Hotărârea nr. 250/2019

HCLS3 nr.250 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 377119/CP/l 5.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 375255/12.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 375265/12.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

~ Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 55 alin. (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor;

 • -  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit, d), g) și h) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

~ Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art5.Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

NR. 250

DIN 16.04.2019

A.

MeLĂ. â50 l&.QLM BILANT prescurtat Cod 10                          la data de 31.12.2018

FIO-pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2064-2071 +4094+208-280-290)

01

01

1.715

16.366

II. IMOBILIZĂRI C0RP0RALEțct,211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231 +235+4093-281-291 -2931 -2935)

02

02

70.341

551.639

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct,261+262+263+265+266+267* - 296*)

03

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

72.056

568.005

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328+3 31+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 + +/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

05

3.286.437

II.CREANȚE v (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1,(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 +441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** +456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

06a (301)

6.516

10.446.016

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct, 463)

07

06b (302)

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

06

6,516

10.446,016

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531 +532+541+542)

10

08

1.839.314

1.255,766

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

1.845.830

14.988.219

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11 +12)

12

10

3.759

16.040

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

13

11

3.759

16.040

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 *)

14

12

U uATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)

15

13

61,856

3.405.234

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

1,787.733

11.587.775

F, TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)

17

15

1,859.789

12.155.780

G. DATORIIrSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

A

V;

i______________________________________

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

TI v ■. j

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

'r'‘; ‘ ■ ... .,■■■

• V;/        42.187

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

42.187

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

22

20

11.250

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

23

21

30.937

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)

25

23

r~

3^^—.....

F10-pag. 2

1                                      f                                                 '

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

26

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct, 478) (rd.26+27)

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 478*)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct, 478*)

29

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

;-,29

2.000.000

10.000.000

1. Capital subscris vărsat (ct, 1012)

32

30

2.000.000

10.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct 1015)

34

32

4, Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

w REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)

38

36

IV. REZERVE (ct,106)

39

37

132.585

Acțiuni proprii (ct 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi iegate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

SOLD D (ct. 117)

44

42 ,

140.211

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct 121)

45

43

0

2.265.054

SOLD D(ct 121)

46

44

140.211

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

132.585

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48

46

1.859.789

12.124.843

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

^'trimoniul privat (ct 1017) 2)

50

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

1.859.789

12.124.843

Suma de control FIO: 141657520 / 327601621.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **} Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare aie conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat pentru buget nr, 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumeleNumele si prenumele

MOLDOVEANU IONELAPREȘWrH^'6^EtHN[TA| ....................;..........

------\ ../Z--—Formular
VALIDATBifați numai dacă este cazul:

□ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București          |

□ Sucursala                                            |

Q] SIE - grupuri de interes economic                         |

Qj Activ net mai mic de 1Z2 din valoarea capitalului subscris    j


S1005,„A1A0 20.03.2019 Tip situație financiară: UU


!(•' An r Semestru | Anul 2018 i_______________________________.____________j                ------------


Suma de control


10.000.000


EntitateaSC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Județ

Sector

Localitate

București

[Sector 3

București

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

CALEA VITAN

242


Număr din registrul comerțului


J40/15452/2017

Cod unic de înregistrare

3

8

1

8

9

0

0

5


Forma de proprietate


12—Societăți cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


6203 Activități de management (gestiune ți exploatare} a mijloacelor de calcul

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)ADMINISTRATOR,                                  ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA


Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELAMem X                                   F20-pag. 1

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

,                         la data de 31.12.2018

I                                                                                                                                                - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

i

2

1. Cifra de afaceri netă

(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)

01

10.140.572

2. Alte venituri (ct.711 4-712 + 721 +722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 +

762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

1.022

909.523

3. stul materiilor prime și al consumabilelor (ct 601 + 602 - 609*)

03

1,207

5,789.418

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)

04

63.606

1,216.265

5. Ajustări de valoare (ct, 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

2.659

165,801

6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 +612 + 613 + 614 + 615+ 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655

+ 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

06

73.761

1.232.832

7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)

07

380.725

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)

08

0

2,265.054

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09

140,211

0

Suma de control F20:  22382656/327601621 *) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd, 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***} Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

** M 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

** j Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct, 666).

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABILSEF

Semnătura          I

Nr.de înregistrare in org

anismul profesional:


DATE INFORMATIVE               F30 pag. 1

r ,                         la data de 31,12.2018

Cod 30                                                                                     - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd, OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

2.265.054

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total țrd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

î izori restanți - total țrd. 06 la 08)

05

05

-peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste lan

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd, 10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurăriior sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

X li:

AzA.....

1 A-.

jatii restante fata de al ti creditori

16

16

/ .7 '

t A    A. .

• v\

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

1 .

\ \ • •

A +7

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariat!

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariat!

20

19

2

13

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

5

18

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare/ subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

/

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

’ creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Jchete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

12.840

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieiicurente

45

43

cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31,12,2017

31.12,2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct 4094)

48

46

, Xx~+ X

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct 4093)

49

47

- -+X

9.200

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

50

48

5.966

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)

51

49

V’X "7+

- acțiuni necotate emise de rezident!

52

50

- părți sociale emise de rezident!

53

51

zl

----

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

54

52

- dețineri de cel puțin 10%

55

52a (303)

—-

z

- obligațiuni emise de nerezîdenti

56   53


F30 - pag. 3

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

57

54

5.966

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

58

55

5,966

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

59

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

60

57

9.741.351

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenți!, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și aite conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

61

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct.4091 +din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413)

62

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (r+ "25 + 4282)

63

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

64

61

6,509

1.425.703

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

65

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

66

63

6.509

1,425.703

- subvenții de Incasat(ct445)

67

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

68

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct,4482)

69

66

Creanțele entitatiî in relațiile cu entitatîle afiliate(ct.451)

70

67

/

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct.436 + din ct, 437 +din ct. 4382 + din ct.441 + d     4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct, 445 + din

ct, 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

71

68

! 7 ■.. • i V i

,.>X

Alte creanțe (ct. 453+456 + 4582 + 461 +4662 + 471 + 473), țrd.70 la 72)

72

69

3.759

16.040

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

73

70

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

74

71

3.759

16.040

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie* reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct 461)

75

72

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

76

73

7

- de la nerezidenți

77

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

78

75

!

'  ) XP

/zXX

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct508), (rd.77 la 80)

79

76

- acțiuni necotate emise de rezidentl

80

77

F30 - pag. 4

- părți sociale emise de rezident!

81

78

- acțiuni emise de nerezidentî

82

79

- obligațiuni emise de nerezidentî

83

80

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

84

81

Casa în lei și în valută (rd.83+84)

85

82

-în lei (ct 5311)

86

83

-în valută (ct 5314)

87

84

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)

88

85

1.839.314

1.255.766

-în lei (ct 5121), din care:

89

86

1.839.314

1.255.766

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

90

87

- în valută (ct 5124), din care:

91

88

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

92

89

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)

93

90

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori dt.. .casat, în lei (ct 5112 + 5125 + 5411)

94

91

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct 5125 + 5414)

95

92

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)

96

93

61.856

3.405.234

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)

97

94

-în lei

98

95

-în valută

99

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)

100

97

-în lei

101

98

-în valută

102

99

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626+din ct 1682)

103

100

X

X

A' împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 +1685 +

I60J+ 1687) (rd. 102+103)

104

101

■■                                                             .                                                  i

......' L:......;      .

« £

j

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

105

102

Xt'\            .<■:<■'

Xi <XxXX 'XjJ

- 111

-în valută

106

103

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct 167), din care:

107

104

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

108

105

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

109

106

8.900

1.345.959

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct 403 + din ct 404 + din ct. 405 + din ct, 408 + din ct. 419)

110

107

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

111

108

11.101

61.448

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431 +436+437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 110 la 113)

112

109

40.598

1.997.781

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct431+437+4381)

113

110

30.039

141.370

f

F30 - pag.5

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct436+441 +4423+4428+444+446)

114

111

10.448

1.856.411

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

115

112

111

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

116

113

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

117

114

Sume datorate acționarilor / asociaților țct.455), din care:

118

115

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

119

116

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

120

117

Alte datorii (ct 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)

121

118

1.239

46

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

122

119

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu ir utiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

123

120

1.239

46

- subvenții nereluate la venituri (din ct, 472)

124

121

- varsaminte de efectuat pentru Imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

125

122

.....■ \\' ■

1                      -i 7' i

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct, 478)

126

123

V .A XT„     ■ J + Z

Dobânzi de plătit (ct, 5186)

127

124

18

X/X      ?;■:++ + Z/

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

128

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

129

126

2.000.000

10.000.000

-acțiuni cotate 3)

130

127

-acțiuni necotate 4)

131

128

-părți sociale

132

129

2.000.000

10.000.000

capital subscris varsatde nerezidenti (din ct. 1012)

133

130

Brevete si licențe (din ct.205)

134

131

1.627

73.914

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct, 621)

135

132

X, Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

136

133

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în concesiune

137

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

138

135

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1 z

ș

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

139

136

.....

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 6j

Suma (lei)

%6j

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6)r (rd. 138 +141+145 la 148)

140

137

2.000.000

X

10.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)

141

138

2.000.000

100,00

10.000.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

142

139

- deținut de instituții publice de subord. locală

143

140

2.000.000

100,00

10.000.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

144

141

- cu capital integral de stat

145

142

- cu capital majoritar de stat

146

143

- cu capital minoritar de stat

147

144

- ^..Jnut de regii autonome

148

145

- deținut de societăți cu capital privat

149

146

- deținut de persoane fizice

150

147

- deținut de alte entități

151

148

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

152

149

- către instituții publice centrale;

153

150

- către instituții publice locale;

154

151

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ te “ yiale/instituțiile publice dețin dîrect/indirect acțiuni sa^ participații indiferent de ponderea acestora.

