Hotărârea nr. 248/2019

HCLS3 nr.248 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 376651/CP/15.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.375838/12.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernanță Corporativă;

 • - Adresa nr.375843/12.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

~~ Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 320/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

 • -  Art.5 pct. 5.2 și art. 12 pct. 12.1, lit. a) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL se completează cu zece noi obiecte de activitate după cum urmează:

 • a) „ 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase”

 • b) „3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase”

 • c) „ 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate”

 • d) „4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor”

 • e) „ 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”

 • f) „ 6420 - Activități ale holdingurilor”

 • g) „ 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele”

 • h) „ 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții”

 • i)  „ 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.”

 • j) “4675 ~ Comerț cu ridicata al produselor chimice”

Art.2. Articolul 5 din Actul Constitutiv se completează cu pct 5.3 care va avea următorul cuprins:

“Societatea poate desfășura operațiuni de import - export în realizarea obiectului de activitate cu respectarea prevederilor legislației în vigoare ”,

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca obiect completarea Actului Constitutiv conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

Art.4. Primarul Sectorului 3 și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 248

DIN 16.04.2019


SECTORULUI

BUCUREȘTICABINET PRIMAR


www.primarie3.roromania2019.eu

PkîȘ®Jșș?șcî RomâtW CbfsSs.® Europei


TELEFON pajș. tsȚ p8 oj sj • gâ FAX i\xsu îhî) pt î>5 04 E*MAfL tîJbîfȘc'rp'îiniîff^p^msb^.ro

Caiea DudșMî nr, Sector 3, gjh;$4, Bu-mești

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr

Data.......


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Sectorul 3 a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătății vieții locuitorilor Sectorului 3.

Societatea Investiții Spații Verzi a fost înființată prin Hotărârea Cosniliului Local Sector 3 nr.356/25.08.2017 și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limită, având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi.

Prin adresele nr. 1588/08.04.2019 și 1632/11.04.2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în sprijiniul proiectelor viitoare propuse, cât și din dorința de dezvoltare a activității desfășurate, se solicită completarea Actului Constitutiv prin adăugarea a nouă noi coduri CAEN, respectiv:

„ 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase"

„ 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase"

„ 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate"

„ 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor"

„ 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor"

„ 6420 - Activități ale holdingurilor"

„ 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele"

,, 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții"

,, 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a."

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.375838/12.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compariment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3,

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

E-M Al L guvernări tacorpora ti va @> p ri ma rie3. ro

Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 375838/12.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Având în vedere:

Adresa nr. 1588/08.04.2019 a societății Investiții Spații Verzi S 3 SRL, înregistrată cu nr. 369206/CP/08.04.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL prin adăugarea de noi obiecte de activitate, completă prin adresa nr. 1632/11.04.2019, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.375454/12.04.2019 Ținând cont de:

 • -  Legea societăților nr. 31 /1990 art.204 „Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților”

 • -   Art.5 punctul 5.2 din actul constitutiv al societății “Obiectul de activitate nu este limitat, acesta poate fi modificat prin exinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților și a dispozițiilor legii societățiilor. Societatea poate desfășura orice activității care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

 • -  Art. 12., pct.12.1 lit. a) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are umătoarea atribuție: „ hotărăște modificarea Actului Constitutiv”

Societatea dorește să se dezvolte, fiind necesară completarea art.5, punctul 5.1 din actul constitutiv, cu nouă noi obiecte de activitate, respectiv :

 • •  3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

 • •  3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

 • •  3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

 • •  4677 - Comerț cu ridica al deșeurilor și resturilor;

 • •  4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

 • •  6420 - Activități ale holdingurilor;


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

 • •  7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

 • •  7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;

 • •  8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind completarea actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL prin adăugarea de noi obiecte de activitate.întocmi^

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenam Raluca

Către:


Sediul:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul BucureștiReferitor:   Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect modificarea Actului

Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prin adaugarea de noi obiecte de activitate

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spații Verzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită.

Având în vedere faptul că ne dorim dezvoltarea activității desfășurate de către societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., considerăm oportun completarea obiectului secundar de activitate cu următorul cod CAEN:

 • •  3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

 • •  3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

 • •  3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

 • •  4677 - Comerț cu ridica al deșeurilor și resturilor;

Conform Actului constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, art. 12, 12.1 lit. a), „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „hotărăște modificarea actului constitutiv”.

Pentru aceste considerente, va rugăm sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3, solicitarea subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. și adaugarea unui nou cod CAEN.

Cu deosebită considerație,

Investiții Spații Verzi S3 SRL Președinte al Consiliului de Administrație Simona Andreea BĂLAȘA

Nr. înregistrare: 1632/11.04.2019

Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

n<


Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Sediul:      Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor:    Completarea solicitării nr. 1588/08.04.2019 înregistrata cu nr.

369206/CP/08.04.2019, in vederea adoptării unei hotărâri pentru modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., prin adaugarea de noi obiecte de activitate

Având in vedere solicitarea nr. 1588/08.04.2019 înregistrata cu nr. 369206/CP/08.04.2019 de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., prin adaugarea de noi obiecte de activitate, dorim completarea cu următoarele coduri CAEN:

o 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

o 6420 - Activități ale holdingurilor;

o 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

« 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;

o 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să aprobați completarea solicitării nr. 1588/08.04.2019, înregistrata cu nr. 369206/CP/08.04.2019 si sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3, solicitarea subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. și adaugarea unor noi coduri CAEN.

Cu deosebită considerație,

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr.înreg. 375843/12.04.2019

E.MAILguvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

a/^c/

P£/ff4'2.


Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


♦ Proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi 83 SRL , însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.1588/08.04.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.369206/08.04.2019, completată prin adresa nr.1632/11.04.2019, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.375454/12.04.2019.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Sef Serviciu Controț Intern,

.......’T

întocmit,

Compartiment (Guvernantă Corporativă

Bejeripru Rațuca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


.....de pe ordîheaThrzi /


suplimentarea ordiniTTkrzra^ediideToMiiiare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......£.....de~pe-ordirrea^te~zr7 suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NF-AFOSF întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: