Hotărârea nr. 246/2019

HCLS3 nr.246 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL a contractului de servicii având ca obiect

„Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară azi 16.04.2019

5              >

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 377124/CP/15.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 375656/ 12.04.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

 • -  Proces verbal nr. 375593/12.04.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Adresa nr. 358733/01.04.2019 revenire la nota nr. 287822/20.12.2018, de introducere în Strategia anuală de achiziții publice, a procedurii de achiziție a contractului cu obiectul ..Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3

 • -  Anunțul de intenție nr. 21/09.01.2019 al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 8124/CP/10.01.2019;

 • -  Adresa nr. 375663/12.04.2019 a Direcției Administrative și Management Informațional -Serviciul Administrativ;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

~ Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

~ Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017;

Luând în considerare:

- Raportul Comisie de specialitate studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului - verbal de atribuire întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzut în Anexa nr.l ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr, 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL , având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de servicii având ca obiect ''Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”, în valoare de 1.754.431,66 inclusiv TVA/ 9 luni și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect ”Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3C , în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional și societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.                                                  / \NR. 246

DIN 16.04.2019

Nr. 375593/12.04.2019


Aprobat,

Primar

Rob<^h^orinNegoițăPROCES-VERBAL NEGOCIERE al comisiei de analizăîncheiat astăzi 12.04.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L în vederea atribuirii contractului de servicii, având ca obiect: "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”.

Nr. Invitație de participare: 339942/02.04.2019 (nr.359942/02.04.2019 conform Notei de îndreptare eroare materială nr. 370013/09.04.2019)

Valoarea estimată totală (cu TVA): 2.365.525,84 Iei, conform Referat de angajare nr. 359276/02.04.2019

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția Primarului nr. 1507/02.04.2019, privind constituirea Comisiei de analiză a documentației în vederea atribuirii către întreprinderea publică având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de servicii, având ca obiect: "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, compusă din:

Președinte -Petrică Marioara- Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru -Secretar-Ovidiu Tripa-Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Șerban Maria Cristina - Direcția Economică

Membru - Ilie Constanța- Direcția Investiții și Achiziții

Membru. - Gălățanu Robert Alexandru - Direcția Juridică

Membru supleant - Oprea Aura- Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru supleant-Mehedințeanu Oana Maria-Direcția Administrativă și Management Informațional

Având în vedere:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Anunțul de intenție al societății SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L. nr. 21/09.01.2019 inregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 8124/10.01.2019 Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare, anexa a acestuia, aprobat de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului de servicii de: "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3” către societatea SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L

Modelul de contract întocmit de către compartimentul care gestionează contractul si avizat pe fiecare pagina de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică si Direcția Juridică.

Referatul nr. 358423/01.04.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea SC OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L a contractului de servicii având ca obiect: „Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.189/28.03.2019 privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L pentru asigurarea mentenanței la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Existenta in Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrata cu nr 324395/07.03.2019 a contractului si a modalității de atribuîre( poz. 5 la Anexa la SAAP nr. 324395/07.03.2019) Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii de mentenanță a construcțiilor aflate în administrația Consiliului Local Sector 3 nr. 358007/01.04.2019 + Anexa

Referatul de angajare nr. 359276/02.04.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului de servicii

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr, 1507/02,04.2019, emisă de către Brimar;.-v A \ Oferta depusă de societatea SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L., înpegîs'ferată^'cu/fe \

369574/09.04.2019.

~ Proces verbal de deschidere nr. 370746/09.04.2019

- Proces verbal intermediar nr. 373346/11,04.2019

7 Y ~    ' Y''

i ?; f'V»!  ”

încheiat astăzi 12.04,2019, dată la care Comisia de analiza s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L


• EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 136-174), cât și prin documentele înaintate secretarului Comisiei în ședința din data de 11.04.2019 (documente anexă a Procesului Verbal nr.373346/11.04.2019), acestea reprezentând Anexa, parte integrantă a prezentului proces verbal.

• EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară (la pagina 175) cât și Anexa înaintată secretarului Comisiei în ședința din data de 11.04.2019 (documente anexă a Procesului Verbal nr.373346/11.04.2019), fost evaluată de comisia de analiză pentru corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertant!).

In temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiza a analizat și a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz ”, și „ având in vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând in calcul atât datele si informațiile cu caracter orientativ cuprinse in Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii de mentenanță a construcțiilor aflate în administrația Consiliului Local Sector 3 nr. 358007/01.04.2019 + Anexa cât și Referatul de angajare nr. 359276/02.04.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ

Propunere financiară SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L

Elementele principale ale propunerii financiare:

Formularul de oferta pag. 175 Anexa la propunerea financiară

Tariful este de 2,67 lei/mp. Prețul abonamentului lunar este de 163.812,48 lei /lună, tariful nu include TVA.

Denumire

Preț lei fara

TVA/luna

TVA

Preț lei cu

TVA/luna

Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3

163.812,48

31.124,37

194.936,85

Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA)/9 luni

1.474.312,32

/ s-f !    ■         .1

Valoare T.V.A. (lei)

280.11934    1 '~i  /.

Valoare totală (lei, inclusiv TVA)/9 luni

1.754.431,66   V-\ '< J

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se incadreaza in valoarea de 2.365.525,84 lei cu TVA, prevăzută in și aprobată prin Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii de mentenanță a construcțiilor aflate în administrația Consiliului Local Sector 3 nr. 358007/01.04.2019+ Anexa cât și de Referatul de angajare nr. 359276/02.04.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

Urmare celor expuse mai sus,


COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 1507, din data 02.04.2019, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect „Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3” a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art9 alin.(3) lit.a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară in sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • - valoarea estimată prevăzută în Nota privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii de mentenanță a construcțiilor aflate în administrația Consiliului Local Sector 3 nr. 358007/01.04.2019+ Anexa

 • - Referatul de angajare nr. 359276/02.04.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3,

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr 324395/07.03.2019 a contractului și a modalității de atribuire.

 • 4. Comisia de analiză declară oferta SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

 • 5. In cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de negociere, in două exemplare originale, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 1,474.312,32 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 280.119,34 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 1.754.431,66 Iei, prețuri rezultate în urma analizării ofertei și negocierii ofertei.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe.

Comisia de analiză a documentației

Președinte - Petrică Marioara-Directia Administrativă și Management Informațional1. Situația personala a

CERINȚE DE CALIFICARE

Documente prezentate de SC OPS3 Ordine și Protecție S 3 SRL

CONCLUZIE COMISIE

ofertantului

a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice {completarea Formularului 1)

- Formularul 1 - Declarație pe proprie răspundere data de către dl. Alexandru Razvan Bunescu reprezentant împuternicit al societății SC OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL - Fara număr și tară dată, pag. 2

CERINȚA ÎNDEPLINITA

b)    Declarație    privind    identificarea

conflictului de interese {completarea Formularului 2)

- Formularul 2 - Declarație pe proprie răspundere data de către dl. Alexandru Razvan Bunescu reprezentant împuternicit al societății SC OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL - Fara număr din data de 08.04.2019-pag. 3

CERINȚA ÎNDEPLINITA

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor Ia bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

 • - Certificat de Atestare Fiscala nr.2122220/04.04.2019 eliberat de ANAF fara datorii si obligații fiscale - în original - pag. 4-5

Certificat     de     Atestare     Fiscala    nr.

1883728/03.04.2019 privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate Bugetului Local S3- in original - pag. 6

 • - Notă privind îndreptarea erorii materiale la HCLS 3 nr. 98/29.03.2017 pag. 55-56

CERINȚA ÎNDEPLINITA

d) C.U.I.

- CUI 37410026 ; J40/5480/19.04.2017 certificat înregistrare Seria B nr. 3439304/19.04.2017 copie semnată și ștampilată

Activitate principală: 8010 - Activități de protecție și gardă. Pag. 8

CERINȚA ÎNDEPLINITA

e) Actul constitutiv al societății

- Act Constitutiv al Societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL - reprezentata de dl. Alexandru Razvan Bunescu in calitate de președinte al CA / -fara număr si data - pag. 8 -14 copie semnată și ștampilată.

CERINȚA

ÎNDEPLINITA

f) Hotărârea de înființare a societății

HCLS nr. 98729.03.2017 privind înființare, copie semnată și ștampilată pag. 15 -53

CERINȚA ÎNDEPLINITA

g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

- certificat de cazier judiciar nr. 19935223 din 05.04.2019/ seria N nr 9651234 pentru SC OPS 3 -Ordine și Protecție S 3 SRL - in original,

CERINȚA ÎNDEPLINITA

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic e legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se vor prezenta și informațiile legate    de    structura    acționariatului,

reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă : Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC

Cu mențiunea NU este înscrisă in cazierul judiciar, pag 57;

 • -  certificat de cazier judiciar nr. 19972266 din 09.04.2019 pentru Bunescu Alexandru Razvan -copie,

Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar;

 • - certificat de cazier judiciar nr. 19972240 din 09.04.2019 pentru Visu Mihaela - copie,

Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar;

 • -  certificat de cazier judiciar nr. 19972221 din 09.04.2019 pentru Petrescu Anamaria Clemans -copie,

Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar;

 • - certificat de cazier judiciar nr. 19972150 din 09.04.2019 pentru Florescu Adrian Constantin -copie,

Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar;

 • -  certificat de cazier judiciar nr. 19972194 din 09.04.2019 pentru Grigoraș Andrei - copie,

Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar;

certificat de cazier judiciar nr. 19972340 din 09.04.2019 pentru Slămnescu Dorin Daniel - copie Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar; -certificat de cazier judiciar nr. 19972301 din 09.04.2019 pentru Azoitei Florina Carmen - copie Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar. Certificat ONRC nr 635193 Activități secundare:

Cod CAEN 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

2. Capacitatea economica si financiara

a) Cifra de afaceri

Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății

-Hotararea nr, 190 din 04.05.2018 - privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și al Programului de activitate pe anul 2018 al societarii OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL, pag. 72, copie semnată și ștampilată

-Programul de activitate pentru anul 2018, anexa 4 a HCLS3 190/04.05.2018;

-Contul prescurtat de profit și pierdere la data de 31.12.2018, pag 66

CERINȚA ÎNDEPLINITA

-Balanța de verificare 01.12.2018-31.12.2018, pag 67-71

- Adresa înaintare documente nr. 369574 din 09.04.2019- original

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională

a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

 • - Formularul 3 din 08.04.2019. semnat de către dl.

Alexandru Razvan Bunescu ~ conținând:

 • - nr. personal angajat 293

 • - din care 1 persoană personal de conducere - pag. 73

CERINȚA ÎNDEPLINITA

b)    Declarație    și    Lista     privind

personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea    contractului    (completarea

Formularului 4)

//p ■~'i\\

Fi j      ' ”1

-Formularul 4 din 08.04.2019 semnat de către dl.Alexandru Răzvan Bunescu. -- pag. 74

-Anexa la Formularul 4 - Lista cu personalul propus pentru îndeplinirea contractului

REVISAL

 • 1.  (Tampu Andrei Alexandru- Sef serviciu Inspector SSM)- pag 81

 • 2.  (Niculiță Alexandru Ștefan- Supraveghere ISCIR)-pag 83

 • 3.  (Drăgulescu Răzvan Cristian- Sef laborator PRAM)- pag 84

 • 4.  (Nan Marian Zaharia- Electrician instalații electrice) -pag 90

 • 5.  (Oprea Elena- Zugrav) - pag 93

 • 6.  (Lungu Stelian Dodu- Zugrav)- pag 94

 • 7.  ( Nicuță Iulian Cristi- Instalator apa-canal) - pag. 95

 • 8.  ( Ștefănescu Aurel-Zugrav ) - pag. 92

 • 9.  ( Rotarii Alexandru Marian- Instalator apa-canal) -pag. 96

 • 10. ( Radan lonut- Electrician instalații electrice ) -pag. 89

 • 11. ( Nicolae Ovidiu Paul- Tehnician sistem detectare supraveghere video, control acces) - pag. 87

 • 12. ( Bușea Constantin- Electrician instalații electrice ) pag. 91

CERINȚA ÎNDEPLINITA

 • 13. ( Fălcos Dumitru - Instalator apa-canal) - pag.97

 • 14. ( Buboi Claudiu - Tehnician sistem detectare supraveghere video, control acces) - pag. 86

 • 15. (Croitor Sebastian Ionut- Tehnician sistem detectare supraveghere video, control acces) - pag.

88

 • 16. ( Dinu Ionel- Verificări PRAM ) - pag. 85

 • 17. ( Manea Ionut Danut - Supraveghere ISCIR) - pag.

82

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista

- Formularul 5 din - semnat de dl. Alexandru Răzvan

CERINȚĂ

privind utilajele, instalațiile, echipamentele

Bunescu - pag.299

ÎNDEPLINITA

tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea      juridică.      (completarea

Formularului 5)

- Anexa la Formularul 5 - pag. 300

Personal calificat in domeniul sistemelor de

-Certificat de absolvire nr 285/22.05.2018 -Program

CERINȚĂ

al anuare in caz de efracție, anti incendiu,

de inițiere perfect!onare/specializare pentru ocupația

ÎNDEPLINITA

alarmare la fum si gaz

Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video si control -acces + Supliment - Buboi Claudiu,

pag 110-112

-Certificat de absolvire nr 296/22.05.2018 -Program

de inițiere perfect! onare/speciali zare pentru ocupația

F\ Ai

Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video sî control -acces + Supliment - Nicolae I.

H i     fi

Ovidiu Paul, pag 115-119

-Certificat de absolvire nr 288/22.05.2018 -Program

de inițiere perfectionare/specialîzare pentru ocupația

Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video si control -acces + Supliment - Croitor Sebastian Ionut, pag 120-122

Operator RSVTI care sa fie autorizat ISCIR

-Autorizație ISCIR nr B/ORD130/1635/0/18.02.2019-

CERINȚA

pentru instalații ridicat și instalații sub presiune

OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL:

Operatori responsabili: Manea Ionut Danut si Niculita Alexandru Ștefan;

-Autorizație ISCIR nr. B-7182/08.08.2017 -Manea Ionut Danut, pag. 100

ÎNDEPLINITA


-Adeverință nr 388/28.07.2017 emisa de CUANTUM INDUSTRIAL TRAINING&CONSULTING- Manea Ionut Danut, pag. 101

-Autorizație ISCIR nr. B- 7431/02.02.2018- Niculiță Alexandru Ștefan, pag 102

Personal calificat ANRE pentru prestarea serviciilor de verificare PRAM

-Decizie nr 47/01.11.2017- Drăgulescu Răzvan- Șef laborator PRAM, pag 103

-Diploma de Inginer nr 2251/30.06.2007 - Drăgulescu

Răzvan, pag 104

-Autorizație ANRE nr. 28789/2013 Dinu Ionel, pag 106

-Adeverința ANRE nr 201813461/24.11.2018 electrician autorizat Dinu Ionel, pag 105

-Certificat de absolvire nr 11986/02.09.2018 -Curs de pregătire teoretica in domeniul instalațiilor electrice Dinu Ionel, pag 107 (PRAM)

-Autorizație ANRE nr. 36372/2014- Buboi Claudiu, pag 109

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Personal    calificat pentru desfasurarea

activitatilor de tencuit, vopsit, zugrăvit, pardoseli

Stefanescu Aurel

Oprea Elena

Nicuta Iulian Cristi

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Persoana responsabila SSM si protecția muncii. Calificare responsabil SSM sau echivalent, in conformitate cu prevederile legale

Certificat     de     absolvire     seria     L     nr.

00181821/14.06.2018- Tampu Andrei -Alexandru-inspector in domeniul SSM+ Supliment, pag 98-99

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Prestatorul să dețină autorizarea de funcționare emisă de Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei (ANRE), în baza Ordinului nr. 11/2013, și să dețină atestat minim Al, conform art. 12 din Ordinul nr. 23/2013, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice;

// + ■ ,.'\A

- Atestat ANRE nr. 12919/20.11.2017 (PRAM) tip Bl, pag 133-134

Certificat de calificare profesionala nr 4705/16.05.2011+ Supliment -Electrician constructor, Nicolae I. Ovidiu Paul, pag 113-114

Certificat de calificare profesionala nr 17281/11.05.2017- Electrician exploatare medie si joasa tensiune, Rotaru Alexandru Marian, pag 123

Certificat de calificare profesionala nr 1688/25.04.2014+ Supliment- Electrician in instalații energetice, Radan Ionut-Râul, pag 124-127

CERINȚA ÎNDEPLINITA


Să dețină Autorizație emisă de Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul Național pentru Securitatea la Incendiu și Protecție Civilă, privind “Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu”;

/y r T"\A

L 1     ; H

I C:             J ■;                                                'i

- Contract de prestări servicii încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 SRL și înregistrat la aceasta sub nr. 698/19.12.2018 având ca obiect servicii de suport tehnic de specialitate pentru întreținerea și reparația sistemelor de securitate fizică și de monitorizare audio video, în copie

- Licență de funcționare nr. 4478/T/2017 emisă de MAI-IGPR- DOP privind activitățile de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare c/a efracției pentru societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, în baza art.31 Legea nr 333/2003

-Autorizație seria A nr. 8092/21.05.2018 emisă de MAI-IGSU-CNSIPC privind activitățile de proiectare sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu pentru societatea Internet si Tehnologie S3 SRL

-Autorizație seria A nr. 8091/21.05.2018 emisă de MAI-IGSU-CNSIPC privind activitățile de instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră pentru societatea Internet si Tehnologie S3 SRL

-Autorizație seria A nr. 8090/21.05,2018 emisă de MAI-IGSU-CNSIPC privind activitățile de proiectare sistemelor si instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor pentru societatea Internet si Tehnologie S3 SRL

-Autorizație seria A nr. 8095/21.05.2018 emisă de MAI-IGSU-CNSIPC privind activitățile de instalarea și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu pentru societatea Internet si Tehnologie S3 SRL.

CERINȚA

ÎNDEPLINITA

4. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței    propunerii    tehnice    cu

cerinței e/speci ficații le     (inclusiv     tehnice)

prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a

Ofertantul a prezentat propunerea tehnica astfel:

- Societatea SC OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL va presta servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului

CERINȚA

ÎNDEPLINITA

documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini

Local Sector 3 aflate în locațiile și având suprafețele descrise în Caietul de sarcini si anexe(atasand in copie Caietul de sarcini, Anexele la Caiet si Model de contract)

Anexa detaliată a propunerii tehnice

5. Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului

 • a) Proceduri/m anual   de   calitate/activitate

procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifncat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare

 • b) Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare

-Certificat ISO SR EN ISO 9001/ 2015 nr. RO-11146 emis IQNET/SRAC valabil pana la 03.08.2020, pag 128-129;

-Autorizație laborator de gradul II nr 3449/27.03.2019 emis de ISC+Anexa, pag 130-132

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Ofertantul prezintă propunerea financiara in original.

Oferta financiară este exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA

Anexa detaliată a propunerii financiare

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Comisia de analiză


Președinte - Petrică Marioara-Directia Administrativă și Management Informațional

Membru Secretar- Ovidiu Tripa-Direcția Administrativă și Marfa|ement Informațional

Membru


Membru


Membru


- Șerban Maria Cristina-Directia Economică - Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții - Gălățanu Robert Alexandru- Direcția Juridică


Anexă la Proces verbal nr. 375593/12.04.2019

Locații

Adresa

Preț unitar -Lei fără TVA/mp-

Suprafață -mp-

Valoare -Lei fara TVA-

Valoare /9 iuni-Lei fara TVA-

Locația 1

Sediul Primăriei Sector 3

Calea Dudești nr. 191

2.67

4,152.46

11,087.07

99,783.63

Locația 2

Sediul Poliției Locale

Str. Ion Țuculescu nr. 42 Corp CI

2.67

2,196.04

5,863.43

52,770.87

Locația 4

Centrul de Informare pentru cetățeni

Istriei x Râmnicu Vâlcea

2.67

15.00

40.05

360.45

Locația 5

Centrul de Informare pentru cetățeni

Th. Pallady x 1 Dec. 1918

2.67

15.00

40.05

360.45

Locația 6

Centrul de Informare pentru cetățeni

Baba Novac x I Țuculescu

2.67

15,00

40.05

360.45

Locația 7

Centrul de Informare pentru cetățeni

Str. Releului nr. 4

2.67

15.00

40.05

360.45

Locația 9

bloc C 3

Șos. Gării Cățelu nr. 170B

2.67

508.09

1,356.60

12,209.40

Locația 10

bloc C 4

Șos. Gării Cățelu nr. 170 B

2.67

717.72

1,916.31

17,246.79

Locația 11

bloc Bl

Aleea Cioplea nr. 3A

2.67

1,543.62

4,121.47

37,093.23

Locația 12

Bloc B2

Aleea Cioplea nr. 3A

2.67

1,543.62

4,121.47

37,093.23

Locația 13

bloc B3

Aleea Cioplea nr. 3 A

2.67

1,543,62

4,121,47

37,093.23

Locația 14

bloc 3

Aleea Cioplea nr. 3 - 5

2.67

850.37

2,270.49

20,434.41

Locația 15

bloc 5

Aleea Cioplea nr. 3- 5

2.67

850.37

2,270.49

20,434.41

Locația 16

-

Aleea Cioplea nr. 4                /fȚ"Ț    \  \

2.67

823.30

2,198.21

19,783.89

Locația 17

Sediul D.A.D.P,

Intr. Odobești nr. 5-7               / c/             ,   \ ■ l

2,67

396.12

1,057,64

9,518.76

Locația 18

Piața Râmnicu Sărat 2

Str. Liviu Rebreanu nr. 1              |       I1'         ;      i |

2.67

2,350.00

6,274.50

56,470.50

Locația 19

Piața 23 August

Str. RoșuNicolae nr. 20            \c?^\

2.67

334.00

891.78

1,026.02

Locația 20

Piața Ozana

Str. Fetești nr. 23A                           /.        : <'' • •

2.67

1,124.00

3,001.08

27,009.72

Locația 21

Piața Republica Sediu Piețe

Șos Dudești-Pantelimon nr.3                       '

2.67

1,223.97

3,268.00

29,412.00

Locația 22

Piața Alexandru Vlahuță

-

2.67

554.00

1,479.18

13,312.62

Locația 23

Centrul Militar

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 12

2.67

1,040.00

2,776.80

24,991.20

Locația 24

D.I.T.L

Str. Câmpia Libertății nr. 36

2.67

660.77

1,764.26

15,878.34

Locația 25

D.I.T.L

Str. Sfânta Vineri nr, 32

2.67

394.66

1,053.74

9,483.66

Locația 27

D.E.P

Str. Ion Țuculescu nr. 42, corp CI

2.67

83.00

221.61

1,994.49

Locația 29

D.E.P.

Str. Matei Basarab nr. 32

2.67

147.17

392.94

3,536.46

Locația 30

D.E.P.

Calea Vitan nr. 43

2.67

68.21

182.12

1,639.08

Locația 31

D.E.P.

Str. Ștefan Nicolau nr. 2

2.67

95,94

256.16

2,305.44

Locația 32

D.E.P.

Aleea Ciucea nr. 2

2.67

105.57

281.87

2,536.83

Locația 33

D.E.P.

Str. Rodnei nr. 2

2.67

58.46

156.09

1,404.81

Locația 34

D.G.A.S.P.C.

Bd. I Decembrie 1918 nr. 12-14

2.67

2,028.28

5,415.51

48,739.59

Locația 35

D.G.A.S.P.C.

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14

2.67

1,100.00

2,937.00

26,433.00

Locația 36

D.G.A.S.P.C.

Bd. 1 Decembrie 1918nr. 12-14

2.67

532.00

1,420.44

12,783.96

Locația 37

D.G.A.S.P.C.

Str. Vasîle Lucaciu nr. 34

2.67

834.00

2,226.78

20,041.02

Locația 38

D.G.A.S.P.C.

Str. Vasile Goldiș nr. 1

2.67

3,048.00

8,138.16

73,243.44

Locația 39

D.G.A.S.P.C.

Str, Rotundă nr, 2

2.67

558.00

1,489.86

13,408.74

Locația 40

D.G.A.S.P.C.

Str. Jean Steriadi nr. 40 A

2.67

1,646.00

4,394,82

39,553.38

Locația 41

D.G.A.S.P.C.

Str. Jean Steriadi nr. 40 A

2.67

352.00

939.84

8,458.36

Locația 42

D.G.A.S.P.C.

Str. Jean Steriadi nr. 40 A

2.67

237.00

632.79

5,695.11

Locația 43

D.G.A.S.P.C.

Str. Codrii Neamțului nr. 4

2.67

580.00

1,548.60

13,937.40

Locația 44

D.G.A.S.P.C.

Str. Codrii Neamțului nr. 4

2,67

243.00

648.81

5,839.29

Locația 45

D.G.A.S.P.C,

Str, Nîță Elinescu nr. 64

2.67

524.04

1,399,19

12,592.71

Locația 46

D.G.A.S.P.C.

Str, Sergent Bonea Marin nr. 2

2.67

578.21

1,543.82

13,894.38

Locația 47

D.G.A.S.P.C.

Calea Vitan nr. 269

2.67

1,013.00

2,704.71

24,342.39

Locația 48

D.G.A.S.P.C.

Str. Marin Pazon nr. 2 B

2.67

3,229.90

8,623.83

77,614.47

Locația 49

D.G.A.S.P.C.

Str. Marin Pazon nr. 2 B

2.67

963.00

2,571.21

23,140.89

Locația 50

D.G.A.S.P.C.

Str. Marin Pazon nr. 2 B

2.67

250.00

667.50

6,007.50

Locația 51

D.G.A.S.P.C.

Str. Marin Pazon nr. 2 B                           '■ .

2.67

1,608.00

4,293.36

38,640.24

Locația 52

D.G.A.S.P.C.

Str, Marin Pazon nr. 2 B             /         ~ ” 7 \ -.A

2.67

492.00

1,313.64

11,822.76

Locația 53

D.G.A.S.P.C.

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 9 J        / $?/ ț.       ;      |

2.67

790.00

2,109.30

18,983.70

Locația 54

D.G.A.S.P.C.

Aleea Râmnicu Sărat nr. 1            (       1 ■       ;       /

2.67

428.00

1,142.76

10,284.84

Locația 55

D.G.A.S.P.C.

Aleea Prevederii nr. 6                  ''-/'a       .

2.67

804.00

2,146.68

19,320.12

Locația 56

D.G.A.S.P.C.

Str. Pictor Gheorghe Tăttărăscu nr, 10       '      .,A

2.67

8,657.15

23,114.59

208,031.31

Locația 57

D.G.A.S.P.C.

Str. Lunca Bradului nr. IA

2.67

1,429.60

3,817.03

34,353.27

Locația 58

D.G.A.S.P.C.

Str. Cerceluș nr. 50-52

2.67

549.28

1,466.58

13,199.22

Locația 59

D.G.A.S.P.C.

Str. Parfumului nr. 2-4

2.67

3,116.00

8,319.72

74,877.48

Locația 60

D.G.A.S.P.C.

Str, Lunca Moldovei nr. 1, bl. B4, sc. A, et. 10, ap. 44

2.67

61.62

164.53

1,480.77

Locația 61

D.G.A.S.P.C.

Str. Prevederii nr. 4, bl. D8, sc. 1, et. 5, ap. 34

2.67

77.51

206.95

1,862.55

Locația 62

D.G.A.S.P.C.

Str. L. Rebreanu nr. 39, bl, PM 22, et. 3, ap. 16

2.67

56.19

150.03

1,350.27

Locația 63

D.G.A.S.P.C.

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 13, bl.10, sc.A, et. 7, ap. 26

2.67

78.63

209.94

1,889.46

Locația 64

D.G.A.S.P.C.

Str. Gura Vadului nr. 4, bl, G 25, sc. B, ap. 20

2.67

78.59

209.84

1,888.56

Locația 65

D.G.A.S.P.C.

Str. Liviu Rebreanu nr. 32 C, bl. PM 72, sc. 1, et. 1, ap. 10

2.67

89.63

239.31

2,153.79

Locația 66

D.G.A.S.P.C.

Str. Răcari nr. 55, bl, 71, sc. 1, et. 1, ap. 5

2.67

63.82

170.40

1,533.60

Locația 67

D.G.A.S.P.C.

Str, Onisifor Ghibu nr. 8, bl. O 29, sc.4, parter, ap. 42

2,67

81.05

216.40

1,947.60

Locația 68

D.G.A.S.P.C.

Aleea Giurgeni nr. 13-17, bl. F 10, sc. 2, parter, ap. 12

2.67

80.06

213.76

1,923.84

Locația 69

D.G.A.S.P.C.

Aleea Giurgeni nr. 13-17, bl. F 10, sc. 2, parter, ap. 21

2.67

75.87

202.57

1,823.13

Locația 70

D.G.A.S.P.C.

Str. Fetești nr. 4, bl. F 5, sc. B, et. 4, ap, 30

2.67

61.43

164.02

1,476.18

Locația 71

D.G.A.S.P.C.

Str. Plt. Marin Pazon nr. 4, bl. G 28, sc. E, et. 4, ap. 49

2.67

78.59

209.84

1,888.56

Locația 72

D.G.A.S.P.C.

Str. Jean Steriadi nr. 27, bl. L 15, sc. 5, et. 10, ap. 217

2.67

60.58

161.75

1,455.75

Locația 73

D.G.A.S.P.C.

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, bl. L 14, sc. 5, et. 9, ap. 215

2.67

59.83

159.75

1,437.75

Locația 74

D.G.A.S.P.C.

Str. Gura lalomiței nr.7, bl.8, sc 4, et. 6, ap. 157

2.67

66.69

178.06

1,602.54

Locația 75

D.G.A.S.P.C.

Str. Gura lalomiței nr. 7, bl,8, sc 4, et, 6, ap 157

2.67

69.35

185.16

1,666.44

Locația 76

D.G.A.S.P.C.

Str. Schitului nr. 16, bl. 43, sc. 2, et. 7, ap. 93

2.67

63,74

170.19

1,531.71

Locația 77

D.G.A.S.P.C.

Str. Râmnicu Vâlceanr. 30, bl. 15, sc. I, ap. 2

2.67

65.00

173.55

1,561.95

Locația 78

D.G.A.S.P.C.

Str. Gura Ialomiței nr.7, bl.8, sc.4, et.10, ap. 176

2.67

67.20

179.42

1,614.78

Locația 79

D.G.A.S.P.C.

Aleea Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 3, et, 3, ap. 26

2.67

74,11

197.87

1,780.83

Locația 80

D.G.A.S.P.C.

Str. Mizil nr. 5, bl. G 18, sc. E, ap.47

2.67

81.02

216.32

1,946.88

Locația 81

D.G.A.S.P.C.

Drumul Gura Vadului nr. 2, bl. G 27, sc. A, et. 2, ap. 5

2.67

81.51

217.63

1,958.67

Locația 82

D.G.A.S.P.C.

Str. Răcan nr. 16, bl. 44 A, sc. I, parter, ap. 3

2.67

71.04

189.68

1,707.12

Locația 83

D.G.A.S.P.C.

Str. Liviu Rebreanu nr. 32 B, bl. PM 71, sc. 1, et. 1, ap. 7

2.67

66.39

177.26

1,595.34

Locația 84

D.G.A.S.P.C.

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 31, bl. 17 A, sc. 1, et. 5, ap. 29

2.67

67.23

179.50

1,615.50

Locația 85

D.G.A.S.P.C.

Str. Liviu Rebreanu nr. 32 A, bl. PM 70, sc. 1, et. 1, ap. 10

2.67

65.93

176.03

1,584.27

Locația 86

D.G.A.S.P.C.

Al. Fizicienilor nr. 14, bl, 1 G, sc, 1, et, 4, ap, 44

2.67

63.11

168.50

1,516.50

Locația 87

D.G.A.S.P.C.

Str. Radu Gheorghe nr.3, bl.ll, sc.l, et.8, ap.35

2.67

68.85

183.83

1,654.47

Locația 88

D.G.A.S.P.C.

Str. Poștașului nr. 4, bl. 10, sc. 1, et. 6, ap. 25

2.67

74.15

197.98

1,781.82

Locația 89

D.G.A.S.P.C.

Str. Tina Petre nr. 5, bl. L41, sc.2, et. 10, ap. 78

2.67

64.67

172.67

1,554.03

Locația 90

D.G.A.S.P.C.

Str. Poștașului nr. 6, bl. 9, sc. 1, et. 9, ap. 39

2.67

42.06

112.30

1,010.70

Locația 91

D.G.A.S.P.C.

Str, Jean Steriadi nr. 2, bl.G4, sc.A, et.10, ap.51

2.67

50.98

136.12

1,225.08

Locația 92

D.G.A.S.P.C.

Aleea Buhuși nr. 1, bl, 4, sc. 3, et. 3, ap. 127

2.67

52.28

139,59

1,256.31

Locația 93

D.G.A.S.P.C.

Str. Baraj Bicaznr.9, bl.M31, sc.B, et.7, ap.534

2,67

27.60

73.69

663.21

Locația 94

D.G.A.S.P.C.

Str. Theodor Pallady nr. 25, bl. V 11, sc. D, et. 9, ap. 169

2.67

51.14

136,54

1,228.86

TOTAL

61,352.99

163,812.48

1,474,312.32


Comisia de analiză a documentației

Președinte-Petrică Marioara- Direcția Administrativă și Management Informațional  Membru Secretar- Ovidiu Tripa- Direcția Administrativă și Maița^ement Informațional Membru - Șerban Maria Cristina- Direcția Economică Membru - Ilie Constanța- Direcția Investiții și Achiziții Membru-Gălățanu Robert Alexandru- Direcția JuridicăSC 0PS3-Ordine și Protecție S3 SRL, reprezentată de Bunescu AlexanHru\y
SECTORULUI

BUCUREȘTI^ J


www.primarie3.r0----


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Nr. 375621/12.04.2019


romania2019.eu

Președinția Românie) îa Consiliu! Uniunii Europene


TELEFON (004 021) 340 4011 / 341 07 vs FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL adminîstralîv@pnmane3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București

nt, r2—

+KXS3

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ


/fr Z r vL e \Z'\-

Referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii având ca obiect “Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”, desfășurat în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comisiei de analiză a documentației numită prin Dispoziția nr. 1507/02.04.2019, din documentele depuse de ofertantul Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, în cadrul procedurii, constată următoarele:

Raportat la prevederile art31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 2 lit.f și g din HCLS 3 nr. 98/29.03.2017, depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, întrucât:

 • f) asociații: 1. Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță;

 • 2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul în Bdul Basarabia nr. 256G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1.2, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790

 • g) capital social: 500.000 lei divizat în 100 de părți sociale, flecare în valoare nominală de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 495.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

 • - Societatea Administrare Active Sector 3 SRL 5.000 lei, corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

  ' KlJhj     PRIMĂRIA^)

  SECTORULUI < ’■             BUCUREȘTI J|l


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 190/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale Societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 99 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99%, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL deținând o parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Fața de cele mai sus menționate, Direcția Administrativă și Management Informațional, prin Serviciul Administrativ, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31, alin (1) din Legea nr. 98/2016.

Director Executiv,

Radu Alexandru Munteanu

Șef Serviciu,
Ufu Q Aib 0 b Q) /    Oty\

o ,un.        CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

nr..............data........................

/ /

b' iB

Va V:


•/

 • 1. Preambul

în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate in continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instmcțiuneanr. l/2018din26octomhrie2018 privindmcxîul de interpretare a aplicării prevederilor <irt.31dinl.cge<i nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr......................

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 ai Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3"

s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între:

Părțile contractante:

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R046TREZ70324670220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

 • B. SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, cu sediul în Calea Vitan nr. 154-

158, Clădire Administrativă, sector  3,  înregistrată  la Registrul  Comerțului cu  nr.

J40/5480/19.04.2017, cod unic   de   înregistare   37410026,    având cont   nr.

R087TREZ7035069XXX019268, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Bunescu Alexandru, având funcția de Administrator, în calitate de prestator, pe de alta parte.

Avizat,         //

iștrativă și Management Informațional    Direcția Economică

nu                               Octavian Ghgțt^/

Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte


 • 2.1 în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. contract de servicii - contractul care are ca obiect prestarea de servicii;

 • c. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. servicii - servicii ce fac obiectul prezentului contract;

 • f. reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a punerii în funcțiune a produselor livrate sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract;

 • g. reprezentantul prestatorului - persoana desemnata de prestator sa primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de Achizitor;

 • h. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • i. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)

 • 3. Interpretare

  • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 Termenul “zr'sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

  • 3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu. documentele contractului.


Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului                                           /      .

  • 4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de mentenanță, la construcțiile administrate de către

Consiliul Local Sector 3 .                                                                      ; :

 • 4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 1.754.431,66 inclusiv TVA, din care TVA 280.119,34, reprezentând 1.474.312,32 lei exclusiv TVA, conform prețurilor aferente, conform Proces verbal al comisiei de analiză nr. 375593/12.04.2019 aprobat prin H.C.L.S 3 nr.............din.............

5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibile prestatorului de către achizitor, va fi valoarea totală a serviciilor, în sistem de abonament lunar, aferente suprafețelor clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, conform Anexa.

 • 5.3 Sursa de finanțare: Bugetul local și alte surse legal constituite.


Avizat /                                            Avizat,

Avizat, Direcția Juridică, Serviciul legislație și AvizareDirecția Administrativă și Management Informațional Direcția Economică ^Radu7/^£xihnirii-Mupteanii                                 Octavia       1


6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți și până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire, prin act adițional, în limita fondurilor bugetare aprobate pentru acest articol.

7. Executarea contractului

 • 7.1 Executarea contractului începe după semnarea contractului si emiterea Notei de comandăr^-^

  8. Documentele contractului

  8.1 Documentele contractului sunt:

  • i.

  • ii.

  • iii.

  • iv.

  • v.


Anexa 1 - Caietul de sarcini;                                                 ț |

Anexa 2 - Propunerea tehnică;

Anexa 3 - Propunerea financiară;                                           ^2;>v',

Proces-verbal al Comisiei de analiză;

orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 8.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9. Obligațiile principale ale prestatorului

 • 9.1 (1) Prestatorul se obliga să presteze serviciile aferente contractului la standardele și/ sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și Caietul de sarcini cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

(2) Prestatorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 9.2 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.4 Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializați/ certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

 • 9.5 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor din Caietul de Sarcini,

 • 9.6 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i.  reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii.   daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.7 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problemă aferentă serviciilor efectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 9.8 (1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de ipetodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului.


(2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena.'Siguranța la locul de muncă și normele


Avizat                                                  Aviza                                                        Avizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional Direct                                              Direcția Juridică,

Radu Alexandru Munteanu                                Octav                          Serviciul Legislație și Avizare Cjpnțracte

&


de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • 9.9 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e~mail și telefon.

 • 9.10 Prestatorul are obligația de a îndeplini următoarele cerințe în cadrul abonamentului lunar (transportul, montajul, materialele si piesele necesare fiind incluse în preț) și de a urmări asigurarea întregului ansamblu de măsuri de întreținere și reparare, care se efectuează în mod periodic, la intervale de timp bine determinate cât și în cazul în care apare vreo intervenție neprevăzută sau accidentală.

 • 9.11 Prestatorul se obligă să nu sub contracteze obiectul prezentului contract.

a. Sistem antiefracție, antiincendiu, alarmare la fum și gaz.

Pentru funcționarea în condiții și parametrii normali a acestor sisteme este necesară achiziționarea unor servicii de mentenanță.

Mentenanța constă în:

 • - intervenții la cerere din partea beneficiarului;

 • - remedierea defecțiunilor;

 • - înștiințarea beneficiarului de defecțiunile apărute;

Prestatorul trebuie să aibă în vedere ca sistemul să funcționeze 24 din 24 de ore,ry ,  .


b. Sistemul antiefracție (Anexa 1).

Cerințe tehnice minime.

 • - menținerea echipamentelor în stare de funcționare;

 • - să se facă intervenții la cerere și cel puțin o dată pe lună;

 • - verificarea surselor de alimentare pentru funcționarea în parametrii optimi;

 • - înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție;

 • - stabilirea măsurilor de protecția muncii;

 • - instruirea personalului ori de câte ori este nevoie;

Pentru mentenanța sistemului antiefracție prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - să beneficieze de personal calificat în domeniul sistemelor de alarmare în caz de efracție;

 • - să beneficieze de capacitatea tehnică pentru intervenția și depanarea acestui sistem;

 • - să dispună de Licența emisă de organele abilitate conform Legii nr. 333 / 2003 și H.G. 1010 / 2004 cu modificările și completările ulterioare.

Atât în timpul cât și după încheierea contractului, prestatorul este obligat să nu divulge componența, amplasamentul și parolele sistemului antiefracție decât cu aprobarea în scris a autorității contractante.

c. Sistemul antiincendiu, alarmare la fum și gaz (Anexa 2).

Pentru funcționarea în condiții și parametrii normali a sistemului detecție incendiu este necesară achiziționarea unor servicii de mentenanță, service la sistemul și instalațiile de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Prestatorul trebuie să aibă în vedere ca sistemul să funcționeze 24 din 24 de ore pentru a asigura protecția clădirii în caz de incendiu.

Cerințe tehnice minime:

 • - verificarea lunară de către prestator a ansamblului instalației si aparaturii de control și semnalizare a sistemului;

 • - indicatoarele optice și sonore ale echipamentului de controlai semnalizare sunt funcționale, iar în cazul defectării acesta va fi înregistrat;

  Avizat       /

  Direcția Administrativă și Management Informațional

  Radu^Jgxaj^ru^M^team^


  Avizat, Direcția Ec Oclavian/GhețAvizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgp& Vișan

T

 • - sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare;

 • - cu ocazia verificării lunare se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare alta indicație sau dispozitiv suplimentare;

 • - sunt verificate funcțiile de monitorizare a echipamentului de control și semnalizare;

 • - sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau instalator;

 • - sunt analizate orice modificări structurale sau de destinație care pot afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmă și sirenelor de alarmare.

~ este verificat fiecare detector privind operarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului;

 • - capabilitatea echipamentului de control și semnalizare de a acționa fiecare dintre dispozitivele suplimentare;

 • - sunt inspectate vizual toate echipamentele și cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate și protejate corespunzător;

 • - sunt examinate și testate bateriile;

 • - înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite sunt incluse în prețul abonamentului;

Pentru mentenanța sistemului de detecție incendiu prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - să dispună de Autorizație emisă de Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul Național pentru Securitatea la Incendiu și Protecție Civilă, privind: „Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu”, în termen de valabilitate la data prestării serviciilor contractate.

Atât în timpul cât și după încheierea contractului, prestatorul este obligat să nu divulge componența, amplasamentul și parolele service la sistemul și instalațiile de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu unui terț, decât cu aprobarea în scris a autorității contractante.,’' .

Garanția și condiții service.                                                         "   '     '   -

d. Servicii de reparare și autorizare I.S.C.LR. (Anexa 3)


Scopul achiziției.

Desfășurarea în bune condiții a activităților specifice beneficiarului cu respectarea legislației în vigoare.

Cerințe tehnice minime:

Autorizarea funcționării centralelor termice folosind combustibil gazos și a aparatelor sub presiune se va face obligatoriu prin respectarea prescripțiilor tehnice I.S.C.LR.

Operațiile ce se vor efectua în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului:

 • - curățirea aparatului;

 • - verificarea și reglarea instalației de ardere;

 • - verificarea supapelor de siguranță;

 • - înlocuirea și repararea echipamentelor defecte conform devizului aprobat de achizitor; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție;

Cerințele de mai sus sunt prevederi minimale care pot fi extinse în raport cu complexitatea serviciilor necesare și cu respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește verificarea tehnică periodică obligatorie a instalației de utilizare gaze naturale.

 • e. Service centrale termice (Anexa 3).              /j

Scopul achiziției.                                  //Avizat,

Direcția Juridică,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

mtracte aAișan


Desfășurarea în bune condiții cu respectarea legislației în vigoare a centralelor tehnice aflate în locațiile și având caracteristicile tehnice conform anexei.

Cerințe tehnice minime:

Cazane de fontă și oțel:

 • - curățirea cazanului (drumuri de fum, focar);

 • - verificarea etanșeității cazanului;

 • - verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;

 • - verificarea pompelor de circulație;

 • - verificarea tensiunii de alimentare;                                                  I jd f !

 • - verificarea funcționării boilerelor instalate la microcentrale;

 • - verificarea tirajului coșului de fum,

Arzătoare pe gaz:

 • - verificarea tensiunii de alimentare;

 • - verificarea filtrului stabilizator de gaz;

 • - verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gaz-analizatorului la echipamente de peste 50.000 kcal/h;

 • - verificarea și reglarea electrozilor de aprindere ionizare;

 • - verificarea electrovanelor și a dispozitivelor de siguranță;

 • - verificarea presostatelor de aer și gaz;

 • - verificarea funcționării blocului de comandă și simularea avariilor.

Cerințe obligatorii:

Operatorul va analiza simptomele prezentate de echipament.

Operatorul diagnostichează echipamentul, menționează în formular sesizează orice problemă constatată în funcționarea acestuia.

Remedierea defecțiunilor se va face conform documentației tehnice însoțitoare a echipamentului.

Se vor folosi numai piese de schimb conforme cu echipamentul respectiv.

In urma serviciilor de service operatorul va efectua operațiile prevăzute la punerea în funcțiune.

întreaga intervenție este consemnată amănunțit de către operator în formularul de sesizare care apoi va fi semnat de utilizator și în livretul echipamentului.

Operatorul va întocmi formularul de sesizare și îl va depune în dosarul utilizatorului, înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție.

 • f. Supraveghere și verificare tehnică privind utilizarea instalațiilor / echipamentelor din domeniul instalațiilor sub presiune (R.S.V.T.I). (Anexa 3).

Pentru activități specifice prevăzute în legislația în vigoare în materie de supraveghere și verificare tehnică a instalațiilor / echipamentelor din dotarea beneficiarului este necesar un operator R.S.V.T.I. care să fie autorizat I.S.C.I.R.

Operatorul R.S.V.T.I. va avea lunar următoarele obligații specifice:

în exercitarea activității, persoanele fizice și juridice autorizate ca operator R.S.V.T.I. au îndatorirea să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și reparațiile instalațiilor / echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R. să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.

în acest sens, în afara obligațiilor prevăzute în cap. III din Legea nr. 64 / 2008_privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare, operatorul R.S.V.T.I. mai are și următoarele obligații specifice:                        Z)

7 meniul I.S.C.I.R. ale deținătorului /


Avizat, Direcția Juridica, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Geor&a^ Vișan

 • - efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcționării instalațiilor / echipamentelor pentru care autorizarea funcționării se face de către LS.C.LR, potrivit prescripțiilor tehnice aplicabile;

 • - înregistrarea tuturor echipamentelor / instalațiilor deținătorului / utilizatorului, supuse autorizării LS.C.LR, la inspecția teritorială de care aparțin;

 • - admiterea funcționării instalațiilor / echipamentelor, care se fac de către operatorul R.S.V.T.I, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;

 • - efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele / instalațiile pentru care prescripțiile tehnice solicită acest lucru;

~ verificarea existenței documentelor însoțitoare ale instalațiilor / echipamentelor din domeniul LS.C.LR, conform actelor normative aplicabile;

 • - întocmirea și actualizarea existenței centralizate pentru toate instalațiile / echipamentele din domeniul LS.C.LR;

 • - afișarea la loc vizibil a instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor / echipamentelor LS.C.LR, precum și a celor ale liniilor tehnologice în care este încadrată / încadrat instalația / echipamentul;

 • - oprirea din funcțiune a instalațiilor / echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordată cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale;

 • - informarea în scris a conducerii deținătorului / utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor / echipamentelor;

 • - urmărirea realizării în termen a dispozițiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică;

 • - examinarea și vizarea registrelor de evidență a funcționării instalațiilor / echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;

 • - pregătirea instalațiilor / echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale și participarea activă la efectuarea acestora;

 • - anunțarea de îndată a inspecției teritoriale de care aparține despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele / instalațiile pe care le au în evidență;

 • - participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele / instalațiile LS.C.LR. pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

 • - informarea în scris a inspecției teritoriale unde este înregistrată / înregistrat instalația / eșliipamBftulȚj

în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de echipamente / instalații în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;               | ; î

 • - anunțarea inspecției teritoriale unde este înregistrată / înregistrat instalația / echipamentuLîn^ vederea scoaterii din evidență în cel mult 15 zile de la data casării, precum și prezentarea-^ documentelor de casare;

 • - întocmirea unui proces-verbal de oprire din funcțiune pentru instalațiile care intră în conservare și transmiterea acestuia la I.S.CJ.R. în termen de 15 zile;

anunțarea în scris a conducerii deținătorului / utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalații sau echipamente LS.C.LR. din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;

 • - anunțarea în scris a inspecției teritoriale care a eliberat autorizația, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu deținătorul / utilizatorul instalației / echipamentului;

 • - desfășurarea activității cu respectarea obligațiilor și răspunderilor prevăzute în prescripțiile tehnice LS.C.LR. și în celelalte dispoziții legale în domeniu;

 • - înlocuirea și repararea echipamentelor defecte; garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor de achiziție;

In afara obligațiilor prevăzute în alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator R.S.V.T.I. are și următoarele obligații specifice:

 • - transmiterea către inspecția teritorială a datelor de identificare ale operatorului / operatorilor R.S.V.T.I. desemnat / desemnați pentru fiecare deținător / utilizator;

 • - verificarea ca operatorii R.S.V.T.I, nominal’              j/ 'bligațiile prevăzute în alin. (2) și cele

din prescripțiile tehnice aplicabile;

Avizat J

Direcția Administrativă și Management Informațional Radu Alexandru-MuHtcanu ~ informarea în scris a inspecției teritoriale emitente a autorizației, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației.


Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Geora^W-Vișan


- răspunde împreună cu deținătorul / utilizatorul, de luare a măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prescripției tehnice, privind siguranța în funcționare a aparatelor.

g. Serviciile de verificare PRAM la instalațiile electrice (Anexa 4).

Au ca scop:

 • - verificarea periodică a instalațiilor electrice, prizelor de pământ și centurilor de împământare și emiterea unor rapoarte de încercări pentru instalația respectivă;

 • - prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;

 • - prevenirea incendierii clădirilor și distrugerii aparaturii electrice și electronice;

 • - verificarea continuității nulului de protecție.

Cerințe tehnice minime:

 • - prestatorul va trebui să dețină autorizarea de funcționare emisă de Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei (ANRE) în baza Ordinului nr. 11 / 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;

 • - prestatorul va trebui să dețină atestat minim Al, conform art.12 din Ordinul nr. 23 / 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, executa și verifică instalații electrice;

 • - prestarea serviciilor se va efectua doar cu personal calificat ANRE, conform normativului 17/2011 și a legislației ANRE în vigoare, cu aparate special (etalonate / verificate metrologic);

 • - verificarea prizelor de împământare tip PRAM se va face conform STAS 12604 / 4 și normativului

17/2011.

Astfel se vor verifica și se vor emite buletine de verificări pentru următoarele: / ?. 7 ț—

 • - fiecare priză de pământ în parte;                                                      /             /

 • - continuitatea legăturii între prize de pământ și tablourile electrice.                    I y I ;

în urma verificării, prestatorul va comunica în scris deficiențele constatate ^r>mă^uri. de . r remediere ce urmează a fi luate.

Garanția pentru piesele și echipamentele înlocuite se asigură conform documentelor-fie achiziție.

h. Serviciul de service pentru centralele telefonice, precum și terminalelor, rețelelor și porturilor aferente acestora (Anexa 5).

Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea;

- Prestatorul se obligă să intervină pentru remedierea defecțiunilor în maxim o oră de la solicitarea achizitorului, în vederea asigurării transmisiei de voce fixă și date;

i. Serviciul de verificare și încărcare a stingătoarelor (Anexa 6).

Prestatorul are obligația de a îndeplini următoarele cerințe privind serviciile de verificare și încărcare a stingătoarelor de incendiu din dotarea Primăriei Sectorului 3:

 • - să asigure forța de muncă, piesele, materialele, instalațiile și echipamentele necesare efectuării operațiunilor specifice acestor servicii;

 • - să asigure transportul gratuit al stingătoarelor de la și la achizitor;

 • - să fie atestat pentru prestarea serviciilor cerute prin prezentul caiet de sarcini;

 • - să garanteze stingatoarele conform legislației în vigoare;

 • - să fie responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța, tuturor operațiunilor obligatorii executate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor ^vigoare, după cum urmează: demontat


Avizat h                                               Avizat,                                                       Avizat,

Direcția .^dniinistrativă și Management Informațional Direcția Economică                                 Direcția Juridica,

Radu^J^țajjdru^Munteanu                                Octavian <5he                   Serviciul Legislație și Avizare Contracte stingător, golit stingător, curățat stingător, verificat și gresat subansamble stingător, proba de presiune recipient stingător, încărcat butelie cu dioxid de carbon sau după caz presurizat stingător cu azot, încărcat stingător cu pulbere, etichetat stingător.


j. Serviciul de service pentru sistemele de climatizare și aparatele de aer condiționat (Anexa 8)

Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea;

Prestatorul se obligă să intervină pentru remedierea defecțiunilor în maxim o oră de la solicitarea achizitorului, în vederea asigurării desfășurării activității conform prevederilor legislației privitoare la Securitatea și sănătatea muncii.

k. Serviciul de service pentru ascensoare și alte instalații de ridicat (Anexa 9).

Cerințe tehnice minime:

 • - privind inspectarea periodică a ascensoarelor:

 • - revizii tehnice curente (două pe lună) în care se execută operații conform Prescripțiilor Tehnice LS.C.I.R;

 • - revizii generale (una la un an / ascensor) în care se execută operații conform Prescripțiilor Tehnice

 • I.S.C.LR;

 • - în situația în care, în urma unei intervenții, se constată funcționarea defectuoasă a ascensoarelor, prestatorul va lua toate măsurile care se impun pentru remedierea acestuia și aducerea acestora la parametrii tehnici și funcționali normali;

 • - intervențiile operative se fac: în maxim 30 (treizeci) de minute de la sesizarea telefonică, dacă ascensorul s-a oprit cu persoane între etaje și în maximum 60 (șaizeci) de minute de la sesizarea telefonică, pentru alte situații reclamate în intervalul 07-19, după ora 19, în dimineața zilei următoare începând cu ora 07;

 • - în cazul în care un element component al ascensoarelor nu se poate repara la sediul beneficiarului, demontarea, montarea și transportul în siguranță a acestuia în același loc este suportată de prestator;

 • - prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea conform legilor în vigoare;

~ prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în perioada convenită prin contract, precum și pentru calitatea și compatibilitatea elementelor sistemului care se înlocuiesc;

 • - prestatorul trebuie să fie autorizat I.S.C.LR, să asigure gratuit operator autorizat R.S.V.T.I. și este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

 • - prestatorul are obligația să elibereze și să asigure obținerea tuturor documentelor necesare funcționării corecte și legale a ascensoarelor;

 • - prestatorul trebuie să asigure 24 de ore din 24, un dispecerat accesibil pentru beneficiar în vederea sesizărilor telefoane, ce vor fi afișate în cabină și pe exteriorul ușilor.

1. Serviciile de întreținere a instalațiilor electrice, instalațiilor de încălzire, instalațiilor tehnico-sanitare și canalizare.

Prestatorul se obligă să asigure desfășurarea în bune condiții a activităților specifice Primăriei Sectorului 3 și asigurarea condițiilor de confort pentru chiriașii care locuiesc în iniobijeleaflate în administrarea Consiliului Local Sector 3? cu respectarea legislației în vigoare.

// i ; -1Y

m. Instalații electrice de joasa tensiune (inclusiv generatoare electrice/- Anexa 7). ; y»

| 'J     t;           i     H


(          r ■ ■■■ ■■■■■ —

Cerințe tehnice minime:

l

Avizat h                                              Avizat,

DirecHaxAdjTtinistrativă și Management Informațional    Direcția Eco

Ra^iT^exăndru Munteanu                            Octavian Ghe


A'

, ;Ș:>

Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare^Cpntracte  Geor^e^a Vișan

Instalații electrice de lumină și de forță compuse din: tablouri electrice de distribuție, circuite de prize monofazice, circuite pentru iluminat, circuite de iluminat de siguranță, corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente de diferite dimensiuni, corpuri de iluminat de tip plafonieră, comutatoare și întrerupătoare, generatoare electrice, alte aparate componente ale instalației electrice, etc.

Prestatorul se obligă sa asigure funcționarea în totalitate a instalațiilor și aparatelor în condiții corespunzătoare.

n. Instalații de încălzire.

Cerințe tehnice minime:

Ansamblul instalațiilor compuse din corpuri statice, conducte încălzire, robineli, vane etc. racordate la RADET sau centrale termice proprii;                                  /z .

Prestatorul se obligă să asigure funcționarea în totalitate a instalațiilor și aparatelor în condiții\

corespunzătoare.


o. Instalații tehnico-sanitare pentru apă și canalizare

Cerințe tehnice minime:                                                             '

Prestatorul se obligă să asigure funcționarea ansamblurilor instalațiilor sanitare pentru apă rece și caldă menajeră și canalizare compusă din conducte principale de distribuție de apă rece și caldă menajeră, coloane de alimentare cu apă rece si caldă menajeră care străbat imobilul, asigurând alimentarea cu apă rece și caldă menajeră la toate nivelurile, conducte de legătură de la coloane la punctele de consum, punctele de consum (baterii, robineți, pisoare, lavoare, vase wc, etc), sifoane de pardoseală, etc. existente la WC-uri, spații de depozitare, stații hidrofor, etc.

Conductele din grupurile sanitare pot fi îngropate sau mascate;

Lucrări de reparații, curățări, vidanjări la instalații de canalizare interioare și exterioare.

p. Lucrări de reparare și întreținere mobilier, uși, ferestre, feronerie, etc. din metal, lemn, PVC, etc.

Prestatorul se obligă să asigure funcționarea în bune condiții a activităților specifice Primăriei Sectorului 3 și asigurarea condițiilor de confort pentru chiriașii care locuiesc în imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, cu respectarea legislației în vigoare.

q. Lucrări de reparații locale pentru tencuieli, vopsitorii, zugrăveli, pardoseli.

Prestatorul se obligă să asigure funcționarea în bune condiții a activităților specifice Primăriei Sectorului 3 și asigurarea condițiilor de confort pentru chiriașii care locuiesc în imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, cu respectarea legislației în vigoare.

Considerații generale:

Mentenanța va asigura executarea tuturor reparațiilor, intervențiilor, necesare pentru buna funcționare a activității și se va efectua asupra tuturor instalațiilor, dotărilor, amenajărilor existente.

Prestatorul va desemna cel puțin o persoană cu responsabilități directe privind preluarea apelurilor de service și va prezenta modalitățile de contactare: telefon, fax sau e-mail.

Prestatorul este pe deplin responsabil, atât de siguranța tuturor operațiunilor, calificarea personalului folosit pe toată durata prestației (personal atestat și calificat pentru desfășurarea activităților ce urmează a fî contractate), cât și deținerea tuturor avizelor, autorizațiilor, licențelor sau certificatelor emise de către instituțiile abilitate în termen de valabilitate (copii documente doveditoare).                                                /)

Prestatorul are obligația de a asigura resursele umanZ/materiale, instalațiile, echipamentele

Avizat,


Direcția Juridică,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Gcoya^ta VișanIntervențiile la cererea beneficiarului se vor efectua în maxim 30 minute de la semnalare (în funcție de gravitatea defecțiunii).

Remedierea defecțiunilor se va face în maxim 24 ore de la semnalare (în funcție de necesitate). Se vor respecta următoarele norme de protecția muncii:

 • - Norme PSI aprobate cu ordinal MTTc nr 21 / 198 și completat cu Ord. MTTc. nr. 1650 /1988, PI 18 /1999, PE118 / 2 / 2013, PI 18 / 3 / 2015, PE 107 /1995, legea 12 / 197, Ordinul MI 775-791 / 1998, HG 259/2005;

 • - Norme de protecția muncii / 2002;

 • - Legea de protecție a muncii nr. 90 / 1996 modificată prin Legea 177 / 2000 cu privire la protecția muncii și normele metodologice de aplicare;

 • - STAS 12604 /4,5 / 1989,1990 STAS 12604 / 1987;

 • - Norme specifice NSSM 23 / 1996; NSSM 57 / 1997; NSSM 37 / 1996; NSSM 12 / 1995; NSSM 65/2001;

 • - Decretul nr. 466 /1979 privind regimul produselor și substanțelor toxice;

 • - Legea nr. 126 / 1995 privind regimul materialelor explozive;

 • - Norme specifice de protecția muncii ce se referă la procesele tehnologice desfășurate la locul de

muncă al persoanei instruite;

 • - Norme generale de igienă a muncii;

 • - Instrucțiuni de securitate a muncii pentru activități specifice beneficiarului;        / / 1

Planul de măsuri a comitetului de securitate și sănătatea la locul de muncă.         |

Aceste masuri nu sunt limitative, prestatorul fiind obligat să ia toate măsurile'legale pentru prestarea în bune condiții a serviciilor fără apariția oricărui accident de muncă.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

 • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut laart.5.1. din prezentul contract, către SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, în contul deschis la Trezoreria Sector 3.

 • 10.2 Achizitorul se obliga să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

 • 10.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor prestatorului la Direcția Economică din cadrul Primăriei Sector 3, pe baza proceselor-verb ale de recepție a serviciilor.

 • 10.4 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului ce are ca obiect prestarea serviciilor de mentenanță la construcțiile administrate de către Consiliul Local Sector 3.

 • 10.5 (1) Achizitorul are obligația de apune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 10.6 (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 10.7 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 11.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reunește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduceai in valoarea contractului dobânda

l


Avizat |                                            Avizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional    Direcția Econoniic^'__

Radu AlexairarijiMunteanu                                Octavian Gh^țu


Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte
legală penalizatoare prevăzută la ari. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2 în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12. Garanția de bună execuție a contractului

 • 12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 73.715,62 lei fără TVA, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui,

 • 12.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatonil ,nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract, Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are (^biigația“de a:\ notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate./ j

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor

legale în vigoare.                                                                       \ '         •>

13. Modalități de plată

 • 13.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

 • 13.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

 • 13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 13.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 12.1, după verificarea și acceptarea

proceselor verbale de recepție a serviciilor de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.                    Z/

Avizat I                                           Avizat,          /                                          Avizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional Direcția EcoHoinidă^                                Direcția Juridică,

Radu /Mcxandru Mimteami                                Octavian Ghețu A              Serviciul Legislație și Avizare Contracte

14. Recepție, inspecții, teste și verificări

 • 14.1   Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica produsele/serviciile/lucrările livrate/prestate/executate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

15. Livrarea si documentele care însoțesc serviciile

*

 • 15.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini cerințele incluse în cadrul abonamentului lunar (transportul, montajul, materialele și piesele necesare fiind incluse în preț).

 • 15.2 Prestatorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc piesele necesare preștăriLde

servicii:

 • i.    factura fiscală;                                                                      1 / X~ ~

 • ii.    certificatul de origine;                                                           /X :

 • iii.    certificatul de calitate;                                                               J i X f

 • iv.    certificatul de garanție;                                                        'X;\

 • v.    declarația de conformitate.                                                       X :

 • 15.3 Certificarea de către achizitor a faptului că serviciile de mentenanță au fost prestate se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de prestator pentru execuție.

 • 15.4 Prestarea serviciilor de mentenanță se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a serviciilor și se semnează un proces verbal de recepție/ punere în funcțiune/ acceptanță.

A

16. începere, finalizare, întârzieri, sistare

 • 16.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.1 din prezentul Contract.

 • 16.2 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora, trebuie finalizate în termenul convenit de părți de la art. 6.1 din prezentul Contract.

 • 16.3 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract

și legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

 • 16.4 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 16.5 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 16.6 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 16.7 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita, justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze î/termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

Avizat Direcția Adu Radu Aiexaiîi

 • 16.8 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 16.9 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 16.10 Achizitorul își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

17. Rezilierea contractului

 • 17.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 17.2 Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor in perioada stabilita.

 • 17.3 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

  i.


Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

ii.


în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau.^Aa reorganizării judiciare sau a falimentului;                                           ‘ A,' s\

/■/A- AX

 • 17.4 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urina \ .

unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în Culpă,conform termenelor menționate anterior.                                                    \             ,

18. Amendamente                                                            i

 • 18.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 18.2 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 18.3 Părțile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adițional, pentru motive ce țin de întârzieri în obținerea avizelor/autorizațiilor necesare prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, motive ce vor fi comunicate în scris.

A

19. întârzieri în îndeplinirea contractului

 • 19.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada stipulată în contract.

 • 19.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în contract, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin modificarea acestei anexe.

 • 19.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de remediere, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

Avizat I                                             Avizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional Direcția Economii

Ra^i^ie^ndjruAl lintea nu                              Octavian Glietu7/

2O.Cesiunea

20.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016.                                                                   ’ C

 • 21. Forța majoră                                                           / y /

  • 21.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 21.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 21.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore,'jar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor până la apariția acesteia.                     

 • 21.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 21.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22 Soluționarea litigiilor

 • 22.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 22.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare .

 • 23. Dispoziții finale

  • 23.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

  • 23.2 In cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

  • 23.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

  • 23.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole

 • 24. Limba care guvernează contractul

  • 24.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 25. Comunicări

  • 25.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 25.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 25.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este

  -----------r,-----—---------’--------------------------------------------------; valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzur în Partea introductivă a prezentuluiContract.

 • 25.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 25.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 25.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

26. Legea aplicabilă contractului

 • 26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi..........................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar

Robert Sorin Negoiță

PRESTATOR,

SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 SRL Administrator,

Direcția Economică

Octavian Ghețu

Bun eseu Alexandru

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management Informațional

Radu Alexandru Munteanu


Avizat |

Direcția/Administrativă și Management Informațional

Radu Alexandrii-Miinteanu


ANEXA 1


Sistemul antiefracție

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrală detecție mișcare POWER SUPPLY - NAVAIO - 1 buc.

 • - Senzori detecție mișcare - 9 buc.

Control acces:

 • - Barieră automată cu cititor cârd și telecomandă - 1 buc.

Locația 2: Centrul Militar - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12

Sisteme Antiefracție:

 • - PARADOX - 1 buc.

Locația 3: Sediul Poliției Locale - Str. Ion Țuculescu nr. 42

Sisteme Antiefracție:

- Control acces - 5 puncte (cârd acces)

Locația 4: D.I.T.L. - Str. Sfânta Vineri nr. 32

Sisteme Antiefracție:1. Centrală de alarmare tip Power 1864 - 1 buc.

Tastatură LCD PK5500 - 1 buc.

Tastatură LCD PK5501 - 1 buc.

Tastatură LED PK5516 - 2 buc

Detector QUAD LC100PCI- 13 buc.

Detector de șoc-vibrații, VIBRO - 3 buc.

Detector geam spart LC105DGB - 3 buc.

Extensie 8 zone PC5801 - 3 buc.

Pedală panică PP01 - 3 buc.

Buton panică - 3 buc.

Set 2 emițătoare + 1 receptor wireless - 1 buc.

Sirenă exterior -1 buc.

Sirenă interior ~ 1 buc.

Cutie metalică - 2 buc.

Sursă alimentare 3 A - 2 buc.

Acumulator 12V, 7A - 3 buc.

Acumulator 12V, 2,4 A- 1 buc.

 • 2. Centrală de acces pentru o ușă bidirecțională AC 015-2 buc.

- Cititor de proximitate SEAC - COI 2 buc.

 • - Buton cerere ieșire PK 5516-2 buc.

 • - Yală electromagnetică aplicată -1 buc.

- Yală electromagnetică îngropată -1 buc. Avizat //

Avizat,

Direcția Economică. Octavian Ghețj]y \


ministrativă și Management Informațional

"Miinteanu

Locația 5: D.I.T.L. - Str. Câmpia Libertății nr. 36

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrală de alarmare tip Power 1864 - 1 buc.

 • - Tastatură cu afișaj LCD PK5500 - 1 buc.

 • - Tastatură LED PK5516 - lbuc.

 • - Tastatură LED 8 zone PK5508 - 3 buc.

 • - Detector QUAD LC100PI - 21 buc.

 • - Detector de șoc-vibrații, VIBRO - 2 buc.

 • - Detector geam spart LC105DGB - 7 buc.

 • - Extensie 8 zone PC5801 - 4 buc.

~ Pedală panică PP01 - 3 buc.

 • - Buton panică - 3 buc.

 • - Contact magnetic SM 35 - 24 buc.

 • - Set 2 emițătoare + 1 receptor wireless - 1 buc.

 • - Sirenă exterior - 1 buc.

 • - Sirenă interior - 1 buc.

 • - Cutie metalică - 3 buc.

 • - Sursă alimentare 3 A - 2 buc.

 • - Acumulator 12V, 7A - 3 buc.

 • - Acumulator 12V, 2,4 A - 1 buc.

 • 2. Centrală de acces pentru o ușă bidirecțională AC 015-4 buc.

 • - Cititor de proximitate SE AC - COI - 8 buc.

 • - Buton cerere ieșire PK 5516-4 buc.

 • - Yală electromagnetică aplicată - 4 buc.

 • 3. Echipament de vizualizare și înregistrare:

 • - Nvr ASN-716DF - 1 buc.

 • - Cameră video IPD-10MF23W - 12 buc.

 • - Cameră video AS-5110EZ-IR23 - 11 buc.

 • - Sursă alimentare STD-1212S - 23 buc.

Locația 6: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii ”Casa Noastră” - Str. Rotundă, nr. 2 Camere de supraveghere video:

-DVR 16 canale -lbuc.

 • - Camere de supraveghere video - 16 buc.

 • - Surse de alimentare - 2 buc.  Avizat, .

  Direcția Juridică,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte ' ți Georgeta Vișan*


-HDD-2 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 1 buc.

 • - Detectori de prezență - 8 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

 • - Apelator GSM - 1 buc.

 • - Buton panică - 1 buc.

 • - Module Wireless - 1 buc.

 • - Rețea -4 buc.

Avizat /{ jDtoicfe^Ârtinisferativă și Management Informațional Radu Alexandru Munteanu

Locația 7: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență ”Casa Max” - Str. Vasile Goldiș, nr. 1

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 2 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 32 buc.

 • - Surse de alimentare - 4 buc.

 • - HDD ~~ 3 buc.

 • - Monitor - 2 buc.

 • - Rețea - 2 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție -1 buc.

 • - Detectori de prezență ~ 7 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

 • - Apelator GSM - 1 buc.

 • - Buton panică - 1 buc.

 • - Module Wireless - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 8: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Plasament ”Pinocchio” - Str. Serg. Bonea Marin nr.2, bl. 13, parter

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video -19 buc.

 • - Surse de alimentare - 1 buc.

-HDD-2 buc.

~ Monitor ~ 1 buc.

~ Rețea - 1 buc.

Locația 9: D.G.A.S.P.C. - Creșa ”Titan” - Str. Cerceluș, nr. 50 - 52

Camere de supraveghere video:

- DVR 16 canale ---1 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 16 buc.

 • - Surse de alimentare - 2 buc.

-HDD-2 buc.

~ Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 1 buc.

~ Detectori de prezență - 16 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

 • - Apelator GSM - 1 buc.

 • - Buton panică ~ 1 buc.

 • - Module Wireless - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Avizat /

Direcția Administrativă și Management Informațional

B.ad«°Attcxandrn-Munteanii

' 1
Locația 10: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Zi „Licurici” - Str. Vasile Lucaciu, nr. 43

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 15 buc.

 • - Surse de alimentare - 1 buc.

 • - HDD - 2 buc.

~ Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 11: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Titan” - Str. Lunca Bradului, nr. 1 A

Camere de supraveghere video:

-DVR 16 canale-3 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 31 buc.

 • - Surse de alimentare - 4 buc.

-HDD-5buc.

 • - Monitor - 3 buc.

 • - Rețea - 3 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 1 buc.

 • - Detectori de prezență - 21 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

 • - Apelator GSM - 1 buc.

 • - Buton panică - 1 buc.

 • - Module Wireless - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 12: D.G.A.S.P.C. ~ Creșa „Trapezului”

- Aleea Prevederii, nr. 6Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale-1 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 14 buc.

 • - Surse de alimentare - 2 buc.

 • - HDD - 2 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 1 buc.

 • - Detectori de prezență - 10 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

 • - Apelator GSM - 1 buc.

 • - Buton panică - 1 buc.

 • - Module Wireless - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 13: D.G.A.S.P.C. - Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului” - Str. Codrii Neamțului, nr. 4


Camere de supraveghere video:

- DVR 16 canale - 1 buc.

/


Avizat fi                                              Avizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional   Direcția Eco

RajduAkfaafntiRtt»Munteanu                               Octavian Gne

 • - Camere de supraveghere video - 11 buc.

 • - Surse de alimentare - 1 buc.

 • - HDD - 2 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 1 buc.

 • - Detectori de prezență -10 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

 • - Apelator GSM - 1 buc,

 • - Buton panică - 1 buc.

 • - Module Wireless - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 14: D.G.A.S.P.C. - Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat” - Str. Râmnicu Sărat, nr. 1

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video -4 buc.

 • - Surse de alimentare - 1 buc.

 • - HDD - 1 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 15: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii „Unirea” - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14

Camere de supraveghere video:

~ DVR 16 canale - 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 15 buc.

 • - Surse de alimentare - 1 buc.

-HDD -2 buc.

~ Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 1 buc.

- Detectori de prezență - 13 buc.

- Sirenă de exterior - 1 buc.

- Apelator GSM - 1 buc.

- Buton panică - 1 buc.

- Module Wireless - 1 buc.

- Rețea - 1 buc.


Locația 16: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență „Floarea Speranței” - Calea Vitan

nr. 267 - 269

Camere de supraveghere video:


Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan


 • - DVR 16 canale - 2 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 24 buc.

 • - Surse de alimentare - 2 buc.

Avizat /1

Dirg.cți-aGdmini*straHvă și Management Informațional jntfdu~A!exahdru Munteanu

-HDD™ 4 buc.

 • - Monitor - 2 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Camere de supraveghere video:

 • - D VR 16 canale - 2 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 24 buc.

~ Surse de alimentare - 2 buc.

-HDD-4 buc.

 • - Monitor - 2 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 17: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL 1 Decembrie 1918 - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 - 14

Camere de supraveghere video:

 • - D VR 16 canale - 3 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 32 buc.

 • - Surse de alimentare - 4 buc.

 • - HDD - 5 buc.

 • - Monitor - 3 buc.

 • - Rețea ~ 3 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 1 buc.

 • - Detectori de prezență - 36 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

 • - Apelator GSM ~ 1 buc.

 • - Buton panică - 1 buc.

 • - Module Wireless - 1 buc.

 • - Rețea ~ 1 buc.

Locația 18: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ana” - Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 2 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 16 buc.

 • - Surse de alimentare - 2 buc.                                            x

 • - HDD - 3 buc.                                                   / ■ ■;Z ?,

 • - Monitor™ 2 buc.                                                      / / 5       ■  \

 • - Rețea - 2 buc.                                                             I                  î ț

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție ~~ 1 buc.

 • - Detectori de prezență - 10 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

 • - Apelator GSM - 1 buc.

 • - Buton panică - 1 buc.

 • - Module Wireless - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.


Avizat /î                                            Avizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional   Direcția

RajfaSgaMndni Sju nteanu                            Octavian

Avizat,

Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișanț


Locația 19: D.G.A.S.P.C. - Creșa "Potcoava” - Str. Pictor Ghe. Tăttărescu, nr. 10

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 3 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 39 buc.

 • - Surse de alimentare - 5 buc.

 • - HDD ™ 4 buc,

 • - Monitor - 3 buc.

 • - Rețea - 3 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 2 buc.

 • - Detectori de prezență - 40 buc.

 • - Sirenă de exterior - 2 buc.

 • - Apelator GSM - 2 buc.

 • - Buton panică - 2 buc.

 • - Module Wireless - 2 buc.

 • - Rețea - 2 buc.

Locația 20: D.G.A.S.P.C. - Creșa "Ghiocelul” - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 - 14

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 16 buc.

 • - Surse de alimentare - 2 buc.

 • - HDD - 2 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 21: D.G.A.S.P.C. ~ Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități "Samuel” -

Str. Codrii Neamțului, nr. 4

Camere de supraveghere video:

- DVR 16 canale - 1 buc.

X--- ---'■’■■■

- Camere de supraveghere video - 16 buc.

/ / ’ ; \

I (            :■                    , .!■

- Surse de alimentare - 1 buc.

-HDD-2 buc.

A X             ,Z\-

- Monitor - 1 buc.

- Rețea-1 buc.

Locația 22: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii "Pistruiatul” - Str. Niță Elinescu, nr.64

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 16 buc.

 • - Surse de alimentare - 2 buc.

-HDD-2 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.


Locația 23: D.G.A.S.P.C. - Compartiment de Recuperare

ladiatorul” ~ Str. Niță Elinescu, nr.64Camere de supraveghere video:

Avizat                                                 Avizat,

Directi Administrativă și Management Informațional   Direcția Econ’oițhțcă


andru-AJunteanu                               Octavian Gfiei

 • - DVR 16 canale - 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 12 buc.

 • - Surse de alimentare - 4 buc.

-HDD-2 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 24: D.G.A.S.P.C. - Casa de Tip Familial ”Crinul Alb” ~ Str. Jean Steriadi nr. 40A

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video......12 buc.

 • - Surse de alimentare - 4 buc.

-HDD -2 buc.

 • - Monitor - 1 buc,

 • - Rețea ~ 1 buc.

Locația 25: D.G.A.S.P.C. - Centrul ”Casa Soarelui” - Str. Marin Pazon nr. 2 B

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale -1 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 12 buc.

 • - Surse de alimentare ~ 1 buc.

 • - HDD - 2 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 1 buc.

 • - Detectori de prezență - 10 buc.

 • - Sirenă de exterior ~~ 1 buc.

 • - Apelator GSM - 1 buc.

 • - Buton panică -- 1 buc.

 • - Module Wireless ~ 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 26: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copiii Străzii

Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Camere de supraveghere video: -DVR 16 canale-1 buc.Avizat,


 • - Camere de supraveghere video ~~ 16 buc.

 • - Surse de alimentare - 1 buc.

-HDD-2 buc.

- Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 1 buc.

 • - Detectori de prezență - 9 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

- Apelator GSM - 1 buc.

/


imstrativă și Management Informațional unțeanu

 • - Buton panică - 1 buc.

 • - Module Wireless - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 27: D.G.A.S.P.C. - Adăpost pentru Victimele Violenței în Familie ”Sf. Maria” - Str. Jean Steriadi, nr. 40 A

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video - 4 buc,

 • - Surse de alimentare - 1 buc.

-HDD-2 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Locația 28: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 9 J

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 2 buc.

 • - Camere de supraveghere video -22 buc.

 • - Surse de alimentare - 6 buc.

-HDD-3 buc.

 • - Monitor - 2 buc.

 • - Rețea -■ 1 buc.

Locația 29: D.G.A.S.P.C. - APARTAMENTE

Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 1 buc.

 • - Camere de supraveghere video -35 buc.

 • - Surse de alimentare - 35 buc.

-HDD-35 buc.


 • - Monitor - 35 buc.

 • - Rețea - 35 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție - 35 buc.

 • - Detectori de prezență - 35 buc.

 • - Sirenă de exterior - 35 buc.

 • - Apelator GSM - 35 buc.

 • - Buton panică - 35 buc.

 • - Module Wireless - 35 buc.

 • - Rețea - 35 buc.

Locația 30: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL PRINCIPAL - Str. Parfumului, nr. 2 - 4 Camere de supraveghere video:

 • - DVR 16 canale - 1 buc.


  Avizat,


 • - Camere de supraveghere video - 14 buc.

 • - Surse de alimentare - 2 buc.

Avizat Â

Direcția^Aclrninistrativă și Management Informațional

RaduA^Sn^a^Munteanu

 • - HDD - 1 buc.

 • - Monitor - 1 buc.

 • - Rețea - 1 buc.

Sisteme Antiefracție:

 • - Centrala de antiefracție ~ 1 buc.

~ Detectori de prezență - 2 buc.

 • - Sirenă de exterior - 1 buc.

 • - Buton panică - 1 buc.

~ Rețea - 1 buc.

ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoiță

Direcția Economică

Octavian Ghetu

9


PRESTATOR,

SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 SRL

Administrator,

Bunescu Alexandru

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management Informațional

Radu Alexandru Munteanu
Avizat Direcția Ad Radu AI

Sistemul antiincendiu, alarmare la fum și gaz

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191

Sistem detecție incendiu:

 • - Centrală PULSAR - PC1616H - 1 buc.

 • - Senzori detecție fum - 96 buc.

Locația 2: Centrul Militar - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12

Sisteme avertizare incendiu:

 • - BENETEL SECURITY J 524 - F - 1 buc.

ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoiță

Direcția Economică

Octavian Ghețu

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management Informațional

Radu Alexandru Munteanu

PRESTATOR,

SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 SRL

Administrator,

Bunescu Alexandru
Avizat,


Servicii de reparare și autorizare I.S.C.I.R.

Service centrale termice

Supraveghere și verificare tehnică privind utilizarea instalațiilor / echipamentelor din domeniul instalațiilor sub presiune (R.S.V.T.I).

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Model cazan: SIME - 2 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 2: Sediul Poliției Locale - Str. Ion Țuculescu nr. 42

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Model cazan: ALARKO-CARRIER Confort K 125, Pu - 145 KW - 1 buc;

 • 2. Model cazan: ALARKO-CARRIER Confort K 150, Pu - 175 KW - 1 buc;

 • 3. Instalații de ardere: tip arzătoare: Confort - 2 buc;

 • 4. Vas expansiune: 1501 - 2 buc;

 • - combustibil: gaz natural.

Locația 3: Sos. Gării Cățelu nr. 170B, bloc C3

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Cazan Confort, tip K300, Qn - 348 KW - 1 buc;

 • 2. Arzător C1B UNIGAS, tip P30, Q = 150 4- 350 KW - 1 buc;

 • 3. Vas acumulare 1500 1 - 1 buc;

 • 4. Schimbător de căldură în plăci tip EPDM - 1 buc.

 • - combustibil: gaz natural.

Locația 4: Șos. Gării Cățelu nr. 170B, bloc C4

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:


 • 1. Cazan Viadrus, tip G300, Qn - 310 KW - 1 buc;

 • 2. Arzător tip P20, model 2003, Q = 80 - 280 KW - 1 buc;

 • 3. Vas acumulare 1500 1 - 1 buc;

 • 4. Schimbător de căldură în plăci tip EPDM - 1 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 5: Aleea Cioplea nr. 3A, bloc Bl

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Cazan Viadrus, tip G700, P = 438 KW - 2 buc;

 • 2. Arzător Rielîo RS 44 TL - 2 buc;

 • 3. Dedurizator Decal 15 VT 1000.


- combustibik gaz natural.

Avizăr*'*™’"'-*'—

Direcția Administrativa și Management Informațional Radu Alexandru Munteanu

Locația 6: Aleea Cioplea nr. 3A, bloc B2

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Cazan Viadrus, tip G700, P = 400 KW - 2 buc;

 • 2. Arzător Riello RS 44 TL - 2 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 7: Aleea Cioplea nr. 3A, bloc B3

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Cazan Ferroli, tip GN 4N 11, P - 420 KW - 2 buc;

 • 2. Arzător Riello RS 50 - 2 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 8: Sediul D.A.D.P. - Intr. Odobești nr. 5-7

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Centrală murală WIESSMAN VITODENS 200 W - 1 buc.

 • 2. Cazan acumulator ACM VITOCEL 100-1 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 9: Sediul Piețe - Șoș. Dudești-Pantelimon nr. 3

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Centrală murală în condensare ARISTON 35 KW - 1 buc. ~ combustibil: gaz natural.

Locația 10: D.G. A.S.P.C. - Complex de Servicii ”Casa Noastră” - Str. Rotundă, nr. 2

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Centrală Vaillant, 30 KW - 1 buc.

 • 2. Centrală Dietrich - PLUS, MC 45, 40 KW

- combustibil: gaz natural.

Locația 11: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii ”Pistruiatul” - Str. Nița Elinescu , nr.64

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Microcentrală Hermann -Eura 28 SE, 28 KW - 2 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 12: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Zi ”Licurici” - Str. Vasile Lucaciu, nr. 43

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală SIME - RMG MKII, 110 KW - 2 buc.

 • - combustibil: gaz natural.

Locația 13: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copiii Străzii

 • - Str. Marin Pazon, nr. 2 BLocația 14: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități "Samuel - Str. Codrii Neamțului, nr. 4


Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală RIELLO CONDEXA PRO - 100 M, 97 KW - 1 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 15: D.G.A.S.P.C. - Clubul Seniorilor "Codrii Neamțului" - Str.

Codrii


Neamțului, nr. 4

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală BUDERUS 35 KW - 1 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 16: D.G.A.S.P.C. ~ Centrul de îngrijire și Asistență "Casa Max”

- Str. Vasile


Goldiș, nr. 1

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale: 1. Centrală SIME - RS MKII, 150 KW - 2 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 17:


D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență pentru


Persoane


Vârstnice


"Sf. Ana" - Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală RIELLO CONCEXA PRO - 100 M, 90 KW - 2 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 18: D.G.A.S.P.C.

Vitan, nr. 267 - 269


Centrul de îngrijire și Asistență


"Floarea


Speranței” -


Calea


Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală LAMBORGHINI - CALORECLIMA BIG, 116 KW - 1 buc.

- combustibil: gaz natural.

■ .■

Locația 19: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii "Unirea" - Bd. 1 Decembrie 1918,znr. 12-14 .

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:                            j f- ;

1. Cazane cu arzător SIME, 63 KW                                           i - \ L

- combustibil: gaz natural.                                                              ’;     "

Locația 20: D.G.A.S.P.C. - Adăpost pentru Victimele Violenței în Familie”Sf. Maria" -Str. Jean Steriadi, nr. 40 A

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală FERROLI, 116 KW - 1 buc.

- combustibil: gaz natural.

Ș Urgență — Bd. 1 DecembrieLocația 21: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii Sociale 1918, nr. 9 J

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

Avizat yy                                           Avizat:

Direcția inistrativă și Management Informațional Direcția I^coffomfcă


1. Centrală VIADRUS - G 300,195 KW - 1 buc.

 • - combustibil: gaz natural.

Locația 22: D.G.A.S.P.C. - Creșa ”Potcoava” - Str. Pictor Ghe. Tăttărescu, nr. 10

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală VIESSMAN VITOPLEX 100,200 KW - 2 buc.

 • - combustibil: gaz natural.

Locația 23: D.G.A.S.P.C. - Creșa ”Titan” - Str. Lunca Bradului, nr. 1 A

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală BUDERUS LOGANO, G 215,72 KW - 2 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 24: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Ghiocelul” - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 - 14

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală KOMBI, 300 KW - 1 buc.

- combustibil: gaz natural.

Locația 25: D.G.A.S.P.C. ~ Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial ~ Str.

Onisifor Ghibu, nr. 8, bl. O 29, sc, 4, ap. 42

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală MURAL NOVA FLORIDA, 24 KW - 1 buc.

 • - combustibil: gaz natural.


Locația 26: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL PRINCIPAL - Str. Parfumului, nr. 2 - 4

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

 • 1. Centrală KOMBI, 300 KW - Corp A -1 buc.

 • 2. Centrală VIESSMAN VITOPEND 100, 30 KW - Corp B -2 buc.

 • - combustibil: gaz natural.

Locația 27: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL 1 Decembrie 1918 - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 -14

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală VIESSMAN, 30 KW - 1 buc.

 • - combustibil: gaz natural.

Locația 28: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Educație și îngrijire pentru Copiii cu Dizabilitați

„Lizuca” și Centrul de Zi ”MicuI Prinț” - Str. Jean Steriadi, nr. 40 A

Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

1. Centrală FONDITAL, 300 KW - 1 buc.

 • - combustibil: gaz natural.

Locația 29: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Zi „Brândușa” și CRPA Cauzași - Str. Marin Pazon, nr. 2 B


Date constructive și funcționale ale utilajelor principale:

Avizat       y                                         Avizat,


Direcția Administrativă și Management Informațional Direcția Ec'^ni Radu Alexandru Munteanu                            Octavian Ghețu

.......

1. Centrală SIME - RS 129 MK H, 129 KW - 1 buc. - combustibil: gaz natural.

ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoiță

Direcția Economică

Octavian Ghețu


PRESTATOR,

SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 SRL

Administrator,

Bunescu Alexandru


Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management

Informațional

Radu Alexandru Munteanu

ANEXA 4


Serviciile de verificare PRAM la instalațiile electrice

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191 Centuri de împământare - 3 buc.

Tablouri electrice - 4 buc.

Locația 2: Sediul Poliției locale - Str. Ion Țuculescu nr. 42

Prize monofazate - 425 buc.

Locația 3: Sediul Poliției Locale - Casa Verde - Parcul A.I.Cuza Prize monofazate - 18 buc.

Locația 4: Sediul D.A.D.P. - Intr. Odobești nr. 5-7

Centuri de împământare - 2 buc.

Tablouri electrice - 1 buc.

Locația 5: Sediul Piețe - Șoș. Dudești-Pantelimon nr. 3 Centuri de împământare - 1 buc.

Locația 6: Sediul Piețe - Str. Liviu Rebreanu nr. 1

Centuri de împământare - 3 buc.

Locația 7: Sediul Piețe - Str. Nicolae Roșu nr.22 bis.

Centuri de împământare - 1 buc.

Locația 8: Sediul Piețe - Str. Fetești nr. 23 A


Centuri de împământare - 1 buc.

Locația 9: Centrul Militar - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12

Centuri de împământare ~ 1 buc.

Locația 10: D.I.T.L. - Str. Câmpia Libertății nr. 36

Centuri de împământare - 3 buc.

Tablouri electrice - 3 buc.

Locația 11: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii ”Casa Noastră” - Str. Rotundă, nr. 2 Prize electrice aparat - 56 buc.


Locația 12: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii ”Pistruj

ul” - Str. Niță Elinescu, nr.64


Avizat                                                 Avizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional   Direcția Ecân

Rfa&^^uj^^VIunteanu                          Octavian Gh'ețu

Prize electrice aparat - 44 buc.

Locația 13: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Plasament "Pinocchio” - Str. Serg. Bonea Marin nr.2, bl. 13, parter

Prize electrice aparat - 45 buc.

Locația 14: D.G.A.S.P.C. ~ Centrul de Zi "Licurici” - Str. Vasile Lucaciu, nr. 43

Prize electrice aparat - 34 buc.

Locația 15: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copiii Străzii ~ Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Prize electrice aparat - 67 buc.

Locația 16: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Samuel” ~~ Str. Codrii Neamțului, nr. 4

Centuri de împământare ~~ 2 buc.

Prize electrice aparat ~ 82 buc.

Locația 17: D.G.A.S.P.C. - Casa de Tip Familial "Crinul Alb" - Str. Jean Steriadi nr. 40 A

Prize electrice aparat - 29 buc.

Locația 18: D.G.A.S.P.C. - Centrul "Casa Soarelui” - Str. Marin Pazon nr. 2 B

Prize electrice aparat - 23 buc.

Locația 19: D.G.A.S.P.C. - Clubul Seniorilor "Codrii Neamțului” - Str. Codrii Neamțului , nr. 4

Centuri de împământare ~ 3 buc.

Prize electrice aparat - 30 buc.

Locația 20: D.G.A.S.P.C. - Clubul Seniorilor "Râmnicu Sărat” - Str. Râmnicu Sărat, nr.

1

Prize electrice aparat - 28 buc.

Locația 21: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență "Casa Max" - Str. Vasile

Goldiș, nr. 1

Prize electrice aparat - 135 buc.

Locația 22: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vâ^ștni^e "Sf. Ana” - Str. Marin Pazon, nr. 2 B                                        | /

Centuri de împământare - 1 buc.                                                   ț , \ î

Prize electrice aparat - 230 buc.                                                     \ \ '

Locația 23: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistenți "Floarea Speranței" - Calea Vitan, nr. 267 - 269

Prize electrice aparat - 127 buc.


Avizat,

DirecținJuridicâ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

Locația 24: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii „Unirea” - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14

Centuri de împământare - 1 buc.

Prize electrice aparat - 50 buc.

Locația 25: D.G.A.S.P.C. - Adăpost pentru Victimele Violenței în Familie ’’Sf. Maria” -Str. Jean Steriadi, nr. 40 A

Centuri de împământare - 1 buc.

Prize electrice aparat - 54 buc.

Locația 26: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii Sociale pentru Persoanele fără Adăpost -Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 9 J

Centuri de împământare - 1 buc.

Prize electrice aparat - 59 buc.

Locația 27: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Potcoava” Corp A - Str. Pictor Ghe. Tăttărescu, nr. 10

Prize electrice aparat - 145 buc.

Locația 28: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Potcoava” Corp B - Str. Pictor Ghe. Tăttărescu, nr. 10

Prize electrice aparat - 85 buc.

Locația 29: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Titan” - Str. Lunca Bradului, nr. 1 A

Prize electrice aparat -109 buc.

Locația 30: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Titan” - Str. Cerceluș, nr. 52

Prize electrice aparat - 63 buc.

Locația 31: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Ghiocelul” - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 - 14

Centuri de împământare - 9 buc.

Prize electrice aparat - 113 buc

Locația 32: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Greierașul” - Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Prize electrice aparat - 265 buc.

Locația 33: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL PRINCIPAL - Str. Parfumului, nr. 2 - 4 Centuri de împământare - 3 buc.

Prize electrice aparat - 309 buc.

Locația 34: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL 1 Decembrie 1918 - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 -14


Locația 35: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Educație și îngrijire pentru Copiii cu Dizabilități ”Lizuca” și Centrul de Zi ”Micul Prinț” - Str. Jean Steriadi, nr. 40 A

Centuri de împământare - 6 buc.

Prize electrice aparat - 92 buc.

ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoiță

Direcția Economică Octavian Ghetu

9


PRESTATOR,

SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 SRL

Administrator,

Bunescu Alexandru

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management

Informațional

Radu Alexandru Munteanu
ANEXA 5

Serviciul de service pentru centralele telefonice, precum și terminalelor, rețelelor si porturilor aferente acestora

*               s JT

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191 DENUMIRE ECHIPAMENT

 • 1. Centrală PANASONIC KX TDE 600 NE - 1 buc.

 • 2. KX-DT 343 - 5 buc.

 • 3. DECT KX-TCA 275 - 3 buc.

 • 4. KX-1611-6buc

 • 5. KXT 7433-18 buc.

 • 6. KXT 7250- 1 buc.

 • 7. KX TS 500 - 26 buc.

 • 8. TS 17-4 buc.

 • 9. KX 7565-2 buc.

 • 10. KX TS 880 FX-3 buc.

 • 11. TRX-10FX-1 buc.

 • 12. FT-982-3buc.

 • 13. TG-251 ~ 2 buc.

 • 14. FL-613-3buc.

 • 15. FT-F7-2buc.

 • 16. TS-2308 - 2 buc.

 • 17. FT-988-2buc.

 • 18. DT-543 - 1 buc

 • 19. FT-932 - 1 buc.

 • 20. FT-71- 1 buc.

 • 21. DT-343 -1 buc.

 • 22. TG-6811 FX - 1 buc.

 • 23. TG-7851 - 1 buc.

 • 24. TG-7411 FX-lbuc. • 25. KX 7636-1 buc.

 • 26. FT-21 - 1 buc.

 • 27. Rețea telefonie + porturi - 110 buc.

 • 28. Centrală ALCATEL OMNI PCX - 1 buc.

 • 29. Consolă operator ALCATEL 3AK 27099AE ABQ30334 - 1 buc.

 • 30. KXTS 500- 19 buc.

 • 31. KX-TS 2300 RMW - 1 buc.

 • 32. KX A140 EXB - 1 buc.


  iniștrativă și Management Informațional Radu Alexan'drirMunteanuAvizat, fj.

DirecțiaJnridică, /jH

Serviciul Legislație și Avizare Contracte fim

Georgeta Vișan^vT

 • 33. KX-TS 2308 RMW - 1 buc.

 • 34. KX-FT 988 - 2 buc.

 • 35. KX-TS 880- 1 buc.

 • 36. SIEMENS S300 54-S6520- 1 buc.

 • 37. EUROSET 2005 - 1 buc.

 • 38. Rețea telefonie + porturi - 43 buc.

Locația 2: Sediul Poliției Locale - Str. Ion Țuculescu nr. 42

Centrală telefonică: în custodie.

 • - Centrală telefonică cu 16 trunchiuri analogice, 64 interioare analogice, 4 interioare digitale,

1 telefon digital, kit montare rack.

 • - GE6SAC: Cabinet 6 sloturi iniversale - 1 buc.

 • - SLT20: Placă 20 abonați analogici - 2 buc.

 • - CO4+DKP2+SLT12: Placă mixtă 4 trunchiuri + 2 abonați digitali + 12 abonați analogici - 2 buc.

 • - CO8: Placă 8 trunchiuri - 1 buc.

 • - Kit montare rack: kit montare rack - 1 buc.

 • - EON 48S: telefon digital 16 taste programabile, 2X24 LCD, negru - 1 buc.

Locația 3: Centrul Militar - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12

Centrală telefonică:

- KXTD PANASONIC DIGITAL SUPER HIBRID SISTEM D 1232 - 1 buc.

Locația 4: D.I.T.L. - Str. Sfânta Vineri nr. 32

Centrală telefonică:

 • - Centrală LG Nortel model TDK - 100 - 1 buc.

Tip terminale:

 • - LG Nortel - 2 buc.

 • - Shiro - 1 buc.

 • - Panasonic - 2 buc.

 • - Panasonic KX-T-7730 - 1 buc.

 • - Belgacom Maestro - 1 buc.

 • - Copiator / Fax Gestetner MP201SPF (în custodie) - 2 buc.

Locația 5: D.I.T.L. - Str. Câmpia Libertății nr. 36

Centrală telefonică:

 • - Metronet, Telekom Romania Comunications S.A. - 1 buc.

Tip terminale:

 • - Siemens Euroset 2005 - 4 buc.

-LGLKA-200-1 buc.

 • - Fax Brother 2920 - 2 buc.

Locația 6: D.G.A.S.P.C. - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14

Centrală telefonică:

 • - Centrală Panasonic - KX - NSNE - 1 buc.


Descriere Configurație:

 • - 1 linie ISDN PRA 6 linii ieșire + 26 interioare (24 analogi/e + 2 digitale)Avizat,

’cțiătAclniSistrativă și Management Informațional    Direcția Economică

Radu Alexandru Muuteanu                            Octavian Ghețu'

/

Locația 7: D.G.A.S.P.C. - Str. Vasile Lucaciu, nr. 34

Centrală telefonică:

 • - Centrală Panasonic - KX - NSNE - 1 buc.

Descriere Configurație:

 • - 1 linie ISDN PRA 6 linii ieșire + 26 interioare (24 analogice + 2 digitale), 2 canale DISA/AA/VM

Locația 8: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL PRINCIPAL - Str. Parfumului, nr. 2 - 4

Centrală telefonică:

 • - Centrală Panasonic KX - TDA 200CE - 1 buc.

Descriere Configurație:

 • - 1 cartelă PR1 30 - 30 canale ISDN cu un flux TRI100 numere intrare, 30 linii ieșire + 8 linii analogice LCOT 8 ISRN TRI 30.

 • - 1 cartelă DLC16 cu 32 interioare + 16 linii digitale

 • - 6 cartele SLC16 cu 16 interioare analogice

 • - 1 cartelă DISA

  ACHIZITOR, Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoița

  Direcția Economică

  Octavian Ghețu


nuTrcT a nr/'vo

Jl Jtvjuw Jl Jl VjJJiViij

SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 SRL

Administrator,

Bunescu Alexandru

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management

Informațional

Radu Alexandru Munteanu
irecția Administrativă și Management Informațional Radu Alexandru MunteanuANEXA 6


Serviciul de verificare și încărcare a stingătoarelor

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191

Tip stingător:

 • - Stingător P 1 - 30 buc.

 • - Stingător P 6 - 70 buc.

 • - Stingător P 50 - 10 buc.

Locația 2: Sediul Poliției Locale - Str. Ion Țuculescu nr. 42

Tip stingător:

 • - Stingător P 1 - 64 buc.

 • - Stingător P 6 - 38 buc.

~ Stingător P 100-2 buc.

Locația 3: Sediul Piețe - Șoș. Dudești-Pantelimon nr. 3

Tip stingător:

 • - Stingător G 5 - 7 buc.

 • - Stingător P 6 - 15 buc.

 • - Stingător P 50 - 5 buc

Locația 4: Centrul Militar - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12

Tip stingător:

 • - Stingător P 50 -1 buc.

 • - Stingător P 6 -15 buc.

 • - Stingător P 9 - 1 buc.

 • - Stingător SM 6 - 1 buc.

Locația 5: D.I.T.L. - Str. Sfânta Vineri nr. 32

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 20 buc.

 • - Stingător G 2 - 9 buc.

Locația 6: D.I.T.L. - Str. Câmpia Libertății nr. 36

Tip stingător:


 • - Stingător P 6 -10 buc,

 • - Stingător G 2 - 2 buc,

~ Stingător G 5 - 1 buc.

 • - Stingător P 50 - 2 buc.

Locația 7: D.E.P. - Ștr. Ion Țuculescu nr. 42

Tip stingător:


 • - Stingător G 2 - 5 buc.

 • - StingătorP 6-5 buc.

Avizat c/\ />

si Management Informațional Radu Alexandru Munteanu

Locația 8: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii „Casa Noastră” - Str. Rotundă, nr. 2

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 9 buc.

Locația 9: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii „Pistruiatul” - Str. Niță Elinescu , nr.64

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 10 buc.

Locația 10: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Zi „Licurici” - Str. Vasile Lucaciu, nr. 43

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 15 buc.

Locația 11: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copiii Străzii ~ Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 5 buc.

 • - Stingător G 2 - 2 buc.

Locația 12: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități „Samuel”

 • - Str. Codrii Neamțului, nr. 4

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 7 buc.

 • - Stingător P 9 ~~ 2 buc.

Locația 13: D.G.A.S.P.C. - Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului” - Str. Codrii Neamțului, nr. 4

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 7 buc.

Locația 14: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență „Casa Max” - Str. Vasile Goldiș, nr. 1

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 17 buc.

Locația 15: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana” ~ Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 12 buc.

 • - Stingător G 2 - 4 buc.

Locația 16: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență ”Floarea Speranței”- Calea

Vitan, nr. 267 - 269

Tip stingător:

- StingătorP 6-12 buc.


Locația 17: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii "Unirea” ~ Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14

Tip stingător:

~ Stingător P 6 7 buc.

Locația 18: D.G.A.S.P.C. - Adăpost pentru Victimele Violenței în Familie "Sf. Maria” -Str. Jean Steriadi, nr, 40 A

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 6 buc.

 • - Stingător G 2 - 2 buc.

Locația 19: D.G.A.S.P.C. - Creșa ”Potcoava” - Str. Pictor Ghe. Tăttărescu, nr. 10

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 34 buc.

Locația 20: D.G.A.S.P.C. - Creșa "Titan” - Str. Lunca Bradului, nr. 1 A

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 ~ 12 buc.

 • - Stingător P 9 - 2 buc.

Locația 21: D.G.A.S.P.C. - Creșa "Ghiocelul” - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 - 14

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 8 buc.

Locația 22: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL PRINCIPAL - Str. Parfumului, nr. 2 - 4

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 34 buc.

Locația 23: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL 1 Decembrie 1918 - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 -14

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 6 buc.

Locația 24: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Zi ”MicuI Prinț” - Str. Jean Steriadi, nr. 40 A

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 8 buc.

Locația 25: D.G.A.S.P.C. - Creșa "Titan” ( Cerceluș) - Str. Cerceluș nr. 50 - 52 zxe

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 4 buc.                                                                 / 7/   ;.

Locația 26: D.G.A.S.P.C. - Centrul "Casa Soarelui” - Str. Marin Pazon nr. 2 B S

Tip stingător:                                                                                       ' 7;

- Stingător P 6 - 4 buc.


Locația 27: D.G.A.S.P.C. - Casa de Tip Familial "CrinuJAlb” ~ Str. Jean Steriadi nr. 40 A


Avizat y                                        Avizat,


Direcția Administrativa și Management Informațional Direcția Eeonoilițcă Radu Alexandru Munteanu                            Octavian Ghețu

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 1 buc.

Locația 28: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Plasament ”Pinocchio” - Str. Serg. Bonea Marin nr.2, bl» 13, parter

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 11 buc.

Locația 29: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii pentru Persoane fără Adăpost (Cupa) -Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 9 J

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 8 buc.

Locația 30: D.G.A.S.P.C. - Clubul Seniorilor ”Râmnicu Sărat” ~ Str. Râmnicu Sărat, nr.l

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 6 buc.

Locația 31: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Recuperare ”Brândușa” și Centrul de Recuperare Persoane Adulte ”Căuzași” - Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Tip stingător:

 • - Stingător P 6 - 6 buc.

  ACHIZITOR,

  Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoiță

  Direcția Economică

  Octavian Ghețu


i>oi?crr athd

Jl XXJl/oXx».X XXXX5

SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 SRL

Administrator,

Bunescu Alexandru

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management

Informațional

Radu Alexandru Munteanu

Instalații electrice de joasă tensiune (inclusiv generatoare electrice)

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191

Grup electrogen:

Model - 5KJT25 ATSB - QC 490 D

-ESP-25 KVA

-PRP-23KVA

-ESP CURENT-40A

-PRIME-33 KW

Grup electrogen:

Model - KJ D500 - 5KJP110ATSB

-ESP-110 KVA

-PRP-100KVA

-ESP CURENT-159 A

-PRIME-80 KW

Locația 2: Sediul Poliției Locale - Str. Ion Țuculescu nr. 42

Grup electrogen (125 kva) - 1 buc.

Locația 3: Centrul Militar - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12

Generator Diesel insonorizat cu automatizare KDE 12000 TA - 1 buc.

Locația 4: D.I.T.L. - Str. Câmpia Libertății nr. 36

Grup electrogen staționar, capotat / insonorizat, cu pornire automată GEBAS A 122 kva - C -1 buc.

ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoiță

Direcția Economică

Octavian Ghețu


PRESTATOR,

SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 SRL

Administrator,

Bunescu Alexandru


Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management

Informațional

Radu Alexandru Munteanu


/

Avizat / (

I)ire€ți^:dnuu|strativă și Management Informațional Radu Alexahdrat Muhteanu

Serviciul de service pentru sistemele de climatizare și aparatele de aer condiționat

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191

Aer Condiționat:

 • 1. 12.000 BTU-1 buc.

Unitate ventilconvectoare RHOSS - 1 buc.

 • 1. Ventilconvectoare - 66 buc.

Aer Condiționat:

 • 1. ALIZEE, 12.000 BTU, 2016 - 34 buc.

 • 2. GREE DC Inverter, 12.000 BTU, 2016-6 buc.

Locația 2: Sediul Poliției Locale - Str. Ion Țuculescu nr. 42

Aer Condiționat:

 • 1. OSAKA DC Inverter New Model (3,5 kw), 12.000 BTU - 29 buc.

Locația 3: Sediul Poliției Locale - Casa Verde - Parcul A.LCuza Aer Condiționat:

 • 1. OSAKA DC Inverter New Model (3,5 kw), 12.000 BTU - 1 buc.

Locația 4: Sediul D.A.D.P. - Intr. Odobești nr. 5-7

Aer Condiționat:

 • 1. Unitate monosplit Acson (Aux-model 2008), tip ASW-H09/EWR - 2008 - 10 buc.

 • 2. 1. ALIZEE, 12.000 BTU, 2016 - 2 buc.

Locația 5: Sediul Piețe - Șoș. Dudești-Pantelimon nr. 3

Aer Condiționat:

 • 1. YOKI inverter, 12.000 BTU - 8 buc.

Locația 6: Sediul Piețe - Str. Liviu Rebreanu nr. 1

Aer Condiționat:

 • 1. YOKI inverter, 12.000 BTU - 5 buc.

  Locația 7: Sediul Piețe - Str. Fetești nr. 23 A

  Aer Condiționat:

  1. YOKI inverter, 12.000 BTU - 2 buc.


  Locația 8: Sediul Piețe - Str. Nicolae Roșu nr. 22 bis.

  Aer Condiționat:

  1. YOKIinverter, 12.000 BTU-2buc.


  Locația 9: Centrul Militar - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 1 Aer Condiționat:

  1. DAEWOO - 12.000 BTU, 2002 - 6 buc.
  Avizat,

  inktrativă și Management Informațional Direcția / rtFMunteanu                             Octavian Ghețu

  /  Avizat,, DirecțiaJuridică^ Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta • 2. ELEKTRA - 12.000 BTU, 2002 - 4 buc.

 • 3. SHARP - 12.000 BTU, 2002 - 6 buc.

 • 4. ROMSTAL VISION - 12.000 BTU, 2014-1 buc.

Locația 10: D.I.T.L. - Str. Câmpia Libertății nr. 36

Chiller YORK: -1 buc.

Air volume: 10.500 m3/h

An fabricație: 2015

Viteză 1.853 rpm.

Locația 11: D.I.T.L. - Str, Sfânta Vineri nr. 32

Aer Condiționat:

 • 1. KFR 32 - TAC - 12 - 12.000 BTU - 8 buc.

 • 2. KFR 51 - TAC - 18 - 12.000 BTU - 6 buc.

Locația 12: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Plasament „Pinocchio” - Str. Serg. Bonea Marin nr.2, bl. 13, parter

Aer Condiționat:

 • 1. VORTEX - 12.000 BTU - 2 buc.

 • 2. MIDEEA - 12.000 BTU - 1 buc.

 • 3. GREE DC Inverter- 9.000 BTU - 1 buc.

Locația 13: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii „Casa Noastră” - Str. Rotundă, nr. 2

Aer Condiționat:

 • 1. SAMSUNG - 9.000 BTU - 4 buc.

 • 2. NEO - 9.000 BTU - 3 buc.

 • 3. GREE DC Inverter - 9.000 BTU - 3 buc.

 • 4. MIDEEA - 9.000 BTU - 1 buc.

Locația 14: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii „Pistruiatul” - Str. Nița Elinescu , nr.64

Aer Condiționat:

 • 1. SAMSUNG - 12.000 BTU - 2 buc.

 • 2. HENSON - 9.000 BTU - 5 buc.

Locația 15: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Zi „Licurici” - Str. Vasile Lucaciu, nr. 43 /

Aer Condiționat:

 • 1. SHARP - 9.000 BTU - 2 buc.

 • 2. HENSON - 9.000 BTU - 1 buc.

 • 3. GREE DC Inverter - 9.000 BTU - 1 buc

Locația 16: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copiii Străzii - Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Aer Condiționat:

 • 1. TOSHIBA - 12.000 BTU - 12 buc.

Locația 17: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități „Samuel” - Str. Codrii Neamțului, nr. 4Aer Condiționat:

Avizat,/^ -

Direcția Juridică, £ ț

Serviciul Legislație și Avizare Contr Georgeta ViAvizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional Direcția Economică Radu Alexandru Muntean»                             Octavian Gliețu

/

 • 1. HENSON - 9.000 BTU - 10 buc.

 • 2. SHARP - 9.000 BTU - 4 buc.

 • 3. GREE DC Inverter- 12.000 BTU - 1 buc

 • 4. SAMSUNG - 9.000 BTU - 2 buc.

 • 5. SAMSUNG - 12.000 BTU - 1 buc.

Locația 18: D.G.A.S.P.C. - Casa de Tip Familial "Crinul Alb” - Str. Jean Steriadi nr. 40 A

Aer Condiționat:

 • 1. GREE DC Inverter - 12.000 BTU - 1 buc.

Locația 19: D.G.A.S.P.C. - Centrul ”Casa Soarelui” - Str. Marin Pazon nr. 2 B

Aer Condiționat:

 • 1. SAMSUNG - 9.000 BTU ™ 1 buc.

 • 2. ALIZEE - 12.000 BTU - 2 buc.

 • 3. NEO - 12.000 BTU™ 4 buc

Locația 20: D.G.A.S.P.C. - Clubul Seniorilor ”Râmnicu Sărat” - Str. Râmnicu Sărat, nr. 1

Aer Condiționat:

 • 1. CAPRI LINE - 12.000 BTU - 2 buc.

 • 2. GREE DC Inverter ™ 9.000 BTU - 2 buc.

 • 3. GREE DC Inverter - 12.000 BTU - 2 buc.

Locația 21: D.G.A.S.P.C. - Clubul Seniorilor ”Codrii Neamțului” - Str. Codrii

Neamțului, nr. 4

Aer Condiționat:

 • 1. SAMSUNG - 12.000 BTU ™ 1 buc.

 • 2. SAMSUNG ™ 9.000 BTU - 2 buc.

 • 3. GREE DC Inverter ™ 12.000 BTU- 3 buc.

Locația 22: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență ”Casa Max” - Str. Vasile Goldiș, nr. 1

Aer Condiționat:

 • 1. HENSON - 10.000 BTU ™ 4 buc.

 • 2. SHARP - 10.000 BTU- 3 buc.

 • 3. SAMSUNG - 9.000 BTU - 2 buc.                                   / ■:/

 • 4. CAPRILINE-12.000 BTU-1 buc.

 • 5. WHIRLPOOL - 9.000 BTU - 1 buc.                                    ■. ; U

 • 6. GREE DC Inverter - 9.000 BTU - 3 buc.

Locația 23: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ana” - Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Aer Condiționat:

 • 1. NORD STAR - 12.000 BTU - 24 buc. • 2. JOHNSON - 12.000 BTU - 2 buc.

 • 3. LDK™ 12.000 BTU - 1 buc.

Locația 24: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență „Floarea Speranței” - Calea Vitan, nr. 267-269

Aer Condiționat:

 • 1. SAMSUNG - 9.000 BTU - 13 buc.

 • 2. GREE DC Inverter - 9.000 BTU - 3 buc.

 • 3. PLATINUM - 9.000 BTU - 1 buc

 • 4. TORNADO - 9.000 BTU - 1 buc

 • 5. NORD STAR - 9.000 BTU - 1 buc

 • 6. MIDEEA - 12.000 BTU - 3 buc.

 • 7. GREE DC Inverter - 12.000 BTU - 2 buc.

 • 8. YAMATO - 12.000 BTU - 1 buc.

 • 9. HENSON- 12.000 BTU - 1 buc.

Locația 25: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii „Unirea” - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14

Aer Condiționat:

 • 1. HENSON - 9.000 BTU - 4 buc.

 • 2. SAMSUNG - 12.000 BTU - 7 buc.

 • 3. MIDEEA - 12.000 BTU - 1 buc.

 • 4. NORD STAR - 12.000 BTU - 1 buc.

 • 5. SHARP - 12.000 BTU - 1 buc.

Locația 26: D.G.A.S.P.C. - Adăpost pentru Victimele Violenței în Familie ”Sf. Maria” -Str. Jean Steriadi, nr. 40 A

Aer Condiționat:

 • 1. MIDEEA - 12.000 BTU - 1 buc.

 • 2. GREE DC Inverter - 9.000 BTU - 1 buc.

Locația 27: D.G.A.S.P.C. - Complex de Servicii Sociale de Urgență - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 9 J

Aer Condiționat:

 • 1. SAMSUNG - 9.000 BTU - 10 buc.

 • 2. HENSON - 9.000 BTU - 4 buc.

 • 3. MIDEEA - 9.000 BTU - 1 buc.

Locația 28: D.G.A.S.P.C. - Creșa "Potcoava” - Str. Pictor Glie. Tăttărescu, nr. 10

Aer Condiționat: Corp A

 • 1. AIRKOOL - 12.000 BTU - 6 buc.

 • 2. AMERICOOL - 11.000 BTU - 8 buc.


 • 3. NEO - 12.000 BTU - 1 buc. Aer Condiționat: Corp B

 • 1. MIDEEA - 12.000 BTU - 7 buc.

 • 2. WHIRLPOOL - 9.000 BTU - 1 buc.

Locația 29: D.G.A.S.P.C. - Creșa "Greierașul” - Str. Marin Pazon, nr. 2 B

Aer Condiționat:

 • 1. SKYTEK - 18.000 BTU - 20 buc.

 • 2. SKYTEK - 12.000 BTU - 6 buc.

 • 3. SKYTEK - 9.000 BTU - 12 buc.

 • 4. SAMSUNG - 12.000 BTU - 6 buc

 • 5. AIRKOOL - 9.000 BTU - 3 buc.

 • 6. GREE DC Inverter - 12.000 BTU - 2 buc.

Locația 30: D.G.A.S.P.C. - Cresa „Titan” - Str. Lunca Bradului, nr. 1 A

Aer Condiționat:

 • 1. NORD STAR - 9.000 BTU - 2 buc.

 • 2. MYOTO - 9.000 BTU - 6 buc.

 • 3. AMERICOOL - 9.000 BTU - 2 buc.

 • 4. YOMATO - 12.000 BTU - 2 buc.

 • 5. SPLIT - 9.000 BTU - 2 buc.

 • 6. LG-9.000 BTU-1 buc.

 • 7. GREE DC Inverter - 12.000 BTU - 1 buc.

Locația 31: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Titan” - Str. Cerceluș, nr. 50 - 52

Aer Condiționat:

 • 1. GREE DC Inverter - 12.000 BTU - 2 buc.

 • 2. MYOTO - 9.000 BTU - 3 buc.

Locația 32: D.G.A.S.P.C. - Creșa „Ghiocelul” - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 - 14

Aer Condiționat:

 • 1. GREE DC Inverter - 9.000 BTU - 8 buc.

 • 2. GREE DC Inverter - 12.000 BTU - 6 buc.

Locația 33: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial - Str.

Onisifor Ghibu, nr. 8, bl. O 29, sc. 4, ap. 42

Aer Condiționat:

 • 1. HENSON - 9.000 + 12.000 BTU - 1 buc.

 • 2. HENSON -12.000 BTU - 2 buc.

Locația 34: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Integrare Socio - Profesională - Str. Răcari nr. 16, bl. 44 A, parter, ap. 3

Aer Condiționat:

1. NORD STAR - 12.000 BTU - 2 buc.

Locația 35: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL PRINCIPAL - Str. Parfumului, nr. 2 - 4

Aer Condiționat:

 • 1. NETT - 12.000 BTU - 14 buc.


 • 2. MIDEEA - 12.000 BTU - 8 buc.

 • 3. HENSON -9.000 BTU - 1 buc.

 • 4. HENSON-24.000 BTU - 1 buc.

 • 5. HENSON -18.000 BTU - 2 buc.

 • 6. HENSON -12.000 BTU - 1 buc.

 • 7. OSAKA -12.000 BTU - 1 buc.

 • 8. YAMATI - 18.000 BTU - 1 buc.

 • 9. NEO - 12.000 BTU - 1 buc.

 • 10. NORD STAR - 12,000 BTU - 1 buc.

 • 11. AUX - 9.000 BTU - 1 buc.

 • 12. TECHNO - 9.000 BTU - 1 buc.

 • 13. WHIRLPOOL- 18.000BTU- 1 buc.

 • 14. DAUCIN - 9.000 BTU - 4 buc.

 • 15. NO NAME - 9.000 BTU - 3 buc.

 • 16. NET - 9.000 BTU - 1 buc.

 • 17. FEROLI - 12.000 BTU - 1 buc.

Locația 36: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL 1 Decembrie 1918 - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 -14

Aer Condiționat:

 • 1. HENSON -18.000 BTU - 18 buc.

 • 2. YOKI -9.000 BTU - 1 buc.

 • 3. YAMAT - 9.000 BTU - 1 buc.

 • 4. GREE DC Inverter - 12.000 BTU - 2 buc.

 • 5. MIDEEA - 9.000 BTU - 2 buc.

Locația 37: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL D.P.C. - Str. Vasile Lucaciu, nr. 34

Aer Condiționat:

 • 1. HENSON -12.000 BTU - 4 buc.

 • 2. CHIGO - 1 buc.

 • 3. TINGO - 1 buc.

Locația 38: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Educație și îngrijire pentru Copiii cu Dizabilități „Lizuca” - Str. Jean Steriadi, nr. 40 A

Aer Condiționat:

 • 1. KUMTELL-12.000 BTU- 6 buc.

 • 2. GREE DC Inverter - 12.000 BTU - 1 buc.

Locația 39: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Zi „Micul Prinț” - Str. Jean Steriadi, nr. 40 A

Aer Condiționat:

1. KUMTELL -12.000 BTU - 9 buc.

ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoiță


Direcția Economică Octavian Ghețu


PRESTATOR, SOCIETATEA OPS 3-PROTECȚIE S3 SRL Administrator, Bunescu Alexandru


ORDINE


SI

9


Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management Informațional

Radu Alexandru MunteanuAvizat,

Dkecțiâ^Xdministrativă și Management Informațional   Direcția Econoihică

Radu Alexandru Munteanu                             Octavian Glicțit

Aviza

DirecțiaJuridică,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta VișANEXA 9

Serviciul de service pentru ascensoare și alte instalații de ridicat

Locația 1: Sediul Primăriei Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191

Ascensor de persoane - aflate în garanție: - 2 buc.

 • - producător - ACVE PLUS

 • - sarcina nominală - Q = 450 kg;

~ numărul de pasageri ~ 6;

 • - viteza nominală - 0.6 m/ s;

 • - tip propulsie ~ tracțiune indirectă;

 • - număr de stații -- 3;

 • - cursa - 9,8 m;

 • - comanda - colectiv în jos;

 • - puț - închis total, din beton;

 • - ușile cabinei - 2 panouri, glisante orizontal, deschidere laterală, automate;

 • - ușile de palier - 2 panouri, glisante orizontal, deschidere laterală, automate;

 • - camera troliului - deasupra;

Locația 2: Aleea Cioplea nr. 3 A, bloc Bl

Ascensor persoane: - 2 buc.

 • - producător - IFMA

 • - sarcina nominală - Q = 500 kg;

 • - numărul de pasageri - 6;

 • - viteza nominală - 1 m / s;

 • - tip propulsie - tracțiune directă;

 • - număr de stații - 10;

 • - cursa ™ 27 m;

 • - comanda - colectiv în jos;

 • - puț - închis total, din beton;

 • - ușile cabinei - 2 panouri, glisante orizontal, deschidere laterală, automate;

 • - ușile de palier - 2 panouri, glisante orizontal, deschidere laterală, automate;

 • - camera troliului - deasupra.

Locația 3: Aleea Cioplea nr, 3A, bloc B2


Ascensor persoane: - 2 buc.

 • - producător - IFMA

 • - sarcina nominală Q - 500 kg;

 • - numărul de pasageri ~ 6;

 • - viteza nominală 1 m / s;

 • - tip propulsie - tracțiune directa;


Avizat \ z

Radu Alexandru Munteanu

 • - număr de stații - 10;

 • - cursa - 27 m;

 • - comanda - colectiv în jos;

 • - puț - închis total, din beton;

 • - ușile cabinei - 2 panouri, glisante orizontal, deschidere laterală, automate;

 • - ușile de palier - 2 panouri, glisante orizontal, deschidere laterală, automate;

 • - camera troliului - deasupra.

Locația 4: Aleea Cioplea nr. 3A, bloc B3

Ascensor persoane: - 2 buc.

 • - producător ~ IFMA

 • - sarcina nominală - Q = 500 kg;

 • - numărul de pasageri - 6;

 • - viteza nominală -1 m / s;

 • - tip propulsie - tracțiune directă;

 • - număr de stații - 10;

 • - cursa - 27 m;

 • - comanda - colectiv în jos;

 • - puț - închis total, din beton;

 • - ușile cabinei ~ 2 panouri, glisante orizontal, deschidere laterală, automate;

 • - ușile de palier™ 2 panouri, glisante orizontal, deschidere laterală, automate;

 • - camera troliului - deasupra.

Locația 5: D.G.A.S.P.C. - Creșa ”Potcoava” - Str. Pictor Ghe. Tăttărescu, nr. 10 Instalație de ridicat:

- Ascensor montcharge.


Locația 6: D.G.A.S.P.C. - Creșa ”Titan” - Str. Lunca Bradului, nr. 1 A

Instalație de ridicat:

 • - Ascensor montcharge.

Locația 7: D.G.A.S.P.C. - Creșa ”Greierașul” - Str. Marin pazon, nr. 2 B

Instalație de ridicat:

 • - Ascensor montcharge.

Locația 8: D.G.A.S.P.C. - Creșa ” Ghiocelul” - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 -14

Instalație de ridicat:

- Ascensor montcharge.

Locația 9: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Zi ”Micul Prinț” șiCentruI de Educație și îngrijire pentru Copiii cu Dizabilități ”Lîzuca” - Str. Jean Steriadi, nr. 40 AInstalație de ridicat:

 • - Ascensor montcharge.

Locația 10: D.G.A.S.P.C. - Centrul de îngrijire și Asistență „Floarea Speranței” - Calea Vitan, nr. 267-269

Instalație de ridicat:

 • - Instalație de ridicat pe plan înclinat.

Locația 11: D.G.A.S.P.C. - SEDIUL PRINCIPAL - Str. Parfumului, nr. 2 - 4

Instalație de ridicat:

 • - Instalație de ridicat pe plan înclinat.

Locația 12: D.G.A.S.P.C. - Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități „Samuel”

 • - Str. Codrii Neamțului, nr. 4

Instalație de ridicat:

 • - Ascensor persoane.

  ACHIZITOR,

  Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoiță

  Direcția Economică

  Octavian Gbețu


PRESTATOR,

SOCIETATEA OPS 3- ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 SRL

Administrator,

Bunescu Alexandru

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management Informațional

Radu Alexandru Munteanu


CABINET PRIMAR


TELEFON ȘA<>4 jșg 03 s j - 28 FAX fcej.4 J’Asj <34 E-MAILCalea Du dca-t; nr, ty, Sector 3, 0^10^4. Bucurgștî

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

. Nr.....»

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL a contractului de servicii având ca obiect "Servicii de mentenanța, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3"

Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată în scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și creșterea siguranței cetățenilor.

Având în vedere necesitatea reparațiilor curente, remedierea în timp util a oricărei probleme administrative, buna funcționare a instalațiilor electrice, sanitare, termice și de altă natură, a sistemelor din cadrul imobilelor administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3, se impune achiziționarea serviciilor de mentenanța, pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților desfășurate în cadrul imobilelor respective.

în urma anunțului de intenție nr. 21/09.01.2019 al societății 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 8124/CP/10.01.2019, societatea și-a exprimat intenția de a participa la atribuirea contractului având ca obiect "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3", iar prin referatul nr. 358423/01.04.2019, s-a aprobat demararea procedurii, privind încheierea contractului de servicii menționat.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prîoritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și ale HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurîlor-cadru de achiziție publică, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a înaintat oferta depusă înregistrată cu nr. 369574/ 09.04.2019, prin care s-au transmis documentele pentru participarea la procedura de negociere și atribuire a contractului având ca obiect "Servicii de mentenanța, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3".CABINET PRIMAR


în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, aceasta încadrându-se în valoarea estimativă din referatul de angajare nr. 359276/02.04.2019.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 375656/12.04.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional și de prevederile art. 12 pct. 12.1 îit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății OPS3- Ordine și Protecție 53, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății OPS3- Ordine și Protecție 53 să încheie acte juridice în numele șî în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, am initiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

SERVICIUL ADMINISTRATIV

TELEFON (004021) 340 40'1/ 341 07 n FAX (004 021) 318 03 O4E*MAIL adminisuattv@prirnarte3.ro

Șos. Mrhai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București

Nr. 375656/ 12.04.2019


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect „Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”

în urma anunțului de intenție nr. 21/09.01.2019 al Societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, la Cabinet Primar sub nr. 8124/10.01.2019 , Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL își exprimă intenția de a participa la atribuirea contractului având ca obiect ”Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”, iar prin referatul nr. 358423/01.04.2019, s-a aprobat demararea procedurii, privind încheierea contractului de servicii menționat. Astfel,

A

In conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările șî completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

~ Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • - Existenta in Strategia Anuala de Achiziții Publice înregistrata cu nr 324395/07.03.2019 a contractului si a modalității de atribuire( poz. 5 la Anexa la SAAP nr. 324395/07.03.2019);

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 190/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale Societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL;

 • - Anunțul de intenție nr. 21/09.01.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 8124/10.01.2019;

~ Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”, către Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL;

 • - Referatul nr. 358423/01.04.2019, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 189/28.03.2019, privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea mentenanței la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3;

 • - Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii de mentenanță a construcțiilor aflate în administrația Consiliului Local Sector 3 nr. 358007/01.04.2019+ Anexa;

 • - Referatul de angajare nr. 359276/02.04.2019, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, privind angajarea valorii estimate totale a contractului de 2.365.525,84 lei (cu T.V.A) / 9 luni;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 1507/02.04.2019;

 • - Invitația de participare nr. 359942/02.04.2019 transmisă către Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL;

 • - Oferta depusă de societatea SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 369574/09.04.2019;

 • - Proces verbal de deschidere nr. 370746/09.04.2019

 • - Proces verbal intermediar nr 373346/11.04.2019

 • - Proces verbal final al comisiei de analiză nr. 375593/12.04.2019;

 • - Nota justificativă nr. 375621/12.04.2019, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 136~ 174), acestea reprezentând Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului proces verbal.

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se incadreaza in valoarea de 2.365.525,84 lei cu TVA, prevăzută și aprobată prin Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii de mentenanța a construcțiilor aflate în administrația Consiliului Local Sector 3 nr. 358007/01.04.2019+ Anexa , și ținând cont de Referatul de angajare nr. 359276/02.04.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, astfel:

Denumire

Preț lei fără

TVA/luna

TVA

Preț lei cu TVA/luna

Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3

163.812,48

31.124,37

194.936,85

Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA)/9 luni

1.4

74.312,32

Valoare T.V.A. (lei)

280.119,34

Valoare totală (lei, inclusiv TVA)/9 luni

1.754.431,66

Comisia de analiza a constatat că prețul ofertat de SC OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L se încadrează în valoarea estimată, pentru o perioadă totală de 9 luni, valoare totală fiind de 1.474.312,32 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 280.119,34 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 1.754.431,66 lei, prețuri rezultate în urma negocierii ofertei depuse de întreprinderea publica care se încadrează în prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal final nr. 375593/12.04.2019, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 375621/ 12.04.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

"Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces -verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de negociere și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art ÎL Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre

Supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL a contractului de servicii având ca obiect "Servicii de mentenanță. în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3” , respectiv:

 • -  aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal final al comisiei de analiză nr. 375593/12.04.2019, aferent contractului de servicii având ca obiect "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”;

 • -  aprobarea notei justificative nr. 375621/12.04.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • -  aprobarea încheierii contractului de servicii având ca obiect "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3", cu Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E*MAIL administrativ@prîmarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Către,

CABINET PRIMAR


Ref.: proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de serviciiavând ca obiect "Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădmlor aflajt în administrarea Consiliului Local Sector 3”

Vă transmitem atașat următoarele documente:

 • -  Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect „Servicii de mentenanța, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3„

 • -  Raportul de specialitate nr. 375656/ 12.04.2019, la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect „Servicii de mentenanță, în sistem abonament lunar, a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”;

 • -  Procesul verbal final de negociere nr. 375593/12.04.2019.

 • -  Nota Justificativă nr. 375621/12.04.2019 .

DIRECTOR EXECUTIV,

RADU ALEXAȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU
ÎNTOCMIT, PfcTRICĂ


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT      .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...............Z.,......

de pe ordmea-ckrzi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........d..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-ArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT    <,

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.........pe ordinea de^i /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                     .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 4^.:..^.^.../....?^?/^.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......1...... dc-nc-ordinea de_zi / su^taentarea^rdrmFdeL

d-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-AdF0ST'intocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / tteEAVORA&lU proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: