0.00

0.00

3 894.00

3 894.00

0.00

0.00

404.02

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI BUCUREȘTI

671.00

671.00

0.00

0.00

671.00

671.00

0.00

O.M

404.04

FUTURE UNE COMPUTERS EXIM SRL

IMOB

3 900.69

3 900.69

0.00

0.00

3 900.69

3 900.69

0.00

0.00

404.05

SAGA SOFTWARE SRL

474.00

474.00

0.00

0.00

474.00

474.00

0.00

0.00

404.14

EUROBODY HYDRAULICS SRL

584 890.18

584 890.18

0.00

0.00

584 890.18

584 890.18

0.00

0.00

404.17

CORSAR ONLINE

8 049.00

8 049.00

0.00

0.00

8 049.00

8 049.00

0.00

0.00

404.18

MERSAT TEHNIC SRL IMOB

496 990.95

496 990.95

0.00

0.00

496 990.95

496 990.95

0.00

0.00

404.19

VOLTRAK S.R.L.

56 909.37

56 909.37

0.00

0.00

56 909.37

56 909.37

0.00

0.00

404.20

MEM IMPEX SRL IMOB

162 451.87

162 451.87

0.00

0.00

162451.87

162 451.87

0.00

"’'”'~8?208.99

0.00

409

FURNIZOR! - DEBITOR!

410 755.56

0.00

-229 546.57

0.00

181 208.99

0.00

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI

DE SERVICII

3 400.00

0.00

-3 400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4111

CLIENT!

2 877441,01

1 601 483.36

9 351 786.10

2 996 649.57

12 229 227.11

4 598 132.92

7 631 094.19

0.00

4111.00001

A.D.P.B. SA

7 120.56

7 120.56

29 692.44

0.00

36 813.00

7 120,56

29 692.44

0.00

4111.00002

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

2 416 395.65

1 181 862.01

8 510 927.48

2 774 592.13

10 927 323.13

3 956 454.14

6 970 868.99

0.00

4111.00003

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

51 727.46

10 303.44

0.00

41 424.02

51 727.46

51 727.46

0.00

0.00

4111.00004

INVESTIȚII SPATII VERZI S3

90 992.18

90 992.18

12 567.11

0.00

103 559.29

30 992.18

12 567.11

0.00

4111.00005

INTERNETS! TEHNOLOGIE S3 SRL

311 205.16

311 205.16

456 835.02

180 633.42

768 040.18

491 838.68

276 201.60

0.00

4111.00006

CARPAT! COMPETENCE IN PRODUCTION SRL

0.00

0.00

289 694.60

0.00

289 694.60

0.00

289 694.60

0.00

4111.00007

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII SI

MONTAJ 93 S.A.

0.00

0.00

47 458.15

0.00

47 458.15

0.00

47 458.15

0.00

4111.00008

GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL

0.00

0.00

4 611.30

0.00

4 611.30

0.00

4 611.30

0.00

419

CLIENT! - CREDITORI

0.00

261 516.94

0.00

-261 516.94

0,00

0.00

0.00

0.00

421

PERSONAL * SALARII DATORATE

1 822 458.00

1 886 658.00

178 627.00

185 851.00

2 001 085.00

2 072 509.66

0.00

71 424.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE

DATORATE

11 128.99

11 128.99

0.00

0.00

11 128.99

11 128.99

0.00

0.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

318 214.00

318214.00

37 250.00

37 250.00

355 464.00

355 464.00

0.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

10 608.00

10 608.00

0.00

0.00

10 608.00

10 608.00

0,00

0.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

16 570.00

^16 570.00

0.00

0.00

16 570.00

16 570.00

0.00

0.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA

ASIGURĂRILE SOCIALE

10 319.00

10 319.00

0.00

0.00

10 319.00

10 319.00

0.00

0.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

5 113.00

5 113.00

0.00

0.00

5 113.00

5113.00

0.00

0.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

5 411.00

5 411.00

0.00

0.00

5411.00

5 411.00

0.00

0.00

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

491 321.00

536 334.00

45 013,00

53 385.00

536 334.00

589 719.00

6.00

53 385.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

195 682.00

213 472.00

17 790.00

21 106.00

213 472.00

234 678.00

0.00

21 106.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

44 364.00

48 395.00

4 031.00

4 805,00

48 395.00

53 200.00

0.00

4 805.66

4371

CONTRIBUȚIA UNITĂȚI! LA FONDUL DE ȘOMAJ

370.00

370.00

0.00

0.00

370.00

370.00

0.00

0.00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA

FONDUL DE ȘOMAJ

367.00

367.00

"o'.oo

0.00

367.00

367.00

0.00

r           "o.ooCont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

7 632.00

0.00

0.00

0.00

7 632.00

0.00

7 632.00

0.00

4423

TVA DE PLATA

36 860.07

0.00

261 038.81

979 939.90

297 898.88

979 939.90

0.00

682 041.02

4424

TVA DE RECUPERAT

297 898.88

36 860.07

0.00

261 038.81

297 898,88

297 898.88

0.00

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

640 654.94

375 601.81

559 100.37

824 153,50

1 199 755.31

1 199 755.31

0.00

0,00

4427

TVA COLECTATA

149 825.95

459 423.36

1 802 739.75

1 493 142.34

1 952 565.70

1 952 565.70

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

1 376 985.03

638 574.83

92 986.30

167 745.00

1 469 971.33

806 319.83

663 651.50

0,00

4428. TI

TVA NEEXIGIBILA - ÎNCASARE

228187.28

228 187.28

0.00

0.00

228 187.28

228 187.28

0.00

0.00

4428.TP

TVA NEEXIGIBILA - PLATA

1 148 797.75

410 387"55

92 986.30

167 745.00

1 241 784.05

578 132.55

663 851.50

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

135 517.00

146 322.00

10 805.00

14 177.00

146 322.00

160 499.00

0.00

14 177.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VĂRS AMINTE ASIMILATE

196.00

196.00

0.00

0.00

196.00

196.00

0.00

0.00

456

DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL

12 000 000.00

2 000 000.00

0.00

10 000 000.00

12 000 000.00

12 000 000.00

0.00

0.00

456.1

CONSILIUL LOCAL S3 BUCUREȘTI

12 000 000.00

2 000 000.00

0.00

10 000 000.00

12 000 000.00

12 000 000.00

0.00

0.00

461

DEBITORI DIVERS!

36.12

36.12

5.55

5.55

41.67

41.67

0.00

0.00

461.3

DEBITOR ALINA STATE

1.19

1.19

0.00

0.00

1.19

1.19

0.00

0.00

461.4

DEBITOR CRISTÎNA BIRZU

19.23

19.23

0.00

0.00

19.23

19.23

0.00

0.00

461.5

DEBITOR ȘTEFAN S1MION

1.19

1.19

0.00

0.00

1.19

1.19

0.00

o.oo

461.6

DEBITOR MARIN GHEORGHITA

3.57

3.57

5.55

5.55

9.12

9.12

0.00

0.00

461.7

DEBITOR CARMEN CHERCIU

10.94

10.94

0.00

0.00

10.94

10.94

0.00

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

12 270.62

12 270.62

4519.00

4 519.00

16 789.62

16 789.62

0.00

0.00

462.10

DINU AURELIAN

711.97

711,97

0.00

0.00

711.97

711.97

0.00

d.oo

462.11

GISILEANU MARÎUS GHEORGHITA

250.13

250.13

0.00

0.00

250.13

250,13

0.00

0.00

462.12

BADELITA ALEXANDRU ANDREI

88.63

88.63

0.00

0.00

88.63

88.63

0.00

0.00

462.13

BIRZU CRISTÎNA

449.40

449.40

0.00

0.00

449.40

449.40

0.00

0.00

462.14

PETRE MÎHAI

171.00

171.00

0.00

0.00

171.00

171.00

0.00

o.oo

462.15

ENE MARIAN

117.39

117.39

0.00

0.00

117.39

117.39

0.00

0.00

462.2

ION UT CONSTANTINESCU

1 819.02

1 819.02

4 519.00

4 519.00

6 338.02

6 338.02

0.00

0.00

462.3

STANISLAV BOGDAN VALENTIN

2 337.76

2 337.76

0.00

0.00

2 337,76

2 337.76

0.00

Q.GO

462.4

STOICA REMUS

147.33

147.33

0.00

0.00

147.33

147.33

0.00

0.00

462.5

IACOBLEV DAN ALEXANDRU

79.80

79,80

0.00

0.00

79.80

79.80

0,00

0.00

462.6

SIMION LUCIAN ȘTEFAN

3 747.83

3 747.83

0.00

0.00

3 747.83

3 747.83

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rutaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

462,7

CĂCIULĂ MIHA!

670.71

670.71

0.00

0.00

670.71

670.71

0.00

0.00

462.8

TONCIU COSTIN

1 618,65

1 618.66

0.00

0.00

1 618.65

1 618.65

o.ob

0.00

462.9

CHERCJU CARMEN

61.00

61.00

0.00

0.00

61.00

61.00

0.00

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

96 831.95

72 428.10

4 004.16

11 352.24

100 836.11

83 780.34

17 055.77

0.00

471.10

ASIGURARE GROUP AMA

7 895.33

0.00

0.00

1 315.89

7 895.33

1 315.89

6 579.44

0.00

471.11

ASIGURARE GENERALI

12 800.00

0.00

0.00

6 400.00

12 800.00

6 400.00

6 400.00

0.00

471.3

CHELTUIELI IN AVANS CONSULTANTA ACHIZIȚIE

5 000.00

5 000.00

0.00

0.00

5 000.00

5 000.00

0.00

0.00

471.4

CHELTUIELI AVANS IT

377.23

377.22

0.00

0.00

377.23

377,22

0.01

0.00

471.7

AVANS CHIRIE ADMINISTRARE ACTIVE

S3

43 636.10

36 363.45

0,00

3 636.35

43 636.10

39 999.80

3 636.30

0.00

471.8

AVANS CHIRIE SC A.D.P.B. S.A.

27 051.09

27 051.09

4 004.16

0.00

31 055.25

27 051.09

4 004.16

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS

DE CLARIFICARE

1 254.00

1 254.00

0.00

0.00

1 254.00

1 254.00

0.00

0.00

Total sume clasa 4          25 117 753.02     17 863 205.35    14 133 862.41     19 866 268.84      39 251 615.43    37 729 474.19     8 500 642.45     6 978 501.21

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

8 049 578.26

7 268453.34

24 471 234.19

14 107 411.09

32 520 812.45

21 375 864.43

11 144 948.02

0.00

5121.1

CONT CURENT GARANTI BANK

6 274 884.78

6 256 177.86

12 102 062.88

12120 769.80

18 376 947.66

18 376 947.66

0.00

0.00

5121.100

DEPOZIT BANCAR

680 000.00

0.00

5 094 574.17

680 000.00

5 774 574.17

680 000.00

5 094 574.17

0.00

5121.101

CONT DEPOZIT GARANTI

0.00

0.00

4 500 000.00

0.00

4 500 000.00

0.00

4 500 000.00

0.00

5121,3

TREZORERIE SECTOR 3

î 094 693.48

1 012 275.48

2 774 597.14

1 306 641.29

3 869 290.62

2 318 916.77

1 550 373.85

0.00

5311

CASA IN LEI

230 554.22

178 489.42

8 005.55

29 927.00

238 559.77

208 416.42

30 143.35

0.00

5328

ALTE VALORI

0.00

' 0.00

4 519.00

4 519.00

4 519.00

4 519.00

0.00

o.oo

542

AVANSURI DE TREZORERIE

3 289.80

3 289.80

0.00

0.00

3 289.80

3 289.80

0.00

0.00

542.2

AVANS DECONTARE IOAN CON STAN TIN ESC U

2 191.00

2 191.00

0.00

0.00

2 191.00

2 191.00

0.00

0.00

542.3

AVANS DECONTARE STANISLAV

BOGDAN VALENTIN

50,00

50.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

542.5

AVANS DECONTARE CARMEN CHERCIU

457.20

457.20

0.00

6.00

457.20

457.20

0.00

0.00

542.6

SIMION LUCIAN ȘTEFAN

591.60

591.60

0.00

0.00

591.60

591.60

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

500 000.00

500 000,00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 700 000.00

1 700 000.00

0.00

0.00

Total sume clasa 5

8 783 422.28

7 950 232.56

25 683 758.74

15 341 857.09

34 467 181.02

23 292 089.65

11 175 091.37

0.00

CHELT. CU MATERIILE PRIME

307 562.26

307 562.26

479 983.77

479 983.77

787 546.03)      787 546.03

0.00

0.00

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6021

CHELT, CU MATERIALE AUXILIARE

192.66

192.66

0.00

0.00

192.66

192.66

0.00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

91 726.43

91 726.43

20 764.12

20 764.12

112 490.55

112 490.55

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

81 267.51

81 267.51

0.00

0.00

81 267.51

81 267.51

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

49 470.49

49 470.49

7 027.41

7 027.41

56 497.90

56 497.90

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

94 903.15

94 903.15

3 358.03

3 358.03

98 261.18

98 261.18

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

908.44

908.44

0.00

0.00

908.44

908.44

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

5 840.31

5 840.31

192,39

192,39

6 032.70

6 032.70

0.00

0.00

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

873 941.49

873 941.49

4 619 902.89

4 619 902.89

5 493 844.38

5 493 844.38

0.00

0.00

608

CHELT. PRIVIND AMBALAJELE

0.00

0.00

990,00

990.00

990.00

990.00

0.00

0.00

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

10 340.74

10 340.74

3 700.12

3 700.12

14 040.86

14 040.86

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA Si REPARAȚIILE

.......10 542.80

10 542TJ0

184.87

184.87

10 727.67

10 727.67

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

567 334.49

567 334.49

68 916.81

68 916.81

636 251.30

636 251.30

0.00

0.00

612.1

ÎNCHIRIERE CONTAINER

4 037.39

4 037.39

379.75

379.75

4 417.14

4 417.14

b.oo

0.00

612.2

ÎNCHIRIERE SPAȚIU ADPB

73 567.37

73 567.37

2 794.41

2 794.41

76 361.78

76 361.78

0.00

0.00

612.3

ÎNCHIRIERE SPAȚIU SEDIU ADMINISTRARE ACTIVE

10 909.02

10 909.02

o.ooT

0.00

10 909.02

10 909.02

0,00

0.00

612.4

ÎNCHIRIERE UTILAJE DALEX

265 080.00

265 080.00

0.00

0.00

265 080.00

265 080.00

0.00

0.00

612.5

ÎNCHIRIERE UTILAJE DALEX ALEI

178 560.00

178 560.00

55 990.00

55 990.00

234 550.00

234 550.00

0,00

0.00

612.6

ÎNCHIRIERE CONTAINER MOBILBOX

6 089,94

6 089.94

6 116.30

6 116.30

12 206.24

12 206.24

0,00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

14 687.90

14 687.90

7 715.89

7 715.89

22 403.79

22 403.79

0,00

0.00

615

CHELT. CU PREGĂTIREA PERSONALULUI

4 232.19

4 232.19

0.00

0.00

4 232.19

4 232.19

0.00

0.00

621

CHELT, CU COLABORATORII

310424.00

310 424.00

27 691.00

27 691.00

338 115.00

338 115.00

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

240.76

240.76

2 457.13

2 457.13

2 697.89

2 697.89

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

6 003.50

6 003.50

48.10

48.10

6 051.60

6 051.60

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASARJ. DETASARI SI TRANSFERĂRI

2 614.68

2 614.68

0.00

0.00

2 614.68

2 614.68

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

19021.65

19 021.65

îi 674.79

1 674.79

20 696.44

20 696.44

0,00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

1 306.46

1 306.46

116.74

116.74

1 423.20

1 423.20

0.00

0.00

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 c.f. RO37804080 r.c. J40/9807/2017 Capitel social 16500000 BUCUREȘTI seci. 3 str. CALEA VITAN nr. 242 hL CORP C el 1 tel. 0761497102

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE

EXECUTATE DE TERTl

142 077.48

142 077.48

12 140.98

12 140.98

154 218.46

154 218.46

0.00

0.00

628.1

CHELTUIELI NOTAR

120.00

120.00

0.00

0.00

120.00

120,00

0.00

0.00

628.10

DOMENII IT

5 420.44

5 420.44

465.60

465.60

5 886.04

5 886.04

0.00

0.00

628.11

PRESTĂRI SERVICII

35 489.52

35 489.52

4 542.18

4 542.18

40 031.70

40 031.70

0.00

0.00

628.12

SERVICII CONSULTANTA ACHIZIȚII

1" 25 141.00

.....   25’141.66

0,00

□.00

25 141.00

25 141.00

0.60

0.00

628.14

SERVICII REGISTRUL COMERȚULUI

671.00

671.00

0.00

0.00

671.00

671.00

0.00

0.00

628.15

SERVICII JURIDICE

13 889.62

13 889.62

0,00

0.00

13 889.62

13 889.62

0.00

0.00

628.16

SERVICII PSIHOLOGICE

150.00

150.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

628.17

PRESTĂRI SERVICII MEDIU

6 720.00

6 720.00

800.00

800.00

7 520.00

7 520.00

0.06

0.00

628,18

SERVICII REGISTRUL AUTO ROMAN

3 046.06

3 046.06

0.00

0.00

3 046.06

3 046.06

0,00

0.00

628.19

PRESTĂRI SERVICII TOPOGRAFICE

24 800.00

24 800.00

0.00

0.00

24 800.00

24 800.00

0.60

0,00

628.2

SERVICII MEDICINA MUNCII

2 300.00

2 300.00

0,00

0.00

2 300.00

2 300.00

0.00

0.00

628.20

PRESTĂRI SERVICII DE PAZA SI INTERVENȚIE

..... 2 776.40

2 776.40

6 333.20

6 333.20

9 109,60

9 109.60

0.00

0.00

628.3

CHELT. CU SERVICII DE SECURITATEA

MUNCII

5 680.33

5 680.33

0.00

0.00

5 680,33

5 680.33

0.00

0.00

628.8

PRESTĂRI SERVICII AUDfT

15 080.00

15 080.00

0.00

0.00

15 080.00

15 080.00

0.00

0.00

628.9

SERVICII COPII XEROX

457.59

457.59

0.00

0,00

4S7.59

457.59

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

1 376.59

1 376.59

109.60

109.60

1 486.19

1 486.19

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

1 840 479.00

1 840 479.00

185 851.00

185 851.00

2 026 330.00

2 026 330.00

0.00

0.00

6421

CHELT. CU AVANTAJELE ÎN NATURA ACORDATE SALARÎATILOR

0.00

0.00

4 519.00

4 519.00

4 519.00

4 519.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI

PROTECȚIA SOCIALA

84.00

84,00

0,00

0.00

84.00

84,00

0,00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

48 395.00

48 395.00

4 805.00

4 805.00

53 200.00

53 200.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENAUTATI

7.00

7.00

0.00

0.00

7,00

7.00

0.00

0.00

6583

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE

OPERAȚIUNI DE CAPITAL

5 790.64

1 ""5 790.64

0.00

6.00

5 790.64

5 790.64

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

159 212.81

159 212.81

24 683.61

24 683.61

183 896.42

183 896.42

0.00

0.00

Total sume clasa 6

4 649 984.43     4 649 984.43     5 476 833.25     5 476 833.25     10 126 817.68    10 126 817.68

0.00

0,00

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

7015

VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE

925 786.95

925 786.95

1 364 194.72

1 364194.72

2 289 981.67

2 289 981.67

0.00

0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

166 065.10

166 085.10

1 322 466.55

1 322 466.55

1 488 551.65

1 488 551.65

0.00

0.00

707

VEN. DIN VANZARi DE MĂRFURI

1 058 645.00

1 058 645.00

5 432 509.43

5 432 509.43

6 491 154.43

6491 154.43

0.00

0.00

708

VEN. DIN ACTMTATI DIVERSE

0.00

0.00

990.00

990.00

990.00

990.00

0.00

0.00

711

VARIAȚIA STOCURILOR

919211.35

919 211.35

i 364 194.72

1 364 194.72

2 283 406.07

2 283 406.07

0.00

0.00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

5 983.66

5 983.66

0.00

0.00

5 983.66

5 983.66

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZJ

383.39

383.39

28.12

28.12

411.51

411.51

0.00

0,00

Total sume clasa 7

3 076 095.45

3 076 095.45

9 484 383.54

9 484 383.54

12 560 478.99

12 560 478.99

0.00

0.00

Totaluri:

57 581 006.37

57 581 006.37

75 075 076.50

75 075 076.50

132 656 082.87

132 656 082,87

23 858 609.54

23 858 609.54

întocmit,                                       Conducătorul compartimentului financiar-contabii,


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.UX: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E~maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

NOTE EXPLICATIVE LA BILANȚ

31.12.2018
NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE NECORPORALE

simbol

scriptic

faptic

EXPLICAȚII

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

1.167,70

1167,7

valoare ramasa

nr,crt,

201

2801

1

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

42900

67

95,20

95,20

2

TAXA REG COMERȚULUI

42905

3021830

122,00

122,00

3

STAMPILA

42919

1251

157,50

157,50

4

PRESTĂRI SERV REG COMERȚULUI

42954

3027098

183,00

183,00

5

PRESTĂRI SERV REG COMRTULU1

43067

8039609

244,00

244,00

6

MODIFICAT DOCUMENTE REGISTRU C.

43089

6018788

366,00

366,00

total

1.167,70

1.167,70

nr,crt,

denumire cont

simbol

imobilizări necorporale

208

2.808,00

denumire

data

număr document

valoare

valoare amortizata

valoare ramasa

1

LICENȚA SAGA

25.08.2018

25/08/2017

382971

426,89

426,89

0,00

2

LICENȚA SAGA

06.02.2018

06/02/2018

S413693

398,32

298,74

99,58

3

SISTEM INFORMARIC CALCUL DEVIZE

06/10/2017

1088911

2.750,00

2.750,00

0,00


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj J, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


4

LICENȚA MICROSOFT OFFICE

18/10/2017

21971

988,24

988,24

0,00

5

LICENȚA MICROSOFT OFFICE

31/10/2018

FFLCE024002

989,92

164,98

824,94

6

LICENȚA DE TRANSPORT AUTOVEHICUL

21/03/2018

4100155518

260,00

195,01

64,99

7

LICENȚA DE

TRANSPORT ARR

21/03/2018

4100155518

706,00

52,92

653,08

8

CARTELA

TAHOGRAFICA

22/05/2018

158430

239,00

27,86

211,14

9

CERTIFICAT CALIFICAT EIDAS

10/08/2018

184576413

139,27

46,43

92,84

Total pe 208 ALTE

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

6.897,64

4.984,26

1.946,57

7.745,83

NOTA 2 IMOBILIZĂRI CORPORALE


îxr,crt,

număr inventor

denumire mijloc fix

data intrării

numr document intrare

2131

2813

2814

valoarea

ramasa

1

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE)

2

14

PLACA COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALA

30/10/2017

16015408

4.200,00

1.633,37

2.566,63

3 >

15

MAȘINA DE TAIAT BETON SI ASFALT

30/10/2017

16015408

8.100,00

2.362,50

5.737,50

4

16

MAI COMPACTOR MOTOR

ROBIN SUBARU 3.5CP

30/10/2017

16015408

4.999,00

1.944,04

3.054,96

5

17

CIOCAN ROTOPERCUTOR

SDSMAX COMBINAT 1500W

30/10/2017

16015408

3.100,00

1.808,35

1291,65

6

18

MAȘINA DE DEBITAT CU DISC DLAMANTAT

30/10/2017

16015408

3.700,00

2.158,35

1.541,65

7

19

GENERATOR PORTABIL

MOTOR HONDA GX270.6,3 KVA

30/10/2017

16015408

5,000,00

486,08

4.513,92


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RJL

C.UX: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan tir.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

8

22

FREZA PT ZAPADA

14/11/2017

1001576

2,774,00

1.502,57

1.271,43

9

37

GENERATOR SUDURA + KIT

26/06/2018

9805

5.881,51

490,14

5.391,37

10

39

CIOCAN ROTOPERCUTOR

DEWALT COMBINAT

21/08/2018

734

4,970,60

828,44

4.142,16

11

40

PLACA COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALA

24/08/2018

741

7,140,00

793,32

6.346,68

12

41

MAȘINA TAIAT ASFALT SI

BETON WACKER

24/08/2018

741

11.830,00

1.314,44

10.515,56

13

42

MOTOCOMPRESOR

KAESER M43

24/08/2018

741

63,750,00

3.541,68

60.208,32

14

43

CIOCAN PNEUMATIC

AH 160

24/08/2018

741

6.480,00

1.080,00

5,400,00

15

44

GENERATOR DE SUDURA

24/08/2018

741

6.508,00

361,56

6.146,44

16

45

SUFLANTA FRUNZE HUSQVARNA BENZINA

24/08/2018

741

1.285,00

214,16

1.070,84

17

46

FOREZA GRUNDOMAT

SERIA P75 832S2I121

24/09/2018

VK2018116

47.823,00

2.988,93

44.834,07

18

47

MAȘINA DE TAIAT BETON

SI ASFALT WACKER

26/09/2018

MT79I

11.830,00

985,83

10.844,17

19

48

MOTOCOMPRESOR

KAESER M43

26/09/2018

MT791

63.750,00

2.656,26

61.093,74

20

49

CIOCAN PNEUMATIC

AH160

26/09/2018

MT791

6.480,00

810,00

5.670,00

21

50

BETONIERA PROF.LINE MOTOR CU RĂCIRE 260L

27/09/2018

4862

3.915,97

244,74

3.671,23

22

51

VIBRATOR PROF. BETON

TESSI, FURTUN

27/09/2018

4862

4285,72

357,15

3.928,57

52

PLACA COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APA PT TRANSPORT

09/10/2018

MT807

18.845,00

1.046,94

17.798,06

24

53

TOPITOR MASTIC BITUMINOS PT COLMATARI

09/10/2018

MT807

21.011,00

1.167,28

19.843,72

25

57

SCHELA PROFESIONALA

SVE MILLENIUM A 1.93M

10/10/2018

5139

12.228,57

1.019,04

11.209,53

26

58

SCHELA PROFESIONALA.

SVE MILLENIUM B 2.13M

10/10/2018

5139

7.144,54

595,38

6.549,16


-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.


C.UX: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500,000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-niaiksecretariat@as3-straz!. ro

Web: www.as3~strazi.ro27

59

SCHELA PROFESIONALA

SVE MILLENIUM D 0.90M

10/10/2018

5139

2.285,71

190,48

2.095,23

28

60

SCHELA PROFESIONALA

SVE MILLENIUM C2.10M

10/10/2018

5139

16.000,00

1.333,34

14.666,66

29

54

RASP ANDITOR EMULSIE

CU LANCE COMEBA

23/10/2018

AAU780

17.717,00

492,14

17.224,86

30

55

TERMOCONTAINER

ASFALT TIP 4500

24/10/2018

AA11791

116.909,00

3.247,48

113.661,52

31

61

PLACA COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALA

WACKER92 KG

05/11/2018

MT846

7.140,00

198,33

6.941,67

32

62

PODEȚ SCHELA

PROFESIONALA CU USA

19/11/2018

5995

4.865,55

202,73

4.662,82

33

501.949,17

0,00

38.055,05

463.894,12

2132 APARATE SI INSTALAT]! DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

1

4

LAPTOP ASUS X550VX

XX015DUICENTA

WINOWS

13/07/2017

02134]

3.148,00

1.486,55

1.661,45

2

28

MONTAJ FOLIE AUTO

21/11/2017

578

1277,31

345,93

931,38

3

î

25

TELEFON MOBIL

SAMSUNG

13/12/2017

0012453

192,73

64,21

128,52

4

29

LAPTOP ASUS X542UA

DM4447

16/01/2018

22434

2.597,48

793,65

1.803,83

5

6

LAPTOP ASSUS MAX 541

UV dm726t

16/08/2017

021576

2.770,58

1.231,36

1.539,22

6

7

LAPTOP ASSUS

16/08/2017

021576

4.171,43

1.853,93

2.317,50

7

8

MULTIFUNCȚIONAL

16/08/2017

021576

1.814,29

806,39

1.007,90

8

26

ASUS UX550VD 15.6

TOUCH FHD

19/12/2017

22314

6.511,76

2.170,56

4.341,20

9

35

DESKTOP ALL IN ONE PH

440 G3

22/05/2018

CEL1905018

327227

636,30

2.635,97

25.755,85

9.388,88

16.366,97

1

2133 MIJLOACE DE TRANSPORT

0,00

2

20

DACIA DUSTER SL PLUS

1.5 DCI 109CP4*4

31/10/2017

RNR01900087RE

65.749,45

19.176,92

46.572,53

3

21

DACIA DUSTER SL PLUS

1.5 DCI I09CP4*4

31/10,2017

RNR01900086RE

65.749,45

19.176,92

46.572,53

4

24

FORD TRANSIT

12/12/2017

004492

110.620,00

27.654,96

82.965,04


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiksecreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazs.ro

5

32

PLATFORMA TRANSPORT

AUTOVEHICULE+MACARA

UT

13/03/2018

927

488.552,35

73.282,86

488.552,35

730.671,25

75.397.68

149.392,96

1.625.184,63

111337,91

38.055,05

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

Din profitul anului 2018 s-a constituit rezerva legala de 5% in suma de 8.917 Iei iar diferența de 169.420 lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedent

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

1. Cifra de afaceri neta

0

10.270.677

2, Costul bunurilor vândute si ai serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

3. Cheltuielile activitatii de baza

713.764

10.098.736

4. Cheltuielile activitatiîor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-713.764

177.925

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administrație

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

-713.764

177.925NOTA 5 CREANȚE SI DATORII

Sub 1 an

1=2 + 3

+ 4

2

CREANȚE

0

0

0

Creanțe din participați! sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct261,263,265)

1

1

1

împrumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)

2

0

0

Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)

3

0

0

Alte creanțe imobilizate (ct2671,2675,2676,2678,2679)

4

780.102

780.102

I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.O1 la 04)

5

780.103

780.103

Furnizori debitori (ct.4092)

6

3.400

3.400


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vîtan nr.242, Corp C3 etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3~straziro

Web: www.as3~strazi.ro

Clienti (ct.411+413+418)

7

7.631.094

7.631.094

Creanțe personal si asigurări sociale

(ct425+4282+431+437+4382)

8

7.632

7.632

Impozit pe profit (ct441)

9

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)

10

663.652

663.652

Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct444,445,446,447,4482)

11

0

0

Decontări cu grupul si alte creanțe (ct.451)

12

0

0

Debitori diverși (ct.456+4582+461-491-495-496)

13

0

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE ~ TOTAL (rd. 06 la 13)

14

8.305.778

8.305.778

HI. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct.471)

15

17.056

17.056

TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)

16

9.102.937

9.102.937

DATORII

0

0

0

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct 161)

17

0

0

Credite bancare pe termen lung

(ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627)

18

0

0

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

19

0

0

Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct166)

20

0

0

Credite bancare pe termen scurt

(ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)

21

0

0

Dobânzi țct.168+5186+5198)

22

0

0

Alte împrumuturi si datorii financiare (ct167+509)

23

0

0

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)

24

0

0

Furnizori (ct.4O1 +403+404+405+408)

25

6.134.963

6.134.963

Clienti creditori (ct.419)

26

0

0

Datorii cu personalul si asigurările sociale

(ct.421 +423+424+425+426+427+4281+431+437+438)

27

145.915

145.915

Impozit pe profit (ct.441)

28

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct4423+4428)

29

682.041

682.041

Alte datorii fata de stat si instituțiile publice (ct444+445+446+447+4481)

30

14.177

14.177

''' ""■''y 7 ' Ă           '

Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)

31

0

0

Creditori diverși (ct462+473)

32

0

0

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

33

6.977.096

6.977.096

Venituri înregistrate in avans (ct472)

34

0

0

TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)

35

6.977.096

6,977.096

NOTA 6

Principii, politici si metode contabile

Contabilitatea societății a fost tinuta conform legii contabilității nr.82/1991, cu modificările si actualizările ulterioare, fiind tinuta corect si la zi.


453 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.             ...

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017              ■/j 7 x

Sediul Social: Calea Vitart iir.242, Corp C, etaj Z, Sector 3, București ; i/              \

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei            ? 4 j

Telefon :+40759 040 480                             j

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: ww w.as3-strazi.ro                           ' 4," • -.

Societatea nu s-a abatut de la principiile contabile si nu a schimbat metodele de evaluare. Imobilizările corporale sunt incluse in situațiile financiare la valoarea bruta, mai puțin amortizarea. Stocurile sunt evidențiate in gestiune prin metoda de calcul a costului mediu.

6.1 Bazele contabilizării si prezentării

AS 3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L. a Întocmit situațiile financiare la data de 31.12.2018 adoptând principalele politici contabile, prezentate mai jos .

Pentru Întocmirea situațiilor financiare, s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991,

republicata, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit prevederilor art.6 alin(2) din Legea contabilității nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, Ordinul nr. 3512/2008, OUG nr. 102/2007, Legea nr. 86/2008, precum si a celorlalte prevederi legale privind întocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special in activitatea financiar-contabila, toate operațiunile efectuate au fost consemnate in documente justificative.

Situațiile financiare sunt prezentate in moneda naționala, leul romanesc, fiind exprimate in lei (RON).

Tranzacțiile efectuate in valuta au fost reflectate atat in valuta, cat si in lei, conform OMFP nr. 1802/2014, cu modificările si actualizările ulterioare.

Evaluarea creanțelor si datoriilor in valuta au fost contabilizate la cursul de schimb de 4.6639 lei/EUR, 4.0736 lei/USD.

Disponibilitățile, creanțele si datoriile in valuta, reflectate in conturile anuale, au fost evaluate la cursul BNR din data de 30.12.2018. Situațiile financiare se bazeaza pe evidentele contabile statutare evidențiate la cost istoric .

NOTA 6

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile financiare ale societății este efectuata in raport cu următoarele principii contabile:

- principiul continuității activitatii- In situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat capacitatea de a continua activitatea pentru o perioada viitoare nelimitata. Pentru prognoza anului 2018, rezultatele obținute au condus la concluzia ca este corect si potrivit sa se întocmească situațiile financiare in baza principiului continuității activitatii.


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Conr. J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Teiefon:+40759 040 480

E-maiiisecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


 • - principiul permanentei metodelor - Managementul societății a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea metodelor si estimărilor semnificative prevăzute, asigurând astfel comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

 • - principiul prudentei - Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. In contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2018.

 • - principiul independentei exercițiului - Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2018.

 • - principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv- In conturile anuale, elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 cu modificările si completările ulterioare.

 • - principiul intangibilitatii - Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

 • - principiul prevalentei economicului asupra juridicului- Informațiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor.

 • - principiul pragului de semnificație - Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale.

 • - principiul necompensarii - Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Politici si metode contabile

Creanțe - Creanțele înregistrate sunt de natura comerciala si sunt prezentate la valoarea realizabila conform contractelor comerciale încheiate.

Valoarea totala a creanțelor cuprinde atat sumele neîncasate de la clienti pana la sfârșitul anului financiar pentru facturile emise in 2018, cat si valoarea facturilor emise în 2018, care reflecta servicii aferente anului 2018.

Datorii - Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominala, iar datoriile in valuta au fost reevaluate la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2018 si reflecta realitatea de plata a societății la sfârșitul exercițiului financiar.

Disponibilități - Disponibilitățile includ casa, conturile curente si avansurile de trezorerie.

Sumele în moneda străină sunt reflectate in situațiile financiare la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2018.

Impozite si taxe - Impozitele si taxele la bugetul de stat datorate de AS 3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L., conform legislației fiscale, au fost calculate si virate la termenele stabilite de legile care reglementează impozitele respective.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Citau rtr.242, Corp C, etaj I, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-ina ik secreta riat@as3~strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor - Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situația in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt recunoscute odata cu recunoașterea creșterii activelor sau reducerii datoriilor, conform contabilității de angajament.

NOTA 7

PARTICIPIU SI SURSE DE FINANȚARE

Societatea deține o participatie de 51% din acțiunile societatatii DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 SA adica un număr de 10.695.475 acțiuni, achiziționate cu o valoare de 1 leu in data de 27.08.2018.

CAPITALUL SOCIAL

Lista inventariere a contului

Nr.crt,

denumire cont

simbol

scriptic

faptic

explicații

SOLD FINAL 31.12.2018

1012

16.500.000,00

16.500.000,00

1

CAPITAL SUBSCRIS SI

NEVARSAT

1012

1.000.000,00

1.000.000,00

200 parti sociale *5000 iei

198

198

PMS3

-r. •

ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL

2

CAPITAL SUBSCRIS SI NEVARSAT

1012

4.500.000,00

4.500.000,00

5000 parti sociale *5000 lei

HCL'Ș2V3i-10:2QlZ'7:'"

ĂAĂĂĂĂi

ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL

3

CAPITAL SUBSCRIS SI NEVARSAT

1012

6.500.000,00

6.500.000,00

1300 parti sociale *5000 lei

WCL^iM:0S.2018 '*' CA

ADMINISTRARE

4

CAPITAL SUBSCRIS SI

NEVARSAT

1012

16.500.000,00

16.500.000,00

3300 parti sociale *5000 lei

ACTIVE S3 SRL

NOTA 8

E-maiLsecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

SALARIATII SI MEMBRII CA

NR MEDIU SALARIAT!

36

SUMA BRUTA

2.072.509,00

NR MEMBRU CA

7

SUMA BRUTA

352.115,00NOTA 9

ADMINISTRARE STRĂZI S3

NOTA

9

Bilanț

2018


Analiza principalilor indicatori economico - financiari

Nr. crt

Indicator

Valoare

1

Indicatori de lichiditate

a

) i

Indicatorul lichidității curente

= active curente / datorii curente

3,11

b )

Indicatorul lichidității imediate

= (active curente-stocuri) /datorii curente

3,11

2

Indicatori de risc:

a

)

Indicatorul gradului de îndatorare

= (capital împrumutat / capital propriu) x 100

43,71%

b

)

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit

0,00

Cheltuieli cu dobanda

3

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a

)

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

= costul vânzărilor / stocul mediu

0,00
E-inaiksecretariat@as3-strazi.ro                   ’■      (

Web: www.as3-strazi.ro"

b

Numărul de zile de stocare

= stoc mediu / costul vânzărilor x 365

0,00

c)

Viteza de rotatie a debitelor- clienti

= sold mediu ch'enti / cifra de afaceri x 365

22,60

d

)

Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

= sold mediu furnizori / achiziții de bunuri (fara servicii) x 365

nu e cazul

e

Jl

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

= cifra de afaceri / active imobilizate

5,54

f)

Viteza de rotatie a activelor totale

= cifra de afaceri / Total active

0,45

4

Indicatori de profitabilîate

a

)

Rentabilitatea capitalului angajat

= profit înaintea plătii dobânzii si a impozitului pe profit /

capital angajat

0,01

b

Marja bruta din vanzari

= Profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100

1,74


întocmit

Daniela Medrea

E- mail: secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Propunere de recuperare a pierderii înregistrata în exercițiul financiar aferent anului 2017

Subscrisa, AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având CUI RO 37804080 reprezentată legal de domnul Constantinescu loan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a realizat pe anul 2018 un profit de 178.337 mii lei din care s-a constituit rezervă legală în sumă de 8917 lei, restul de 169.420 lei, va acoperi parțial pierderea din anul 2017.

Pe total activitate, Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. prevede a realiza în anul fiscal 2019, un profit substanțial mai mare decât cel realizat în anul 2018. Se propune în vederea aprobării, către Asociați, recuperarea pierderii din anul 2017 din profitul realizat în anii următori.

Președinte C.A.

C.lJ.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-ni aii: secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Hâș s /iM/loig

RAPORTUL DE ACTIVITATE al Consiliului de Administrație al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

pentru anul 2018

AS3 ' ®

.........,^ȚRARE

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.UX: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj I, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-maii:secretariat@as3-strazi.ro

Web; www,as3-strazi.ro

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are obiectivul să ajungă în topul societăților care își desfășoară activitatea pe piața construcțiilor, devenind un reper reprezentativ pentru un număr mare de generații de clienți.

Astfel, echipa de management se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Alături de membrii Consiliului de Administrație și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Ne dorim să avem un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență pe piața construcțiilor, materialele de calitate și echipamentele performante sunt garanția atingerii în permanență a obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre. ”

Cu deosebită considerație,

Președinte C.A. loan CONSTANTINESCN-

N %

U stw *;

ti.                    '

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242} Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-mail:seeretariat@as3-s1razLro

Web: www.as3-strazi.ro

DATE GENERALE

ORGANIZARE

Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație si își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv. Capitalul social al societății

Conform Actului Constitutiv al AS3™Administrare Străzi S3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 16.500.000 lei, fiind divizat în 3300 de părți sociale, fiecare în valoare de 5000 de lei.

Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează: Sectorul 3 al Municipiului București 3298 părți sociale în valore de 16.490.000 lei,

S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. 2 părți sociale, în valoare de 10.000 lei

> Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR3 S.R.L. este: „Lucrări de construcție a drumurilor si autostrăzilor”, cod CAEN - 4211

Obiecte de activitate secundare:

0811 — Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei caolinului;

0990 - Activități de servicii conexe pentru extracția mineralelor;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

 • 2363 - Fabricarea betonului;

/ A z

 • 2364 - Fabricarea mortarului;

 • 2365 - Fabricarea produselor din azbociment;

 • 2369 - Fabricarea altor produse din beton, ciment și ipsos;

 • 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2391 - Fabricarea de produse abrazive;

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;

2433 - Producția de profile obținute la rece;

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

 • 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor


 • 4312 - Lucrări de pregătire a terenului

 • 4313 - Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalații electrice

E-maiI:secretariat@as3“Strazi.ro

Web: www.asXstrazLro

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de Încălzire si de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 4331 - Lucrări de ipsoserie

 • 4332 - Lucrări de tamplarie si dulgherie

 • 4333 - Lucrări de pardosire si placare a pereților

 • 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4613 ~ intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de construcții

4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare

4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

 • 4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari                                                         Zv/Ji

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre                 / ' / :

5224 - Manipulări

5229 - Alte activitati anexe transporturilor

6420 - Activitati ale holdingurilor                                           2 < >

6810 - Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii                     " -

6820 - închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Închiriate

7111" Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testări si analize tehnice

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. 8010 - Activitati de protecție si garda

; 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare

 • 8121 - Activitati generale de curățenie a clădirilor

 • 8122 - Activitati specializate de curățenie

8129 - Alte activitati de curățenie

8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor

 • 9001 - Activitati de interpretare artistica ( spectacole )

 • 9002 - Activitati suport pentru interpretare artistica ( spectacole)

9004 - Activitati de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor


9311 - Activitati ale bazelor sportive

9313 - Actvitati ale centrelor de fitness

9319 - Alte activitati sportive

9321 - Bâlciuri si parcuri de distracții

Jir"

! I K

.AC

' Z-A ■■ ■


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea. Titan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei


Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-straztro

Web: www as3-strazi,rQ

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.


> Conducerea Societății


Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

> Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanața corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație are ca principală preocupare satisfacerea clienților săi, prin administrarea societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

în anul 2018, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea tutelară ~ Consiliul Local Sector 3.

Membrii Consiliului de Administrație au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvemanță corporativă aplicabile.

în acest context Consiliul de Administrație a luat măsurile necesare pentru creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor, pentru creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă.

De asemenea, membrii C.A. s-au implicat în consolidarea relațiilor cu cetățenii/clienții și creșterea gradului lor de încredere, prin furnizarea de servicii regulate și de calitate.

Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, în situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratori, membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.


E~mail:secretariat@as3~strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

 • b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive;

 • c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

 • d) Monitorizarea performanței conducerii executive;

 • e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control fînanaciar și de management al riscului sunt eficace;

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:
 • •   Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

 • •  Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

 • *  Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operațiune a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

 • •  încheierea de acte juridice în numele și în contul societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății în vederea bunei funcționări a societății;

Mai mult, Consiliul de Administrație a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societății; pentru supunerea în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la închiderea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor; pentru mutarea sediului social; pentru executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală.

Potrivit Actului Consitutiv, Consiliul de Administrație s-a reunit ori de câte ori a fost necesar, la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societății au impus acest lucru. Reunirea Consiliului de Administrație s-a făcut la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație.

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro                \L              ,

Web; www.as3-strazi.ro' -A . •

La ședința numărul 01 din anul 2018, organizată în data de 03.01.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.l - Aprobă Planul de Administrare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.2 - Aprobă elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcionare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.3. ~ Aprobă elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La ședința numărul 02 din anul 2018, organizată în data de 26.01.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Consiliul de Administrație aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.2. - Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Acesta stabilește într-o manieră clară drepturile și obligațiile conducerii și ale salariaților societății, precum și aspect legate de disciplina muncii - sănătate și securitate în muncă, timp de lucru, sancțiuni disciplinare, compensații și beneficii salariate.

Prevederile Regulamentului intern se aplică tuturor salariaților angajați cu contract de muncă indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadă nedeterminata/determinat sau pe timp parțial/normă întreagă) și indifferent de funcția pe care o dețin și de data angajării.

Conducerea are obligația de a aduce la cunoștință salariaților prevederile prezentului Regulament Intern și de a asigura înțelegerea și conformarea Ia acestea. Dispozițiile Regulamentului Intern se modifică ori de câte ori condițiile o cer. Modificările intervenite vor fi aduse la cunoștință salariaților.

ART.3. - Se aprobă Procedura Internă privind achiziția de produse, servicii și lucrări.

La ședința numărul 03 din anul 2018, organizată în data de 21.02.2018, s-au prezentat următoarele:


AS3


a: ■■ ■. Arare

'■ ■p-‘7®L


E-mail: secretariat@as3~strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

ART.2, - Președintele Consiliului de Administrație a prezentat membrilor Consiliului de Administrație etapele parcurse pentru demararea lucrărilor de construcție si montaj din cadrul proiectului „ Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului in zona lac LO.R/"

La ședința numărul 04 din anul 2018, organizată în data de 07.03.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se aprobă ca toate achizițiile ce urmează a fi efectuate de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, să se desfășoare în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

ART.2. - Procedura Interna privind achizițiile publice aprobata in ședința Consiliului de Administrație din data de 26.01.2018, se abrogă.

ART.3. ~ Aprobă indicatorii de performanta financiari si nefinanciari.

ARTA - Se amana pentru următoarea ședința ședința a Consiliului de Administrație, aprobarea Regulamentului privind Organizarea si Funcționarea Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

ARTA. - Se probă Grila de Salarizare la nivel de societate.

ARTA -Se aprobă inițierea negocierii Contractului Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de unitate/societate.

La ședința numărul 05 din anul 2018, organizată în data de 18.04.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se modifica si se aproba indicatorii de performanta financiari si nefmanciari.

ART.2. - Se aproba Regulamentul privind Organizarea si Funcționarea Consiliului de Administrație al societarii A S3-Administrare Străzi S3 SRL.

ART.3. - Președintele Consiliului de Administrație a prezentat membrilor C.A., raportul de audit extern pentru anul financiar 2017.

Tot în ședința din 18.04.2018, a fost desemnat secretarul Consiliului de Administrație.

La ședința numărul 06 din anul 2018, organizată în data de 23.05.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de Funcții


AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080. Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242t Corp C, etaj 1, Sector 3, București ;■ A

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Ielcfon:+40759 040 480                      ;

E-maii: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

ART.2. - Se modifică și se aprobă grila de salarizare a societății.

ARTA. - Se informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la intrarea în vigoare in data de 25 Mai 2018, a Regulamentului European nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul'*).

Scopul principal este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.. prelucrează datele cu caracter personal în mod sigur, aplică și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

ARTA. - Președintele C.A. informează membrii Consiliului de Administrație despre desemnarea unei persoane din cadrul societarii pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

La ședința numărul 07 din anul 2018, organizată în data de 20,06.2018, s-au prezentat si hotărât următoarele:

ART.l. - Deplasare in șantier in vederea prezentării stadiului lucrărilor de construcție si montaj din cadrul proiectului „ Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului in zona parc IOR.

ART.2. - Aprobă Codul de Etică al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.3. - Aprobă modificarea Organigramei și Statului de Funcții,

în perioada Iulie 2018 - Decembrie 2018 Consiliul de Administrație s-a reunit în 6 ședințe.

La ședința numărul 01 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 31.07.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.l - Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru Semestrul 1-2018.

ART.2 - Aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La ședința numărul 02 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 19.09.2018, s-au hotărât următoarele:
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 7, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefoni+40759 040 480

E-maik secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


ART.l. - Aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., prin suplimentarea numărului de personal/posturi, în vederea ducerii la îndeplinire a contractului de prestări servicii nr. 66/19.09.2018.

*pe perioadă determinată, respectiv până la 31.10.2018 inclusiv.

La ședința numărul 03 din semestrul II ai anului 2018, organizată în data de 26.09.2018, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.l. Prezentarea răspunsului la adresa nr. 750/31.08.2018, transmisă de membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.2, Se aprobă cu unanimitate de voturi ca rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli să fie supus aprobării intr-o altă ședință a Consiliului de Administrație, atunci când intereselele societății impun acest lucru.

La ședința numărul 04 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 10.10.2018, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.l. Informarea membrilor C.A. cu privire la contractele atribuite de Sectorul 3 al Municipiului București către societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., precum și prezentarea gradului de îndeplinire a drepturilor și obligațiilor din cadrul acestora.

ART.2. Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA, în vederea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru achiziția de utilaje și echipamente speciale, necesare pentru buna desfășurare a activităților de construcție și montaj din cadrul contractelor atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului București, precum și a altor lucrări ce corespund obiectului principal de activitate al societății, respectiv „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor,, COD CAEN - 421E, în baza procedurii de achiziție întocmită.

La solicitarea transmisă către AGĂ, s-a anexat procedura de achiziție.

La ședința numărul 05 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 07.11.2018, s-au prezentat și hotărât următoarele:

Informarea membrilor C.A. cu privire la contractele atribuite de Sectorul 3 al Municipiului București, precum și a celor în curs de atribuire către AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Sa prezentat situația la zi a contractelor pe care societatea noastră le are în derulare, stadiul lucrărilor, precum și aducerea la cunoștință despre faptul că urmare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 486/ 27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivuliiiC' -EA


-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr,242, Corp C etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiI:secr etariat@as3-strazt ro

Web: www, as3-strazi.ro


de investiții „ Modernizare și reabilitare Paie Pantelimon,, am depus la Primăria Sector 3 un anunț de intenție prin care ne-am arătat interesul de a realiza proiectul tehnic și lucrările de construcție și montaj din cadrul acestuia. în cazul în care, Primăria Sectorului 3 va da curs anunțului nostru de intenție prin transmiterea unei invitații de participare la procedura de atribuire a proiectului mai sus menționat, o să întreprindem toate formalitățile necesare pentru a participa la procedura de atribuire a proiectului de investiții „ Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”.

La ședința numărul 06 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 05.12.2018, s-a hotărât:

Aprobarea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS 3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Veniturile estimate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 23.885 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2018 este :

Mii lei

1.

Venituri din producția vanduta din care :

23.716,00

-Venituri din vanzarea produselor

23.498,00

-Venituri din servicii prestate

218,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

120,00

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital

100,00

-alte venituri

20,00

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferente de curs

12,00

-venituri din dobinzi

18,00

-alte venituri financiare

19,00

Veniturile din producția vanduta si serviciile prestate vor fi realizate in conformitate cu codul CAEN principal al societății 4211 Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor.

Cheltuiei total estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sunt in suma de 23.669,13 mii lei.
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L,

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj / , Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiI:secretarîat@as3-strazLro

Web: www.as3-strazi.ro


 • 2. Cheltuieli financiare 18,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.692,00 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 16.777,00 mii Iei din care

-cheltuieli cu materiile prime 15.983, 00 mii lei , cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei , cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventor in suma de 658,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 38,00 mii lei.

 • b) cheltuieli privind serviciile executate de terii in suma 1.094,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu Întreținerea si reparațiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 982,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 25,00 mii lei.

c) cheltuieli cu alte servicii executate de terii in suma de 821,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei , cheltuieli , reclama si publicitate 29,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 357,00 mii lei, cheltuieli de deplsare , detașare, transfer in suma de 68,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimiiate in suma de 230,00 mii lei din care :

 • a) cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei

 • b) cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

 • c) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

-cheltuieli de personal in suma de 4.479,13 mii lei structurate astfel:

 • a) cheltuieli de natura salariala in suma de 3.984,83 mii lei

 • b) cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei

 • c) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei

-alte cheltuieli de exploatare in suma de 250,00 mii Iei din care :
 • a) cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei

 • b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 240,00 mii„JM

3AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp €, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-mailrsecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


Investițiile preconizate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 1.500 mii lei.

 • 1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare aferentă primului semestru din anul 2018 (01.01.2018-30.06.2018), cu referire la:

  ACTIV

  30.06.2018

  Active - total, din care:

  3.258.210

  Active imobilizate ~ total, din care:

  725.176

  Imobilizări necorporale

  3.063

  Imobilizări corporale

  722.113

  Imobilizări financiare

  Active circulante - total, din care:

  2.502.973

  Stocuri

  503.587

  Creanțe

  568.473

  Disponibilități bănești

  1.430.913

  Cheltuieli in avans

  30.061

  PASIV

  Total pasiv, din care:

  3.258.210

  Capitaluri proprii - total din care:

  2.410.193

  Capital social subscris si varsta

  4.500.000

  Rezultatul reportat

  -712.483

  Rezultatul exercițiului

  -1.377.324

  Datorii total, din care:

  Datorii pe termen scurt

  848.017

  Impozit pe profit

  0

Elementele contului de profit și pierderi

INDICATORI

30.06.2018

Venituri din exploatare - total, din care:

378.437

Cifra de afaceri

372.453

Alte venituri din exploatare

5.984

Cheltuieli de exploatare........total

1.755.952

Rezultatul din exploatare

-1.377.515

Venituri financiare

191

Cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

191

Venituri totale

378.628

Cheltuieli totale

1.755.952

Pierderea bruta

-1.377.324

Impozitul pe profit

0            ’Ă

2

\ ''"N

' b r.'
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:-r40759 040 480

E-mail:se£retariat@as3~strazi.ro

Web: www.as3-strazi.roPierderea netă

-1.377.324

Cash flow: toate schimbările intervenite la nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activităților financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Nivelul numerarului la 01.01.2018 (casa și banei): 3.386.268

Nivelul numerarului Ia 30.06.2018 (casa și banei): 1.430.913


Prezentarea unei analize a situației economico-fînanciare aferentă anului 2018 privind execuția bugetului este următoarea :


Nr. crt.

EXPLICAȚII

0

REALIZAT

2018

BVC 2018

DIFERENȚA

OSERVAȚII

VENITURI TOTALE

1

10.277,06

23.885,00

13.607,94

Venituri realizate în proporție de 43.02%

Venituri totale din exploatare din care:

2

10.276,65

23.836,00

13.559,35

a)

din producția vânduta din care:

3

3.779,52

23.716,00

19.936,48

al)

din vânzarea produselor

4

2.289,98

23.498,00

21.208,02

a2)

din servicii prestate

5

1.488,55

218,00

- 1.270,55

Precizarea nr.l

a3)

din redevențe și chirii

6

-

-

a4)

alte venituri

7

0,99

0,99

b)

din vânzarea mărfurilor

8

6.491,15

- 6.491,15

Precizarea nr.2

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care:

9

-

-

-

cl)

subvenții, cfprevederilor legale în vigoare

10

-

-

c2)

transferuri cfprevederilor legale în vigoare

11

-

-

d)

din producția de

12

-

-

, V           s

i.t'V
AS3 -A DMINISTRARE STRĂZI S3 SRM

CUI.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242f Corp C, etaj 1, Sector 3, București / . y Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon .-+40759 040 480

E-maiI:secretariat@as3--strazLi,o

Web: www.as3-strazi.ro

imobilizări

e)

venituri af. costului producției în curs de execuție

13

-

-

alte venituri din exploatare(Rd. 15+Rd. 1 6+rdl 9'rd20i-rd .21) din care:

14

5,98

120,00

114,02

fi)

din amenzi și penalități

15

-

-

f2)

din vânzarea activelor și op. de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

-

100,00

100,00

- active corporale

17

-

80,00

80,00

- active necorporale

18

-

-

f3)

din subvenții ptr. investiții

19

-

-

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

-

-

f5)

alte venituri

21

5,98

20,00

14,02

Venituri financiare

(Rd,23+Rd.24+Rd.25+

Rd.26+Rd.27) din care:

22

0,41

49,00

48,59

a)

din imobilizări financiare

23

-

b)

din investiții financiare

24

-

-

c)

din diferențe de curs

25

-

12,00

12,00

d)

din dobânzi

26

-

18,00

18,00

e)

alte venituri financiare

27

0,41

19,00

18,59

Venituri extraordinare

28

-

-

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44

29

10.098,73

23.669,13

13.570,40

Cheltuieli efectuate în proporție 42.66%


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L,

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :4-40759 040 480

E-maiL-seeretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro)

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd. 12

0,din care:

30

10.098,73

23.651,13

13.552,40

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:

31

7.485,63

18.692,00

11.206,37

Al

Cheltuieli privind stocurile din care:

32

6.624,31

16.777,00

10.152,69

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

788,90

15.983,00

15.194,10

b)

chelt.cu materialele consumabile, din care:

34

82,51

98,00

15,49

bl)

chelt.cu piesele de schimb

35

82,24

158,00

75,76

b2)

chelt.cu combustibilii

36

112,45

140,00

27,55

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

98,23

658,00

559,77

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

6,00

38,00

32,00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

5.479,79

- 5.479,79

Precizarea nr,3

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți(Rd.41+Rd.42+Rd.

45) din care:

40

669,30

1.094,00

424,70

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

10,69

87,00

76,31

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

636,28

982,00

345,72

bl)

către operatori cu capital integral /majoritar de stat

43

-

-

b2)

către operatori cu capital privat

44

-

982,00

982,00

c)

prime de asigurare

45

22,33

25,00

2,67


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj I, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefonr+40759 040 480

E-niaîI:secretanat@as3-strazLro

Web: www.as3-strazi.roA3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ Rd.57+Rd.62+Rd.63+R d,67+Rd.68+Rd.69+Rd.

78) din care:

46

192,02

821,00

628,98

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-

-

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:

48

»

27,00

27,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

-

27,00

27,00

c)

chelt.c reclair

(Rd.5

care :

e protocol, tă și publicitate l+Rd.53) din

50

2,69

29,00

26,31

cl)

cheltuieli de protocol din care

51

-

25,00

25,00

-

tichete cadou leg. 193/2006 cu modificările ulterioare

52

-

-

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

-

4,00

4,00

-

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate leg. 193/2006 cu modificările ulterioare

54

-

-

-

tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiu

55

-

-


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. f Ă

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017       :

Sediul Social: Calea Vitan ur.242. Corp C, etaj 1, Sector 3, București j

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480                    ’

E-mail:secretariat@as3“Strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro       l pieței, promovare pe piețe existente sau noi,potrivit legii!93/2006 cu modificările ulterioare

-

ch.de promovare a produselor

56

-

-

d)

ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.59 +Rd,61) din care:

57

-

-

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

-

-

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport din care

59

-

-

d3)

pentru cluburile sportive

60

-

-

d4)

cheltuieli de sponorizare pt alte acțiuni și activități

61

-

-

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

6,00

357,00

351,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:

63

2,61

68,00

65,39

-

cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care

64

-

-

-

-

internă

65

-

-


-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.L: RO 37804080» Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Citau nr.242, Corp C, etaj L Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

-

externă

66

-

-

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

20,66

80,00

59,34

h)

cheltuieli cu servicii bancare și asimilate

68

1,39

34,00

32,61

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti din care

69

158,67

226,00

67,33

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

9,10

60,00

50,90

12)

ch. privind întreținerea și funcț. tehnicii de calcul

71

6,70

28,00

21,30

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

4,28

120,00

115,72

ch.cu reevaluarea imob.corporale și necorp.din care:

73

-

-

-

aferente bunurilor de natura domeniului public

74

-

-

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

-

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

-

-


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Viian nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefom+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web; vvww.as3~strazLro
17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

-

18,00

18,00

j)

alte cheltuieli

78

-

-

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd,83+Rd.84+

Rd.85) din care :

79

1,43

230,00

228,57

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

-

-

b)

ch.cu redevența ptr. concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale

81

-

-

o)

ch.cu taxa de licență

82

-

22,00

22,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

-

18,00

18,00

e)

ch.cu taxa de mediu

84

-

-

f)

ch.cu alte taxe și impozite

85

1,43

190,00

188,57

C

Cheltuieli cu personalul din care:

86

2.422,14

4.479,13

2.056,99

co

cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

2.030,80

3.984,83

1.954,03

CI

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care :

88

2.030,80

3.984,83

1.954,03

a)

salarii de bază

89

2.030,80

3.984,83

1.954,03

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

(conform CCM)

90

-

-

c)

alte bonificații (conform CCM )

91

-

-

-

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+

Rd.98+Rd.99) din care:

92

-

-

-


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RA.

C.U.L: RO 37804080, Reg, Com: J40/9897/2017           ; ' /

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București ■■■ Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mai[:secretariat@as3-straztro

Web: www.as3-strazi.ro___a)

chel, soci ale prevăzute la art.25 din lege227/2015 privind CF cu modificările și completările ulterioare

93

-

-

-

tichete de creșă cf. LG.

193/2006 cu

modif.ulter.

94

-

-

-

tichete cadou

pt.chelt.sociale

LG. 193/2006

95

-

b)

tichete de masă

96

-

-

c)

vauchere de vacanță

97

-

d)

ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

-

-

e)

alte cheltuieli conform CCM

99

-

C3

Alte cheli.cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l0

3) din care:

100

-

-

-

a)

ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

-

-

b)

ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza hoatărâri judecătorești

102

-

-

c)

ch.de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, ale comisii și comitete

103

-

-

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și

104

338,09

340,30

2,21

A53 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan or.242, Corp C, etaj I, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei           "

Telefon: +40759 040 480

E-mail:secretariat@as3~strazL ro

Web: www.as3-strazLro

comitete(Rd. 105+Rd. 10 8+Rd. 111 +Rd. 112) din care:

a)

pentru

directori/directorat

105

-

-

-

componentă

fixă

106

-

-

-

componentă variabilă

107

-

-

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:

108

338,09

340,30

2,21

-

componentă

fixă

109

0,01

340,30

340,29

-

componentă variabilă

110

-

0)

pentru AGA și cenzori

111

-

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

-

-

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

53,25

154,00

100,75

D

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll5+Rd.ll8+Rd.ll 9+Rd.l20+Rd.l21+Rd. 122) din care:

114

189,53

250,00

60,47

a)

ch.cu majorări și penalități(Rd. 122+Rd. 1 23) din care:

115

-

10,00

10,00

-

către bugetul general consolidat

116

-

-

-

către alți creditori

117

-

-

b)

cheltuieli priv. activele imobilizate

118

5,79

5,79

Precizarea nr.4

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru

119

-


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.I.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-mail:secretaria t@as3'Strazi. ro

Web: www,as3-strazi.roplata personalului

d)

Alte cheltuieli

120

-

-

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

183/74

240,00

56,26

f)

ajustări și deprecieri ptr.pierdere de valoare și provizioane (Rd.l23+Rd.l26) din care:

122

-

-

-

fl)

cheltuieli priv. ajustările și provizioanele

123

-

-

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

-

-

fi .2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

-

f2)

venituri din provizioane și ajustări pt.depreciere sau pierderi de valoare din care:

126

-

£2.1)

din anularea provizioanelor( Rd.128-HRd.129 +Rd.l30),din care:

127

-

-

-

din participarea salariaților la profit

128

-

-

din deprecierea imobilizărilor corporale și active circulante

129

-

-AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SJEL

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :~H0759 040 480

E~maihsecretariat@as3~strazi.ro

Web: www.a-s3-strazi.ro      -

venituri din alte provizioane

130

-

-

cheltuieli financiare

(Rd.l32+Rd.l35+Rd.l3

8) din care:

131

18,00

18,00

a)

cheltuieli privind dobânzile din care:

132

-

-

al)

aferente creditelor pt. investiții

133

-

-

a2)

aferente creditelor pt. activitatea curentă

134

-

b)

cheltuieli din diferența de curs valutar din care:

135

-

-

bl)

aferente creditelor pt. investiții

136

-

-

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curentă

137

-

-

c)

alte cheltuieli financiare

138

-

Cheltuieli extraordinare

139

-

-

REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.l-Rd.29)

140

178,33

215,87

37,54

Profit realizat în proporție de 82.60%

venituri

neimpozabile

141

-

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

66,00

48,00

- 18,00

IMPOZIT PE PROFIT

143

-

42,22

42,22

DATE DE FUNDAMENTARE

-

-

venituri totale din exploatare din care:(Rd2)

144

-

-

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

-

-
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.D

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiIisecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

-

£

cheltuieli de natură salariată (Rd.87), din care

147

-

-

a)

148

-

b)

149

-

c)

150

-

-

cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

2.030,80

3.984,83

1.954,03

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

-

150,00

150,00

Nr. mediu de salariați

153

62,00

150,00

88,00

a)

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd 147-rd93 *-rd98)/rdl53/12* 1000

154

2.729,00

2.213,00

-  516,00

b)

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalulată cf. legii anuale a bugetului de stat

155

2.729,00

2.213,00

-  516,00

a)

productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 1 53)

156

32,75

26,56

6,19

b)

productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii

157

-

-

E-maiI:secretariat@as3-strazLro

Web: www.as3-strazi.ro

anuale a bugetului de stat

r.........— ■

o)

productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse fînite/persoană) W=QPF/Rdl53

158

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care:

159

-

-

cantitatea de produse finite (QPF)

160

-

-

-

preț mediu(p)

161

-

-

valoare=QPF*p

1621

-

-

-

ponderea în venituri totale de exploatare^Rd.l 59/Rd.2

163

-

plăți restante

164

-

-

Creanțe restante din care:

165

-

-

-

de la operator cu capital integral/majorita r de stat

166

-

-

-

de la operatori cu capital privat

167

-

-

-

de la bugetul de stat

168

-

de la bugetul local

169

-

-

-

de la alte entităti

170

-

credite pt finanțarea activității

171

-

-

curente (soldul rămas de rambursat)

-

-

AS3


=::: =: trare ta


E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www,as3-strari,ro

Precizări privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli:

Precizarea numărul 1

Veniturile din prestări servicii au fost depășite față de cele bugetate datorită apariției de noi contracte care s-au executat în timpul anului.

 • - Contractul nr.77710/26.04.2018 având ca obiect Servicii de închiriere utilaj, ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)

 • - Contractul nr.41/09.11.2018 având ca obiect Servicii de „demolări și spargeri ale betonului simplu sau armat, vechi cu mijloace mecanice.”

 • - Contractul nr.237239/01.11.2018 având ca obiect Servicii de închiriere utilaje

 • - Contractul nr.502/19.09.2018 având ca obiect Executarea de lucrări de construcții și montaj.

Precizarea nr.2

Veniturile din vânzarea mărfurilor și cheltuielile aferente acestor vânzări nu au fost bugetate în BVC al anului 2018 dar au aparut oportunități de afaceri și au fost încheiate contracte având ca obiect livrarea de mărfuri ca de exemplu :

 • - Contractul nr.37/28.06.2018 având ca obiect „Furnizarea bordură granit”

 • - Acord - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa’ ’

 • - Contractul subsecvent (1) nr.202896/28.09.2018 Ia Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (2) nr.264945/29.11.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (3) nr. 281793/17.12.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul nr.75/05.10.2018 având ca obiect „Livrarea de mixturi asfaltice”

 • - Contractul nr. 102/05.12.2018 având ca obiect „Furnizarea si montare de mixturi asfaltice”

 • - Contractul nr.97/21.11.2018 având ca obiect „Livrare pavaj si borduri de ciment”

 • - Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018 având ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.255418/19.11.2018 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații’ ’

 • - Contractul nr. 237239/01.11.2018 având ca obiect „ Servicii de închiriere utilaje”

Precizarea nr.3

Cheluielile cu mărfurile sunt cheltuielile aferente vânzărilor de mărfuri de mai sus.

Precizarea nr.4

Cheltuiala reprezintă valoarea neamortizată și trecută pe cheltuială a sistemului de supraveghere, care a fost vândut.

Analiza structurii veniturilor și cheltuielilor anului 2018


E-maiksecretariat@as3-strazi.ro                \ \

Web: www.as3-strazi.ro< ;-A-,

Analiza veniturilor

Nr.

Crt

EXPLICAȚII

0

REALIZAT

2018

Ponderea în total venituri

VENITURI TOTALE

1

10.277,06

100%

Venituri totale din exploatare din care:

2

10.276,65

a)

din producția vândută din care:

3

3.779,52

36,78%

al)

din vânzarea produselor

4

2.289,98

a2)

din servicii prestate

5

1.488,55

a3)

din redevențe și chirii

6

-

a4)

alte venituri

7

0,99

b)

din vânzarea mărfurilor

8

6.491,15

63,16%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care :

9

-

cl)

subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare

10

-

c2)

transferuri cf.prevederilor legale în vigoare

11

-

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri af. costului producției în curs de execuție

13

-

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l6+rdl9~Hrd20+rd.21) din care:

14

5,98

0,06%

Ponderea cea mai mare au avut-o veniturile din vânzarea mărfurilor datorită derulării contractelor de furnizare către Primăria Sector 3.

Cheltuieli

CHELTUIELI TOTALE

29

10.098,73

100,00%

Cheltuieli de exploatare, din care :

30

10.098,73

Al

Cheltuieli privind stocurile din care:

32

6.624,31

66,01%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

40

669,30

6,63%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

192,02

1,90%

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

1,43

0,01%

C

Cheltuieli cu personalul

86

2.422,14

23,57%

E~niaiksccretariat@as3-strazi.ro                 '

Web: www.as3-strazi.ro

D

Alte cheltuieli de exploatare

114

189,53

1,88%

Ponderea cea mai mare au avut-o cheltuilelile cu stocurile (66.01% ) și cele cu salariile angajațiilor și a Consiliului de Administrație (23.57%).

> Activități de utilitate publică ale societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS 3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

> Cadrul legal

Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu.

 • •       Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;

 • •      Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • •       Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • •      Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • •      OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului;

 • > Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

Istoric

Decizia înființării societății a pornit de la problemele ridicate de către cetățenii Sectorului 3 privind serviciile de construcție si întreținere a străzilor în sector și s-a recomandat înființarea unei societăți pentru prestarea serviciilor de construcție si întreținere a străzilor, care să aibă drept finalitate creșterea condițiilor de viață a cetățenilor sectorului 3.

 • > Management, Resurse umane

Management:


zlAd -ADMINISTR/IRE STRĂZI S3 SRL.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vttan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E- mail:seeretariat@as3-strazi. re

Web: www.as3-strazj.ro


Societatea are aprobate 150 de posturi, în baza organigramei și a statului de funcții, aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, în funcție de dezvoltarea societății.

> Prezentare structura de personal

Aprobat prin

Organigrama

Numărul actual al angajatilor

Total din care:

150

48

- conducere

1

1

- execuție

149

47

> Conducerea societății:

Este asigurata de domnul loan CONSTANTINESCU- în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

> Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

Achiziționarea utilajelor se va face în baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj. Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor. Frecvența aprovizionărilor este determinată, de volumul de activitate. Serviciile precum cele de medicina muncii, mentenanțe, etc., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

> Descrierea activităților
 • a) Activitatea practica de construcție, modernizare si întreținere a drumurilor preconizează utilizarea unor materiale de calitate care sa fie procurate, pe cat posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel incat cheltuielile de transport sa fie minime;

 • b) Luând ca determinant pentru găsirea soluției optime de execuție costul minim al lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale diverse, care, pe baza unor cercetări sistematice si prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce in stadiul de utilizare curentă in tehnica rutieră;

 • c) Lucrări de întreținere, care se executa in scopul compensării parțiale a uzurii si a menținerii structurii rutiere respective, in condițiile tehnice necesare desfășurării unei circulații neîntrerupte, in...


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.5(10.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maiî :sec reta riat@as3-strazi. ro

Web: www.as3~strazi.ro

siguranța si confort, precum si pentru menținerea acesteia in stare permanenta de curățenie, ordine, aspect estetic, la cerințele categoriei funcționale a drumului.

 • d) Lucrări de întreținere periodica pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mica amploare la drumuri, lucrări de siguranța rutiera.

> Echipamente necesare:

Dotarea personalului muncitor se va face cu echipamente de protecție a muncii, diferite unelte, în funcție de activitatea prestată, precum și cu utilaje cum ar fi: plăci compactoare, autoutilitare pentru transportul materialelor si utilajelor de constructi, încărcătoare frontale, autobasculante, Utilaje multifuncționale, autoturisme; etc.

> Imobile existente

în prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din Calea Vitan nr.242, Corp C, etajl, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de 3.636 lei pe lună (preț fără TVA). în funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcarea și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor cum ar fi agregare de balastiera, pavele, borduri, prefabricate din beton, etc.

> Principalii clienți

Principalii clienți ai societății AS 3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L., vor fi Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 3, agenții economici și persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 3 și persoanele fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 3,

ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII

Conform programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr. 192/04.05,2018, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrări de construcție și montaj pentru următoarele obiective:

- Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IO AI”AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. CUI.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

/r

Ț\

'■ , \ .


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16,500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-raa iksecreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

1. STADIUL LUCRĂRILOR DIN ANUL 2018:
Proiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O.R.”

Acest proiect se împarte în:

 • 1. PARCUL TITAN

 • 2. PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA

PARCUL TITAN :

S~au executat următoarele lucrări:

Montare borduri beton C30/37 - dimensiuni 20x25x50 - 395 m.l.

Dezafectare gard, inclusiv a fundațiilor - 497 m.l. împrejmuire din gard metalic - 497 m.l.

PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA:

S-au executat următoarele lucrări:

 • -  Defrișări si degajări ale terenului de vegetație - 3084 mp.

 • -  Dezafectare gard - 960 m.l.

Frezare/inlaturare piste existente —1010 m.l.

 • -  Relocare sistem irigații - 672 mp.

 • -  Relocare stâlpi iluminat - 2 buc. Spargeri/desfaceri/frezari - 76.80 mc.

Montare borduri beton C30/37 - dimensiuni 20x25x50 ™ 1032 m.l.

 • -  împrejmuire gard metalic - 960 m.l.

Turnare beton CI6/20 -123.20 mc.

 • -  Astemere folie pvc - 1520 mp.

 • -  Astemere geotextil - 1520 mp.

 • -  Astemere nisip - 25 mc.

 • -  Astemere balast - 185 mc.

Trasare marcaje longitudinale ~ 4.01 km.

Trasare marcaje transversale si diverse - 162.40 mp.

Montare panouri informare si sisteme de semnalizare verticale - 42 buc.

 • -  Transplantare gard viu - 960 m.l.

 • -  Nivelări si compactări - 1416 mp.

Săpătură mecanizata - 454 mc.

Trasarea si pichetarea lucrărilor 10208 mp.AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corni J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

TeIefom+40759 040 480

E-ma0rsecretariat@as3~strazi.ro

Web: www/as3-strazLro


Proiect „Creșterea atractivității și amenajare peisagistică ~ Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”

Nu s-au executat lucrări deoarece nu am primit Ordinul de începere al lucrărilor.

Ulterior aprobării programului de activitate pentru anul 2018. societății i-au mai fost atribuite următoarele contracte:

Contract nr. 128605/12.07.2018 având ca obiect „Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București cuprinse in arealul zonelor A, B, D, II, 13, Kl, K2,K3,K4;

Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor ''beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru.

- Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

Contract nr. 255362/19.11.2018 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon,,

- Contract nr. 237239/01.11.2018 având ca obiect „ Servicii închiriere utilaje,,

A

In prezent societatea are în desfășurare următoarele contracte:

> l.ContractuI de lucrări nr. 128605/12.07.2018, având ca obiect: Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București” în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu ~ Bd Basarabia ~ Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac -Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - BdEnergeticienilor - Str. Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni ~ Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei -Str.Rotunda Aleea RotundaAleea Lunca Mureșului ~ Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. I Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului ~ Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str. Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac ~~ Str. Constantin Brâncusi - Bd. Nicolae Grigorescu. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de 5.854.238,07 lei inclusiv TVA, din care TVA 934.710,28 lei.A53 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector L București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maO.’secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


> 2. Contractul de lucrări nr. 255362/19.11.2018, având ca obiect: Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile. Din acest proiect ne-au fost atribuite proiectarea+execuția. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de 112.329.309,77 Iei inclusiv TVA, din care TVA 17.861.389,26 Iei.

> 3. Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor ”beton asfaltic și emulsie bituminoasă” cuprinse în anexele Ia acordul-cadru.

> 4. Contract subsecvent nr. 7706/10.01.2019 Ia Acordul cadru de furnizare nr, 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații”. Prețul contractului subsecvent, platibil executantului de către achizitor este de 313.091,86 lei, din care TVA 49.989,46 lei.

> Piața și promovarea noului serviciu

în acest moment, pe piață, în special pe cea din București, se regăsesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii sa beneficieze de străzi îngrijite.

Principalele avantaje ale noilor servicii oferite

Societatea urmărește să scadă costurile de prestare, obținând astfel un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta societății de cea a concurențelor sunt legate de calitatea serviciilor, a produselor și a termenelelor de prestare.

STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

Societatea își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toti locuitorii Sectorului 3. Societatea se axează pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către

E-mail:secretariat@as3-strazi.r<>                 ■ x.

Web: www.as3-stra.zi.ro

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea AS3-Adniinistrare Străzi S3 S.R.L., are Ia bază următoarele linii directoare:

 • *  îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;

 • *  realizarea îmbunătățirii succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coerectivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;

 • *   menținerea și îmbunătățirea politicii de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

 • *  transparență și comunicare;

♦ stabilitate și motivare - angajați! sunt motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, este menținut un climat organizațional favorabil performanței; acces direct la informație - societatea furnizează informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății.

 • *  dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public;

 • *  nediscriminare - toate aceste linii directoare sunt si vor fi respectate de administratori, directori și personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvemanța corporativă să se realizeze rapid și complet;

Principii strategice:

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., este o societate modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

 • *  îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului, societatea promovează o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienților;


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.V'l.-. RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj 1, Sectar 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-mail:secreta r ia t@a.s3-strazi.ro

Web: www.as3-strazLro


• atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

Conform programului de activitate al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RX., societatea a desfasurat peste 80% din activitate, pentru Primăria Sectorului 3.

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

INDICATORI 1 2


. 5î A?

ISO 14

001
AS3-ADMINISTRARE

STRĂZI S3

INDICATORI CHEIE DE PERFORM A NȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de numerar

Cost

Datorie

Marja de profit

Politici social-guvernamentale

Calitate

servicii/prodiisc

Satisfacția dientilor

Guvernanță Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

Cost per angajare

Raportul datorii-capital proprii

Rata de creștere a profitului net

Angajați recrutări din categoria grupurilor vulnerabile

Procent restituit din garanmtia de huna execuție

Recomandare pozitiva

Gradul de implementare prevederilor legislației privind guvernanta corporativa

Formula de calcul indicator

(Facturi restante/ Facturi totale) x 100

Cheltuieli angajari noi/ Număr angajari noi

(Total datorii/ Capital propriu) x 100

ST- studenti; SO-someri; PD-persoane cu dizabîlitati

(Suma restituita per contract/

Suma totala per contract) x 100

(Nr.

Recomandări pozitive/ Nr. Total recomandări) X100

(Număr răspunsuri afirmative/ Număr total întrebări) x 100

u'.'M. indicator de performanta

%

lei

%

%

număr persoane

%

%

%

Ținta indicator de performanta planificat -cumul an 1 + sem 2 2018

10%

250

15%

0.71%

3 pers

100%

100%

100%

Nivel indicator realizat la 31.12.2018

4,15%

100.81

43,73%

1.73%

0

NOT

APPLICABLE

100%

100%

OBSERVAȚII

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

DEPĂȘIT

ÎNDEPLINIT

NEINDEPLLNIT

NOT

APPLICABLE

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

E-mail:seeretariat@as3-slrazî.ro

Web: www.as3-strazi.ro

condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială. Astfel, a fost considerată ca fiind necesară angajarea unor studeîiți(ST), șomcri(SO) și persoane cu dizabilități(PD).

CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, corelate cu problemele existente din piața muncii și expansiunea rapidă a societății, în anul 2018 Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile, conform Contractului de Mandat îndeplinind majoritatea indicatorilor cheie de performanță.


Președinte C.A.

loan CONSTANTINESCU

Membri C. A.

Anghel Ștefan Cătălin

Ciocan Ioana - Ruxandra

Ciocoi Cristian Gabriel

Gabor Sandra Sonia

Plăviță Raluca Elena

.........

E-ma H:secretariat@as3-st razi. ro

___________________________________Web: www,as3-strazi.ro____________________________ Cv .        i

£57/ llM

PROGRAM DE ACTIVITATE            <

AL SOCIETĂȚII AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. PENTRU ANUL 2019

> Date generale

Despre consiliul de administrație al AS3 - Adminstrare Străzi S3 S.R.L.

Societatea este administrată de un Consiliu de Adminstrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art 28 alin. (7) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

• Societatea este administrată în prezent de domnul Constantinescu loan, având funcția de Președinte Consiliu de Administrație.

> Prezentarea societății

AS3 - Adminstrare Străzi S3 S.R.L, este o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. 140/9897/21.06.2017, având codul unic de înregistrare R037804080.

Sediul Social: Acesta se află în Municipal București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29.

Domeniul principal de activitate al societățile este:

Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor - COD CAEN 4211

De asemenea, societatea având și domenii de activitate secundare:                        1 9Â f

© Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru fluide - 4221;

® Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru Electricitate și Telecomunicații- 4222; ; 7/;

• Lucrări de Construcții ale altor Proiecte Inginerești - 4229;

: ® Lucrări de Pregătire a Terenului - 4312;

AS3“Administrare Străzi S3 S.R.L. se organizează și funcționează în conformitate cu: Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Art. 37 din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 13 din Actul constitutiv al AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.;
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SJEE

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Tefefon:+40759 040 480

E-maiksccretariat@as3-strazi.ro

___________________Web: www.as3-strazi.ro_______________________________

Capitalul social al societății

Conform Actului Constitutiv al AS3~Administrare Străzi S3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 16.500.000 lei, fiind divizat în 3300 de părți sociale, fiecare în valoare de 5000 de lei.

Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

Sectorul 3 al Municipiului București 3298 părți sociale în valore de 16.490,000 lei, S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. 2 părți sociale, în valoare de 10.000 lei Cota aportului la capital se poate observa în diagrama de mai jos.

Aportul la capitalul social

0,060%


* 99,940%

® Sectorul 3 sl Municipii București SC Administrarea Active Sector 3 SRL

Resurse Umane

Societatea va avea 150 de angajați, conform organigramei și Statului de funcții aprobat prin HCLS3 nr. 585/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Conform acesteia, mandatarul Adunării Generale a Acționarilor are în subordine următoarele compartimente:

> Compartimentul secretariat

® Compartimentul economic-administrativ (Contabil șef, Economist, Contabil, Gestionar);

® Compartiment Achiziții;

® Compartimentul Resurse Umane (SSM);

® Compartimentul Juridic;

® Compartimentul Tehnic (Manager Proiect, Ingineri);

e Compartimentul de execuție (Șefi șantier, șefi formație, muncitori calificați și muncitori necalifîcați);AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj J, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :R40759 040 480

E-inail: secretariat@as3-stra zi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

Venituri

Bugetul general pentru anul 2019 al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. a fost structurat, conform legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. se formează din următoarele:

> Venituri estimate, pentru a se realiza anul acesta, sunt în valoare de 23.885 mii Iei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este următoarea:

Venituri din servicii prestate pentru Sectorul 3 al Municipiului București

57.400 mii lei

Venituri din servicii prestate altor terți

49mii lei

• Veniturile din servicii vor fi realizate, conform activității principale având codul CAEN 4211- „Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor”

Cheltuieli

Pentru anul 2019, AS3 - Adminstrare Străzi Sector 3 SRL va preconiza cheltuieli estimate în


valoare de 54.833mii lei, clasificându-se astfel:

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este :

 • 1. Cheltuieli de exploatare 54.833 mii lei

 • 2.  Cheltuieli financiare 0,00 mii Iei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

~ Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 46.537,00 mii Iei din care:

 • a) Cheltuieli privind stocurile în sumă de 43.742,00 mii Iei din care

-cheltuieli cu materiile prime 35.221,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 455.00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 895.00 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 44,00 mii lei.

 • b) cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1.707,00 mii Iei din care: -cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 1.282,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 90,00 mii lei.

 • c) cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.088,00 mii lei din care: -cheltuieli comisioanele și onorariile în sumă de 27,00 mii lei, cheltuieli cu reclama și publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 512,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 90,00 mii lei, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare și asimilate
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Sedai: Calea Vitan ur.242, Carp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.5003)00 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


în valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 286,00 mii lei;

-cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate în sumă de 230,00 mii lei din care :

 • a) cheltuieli cu taxa de licența în sumă de 22,00 mii lei;

 • b) cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 18,00 mii lei;

 • c) cheltuieli cu alte taxe și impozite în sumă de 190,00 mii lei;

-cheltuieli de personal în sumă de 6.151 mii lei structurate astfel:

 • a) cheltuieli de natură salariată în sumă de 5.583 mii lei;

 • b) cheltuieli aferente contractelor de mandate și altor organe de conducere și control în sumă de 448 mii lei;

 • c) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 120,00 mii lei;

-alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.915,00 mii lei din care :

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 10,00 mii lei;

 • b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.881,00 mii lei;

Investițiile preconizate a se realiza în anul 2019 sunt în sumă de 6.500 mii lei.

Analiza pieței

Context general

In ceea ce privește acest domeniu de activitate și anume amenajarea și construcția străzilor, se regăsesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii să beneficieze de străzi îngrijite, iar mersul automobilelor să fie unul optim și sigur. Dar, cu toate acestea, există întreprinderi, care în parteneriate cu primăriile, prestează aceste servicii și anume cele de construcții, care de asemenea, nu sunt numeroase și relevante pentru acest domeniu. Nevoia de aceste servicii este una uriașă, mai ales la nivelul Municipiului București, pentru îngrijirea și reabilitarea străziilor, care suferă datorită numărului mic de întreprinderi care activează și profesează în acest domeniul.

De asemenea, pe lângă rolul benefic pentru cetățeni a acestor societăți, există unul și pentru dezvoltarea economică a unei țări, deoarece aceste societăți creează un număr mare de locuri de muncă, atât pentru muncitori calificați și experți în domeniu, cât și pentru muncitori necalificați, care din păcate sunt foarte numeroși.

Analiza pieței

AS3 - Adminstrare Străzi S3 S.R.L își desfășoară activitatea în Municipiul București.

Concurența directă este reprezentată de structurile de afaceri asemănătoare existente la nivel local sau regional.

Analiza SWOT

Analiza SWOT este o evaluare critică a punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care există în raport cu mediul intern și cel extern în care operează o companie, aratând starea acesteia înaintea pregătirii unui plan de acțiune pe termen lung. O analiză a mediului intern al AS3 ~ Adminstrare Străzi S3 S.R.L., este utilă în evidențierea punctelor tari și a celor slabeAS3 -ADMINISTRARE STRĂZIS3 S.RA.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Citau nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

F-ma iksecretariat@as3-strazi. ro

Web: www.as3-strazi.ro


ale organizației, în timp ce analiza factorilor din mediul extern în care operează societatea evidențiază oportunitățile și amenințările cu care aceasta se confruntă.

Utilitatea unei analize SWOT constă în aceea că aceasta poate contura tipurile de strategii disponibile pentru a fructifica punctele tari și oportunitățile identificate și de a găsi soluții de ameliorare pentru punctele slabe si de contracarare pentru amenințări.

Punctele tari și oportunitățile profitabile pot fi exploatate, în special în cazul în care aceste puncte își găsesc corespondent în oportunitățile identificate, în timp ce punctele slabe și amenințările pot ti contracarate sau limitate ca efect, după o identificare și interpretare corectă a acestora.


Q& (Puncte tari)

CN? (Puncte slabe)

•A Angajați calificați cu experiență în domeniu;

•A Echipă tânără și dinamică;

A Disponibilitatea în timp;

Activitate economică sustenabilă

A Transparență perfectă

Z Prețuri avantajoase

Z Gestionarea foarte bună a

proiectului/proiectelor

Z Lipsa unor resurse proprii pentru investițiile necesare.

& (Oportunități)

^(Anienințări)


AS3 -ADMINISTRARE STRÂZIS3 S.R.L.

CUX: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 7, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E~ma ilrsecretaria t@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


 • V Forță de muncă eficientă, lucrând atât cu muncitori calificați cât și necalificați

 • V Obținerea parteneriatului cu Sectorul 3 al Municipiului București, privind amenajarea străzilor și a altor proiecte.

Z Necesitatea de servicii de amenajare și reablitare a străzilor.

Z Lipsa unei viziuni de dezvoltare economica pe termen lung Ia nivel național și local.

Z Lipsa infrastructurii necesare susținerii unui mediu de afaceri competitiv.

Z Lipsa centrelor de calificare și a școlilor de meserii.

Z Rata șomajului.

Obiectivele societății:
 • > Proiectul „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București” în arealul zonelor A; B; D; Ii; 13; Kl; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Sir.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str. Fir idei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului~Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru

 • - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu

 • - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str,Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - BdNicolae Grigorescu.

 • > Proiectul „ Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile. Din acest proiect ne-au fost atribuite proiectarea+execuția.

 • > Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru.AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL,

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mai ksecreta riat@as3-strazi. ro Web: www.as3-strazi.ro      


> Contract subsecvent nr. 7706/10.01.2019 Ia Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

în viitor ne vom arată intenția de a realiza și alte proiecte/contracte care vor fi derulate de Sectorul 3 al Municipiului București, cum ar fi:

 • >  „ Furnizare materiale pentru exterior”.

 • > „ Servicii închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)” pentru ridicarea autoturismeleor parcate neregulamentar, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.

 • > „ Servicii închiriere utilaje”

 • 1.  Publicarea pe site~ul propriu a tuturor informațiilor de interes public, astfel încât să fie promovată transparența și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații cât și timpii de răspuns, precum și pentru a fi în deplină concordanță cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Publicarea pe site-ul societății, a următoarelor informații și documente:

 • a. hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • b. situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • c. raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • d. raportul de audit anual;

 • e.  lista administratorilor și a directorilor;

 • f.  rapoartele Consiliului de Administrație;

 • g. raportul anual cu privire la remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație;

Mărirea capacității de acoperire administrativă / extindere, conform obiectului de activitate.

 • 2. Creșterea performanței și îndeplinirea cu profesionalism și eficiență a proiectelor desfășurate.

 • 3. Obținerea unui profit în valoare de 2.616,00 mii lei.

 • 4. Obținerea de parteneriate cu diferite întreprinderi care solicită serviciile noastre.  ÂS3 î-

  ■V?- ■■ . țrt'RARE

  ■ ■■■■'A ".c:.

  AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

  RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

  Sediul Social: Calea Citau nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

  Telefon:+40759 040 480

  E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro

  Web: www.as3-strazj.ro

Concluzii generale
 • > într-un procent de 99% profitul obținut de societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., revine Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3, București.

 • >  Serviciile vor fi prestate de angajați! proprii care vor fî atât calificați cât și necalificați, astfel lucrările fiind optim realizate.

 • > Conform Actului Constitutiv Art.13, Adunarea Generală a Asociaților, care este formată din Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., reprezintă organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale, astfel asigurând o gestionare foarte eficientă.

 • > Peste 80% din activitatea societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., se va desfășura pentru Sectorul 3 al Muncipiului București.

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administrație a fî realizate în anul 2019 și reflectă viziunea acestuia în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a acționarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor șl a obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare.

Consiliul de administrație a elaborat planul de activitate pentru anul 2019 luând în considerare prioritățile și țintele cheie, precum și măsurile necesare pentru a asigura un trend ascendent al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit și este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.


Președinte C.A.

A . 7..A'.

Ioan CONSTANTINESCU

Membri C.A.

Anghel Ștefan Cătălin

Ciocan Ioana - Ruxandra

Ciocoi Cristian Gabriel

Gabor Sandra Sonia

--V'7 7-

Plăviță Raluca ElenaHCtSS

AUDITOR FINANCIAR RADULF.SCU CEORGETA Autorizație CAl-'R nr.4906/2014 CI F 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii.

SC AS3-AD.MJMSTRARE STRĂZI S3 SRL

CIF 37804080

Opinii!!

I. Am audiUt situațiile financiare anexate ale societății ASo-ADMlNISTRAKE STRĂZI S3 SRL C^Societatea*’) . eu sediu] in București, sir. Calea Viran. nr.242. et.L sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscala 37804030. care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018. contul dc profil si pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumara! politicilor contabile semnificative si notele explicative,

2.Situațiile financiare individuale Ia 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

 • •  Activ net-Tolal capitaluri proprii:                                15.965.854 lei

 • •  Profilul exercițiului financiar:                                         178,337 lei

3.In opinia mea. situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 201S precum si a performantei financiare pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dala, in conformi tutu cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice sir. 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

 • 4. Am desfășurat aud Irul in conformitate cu Standardele Internationale dc Audii ("ISA”) si Legea nr. 162/2017 C’LegetTȚ Responsabilitățile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audîl al situațiilor financiare*’ din raportul meu. Sunt independenta fala de Societate, conform Codului Etic al ProtcsionislUor Contabili emis dc Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili ( codul IESBA). conform cerințelor etice care sunt relevante pentru audituJ situațiilor financiare in Româniți, inclusiv Legea, si mi-am îndeplinit rcsjXjnsabilitatile elice conform ucexior ecrinte  conform Codului IESBA. Cred ca probele de audii pe care le-am obținui sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in audit

S.Axpectele cheie in audii sunt acele aspecte caro, in baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai marc importanta pentru andinii situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au Ibst abordate in contextul audiiuhii situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care auditul pe care l-am efectuat s abordat respectivul aspect.

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfasurula de Societate este o activîiaie care consta in lucrări de construcții n drumurilor si autostrăzilor. Desfășurarea acuvhaih pc perioada exercițiului financiar a fost condiționala de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește in mod expres regulile de fiinctionare. inclusiv ale unei Societăți privare , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează^ in mod imperativ. in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus. infrintarea acesteia. Activitatea Societarii s-a desfășurat în baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3,

Bugetul dc venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost, conceput cu o deosebita rigurozitate astfel încât sa stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării principiilor dc economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2018 activi lalea desfășurată de Societate a reprezentat cea mai marc importanta pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

Am verificat respectarea de către SC' ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL a obligațiilor trimestriale, semestriale si anuale, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014. cu modificările si completările ulterioare si am constatat ca acestea au fost îndeplinite.

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere dîo partea managementului cu responsabilități undi mai precise si mai detaliate.

Neparticipand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

Pentru asigurarea continuității activitatii Societatea a intocmit o strategic dc dezvoltare pc termen scurt si mediu. fendu3tele economiei dc piața se reflecta. la ADMINISTRARE STRĂZI S3 prin începerea colaborării cu noi clîenti. Societatea arc in vedere dezvoliatea de noi servicii destinate activitalii de construcții.

Pentru rentabilizarea aclivhalji. Societatea preconizează u creștere a veniturilor din exploatare dar si din producția finita în anul 2019 cu un procent destul dc mare fata de realizările anului 20 DL Pe total activitate Societatea prevede a realiza în anul 2019 un profit substanțial mai mare fata de anul 201K.

Auditorul nu a identificat evenimente. coRditii sau aspecte care sa indice existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoiala in mod semnificativ capacitatea Societarii de a-si conrinua activitatea conform principiului Cuntimntalii acrivnalii. Opinia mea nu este modificata eu privire ia acest aspect.

Constaturi referitoare la atribuirea contractelor de achiziții

Urmare a verificărilor realizate pe eșantionul selectai s-a constatat faptul ea la nivelul societarii derularea procedurilor de achiziție se realizează corespunzător. Dosarele achizițiilor cnntîn toate documentele necesare. Structura responsabila isi îndeplinește atribuțiile prin ; întreprinderea demersurilor necesare pentru inregistrarea/rejnnoirea-Tecuperarea înregistrării societarii pe SEAP sau recuperarea certificatului digital daca este cazul: elaborarea si. după caz. actualizarea pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale societarii, a strategiilor de contractare si programului anual al achizițiilor: elaborarea sau. după caz. coordonarea aclivicatilor de elaborare a documentațiilor de atribuire: îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege: aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire: respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor:, uediscriminarea. tratamentul egal, recunoașterea reciproca, trnsparenta. proporrionalhatea si asumarea răspunderii: constituirea si pastrarca dosarelor achizițiilor.

Achizițiile directe se desfasoara in cadrul societății in doua moduri: prin accesarea catalogului electronic publicat in SliAP (când societatea identifica in cadrul catalogului produsul, serviciul sau lucrarea necesara) sau achiziție directa ofllinc (când societatea nu identifica produsuri serviciul sau lucrarea în cadrul catalogului electronic, daca prețul postat dc operatorii economici este mai mare decât prețul pieței sau din motive tehnice imputubilc SK’AP-uluî nu este posibil accesul la catalogul electronic), prin respectarea prevederilor legislative.

Abordare aspectelor cheie in atidif

Procedurile melc de audil cu privire la evaluarea respectării principiilor dc economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizare a bugetului aprobai care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada nuditate. prin reconcilierea cu documente justificative ( deex: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state dc salarii.

- Am purtai discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectării principiilor dc economicitate, eficienta si eficacitate menționate mai sus;

Am verificat daca au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul Societarii:

Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislația in vigoare;

- Am urmării respectarea legaiilatîi si regularității iu administrarea patrimoniului Societății:

Am evaluat gradul de adecvare a informațiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situațiile financiare.

Alte informații — Raportul administratorului

 • 6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea st nici declarația nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare uu acojsera aceste alte informații si cu excepția cazului in care sc menționează explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie dc asigurare cu privire ia acestea.

In legatara cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheia! la i decembrie 2018. responsabilitatea mea este .sa citesc acele alte informații si. in acest demers, sa apreciez daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare. sau cu cunoștințele pe care le-am obținut in timpul audilului. sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014. punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In baza exclusiv a acfivîtatîior care trebuie desfășurate in cumul audimkii situațiilor financiare, in opinia mea:

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare suni in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare:

 • b) Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 180'2/2014. punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii melc cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul nuditului situațiilor financiare pcnrru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018. mi se cere sa raportez daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile cnuiiuccri: si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situat iile financiare

7 .Conducerea Societarii este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere u imagine fidela in contbrmîiaie cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802.‘2014 si pentru acel control intern pe care conducerea d considera necesar pentru a pcrmiLe întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 8Jn întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea eapackatiî Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activizării si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activiiatîL cu exceplia cazului in caro conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista în afara acestora.

^.persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societății.

Responsabilitățile imili/orii/ni infr-un utitlît aî situațiilorJt/WHciare

lO.Obicctivele mele constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura m care situațiile fianciare. in ansamblu, șutit lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie dc eroare, precum si m emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit deși ușurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa. data aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si suni considerate semnificative daca se picate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor. luate in baza acestor situații financiare.

1 LCa parte- a unui audit in conformitate cu ISA. exercit raționamentul profesional si mențin scepticismul profesional pe parcursul unditului, De asemenea:

 • •  Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie du frauda, fie de eroare, proiectez sî execut proceduri de audit ca răspuns Iu respectivele riscuri si obțin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedeieclare a unei denaturări semnificative cauzale de frauda este mai ridicat decât cel de nedetcclare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  Înțeleg controlul intern relevant pentru audit. io vederea proiectării de proceduri dc audit adecvate circumstanțelor. dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societarii,

» Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizare st caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente do informații realizate de către conducere.

 • •  formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare y utilizării de cairo conducere a cemtabi Ii talii pe baza continuității activitatii si determin. pe baza probelor de audii obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privind capacitatea Societății de a-si contimta activitatea. în cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag ătentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau. in cazul in care aceste prezentări simt ncadecvate. sa imi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audii obținute pana la data raportului auditorului. Cu roate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot

determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea în baza principiului con li nu h aii i act i vi tati 1.

* Evaluez prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare. inclusiv al prezentărilor de informații si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 12. Cormmic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alic aspecte, aria plani beata si programarea in timp al audhului. precum si principalele constatări ale audiiulut inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul audituhii.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație eu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independenta si le comunic toate relațiile si alte aspecte care pot II considerate, iu mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

Alta aspecte

 • 13. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societarii in ansamblu. Auditori a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un nipon de audit si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decât fata de Societate si Je acționarii acesteia. in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pemru opinia formata.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgctu

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numărul 4906/2014

București 31.03.2019AUDITOR FINANCIAR RADirt-ESCU GEORGETA


Autorizație CAFR nr.4906/2014

GIF 27241469

RAPORT DE AVDIT

AL ACHIZIȚIILOR SI INDICATORILOR ECONOMICI

Către Acționarii.

SC AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL CIF 37804080

Contractul de achiziție publica este acel contract administrativ prin care an particular persoană fizica sau juridica furnizează produse, executa lucrări sau prestează servicii unei autoritari publice. Contractele de achiziție publica sunt clasificate astfel:

 • a) contractele de furnizare de produse au ca obiect achiziționarea de către o autoritate publica a unuia sau mai multor produse pe baza cumpărării, inclusiv in rate, a închirierii sau leasing-ului cu sau fara opțiune de cumpărare:

b} contractul de execuție de lucrări este acel contract de achiziție publica avand ca obiect proiectarea si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții de către un particular pentru o autoritate publica;

cj contractul de prestări de servici I este acel contract care arc ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii dc către un particular in favoarea sau pentru desfășurarea unui serviciu al autori tatii publice.

Caracteristicile contractului de achiziții publice sunt următoarele:

 • a) este un contract sinalagmatic, deoarece naște, modifica sau stinge drepturi sî obligații reciproce, atat pentru particular. cat si pentru autoritatea publica:

 • b) este un contract cu titlu oneros, deoarece., prin încheierea contractului, fiecare parte urmărește obținerea unei contraprcstatii: autoritatea publica urmărește achiziționarea unui produs, a unei lucrări sau a unui serviciu public, iar particularul urmărește încasarea contravalorii produselor furnizate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate:

 • c) este un contract solemn, deoarece se încheie in forma scrisa intre o autoritate publica si un particular:

 • d) este un contract comutativ, deoarece prestația este certa si determinata chiar in momentul încheierii contractului.

Contractul de furnizare de produse poate fi considerat corespunzător contractului de vanzare- cumpărare din dreptul civil sau comercial, Insa este supus regimului juridic de drept public, si numai in completarea acestor reguli se aplica regimul de drept privat.

Contractul dc executare de lucrări publice poale fi considerat corespunzător contractului de antrepriza din dreptul privat, insa si acest contract este guvernat de regimul juridic de drept public. Obiectul acestui contract se limitează la executarea unei lucrări publice.

Pentru atnbdrca contractului de achiziție publica. în legislație sunt prevăzute unnătoarele tipuri de proceduri:

 • a) licitația deschisa este procedura prin care orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii interesat are dreptul sa depună oferta;

 • b) licitația restrânsă, care se desfasoara in doua etape distincte, oferta putând ft depusa doar de către cei selectat! de către autoritatea contractanta;

 • c) negocierea, care poate fi:

~ negociere competitiva - autoritatea contractanta negociază clauzele cu mai multi olci'tanti:

 • - negociere cu o singura sursa — autori Lalea contractanta negociază clauzele cu un singur ofertant.

 • d) cererea de oferta, procedura care se desfasoara fara publicitate prealabila, autoritatea contractanta solicitând oferte de la mai multi potențiali conLractanti:

 • e) concursul de soluții este o procedura care permite autori tatii contractante selecționarea de către un juriu a soluției competitive.

Autoritatea contractanta are obligația de a încheia in forma scrisa contractul de achiziție publica cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita castîgatoare de către comisia de evaluare ca o condiție ad probationem. In cazul refuzului ofertantului câștigător de a încheia contractul cu autoritatea contractanta, aceasta are posibilitatea:

 • - de a invita ofertantii, in ordinea descrescătoare a clasamentului, in vederea încheierii contractului cu unul dintre aceștia:

 • - de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publica.

Efectele contractului de achiziție publica, fie el de furnizare produse, executare de lucrări sau prestări de servicii, chiar daca nu sunL reglementate legislativ, rezulta din contractele- cadru stabilite in ordine de către autoritatilc centrale. Astfel, in cazul furnizării de produse este stipulat ca. in situația sistării producerii de piese de schimb, furnizorul este obligat sa notifice înainte cu cel puțin 90 de zile achizitorul pentru a putea procura piesele necesare in timp util. Nu este limitat dreptul achizitorului de a testa si a verifica produsele, iar in cazul depistării nerespectarîi normelor de calitate a produsului, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul fara costuri suplimentare pentru achizitor.

Executantul lucrării poate considera ca dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta putând ridica obiecții in scris, fara insa ca aceste obiecții sa-l absolve de obligația executării dispozițiilor primite, cu excepția cazurilor in care acestea contravin dispozițiilor legale.

Daca respectarea sî executarea dispozițiilor primite de la achizitor determina dificultăți in execuție care generează costuri suplimentare, acestea vor fi suportate de către achizitor, iar in cazul in care survin erori in poziționare, dimensiunile lucrărilor, executantul are obligația sa le rectifice, cu excepția situațiilor în care eroarea se datoreaza înscrisurilor furnizate de către proiectant.

Potrivit conlractului-cadru de prestări de servicii, prestatorul de servicii are dreptul de a primi prețul serviciilor prestate achizitorului in condițiile stabilite in contract daca achizitorul nu efectuează plata in termen de 14 zile de la expirarea termenului. Prestatorul poate pretinde despăgubiri si are dreptul de a sista sau a diminua ritmul prestării serviciilor.

Contractul de achiziție publica nu poate fi modificai in mod unilateral de către una dintre parii, ci numai când poate fi afectat interesul public. Tînand cont de acest fapt, modificarea contractului de achiziție publica are loc numai prin acordul pârtilor, insa, potrivit contractului- cadru, poate fi modificat de către parii, prin act adițional, in mod excepțional.

datorita unor circumstanțe care privesc interesele comerciale legitime ale pârtilor si care nu au putut fi prevăzute la data Încheierii contractului.

Principalele obiective ale misiunii de audit au fost:

-Analizarea modului in care organizarea activitatii de achiziții publice răspunde nevoilor entitatii in acest domeniu:

-Verificarea planificării achizițiilor in raport cu cerințele normative si nevoile reale ale entitatii:

-Verificarea respectării prevederilor normative in elaborarea documentației de atribuire;

-Verificarea respectării prevederilor legale aplicabile in derularea procedurilor de atribuire a.contractelor de achiziție;

-Analizarea respectării cerințelor legale privind atribuirea contractelor de achiziție:

-Evaluarea asigurării conformității cu prevederile normative la constituirea, completarea si arhivarea dosarului achiziției;

-Verificarea respectării prevederilor legale si clauzelor contractuale in derularea si finalizarea contractelor de achiziție;

-Verificarea respectării cerințelor normative in efectuarea achizițiilor directe.

In ședința din data de 26,01,2018 a Consiliului dc Administrație a fost aprobata procedura interna privind achiziția de servicii lucrări si produse.

In ședința din 07.03.2018 a Consiliului de Administrație s-a abrogat procedura interna privind achizițiile publice aprobata in data de 26.01.2018 si urmând ca toate achizițiile ce urmeaza a fi efectuate de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL-, sa se desfasoare in conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

Achizițiile in cadrul ASS-Administrare Străzi S3 S.R.L. In anul 2018 s-au realizat conform procedurii interne de achiziție nr.65/31.01.2018. legii 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, precum si HCLS 3 nr.614/27.11.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru încheierea contractelor dc achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majori tar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuiLe de Sectorul 3, cu modificările si completările ulterioare aduse prin HCLS 3 nr.681/28.12.2017- privind modificarea HCLS 3 nr.614/27,11.2017 referitoare la Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție dc produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3.

Tn ședința din 10.10,2018 a Consiliului de Administrație au fost informați membrii CA. cu privire la contractele atribuite de Sectorul 3 al Municipiului București către societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.. precum si prezentarea gradului dc indcplinire a drepturilor si obligațiilor din cadrul acestora.

In ședința din 07.11.2018 s-a prezentat situația la zi a contractelor pe care societatea le are in derulare precum si interesul de a realiza proiectul tehnic si lucrările de construcție si montaj aferent proiectului de investiție „Modernizare si reabilitare parc Pantelîmorff

Din analiza documentelor am constatat ca in anul 2018 au fost atribuite contracte de achiziție publica in cadrul serviciului de achiziții de lucrări, servicii si produse.         .

Urmare a verificărilor realizate pe eșantionul selectat s-a constatat faptul ca la nivelul societății derularea procedurilor de achiziție se realizeaza corespunzător. Dosarele achizițiilor conțin toate documentele necesare.

Structura responsabila isi îndeplinește atribuțiile prin :

 • - întreprinderea demersurilor necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperdrea înregistrării societarii pe SE AP sau recuperarea certificatului digital daca este cazul;

 • - elaborarea si. după caz. actualizarea pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale societății, a strategiilor de contractare si programului anual al achizițiilor;

 • - elaborarea sau, după caz. coordonarea activităților de elaborare a documentațiilor de atribuire;

 • - îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege:

 • - aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;

 • - respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor: nediscrîminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciproca, irnsparenUL, proporționali lalea si asumarea răspunderii;

 • - constituirea si pastrama dosarelor achizițiilor.

Achizițiile directe se deslasoara in cadrul societarii in doua moduri: prin accesarea catalogului electronic publicat in SE AP (când societatea identifica in cadrul catalogului produsul, serviciul sau lucrarea necesara) sau achiziție directa offline (când societatea nu identifica produsul, serviciul sau lucrarea in cadrul catalogului electronic, daca prețul postat de operatorii economici este mai mare decât prețul pielei sau din motive tehnice imputabile SICAP-ului nu este posibil accesul la catalogul electronic), prin respectarea prevederilor legislative.

Aprovizionarea cu materiale se realizeaza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile in domeniul achizițiilor. Frecventa aprovizionărilor este determinata de volumul de activitate.

Activitatea practica de construcție, modernizare si întreținere a drumurilor preconizează utilizarea unor materiale de calitate care sa fie procurate, pe cat posibil, din apropierea zonei de amplasament a dramului, astfel incal cheltuielile de transport sa fie minime.

Serviciile necesare pentru buna desfășurare a activitatiî sunL prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile in domeniul achizițiilor.

Conform programului de activitate al societarii AS3-Administrare Străzi S3 S.RX,. aprobat de către Asociatul majoritar. Consiliul Local Sector 3. prin H.C.L. nr. 192/04.05,2018. societatea desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primăria Sectorului 3. respectiv executa lucrări dc construcție si montaj pentru armatoarele obiective:

Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R.. proiect care se împarte in :


 • 1. Parcul Titan unde s-au executat lucrări cum ar fi

- .Montare borduri beton C30/37

Dezafectare gard, inclusiv a fundațiilor

• împrejmuire din gard metalic

2,ParcuI Alexandru loan Cnza unde s-au executat lucrări cum ar fi:

 • -   Defrișări si degajări ale terenului de vegetație; Dezafectare gard;

 • -   Frezarc/inlaturarc piste existente; Relocare si stern iri găti i:

Rel o care stâlpi i lumi nat; Spa rger i/d es faceri /frezari; Mo ntarc bord uri be ton C30/3 7;

 • -  Tumare beton C16/20; Astemere folie pvc: Astcrncrc gcotcxtîl: Împrejmuire gard metal ic;

Astemere nisip; Astcrncrc balast: Trasare marcaje longitudinale;

 • -  Trasare marcaje transversale si diverse: Montare panouri informare si sisteme de semnalizare verticale; Transplantare gard viu; Nivelări si compactări;

Săpătură mecanizata; Trasarea si pichetarea lucrărilor:

Montare pavaj din pavele beton.

~ Creșterea atractivi tatii si amenajare peisagistica - Bulevardul Burebista si Bulevardul Deeebal

La acest obiectiv nu s-au executat lucrări deoarece nu a fost primit Ordinul de începere al lucrărilor.

Ulterior aprobării programului de activitate pentru anul 2018. societarii i-au mai fost atribuite următoarele contracte:

 • -  Contract nr, 128605/12.07.2018 avand ca obiect „Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 a! Municipiului București cuprinse In arealul zonelor A, B. D, II. 13, KL K2, K3, K4.

Acord cadru dc furnizare nr.202893/28.09.2018 avand ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic si emulsie bituminoasa'1 cuprinse in anexele la acorduLcadru.

Acordul cadru de furnizare nr.255382/19.1 1.2018 avand ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere si reparații1'.

 • -  Contract nr.255362/19.1 L2018 avand ca obiect Modernizare si reabilitare parc Pantelimon.,.

Contract nr.237239/01.11.2018 avand ca obiectServicii închiriere utilaje..

Tn prezent societatea are in desfasurare următoarele contracte:

L Contractul de lucrări nr. 128605/12.07.2018, avand ca obiect : Lucrări de pavarc alei ai montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București” in arealul zonelor A; 13: D: 11; T3: Kl: K2; K3; K4. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibîl executantului de către achizitor este de 5.854.238.07 lei inclusiv TVA, din care TVA 934.710,28 Ici.

 • 2. Contractul de lucrări nr. 255362/1$).! 1.2018, avand ca obiect: Modernizare si reabilitare parc Paniclimon cu o perioada de desfășurare de 6 foni de zile, Din acest proiecr ne-au fost atribuite proiectarea+exccutia. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibîl executantului de către achizitor este de 112.329.309,77 lei inclusiv TVA. din care TVA 17.861.389,26 lei.

 • 3. Acord cadru dc furnizare m*. 202893/28.09.2018 avand ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic si emulsie bituminoasa" cuprinse in anexele la acordul-cadru.

 • 4. Contract subsecvent nr. 7706/10,01.2019 la Acordul cadru de furnizare nr.

255382/19.11.2018 avand ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere si reparații1'. Pretai contractului subsecvent, platibîl executantului de către achizitor este de 313.091.86 lei, din cure TVA 49.989.46 lei,                                            .. — ..

n. Precizări privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli

In ședința din 07,03,2018 a Consiliului de Administrație au fost aprobau indicatorii de performanta financiari si nefinanciari.

In ședința din 18,04,2018 s-au modificat si aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel meat sa stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului dc venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2018 activitatea desfasurata dc Societate a reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare, constituind lui aspect cheie in audiț.

Pentru asigurarea continuității activitalii Societatea a întocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Tendințele economiei de plata se reflecta la ADMINISTRARE STRĂZI S3 prin Începerea colaborării cu noi clientL Societatea are in vedere dezvokarea de noi servicii destinate activitatii de construcții.

 • 1. Veniturile din prestări servicii au fost depășite lata de cele bugetaie datorita apariției de noi contracte care s-au executat in timpul anului,

 • - Contractul nr.777lOZ26.04.2018 avand ca obiect Servicii de închiriere utilaj, ridicare si transport (automacara cu operator manipulare)

 • - Contractul nr.41/09.11.2018 avand ca obiccL Servicii de „demolări si spargeri ale betonului simplu sau armat, vechi cu mijloace mecanice.”

 • - Contractul nr.237239/01.11.2018 avand ca obiect Servicii de închiriere utilaje

 • - Contractul nr.502/19.09.2018 avand ca obiect Executarea de lucrări dc construcții si montaj.

 • 2. Venituri le din vânzarea mărfurilor si cheltuielile aferente acestor vanzari nu au fost bugetare în BVC al anului 2018 dar au aparat oportunități de afaceri si au fost încheiate contracte avand ca obiect livrarea dc mărfuri ca dc exemplu :

 • - Contractul nr.37/28,06.2018 avand ca obiect „Furnizarea bordura granit*’

 • - Acord - Cadru nr.202893/28.09.2018 avand ca obiect „Furnizare beLon asfalfic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (!) nr.202896/28.09.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.201 8 avand ca obiect ..Furnizare beton asfaJtîc si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (2) nr.264945/29.11.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 avand ca obiect „Furnizare beton asfalfic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (3) nr. 281793/17,12.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 avand ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul nr.75/05.10.2018 avand ca obiect „Livrarea de mixturi usfa!ti ce”

 • - Contractul nr.102/05.12.2018 avand ca obiect „Furnizarea si montare de mixturi asfaltice”

 • - Contractul nr.97/21.11.2018 avand ca obiect „Livrare pavaj si borduri de ciment”

 • - Acord - Cadru nr.2553 82/19.11.2018 avand ca obiect „Sendcii furnizare materiale pentru întreținere si reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.255418/19,1 L2018 la acordul-cadm nr. 255382/19.1 1.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere si reparații”

 • - Contractul nr. 237239/01J l .2018 avand ca obiectServicii de închiriere utilaje”

Prezentarea unei analize a situației cconomico-financiare aferenta anului 2QÎ8 privind execuția bugetului este următoarea :

Nr.

ort

EXPLICAȚII

REALIZAT

2018

BVC2QI8

DIFERENȚA

VENITURI TOTALE

10.277,06

23.885,00

13.607,94

I

CHELTUIELI TOTALEOSERVAȚ11

Venituri realizate în proporție de

__43.02% _

; Cheltuieli el ' WefflieH efeqțv$^porțjin proporție 42.66% .


Analiza structurii veniturilor si cheltuielilor anului 2018

Analiza veniturilor

Nr.

Crt

explicat»

REALIZAT 2018

Ponderea in total venituri

VENITURI TOTALE

10.277,06

W0%

Venituri totale din exploatare din care:

10.276,65

a)

din producția vanduta din care:

3.779,52

36,78%

a1)

din vanzarea produselor

2.289,98

a2)

din servicii prestate

1,488,55

a3)

din redevente si chirii

-

a4)

alte venituri

0.99

b)

din vanzarca mărfurilor

6-491,15

63,16%

din subvenții si transferuri de exploatare aferente

cifrei de faceri nete dîn care :

cl)

subvenții, cf prevederi lor legale in vigoare

-

c2)

transferuri cf.prevederilor legale in vigoare

-

d)

din producția de imobilizări

-

a)

venituri af. costului producției in curs de execuție

-

f)

alte venituri din exploatare

S OR

_

(Rd.15 i-Rd. l6+rdl9+rd20+rd,21) din care:

0,06%

Ponderea cea mai mare au avut-o veniturile din vanzarca mărfurilor datorita derulării contractelor de furnizare către Primăria Sector 3.

Diferența de 13,607,94 intre veniturile realizate si cele bugetate este din cauza obiectivului Creșterea atraetivitatii si amenajare peisagistica - Bulevardul Burchista si Bulevardul Decebal, deoarece nu a fost primit ordinul de începere al lucrărilor.

Analiza cheltuielilor

EXPLICAȚII

REALIZAT 2018

Ponderea in total cheltuieli

CHELTUIELI TOTALE

10,098,73

100,00%

Cheltui el

i de exploatare, din care :

10.098.73

A1

Cheltuieli privind stocurile din care:

6.62431

66,01%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii

669..30

6,63%

A3

Cheltuieli cu ahe servicii executate de terti

192,02

1.90%

B

Cheltuieli cu impozite. Laxe și varsaminte asimilate

1,43

0,01%

C

Cheltuieli cu personalul

2,422.14

23.57%

D

Alte cheltuieli dc exploatare

189.53

1,88%

............... 1

Ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile cu stocurile (66.01% ) si cele cu salariile angajatilor si a Consiliului de Administrație (23,57%).

CREANȚE

Creanțele societății sunt prezentate la valoarea maxima recuperabila.

Creanțele in valuta sunt evaluate la cursul de schimb valabil la data de 31 decembrie 2018. Sumele prezentate sunt exprimate în lei.

Creanțele la 3 LI2.2018 prezintă următoarea structura :

 • -  creanțe in suma de 9.102.937 lei din care :

 • -   clienti si conturi asimilate 7.631.094 Iei

 • -  avansuri pentru cumpărări de bunuri 3.400 lei

 • -  creanțe cu bugetul statului 671,284 lei alte creanțe imobilizate- 780.103 lei

~ cheltuieli in avans 17.056 lei

DATORII

Datoriile societății sunt prezentate la valoarea contabila neta. Datoriile in valuta sunt evaluate la cursul de schimb valabil pentru data de 31 decembrie 2018.

Datoriile societății Ia data de 31 decembrie 2018 în sumă de 6.977.096 Ici din care: furnizori si comun asimilate 6.134.963 lei salarii si conturi asimilate 145,915 lei

 • -  obligații la bugetul statului 682.041 ici

 • -   alte datorii 14.177 Iei

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIART conform situațiilor financiare la 3 LI 2,2018 se prezintă astfel:

1 .Indicatori de lichiditate generala 2.28

Active curente           15.965.854                          /../ !

Datorii curente


6.97^501       '                       (Ti!

.. \.\ < ■

'■ \ "■ ■' .

Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2 si oferă garanția acoperii datoriilor cumulate din activele curente.

2.Solvabilitate generala

3.02

21.073.608

6.978.501


Active circulante Datorii curente

3.Solvabilitate imediata      2.81

Active circulante ~ .stocuri    21.073.608 -1.414,930______

Obligații " '               ’ 6S78.501

Se considera optima pentru aceasta rata o valoare mai mare de 0.3. Capacitatea de rambursare la un moment dat. ținând scama de încasările existente, asigura interfața clementelor lichide cu obligațiile exigibile ale pasivului. In cazul in care societatea arc rata de solvabilitate imediata la valori optime dar celelalte rate de solvabilitate nu îndeplinesc criteriile optime, firma respectiva nu poate fi calificata ca afiandu-sc în situație de echilibru financiar.

4.Solvabilitate                  1

patrimoniala

Capitaluri __________15,965.854__

Capitaluri +credite       15.965.854+0

bancare

Solvabilitatea patrimoniala reprezintă gradul in care societatea poate face fata obligațiilor de plata pe termen lung si scurt. In cazul in care coeficentui este mai mic de l societatea nu poate primi împrumuturi. In cazul societarii de fata suntem la limita.

5.Rata generala a îndatoririi

Datorii totale x 100

Capitaluri


43.70

6.978,501 xlOO________

15,965.854

Rata obligațiilor totale la total activ masoara procentajul, din totalul fondurilor, asigurat de creditori

 • 6.Perioada de colectare 271.19 a creanțelor


Debitori comerciali x     7.631.094x365

365

Cifra de afaceri           10.270.677

Indica ritmul încasării creanțelor concretizate in clienti, debitori

veniturilor

Profit brut x 100

Venituri totale

178.337x100

10,270.677

8, Rata rentab i I i tat i i capitalului Profilul brut x 100 Capital propriu

1.12

178,337x100

15.965.854

7 .Rata rentabilității


i ,73


indicatorii financiari si nefinanciari aprobați conform HCLS3 nr 178 din 26.04,2018 si modul de realizare se regăsesc in tabelul următor:

G                                                                      Anexa 1

INDICATORI CHEIE DE PERFORM ANȚĂ

FINANCIARI

nefinanciari

AS3-

Flux de nuiiisTTtr

Cttu

îhîttirk

Marja de fjrufit

1‘uîitki soeial-

£U¥EFUIlineMII Ic

Calitate

S»t!>finjiii chențilur

Uuwmanțî Corporativă

ADMINISTRARE

In ilica

bit*di* jivilirninință ii'.ocîm ititiic^uii'ulu, cifru-

STR ĂZI 83

r’rm.'i'nt ui fnatt riifir rccinuii'

CuSÎ |1CT îtu pi jure

RnpmTul da lucii-clipi Ini proprii

Kntu dc m’wlrre n profilului net

An ga jnrî recrutai ti din nifegnria "Ui purilor Mihicmliilc

Penei Ji î r'i'sti in >1 llin g;n*nn nttin dc itriiu i'Acciuii

Kceutntrndiir e pur. ițim

fi radul de ini]ilrmi’tir:iTL* a prcț^ricrilnr ll: gi sliitîci pri \ i n d guycmimln rnrtuii-»î!i'j

.'vnnuht Ai jiiLu! h >.S.';siU'i

; fitciM'i

f Cil 1131C-*

1 jciij-i Inr-Jc- x

11.0

Clidiusiî im;cJliii t m.'i N-.un.ir •Uiplis.u n|1:

! I rlni r<i;t-l ii î'ajm ;il pniȚlMI i s

]<’bi

Jtf "f udriM K 51. -

5*j=run. I’O-

iSsuii icitdciil.!

pur Din-riii"

Simi.i b Lila |;.'i Mb-iCili l'l?

f Ni Ucc-miiiriitir; IXin.il ii v; \ (

1 ..i.d

i          i.i ii ii;n i:

11.U

’ S îmi ji

-a'*!.n-u r-ii’itîiuth',1'-\in-i.u •Aiul wiivhin; i l’lil

L Ăi. URbcamrih pcHaniKiiiiu

!■„

lei

"r

riiii-a Knîctmc

'■r.

X

":j

Fmin iinliisitni icc purh'-rrtuiii’u pl:tinlk.?l - țur.u <n i mmh

: ?H'S

i-T..

lin

! ț”-.

f'.'NN

? 7i±ri.

1

mirs

N?< el ii tii tent    Tisdi.'ni 1?.

’l I221.<k-t

■IJJ-in

l’l'l’o

1

\|V

\p*; vâsle

1 llf.*”n

(iIlXrîtV.’.TH

JMIJFP] [XI

1

TUEI'LJbil

ULI’ANH

!KnF-I.*X! f

H^INUEÎ’LÎM î

Ni n

AÎ’l'LiCABLI,

iwnr-'i -k;t

ixnFP- ivn

’ Activ net.’Total capitaluri proprii: « ProfituI exercițiului financiar;

\ 5.965 854 lei

i 78.3,37 ki


Lk asemenea bugetul de venituri si chelltikH pentru anul 2919 este întocmit ai o creștere lata dc realizările anului precedent si bugetul de investiții prevede realizarea de investiții care sa conducă k creșterea productiv iutii si adapurii producției hi cerințele pkfii.

Pe una! activ hale Socktmeu prevede a realiza in anul 2019 un profit mm/urnial mal mare fata de urmi 20) 8,

Nu exista fifigii comerciale sau de alta mu. unt care sa afecteze eonii mi itatea ac fi* vi talii, sunt asigurate resursele de finanțarea capitalul de lucru si forța, de munca neeesure desfășurării unei nulivîtati eficiente în continuare.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgcta

Înregistrata la Camera .-Auditorilor Financiari

din Remania cu numărul 4906/2014

CABINET PRIMAR


TELEFON pxs4 ■an) 313 «3 23- 2* FAX (004   1) 3184:3 04 E-MAIL ca

pdeșr&udeștTn'rn^TpSg             București


SECTOR 3


romania2019.eu


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

în temeiu! împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3-Adminîstrare Străzi S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație dară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 178.337 iei.

Anual, Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări șî să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății AS3-Admînistrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

CABINET PRIMAR

Totodatăz din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majorîtar, în urma efectuării acestui audit la societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 377768/15.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


E*MAtL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr, 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 377768/15.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL.

Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/9897/2017, având CUI 37804080, cu obiect principal de activitate lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211 reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Sediul societății se află în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, corp C, etaj 1.

Prin adresa nr. 120/10.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 372771/CP/10.04.2019), însoțită de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 4/27.03.2019 și 6/10.04.2019) și completată cu adresele pentru îndreptare erori materiale nr. 126/15.04.209 înregistrată la Primăria Sectorului 3 subnr. 376994/15.04.2019 și nr. 127/15.04.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 3 subnr. 377489/15.04.2019, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL propune spre aprobare:

țp Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație;

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);

Programul de activitate al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4)

Q —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății AS 3 - Administrare Străzi S3 SRL este prezentată, Într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018:

a)


Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei) b) Contul de profit si pierderi (valori exprimate în lei);


ACTIV . .             ■ '

SoWla 01.01.2018

Sold 1,31.12.2018

Active-total din care:

3.885.588

22.927.299

Active imobilizate -total, din care:

418.044

1.853.691

Imobilizări necorporale

4.312

1.947

Imobilizări corporale

291.732

1.071.641

Imobilizări financiare

122.000

780.103

Active circulante-total, din care:

3.457.544

21.073.608

Stocuri

0

1.414.930

Creanțe

81.276

8.483.587

Investiții pe termen scurt

0

0

Disponibilități în casă si conturi Ia bănci

3.386.268

11.175.091

PASIV        ■

SoMh 01.012018

Sold la 31.12.2018      |

Capitaluri proprii-total, din care:

3.787.517

15.965.854

Capital social subscris și vărsat

4.500.000

16.500.000

Rezerve legale

0

8.917

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

-712.483

178.337

Datorii total, din care:

103.520

6.978.501

Datorii pe termen lung

0

0

Datorii pe termen scurt

103.520

6.978.501]


Indicator

31.dec.17 31.dec.18

Venituri din exploatare

0

10.276.661

Cheltuieli din exploatare

713.764

10.098.736

Rezultatul din exploatare

-713.764

177.925

Venituri financiare

1.281

412

Cheltuieli financiare

0

0

Rezultatul financiar

1.281

412

Venituri excepționale

0

0

Cheltuieli excepționale

0

0

Rezultatul excepțional

0

0

Venituri TOTALE

1.281

10.277.073

Cheltuieli TOTALE

713.764

10.098.736

REZULTATUL BRUT

-712*483

178.337

Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite

0

0

REZULTATUL RET

-712.483

178.337

b) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

AS3 -Administrare Străzi S3 SRL                    31.dec.17   31.dec.18

CAPITAL SOCIAL

Valoare parte socială (Iei) Număr total părți sociale

4.500.000

5.000

900

16.500.000

5 000

3.300

ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București Număr părți sociale

4.490.000

898

16.490.000

3.298

Procent

99,7778%

99,9400%

ASOCIAT 2 Administrare Active Sector 3 SRL

10.000

10.000

Număr părți sociale

2

2

Procent

0,2222%

0,0600%

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 178337 lei. Ținând cont de faptul că prin art. 4 al HCLS3 nr. 192 din 04.05.2018 a fost aprobată recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului pentru anul

 • 2017, în sumă de 712.483 lei, în exercițiile financiare viitoare, Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, recuperarea parțială în valoare de 169.420 a acestei pierderi înregistrate în anul 2017 și repartizarea sumei de 8.917 lei către rezerve legale obligatorii.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, AS3 ~ Administrare Străzi S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

 • - obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

 • - verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății AS 3 - Administrare Străzi S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „ în opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul

 • 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

" Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

"" Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

■■ Art. 28, alin. (1) “ Persoanele prevăzute la art. I au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

" Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și sa stabilească repartizarea profitului net. ” din Legea societăților nr. 31/1990, republicata2, cu modificările si completările ulterioare;

” Art. 12, pct. 12,1. „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”

lit d) “hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

~ lit g) “examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările si completările ulterioare.

O - în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară - Sectorul 3 al Municipiului București - trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

In calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvemanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvemanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se aria Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefînanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție prin HCLS3 nr. 588/27.11.2017.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

CONSTANTINESCUIOAN, președinte;

ANGHEL ȘTEFAN CĂTĂLIN;

CIOCAN IOANA RUXANDRA;

CIOCOI CRISTIAN GABRIEL;

GABOR SANDRA SONIA;

PLĂVIȚĂ RALUCA ELENA.

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL au intrat în vigoare la data de 05.12.2017, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

 • A. Prezentare generală a societății, cu referire la:|

— înființarea societății , bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, aportul acțioarilor la capitalul social, administrarea societății, atribuțiile duse la îndeplinire de către președintele și membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018;__________________

 • B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 13 ședințe ce

au avut loc, cu referire la: _________________________________________________________

 • > Planul de Administrare a societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • > Elaborarea și aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;

 • > Elaborarea și aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al societății AS3-

Administrare Străzi S3 S.R.L.;

 • > Procedura Internă privind achiziția de produse, servicii și lucrări;

 • > Abrogarea hotărârii prin care a fost aprobată Procedura Internă privind achiziția de produse, servicii și lucrări;

 • > Achizițiile ce urmează a fi efectuate de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL și care se vor desfășura în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Noul sediu social al societății. Președintele Consiliului de Administrație a prezentat toate birourile și spațiile pe care le utilizează societatea în vederea bunei desfășurări a activității;

 • > Prezentarea membrilor Consiliului de Administrație a etapelor parcurse pentru demararea lucrărilor de construcție și montaj din cadrul proiectului „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R’U

 • > Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

 • > Inițierea negocierii Contractului Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de unitate/societate.

 • > Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

 • > Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație;

 • > Prezentarea raportului de audit extern pentru anul 2017;

 • > Modificarea și aprobarea grilei de salarizare a societății;

 • > Informarea membrilor Consiliului de Administrație cu privire Ia intrarea în vigoare, la data de 25 Mai 2018, a Regulamentului European nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul'*);

[AMA' primăria*"!

 • > desemnarea unei persoane din cadrul societății pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;

 • > Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru Semestrul I - 2018;

 • > Modificarea Organigramei și Statului de funcții al societății AS3-Administrare Străzi S3

S.R.L., suplimentarea numărului de personal/posturi;

 • > Prezentarea răspunsului la adresa nr. 750/31.08.2018, transmisă de membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;

 • > Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli să fie supus aprobării într-o altă ședință a Consiliului de Administrație, atunci când intereselele societății impun acest lucru;

 • > Informarea membrilor Consiliului de Administrație cu privire la contractele atribuite de Sectorul 3 al Municipiului București către societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., precum și prezentarea gradului de îndeplinire a drepturilor și obligațiilor din cadrul acestora;

 • > Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA, în vederea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru achiziția de utilaje și echipamente speciale, necesare pentru buna desfășurare a activităților de construcție și montaj din cadrul contractelor atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului București, precum și a altor lucrări ce corespund obiectului principal de activitate al societății, respectiv „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor» COD CAEN - 4211,m baza procedurii de achiziție întocmită;

 • > Aprobarea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății A S3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare;

 • >  Etc.

Conform programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr. 192/04.05.2018, societatea a desfășurat mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv a executat lucrări de construcție și montaj pentru următoarele obiective:

> Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac L O,R. ” în:

 • 1. PARCUL TITAN

 • 2. PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA

> Creșterea atractivității și amenajare peisagistică - Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”

Ulterior aprobării programului de activitate pentru anul 2018, societății i-au mai fost atribuite următoarele contracte:

 • > Contract nr. 128605/12.07.2018 având ca obiect „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București cuprinse în arealul zonelor A, B, D, II, 13, Kl, K2, K3, K4;

 • > Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru;

 • > Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații’;

 • > Contract nr. 255362/19.11.2018 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon,,;

 • >  Contract nr. 23 7239/01.11.2018 având ca obiect „ Servicii închiriere utilaje,,

H. Indicatorii cheie de performanță________,       _______________________

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 178/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefmanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății AS 3 -Administrare Străzi S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018:      _______________ _________

CATEGORIE

DENUMIRE INDICATOR

Propus

Realizat

OC <

w z « z

£

Aux de numerar

Procent al facturilor restante

10%

4.15%

Cost

Cost per angajare

160

100.81

Datorie

Raportul datorii- capital propriu

15%

43.73%

Marja de profit

Rata de creștere a profitului net

0.71%

1.73%

ă

<

z

« z

Z

IM z

Politici sociale guvernamentale

Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile

3 pers

0

Calitate servicii/produse

Procent restituit din garanția de bună execuție

100%

N/A

Satisfacția clientilor

Recomandare pozitivă

100%

100%

Guvernantă corporativa

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă

100%

100%

Concluzia formulată în raport este următoarea : “Consiliul de Administrație al Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și Funcționare. în activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari.”

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

Art.12, pct. 12.1., lit h) "Adunarea. Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și-finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).

Art.13, pct. 13.6, alin.3 lit. e): ''Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind'" “Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni


de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”

din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017 , cu modificările si completările ulterioare.

Art. 55, alin {1) "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. "

- Art. 56 "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publica pe pagina de internet a întreprinderii publice."

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare:

© — Programul de activitate al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare, asigurarea unui trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

 • A. Introducere:

 • B. Prezentarea Generală a societății;

 • C. BUGET;

 • D. Analiza pieței;

 • E. Analiza SWOT;

 • F. Obiective generale ale administrării societății în perioada 01.01.2019-31.12.2019;

Programul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

în anul 2019 societatea își va continua activitățile de amenajare și construcție a străzilor, peste 80% din acestea vizând obiectivele derulate de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS 3-Administrare Străzi S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Șef Seri            1 Intern,


Compartiment Guvemanță Corporativa întocmit,


Cornelia Pivniceru


IV? -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

CĂLI.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București ______________

£.C. AS3-ADMÎNISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. WW&Nr.......Jâfî.....................

JESIR^.


Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-ma îl: secretariat@as3-sfrazi.ro

’«Evi UK3

■T* A OH» r“-y«

Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

Și                                   v                                              |

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București

.....&L/

’RIMAR

7/

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București                            ~

Referitor

Solcitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.pe anul 2018, a raportului de activitate al Administratorului societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pe anul 2018 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.


Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Muncipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr.242, etaj 1, corp C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentată legal de dl. Ioan CONSTANTINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pe anul 2018, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018, a raportului de audit financiar pe anul 2018 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, Asociaților le revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (ari. 194 alin.(l), lita.


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților, are următoarele atribuții principale:

 • •  Art. 12 pct. 12.1 litd) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • •  Art. 12 pct. 12.1 lit.g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

 • •  Art. 12 pct. 12.1 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

Pentru toate aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei, de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se apobe bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pe anul 2018, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018, a raportului de audit financiar pe anul 2018 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

 • -  Bilanțul contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi;

~ Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018;

 • -  Raport de audit al achizițiilor și indicatorilor economici;

 • -  Raportul auditorului independent;

 • -  Proiect program activitate al societății pentru anul 2019;

Cu deosebită considerație,

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maih secretaria t@as3-strazi.ro

Web: www.as3-sti-azi.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA
Nr. 4 din 27.03.2019

Având în vedere:

 • a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului

București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;

 • c) O.U.G. nr. 109/20111 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Se aprobă Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3

S.R.L, pentru anul 2019.

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor, Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, pentru anul 2019, în vederea aprobării acestuia.

PREȘEDINTE C.A, loan CONSTANTINESCU


^55 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242. Corp C, etaj 7, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3~strazi,re

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA
Nr. 6 din 10.04.2019

Având în vedere:

 • a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului

București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;

 • c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Membri Consiliului de Administrație, au luat la cunoștință raportul de audit extern pentru anul financiar 2018.

Art.2. Se aprobă bilanțul contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2018.

Art.3. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018.

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor, documentele menționate la Art. 1, 2 si 3, în vederea anrobării acestora.                               .——AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 2, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Către:     Primăria Sector 5,

In atenția: Consiliului Local al Sectorului 3 și DLRobert Negoiță, Primarul

Sectorului 3

Referitor: Revenire adresa 372771/10.04.2019


SECTOR 3

CABINET PRIMAR!

N oh Zo!0!

Data-.......

A

In urma unei erori materiale constatate în raportul auditoruluilui privind calculul Indicatorilor Cheie de Performormanță , a fost preluată greșit valoarea indicatorului aprobat în valoare de 150 lei cu Cheltuieli Angajări Noi . Suma din raport a fost corectată de către auditor și implicit de societatea noastră în Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pt anul 2018.

Cu deosebită considerație.

Președinte C.A.


A53 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

C.U.I.: RO 37804080, Rcg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

• atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

Conform programului de activitate al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., societatea a desfasurat peste 80% din activitate, pentru Primăria Sectorului 3.

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

INDICATORI

AS3-ADMINTSTRARE

STRĂZI S3

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de

numerar

Cost

Datorie

Marja de profit

Politici social-guvemamentale

Calitate

servicii/produse

Satisfacția cliențitor

Guvernanță Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

Cost per angajare

Raportul datoriL capita! proprii

Rata de creștere a profitului net

Angajați recrutări (fin categoria grupurilor vulnerabile

Procent restituit din garanmtia de buna execuție

Recomandare pozitiva

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativa

Formula de calcul indicator

(Facturi restante/ Facturi totale) x 100

Cheltuieli angajaii noi/ Număr angajau noi

(Total datorii/ Capital propriu) x 100

ST- studenti; SO-sosneri; PD-persoane cu dizabititati

(Suma restituita per contract/

Suma totala per contract) x 100

(Nr. Recomandări pozitive/ Nr.

Total recomandări) xIOO

(Număr răspunsuri afirmative/ Număr total întrebări) x 100

J.M. indicator de performanta

%

lei

%

%

număr persoane

%

%

%

Ținta indicator de performanta planificat -cumul an 1 + sem 2 2018

10%

150

15%

0.71%

3 pers

100%

100%

100%

Nivel indicator realizat la31.12.2018

4,15%

100%

43,73%

1.73%

0

NOT APPLICABLE

100%

100%

OBSERVAU!

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

DEPĂȘIT

ÎNDEPLINIT

NEINDEPIJNTT

NOT APPLICABLE

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINITXtnnr OHS.

1CA3 •ir.S- iu

AS 18001AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017            ____

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București/^/


Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


IEȘIRE. _


Z!ua-./6...LuBa..(2..L......Anul

Către:     Primăria Sector 3.

"X................................ 7

In atenția: Consiliului Local al Sectorului 3 și DLRobert Negoiță, Primarul Sectorului 3

SECTOR 3


Referitor: Revenire adresa 3 72771/10.04.2019

CABINET PRIMAR

imn

A

In urma unei erori materiale constatate în raportul auditoruluilui privind nivelul Indicatorului realizat la 31.12.2018 a fost preluată greșit valoarea indicatorului aprobat de 100,00%,a fost înlocuit cu 100,81%; de asemenea la „Observații”, din îndeplinit, a fost modificat în depășit. Nivelul indicatorului și secțiunea „Observații” din raport a fost corectată de către auditor și implicit de societatea noastră în Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pt anul 2018.

Cu deosebită considerație,

Președinte C.A.

3

Ioan CONSTANTINESCU

 • 7. Rata rentabilității veniturilor Profit brut x 100 Venituri totale

  1.73


  178.337x 00

  10.270.677


  1.12

  178.337x100

  15.965.854


 • 8.Rata rentabilitalii capitalului

Profitul brut x 100

Capital propriu

Indicatorii financiari si nefînanciari aprobați conform HCLS3 nr 178 din

26-04.2018 si modul de realizare se regăsesc in tabelul următor:

Anexa I

AS3ADMINTSTRARE STRĂZI S3

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFÎNANCIARI

Fbjxcfc numerar

Cost

Datorie

Marja de profit

Politici sociaJ-gnvemamentak

Calitate swicii/prod use

Satisfacția cliențiior

Guvernanți Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procentaj facturilor restante

Cost per angajare

Raportul datnrii-cxpital proprii

Rata de creșterea profitului net

Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile

Procent restituit din garanmtia de buna execuție

Recomandare pozitiva

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativa

Formula de calcul indicator

(Facturi restante/ Factori totale) x 100

Cheltuieli angajați noi/ Număr arțari noi

(Total datorii/ Capital propriu) s 100

ST- stadenti; SO-sonjeri; PD-persoanecu dizabîltiati

(Suma restituita per contract/ Suma tataia per contract) x 100

(Nr.

Recomandări pozitive/Nr. Total recomandări) x 100

(Număr răspunsuri afirmative/ Număr total întrebări) x 100

U.M. indicator de performanta

%

Iei

%

%

număr pogoane

%

%

%

Turta indicator de performanta planificat -cumul an 1 + sem 2 2018

10%

150

15%

0.71%

3 pers

100%

100%

100%

Nivel indicator realizat Ia

31.12.2018

4,15%

100.81

43.73%

1.73%

0

NOT APPLICABLE

100%

100%

OBSERVAȚII

ÎNDEPLINIT

DEPĂȘIT

DEPĂȘIT

ÎNDEPLINIT

NEINDEPLINTf

NOT

APPLICABLE

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINITSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporatlva@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr, 377827/15.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL , însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr. 120/10.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 372771/CP/l 0.04.2019), 126/15.04.209 înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 376994/15.04.2019 și nr. 127/15.04.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 377489/15.04.2019 ale societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL: în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment Guvernantă Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru z


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-socîaie, buget, finanțe

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul...............

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .... ....................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ..................de pe ordmea-de~zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLEA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.HONTARU VALERICA

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDRELCRISTIAN
POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

........ de pe

...........


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......de~pej3xdineaji^_zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI;             U

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN
1

Timpul pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca o întreprindere publica sa atinga pragul de rentabilitate a investițiilor sale intr~un nou produs sau proces. In cazul in care costurile sunt mari la început, aceasta măsură ajuta Ia determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

2

Indicatorul de politici social guvemameutale este un element de lichiditate cu privire Ia egalitatea de gen, munca, sauatate, mediu, etc. Egalitatea de sanse este o

3

Timpul pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca o întreprindere publica sa atinga pragul de rentabilitate a investițiilor sale intr-un nou produs sau proces. In cazul in care costurile sunt mari la început, aceasta măsură ajuta ia determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

(♦3) Indicatorul de politici social guvernamentale este un element de lichiditate cu privire la egalitatea de gen, munca, sanatate. mediu, etc. Egalitatea de sanse este o