155

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

156

153

/ v. z ' ”      _______7^ ' ..s.A

:                 Zi'---ZZ    ■ V;*

k

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

157

154

:        / 7 1777.77  7-,

l     7777 ?7  7

- către instituții publice centrale;

158

155

V. ■■■■             \

- către instituții publice locale;

159

156

77 7-,   ...7 z.z"

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau pârtiei pa ții indiferent de ponderea acestora.

160

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

161

158

- către instituții publice centrale;

162

159

- către instituții publice locale;


163


160
- către alți acționari ia care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018
Sume (lei)


20172018- dividendele interimare repartizate 7)

165

B

161a

(304)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

166

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), d; 'are:

168

164

-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

165

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

170

166

XVIII. Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2017

31.12.2018

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

171

167

0

10.140.572

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

172

168

10.140.297

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

173

169

275

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

174

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)

175

171

, anituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete țct.7411)

176

172

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

177

173 ’

810.545

Sold D

178

174 ;

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

179

175

x x:>x

Vx’Â

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

180

176

: ■■■ ■

i ..........

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

181

177

i

6, Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)

182

178

■ ... .

7, Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

183

179

54.147

-din care, venituri din fondui comercial negativ (ct.7815)

184

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

185

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

186

182

0

11.005.264

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

187

183

1.207

,,.5.789.686F30 - pag. 8

Alte cheltuieli materiale țct.603+604+606+608)

188

184

7.736

91.274

b} Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

189

185

4.788

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

190

186

260

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

191

187

268

9. Cheltuieli cu personalul (rd, 189+190)

192

188

63.606

1.216.265

a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)

193

189

44.988

1.187.143

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct645+646)

194

190

18.618

29.122

10,a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd, 192-193)

195

191

2.659

165.801

a, 1) Cheltuiel (ct,6811 +6813+6817)

196

192

2.659

165.801

a.2) Venituri (ct.7813)

197

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)

198

194

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

199

195

b.2) Venituri (ct.754+7814)

200

196

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd, 198 la 204)

201

197

66.025

1.136.463

<. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

202

198

65.490

1.132.932

11,2, Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct 635 + 6586)

203

199

535

3.503

11,3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct 652)

204

200

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

205

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct 6587)

206

202

11.6. Alte cheltuieli (ct 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

207

203

' -

; \ 28

Cheltuieli cu dobânzile de refl na nța re înregistrate de entitățile radiate din Registrul generai și care mai au în derulare contracte de leasing (ct 666) 8)

208

204

A / i

n r.

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

209

205

\ '?■>.

-Cheltuieli (ct.6812)

210

206

-Venituri (ct.7812)

211

207

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 -187+188+191+194+197+205)

212

208

141.233

8.404.269

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 182-208)

213

209

0

2.600.995

- Pierdere (rd. 208-182)

214

210

141.233

0

12, Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

215

211

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

216

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)

217

213

1.022

44.814

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

218

214

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

219

215

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

220

216

17

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

221

217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211+213 + 215 + 216)

222

218

1.022

44.831

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220-221)

223

219

........

F30 - pag. 9

-Cheltuieli (ct.686)

224

220

-Venituri (ct,786)

225

221

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)

226

222

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

227

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

228

224

47

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

229

225

47

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 218-225)

230

226

1.022

44.784

-Pierdere (rd. 225-218)

231

227

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

232

228

1.022

11.050.095

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

233

229

141.233

8.404.316

18. PROFITUL SAU PIERDEREA 8RUT(Â):

- Profit (rd, 228-229)

234

230

0

2.645.779

- Pierdere (rd. 229-228)

235

231

140.211

0

19. Impozitul pe profit (ct. 691)

236

232

380.725

20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)

237

233

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)

238

234

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)

239

235

0

2.265.054

- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)

240

236

140.211

0

Suma de control F30:  1.581.31825/327607621


F30 - pag.10


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumeleNumele sî prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                     - !ei -Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

447

447

X

0

Alte imobilizări

02

1.627

76.701

1.627

X

76.701

fi; :>uri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

2,074

76.701

2.074

X

76.701

il.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

72.641

518.735

591.376

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

57.114

57.114

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

A e biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

9.200

9.200

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

72.641

585.049

657.690

III.Imobilizări financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

74.715

661.750

2.074

734.391

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului țcol.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

112

335

0

Alte imobilizări

20

247

61.715

1.627

60,335

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TC~*L (rd.19+204-21)

72

359

62.050

2.074

60.335

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

2.300

99.626

101,926

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

4.125

4.125

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

2.300

103.751

106.051

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

2.659

165.801

2,074

166.386

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Te^nurî

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44}

45

(ll.lmobilizari financiare

46

A ÎTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:  5429550/327601621

ADMINISTRATOR,

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie I Selectați mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) I

Conturi microentitatiWllSC(+)F10Wi

(ultimul rând sau nrxr. rând necompȘetat;

Nrxr*

Cont            Suma

1


ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

VALOAREA BRUTA

Sold la 01.01.2018

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la

31.12.2018

Cheltuieli de constituire

447

447

0

Alte imobilizări necorporale

1.627

76.701

1.627

76.701

Terenuri

Construcții

Instalații tehnice si mașini

72.641

518.735

591.376

Alte instalații, utilaje si mobilier

57.114

57.114

Imobilizări corporale in curs de execuție

Avansuri    acordate    pentru

imobilizări corporale

9.200

9.200

Imobilizări financiare

rrt  j  i

Total

74.715

661.750

2.074

734.391

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

AJUSTĂRI DE VALOARE

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la

01.01.2018

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold Ia 31.12.2018

Alte imobilizări necorporale

247

61.715

1.627

60.335

Cheltuieli            de

constituire

112

335

447

0

Instalații tehnice si mașini

2,300

99.626

101.926

Alte instalații, utilaje si mobilier

4.125

4.125

Total

2.659

165.801

2.074

166.386

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal.In bilanțul contabil sunt înregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009

NOTA 2


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului

Sold la 01,01.2018

Transferuri

Sold la

31.12.2018

In cont

Din cont

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA

SUMA

Profit de repartizat

2.265,054

-rezerva legala

132.585

-alte rezerve

0

-acoperirea pierderii contabile

140.211

-dividende

0

-alte repartizări

0

Profit nerepartizat

1.992.258

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE


INDICATORUL

EXERCIȚIUL PRECEDENT

EXERCIȚIUL CURENT

0

1

2

A,Venituri din exploatare

11.005.264

L. Cifra de afaceri neta

10.140.572

2. Alte venituri din exploatare

864.692

B. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5

8.404.269

3. Cheltuielile activitatii de baza

8.404.269

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)

2.600.995

7, Cheltuielile de desfacere

8, Cheltuieli generale de administrație

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-S+9)

2.600.995,./

/ J

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANȚE

SOLD LA

31.12.2018

TERMEN DE EXIGIBILITATE

SUB IAN

PESTE 1 AN

Total, din care:

11.189.060

11.189.060

Clienți și conturi asimilate

9.012.554

9.012.554

Avansuri servicii acordate furnizorilor

1.793

1.793

Creanțe cu bugetul statului

1.425.703

1.425.703

Alte creanțe imobilizate

5.966

5.966

Avansuri cumpărări bunuri(stocuri) acordate furnizorilor

727.004

727.004

Cheltuieli in avans

16.040

16.040

DATORII

SOLD LA

TERMEN DE EXIGIBILITATE

31.12.2018

SUB IAN

1-5 ANI

PESTE 5

ANI

Total, din care:

3.405.234

3.405.234

Furnizori și conturi asimilate

1.345.959

1.345.959

Salarii si conturi asimilate

61.448

61.448

Obligații fata de bugetul asigurărilor sociale si fonduri speciale

141.370

141.370

Obligații fata de bugetul de stat

1.856.411

1.856.411

Alte datorii către persoane fizice si juridice

46

46

NOTA 6


PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILEPrincipiile care au stat Ia baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor fegleimntări conttiie.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei, Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile finaniare ale societarii este efectuata in raport cu următoarele principii:

 • 1.   Principiul continuității activi tatii. In situațiile financiare anuale, conducerea societarii a evaluat atat capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2019, situație care conduce la concluzia ca esta corect si potrivit sa se întocmească situațiile financiare in baza principiului continuității activitatii.

 • 2.   Principiul permanentei metodelor, Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea consecventa a metodelor si estimărilor semnificative făcute,

 • 3.   Principiul prudentei. Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciari prin constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercițiului anului 2018.

 • 4.   Principiul independentei exercițiului. Situațiile financiare anule au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2018, Cheltuielile in avans si veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile anuale.

 • 5.   Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicata.

 • 6.   Principiul intangibilitatii. Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

 • 7.   Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor,

 • 8.   Principiul pragului de semnificație. Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale,

CTZ22L—X—

INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

* PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Imobilizări                                                                          \           ,

(i>


Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere .

Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Ani

Aparate si instalații de măsură si control                                                                3-4

4-8


Mobilier, aparatura si alte active corporale Imobilizări necorporale

3-5

(iii)         Imobilizări necorporale

Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3-5 ani. în cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuiește anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

- Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, creanțele persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor, cât și în devize.

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data

bilanțului.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2018 a fost de 16%. 5


Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situație in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

NOTA 7

PARTICIP ATU SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

Capitalul social este de 10.000.000 lei și divizat in 500 parti sociale cu o valoare nominală de 20.000 Iei.

Asociati:

1 .SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA
2.SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exercițiului nu au fost acordate credite sau alte facilitați directorilor si administratorilor. De asemenea nu s-au constituit garanții in numele acestora.

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOM1CO-FINANCIARI

Nr.crt.

1. Indicatori

2. Exercițiul curent 2018

L

Indicatori de lichiditate

1

Solvabilitate generala Active circulante

Datorii curente

4,40

14.988.219

3.405.2342

Solvabilitate imediata Active circulante - stocuri Obligații

3,44

14.988.219-3.286.437

3.405.234

3

Solvabilitate patrimoniala

Capitaluri

Capitaluri -credite bancare

1

12.124.843

12.124.843+0

II

Indicatori de risc

4

Rata generala a Îndatoririi

Datorii totale x 100

Capitaluri

28,08

3.405.234x100

12.124.843

6

Perioada de colectare a creanțelor

Debitori comerciali x 36$

Cifra de afaceri

324,40

9.012.554x365

10.140.572

IV

Indicatori de profitabilitate

8

Rata rentabilității veniturilor

Profit brut x 100

Venituri totale

20,50

2.265.054x100

11.050.095

9

Rata rentabilității capitalului

Profitul brut x 100

Capital propriu

18,68

2.265.054x100

12.124.843


NOTA 10

ALTE INFORMAȚIINatura activității

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL este înființată și înregistrată în România in anul 2017. Activitatea principala a societății este cea de activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Sediul principal se află în București, Sector 3, Calea Vitan ,Nr,242.


Angajamente privind plăti viitoare


Impozitarea


Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea data de autoritățile
fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. în România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile si activitatii contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. în consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. în plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare si asupra rezultatelor din exploatare.


CONTABIL SEF,
DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitate: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, CALEA VITAN, nr. 242

Număr din registrul comerțului: J40/15452/2017

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6203- Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Cod unic de inregistrare: 38189005

Subsemnata ARGHIR CRISTINA ELENA, in calitate de reprezentant legal, isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

RC J40/15452/2017

CUI: 38189005


RAPORT DE GESTIUNE pentru activitatea anului 2018


Societatea s-a infiintat in anul 2017, conform certificatului de înmatriculare J40/15452/2017.

In anul 2018 societatea a înregistrat următoarele :

- VENITURI TOTALE :        11.050.095 lei

 • - CHELTUIELI TOTALE :      8.785.041 lei

 • - PROFIT                     2,265.054 lei

In urma verificării si analizării activitatii economico-financiare a societății desfășurate in anul 2018 rezultat următoarele:

 • -   capitalul social subscris al societății a fost varsat integral;

 • -  este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elemente: patrimoniale ale societății;

 • -   evidenta contabila este tinuta corect si la zi;

in bilanțul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta in evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost întocmite pe baza balanței verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acești si anexelor sale.

 • -  evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creanțele si obligațiile societății si s-au luat masuri pentru încasarea creanțelor si pi; t .xgatiilor.

Obligațiile fata de bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale au fost corect stabilite.

PRESEDINTEX.A. , ARGHIR CRISTUSIA ELEfMA"

CONTABIL SEF, MOLDOVEANU IONELA

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

RC J40/15452/2017

CUI: 38189005


PROCES VERBAL

AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR


încheiat astazi ...................

Adunarea generala a membrilor asociaților s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

 • 1. Aprobarea bilanțului contabil incheiat la data de 31,12.2018 cu anexele si contul rezultatului exercițiului

 • 2. Descărcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului

In urma prezentării bilanțului contabil si a contului exercițiului s-a luat in unanimitate absoluta următoarea

HOTARARE

 • A. S-a aprobat bilanțul contabil incheiat la data de 31.12.2018 cu anexele .

 • B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descărcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2018.

 • C. Se aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 140.211 lei din exercițiul anului 2017.

 • D. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 132.585 lei.

 • E. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.992.258 lei.

ASOCIATE

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL reprezentat prin :

PREȘEDINTE C.A

D-nul ........................


Balanța de verificare                                            v

01.12.2018 -- 31.12.2018


Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0.00

0.00

0.00

8 000 000.00

8 000 000.00

0.00

0.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

2 000 000.00

0.00

0.00

0.00

10 000 000.00

0,00

10 000 000.00

1061

REZERVE LEGALE

0,00

0.00

0.00

132 585,00

0.00

132 585.00

0,00

132 585.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.

0.00

0.00

0.00

0.00

140 211.27

0.00

140 211.27

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

140 211.27

0.00

2 317 674.42

2 260 695.04

9 480 169.09

11 745 223.61

0.00

2 265 054.52

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

132 585.00

0.00

132 585.00

0.00

132 585.00

0.00

Total sume Clasa 1            140 211.27     2 000 000.00     2 450 259.42     2 393 280.04     17 752 965,36    29 877 808.61      272796.27   12 397 639.52


201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

446.91

0.00

0.00

446.91

446.91

446.91

0.00

0.00

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

1 626,92

0.00

1 722.98

1 626.92

75 540.49

1 626.92

73 913.57

0.00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

0.00

0,00

0.00

0.00

2 787,59

0.00

2787.59

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

12 594.60

0.00

4 325.36

0.00

255 782.54

0,00

255 782.54

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

60 046,63

0,00

0.00

0.00

335 593.47

0.00

335 593.47

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

0.00

0.00

0.00

0.00

57 113.60

0.00

57 113.60

0.00

267

CREANȚE IMOBILIZATE

0.00

0.00

0.00

0.00

5 965.95

0.00

5 965.95

0.00

2801

AMORT, CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

0.00

111.73

446.91

0.00

446.91

446.91

0.00

0.00

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

246.63

1 626.92

6 015.87

1 626.92

61 342.41

0.00

59 715.49

2808

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

77.43

0.00

619.44

0.00

619.44

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MM, DE TRANSPORT

0.00

2 300.53

0.00

17 341.17

0.00

101 925.50

0.00

101 925.50

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

0.00

0.00

912.20

0.00

4125.43

0,00

4 125,43

74 715,06


Total sume clasa 2

2 658.89

8 122.17

26 420.50

735 304.38

170 533.52      731 156.72      166 385.86

301

MATERII PRIME                      |

0.00

0.00

273 295.75

340 099.93

6 094 710.46

5 236 477.03

858 233.43

0.00

3021

MATERIALE AUXILIARE              ]

0,00

0.00

616 771.80

668 900.68

1 546 926.87

1 256 672.24

290 254.63

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB                   j

0.00

0.00

0.00

0.00

894.07

894.07

0.00

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE      |

0.00

0.00

0.00

0.00

279.70

279.70

0,00

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR   |

0.00

0.00

6 071.13

6 071.13

89 947.14

89 947.14

0.00

0.00

332

SERVICII IN CURS DE EXECUȚIE       |

0.00

0,00

810 545.17

0.00

810 545.17

0.00

810 545,17

~           ptoo

345

PRODUSE FINITE                   |

0.00

0,00

554 649.05

554 649.05

6 120 038.80

6120 038.80

0.00

'^Sp.do.Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018


7P

..-.J

0 P


Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

351

MATERII Si MATERIALE LA TERTI

0.00

0.00

600 399.76

0.00

600 399,76

0.00

600 399.76

0.00

371

MĂRFURI

0.00

0.00

260.00

260.00

260.00

260.00

0.00

0.00

Total sume clasa 3

0.00

0.00

2 861 992.66

1 569 980.79

15264 001.97

12 704 568.98

2 559 432.99

0.00

401

FURNIZORI

0.00

8 900.00

2 378 964,96

1 250115.02

10 490 859.74

11 730 523.76

0.00

1 239 664.02

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

519 004.07

519 004.07

0.00

0.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

0.00

68 025.83

4 879.84

72645,83

178 940.48

0.00

106 294.65

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

-457 024.61

0.00

823 118.19

96114.27

727 003.92

0.00

4092

FURNIZORI —- DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

0.00

0.00

-261 308.72

0.00

1 792.83

0.00

1 792.83

0.00

4093

AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

0.00

2 300.00

0.00

9 200.00

0.00

9 200.00

0.00

4111

CLIENTI

0.00

0.00

1 064196.18

2 283 819.13

12 074 524.26

3 062 073.70

9 012 450.56

0.00

418

CLIENT! - FACTURI DE ÎNTOCMIT

0.00

0.00

104.31

0.00

132 923.13

132 818.82

104.31

0.00

421

PERSONAL - SALARI! DATORATE

0.00

11 101.00

116 369.00

117 219.00

785 399.00

846 847.00

0.00

61 448,00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

6 800.00

6 800.00

6 800.00

6 800.00

0.00

0.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATll LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

13 061.00

0.00

0.00

13 061.00

13 061.00

0.00

0.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

8189.00

0.00

0.00

8189.00

8189.00

0.00

0.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

4 056.00

0.00

0.00

4 056.00

4 056.00

0.00

0.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJAȚI LOR -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0,00

4 293,00

0.00

0.00

4 293.00

4293.00

0,00

0.00

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

0.00

0.00

36 854.00

192 628.00

293 612.00

0.00

100 984.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

0.00

14740.00

77 040.00

117 426.00

0.00

40 386.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

0.00

3 317.00

17 334.00

26 422,00

0.00

9 088.00

4371

CONTRIBUȚIA UNITATll LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

220.00

0.00

0.00

220.00

220.00

0.00

0,00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

220.00

0.00

0.00

220.00

220.00

0.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

0.00

380 725.00

0.00

380 725.00

0.00

380 725.00

4424

TVA DE RECUPERAT

6 508.76

0.00

528 766.42

0.00

1 215 009.60

0.00

1 215 009.60

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

373 253.42

922 944.64

1 683 938.13

1 683 938.13

0.00

<.<0(Q0'

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

407 645.29

364 784.54

488 014.27

488 014.27

0.00

V’7

0.00-Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4428

TVA NEEXIGIBILA

0.00

0.00

542 938.68

542 941.22

2 379 610,76

3 608 034.34

0.00

1 228 423.58

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

10 448,00

0.00

9 933.00

60 511.00

87 992.00

0.00

27 481.00

4458

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

45 000.00

45 000.00

0.00

0.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

133.00

133.00

0.00

0.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE St VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

111.00

0.00

0.00

111.00

111.00

0.00

0.00

456

DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

8 000 000.00

8 000 000.00

0.00

0.00

462

CREDITORI DIVERS!

0.00

1 239.04

0.00

0.00

9 003.07

9 049.07

0.00

46,00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

3 759.29

0.00

0.00

10 753,57

88 866.30

72 826.48

16 039.82

0.00

473

DECONTARt DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

156.02

156.02

113 884.93

113 884.93

0.00

0.00

4758

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENȚII PENTRU INVESTIT!!

0.00

0.00

937.50

0.00

2 812.50

45 000.00

0.00

42 187.50

61 838.04Total sume clasa 4

10 268.05

4 772124.28

5 949 981.98

39 320 202.61

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

1 839 313.72

0.00

4 940 534.69

5 098 034.91

52 431 292.17

51 175 526.06

1 255 766.11

0.00 |

5124

CONTURI LA BANCA IN VALUTA

0.00

0.00

0.00

0.00

4 289.55

4 289.55

0.00

0.00 |

5186

DOBÂNZI DE PLĂTIT

0.00

18.60

0.00

0.00

18.60

18.60

0.00

0.00 |

5187

DOBÂNZI DE ÎNCASAT

7.43

0.00

0.00

0.00

7.43

7.43

0.00

0.00

5311

CASA IN LEI

0.00

0.00

0.00

0.00

1 648.90

1 648.90

0.00

0.00

5328

ALTE VALORI

0.00

0.00

8 205.00

3 540.00

57 840.00

57 840,00

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

2 656 522.63

2 656 522.63

39 377 929.51

39 377 929.51

0.00

0.00

Total sume clasa 5

1 839 321.15

18.60

7 605 262.32

7 758 097.54

91 873 026.16

90 617 260.05

1 255 766.11

0.00

601

CHELT. CU MATERIILE PRIME

0.00

0.00

340 099.93

340 099.93

5 229 147.60

5 229 147.60

0.00

0.00

6021

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

68 500.92

68 500.92

531 358.76

531 358,76

0.00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

1 794.70

1 794.70

15 417.83

15 417.83

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

0.00

0.00

2 820.12

2 820.12

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

5 383.72

5 383.72

10 941,61

10 941.61

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

6 071.13

6 071.13

89 947.14

89 947.14

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

6.13

6.13

1 326.55

1 326.55

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

3 664.20

3 664.20

4 788.14

4 788.14

0.00

0.00

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

0.00

0.00

260.00

260.00

260.00

260.00

0.00

0:00-


Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0.00

0.00

139.53

139.53

268.05

268.05

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA Sî REPARAȚIILE

0.00

0.00

0,00

0.00

2299.60

2 299.60

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

5 965.95

5 965.95

74 645.47

74 645.47

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0,00

0.00

4 703,18

4 703.18

12 477.71

12 477,71

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0,00

30194.00

30 194.00

338 557.00

338 557.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

348,75

348.75

25 105.10

25 105.10

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMAȘI PUBLICITATE

0.00

0.00

9 261.03

9 261.03

13 921.89

13 921.89

0,00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI Si PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

30.25

30.25

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARl SI TRANSFERĂRI

0.00

0,00

2 522.94

2 522.94

11 363.46

11 363.46

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE S! TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

606.69

606,69

3 677.96

3 677.96

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

121.34

121.34

1 270.49

1 270.49

0,00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

751 653.13

751 653.13

988 140.14

988140.14

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE St VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

19.95

19.95

3 503.06

3 503.06

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

117 219.00

117 219,00

835 746.00

835 746.00

0.00

0.00

6422

CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALAR1ATILOR

0.00

0.00

3 540.00

3 540.00

12 840.00

12 840.00

0.00

0,00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0,00

2 700.00

2 700.00

2 700.00

2 700.00

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

3 317.00

3 317,00

26422.00

26 422.00

0,00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI Si PENALITATI

0.00

0.00

0.00

0.00

27.28

27.28

0.00

0.00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

0.01

0.01

0.97

0.97

0,00

0.00

6651

DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

0.00

0,00

46.84

46,84

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

24 346.67

24 346.67

165 800.80

165 800.80

0.00

0.00

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

380 725.00

380725.00

380 725.00

380 725.00

0.00

o.ocf

Total sume Clasa 6                 0.00            0.00     1 763164.90     1 763164,90      8 785576.82     8 785576.82           0.00

f3

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

7015

VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE

0.00

0.00

764 042.08

764 042.08

9 515 493.76

9 515 493.76

0,00

0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

130 069,76

130 069.76

624 803.45

624 803.45

0.00

0.00

707

VEN. DIN VÂNZ ARI DE MĂRFURI

0.00

0.00

275.00

275.00

275.00

275.00

0.00

0.00

711

VARIAȚIA STOCURILOR

0,00

0.00

1 109 298.10

1 109 298.10

6 674 687.85

6 674 687.85

0.00

0.00

712

VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

810 545.17

810 545.17

810 545.17

810 545.17

0.00

0.00

7582

VEN. DIN DONAȚII,SUBVENȚII PRIMITE

0.00

0,00

0,00

0.00

51 333.99

51 333.99

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

937.53

937.53

2 812.59

2 812.59

0.00

0,00

766

VEN, DINDOBINZI

0.00

0.00

36.92

36.92

44 813.97

44 813.97

0.00

0.00

768

ALTE VEN. FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

0,00

17.31

17.31

0.00

0.00

Tcrtai sume clasa 7

0.00

0.00     2 815 204.56     2 815 204.56      17 724 783.09    17 724 783.09

0.00 0.00

întocmit,
RAPORTUL DE ACTIVITATE

al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL pentru anul 2018


Aprobat,Președinte C.A.

"A Z.

Cristîna-Elena ARGHIR    .....

Membri C.A.

Luiza - Florentina DINU

Petruț - Cosmin MATEI

Adrian - Marian COCOȘ

Emma - Elena - Mihaela POPA

Q ,

Angela RADU

Anda ~ Ioana NEGOIȚĂ • 1. Prezentare generală

Societatea INTERNET SI TREHNOLOGIE S3 S.R.L., înființata la data de 6 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Generai al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, si a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

 • •  Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%.

® SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

In 15 iunie 2018 prin Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr 1 s-a majorat capitatul social al societății cu suma de 8.000.000 lei devenind 10.000.000 astfel:

« Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%.

 • •  SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare ia capitalul social.

Pag. 2 din 15

ci__

 • 2. Structură

  • 2.1. Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

 • a)  Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

 • b)  Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • c)  Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

 • d) Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • e)  Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;

 • f)  Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • g) Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • h) Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

 • i)  Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

 • j)   Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru șî a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • k)  la hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • l)  Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • m) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

 • n)  Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

 • 2.2. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv

pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuțiile Consiliului de Administrație:

 • a) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

 • b) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

 • •  determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

 • •  aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat a! societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

 • •  înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

« numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

®   aprobarea planurilor lunare si trimestriale de încasări și plăți;

 • •  aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiata numai cu aprobarea Adunării Generale;

 • •  încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționari a societății.

 • c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

® stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

 • •  aprobarea structurii organizatorice, ORGANIGRAMA societății și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • •  adoptarea Regulamentului Organizare si Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare in buna funcționare a societății;

 • •  aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;

 • •  supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • •   mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare -sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • •  executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală

 • 4. Resurse umane

4.1. Consiliul de administrație

Consiliul Local Sector 3 a decis prin HCLS3 692/28.12.2017 ca societatea sa fie administrata de Președinte CA., Cristina - Elena ARGHIR si Membri C.A., Luiza ~ Florentina DINU, Petruț - Cosmin MATEI, Adrian - Marian COCOȘ, Emma - Elena - Mihaela POPA, Angela RADU, Anda - Ioana NEGOIȚĂ, contractele de mandat intrând in vigoare cu 16.01.2018, pentru o perioada de 4 ani.

La nivelul anului 2018 au avut loc 12 ședințe ale Consililui de Administrație, cate una in fiecare luna conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr. 692/ 28.12.2017, fără bonusuri suplimentare și remunerații pe comisii/comitete.

IANUARIE

S-a aprobat Bugetul societății ITS3 pentrul anul 2018, organigrama, statui de funcții, nivelul maxim de salarizare pentru fiecare post si regulamentele necesare pentru funcționarea societății. S~a decis mutarea sediului social intr-o locație noua, potrivita pentru desfasurarea activîtatilor societății, Calea Vitan 242, parter, Camera 1,2,6. Locația a fost închiriata de la societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru o perioada de

10 ani. Noul sediu a avut nevoie de imbunatatiri si dotări cu mobilier corespunzător precum si dotări tehnice pentru personalul nou angajat.

FEBRUARIE

Consiliul de Administrație a definitivat Planul de Administrare pentru mandatul de 4 ani si alinierea societății la prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

MARTIE

în luna martie s-au efectuat controlul financiar preventiv si auditul financiar pentru anul 2017 fara mențiuni, rapoarte care au fost publicate pe site-ul societății www.its3.ro

APRILIE

Prin HCLS3 nr.191 din 04.05.2018 s-au aprobat bilanțul contabil, contul de profit si pierdere, raportul de activitate al Administratorului Provizoriu pe anul 2017 si a programului de activitate al Consiliul de Administrație pentru anul 2018 ale societății Internet si Tehnologie S3. Prin HCLS3 nr.179 din 26.04.2018 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 pentru cei 4 ani de mandat. S-au început demersurile de avizare IGSU a societății.

MAI

Pe langa activitatea curenta a societății si proiectele in derulare a fost discutat impactul prevederilor Directivei UE referitoare la protecția datelor cu caracter personal la activitatea societății si alinierea ia noile standarde.

IUNIE

Au fost stabilite punctele de raportare și modelul de Raport de activitate pentru sem. I 2018 si a fost discutată Metodologia de achiziții și s-a hotărât completarea ei cu procedurile specifice de lucru ale tipurilor definite B și C și, după caz, modificări sau completări la procedura de lucru pentru achizițiile de tip A.

IULIE

S-a discutat raportul de activitate ai societății pe semestrul I al anului 2018. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței de către Președintele C.A. și a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Tot atunci s-a discutat și execuția bugetară de la data de 30.06.2018, precum și gradul de îndeplinirea a indicatorilor de performanță pe semestrul I al anului 2018. S-a luat decizia efectuării unui control managerial pe semestrul 1 2018. S-a discutat si aprobat Manualul de achiziții al societății.

AUGUST

Pe langa informările cu privire la activitatea curenta a societății, a fost discutată si aprobata lista de achiziții necesara pentru demararea contractului de lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", semnat cu Primăria Sector 3.

SEPTEMBRIE

A fost discutată propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2018 in acord cu activitatea societății și a fost actualizată organigrama ITS3. Conform manualului de achiziții au fost discutate si aprobate achizițiile necesare proiectelor in derulare ale societății.

OCTOMBRIE

In luna octombrie 2018 s-a aprobat în unanimitate suplimentarea spațiului de birouri din Calea Vitan, nr. 242, suplimentarea parcului AUTO cu un autoturism 100% electric, prin

programul Rabla si acordarea de tichete de masa personalului angajat cu norma întreaga in acord cu bugetul aprobat

NOIEMBRIE

S-a discutat stadiul proiectelor aflate în derulare, situația financiara a societății si necesitatea evaluării si bonusarii personalului angajat, sume alocate lunii decembrie 2018.

DECEMBRIE

A fost evaluata activitatea anului 2018. A fost discutată propunerea de rectificare a organigramei ITS3 si s-au demarat discuțiile pentru elaborarea raportului de activitate pentru anul 2018 si planul de activitate pentru anul 2019.

 • 4.2. Personal

La nivelul anului 2018, fluctuația personalului este următoarea:

Semestrul 1

Semestrul II

Angajări

Demisii

Angajări

Demisii

Personal TESA

1 contabil sef;

1 specialist achiziții;

1 specialist Resurse Umane;

1 specialist marketing si vanzari (detașat);

1 specialist Resurse Umane;

1 funcționar administrativ;

1 specialist în achiziții;

1 inginer construcții civile, industriale și agricole;

1 specialist marketing si vanzari;

1 specialist HR

1 specialist marketing si vanzari;

1 specialist HR;

1 inginer construcții civile, industriale și Agricole

Personal TEHNIC

2 proiectant! sisteme de Securitate;

 • 1 inginer sisteme de Securitate;

 • 2  tehnicieni pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces;

1 inginer construcții civile, industriale și agricole - specialist ofertare;

1 lăcătuș mecanic;

1 referent IT;

1            inginer

electronist, transporturi, telecomunicații

1 proiectant sisteme de securitate;

1 inginer sisteme de securitate;

4 tehnicieni pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces;

3 operatori suport tehnic pentru servicii de      comunicații

electronice;

 • 2 tehnicieni pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces;

 • 3 operatori suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice;

Semestrul 1

Semestrul II

Angajări

Demisii

Angajări

Demisii

1 inginer electronist, transporturi, telecomunicații;

1 administrator rețea calculatoare;

de de

Număr   total    de

angajări: 13

Număr total demisii:

2

Număr total

angajări: 15

de

Număr total demisii: 8


Toate posturile au fost afișate pe site-ul Aavw.iG3.ro la secțiunea Cariere - Posturi disponibile si au fost promovate anunțuri pe site-uri de profil.

Toate cheltuielile de personal sunt disponibile pe site-ul societății la secțiunea http://v7v/,v.itș3.ro/personaL după cum urmeaza:

Luna

Funcție

Nr. Angajați

Total Net

Cheltuieli suportate de salariati

Cheltuieli suportate de societate

Ianuarie 2018

Conducere

1

7,000.00

4,967.00

269.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariat! Permanent!

5

7,329.00

5,201.00

282.00

Februarie 2018

Conducere

1

7,000.00

4,967.00

269.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariati Permanenti

5

7,719,00

5,478,00

297.00

Martie 2018

Salariat! Permanenti

7

8,709.00

6,181.00

335.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Conducere

1

7,000.00

4,967.00

269.00

Aprilie 2018

Conducere

1

7,000.00

4,967.00

269.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariati Permanenti

11

30,705.00

21,787.00

1,181.00

Mai 2018

Conducere

1

7,000.00

4,967.00

269.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariati Permanenti

10

31,700.00

22,492.00

1,219.00

Iunie 2018

Conducere

1

7,000.00

4,967.00

269.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariati Permanenti

12

34,781.00

24,678.00

1,370.00

Iulie 2018

Conducere

1

7,000.00

4,967.00

269.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariati Permanenti

13

38,076,00

29,277.00

1,515.00

Aug-18

Conducere

1

7,000.00

2,050.00

272.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariati Permanenti

16

40,003.00

28,380.00

1,539.00

Septembrie 201 (

Conducere

1

7,000.00

4,967.00

269.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariati Permanenti

16

38,141.00

27,062.00

1,467.00

Octombrie 2018

Conducere

1

6,966.00

5,001.00

277.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariati Permanenti

20

55,916.00

40,369.00

1,889.00

Noiembrie 2018

Conducere

1

6,969.00

4,998.00

276.00

Consiliu de Administrație

7

16,400.00

11,633.00

631.00

Salariati Permanenti

18

53,487.00

38,691.00

2,067.00

Decembrie 201S

Conducere

1

7,978.00

5,698.00

313.00

Consiliu de Administrație

7

17,664.00

12,530.00

679.00

Salariati Permanenti

17

60,241.00

43,302.00

2,325.00....... " O/


Pag, 6 din 1Sîn anul 2018, au participat la cursuri de formare profesionala, un număr de 4 angajați: 2 angajați cu scoatere din activitate - Milestone Certified Design Engineer si Milestone Certified Integration Technician si 2 angajați fără scoatere din program, Certificat de calificare profesională autorizat Electrician exploatare medie și joasa tensiune.

 • 5. Transparența

Pagina de internet a societății www.its3.ro este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 si HCLS3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparența instituțională, cu modificările și completările ulterioare, pentru toata perioada 01.01.2018 -31.12.2018


Pentru asigurarea actului de transparență instituțională, ITS3 actualizează în permanență pagina de internet a societății www.its3.ro. Au fost actualizate secțiuni precum: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc.


 • 6. Certificări si Avizări

In vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile necesare pentru certificarea organizației în domeniile: Furnizare echipamente și soluții software, implementare și administrare/ mentenanță sisteme de securitate fizică, respectiv Furnizare echipamente și soluții software, implementare și administrare/ mentenanță soluții de informatizare. S-a obtinut Certificarea SR EN IS014001:2015 si SR EN ISO 9001:2015 in data de 7 Februarie 2018, emise de CERTIND.

In perioada aprilie ~ mai s-au întreprins demersurile necesare autorizării IGSU si in data de 21 mai 2018 s-a obinut Autorizarea IGSU pentru

• Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu


■jo Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

• Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor

« Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

 • 7. Obiective

Prin Programul de activitate pentru 2018, Consiliul de Administrație si-a propus o serie de obiective:

Propuneri de obiective pentru anul 2018:

Rezultat

1. Generarea      de

venituri si intrarea pe    profit    a

societății, prin:

a) participarea activa la proiectele         Primăriei

Sectorului     3     si     a

subordonatelor sale din aria de activitate a societății

 • - 5 contracte cu Primăria Sector 3, obținute prin procedura competitiva organizata pe e-licitatie.ro, pentru servicii de asistenta computere, servicii asistenta informatica, servicii gestionare rețea, servicii comunicare Online cu derulare mai-decembrie 2018 si furnizare echipamente video.

 • -  2 contracte atribuite de către Primăria sectorului 3 cont art. 31 din legea 98/2016: un contract de lucrări cu termen de execuție 2 ani pentru implementarea proiectului Creșterea siguranței și prevenirii criminalității în Sectorul 3; si un contract cu având ca obiect principal Servicii de elaborare a documentației de avizare ISU cu termen de execuție 18 luni.

 • - Doua contracte de servicii/ lucrări pentru implementarea unui Sistem de supraveghere video pentru platforma Hala Laminor

 • - 1 contract pentru furnizare si instalare sistem de monitorizare video si control acces la punctul de lucru

-1 contract pentru suport tehnic de specialitate pentru intretinerea si reparația sistemelor de securitate fizica, monitorizare audio-video si sisteme de alertare si alarmare la incendiu.

 • - 5 contracte cu alte societăți pentru realizare si mentenanta site-uri, cu derulare martie-

Propuneri de obiective pentru anul 2018:

Rezultat

decembrie 2018, cu posibilitate de prelungire a perioadei contractuale

b)     demararea

proiectului     "Extinderea

proiectului       Creșterea

siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3"

Au fost finalizate Infrastructura Critica DataCenter sub forma unui Shelter independent si Infrastructura Dispecerat Monitorizare in proporție de 100% si 10 KM de linie de comunicație dedicata. S-a finalizat sistemul de supraveghere Parc Titan si Parc Cuza totalizând 95 de camere de supraveghere cu toata comunicația aferenta.

c)      preluarea        in

administrare a domeniului web              aferent

www.iiJvst3mantsector3.rc

Au fost semnate 66 de contracte cu unitățile de Invatamant din Sectorul 3 pentru hostare, mentenanta      si      content      site-uri

v/vAV.inv3tamsr.tsccto'.’3/.Tj cu derulare mai -decembrie 2018 si posibilitate de prelungire ianuarie™ aprilie 2019.

care cuprinde 66 de subdomenii       aferente

unitarilor de invatamant din Sectorul 3.

d)      participarea      la

proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății:

un contract de furnizare/ instalare video proiectoare la școala Nicolae Labis

 • -  un contract obrinut prin procedura competitiva pe e-licitatie.ro, de furnizare si montaj lucrări de intsalatii curenti slabi pentru Complexul multifuncțional Nicolae Labis

 • - un contract furnizare si instalare sistem de monitorizare video si control acces

2. Dezvoltarea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali si internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator

Pentru a putea fi competitivi pe piața de profil, au fost efectuate demersurile corespunzătoare pentru    contactarea    de    producători/

reprezentanți ai producătorilor, în vederea realizării de parteneriate comerciale atat pe plan intern, cat si internațional, pentru posibile operațiuni de import/ distribuție autorizata de produse/ servicii și recunoașterea în piață a societății pentru comercializarea autorizată a produselor/    serviciilor    certificate    de

producători.

3. Autorizarea societarii IGSU si generarea de venituri din aceasta activitate

In luna mai 2018, societatea a obtinut autorizare IGSU pentru:

Propuneri de obiective pentru anul 2018:

Rezultat

 • -  Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

 • -  Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

 • -  Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor

 • -  Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

4. Publicarea De site-ul propriu wvwJc3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel incat sa fie promovata transparenta si informarea corecta asupra activitatii societății, intr-un mod eficient, care sa reducă atat numărul de solicitări de informații, cat si timpii de răspuns.

Actualizarea site-ului societății este un proces dinamic si scalabil, permanent in acord cu diversitatea de cerințe si modificări legislative, precum si cu dorința societății de a asigura o transparenta instituționala eficienta. Astfel, dinamica cea mai mare a actualizărilor a avut-o secțiunile: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc.

In anul 2018 au fost formulate 3 solicitări in baza legii 544/ 2001, la care s-a răspuns in format electronic. Informațiile solicitate erau deja din oficiu publicate pe site.

5. Monitorizarea     îndeplinirii     obiectivelor

asumate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanta si a scrisorii de așteptări.

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate de societate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanta si a scrisorii de așteptări este un proces continuu si este realizat prin următoarele mecanisme:

Efectuarea unui control financiar preventiv semestrial, care evalueaza activitatea financiara si operaționala a societății

Efectuarea unui audit financiar anual Raportarea semestriala a indicatorilor de performanta

6. Demararea procesului de certificare a unui Sistem de Management de Securitate a Informației, in vederea promovării unei

Implementarea standardului de management a securității informației reprezintă un obiectiv pentru o societate care gestionează informații

1.13 din 15


Propuneri de obiective pentru anul 2018:

Rezultat

imagini a societății care sa reflecte preocuparea acesteia in operarea datelor confidențiale, in acord cu standardul internațional ISO 27001.

sensibile in dezvăluirea lor, informații clasificate la nivel minim de confirdentalitate. Pentru societatea ITS3, informațiile sensibile nu au avut o pondere semnificativa care sa necesite protecția lor prin masuri procedurale complexe, cu atat mai mult care sa intre sub incidența unei certificări pe.acest palier.

Au fost efectuate totuși demersuri in sensul certificării ISO 27001 pentru activitatea societății.

In acord cu cele menționate si din analiza demersurilor efectuate, certificarea ISO 27001 nu a reprezentat o prioritate pentru anul 2018, dar va ramane ca obiectiv pentru următoarea perioada.

7. Asigurarea de activitati de organizare a societății cu privire la investiția in resursele necesare dezvoltării pe termen lung

In vederea desfășurării activitatii societății, aceasta a investit atat in resursele umane selecționate pentru obținerea unor standarde ridicate de profesionalism, cat si in resursele materiale necesare acestora. De asemenea, in anul 2018 a fost identificat un spațiu pentru desfasurarea activitatii societății, spațiu care a avut nevoie de renovare si dotare.

 • 8. Date financiare

In anul 2018, ITS3 a avut Venituri totale de 11.050.095 lei din care Cifra de afaceri 10.140.572 lei, venituri aferente serviciilor in curs de execuție 810.545 lei, alte venituri din expoatare 54.147 lei si venituri financiare 44.831 lei din care venituri din dobânzi 44.814 lei.

Investiții totale 751.697 lei din care

 • 1.  Dotări 89.947 lei

 • 2.  Mijloace fixe 661.750 lei

In anul 2018, ITS3 a avut Cheltuieli totale in valeare de 8.785.041 lei rezultând un profit de 2.265.054 lei. Din profitul anului 2018 s~a recuperat pierderea contabila realizata in exercițiul anului 2017 in suma de 140.211 lei, deasemenea s-a constituit rezerva legala in suma de 132,585 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.992.258 lei.


Pag. 14 din 15

,? '-j'i -7'YSL.'.-.             ’i-75 GT

■  | laik      5 7-1HCIC?--

i:j .. ..........<M_....,....^,S    . t ~

/d                     fecior -i

 • 9. Indicatori de performanta

In anul 2018 consiliul de Administrație si-a îndeplinit toti indicatorii de performanta stabilit! de AGA prin HCLS nr 179/26.04.2018 si sunt prezentați ca anexa.

Anexe:

 • 1. Indicatorii de performanță

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administrație al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada aferentă primului an de mandat, ianuarie- decembrie 2018.

PREȘEDINTE DE Ș^QMȚĂ

ANEXA 1


RAPORTARE INDICATORI ANUL 2018

Societatea Internet si Tehnologie S 3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de numerar

Cost

Profitabilitate

Datorie

Indicator nefinanciar operațional

Calitate servicii/produse

Clienti

Guvernantă Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

Cost per angajare

Marja de profit net

Raport datorii -capital propriu

Dezvoltarea capacității angajațtlor și a satisfacției acestora (DCA)

Procent restituit din garanția de bună execuție

Respectare termene contractuale

Gradai de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă

Formula de calcul indicator

[(Număr facturi restante după data scadenta)/(Număr total facturi)]* 100

[(Cheltuieli angajări noi) / (Număr angajări nor)]

[(Profit net) / (Venit)] *100 = (Marja de profit net)

(Total datorii / Capital propriu) * 100

Suma tuturor procentelor răspunsurilor afirmați ve/numâr total chestionare

(SRGBEX/STGBEX)*! 00

[(Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor)/(Nr Total Contracte finalizate)]* 100

[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total Întrebări - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100*

U.M. indicator de performanta

%

RON

%

%

%

%

%

%

Nivel indicator de performanță la S 1 / 2018

1.84%

0

N/A

o,o2 %

97.50%

N/A

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru SII2018

6%

80

1%

15%

85%

100%

85%

100%

Nivel indicator Ia 31 12.2018

1.20%

61.89

20.50%

13.46%

92.53%

N/A

100%

100.00%

OBSERVAȚII

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

*(5 FF depășite/416 FF totale) *100

*928,43 lei/15 angajați noi

*(2.265.054 lei /

11.050.095 lei) *100

*(TOTAL

DATORE=

1.345.959/

CAPITAL

PROPRIU

10.000.000)* 100

*832.74%/9 chestionare

*in perioada de raportare nu au fost finalizate contracte cu constituire garanție de buna execuție

*tn perioada de raportare au fost finalizate 12 contracte si Ia toate au fost respectate termenele

*[36/(38-2 rasp nue cazul)]* 100

Datele raportate mai sus sunt calculate la data de 04.04.2019, la închiderea exercițiului financiar 2018.
■MMI

J——

™»l HH


iNTERNET

& TEHNOLOGE

S e c i o r 3


Nr. 505/08.04.2019


Kctss tâi-âSO/M.foiq

PROIECT PROGRAM DE ACTIVITATE AL
AL SOCIETĂȚII INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Acest document reprezintă propunerea Consiliului de Administrație de program de activitate pentru anul 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Scurt istoric

Societatea INTERNET SI TREHNOLOGIE S3 S.R.L., înființata la data de 6 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr, 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08,2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, avand capital social în valoare de 10.000.000 lei divizat în 500 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

 • •  Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%.

 • •  SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20,000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

La 31.12.2018 situația financiara a societății a fost: Venituri totale de 11.050.095 lei din care Cifra de afaceri 10.140,572 lei, venituri aferente serviciilor in curs de execuție 810.545 lei, alte venituri din expoatare 54.147 lei si venituri financiare 44.831 lei din care venituri din dobânzi 44,814 lei. In aceasta perioada, ITS3 a avut Cheltuieli totale in valeare de 8.785.041 lei rezultând un profit de 2.265.054 lei. Din profitul anului 2018 s-a recuperat pierderea contabila realizata in exercițiul anului 2017 In suma de 140.211 lei, deasemenea s-a constituit rezerva legala in suma de 132.585 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.992.258 lei.Propuneri de obiective pentru anul 2019:

1. Generarea de venituri si inregistrarea de profit, prin:

 • a) Participarea activa la proiectele Primăriei Sectorului 3 si a subordonatelor sale din aria de activitate a societății:

  • i.

  • ii.

  • iii.

  • iv.

  • v.

  • vi.

  • vii.


Proiectare, implementare si mentenanta sisteme de securitate fizica: TVCI, control acces, efracție si incendiu.

Asistenta informatica                                         s - • ■-<'. ■

Gestionare infrastructura de rețea IT&C                 / V ■       ■ \ ' "

Asistenta utilizare calculatoare                            î G i

Suport si mentenanta site

Stategii de promovare online                           \

Furnizare de produse IT&C

Execuția in termenele asumate a proiectului "Extinderea proiectului Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3" si a contractului de "Servicii de elaborare a

documentației de avizare ISU" pentru clădirile administrate de Consiliul Local Sector 3

 • b) Administrarea domeniului web aferent www.invatamantsector3.ro, care cuprinde 66 de subdomenii aferente unităților de invatamant din Sectorul 3 precum si a altor site-uri.

 • c)  Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, pastrant proporțiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de Primăria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta si 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.

 • 2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali si internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reselier/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-uîui, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alti operatori economici din piața de profil din România, cât și un profit societății. Contractarea parteneriatelor se va face in acord cu Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare din cadrul societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL cu anexele sale aprobata de Consiliul Local Sector 3 prin

HCLS3 nr 334/31.07.2018

 • 3. Atestarea societății ANRE, pentru ATESTAT DE TIP B - proiectare și executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1

 • 4.  Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel încât sa fie promovata transparenta si informarea corecta asupra activitatîi societarii, intr-un mod eficient, care sa reducă atat numărul de solicitări de informații, cat si timpii de răspuns.

 • 5.  Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanta.


 • 6. Asigurarea de activitati de organizare a societății cu privire la investiția in resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activitatii de birou.

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administrație a fi realizate in anul 2019 si reflecta viziunea acestuia in ceea ce privește gestionarea activitatilor in interesul societății si a acționarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare.

Consiliul de Administrație a aprobat Planul de activitate pentru anul 2019 luând in considerare prioritățile si tintele cheie si masurile necesare pentru a asigura un trend ascendent al societății, prin optimizarea cheltuielilor si obținerea de profit si este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte C.A,

Cristina - Elena ARGHIR                —

Membri C.A.

Luiza - Florentina DINU

Petruț - Cosmin MATEI

Adrian - Marian COCOȘ

Emma - Elena - Mihaeîa POPA

Angela RADU

Z PO/L-Tr' z

Anda - Ioana NEGOIȚĂ


S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE $3 SRL.Zsua Qj Luna_ „Anul. %)!9

AUDITOR FINANCIAR

RADULESCl GEORGETA

Autorizație CAFR nr.4906/2014

C1F 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii.

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

CIF 33189005

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL ("Societatea”), cu scdiuJ in București, str. Calea Vitan, nr,242, ap,4, sector 3. identificata prin codul unic de înregistrare fiscala 38189005. care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018. contul de profit si pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2-Situatiile financiare individuale ia 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:                                12.155.780 lei

 • •  Profitul exercițiului financiar                                    2.265.054 lei

 • •  Capital social subscris varsat                                   10.000,000 lei

3.In opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.l802/2014, cu modificările si completările ulterioare.

Rața pentru opinie

 • 4.Am desfasuml audilul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("LSA”) si Legea nr. 162/2017 (" Legea”). Responsabilitățile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea '“Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Fu ic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili { codul IESRA), conform cerințelor elice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-ani îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe sî conform Codului IESBA. Consider ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in atidtf

 • 5. Aspectele cheie in audit suni acele aspecte cară in baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditul ui situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte,

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in ace) context o descriere a modului in care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect

Aspecte eheîe de audit

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in activitatl de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de caicul. Desfigurarea activitatii pe perioada exercițiului financiar a fost condiționala de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei Societari private, dar care este finanțata în totalitate de catrc o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează. in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus Înființarea acesteia. Activitatea Societății s-a desfasurat în baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel încât sa stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2018 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai marc importanta pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie în audit.

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere din partea managementului cu responsabilități mult mai precise si mai detaliate.

Ncpârticipand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

Abordare aspectelor chete in audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada audîtata, prin reconcilierea cu documente justificative ( de ex: contracte, factori, deconturi, chitanțe, state de salarii, etej;

Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire Ia implicarea acestora în verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate menționate mai sus:

 • -  Am verificat daca au fost efectuare ajustări de valoare Ia bunurile din patrimoniul Societarii;

 • -  Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislația in vigoare:

 • -   Am urmărit respectarea legalității si regularității in administrarea patrimoniului Societății;

 • -  Am evaluat gradul de adecvare a informațiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situațiile financiare.

Alte informații - Raportul administratorului

 • 6.Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declarația nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acoperă aceste alte informații si cu excepția cazului In care se menționează explicit în raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar inchciat la 31 decembrie 2018. responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informații si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile- financiare, sau cu cunoștințele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a 11 denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost întocmi t in toate aspectele semnificative, în conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014. punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia mea:

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare:

 • b) Raportul administratorilor a lost întocmit, in luate aspectele semnificative, in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014. punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii melc cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar inchciat la data de 31 decembrie 2018, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7,Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situatiî financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8.1n Întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitalii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitalii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

9-Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

10,Obiectivele mele constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile fiancîare. in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit deslasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice alo utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 11.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional si mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului.Dc asemenea:

 • •  Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obțin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedctcctare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedctcctare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete» fals, omisiuni intenționate. declarații false si evitarea controlului intern,

 • •  înțeleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente dc informații realizate de către conducere.

• Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a cunlabîlitatii pe baza continuității activitalii si determin, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire Ia evenimente sau condiții care ar puica genera îndoieli semnificative eu privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ea exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau. in cazul in care aceste prezentări sunt ncadecvate, sa inii modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea In baza principiului continuității acrivitatiL

« Evaluez prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare. inclusiv al prezentărilor de informații si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 12,Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea In timp a auditului. precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind, independenta si le comunic toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil ce ar putea sa-mi afecteze independenta sl unde este cazul masurile de siguranța aferente.

Alte aspecte

 • 13.Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății in ansamblu. Audilul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In măsură permisa dc lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decât fata de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formata.

AUDITOR financiar

Radulcscu Georgeta

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romanșa cu numărul 4906/2014

București 31.03.2019P R I M ANA

SECTORULUI <

CABINET PRIMAR


TELEFON {«04 C-21) JîS 05 îj- 28 FAX (GS34 021).pȘ f.rj 04 E-MAIL cxbinetpor^?<îpîărșa4Kj.îeCale-a D;.d?șV m; itH.Jm.Q£A^031£iaiU.Bucijretdj

SECTOR 3

CABINET PRIMAR .,..........SH&.

„„ ISO'i.Uili

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație dară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 2.265.054 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadru! societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.


CABINET PRIMAR

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr, 375255/12.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMARE-MAiL guvernantacorporativa@prirnariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 375255/12.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate “Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203”, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Sediul societății se află în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242.

Prin adresa nr. 510/08.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 368800/CP/08.04.2019), însoțită de Decizia asociatului minoritar SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 1206/08.04.2019 (înregistrată cunr. 509/08.04.2019) și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 504/08.04.2019), societatea Internet și Tehnologie S3 SRL propune spre aprobare:

țP Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5);____________________________________________________________

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);

© Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4)

O —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății Internet și Tehnologie S3 SRL este prezentată, intr-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018:

a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în Iei)_________

LEI ;

ACTIV

Soldh 01.01.2018

Sold la 31.12.2018

Active-total, dîn care:

1.917.886

15.556.224

Active imobilizate "total, din care:

72.056

568.005

Imobilizări necorporale

1.715

16.366

Imobilizări corporale

70.341

551.639

Imobilizări financiare

0

0

Active circulante - total, din care:

1.845.830

14.988.219

Stocuri

0

3.286.437

Creanțe

6.516

10.446.016

Investiții pe termen scurt

0

0

Disponibilități în casă și conturi la bănci

1.839.314

1.255.766

PASIV

Sold la 01.01J018

Sold la 31.12.2018   ; T

Capitaluri proprii - total, din care:

1.859.789

12.124.843

Capital social subscris și vărsat

2.000.000

10.000.000

Rezerve legale

0

132.585

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

-140.211

2.265.054

Datorii total, din care:

61.856

3.405.234

Datorii pe termen lung

0

0

Datorii pe termen scurt

61.856

3.405,234

b) Contul de profit si pierderi (valori exprimate în lei);

Indicator

31.dec.l7 31.dec.18

Venituri din exploatare

0

11.005.264

Cheltuieli din exploatare

141.233

8.404.269

Rezultatul din exploatare

-141,233

2.600.995

Venituri financiare

1.022

44.831

Cheltuieli financiare

0

47

Rezultatul financiar

1.022

44.784

Venituri excepționale

0

0

Cheltuieli excepționale

0

0

Rezultatul excepțional

0

0

Venituri TOTALE

1.022

11.050.095

Cheltuieli TOTALE

141.233

8.404.316

REZULTATUL BRUT

-140.211

2.645.779

Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite

0

380.725

REZULTATUL NET

-140.211

2.265*054

b) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

Internet șl Tehnologie S3 SRL

31.dec.17

31.dec. 18

CAPITAL SOCIAL

2 000.000

10.000.000

Valoare parte socială (lei)

20 000

20.000

Număr total părți sociale

100

500

ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București

1.980.000

9.980.000

Număr părți sociale

99

499

Procent

99,69%

99,80%

ASOCIAT 2 SD3 - Salubritate S3 SRL

20.000

20.000

Număr părți sociale

1

1

Procent

0,31%

0,20%

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 2.265,054 lei. Ținând cont de faptul că prin art. 4 al HCLS3 nr. 191 din 04.05.2018 a fost aprobată recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului pentru anul 2017, în sumă de 140.211 lei, în exercițiile financiare viitoare, Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, recuperarea în totalitate a acestei pierderi înregistrate în anul

 • 2017, repartizarea sumei de 132.585 lei către rezerve legale obligatorii și constituirea profitului nerepartizat în sumă de 1.992.258 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Internet și Tehnologie S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

 • - obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

 • - verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „ în opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății Internet și Tehnologie S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul

 • 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

““ Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, sodetățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

■■ Art. 28, alin. (1) “ Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii. ”;

din Legea contabilității nr. 82/1991. republicată, cu modificările si completările ulterioare:

■■ Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net. ” din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2. cu modificările și completările ulterioare;

Art. 12, pct. 12.1. '"Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”

lit d) “ hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

lit g) “ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

din Actul Constitutiv al societății Internet si Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările si completările ulterioare.

— în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară ~ Sectorul 3 al Municipiului București - trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

In calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvemanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvemanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție prin HCLS3 nr. 692/28.12.2017.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

ARGHIR CRISTINA - ELENA, președinte;

COCOȘ ADRIAN - MARIAN;

DINU LUIZA - FLORENTINA;

MATEI PETRUȚ - COSMIN;

NEGOIȚĂ ANDA - IOANA;

POPA EMMA - ELENA - MIHAELA;

RADUANGELA.

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL au intrat în vigoare la data de 16.01.2018, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

 • A. Prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, capitalul social structura acționariatului, atribuțiile Adunării Generale a Asociaților, componența Consiliului de Administrație și atribuțiile duse la îndeplinire de către președintele și membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018;

 • B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 12 ședințe ordinare ce au avut loc, cu referire la:

 • — regulamentele necesare pentru funcționarea societății;

 • — mutarea sediului social;

 • — suplimentarea spațiului de birouri și a parcului auto— definitivarea Planului de Administrare pentru mandatul de 4 ani și alinierea societății la prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • — impactul prevederilor Directivei UE referitoare la protecția datelor cu caracter personal și alinierea la noile standardesemnarea unei persoane pentru îndeplinirea atribuției specifice funcției de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;

 • — raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul 12018;

 • — execuția bugetară la 30.06.2018;

 • — gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe semestrul 12018;

 • — bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;

 • — efectuarea controlului financiar preventiv;

 • — metodologia de achiziții, completarea ei cu proceduri specifice de lucru, și elaborarea unui Manual de achiziții al societății;

 • — lista de achiziții necesare pentru demararea contractului aferent implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”;

 • — stadiul proiectelor societății aflate în derulare și achizițiile necesare pentru;

 • — modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții;

 • — acordarea de tichete de masă personalului angajat cu normă întreagă, în acord cu bigetul aprobat

 • — evaluarea și bonusarea personalului angajat

■ transmiterea bilanțului contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și programul de activitate pe anul 2018 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL spre aprobare de către autoritatea publică tutelară;

 • — etc.

 • C. Fluctuația personalului la nivelul anului 2018; Cheltuieli cu personalul și remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie 83 SRL în anul 2018

  Internet și Tehnologie S3 SRL

  Sem 1 2018

  Sem 2 2018

  TOTAL

  | PERSONAL TESA                                                        I

  S Angajări

  4

  5

  9|

  | Demisii

  1

  3

  ;„j

  | PERSONAL TEHNIC                                                        |

  | Angajări

  9

  10

  19|

  | Demisii

  1

  5

  6|

  TOTAL ANGAJĂRI 2018

  TOTAL DEMISII 2018

  28

  10

Prin HCLS 3 nr. 692/28.12.2017 a fost aprobată remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL. în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Prin HCLS3 nr. 587/19.12.2018 au fost aprobate modificarea remunerației Președintelui, aceasta devenind 12.000 lei net/lună și modificarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL la o valoare lunară în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

La finele anului 2018 numărul mediu de salariați a fost de 13 persoane iar numărul efectiv de 18 persoane.

Total NET (lei)

Cheltuieli suportate de salariați (lei)

Cheltuieli suportate de societate (lei)

Membri ai Consiliului de Administrație

132.464

93.961

5.096

Salariați

328.458

232.279

12,415

TOTAL

460.922

326.240

17.511

Membrii Consiliului de Administrație au fost remunerați iară bonusuri suplimentare și remunerații pe comisii/comitete.

In raport se fac precizări și despre cursurile de formare profesională la care au participat patru dintre angajați.

 • D, Asigurarea transparenței;_____________________________________________

Consiliul de Administrație este cel care supervizează sistemul de transparență și de comunicare, pagina de internet a societății www.its3.ro fiind permanent actualizată cu noile informații ce trebuie să fie accesibile publicului.

 • E. Certificări și avizări;_________________________________________________________________________

In urma demersurilor realizate, s-au obținut atât certificările : SR EN ISO 14001:2015 și SR EN IS0800L2015 emise de CERTIND cât și autorizarea IGSU.

PRIMĂRIA’**»

 • F._Prezentarea obiectivelor Consiliului de Administrație stabilite pentru anul 2018; ________viziunea societății;_____________________________________________________________________ Obiectivele stabilite pentru anul 2018 au fost următoarele:

~ „Generarea de venituri și intrarea pe profit a societății”

 • -  „Dezvoltarea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alti operatori economici din piața de profil din România, cât și un profit societății”

~ „Autorizarea societății IGSU și generarea de venituri din această activitate, pentru: Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu”

Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră”

 • -  „Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel încât sa fie promovată transparența și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns. ”

 • -  „Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanță și a scrisorii de așteptări. ”

~ „Demararea procesului de certificare a unui Sistem de Management de Securitate a Informației, în vederea promovării unei imagini a societății care să reflecte preocuparea acesteia în operarea datelor confidențiale, în acord cu standardul internațional ISO 27001. ”

 • -  „Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou. ”

In această secțiune a raportului se prezintă în detaliu modalitățile de îndeplinire a obiectivelor enumerate și rezultatele obținute.

 • G. Prezentare sintetica a datelor financiare aferente anului 2018;

Raportul prezentat este însoțit de o anexă al cărei conținut prezintă Indicatorii cheie de performanță și stadiul de îndeplinire a acestora la 31.12.2018;

Anexa 1. Indicatori cheie de performanță

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 179/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefînanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în anexa nr. 1 la raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018:

CATEGORIE           DENUMIRE INDICATOR               Propus Realizat Observații

FINANCIARI

Flux de numerar

Procent al facturilor restante

6%

1.2%

ÎNDEPLINIT

Cost

Cost per angajare

80

6189

îndeplinit

Profitabilitate

Marja de profit net

1%

20.5%

ÎNDEPLINIT

Datorie

Raport datorii- capital propriu

15%

13.46%

ÎNDEPLINIT

K <

w z « z îZ w z

Indicator nefinanciar operațional

Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora (DCA)

F

85%

92.53%

ÎNDEPLINIT

Calitate serviciî/produse

Procent restituit din garanția de bună execuție

100%

N/A

NOTAPLÎCABLE

Clienti

Respectare termene contractuale

85%

100%

ÎNDEPLINIT

Guvernantă corporativă

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă

100%

100%

ÎNDEPLINIT

în urma analizei se observă că stadiul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță la sfârșitul anului 2018 este de 100% pentru fiecare dintre aceștia.

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

■" Art.12, pct. 12.1., lit h) „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).

din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr, 355/25.08.2017 . cu modificările și completările ulterioare.

■■ Art. 55, alin (1) "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. "

Art. 56 "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. "

din Ordonanța de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificăriie si completările ulterioare:

©— Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare, asigurarea unui trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din punct de vedere structural, acesta conține următoarele secțiuni:

 • A. Date generale:

—date privind înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, capitalul social și procentajul părților sociale deținute de fiecare acționar, o prezentare foarte succintă a situației financiare aferente anului 2018.

 • B. Propuneri de obiective pentru anul 2019 ;

Baza elaborării programului de activitate pentru anul 2019 este constituită de aceleași scopuri și obiective strategice ale societății, conținute în Planul de administrare, ca cele aferente anului 2018,

Obiectivele stabilite de către Consiliul de Administrație pentru anul 2019 reflectă aceeași viziune unitară, în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a asociaților, pe termen scurt mediu.

Conform programului de activitate, în anul 2019 societatea va participa la proceduri de achiziție fiind exceptată de la reglementările Legii 98/2016 privind achizițiile publice (conform art. 31) cu condiția respectării procentajului de mai mult de 80% din activități în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de autoritatea publică tutelară - Sectorul 3 al Municipiului București - care o controlează.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern, anu

Compartiment Guvemanță Corporativă

întocmit,

Cornelia Pivniceru

gf&fisra a«aBuKW^r IN î tk Nt I

I I SA &TEHNOLOGIE

■  ■ HgHggp|g|||^pF Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3

CUI 38189005; Nr înreg. Reg. Corn. J40/15452/2017 Web: office@its3.ro, www.its3.ro

Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, București

Nr. 510/08.04.2019


Către        Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

CABINET PRIMAR

Nr


Referitor Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate pe anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, conform Art 12.1, lit. f), g), h) din actul constitutiv al societății, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018; programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019; bilanțului contabil al exercițiului financiar al anului 2018 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2018 și descărcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului pentru anul 2018;

recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei a exercițiului anului 2017 din profitul contabil al exercițiului financiar al anului 2018;

constituirea rezervei legale in suma de 132.585 lei; constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.992.258 lei.

De asemenea va comunicam spre informare Raportul de Audit financiar extern pentru anul 2018 întocmit conform Standardelor Internationale de Audit ("ISA"), Legea nr.162/2017 si OMFP 1802/2014.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresă

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,

/in calitatede'PresedinteConsiliu de Administrare,

S.C. INTEfWWăWHPCOGIE S3 S.R.L

Pag. 1 din 1

SALUBRITATE

ȘI DESZĂPEZIRE $3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                  Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com       email: salubritates3.ruuos@gmail.com

SD3 SALUBRITATE Sl’ DESZĂPEZIRE. Șr3 S.R.L, W-IHASE NR... &Q.C .........

î.. ZIU A^O/.LU N A .Q.Z.. AN U


S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE 83 SRL

INTRARE Mr. 5CQ.....

Către,


IEȘIRE                a

Ziu»Xj^l-una_£ii—AnulJfiL

S.C. Internet & Tehnologie S3 S.R.L.

Referitor: Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate pentru anul 2018, și a programului de activitate pentru anul 2019

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 508/08.04.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 1198/08.04.2019 în calitate de Asociat minoritar al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, se aprobă următoarele:

 • - bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2018 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2018 și descărcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2018 ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.;

» raportul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. pentru anul 2018;

 • - programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. pentru anul 2019;

 • - recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei din exercițiul anului 2017;

 • - constituirea rezervei legale în sumă de 132.585 lei;

 • - constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.992.258 lei.

  SD3Page 1 of 1

■mmm                  ; cRNuî

j|                 -S"'!' -'

■ I MH*RhMB0F Sector- 3


INTERNET & TEHNOLOGIE 53 CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Corn. J40/15452/201Tel. 0727 926 774, ULteb; orTice@its3.ro, uujuj.its3.ro Calea Viton, nr. 242, birou I, 2, 6 - Sect. 3, București


Nr. 504/08.04.2019

DECIZIE

Având în vedere,

 • a)  Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL

 • b) Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație a! societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bilanțul cu anexele sale, contul de profit si pierderi pentru anul 2018 si descărcarea de gestiune și activitate a Președintelui CA.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate pentru anul 2018.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2019.

Art.4. Se la act de Raportul de audit extern pentru anul 2018.

Art.5. Se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate la art. 1-4, în vederea aprobării acestora.

Președinte C.A.

Cristina - Elena ARGHIR

.............

Membri C.A.

Luiza - Florentina DINU

Petruț - Cosmin MATEI

......-

Adrian - Marian COCOȘ

Emma - Elena - Mihaela POPA

Angela RADU

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

Pag. 1 din 1
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

E’M AIL guve rn s n tscorpo ra t i va @ p r i m a riej. ra

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 375265/12.04,2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 510/08.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 368800/CP/08.04.2019) ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment Guvernantă Corporativă

întocmit de,

Cornelia Pivniceru /

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

$

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

X,suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ......

Comisia de studii, prognoze economico ~ sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........JS.........de pe ordinea do-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUVUTTST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:HONTARU VALERICA

9RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

.....de pe-ordinea (tezb/ /Z • pO/Ț.


Comisia de administrație publică locala, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul..........oT.. de^pe-ordinea-de-zL/ suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, si consideră că acesta A FOST /NU-A-FGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NERAVQRAB’&^ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:              /y

PELINARU CORNEL      1/

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN