Hotărârea nr. 245/2019

HCLS3 nr.245 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 368658/CP/08.04.2019 a Primarului Sector 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 365425/05.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 354/03.04.2019 a societății AS3 ~ Administrare Străzi S3 SRL;

~ Adresa nr. 365526/05.04.2019 a Serviciului Control Intern ~ Compartimentul Guvernantă Corporativă.

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1). lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. h), art. 13, pct. 13.6, alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății AS

Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019, conform Anexelor nr. 1.1- 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

* / li XI SECRETAR


NR. 245

DIN 16.04.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDIUL:BUCURESTI SECTOR 3 Calea Vitan nr.242 Corp C, etaj 1


ANEXA

nr.1.1 -UcsLSs HaM , QJjS' f2jo{9
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

mii lei

anul 2019

INDICATORI

Nr.rand

Aprobat (N-1)

Realizat/ preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

Estimări an

N + 1

Estimări an N + 2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.1 » Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

23,885.00

10,277.06

57,449.00

63,360.00

65,000.00

1.10

1.03

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

23,836.00

10,276.65

57,400.00

63,310.00

60,000.00

1.10

1.30

a)

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

49.00

0.41

49.00

50.00

50.00

1.02

1.00

3

Venituri extraordinare

6

-00

-00

•00

II

CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8 + Rd.20+rd20+rd21)

7

23,669.13

10,098.73

54,833.00

62,134.00

62,500.00

1.13

1.31

1

Cheltuieli de exploatare, din care :

8

23,651.13

10,098.73

54,833.00

62,106.00

62,500.00

1.13

1.31

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

18,692.00

7,485.63

46,537.00

50,688.00

50,688.00

1.09

1.32

B

cheltuieli cu impoz,taxe si varsaminte asimilate

10

230,00

1.43

230.00

210.00

214.00

0.91

1.00

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4,479.13

2,422.14

6,151.00

10,868.00

10,485.00

1.77

1.28

C0

cheltuieli de natura salariala(Rd.13+14)

12

3,984.83

2,030.80

5,583.00

10,360.00

10,485.00

1.86

1.30

C1

cheltuieli cu salariile

13

3,984.83

2,030.80

5,472.00

10,360.00

10,485.00

1.89

1.30

C2

bonusuri

14

111.00

-00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatoriia ferente disponibilizărilor de personal

16

C4

cheli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

340.30

338.09

448.00

350.00

340.00

0.78

1.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

154.00

53.25

120.00

158.00

165.00

1.32

1.00

D

alte cheltuieli de exploatare

19

250.00

189.53

1,915.00

340.00

320.00

0.18

1.10

\2 . i

cheltuieli financiare

20

18.00

■00

-00

28.00

24.00

1.27

cheltuieli extraordinare

21

-00

-00

\ III

>V'

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

215.87

178.33

2,616.00

1,226.00

2,500.00

0.47

1.03IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT DIN CARE:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprez.facilîtati fiscale

26

3

Acoperire contabila din ani precedent!

27

4

Constituire surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobinzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29

30

7

Participarea salariatilor la profit in lim.10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financar de referința

31

8

Minim 50% varsaminte la bug.stat sau local in căzu regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute la Rd.31-

Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUR IEUROPENE din care:

37

aL

cheltuieli materiale

38

.-bL-

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

.........

chetuieli cu reclama si publicitate

41

...........0)............

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

43

34.54           -00          418.00

196.16

400.00

0.47

10.80

-00

109.00

61.30

20.00

0.56

534.00

1,555.00

-00

968.54

2,080,00

X r<y. 1 -:Z /' VZ"

?s

;

C7     IM.

îi iBl

\1 k -

V \

i ;

J

1,500.00

1,500.00

6,500.00

4,500.00

2,500,00

0.69

1.03

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1,500.00

1,500.00

6,500.00

4,500.00

2,500.00

0.69

1.03

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

150.00

38.00

78.00

150.00

150.00

1.92

1.06

2

Nr.mediu de salariati total

49

150.00

38,00

78.00

280.00

280.00

3.59

1.12

3

Câștig mediu lunar pe salariat (îei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura saiariala *)

50

2,163.00

4,453.51

5,964.74

3,083.00

3,083.00

0.52

1.16

4

Câștig mediu lunar pe salariat( lei/persoanaț determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. legii anualae a bugetului de stat**)

51

2,213.00

4,453.51

5,964.74

3,083.00

3,083.00

0,52

1.16

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediufmii lei/ persoanț (Rd.2/Rd.49ț

