Hotărârea nr. 249/2019

HCLS3 nr.249 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea SEVA GROUP SRL, având ca obiect furnizare si instalare linie de sortare deșeuri

»                                                                                             9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 377117/CP/l 5.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 376041/12.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 376045/12.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

™ Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • - HCGMB nr.320/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

 • - Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, fmanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea SEVA GROUP SRL, având ca obiect furnizare și instalare linie de sortare deșeuri, în valoare de 898.543,80 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 249

DIN 16.04.2019CABINET PRIMAR

TELEFON i»&4 feJîj SJ3 21 - FAX o?}) ^5   04 E-MAIL

C             ri r1 ' t>ecW3rO3TO8a, B ik u rețti

CABINET PRIMAR

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE


Data.


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea SEVA GROUP SRL, având ca obiect furnizare și instalare linie

de sortare deșeuri

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Implementarea unor standarde noi de colectare și reciclare a deșeurilor constituie o prioritate pentru Sectorului 3 al municipiului București. Ritmul de creștere a cantității anuale de deșeuri rezultate din aglomerarea urbană, poate conduce la incapacitatea mediului de a le absorbi și neutraliza, astfel, pentru protejarea mediului, existând posibilitatea de reprelucrare și transformare, prin reciclare, a deșeurilor rezultate.

Având în vedere faptul că societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL deține un utilaj tip instalație de tocare electric-staționar care permite desfășurarea activităților de pretocare a diverselor tipuri de materiale, este necesară achiziționarea unei linii de sortare deșeuri care va permite gestionarea și prelucrarea diverselor tipuri de deșeuri cu rolul de a separa deșeurile reciclabile de deșeul bîodegradabil, în vederea neutralizării acestora, prin reciclare.

Ținând cont că achiziționarea unor produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente ar duce ia incompatibilitate sau la dificultăți tehnice de utilizare șî întreținere, este necesară achiziția unui produs comparabil/interoperabil din punct de vedere funcțional cu utilajul tip tocător electric existent, astfel achiziția se va efectua de la contractantul tocătorului electric staționar, respectiv societatea SEVA GROUP SRL.

Pentru aceste considerente și ținând seama de adresa nr. 1633/11.04.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL înregistrată cu nr. 375472/CP/12.04.2019, precum și de raportul de specialitate nr. 376041/12.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Coj^^ațiva, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care il supun aprobă^C^^^^^to^^^^?ctorului 3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernsntacorporativa @ pri mariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 376041/12.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei linii de sortare deșeuri în valoare de 898.543,80 Iei fără TVA

Având în vedere:

 • -  adresa societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L cu nr. 1633/11.04.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 375472/12.04.2019

 • -  Caietul de sarcini nr. 1573/05.04.2019 întocmit în vederea achiziției liniei de sortare deșeuri

 • -  Oferta nr. 219096 DIV din 03.04.2019 a societății SEVA GROUP S.R.L. pentru ciur rotativ electrostaționar

 • -  Oferta nr. 219095 HU din 03.04.2019 a societății SEVA GROUP SRL pentru banda de sortare dotată cu banda de alimentare

 • -  Oferta nr. 219093 DIV din 03.04.2019 a societății SEVA GROUP SRL pentru panou de comandă cu automatizări

 • -  Oferta nr. 219092 HU din 03.04.2019 a societății SEVA GROUP SRL pentru Windshifter

 • -  Oferta nr. 219094 DIV din 03.04.2019 a societății SEVA GROUP SRL pentru separator curent EDDY

Conform:

 • -   art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L: „Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datat| transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Implementarea unor standarde noi de colectare și reciclare a deșeurilor menajere constituie o prioritate pentru Primăria Sectorului 3. Necesitatea gestionării și prelucrării diverselor tipuri de deșeuri intervine datorită ritmului de creștere a cantității anuale de deșeuri rezultate din aglomerarea urbană conducând astfel la incapacitatea mediului de a absorbi și neutraliza într-un ritm apropiat de ritmul în care acestea sunt generate. Protejarea mediului se poate realiza prin reducerea risipei celor mai comune materiale, existând posibilitatea de reprelucrare și transformare a acestora prin reciclare. Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L deține în proprietate un utilaj de tip Tocător electric staționar, fiind posibilă integrarea și interoperabilitatea din punct de vedere funcțional în cadrul liniei de sortare deșeuri.

Societatea Investiții Spații Verzi S 3 SRL consideră necesară achiziția unui produs comparabil/interoperabil din punct de vedere funcțional cu utilajul tip tocător electric existent astfel achiziția se va efectua de la contractantul tocătorului electric staționar, respectiv SEVA GROUP S.R.L.

Valoarea totală estimată pentru achiziția liniei de sortare a deșeurilor este de 189.000 Euro fără TVA, respectiv 898.543,80 lei fără TVA, calculată la curs BNR din 04.04.2019: 1 EUR - 4.7542 RON, fiind compusă din următoarele elemente constructive:

 • 1. ciur rotativ electrostaționar - 93.000 Eur iară TVA = 442.140,60 lei fără TVA,

 • 2. bandă sortare dotată cu bandă proprie de alimentare - 23,000 Eur iară TVA = 109.346,60 lei fără TVA,

 • 3. separator neferoase - 25.000 Eur fără TVA = 118.855 lei fără TVA,

 • 4. separator cu aer (windshifter) - 25.000 Eur fără TVA = 118.855 lei fără TVA,

 • 5. panou de comandă cu automatizări - 23.000 Eur fără TVA = 109.346,60 lei fără TVA

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de achiziție a unei linii de sortare deșeuri în valoare de 898.543,80 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Contror Intern. Marta

Compartiment

Guvernanta Corporativă,

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.L: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediu! Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

Nr. înregistrare: 1633/11.04.2019

Către:

Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Sediul:

Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor:


Acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., in vederea semnării unui contract de achiziție, avand ca obiect furnizare si instalare linie de sortare deset^g:

;TOR 3


Stimate domnule Primar,


CABINET PRIMAR ...

Subscrisa, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, persoană jiu:idică'ro'mână, cu sediuTîn Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., in vederea semnării unui contract de achiziție, avand ca obiect furnizare si instalare linie de sortare deșeuri.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spatii Verzi S3 SRL.

Societatea a fost înființata si funcționează in temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub fonna unei societăți cu răspundere limitata.

Conform Actului Constitutiv al societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., Art. 12, 12.1 lit. m: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății

Avand in vedere următoarele:

o DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind impunerea unor noi standarde privind colectarea deșeurilor;

o Importanta participării active a Sectorului 3 al Municipiului București, inclusiv a subordonatelor acestuia, împreuna cu ceilalți colaboratorii, la implementarea acestor noi standarde de colectare si reciclare deșeurilor;

o Necesitatea colectării, reciclării si tratării deșeurilor;

® Necesitatea gestionarii si prelucrării diverselor tipuri de deșeuri, intervine datorit ritmului de creștere a cantitatii anuale de deșeuri rezultate de aglomerarea urbana, conducând astfel la incapacitatea mediului de a absorbi si neutraliza intr-un ritm apropiat

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

de ritmul in care acestea sunt generate. Protejarea mediului se poate realiza prin reducerea risipei a celor mai comune materiale, existând posibilitatea de reprelucrare si transformare a acestora prin reciclare;

o Societatea Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. deține in proprietate un utilaj de tip Tocător electric-stationar, fiind posibila integrarea si interoperabilitatea din punct de vedere funcțional in cadrul liniei de sortare deșeuri;

o Reducerea, pe termen lung, a cheltuielilor societății prin gestionarea eficienta a mijloacelor proprii si valorificarea deșeurilor rezultate in urma activitatilor desfășurate de către societate;

o Beneficiile aduse populației prin intervenția asupra deșeurilor reciclabile, in vederea valorificării ulterioare prin desfasurarea activitatilor de sortare diverse tipuri de materiale.

Totodată, menționam faptul ca societatea Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. va desfasura activitatea de management al deșeurilor cu respectarea normelor privind sanatatea populației si a mediului inconjurator, in acest sens fiind demarata procedura privind obținerea autorizației de mediu, in vederea infiintarii unei statii de sortare a deșeurilor nepericuloase, reciclabile.

Ținând cont de faptul ca este necesara achiziția unui produs comparabil/interoperabil din punct de vedere funcțional cu utilajul tip tocător electric existent, iar achiziționarea unor produse cu caracteristici tehnice diferite sau incompatibile cu cele deja existente, ce ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere, menționam faptul ca achiziția se va efectua de la contractantul tocătorului electric staționar, respectiv SEVA GROUP S.R.L., in baza prevederilor legale in vigoare.

Valoarea totala estimata pentru achiziția liniei de sortare a deșeurilor este de 189.000 Euro fara TVA, respectiv 898.543,80 lei fara TVA, calculata la curs BNR din 04.04.2019: 1 EUR = 4.7542 RON, fiind compusa din următoarele:

 • > ciur rotativ electrostationar - 93.000 Eur fara TVA = 442.140,60 lei fara TVA,

 • > banda sortare dotata cu banda proprie de alimentare - 23.000 Eur fara TVA - 109.346,60 lei fara TVA,

 • > separator neferoase - 25.000 Eur fara TVA = 118.855 lei fara TVA,

 • > separator cu aer (windshifter) - 25.000 Eur fara TVA = 118.855 lei fara TVA,

 • > panou de comanda cu automatizări - 23.000 Eur fara TVA = 109.346,60 lei fara TVA

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceri pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 solicitarea de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societarii Investirii Spatii Verzi S3 S.R.L., in vederea semnării unui contract de achiziție, avand ea obiect furnizare si instalare linie de sortare deșeuri.

Cu considerație,

Simona Andreea Balasa Președinte C.A.


OFERTA

219096 DiV 03.04.2019

Către INVESTIȚII SPATII VERZI S3

Loc . București , Jud. Ilfov

In atentia d-nei Simona Balasa

Persoana de contact: Ciprian Lapadat Tel : 0729 018.544

Fax: 0268 330.535

E-mail: lapadat@sevagroup.ro


Model: SM 518F-SH


• An de fabricație


2008


• Ore de funcționare


230 ore


 • • Capacitate de lucru

 • • Banda de alimentare


40 - 80 mc / ora funcție de material

DA


• Banda evacuare refuz


DA


• Sita de rezerva

Detalii tehnice ciur

DA , cu ochiuri de 80 mm

• Masa proprie autorizata

7.600 kg


• Dimensiuni de gabarit

9.186x2.500x2.742 mm

• Motor antrenare


eiectric


• Puterea motorului de antrenare


11 kW


• Diametru ciur


1.800 mm


• Lungime ciur


4.700 mm


Termen de livrare Garanție:


30 zile lucratoare de la semnare contract

6 luni


Preț ciur rotativ


93.000,00 - EURO + TVAOFERTA

219095 HU 03.04.2019

Către INVESTIȚII SPATII VERZI S3 Loc . București , Jud. Ilfov

In atentia d-nei Simona Balasa

Persoana de contact: Ciprian Lapadat Tel. : 0729 018.544 Fax. : 0268 330.535

E-mail: lapadat@sevagroup.ro

Banda de sortare dotata cu banda de alimentare

Date tehnice:

 • - banda de cauciuc

 • - an de fabricație

 • - lățime utila banda

 • - inaltime parapet de protecție

 • - dotata cu banda de alimenatare cu racleti

Termen de livrare

Garanție:

Preț banda de sortare resistenta la acțiunea uleiului, acizilor etc

2009, recondiționată in 2019

min. 1200 mm

80 mm

DA (lungime aprox. 3 000 mm.)

30 zile lucratoare de la semnare contract

6 luni

- 23.000,00 - EURO + TVA219093 DIV 03.04.2019

Către INVESTIT!! SPATII VERZI S3

Loc . București , Jud. Ilfov în atentia d-nei Simona Balasa

Persoana de contact: Ciprian Lapadat Tel : 0729 018.544

Fax: 0268 330.535

E-matî: lapadat@sevagroup.ro

Panou de comanda cu automatizări


 • •   Prevăzut cu convertizoare de frecventa

 • •   Senzori de monitorizare a liniei

 • •   Program automat de funcționare a liniei


Date tehnice:


 • - an de fabricație                 -      2019 , nou

 • - tensiune de alimentare        -     400V,+/~5% , 50 Hz

 • - cablare complet cf layout - DA


Termen de livrare


30 zile lucratoare de la semnare contract


Garanție:


6 luni


Preț panou de comanda cu automatizări


23.000,00 - EURO + TVA219092 HU 03.04.2019

Către INVESTIȚII SPATII VERZI S3 Loc . București , Jud. Ilfov

In atentia d-nei Simona Balasa

Persoana de contact: Ciprian Lapadat Tel : 0729 018.544

Fax : 0268 330.535

E-mail: lapadat@sevagroup.ro


Compus din :

 • -  separator

 • -   ventilator

Date tehnice:

- an de fabricație - 2001

 • - putere motor antrenare ventilator: 24 kW (63A)

 • - capacitate de separare: 30 - 40 mc / ora .

 • - stare buna de funcționare, ore de lucru f.putine.

 • - constructiv e pregătit pentru alimentare cu banda cu lățime 1000 mm.

Termen de livrare             -     30 ziie lucratoare de la semnare contract

Garanție:

6 luni


Preț windshifter


25.000,00 - EURO + TVA


219094 DIV 03.04.2019

Către INVESTIȚII SPATII VERZI S3

Loc . București , Jud. Ilfov în atentia d-nei Simona Balasa


Persoana de contact: Ciprian Lapadat Tel : 0729 018.544

Fax: 0268 330.535

E-mail: lapadat@sevagroup.ro


Separator curent EDDY

An fabricație: 1997

Date tehnice

Preț separator EDDY


25.000,00 - EURO + TVA


- capacitate

25 - 45 mc / ora

~ dotat cu magnet cilindric

Neodym

- viteza de transport banda

0,15-1,30 m/s

- antrenare banda

0,75 kW .

- antrenare rotor

4,7 kW

- dimensiuni L x I x h x B

1645 x 830 x 600 x 1200 mm

Termen de livrare

30 zile lucratoare de la semnarea contract

Garanție

6 luni

INVESTIȚII SPATII VERZI SRL

SECTORUL 3 BUCUREȘTI

nr: /9¥S /


APROBAT,


PresedinteOL


CAIET DE SARCINIFURNIZARE SI INSTALARE LINIE DE SORTARE DEȘEURI

COD CPV - 45252123-6 Instalații de sortare (Rev. 2)

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică si financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. în acest sens vor fi luate în considerație toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerințelor minimale din caietul de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin. 3 lit. a din HG nr. 395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

Orice certificat, avizare, autorizație specificata in caietul de sarcini va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”.

în cadrul acestei proceduri, Investiții Spatii Verzi SRL îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

 • 2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

  • 2.1, Informații despre Autoritatea contractantă

INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL

Str. Calea Vitan nr. 154-158, Clădire Administrativa» Birou 3, Sector 3

Tel.: 0744321508, e-mail: investitiispatiiverzi@yahoo.com

Cod fiscal: 38188050

Investiții Spatii Verzi S3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, constituita prin HCLS3 NR. 356/25.08.2017 si avand ca asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București. Obiectul principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

2.2.    Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Ținând cont de obiectivele societății, precum si de faptul ca industria si tehnologia tot mai avansata si-au pus amprenta in mod negativ asupra naturii, cu efecte nefaste pentru om, in special in ceea ce privește calitatea aerului, este necesar ca, pe langa crearea si întreținerea de spatii verzi si locuri de recreere, sa se intervină asupra gestionarii si prelucrării diverselor deșeuri cu rolul de a separa deșeurile reciclabile de deșeul biodegradabil in vederea reutilizarii acestora prin reciclare.

2.3.    Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Achiziționarea echipamentului va aduce beneficii populației prin intervenția asupra deșeurilor reciclabile in vederea valorificării ulterioare.

2 4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse - Nu este cazul

3. Descrierea produselor solicitate

Investirii Spatii Verzi S3 dorește achiziția, inclusiv transport, instalare si punere in funcțiune a unei linii de sortare deșeuri compusa din:

 • > ciur rotativ electrostationar,

 • > banda sortare dotata cu banda proprie de alimentare,

 • > separator neferoase,

 • > separator cu aer (windshifter),

 • > panou de comanda cu automatizări,

in vederea desfășurării de către achizitor a acrivitatilor de sortare diverse tipuri de materiale, cum ar fi: deșeuri menajere, deșeuri comerciale, compost, plastic, sticla, hârtie, lemn, biomasa, nisip, pietriș, resturi sau zgura, etc.

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

In acest moment, Investiții Spatii Verzi SRL deține un utilaj tip instalație de focare electric-stationar care permite desfasurarea activitatilor de pretocare diverse tipuri de materiale, cum ar fi: deșeuri menajere, resturi lemnoase verzi si uscate, rădăcini de copaci, etc.

3.2.    Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achiziționarea liniei de sortare deșeuri va permite gestionarea si prelucrarea diverselor deșeuri cu rolul de a separa deșeurile reciclabile de deșeul biodegradabil in vederea reutilizarii acestora prin reciclare.

3.3.    Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Achiziționarea liniei va permite extinderea instalației de tocare existente in vederea desfășurării de către achizitor a activitatilor de sortare diverse tipuri de materiale, cum ar fi: deșeuri menajere, deșeuri comerciale, compost, plastic, sticla, hârtie, lemn, biomasa, nisip, pietriș, resturi sau zgura, etc.

3.4.    Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Ofertantul va tine cont de următoarele:

 • a)     Livrarea echipamentului se va efectua la locul de instalare conform condițiilor de livrare.

 • b)     Instalarea, configurarea, instruirea personalului, testarea și punerea în funcțiune a echipamentului se va face de către persoane calificate sau autorizate pentru modelul de echipament ofertat cf art 179 lit g) din Legea 98/2016,

 • c)   Furnizorul va nominaliza o persoană de contact care, pe toata perioada contractului, va ține legătura cu persoana desemnată din partea autoritarii contractante pentru derularea contractului. Furnizorul va prezenta datele de contact si persoanele responsabile cu garanția, post garanția, service, instruire etc. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere in acest sens. Mentenanta si service-ul autorizat vor fi asigurate gratuit pe toata perioada garanției (aceasta include si buletinele de verificare si instalare).

e) Suport tehnic - Pe toata durata contractului, atat in perioada de garanție cat si după expirarea perioadei de garanție, Furnizorul va asigura suport tehnic.

Furnizorul va asigura un punct de contact tip help desk/suport tehnic, unde Autoritatea Contractanta va putea semnala orice problema/defectiune sau solicita suport tehnic în gestionarea unui incident, disponibil de luni până vineri intre orele 9.00 - 18.00, pentru a se asigura ca orice situație semnalata este tratata cu promptitudine.

3,4.1. Produse solicitate

LINIE DE SORTARE DEȘEURI

SPECIFICAȚII TEHNICE

LINIE DE SORTARE DEȘEURI

CANTITATE-UM

1 BUCATA

LOC DE LIVRARE

Sectorul 3, București

DATA DE LIVRARE SOLICITATĂ

Maximum 30 de zile lucratoare de Ia data intrării în vigoare a contractului de achiziție

DURATA MINIMA GARANȚIE/TERMEN DE VALABILITATE

Minim 12 luni de la punerea in funcțiune. Mentenanta si service-ul autorizat vor fi asigurate gratuit pe toata perioada garanției (aceasta include si buletinele de verificare si instalare).

Componente LINIE DE SORTARE

Componenta 1 - Ciur rotativ electrostationar

 • -  conceput pentru sortarea următoarelor materialelor de tipul: deșeuri menajere, deșeuri comerciale, compost, plastic, sticla, hârtie, lemn, biomasa, nisip, pietriș, resturi sau zgura, etc.

 • -  Sa fie conceput cu minim 2 fracții si dotat cu banda de alimentare

 • -   Sașiu - staționar

 • -  Masa proprie autorizata - max. 8.000 kg

 • -  Latîme - max. 2500 mm

 • -  înălțime - max. 2750 mm

 • -  Tip motor - Electric

 • -  Puterea motorului kW/ CP - min. 11 kW / min. 15 CP

 • -  Lungime Tambur - max. 5000 mm

 • -  Diametru Tambur - max. 2000 mm

 • -  Diametru ciur - max. 2.000 mm

 • -  Lungime ciur - max. 5000 mm

Componenta 2 - Banda sortare dotata cu banda proprie de alimentare

 • -   banda de cauciuc plata, rezistenta la acțiunea uleiului, acizilor etc.

 • -  viteza de lucru reglabila prin intermediul unui convertizor de frecventa in intervalul 0,05 -0,3 m/s

 • -  latîme utila banda min. 1200 mm

 • -  înălțime parapet de protecție min 80 mm. (căptușit cu lemn)

 • -  dotata cu banda de alimenatare cu racleti transversali pentru preluarea materialului din

fluxul de fabricație transportandu-1 pe banda de sortare manuala - lungime aprox. 3 000 mm._______________________

Componenta 3 - Separator neferoase

Separatorul de neferoase va determina schimbarea traiectoriei obiectelor neferoase si feroase care se regăsesc pe banda de transport separandu-le de celelalte tipuri de deșeuri cum ar fi plasticul, hartia, lemnul, cauciucul etc. Acesta va fi montat ca căpătui benzii de sortare si trebuie sa aiba următoarele caracterisitici:_________________________________________

 • -  capacitate de separare: intre 25 - 50 mc / ora

 • -  dotat cu magnet cilindric

 • -  viteza de transport banda intre 0,15 - 1,30 m / s

 • -  antrenare banda: min 0,75 kW .

 • -  antrenare rotor: min 4,7 kW

 • -  dimensiuni minime Lx 1 x h x B: 1600 x 800 x 600 x 1200 mm_______________________

Componenta 4 - Separator cu aer (windshifter)______________________________________

 • -  Compus din:

J Ventilator cu suport-cadru si panou de comanda

J Tubulatura presiune aer cu suport pentru fixarea pe banda

J Tubulatura absorbție materiale ușoare cu suport pentru fixarea pe banda

 • -  putere motor antrenare ventilator: min 20 kW (63 A)

 • -  capacitate de separare: min 25 - 40 mc / ora .

 • -  va fi montat cu banda pentru alimentare cu latîme 1000 mm_________________________~

Componenta 5 - Panou de comanda cu automatizări

 • -  Prevăzut cu convertizoare de frecventa, senzori de monitorizare a elementelor in mișcare si program automat de funcționare a liniei

 • -  tensiune de alimentare min 400 V , + / - 5 %, 50 Hz

* cablare completa

 • -  Panoul de comanda trebuie sa centralizeze toate comenzile utilajelor pentru funcționarea in parametrii tehnici cat si in siguranța a acestora si pentru supravegherea si optimizarea fluxului de fabricație

3.4.2. Disponibilitate

Ofertantul va lua în considerare următoarele:

 • - Conformitatea echipamentului cu standardele comunitare sau din România,

 • - echipamentul fumizat/componentele echipamentului va/vor fi nou/noi, sau va/vor avea maxim 150 ore de funcționare.

 • - echipamentul ofertat, inclusiv accesoriile incluse precum si componentele software incluse (unde este cazul) vor fi upgradate „la zi” cu ocazia punerii în funcțiune;

 • - asumarea obligațiilor referitoare la instruirea personalului medical si a personalului tehnic

 • - declaratie/angajament cu privire la condițiile de asigurare a service-ului in perioada de garanție;

 • - Producătorul va furniza piese de schimb cel puțin 5 ani de la data livrării. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere in acest sens. Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica:

 • -  recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie sa existe in mod curent, pentru a facilita efectuarea in cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanta corectiva;

 • -  timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;

 • -  modalitatea de asigurare a pieselor de schimb in perioada post garanție;

 • -  alte informații relevante;

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Furnizor trebuie sa respecte cerințele tehnice si de calitate ale producătorului echipamentului.

3.5. Garanție

Furnizorul va acorda o perioadă de garanție de minimum 6 luni de la data punerii in funcțiune a echipamentelor. Data punerii in funcțiune va fi considerata data semnării de către part! a Procesului verbal de instalare si punere in funcțiune, respectiv recepția calitativa. Furnizorul va prezenta termenii și condițiile garanției si își va asuma obligațiile referitoare la asigurarea garanției echipamentului si a service-ului in perioada de garanție. Costurile necesare asigurării service-ului in perioada de garanție vor fi incluse in prețul oferta.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garanție, inclusiv, dar fara a se limita la:

 • > demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

 • > ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

 • > transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional;

 • > diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

 • > repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

 • > înlocuirea pârtilor defecte;

 • > despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

 • > instalarea în starea inițială;

 • > testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

 • > repunerea în funcțiune.

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretata ca un comportament al produsului diferit de parametrii indicați de producător in fisa tehnica/fisa produsului avand ca referința pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

3.6.    Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de maximum 30 de zile lucratoare de la data intrării în vigoare a contractului de furnizare.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă, respectiv Sector 3, București. Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. în stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Echipamentul ce face obiectul prezentei achiziții este considerat livrat după acceptarea acestuia de către Comisia de recepție a Autorității Contractante si semnarea de către parti, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de recepție Cantitativa. Recepția cantitativa se va realiza după livrarea produselor in cantitatea solicitata la locația Autorității Contractante.

Costurile privind transportul, instalarea, punerea in funcțiune si instruirea personalului medical si tehnic al beneficiarului vor fi incluse in prețul ofertat. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.7.    Instalare, punere în funcțiune, testare si instruirea personalului pentru utilizare

Instalarea, configurarea, instruirea personalului, testarea și punerea în funcțiune a echipamentelui medical, se va face de către persoane calificate sau autorizate pentru modelul de echipament ofertat.

Contractantul trebuie să instaleze echipamentul în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce echipamentul este asamblat, contractantul va realiza apoi toate configurările/setările necesare pentru a-1 pune în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune beneficiarul si furnizorul vor efectua teste funcționale ale echipamentului. Testarea produsului va avea în vedere utilizarea acestuia conform scopului pentru care a fost achiziționat.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Data punerii in funcțiune va fi considerata data semnării de către parti a Procesului verbal de instalare si punere in funcțiune, respectiv recepția calitativa. Instruirea personalului medical si tehnic al beneficiarului se va realiza după instalarea si punerea in funcțiune a echipamentului.

3.8. Suport tehnic

Pe toata durata contractului Furnizorul va asigura suport tehnic.

Furnizorul va asigura un punct de contact tip help desk/suport tehnic, unde Autoritatea Contractanta va putea semnala orice problema/defectiune sau solicita suport tehnic în gestionarea unui incident, disponibil de luni până vineri intre orele 9.00 - 18.00, pentru a se asigura ca orice situație semnalata este tratata cu promptitudine.

Furnizorul va răspunde in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractanta, in funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra functionlitatilor produsului. Nivelele de prioritate sunt:

 • i.   Urgent:

Incidentul are impact major asupra funcționarii echipmentului. Problema împiedica desfasurarea activitatii Autorității Contractante.

 • ii.    Critic:

Impact semnificativ asupra funcționarii echipmentului. Problema împiedica desfasurarea în condiții normale a activității Autorității Contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, insa activitatea Autorității Contractante poate totuși continua, insa intr-un mod restrictiv.

 • iii.   Major:

Impact mediu asupra desfășurării activitatii Autorității Contractante. Problema afecteaza minor funcționalitatile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalitatilor.

 • iv.   Minor:

Impact minim asupra desfășurării activitatii Autorității Contractante. Problema nu afecteaza funcționalitatile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedica desfasurarea in bune condiții a activității Autorității Contractante.

Nota: In cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24*7, din momentul primirii sesizării si pana la remedierea definitiva a problemei si asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Furnizorul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:

Nivel prioritate

Timp de răspuns

Timp de implementare soluție provizorie

Timp de rezolvare

Urgent

1 ora

6 ore

36 ore

Critic

2 ore

24 ore

48 ore

Major

4 ore

Următoarea zi lucratoare

Următoarea zi lucratoare

Minor

4 ore

Următoarea zi lucratoare

Următoarea zi lucratoare

Definiții aplicabile:

Timp de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractanta si răspunsul primit de la Contractant.

Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea pana la rezolvarea finala a incidentului.

Timp de implementare soluție provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea si adoptarea unei soluții provizorii, temporare, care sa permită funcționarea echipamentului fara afectarea functionalitatilor critice, pana la rezolvarea definitiva a incidentului, cu asigurarea integralității funcționale si a performantei echipamentului.

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității Contractante de a solicita penalitati/daune interese in conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

Garanția produsului in funcție de complexitatea defecțiunii, se va efectua ONSITE (la sediul Beneficiarului).

5. Condiții privind recepția produselor

Recepția produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Furnizor si Autoritatea Contractanta. Recepția produsului se va realiza in mai multe etape, in funcție de progresul contractului, respectiv:

Recepția cantitativa se va realiza după livrarea produsului, in cantitatea solicitata la locația indicata de Autoritatea Contractanta din Sector 3, București

Recepția calitativa se va realiza după instalare, punere in funcțiune si testare a produsului. Procesul verbal de recepție calitativa va fi incheiat doar după ce produsul a fost testat si funcționează in parametrii tehnici normali, conform specificațiilor din fisa tehnica.

Dacă vreunul dintre accesoriile/componentele livrate nu corespunde specificațiilor, beneficiarul are dreptul să-l respingă, iar furnizorul are obligația de a înlocui produsul refuzat în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la sesizare.

Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsul:

 • a.       Certificatul de conformitate;

 • b.       Certificatul de calitate;

 • c.       Certificatul de garanție;

Certificarea de către achizitor a faptului că produsul a fost livrat se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

Livrarea produsului se consideră încheiată după punerea in funcțiune, în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

Transportul produsului se asigură de către furnizor în mod gratuit, conform ofertei, la locația menționată de către achizitor. Furnizorul va asigura suficient personal pentru descărcarea și transportarea Produsului până la locul de recepție.

6, Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura fiscala pentru produsul livrat. Factura fiscala va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Factura va fi trimisa în original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.

Factura fiscala va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

 • a)     certificatul de calitate și garanție;

 • b)     declarația de conformitate;

 • c)     avizul de expediție a produsului;

 • d)     procesul verbal de recepție cantitativă;

Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul produsului, cu OP in contul furnizorului, deschis la Trezoreriile Statului, în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale, in baza tuturor documentelor justificative.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Furnizorul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Furnizorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Furnizorul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în furnizarea produsului si realizarea operațiunilor cu titlu accesoriu (instaLare. punere in funcțiune, testare si instruire) prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Furnizor sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru furnizare cât și pentru rezultatele generate de furnizarea produsului.

în cazul în care intervin schimbări legislative, Furnizorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative. Orice informare va fi transmisa in scris Autorității Contractante, la punctele de contact indicate in Contract.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta in executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.

 • 8. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Furnizor

Produsele furnizate în baza contractului vor respecta condițiile prevăzute de legislația in vigoare privind producția, ambalarea, etichetarea si livrarea produselor către beneficiar;

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in conformitate cu cerințele din caietul de sarcini si propunerea tehnica, parte integrantă din prezentul contract.

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la de la data intrării în vigoare a contractului de achiziție la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica.

Furnizorul se obliga sa instruiască personalul beneficiarului cu privire la procedeele tehnice și tehnologice legate de funcționarea și întreținerea Echipamentului si sa ofere asistenta tehnica pe toata durata contractului.

Furnizorul se obliga sa respecte secretul profesional, sa nu divulge nici terților, nici colaboratorilor, informații, date si/sau documente interne si/sau externe specifice si proprii Achizitorului (metode comerciale, administrative si/sau tehnice, etc.), la care ar putea avea acces, sau pe care le va executa in perioada derulării prezentului contract.

Furnizorul se obliga sa respecte legislația in vigoare privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

Furnizorul se asigura si răspunde de respectarea a normelor de protecție a muncii, FSI si a celorlalte prevederi legale din domeniu.

Furnizorul se asigură că angajații săi se conformează tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

Furnizorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate de către angajații săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă în vigoare pe durata contractului.

Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i)       reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii)       daune-intere se. costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

în cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe din prețul produselor nelivrate, penalități in valoare 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Achizitor

Achizitorul are obligația să recepționeze produsele în termenul convenit.

Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, in baza documentelor justificative.

Achizitorul se obliga sa respecte legislația in vigoare in ceea ce privește confidențialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

 • (2) în cazul în care Furnizorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate Achizitorului părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de livrare.

 • (3) în cazul în care:

 • i)       orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau

 • ii)      alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Furnizor,

îndreptățesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a produselor sau a oricărei faze a acestora.

Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă, adresată Furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Furnizor, precum si in situația demonstrării situațiilor de excludere prevăzute la art. 223 alin 1 din Legea 98/2016. în acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

în situația în care Furnizorul nu își îndeplinește la termen sau corespunzător obligațiile contractuale, se consideră că acesta produce implicit prejudicii grave Achizitorului, iar acesta din urmă are dreptul de a-1 exclude în cazul participării la alte proceduri organizate în viitor pentru atribuirea altor contracte de achiziție publică.

Daca Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la emiterea acestora, atunci acesta are obligația de a plăti penalități in valoare de 0,05% din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Achizitorul (sau reprezentantul său) are dreptul de a inspecta și/sau testa produsul pentru a verifica conformitatea lui cu oferta tehnico-financiara.

Achizitorul are obligația de a notifica în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția produsului se efectuează în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data livrării» în prezenta reprezentantului furnizorului, la sediul achizitorului.

Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor din propunerea tehnica , achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsul refuzat.

Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinația finală.

Proprietatea și riscurile trec asupra achizitorului din momentul efectuării recepției calitative și cantitative, cu excepția viciilor ascunse.

Condiții privind revizuirea si modificarea Contractului

 • 1)      Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

 • 2)      Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

 • 3)      Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la mai sus nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

 • 4)      Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului și justificarea propunerii cu cel puțin 5 zile înaintea de data preconizată de modificare a contractului.

Modificarea Contractului prin revizuire

 • (a)      Revizuirea Contractului se poate realiza ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor Contractantului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în Produsele pe care Contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantă din Contract, în următoarele situații:

 • i.       Revizuirea termenului de livrare a produselor.

 • ii.      Revizuirea termenelor de plată.

 • iii.      Orice alte modificări nesubstanțiale care nu afectează caracterul general al Contractului și care nu ar fi putut duce la denaturarea rezultatului procedurii de atribuire dacă ar fi fost în vigoare în momentul evaluării ofertelor, asupra cărora părțile cad de acord în urma justificării părții care propune respectivele modificări.

 • (b)     Revizuirea contractului se realizează prin acte adiționale semnate de ambele părți.

Riscuri si masuri de gestionare in cadrul contractului

Riscul privind neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor și rezilierea contractului:

 • •        In cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe din prețul produselor nelivrate, penalități in valoare 0,05% pentru fiecare zî de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • •       Daca Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la recepționarea acestora, atunci acesta are obligația de a plăti penalități in valoare de 0,05% din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • ♦       Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către Furnizor, în mod culpabil și repetat, dă dreptul Achizitorului de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese, fără a mai fi necesara punerea în întârziere ori vreo alta formalitate prealabila.

 • *        Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Furnizor. In acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Riscul apariției unor evenimente din cadrul contractului care nu implică modificări substanțiale, cum ar fi: depășirea termenului de livrare stipulat in contract (au fost prevăzute condițiile în care extinderea duratei de furnizare a produselor poate fi realizată, : (l)Fumizorul are obligația de a livra produsul în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la semnarea contractului de către ambele părți/comanda autoritatii. (2) în cazul în care Furnizorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate Achizitorului părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de livrare. (3) în cazul în care:

 • i)       orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau

 • ii)      alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Furnizor, îndreptățesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a produselor sau a oricărei faze a acestora.

Riscul privind livrarea unui produs neconform:

 • *        Achizitorul (sau reprezentantul său) are dreptul de a inspecta și/sau testa produsul pentru a verifica conformitatea lui cu oferta tehnico-fînanciara. Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsul refuzat, numai in cazul in care un exista soluție tehnica de reparație (de aducere la conformitate) SAU de a face toate modificările necesare pentru ca produsul sa corespunda specificațiilor tehnice solicitate de achizitor si asumate de furnizor prin propunerea tehnica.

Documentațiile tehnice prezentate (fise tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare, sau orice alte documente care respecta prevederile art. 158, 159 din Legea 98/2016) trebuie sa permită verificarea corespondentei produsului ofertat cu specificațiile tehnice minime solicitate prin Caietul de sarcini. In scopul facilitării verificării corespondentei caracteristicilor tehnice din specificație cu cele din documentația tehnica, ofertantul va marca pe documentația tehnica atașata specificației, caracteristicile tehnice care au fost menționate in fisa tehnica si va realiza corespondenta acestora cu produsul ofertat. Documentele tehnice (certificate, declarații, avize, fise tehnice, broșuri, cataloage, etc. ) emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoțite de traducere in limba romana.

)

)

Propunerea tehnica va conține un tabel comparativ (Formular 7) in care, intr-o coloana vor fi specificațiile tehnice din caietul de sarcini iar in alta vor fi prezentate specificațiile propuse de către ofertant, astfel incat sa permită identificarea cu ușurința a corespondentei cu caietul de sarcini.

14/14


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Nr. 376045/12.04.2019


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei linii de sortare deșeuri, în valoare de 898543,80 lei fără TVA, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Ce

uCompartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


Zc.........de pe ordine^-drzr/


referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de . ........................... ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........fj?.........de pe ordinea dc~zf/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNKÎA ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.........................de pe ©rdinea-de-ri/

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.........<7.... de^pe-ordineaule-zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /AfUArTO'ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN