Hotărârea nr. 247/2019

HCLS3 nr.247 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TVsi Radio, publicitate stradală, Online, publicare advertoriale în presa tipărită și studii de impact”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 377529/CP/l 5.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 376779/15.04.2019 al Direcția Comunicare - Serviciului Promovare Instituțională;

 • -  Procesul verbal nr. 376465/ 12.04.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 370843/09.04.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, Online, publicare advertoriale în presa tipărită și studii de impact” aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție nr. 1629/11.04.2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL înregistrat cu ni-. 374762/11.04.2019;

 • -  Adresa nr. 376917/15.04.2019 a Direcția Comunicare - Serviciului Promovare Instituțională;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin, (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, ordine, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact ”, în valoare totală de 5,653,505.13 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să achiziționeze serviciile pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, ordine, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact", în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Comunicare - Serviciul Promovare Instituțională și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire ^prezentei hotărâri.

/ *


PfEAZĂ

AR

IHĂIȚĂ


CONTRASE


H 1 t i 1

SEC

H h il i !

MARILS

NR. 247

DIN 16.04.2019

Nr. 376465/ 12.04.2019


PROCES-VERBAL FINAL DE ANALIZĂ A OFERTEI


încheiat astăzi 12.04.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării și analizării ofertei depuse de societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradala, Online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact

Nr. Invitația de participare: 374310/11.04.2019.

Valoarea estimata totala 4,847,800.66 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 921,082.13 lei, valoare inclusiv TVA 5,768,882.79 lei, (conform Referat nr. 373787/11.04.2019 emis de către Serviciul Promovare Instituțională, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București).

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1685/11.04.2019 compusă din:

Președinte - Cotiga Bogdan Constantin - Direcția Comunicare

Secretar — David Alexandru - Direcția Comunicare

Membru - Gavrilă Dana-Camelia- Direcția Economică

Membru - llie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Iftimie Irina - Direcția Juridică

Membru Supleant - Emilia Carabulea - Direcția Investiții și Achiziții


Membru Supleant - Costea Andrei - Direcția Juridică a procedat astăzi, 12.04.2019 ora 14.00 la sediul achizitorului, la analiza ofertei depuse.

Președintele comisiei de analiză informează ca:

Având in vedere:

prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrata cu nr.5674/CP/16.05.2017

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către intreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a Programului de activitate pe anul 2018 al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L,

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Anunțul de intenție nr. 1629/11.04.2019 privind prestarea serviciilor, depus de Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr 374762/11.04.2019;

Adresa Cabinet Primar nr. 374762/11.04.2019;

Modelul de contract, caietul de sarcini si instrucțiunile pentru ofertare, aprobate de către Primarul Sectorului 3, în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact

Referatul nr. 373787/11.04.2019 emis de către Serviciul Promovare Instituțională, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1685/11.04.2019;

Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 372498/10.04.2019 + anexa

- Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr 324395/07.03.2019 a contractului și a modalității de atribuire, poziția 13 din Anexă

Oferta depusă de societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L înregistrată cu nr. 375382/12.04.2019.

Proces verbal de deschidere nr. 376288/12.04.2019

încheiat astăzi 12.04.2019, dată la care Comisia de analiza s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a evaluării și analizării ofertei depuse de societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L

 • •  EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnico-economice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnico-economîcă prezentate (de la pagina 1-95), acestea reprezentând Anexa, parte integrantă a prezentului proces verbal.

 • •  EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară (la pagina 3-10) a fost evaluată de comisia de analiză pentru corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti).

In temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 din Anexa la HCLS3 nr 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiza a analizat și a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce insoțesc oferta", „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz", și „ având in vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor", luând in calcul datele si informațiile cu caracter orientativ cuprinse in Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii 372498/10.04.2019 + anexa.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ

Propunere financiară Investiții Spații Verzi S3 S.R.L

Elementele principale ale propunerii financiare:

Formularul FI Centralizator cheltuieli pe obiectiv pagina 2 - 3 și F2 Centralizator financiar pagina 4 -10

Valoarea totala de 4.750.844,65 lei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 902.660,48 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 5.653.505,13lei

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Valoare totală fără

TVA

Valoare TVA

Valorare totală cu TVA

1

Concept și spot video cu durată minimă de 30 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare a campaniei de informare și conștientizare "Curățenie în Sectorul 3"

1

137,200.00

26,068.00

163,268.00

2

Concept și spot video cu durată minimă de 30 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare a campaniei de informare șt conștientizare "învățământ dual în Sectorul 3"

1

137,200.00

26,068.00

163,268.00

3

Concept și spot audio cu durată minimă de 30 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare a campaniei de informare și conștientizare "Curățenie în Sectorul 3"

1

29,400.00

5,586.00

34,986.00

4

Concept și spot audio cu durată minimă de 30 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare a campaniei de informare și conștientizare "învățământ dual în Sectorul 3"

1

29,400.00

5,586.00

34,986.00

5

Pachet difuzare spoturi TV

1

1,916,218.52

364,081.52

2,280,300.04

6

Pachet difuzare spoturi radio

1

953,682.13

181,199.60

1,134,881.73

7

Pachet publicitate online si advertorialeîn presa online și tipărită

1

984,541.71

187,062.92

1,171,604.63

8

Pachet publicitate tip afișaj stradal și afișaj tv în stațiile de metrou

1

380,922.29

72,375.24

453,297.53

9

Studiu al gradului de impact al campaniilor de informare și conștientizare

3

182,280.00

34,633.20

216,913.20

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

4,750,844.65

TOTAL VALOARE TVA

902,660.48

TOTAL VALOARE CU TVA     /   >      \

5,653,505.13

NR. CRT.

DENUMIRE

DESCRIERE SERVICII

SPECIFICAȚII TEHNICE

VALOARE

TOTALA

EXCLUSIV TVA

1

Concept și spot video cu durată minima de 30 de secunde și un cut de 15    secunde    de

promovare a campaniei de    informare    și

conștientizare "Curățenie în Sectorul 3"

-Livrarea se va face pe DVD si in format digital, pentru a fi promovate si oniine;

-durata spotului va fi de 30 de secunde;

-va fi realizata pe baza unui story-board/screen-play si a unei variante de creație;

-obținerea drepturilor de utilizare pentru orice element audio-video folosit in realizarea spoturilor video va fi in sarcina INVESTIȚII SPATII VERZI S3

-integrarea elementelor de identitate vizuala ale Primăriei Sectorului 3, transferai oniine, servicii care sunt in sarcina INVESTIȚII SPATII VERZI S3

-conținutul spotului va fi in concordanta cu obiectivul campaniei de informare si conștientizare;

INVESTIT!! SPATI! VERZI asigura personalul implicat tn realizarea conceptului spotului.

137,200.00

2

Concept și spot video cu durată minimă de 30 de secunde și un cut de 15    secunde    de

promovare a campaniei de    informare    și

conștientizare "Învățământ dual în Sectorul 3"

-Livrarea se va face pe DVD si in format digital, pentru a fi promovate si oniine;

-durata spotului va fi de 30 de secunde;

-va fi realizata pe baza unui story-board/screen-play si a unei variante de creație;

-obținerea drepturilor de utilizare pentru orice element audio-video folosit in realizarea spoturilor video va fi in sarcina INVESTIT!! SPATII VERZI S3

-integrarea elementelor de identitate vizuala ale Primăriei Sectorului 3, transferai oniine, servicii care sunt in sarcina INVESTIT!! SPATII VERZI S3

-conținutul spotului va fi in concordanta cu obiectivul campaniei de informare si conștientizare;

INVESTIT!) SPATII VERZI asigura personalul implicat in realizarea conceptului spotului.

137,200.00

3

Concept și spot audio cu durată minimă de 30 de secunde și un cui de 15    secunde    de

promovare a campaniei de    informare    șt

conștientizare "Curățenie în Sectorul 3"

Spotul de 30 de minute implica si nu se limitează: realizare de script, story-board, intalnire/discutie pre-productie {Etapa de pre-producție presupune suma activităților care decurg în urma ideii creative necesare realizării efective a spotului radio; selectare voci, implică discuțiile cu echipa de producție la nivel tehnic, regizoral, conceptual, posibilitatea de schimbare replici din script si de asemenea schimbarea), identificarea celor mai bune soluții pentru coloana sonoră în funcție de obiectivul proiectului.

29,400.00

4

Concept și spot video cu durată minimă de 30 de secunde și un cut de 15    secunde    de

promovare a campaniei de    informare    și

conștientizare "învățământ dual în Sectorul 3"

Spotul de 30 de minute implica si nu se limitează: realizare de script, story-board, intalnire/discutie pre-productie (Etapa de pre-producție presupune suma activităților care decurg în urma ideii creative necesare realizării efective a spotului radio; selectare voci, implică discuțiile cu echipa de producție la nivel tehnic, regizoral, conceptual, posibilitatea de schimbare replici din script si de asemenea schimbarea), identificarea celor mai bune soluții pentru coloana sonoră în funcție de obiectivul proiectului.

29,400.00

5

Pachet difuzare spoturi

TV

Acesta va cuprinde minimum 5777 de difuzări de câte 15 și 30 de secunde, din care minimum 40% difuzări de câte 30 de secunde, pe minimum șapte posturi de televiziune naționale, dintre care minimum două posturi de știri și minimum un post generalist. Cel puțin 33% dintre numărul difuzărilor o să fie in intervalul Prime Time. Difuzarea se va face la comanda Beneficiarului, acesta stabilind numărul de difuzări ce trebuie achiziționat până la epuizarea numărului maxim stabilit în prezentul pachet. Beneficiarul va stabili perioada de difuzare numai după ce Prestatorul va prezenta în prealabil un plan de difuzare cu orele de difuzare pentru fiecare post TV.

1,916,218.52

6

Pachet difuzare spoturi radio

Pachetul va cuprinde minimum 2677 de difuzări de câte 30 de secunde) pe minimum cinci posturi de radio naționale. Cel puțin 50% dintre numărul difuzărilor o să fie in intervalul Prime Time Time (7.00 - 10.00) . Difuzarea se va face la comanda Beneficiarului, acesta stabilind numărul de difuzări ce trebuie achiziționat până la epuizarea numărului maxim stabilit în prezentul pachet. Beneficiarul va stabili perioada de difuzare numai după ce Prestatorul va prezenta în prealabil un plan de difuzare cu orele de difuzare pentru fiecare post de radio.

953,682.13

Pachet publicitate oniine si advertoriale în presa oniine șt tipărită

Pachetul va conține un minimum de 108 de apariții tip advertorial cu informații despre campaniile de informare menționate la punctul 1.7 din care cel puțin 20 apariții să se regăsească în publicații tipărite. Avertorialele vor fi publicate în cel puțin 7 publicații naționale de știri cu un tiraj/trafic de minimum 500.000 de vizitatori unici/ exemplare tipărite lunar. Spațiul de difuzare a advertorialelor în publicațiile tipărite trebuie vor avea minimum % din suprafața paginii. Pachetul cuprinde și achiziția a minimum 33.915.080 de afișări pentru două tipuri de bannereîn cel puțin 10 portaluri/siteuri naționale de știri cu un trafic (conform SATÎ, trafic.ro) de minimum 500.000 de vizitatori unici lunar. Bannerele vor avea dimensiuni de minimum 728x90 pixeli și de minimum 300x250 pixeli. Bannerele vor fi furnizate de către Beneficiar și vor fi afișate pe homepage-ul publicațiilor oniine într-un loc vizibil ușor de către vizitatori. Pachetul cuprinde și achiziția a cel puțin 3.600.000 de afișări a unor advertoriale sau ale spoturilor video ale celor două campanii de la punctul. 1.7 pe o rețea socială și care să fie targetate pe zona de utilizatori București - ilfov și județele limitrofe.

984,541.71

Difuzarea se va face la comanda Beneficiarului, acesta stabilind numărul de afișări, apariții de advertoriale ce trebuie achiziționat până la epuizarea numărului maxim stabilit în prezentul pachet Difuzarea se va face la comanda Beneficiarului ulterior semnării contractului cu Prestatorul. Beneficiarul va stabili perioadele de difuzare numai după ce Prestatorul va prezenta în prealabil un plan de difuzare detaliat unde vor fi menționate publicațiile dar și detalii despre frecvența publicării, numărul de afișări estimat, etc

8

Pachet publicitate tip afișaj stradal și afișaj tv în stațiile de metrou

Pachetul va conține afișarea informațiilor despre campaniile de informare și conștientizare inițiate de Primăria Sectorului 3 pe 54 de panouri de afișaj amplasate în sectorul 3 în zone cu trafic pietonal intens, având o suprafață de minimum 1,7 metri pătrați maximum 4 metri patrati. Cel puțin 50% din aceste panouri trebuie să fie iluminate pe timp de noapte.

380,922.29

Pachetul va conține și afișarea informațiilor despre campaniile de informare și conștientizare inițiate de Primăria Sectorului 3 sub formă de spot video de minimum 10 secunde pe minimum 160 de ecrane publicitare situate în minimum zece stații de metrou intens circulate din Sectorul 3. Spoturile video se vor difuza zilnic timp de 120 de zile și vor avea un interval de maximum 5 minute între o difuzare și alta. Difuzarea se va face la comanda Beneficiarului. Acesta va stabili in cadrul comenzii perioada de difuzare.

9

Studiu al gradului de impact al campaniilor de    informare    și

conștientizare

Studiile implica si nu se limitează la: sondarea opiniei unui eșantion de minim 1500 de cetățeni adulți, locuitori ai Sectorului 3 despre temele menționate la punctul 1.7 din prezentul caiet de sarcini. Studiile vor avea ca rezultat date privind comportamentul și atitudinile privind situația curățeniei publice în Sectorul 3 și a unor diverse proiecte de măsuri administrative publice de aplicat în vederea îmbunătățirii comportamentului populației la adresa curățeniei publice. De asemenea studiile vor conține date despre atitudinea și gradul de informare al populației Sectorului 3 despre ceea ce reprezintă sistemul de învățământ dual în Sectorul 3. Studiile vor fi realizate la comanda Beneficiarului și în perioada menționată de către acesta. După primirea comenzii vor fi concepute și propuse Beneficiarului un set de minimum 26 de întrebări cu ajutorul cărora se va realiza studiul pe baza răspunsurilor primite. Demararea studiului se va face numai după ce setul de întrebări a fost aprobat de către Beneficiar.

Primul studiu va cuprinde date despre situația de fapt, anterioară demarării activităților de informare și conștientizare, al doilea studiu va cupinde date intermediare despre impactul pe care î-au avut diferitele activități de informare și conștientizare demarate iar cel de-al treilea studiu va cuprinde date despre impactul tuturor activităților de informare și conștientizare realizate până la data de 20 decembrie 2019

182,280.00

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

4,750,844.65

TOTAL VALOARE TVA         l 2,'   ,          V' î

i y / - ■ ■           ;

902,660.48

TOTAL VALOARE CU TVA                  1 2 3 4 5 6 7

■     "? • ;v"'

5,653,505.13

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se incadreaza in valoarea de 5.768.882,79 lei cu TVA, prevăzută in și aprobată prin Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 372498/10.04.2019 + anexa.

Urmare a celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 1685, din data 11.04.2019, formulează următoarele:

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr, 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect "Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact”

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnico - financiară in sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • - valoarea estimată prevăzută în Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 372498/10.04.2019 + anexa;

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr 324395/07.03.2019 a contractului și a modalității de atribuire, poziția 13 din Anexă.

 • 4. Comisia de analiză declară oferta Societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

 • 5. In cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de negociere, in două exemplare originale, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 4,750,844,65 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 902,660.48 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 5,653,505,13 lei, prețuri rezultate în urma analizării ofertei și negocierii ofertei.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal.


Comisia de analiză a documentației


Președinte - Cotiga Bogdan Constantin - Direcția ComunicareSectretar — David Alexandru - Direcția Comunicare


Membru


Membru


 • - Gavrilâ Dana-Camelia- Direcția Economică

 • - IHe Constanța - Direcția Investiții și AchizițiiMembruReprezentant Investiții Spații Verzi S3 S.R.L

Președinte Consiliu de Administrație SIMONA ANDREEA BÂLAȘA
ticts 3 <uh W/ W
DIRECȚIA COMUNICARE\ * X

\4 I)TELEFON (004 021) 318 03 23 28 FAX {004 021) 318 oj 04 E-MAIL comunicare©primărie} ro

Calea Dudești nr. 1 gi, sector 3, 031084, București, www.pnmarie3.r0

Nr. 376758/15.04.2019

NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A SOCIETĂȚII INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

>

 • a) Autoritatea contractantă exercita asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;DIRECȚIA COMUNICAREROMANIA


TELEFON (004 oîi) 318 03 23 - 28 FAX 5004 O2t) 31S 03 04 E-MAIL comunica re f^prîmarîej-ro

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


îs: a 2O18IsA»8Ak>rim împreuna • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

 • - Actul constitutiv actualizat;

Luând în considerare:

 • -  Procesul-Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. Nr. 376465/ 12.04.2019 al Comisiei de analiză;

* Declarația reprezentantului împuternicit SIMONA ANDREEA BĂLAȘA al Societarii Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., anexa la prezenta notă justificativă.

 • -  Prevederile art . 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

”ArL 10. Procesul-verhal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziția Comisiei de analiză, prin oferta înregistrată cu nr. 375382/12.04.2019, de către Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat si justificat în Procesul -Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 376465/ 12.04.2019 al Comisiei de analiză, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind înființarea unei societăți comerciale care are ca obiect principal de activitate prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi.

ițele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul deplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în :gulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA COMUNICARE


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 oj 04 E-MAIL comunicare© primariej.rc

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarte3.r0


. ” f) asociați : 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

2. Societatea SD3~ Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu sediul în București, Calea Vitan nr. 154-158, birou 2, parter, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020. ”

”Punctul G Capitalul Social: 2.000.000 lei divizat în 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 20.000 lei, aport numerar, astfel:

 • -  Sector 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.00 lei, corespunzător unui număr de 99 părți sociale si unei cote de participare la capitalul social de 99%

 • -  Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 7%.

 • -   Conform actului constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. actualizat,

 • -  Declarația reprezentantului împuternicit SIMONA ANDREEA BĂLAȘA al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80% din activitățile Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3,

 • -  Declarația reprezentantului imputemicit SIMONA ANDREEA BALAȘA al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L..  DIRECȚIA COMUNICARE


  «A


  ♦.

  • * «      \ o ■:

  ' t • e .;

  • * a v / •      - o


  TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL comunicare@jprim3rie3.ro

  Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084, București, www-pnn1ane3.ro


ROMANIA

1914 2014 I SÂRBAîOHÎM iMPREUHÂ

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 20,000 lei, aport numerar, astfel:

Sector 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1,980.00 lei, corespunzător unui număr de 99 părți sociale si unei cote de participare la capitalul social de 99%

Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de l%o.

SERVICIUL PROMOVARE INSTITUȚIONALĂ ȘEF SERVICIU

COTIGĂ BOGDAN CONSTANTIN

<"   ' i/


Mi aLx.

Operator economic

/C-CP-"---------

r— ---i\ < \ Formularul 1 > 7 !-        1 \ \

• 7 ;           7 *

(a i • :l i’ i

INVESTITE SPATII VERZI S3 SRL

DECLARAȚIE

Subsemnata SIMONA ANDREEA BALASA, reprezentant împuternicit al INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, cu sediul in București Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, in calitate de Ofertant la procedura Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, Online și publicare advertoriale in presa tipărită, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadrii atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3,Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnata SIMONA ANDREEA BALASA declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:12.04.2019

19<O9.Qol9


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr........data...............


1. în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica^

Având în vedere prevederile normative menționate in continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpietare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, Online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact;

s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între:

Părțile contractante

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr. R061TREZ24A510103200109X, deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, și

B. SC. Investiții Spații Verzi SRL

în calitate de prestator, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract

Î.Definiții

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect prestarea de servicii; prezentul contract și toate anexele sale;

  DIRECȚIA COMUNICARE

  SEE SERVICIU            "f*    <

  BOGDAN CONSTANTIN COTIGĂ"*"


  DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUT OCTAVIAN GHEȚU  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte • b.    contract de achiziție publică de prestări servicii - contractul care are ca obiect exclusive prestarea de servicii;

 • c.    achizitor - beneficiarul contractului de prestări servicii, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • d.    prestator- persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizare obiectului contractului;

 • e.    prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • f.     forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g.      zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.Interpreta re

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul ”zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

 • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract , in următoarea ordine de prioritate:

 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, împreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

 • 4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

5. Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 5,653,505.13 lei inclusiv TVA, din care TVA 902,660.48 lei, reprezentând 4,750,844.65 lei exclusiv TVA, conform prețurilor aferente, conform Proces-verbal final de analiză a ofertei nr. 376465/12.04.2019 aprobat de Primarul Sectorului 3 al Municipiului București.

DIRECȚIA COMUNICARE                                    '   .              AVIZAT

dTDvir’in             SIS >                        1 . ____... \ X                 niopcTiA mninirA

ȘEF SERVICIU            --- V'

BOGDAN CONSTANTIN COT


DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare ContracteȘef Serviciu Georgeta Vișan • 5.2. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local și alte surse legal constituite.

6.Durata contractului

 • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv......., până la

data de 31.12.2019.

7JExecutarea contractului

 • 7.1. (1) Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție si emiterea Notei de comandă.

 • (2) Garanția se constituie în 5 zile de la semnarea contractului.

8.Documentele contractului

 • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • a.    Caietul de sarcini;

 • b.    Oferta tehnico-financiara a prestatorului;

 • c.    Proces-verbal de deschidere a ofertei;

 • d.    Proces-verbal de negociere;

 • e.    Anexe;

 • f.    Alte documente, după caz.

9. Protecția patrimoniului cultural național

 • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

 • 9.2. Prestatorul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții prestatorul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care prestatorul are dreptul.

 • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

lO.Obligațiile principale și drepturile prestatorului

 • 10.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, în comcordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

(2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 10.2 Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract

 • 10.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a activităților contractului,

 • 10.4 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 10.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu obligațiile asumate și documentele contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

DIRECȚIA COMUNICARE l. -SEF SERVICIU


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte
BOGDAN CONSTANTIN COTIGĂ^)

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHETU

 • 10.6 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitoare la orice problemă privitoare la serviciile prestate, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 10.7 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i)  reclamării și acțiuni injustiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11.Obligațiile și drepturile achizitorului

 • 11.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract, către SC Investiții Spații Verzi SRL în contul deschis la Trezoreria Sectorului 3, conform prevederilor prezentului contract.

 • 11.2. (1) Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract. în vederea realizării recepționării, achizitorul va notifica prestatorul îmtr-un termen rezonabil.

 • 11.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

 • 11.4. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul prestării serviciilor, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 11.5. Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, manifestate prin prestatrea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

11.6 (1) Achizitorul are obligația de a examina serviciile prestate, în vederea recepției, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea prestatorului.

(2) Achizitorul va recepționa serviicile aferente prezentului contract prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligațiilor

 • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută Ia art. 3 alin. 2l din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală jpenalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

  DIRECȚIA COMUNICARE

  SEF SERVICIU

  BOGDAN CONSTANTIN COTIGĂ"-^
  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare ContracteClauze specifice

13. Garanția de bună execuție a contractului

 • 13.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 237.542,23 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 13.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul

 • 13.1. contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

14. Modalități de plată

 • 14.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 de zile de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție a serviciilor acceptat de ambele părți.

 • 14.2. Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din doemniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

 • 14.3. Dacă achizitorul nu onorează facturii eîn termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atinci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat duă ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 14.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art.14.1, dup verificarea și acceptarea proceselor verbal de recepție a serviciilor de către cahizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.DIRECȚIA COMUNICARE .. /y SEF SERVICIU        X'" /A


BOGDAN CONSTANTIN COTIGA '3

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHEȚU

15. Recepție și verificări

 • 15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din contract .

 • 15.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

 • 15.3 Recepția (cantitativă și calitativă) se va face la livrare, în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces-verbal, semnat de ambele părți.

16. începere, finalizare, întârzieri, sistare

 • 16.1 (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit prin prezentul contract.

(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

 • 16.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termen, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

 • 16.3 In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 16.4 Dacă pe parcusul derulării contractului achizitorul nu respectă termenele de plată, acesta are obligația de a notifica, în timp util, prestatorului modificarea datei de efectuare a plăților. Modificarea datei de efectuare a plăților se face cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 16.5 Cu excepția prevederilor clauzelor privind forța majoră, o întârziere în efectuarea plăților dă dreptul prestatorului de a solicita penalități achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 12.

17. încetarea și rezilierea contractului:

 • 17.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) prin ajungere la termenul prevăzut în art 5;

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice;

 • c) prin acordul părților consemnat în scris, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) ) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 17.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3 In situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

17. 4. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘEF SERVICIU

BOGDAN CONSTANTIN COTIGAAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu Georgeta Vișan 3 17. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi contractuale, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate achizitorului o sumă egală cu 10% din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:


 • a) prestatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în prezentul contract, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în contract;

 • b) prestatorul nu presteazp servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază serviciile necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de către achizitor;

 • c) prestatorul subcontractează serviciile ce fac obiectul contractului;

 • d) în cazul în care împotriva prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau falimentul.

 • 17.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita Justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le presteze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 17.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 17.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

lS.Ajustarea prețului contractului

18.1 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

19 Amendamente

19.1(1) Părțile pot conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul în care intervin modificări legislative incidente prezentului contract.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care sa alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de către prestator.

2O.Cesiunea

 • 20.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016.AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu * .

Georgeta Vișan jZ

21. Forța majoră

 • 21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 21.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 21.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor până la apariția acesteia.

 • 21.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 21.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

 • 22.1, Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu indeplinirea contractului.

 • 22.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

23. Limba care guvernează contractul

 • 23.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunîcari

 • 24.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 24.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 24.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 24.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 24.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 24.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

25. Legea aplicabilă contractului

 • 25.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26.Dispoziții finale

 • 26.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

 • 26.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

DIRECȚIA COMUNICARE ..h''


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare ContracteȘEF SERVICIU

BOGDAN CONSTANTIN COTIGĂ f

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHEȚU

27-Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului: Roxana Andreea Neagu

-din partea achizitorului: Bogdan Constantin Cotigă

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Prestator.

Achizitor,                                                    Prestator,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂAVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Șef Serviciu Georgeta Vișan
CABINET PRIMAR


TELEFON {004 W?     T


FAX (0&4 osi; .3 ;£!. aj E-MAIL, București


EXPUNERE DE MOTIVE


SECTOR 2

CABINET PRIMAR

Nr......

Da2''Zs^£.^^


la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TVsi Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale în presa tipărită și studii de impact"

Prin Hotărârea nr. 177 din 28.03.2019, Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 3, ocazie cu care a fost înființat Serviciul Promovare Instituțională în cadrul Direcției Comunicare.

în vederea unei promovări cât mai eficiente a activității Primăriei Sectorului 3, s-a constatat necesitatea realizării unor spoturi video și audio, respectiv a două campanii de informare și conștientizare, Curățenie în Sectorul 3 și învățământ dual în Sectorul 3 și implicit difuzarea acestor spoturi pe cele mai populare posturi TV și radio, dar și distribuirea de informații în publicații online și tipărite pe panouri publicitare stradale și realizarea unor studii de impact care să cuantifice rezultatele efortului de promovare, sens în care propunem încheierea unui contract de servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 1629/11.04.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 374762/CP/11.04.2019 prin care îsi exprimă intenția privind prestarea serviciilor de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact.

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, aceasta încadrându-se în valoarea estimată aprobată prin referatul nr. 373787/11.04.2019.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016-679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016 679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1


CABINET PRIMAR

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 376779/15.04.2019 al Direcției Comunicare - Serviciul Promovare Instituțională, de prevederile art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit. f) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi SRL, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROB

TELEFON (004 oîî) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL comunicaregiprimarlej-ro

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084, București, www.primane3.r0


Nr. 376779/15.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, Online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact”

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei personae juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCL S3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr~o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ROMÂNIA


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAîL comunicare^ primari ej.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pr1iTiane3.ro


191B 201 si! SAR'.ȘSAlOfflM ÎMPREUNA


contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrata cu nr.5674/CP/16.05.2017

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a Programului de activitate pe anul 2018 al societarii Investiții Spații Verzi S3 S.R»Lt

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Anunțul de intenție nr. 1629/11.04.2019 privind prestarea serviciilor, depus de Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr 374762/11.04.2019;

Adresa Cabinet Primar nr. 374762/11.04.2019;

Modelul de contract, caietul de sarcini si instrucțiunile pentru ofertare, aprobate de către Primarul Sectorului 3, în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact ";

Referatul nr. 373787/11.04.2019 emis de către Serviciul Promovare Instituționala, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1685/11.04.2019;

Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 372498/10.04.2019 + anexa

Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr 324395/07.03.2019 a contractului și a modalității de atribuire, poziția 13 din Anexă

: • • «      \ e ♦ ț >

5 : < * : S ' . •              - • »

î : 1 “   %     / • •• '. V s *

••■ V•***"•/ V-*;* România >918 2018 I SASSATOȘIIM împreuna

Oferta depusă de societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L înregistrată cu nr. 375382/12.04.2019.

Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 376288/12,04.2019

Proces-verbal final de analiză a ofertei nr. 376465/ 12.04.2019

-Notă justificativă nr. 376758/15.04.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

’Art. 10. Procesul-verbal de negociere si propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de negociere și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. II. Atribuirea si încheierea contractului

(1) Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețuril/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;


  TELEFON (004 021} 318 03 zj -28 FAX (004021) 31803 04 E-MAIL comumcaregiprimariej ro

  Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro


  ROMANIA


  1918 2019 | SĂRBĂTORIM aMPREUNA


 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact

 • -  Aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de negociere nr. 376465/ 12.04.2019 aferent proiectului având ca obiect ” Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale în presa tipărită și studii de impact ”,

 • -   aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • -  aprobarea încheierii contractului având ca obiect "Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact" cu societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

DIRECȚIA COMUNICARE

ȘEF SERVICIU ..................

COTIGĂ BOGDAN CONSTANTIN

- e ;      * •

• : *. .»• *

România


W șy cSi $ ’ $ÂRBATO>W SWPREUMĂ

Către,


CABINET PRIMAR


Referitor: atribuire către societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.RX. a contractului având ca obiect „Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact”

Prin prezenta, va transmitem alaturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ”Servicii de realizare si difuzare spoturi TVsi Radio, publicitate stradală, Online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact ”,

 • - Raportul de specialitate nr.376779/15.04.2019 al Serviciului Promovare Instituțională din cadrul Direcției Comunicare;

 • - Procesul-Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 376465/ 12.04.2019 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 376758/15.04.2019,

 • - Modelul de contract având ca obiect „Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact” cu societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.

SERVICIUL PROMOVARE INSTTTUȚIONALĂ ȘEF SERVICIU

COTIGĂ BQ.GDÂN CONSTANTIN

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul........... de pe-ordmeajde-zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................ a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul...........2-.........de pe ordmea-de^i / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST /NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEEAVORABtt, proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ


MEMBRI:RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul

.....vde pe opdMTea~de-zi-A


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinarejjjjxxiata de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                             analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......Ă-.......de-jpe-erdmea-de-aî / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /^4U-AHFGST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

t ( Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE?

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

1

Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect "Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, Online, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact” a fost îndeplinită cu

2

respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind

3

aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-

4

cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât

5

sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au

6

stat la baza inițierii procedurii respective.

7

în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lit.a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.