52

26.56

270.44

735.00

37,00

37.00

0.05

1.16

6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1 )x1000

55

990.96

982.65

954.46

980.65

961.54

1.03

1.01

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57

*Rd.50«Rd,154 din Anexa de fundamentare nr.2 **Rd.51~ Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Medrea DanielaCONDUCĂTORUL UNITATII Președinte C.A.

loan CONȘJÂHțINESCU

\

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. C.U.I. RO 37804080 REG.COM. J40/9897/2017


SEDIUL:BUCURESTI SECTOR 3 Calea Vltan nr. 242 Corp C, etaj 1

ANEX

Detalierea Indicatorilor economico-financiarî prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr.r

d.

Prevederi an

Propuneri an curent (N)

Preliminat/

Rf>îttÎ7at

din care:

Trim I

Trlm

II

Trim

III

Trim

IV

An

0

1

2

3

5

Ga

6b

6c

6

I,

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 +Rd 28)

1

10.277,06

2.846.00

20.081.00

21.254.00

13.268.00

57.449.00

1

Venituri totale din exploatare(Rd.3 +Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din care:

2

10,276.66

2,825.00

20,065.00

21,245,00

13,265.00

57,400.00

a)

din producția vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+rd7) din care:

3

3,779.52

320.00

17,560.00

20,700.00

12,700.00

51,280.00

a1)

din vanzarea produselor

4

2,289.98

-00

17,240,00

19,500.00

11,500.00

48,240.00

a2)

din servicii prestate

S

1,488.55

300.00

300.00

1,200.00

1,200.00

3,000.00

a3)

din redevente si chirii

6

-00

a4)

alte venituri

7

0.99

20.00

20.00

40.00

b)

din vanzarea mărfurilor

Ș

6.491.15

2.500.00

2.500.00

500.00

500.00

6.000.00

c)

din subvenții sl transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri

9

-00

-00

-00

-00

-00

-00

d)

subvenții, cf.prevederllor legale in vigoare

10

-00

c2)

transferuri cf.prevederllor legale In vigoare

11

-00

dl

din producția de Imobilizări

12

-00

venituri af. costului producției In curs de execuție

13

-00

f)

alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+rd19+rd20-t-rd.21J din care:

14

5.98

5.00

5.00

45.00

65.00

120.00

f1)

din amenzi sl penalltati

-00

f2)

din vanzarea activelor si op. de capitali Rd.18+Rd.19), din care:

16

-00

-00

-00

40.00

60.00

100.00

- active corporale

17

40.00

60.00

100.00

- active necorporale

18

-00

f3)

din subvenții ptr investiții

19

-00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

-00

«L

alte venituri

21

5.98

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:

22

0.41

21.00

16.00

9.00

3.00

49.00

a)

din imobilizări financiare

23

-00

b)

din investiții financiare

24

-00

c)

din diferente de curs

26

-00

4.00

5.00

3.00

12.00

d)

din dobânzi

26

-00

16.00

2.00

-00

18.00

alte venituri financiare

27

0.41

5.00

10.00

4.00

-00

19.00

3

Venituri extraordinare

28

-00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd,144)

29

10.098.73

[\

1

Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),din care :

30

10,098.73

» , / ......................

A

Cheltuieli cu bunuri si serviciî(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:

31

7,485.63

A1

Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+Rd.S4+Rd.37+Rd.38+Rd. 39

îdincare:

32

6,624.31

.al.

cheltuieli cu materiile prime

33

788.90

b)

cheit.cu materialele consumabile, din care:

34

251.39

b1)

cheit.cu piesele de schimb

36

82.24

b2)

cheit.cu combustibilii

36

112.45

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

98.23

d)

cheltuieli privind energia si apa

6.00

G)

cheltuieli privind mărfurile

39

6.479.79

A2

Cfieltiiieu privind serviciile executate do

terti/Rd.41+Rd.42+Rd.45i din care:

40

669.30

...aL

cheltuieli cu întreținerea sl reparațiile

41

10.69

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care:

42

636.28

b1)j către operatori cu capital Integral /majoritar de stat

43

b2Hcatre operatori cu capital privat

44

636.28

c)

prime ele asigu rare

45

22.33

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd,47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78) din care:

46

192.02

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-00

b)

cheltuielii privind comisioanele sl onorariul din care:

48

b1)'cheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

che

Rd.l

t.de protocol, reclama si publicitate                      (

51+Rd.53i din care:

50

2.69

d)

cbeituieîl do protocol din care :

51

2.69

tichete cadou leg.193/2006 cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli do reclama sl publicitate, din care:

53

tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate leg.193/2008 cu modificările ulterioare

54

-

tichete cadou ptr campanii de marketing,studiul pieței, promovare pe piețe existente sau nol,potrlvlt leglH 93/2006 cu modificările ulterioare

55

ch.de promovare aproduselor

d)

ch, cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.69+Rd.61) din care:

57

-00

d1>

ch de sponsorizare In domeniul medical sl sanatate

58

d2)

ch de sponsorizareln domeniile educație, invatamant, social sl sport din care

59

d?)

pentru cluburile sportive

60

d4)

cheltuieli de sponorlzare pt alte acțiuni si activitatl

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

6.00

n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:

63

2.61

cheltuieli cu diurna ( Rd.65+Rd.66)din care

64

-00

-

Interna

65

-

externa

66

q)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

20.66

h)

cheltuieli cu servicii bancare si asimilate

68

1.39

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti din care

69

158.67

11)

cheltuieli de asigurare sl paza

70

9.10

i2)

ch. privind întreținerea si funct. tehnicii de calcul

71

6.70

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

4.28

Î4}

ch.cu reevaluarea imob.corporale si necorp.din care:

73

aferente bunurilor de natura domeniului public

74

-00

-00

9.279.00

31.430.00

9.959.00

4.165.00

54.833.00

9,279.00

31,430.00

9,959.00

4,165.00

54,833.00

7,521.00

29,306.00

7,752.00

1,958.00

46,537.00

6,906.00

28,351.00

6,814.00

1,671.00

43,742.00

3.680.00

25.245.00

5.268.00

1.028.00

35.221.00

870.00

750.00

840.00

22.00

2.482.00

178.00

420.00

420.00

76.00

1.094.00

160.00

160.00

110.00

25.00

455.00

245.00

245.00

245.00

160.00

895.00

11.00

11.00

11.00

11.00

44.00

2,100.00

2.100.00

450.00

450.00

5,100.00

343.00

616.00

616.00

132,00

1,707.00

15.00

148.00

148.00

24.00

335.00

300.00

440.00

440.00

102.00

1.282.00

-00

-00

300.00

440.00

440.00

102.00

1.282,00

28.00

28.00

28.00

6.00

90.00

272.00

339.00

322.00

155.00

1,088.00

-00

-00

27.00 ...

27.00 .

5.00

5.00

10.00

7.00

27.00

17.00

16.00

16.00

10.00

59.00

15.00

15.00

15.00

10.00

55.00

-00

-00

2.00

2.00

1.00

-00

5.00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

140.00

170.00

170.00

32.00

512.00

27.00

27.00

28.00

8.00

90.00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

.00

-00

-00

18.00

26.00

20.00

16.00

80.00

8.00

8.00

9.00

9.00

34.00

62.00

92.00

79.00

53.00

286.00

35.00

35.00

35.00

15.00

120.00

7.00

7.00

7.00

7.00

28,00

15.00

45.00

30.00

30.00

120.00

-00

-00


i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

-00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

5.00

5.00

7.00

1.00

18.00

jol.

alte cheltuieli

78

-00

-00

B

Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:

79

1.43

55.00

67.00

54.00

54.00

230.00

a)

ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

80

-00

-00

b)

ch.cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice si

81

-00

-00

c)

ch.cu taxa de licența

82

6.00

6.00

5.00

5.00

22.00

d)

ch. du taxa de autorizare

83

4.00

6.00

4.00

4.00

18.00

ch.cu taxa de mediu

04

-00

-00

fi

ch.cu alte taxe si impozite

99

1.43

45.00

55.00

45.00

45.00

190.00

C

Cheltuieli cu personalul(87*Rd.100+Rd.104+Rd.113) din care:

86

2,422.14

1,279.00

1,624.00

1,624.00

1,624.00

6,151.00

CO

cheltuieli de natura salariata (Rd.88+Rd,92)

97

2.030.80

1.137.00

1.482.00

1.482.00

1.482.00

5.583.00

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,91) din care :

88

2,030.80

1,122.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

5,472.00

a)

salarii de baza

89

2.030.80

1.122.00

1.450.00

1,450.00 . ..

1.450.00

5.472.00

b)

sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza ( conform CCM)

90

-00

P)

alte bonificații (conform CCM)

91

........-00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:

92

-00

15.00

32.00

32.00

32.00

111.00

a)

chel.soclale prevăzute.la art.25 din Iege227/2O15 privind CF cu modificările si completările ulterioare

93

111.00

-

tlchete de cresa cf.LG. 193/2008 cu modlf.ulter.

94

.......-00

-

tichete cadou pt.chelt.sociale LG.193/2008

-00

b)

tlchete de masa

99

15.00

32.00

32.00

32.00

111.00

c)

vauchere de vacanta

97

-00

d)

ch.prlvind participarea salarlatilor la profitul obtlnut în anul precedent

98

-00

asL

alte cheltuieli conform CCM

99

-00

C3

Alte cheltcu personalul                           (

jRd,t01+Rd.102+Rd,103) din care:

100

-00

-00

-00

-00

-00

-00

a)

ch.cuplatl ie compensatorii aferente disponibilizărilor de personal ,               , . .....v ;

101

■00

b)

ch.cu drepturilesalariaiacuvenite in baza hoatârari judecătorești            ......

102

-00

c)

ch.de natura salariata aferente restructurării, privatizării, administrator special, ale comisii si comitete

103

-00

C4

Cheltuieli aferente contactului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:

104

338.09

112.00

112.00

112.00

112.00

448.00

a)

pentru directorl/dlrectorat

1Q5

-00

*

componenta fixa

109

•00

componenta variabila

107

-00

b)

pentru consiliul de admlnlstratie/consiliul de supraveghere din care;

108

338,09

112.00

112.00

112.00

112.00

448.00

componenta fixa

109

338.09

112.00

112.00

112.00

112.00

448.00

componenta variabila

110

-00

-00

■00

c)

pentru AGA si cenzori

111

-00

-00

<0

pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

■00

-00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

53.25

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

D

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:

114

189.53

424.00

433.00

529.00

529.00

1,915.00

a)

ch.cu majorări si penalitati(Rd.122+Rd.123) din care:

115

2.00

2.00

3.00

3.00

10.00

-

către bugetul general consolidat

116

-00
b)

cheltuieli prlv activele imobilizate

118

5.79

6.00

6.00

6.00

6.00

24,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

-00

dL

Alte cheltuieli

120

-00

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

183.74

416.00

425.00

520.00

520.00

1,881.00

f)

ajustări si deprecieri ptr. pierdere de valoare si provizioane(Rd.123+Rd.126) din care:

122

-00

-00

-00

-00

-00

-00

f1)

cheltuieli prlv ajustările si provizioanele

123

-00

tt.

4L

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

-00

t1.

2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

-00

f2)

venituri din provizioane si ajustări ptdepreclere sau pierderi de valoare din care:

126

-00

f2.

D

din anularea provizloaneior(Rd.128+Rd.129+Rd.130),dln

care:

127

-00

din participarea salariatilor la profit

128

-00

-

din deprecierea imobilizărilor corporale sl active circulante

129

-00

venituri din alte provizioane

130

-00

2

cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:

131

-00

-00

-00

-00

-00

-00

a)

cheltuieli rnivlnd dobânzile din care:

13?

-00

a1)

aferente creditelor pt Investiții

133

.—-00

?2)

aferente creditelor pt activitatea curenta

134

-00

b)

che

tulell din diferența de curs valutar din care:

135

-00

b1)

aferente creditelor pt investiții

139

•00

l?2)

aferente creditelor pt activitatea curenta

137

-00

c)

alte

cheltuieli financiare

138

-00

3

Cheltuieli extraordinare

139

-00

-00

III

REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) Rd.1-Rd.29)

140

178.33

(6,433.00)

(11,349.00)

11,295,00

9,103.00

2,616.00

venituri neimpozabile

141

-00

r/ ,

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

10.00

10.00

10.00

18.00

48.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-00

■00

-00

418.00

418.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd2)

144

a]

- venituri din subvenții si transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se Iau In calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

K.

2

cheltuieli de natura salariata (Rd.87), din care :**

147

2.030.80

1.137.00

1.482.00

1.482.00

1.482.00

5,583.00

14?

b)

149

c)

1Ș0

3

cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

2.030,80

1.122.00

1.450.00

1.450.00

1.450.00

5.472.00

4

Nr. De personal prognoza! ia finele anului

152

38,00

42.00

76.00

78.00

78.00

78.00

5

Nr. Mediu de salariatl

153

38.00

42.00

76.00

78.00

78.00

78.00

a

6

a)

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarlala (rd147-rd93*-rd98Vrd153/12*1000

154

4,453.51

2,255.95

1,625.00

1,583.33

1,583.33

5,964.74

a

b)

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarlala recalulata cf legii anuale a bugetului de stat

155

4,453.51

2,255.95

1,625.00

1,583.33

1,583.33

5,964.74

7

a)

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal medlu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.153)

156

270.44

67.26

264.01

272.37

170.06

735.90

(

i

b)

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat

157

V'

c)

productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite/persoana) W=QPF/Rd153

158

■ ț

AAyyy

c1)

tiemente de caicul ai productivitan muncii iri unitati fizice din caro:

159

■ XyA-

cantitatea de produse finite (QPF)

160

nrat nrtArihUnl

1R1

-

ponderea in venituri totale de exploatare=Rd,159/Rd.l

163

8

plăti restante

164

9

Creanțe restante din care :

165

-

de la operator cu capital integral/maoritar de stat

166

-

de la operatori cu capital privat

167

-

de la bugetul de stat

168

-

de la bugetul local

169

-

de la alte entitatî

170

10

credite pt finanțarea activitatii

171

curente (soldul ramas de rambursat)

*}in Urnita prevăzută la art.25 alin.(3)lit.b din Lege NR. 227/2015 PRIVIND Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevaute in Legea anuala a bugetului de stat

ANEXA Nr. 1.3            /       . n

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4=3/2

Prevederi an precedent(N-l)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale Rd.l+Rd.2+Rd.3) *)din care:

0

0

3645.87

1.27

0.00034834

1

Venituri din exploatare*)

3601.37

0

0

2

Venituri financiare

44.5

1.27

0.02853933

3

Venituri extraordinare

0

0

0

*Venitursle totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bug de stat

CONDUCĂTORUL UNITATII

Președinte C.A.

loan CONSȚANTINESCU


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Medrea Daniela

Anexa Nr4 «4

Programul de investiții, dotări si surse de finanțareINDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-lj

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

an N+l

an

N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

l.

SURSA DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

6500.00

4500.00

2500.00

1

Surse proprii,din care:

a)

- amortizare

. b)

-profit

1500.00

1200.00

1200.00

2

Alocați de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)

-interne

bl

-externe

4

Alte surse, din care:

5000.00

.....a)

- Capital social

5000.00

bl

- Fonduri Europene

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

31.12.2019

6500.00

4500.00

4500.00

1

Investiții in curs, din care:

a)

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-denumire obiectiv

- denumire obiectiv

b)

pentru bunurile de natura domeneniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- denumire obiectiv

-denumire obiectiv

c)

pentru bunurile de natura domeneniului privat al statului sau al unitarii administrativ teritoriale:

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv

d)

pentru bunuri luate in concesiune,inchiriate sau in locațiile de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitarii administrativ

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv

2

Investiții noi, din care:

a, pt bunuri proprietate privata a operat.economic

denumire obiectiv

denumire obiectiv

b,pt.bunuri de nat, dom,public al statului sau unlt.admin.

denumire obiectiv

denumire obiectiv

c,pt bunurile de natura dom.privat al stat sau al unitarii

denumire obiectiv

denumire obiectiv

d,pt bunurile luate In concesiune inchiriate sau in locație de

denumire obiectiv

denumire obiectiv

3

Investirii efectuate la imobilizările corporale existente

a,pt bunurile proprietate privata a operatorului economic

denumire obiectiv

denumire obiectiv

b, pt bunurile de natdom.public al statului sau unitatli adm

denumire obiectiv

denumire obiectiv

c,pt bunurile de natura dom.privat al stat sau administrativ

denumire obiectiv

denumire obiectiv

d,pt bunurile luate In concesiune inchiriate sau in locație de

denumire obiectiv

denumire obiectiv

4

Dotări alte achiziții de Imobilizări corporale

31.12.2018

6500.00

4500.00

4500.00

5

Rambursări de rate aferete creditelor pt Investirii din care

a, interne

b, externeUUIMUUUAIUKUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-fiONTARH

. Med rea Daniela

ANEXA nr. 1.5:

HOS       >5 I A Io 5 g         Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restanta

Nr. Crt.

Masuri

Termen de realizare

An precedent(N-l)

An curentțN)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

lnfluenta(+/")

înfluente(+/~)

lnfluente(+/~)

Rezultat

brut(4-/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti

restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsură 1...

2

Măsură 2...

Msura n...

TOTAL Pct. 1

Pct. (i

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1...

2

Cauza 2...

Cauza n...

TOTAL Pct. II

Pct. III

TOTAL GENERAL pct.l + pct. II

CONDUCĂTORUL UNITATII,

Președinte CA

loan Constantinescu
CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL UNITATII

Președinte C.A.

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

loan CONSTANT! NESCU

Medrea Daniela

{'Ââ

o-


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CABINET PRIMA!?
rpmanta2019.eu


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

........N«cA

08,0'1


ta proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli-al-SocietățiO"-1 AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliui General at Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3, cod CAEN 4211.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Astfel, estimările propuse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L sunt următoarele:

> Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 57.449,00 mii lei, din care:


Venituri din exploatare - 57.400,00 mii lei

Venituri financiare -    49,00 mii lei

> Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 54.833,00 mii lei, din care:


Cheltuieli din exploatare - 54.833,00 mii iei

Cheltuieli financiare -     00,00 mii lei


Pentru aceste considerente și având în vedere adresa nr. 112/04.04.2019 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., precum și raportul de specialitate nr. 365425/05.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de asociat majoritar al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru„anulUinanciar 2019 al Societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L.


ROBERT.S
------www.primarie3.ro----------------

E*M Al L gu ve rna n taco rpo rat i va @ p ri m a r ie3.r0

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 365425/05.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017. Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 ~ Administrare Străzi S3 SRL.

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080. reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Prin adresa nr. 112/04.04.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 364778/04.04.2019, însoțită de nota de fundamentare nr. 354/02.04.2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/27.03.2019, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019, astfel:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1, principalii indicatori

cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 fiind:

l                                                                                                                                                         niiî toi

INDICATOR

Raallzat/Praiimlnat an precedent

Propuneri buget an 2019

%

Venituri TOTALE din EXPLOATARE

10.276,65

57.400,00

5,59

Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE

10.098,73

54.833,00

5,43

Venituri TOTALE FINANCIARE

0,41

49,00

Cheltuieli TOTALE FINANCIARE

0,00

0,00

VENITURI TOTALE

10.277,06

57.449,00

5,59

CHELUIELI TOTALE

10.098,73

54.833,00

5,43

REZULTATUL BRUT (profitfpierdere)

178,33

2.616,00

14,67

IMPOZIT pe PROFIT

418,00


 • 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • 3.  Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • 4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

în conformitate cu prevederile:

Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:” „regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)„.

■■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economiciprevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c)prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. ”

»" Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

■■ Art. 12, pct. 12.1. lit. h): „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

■■ Art. 13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): „Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:” “supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”

din Actul Constitutiv al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările si completările ulterioare.

La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritara;

 • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • -  Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Bugetul general al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Conform notei de fundamentare, la elaborarea acestuia s~au luat în considerare următoarele aspecte de importanță majoră în respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico - financiare ale întreprinderilor publice:

 • -   criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante;

 • -  reducerea pierderilor;

 • -   creșterea cifrei de afaceri și a profitului;

* creșterea productivității muncii;

 • -  derularea programelor de achiziții de bunuri și servicii, fundamentate pe baza posibilităților reale de plata a acestora;

~ derularea programelor de investiții și dotări

în strânsă corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și dezbatere prezentul proiect de hotărâre în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta

întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă


/IV? -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 7, Sector 3, București

Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon .+40759 040 480 E- mail: secreta riat@as3-strazi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

ț S.C. A83-ADWNISTRARE STRĂZI $3 S.R.L

i

| IEȘIRE

Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

Și

dl Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 5, București

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru anul financiar 2019.

cabinet pr»r

Nr

Subscrisa, AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoana juridică română-c-u-sediul-în-Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242,Corp C, etajl, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28,C 29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentata legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

......


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru anul financiar 2019

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN -4211.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin ordonanța nr.26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod


ASBi


A55 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500,000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

® Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

« Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • •  Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

 • •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind Guvemanța Corporativă a inteprinderilor publice;

Astfel, bugetul pentru anul 2019 se formează din următoarele:

Veniturile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în sumă de 57.449 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2019 este :

Mii Iei

1.

Venituri din producția vanduta din care

51.280,00

-Venituri din vanzarea produselor

48.240,00

-Venituri din servicii prestate

3.000,00

-alte venituri

40,00

Venituri din vanzarea mărfurilor

6.000,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

120,00

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital

120,00

L


A53 -ADMINISTRARE STRĂZIS3 S.R.L. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Sociali Calea Viian nr.242, Corp C, etaj 7, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferente de curs

12,00

-venituri din dobinzi

18,00

-alte venituri financiare

19,00

TOTAL VENITURI

57.449,00

Cheltuieli totale estimate în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 sunt în sumă de 54.833,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este :

1. Cheltuieli de exploatare 54.833,00 mii lei Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 46.537,00 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli privind stocurile în sumă de 43.742,00 mii Iei din care

-cheltuieli cu materiile prime 35.221, 00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 455,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 895,00 mii lei, cheltuieli privind energia și apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu mărfuri 5.100 mii lei alte cheltuieli cu stocurile 933 mii lei.

 • b) cheltuieli privind serviciile executate de terii în sumă 1.707,00 mii lei din care: -cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 1.282,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 90,00 mii lei.

 • c) cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.088,00 mii Iei din care: -cheltuieli cu comisioanele și onorariile în sumă de 27,00 mii lei, cheltuieli cu reclama și publicitate 5,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 512,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 90,00 mii lei, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 286,00 mii lei.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte assimilate în sumă de 230,00 mii lei din care :

 • - cheltuieli cu taxa de licența în sumă de 22,00 mii lei -cheltuieli cu taxa de autorizare în sumă de 18,00 mii lei

 • - cheltuieli cu alte taxe și impozite în sumă de 190,00 mii lei Cheltuieli de personal în sumă de 6.151 mii lei structurate astfel:

 • - cheltuieli de natura salariată în sumă de 5.583 mii lei

 • - cheltuieli aferente contractelor de mandate și a altor organe de conducere și control în sumă de 448,00 mii lei

-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 120,00 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.915,00 mii Iei din care :

-cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 10,00 mii lei

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1881,00 mii lei.


ASBsIIt

'5;!STRĂZÎ\ f       3

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.E

RO 37804080, Reg. Com: 340/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan ar.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E~mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, solicităm promovarea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La prezenta adresă, anexăm următoarele documente:

 • -  Nota fundamentare buget cu anexele sale.

 • -  Decizia C.A.

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație

AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. loan CONSTANTINESCU

OHSAJ
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.UX: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-straztro

S.C. AS3JWMIMSTSARE STRĂZI S3 S.R.L.

INTRARE^

Ziua...?.,5NOTA DE FUNDAMENTARE

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al A S3-Administrare Străzi S3 S.R.L., a avut in vedere :

Respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor ecnomici, criteriile de performanta specific si obiectivele cuantificate privind reducerea plăților si creanțelor restante, reducerea pierderilor , creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si creșterea productivității muncii, prevăzute in contractile de mandate stabilite in corelația cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație , programele de achiziții de bunuri si servicii pentru desfasurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plata a acestora si aprogramelor de investiții si dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost conceput si anii 2020 si 2021, buget previzionat respectând structura si conceptul unui buget multiannual. Din acest motiv Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu deosebita rigurozitate astfel incat sa se stabilească premisele unui echilibru financiar intre anii 2020 -2021.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit pentru o administrare cat mai eficienta a resurselor de care dispune AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL si pentru o realizare performanta a contractelor in desfășurare in condiții tehnico economice de calitate.

La întocmirea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 s-au respectat prevederile următoarelor reglementari legislative:

-Legea 273/2006 privind finanțele publice loca cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare ;

Bugetul general pentru anul 2019 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., a fost structurat conform Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Bugetul general pentru anul 2019 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are următoarea structură pe capitole de venituri și cheltuieli:

Veniturile estimate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 57.379 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2019 este :


ISO

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.Z.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj l, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-mail zsecreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Mii lei

1.

Venituri din producția vanduta din care :

51.280,00

-Venituri din vanzarea produselor

48.240,00

-Venituri din servicii prestate

3.000,00

-alte venituri

40,00

Venituri din vanzarea mărfurilor

6.000,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

120,00

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital

120,00

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferente de curs

12,00

-venituri din dobinzi

18,00

-alte venituri financiare

19,00

TOTAL VENITURI

57.449,00

Veniturile din producția vanduta si serviciile prestate vor fi realizate conform Programului de Activitate al societății, pentru anul 2019.

Cheltuieli totale estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 sunt in suma de 54.833,00 mii Iei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este :

1. Cheltuieli de exploatare 54,833,00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 46.537,00 mii Iei din care:

 • a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 43.742,00 mii Iei din care

-cheltuieli cu materiile prime 35.221,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 455,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 895,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu mărfuri 5.100 mii lei, alte cheltuieli cu stocurile 933 mii lei.

 • b) cheltuieli privind serviciile executate de terii in suma 1.707,00 mii lei din care: -cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 1.282,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 90,00 mii lei.

 • c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 1.088,00 mii lei din care: -cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei, cheltuieli cu reclama si publicitate 5,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 512,00 mii


SjI         S>S St. -Bk.jL..

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 7, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Iei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer in suma de 90,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 286,00 mii lei.

Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

 • - cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei -cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

 • - cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

Cheltuieli de personal in suma de 6.151 mii lei structurate astfel:
 • - cheltuieli de natura salariata in suma de 5.583 mii lei

 • - cheltuieli aferente actelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 448,00 mii lei

-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 120,00 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.915,00 mii lei din care :

-cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei.

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 1881,00 mii lei. -cheltuieli privind activele imobilizate-24 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 6.500 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare aplicabile societarii AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului societății pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Președinte Consiliu Administrație

AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. loan CONSTANTINESCU


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maiksccretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA

Nr. 5 din 27.03.2019

Având în vedere:

 • a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului

București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;

 • c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, pentru anul 2019, cu anexele sale.

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, cu anexele sale, în vederea aprobării acestora.

AS3.

>TRARE

SrXl uii. 3


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro


Web: www.as3-strazi.roSECTOR 3


Către:     Primăria Sector 3, Direcția Asistență Legislativaă

In atenția: Doamnei Florina Neacșu

CABINET PRIMAR

jLfiJ'n


Referitor: Completări ulterioare comisiei de specialitate a ConsiliuluiFocal SectorĂ


Subscrisa, AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L,, persoană juridică româna, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având CUI RO 37804080 reprezentată legal de domnul Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, avand in vedere discuțiile purtate în Comisia de specialitate a Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următoarele explicații referitoare la fundamentarea capitolului de venituri din cadrul Bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

Astfel, pentru întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele contracte în derulare cu Primăria Sectorului 3:

> Proiectul „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București” în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4. Str, Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec Î918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru

 • - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Pătrășcanu

 • - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu.

Act adițional nr. 1/264943/29.11.2018 = 4.919.527,79 lei valoare fără TVA din care în anul 2019 estimăm că se va realiza lucrări de circa 2.850.000 lei.

> Proiectul „ Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile. Din acest proiect ne-au fost atribuite proiectarea*execuția,

Contract 255362/19,11.2019 = 94.467.920,51 lei valfara TVA
AS3

[mc rare S“iîAZ'

- StCJ Dii 3

^55 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail: secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Contract 255362/19.11.2019 = 94.467.920,51 lei valfara TVA

Lucrările pentru acest contract au demarat în luna ianuarie 2019 prin executarea următoarele lucrări:

 • -  servicii de proiectare si consultanță

~ servicii de peisagistica

 • -  servicii de organizare de șantier

 • -  servicii de amenajare spațiu pentru începerea lucrărilor

Din evaluările interne considerăm că acest proiect va fi executat în proporîie de 50% și prin urmare aceste lucrări efectuate au fost prinse în buget în suma de 48.240.000

y Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor ”beton asfaltic și emulsie bituminoasă” cuprinse în anexele la acordul-cadru. 1.994.750 lei val fără TVA

> Contract subsecvent nr. 7706/10.01.2019 la Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect, furnizare materiale pentru întreținere și reparații” 26.148.177,34 lei, la data prezenta este în derulare avand încheiat un contract subsecvent în valoare de 1.635.520, am estimat ca până la sfârșitul anului o să mai avem livrări de 3.168.730 lei.

> „ Servicii închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)” pentru ridicarea autoturismeleor parcate neregulamentar, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București

Contractual are o valoare de 150.000 lei si se va derula în anul 2019.

>

Cu deosebită stimă,

Contabil Șef,

DanaMEDREAIoan CON


Președinte C.A.


întocmit,

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernaniacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobeștr nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiNr. 365526 /05.04.2019Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielualLsdcietății


Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 112/04.04.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 364778/04.04.2019) a societății


Administrare Străzi S3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Control/lptem,


Marfa CeiCompartiment Guvemanță Corporativă întocmit de,


Cornelia Pivnideru


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /


suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......... ZZ/f . &ț/Z....................ț a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........./x.v........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de~zi a ședinței ordinare, și

consideră ca acesta A FOST / NUArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea ni\215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂA^RIANA

MEMBRI:    1/'

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


K.........................MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

..... de pe ordinea de zi /

...............


siiphmeiitaret? wiinirde^i a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ........a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Ay.......de pe ordinea de zi / suptoentarea-erdtnii de

■zt a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NtTATUSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANaI

MEMBRI:             Uf

PELINARU CORNEL      /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA.


NWNEK INOCENȚ1U-IOAN