Hotărârea nr. 244/2019

HCLS3 nr.244 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 374314/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 374047/11.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 374062/11.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

~ Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

 • -  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pct. 13.6, alin (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3 -Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL5.Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.6. Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire;prevederile prezentei hotărâri.

NR. 244

DIN 16.04.2019k.UtXK     £.                                                 FIO - pag. 1

riccs 3 AA.    fa.Olt.7ol<3 bilanț PRESCURTAT

CodIO                          la data de 31.12.2018                             -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094+208-280-290)

01

01

12.951

8.094

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+2164-217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)

02

02

761.226

598.512

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct261 +262+263+265+266+267* - 296*)

03

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

l'W3

774.177

606.606

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct 3 01 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332 +’41+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378

1+/-388+4091 - 391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct4428)

05

05

40.458

472.391

II.CREANȚE o (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 +441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** +456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

06a (301)

1.261.386

1.850.673

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

07

06b (302)

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

1.261.386

1.850.673

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

10

08

1.476.635

1.769.962

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

2.778.479

4.093.026

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

12

3.666

10.484

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 471*)

13

11

3.666

10.484

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

14

12

m.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451***+453*** +455+456***+457 +4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

15

13

1.795.863

1.218.780

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

986.282

2.884.730

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

17

15

1.760.459

3.491.336

G. DATORIhSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

/ ț!

x ;

j

H. PROVIZIOANE (ct.151)

19

17

$  ■-.!       iX

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

^■7-          .............

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

22

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 475*)

23

21

\ .....

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

>c1

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)

25

23

017

FIO-pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)

26

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cliențî (ct. 478) (rd.26+27)

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

28

26

Sume de reluat într~o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

29

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

SWi

2.500.000

4.000.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

2.500.000

4.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

•M. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

Acțiuni proprii (ct, 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLDD(ct117)

44

42

739.541

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

45

43

0

230.877

SOLD D(ct. 121)

46

44

739.541

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-44-45)

48

46

1.760.459

3.491.336

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

''atrimoniul privat (ct. 1017) 2)

50

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

1.760.459

3.491.336


Suma de control FIO: 60107993/278384353


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe Imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora ie sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice ți al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

‘MOLDOVEANU IONELA

Entitatea


cs

4>


r~| GIE-grupuri de interes economic                          |

f~] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |


SC 0PS3 ORDINE Si PROTECȚIE 53 SRL


(•An C' Semestru


Suma de control


Anul 2018


4.000.000


Localitate

Sector

București

Sector 3

București

Strada

Nr.             Bloc      Scara     Ap.          Telefon

CALEA VITAN

154-158Număr din registrul comerțului


J40/5480/2017

Cod unic

e înregistrare

3

7

4

1

0

0

2

6


Forma de proprietate


12*-Socjetati cu capital integra! de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN


Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA


Semnătura
SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ 0 VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?   C' DA

(• NU |

Entitatea a optat voluntar pentru ăuditarea situațiilor financiare ariuale? (• DA

C NU |


Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X]


AUDITOR


Formular VALIDATU-KCCS3                               F20-pag. 1

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă

(ct.7O1 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 4- 741** + 766***)

01

3.013.820

12.399.362

2. Alte venituri (ct.711 +712 + 721 + 722 +725 + 741**** +751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

56

503.178

3 '"ostul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)

03

218.400

350.166

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)

04

2.425.115

8.941.226

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 +686-754-7812-7813-7814- 786)

05

30.039

195.074

6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 +612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

06

1,079.863

3.185.197

7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)

07

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)

08

0

230.877

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09

739.541

0

Suma de control F20:  33311914/278384353

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

’) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

'■) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELACalitatea

12-CONTABILSEF
F30 - pas. 1

DATE INFORMATIVE                p 8

_                          la data de 31.12.2018

Cod 30                                                                                    - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

1

230.877

Unități care au înregistrat pierdere

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.O5 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

37.859

37.859

nizori restanți - total (rd. 06 la 08}

05

37.859

37.859

-peste 30 de zile

06

06

32.324

32.324

- peste 90 de zile

07

07

5.535

5.535

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

T:    x

- alte datorii sociale

14

14

■■'OOOO-'-Or

■ iO® oi   o î

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

/r f

ligatii restante fata de alti creditori

16

16

s.

...... :;?■/

Impozite, contribuții sî taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asigurători© pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

90

259

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

199

271

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

" 28 '

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30 .

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

: 34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

. i’ichete acordate salariatilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea ti chetelor acordate salariațîlor

38

37

822.255

Contravaloarea tîchetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

0

0

-din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

-după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

■.Niv

0

0

- cheltuieli curente

45

43

h cheltuieli de capital

46

44

VIL Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

48

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

49

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

50

48

409.181

409.181

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)

51

49

X X~~~~ ~“ÎN C: \

- acțiuni necotate emise de rezidenti

52

50

X N ..... î V *

- părți sociale emise de rezidenti

53

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,dîn

care:

54

52

V.'N N.

VA

-dețineri de cel puțin 10%

55

52a (303)

C\l

- obligațiuni emise de nerezidenti

56

53

F30 - pag. 3

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

57

v54,'.'

409.181

409.181

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct 267)

58

55

409.181

409.181

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

59

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

60

852.205

1.412.868

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

61

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct, 413)

62

59

40.624

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate f' 425 + 4282)

63

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

64

30.540

-creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

65

62

29.161

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

66

63

1.379

- subvenții de incasat(ct.445)

67

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

68

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

69

66

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

70

67

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct.436 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + .   :t. 4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din

ct. 446 + din ct 447 + din ct. 4482)

71

68

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

473), (rd.70la72)

72

69

3.666

10.484

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participate (ct.453+456+4582)

73

70

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

74

71

3.666

10.484

- sumele preluate din contul 542 ‘Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

75

72

/ X"1

/ ■/' !—" —~ X M ii- XXi

V

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

76

73

Vk l; x

zi

-de la nerezidenti

77

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

78

75

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)

79

76

- acțiuni necotate emise de rezident!

80

: 77

F30 - pag. 4

- părți sociale emise de rezidenti

81

78

- acțiuni emise de nerezidentî

82

79

- obligațiuni emise de nerezidentî

83

80

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

84

81

Casa în lei și în valută (rd.83+84)

85

3.903

3.571

-în lei {ct 5311)

86

83

3.903

3.571

-în valută (ct 5314)

87

84

Conturi curente la bănci în lei șt în valută (rd.86+88)

88

85

1.472.732

1.765.895

-în lei (ct 5121), din care:

89

86

1.472.732

1.765.895

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

90

87

-în valută (ct 5124), din care:

91

88

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

92

89

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)

93

SSft

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori încasat, în lei (ct 5112 + 5125 + 5411)

94

91

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

95

92

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)

96

93

1.795.863

1.218.780

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)

97

94

- în lei

98

95

-în valută

99

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct 1623 + 1624

+1625) (rd.98+99)

100

-în lei

101

98

-în valută

102

99

""..................... /

/ .

/! ......rV.

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

103

100

£ f

i î

1 f          ‘ H J

Z? /

? împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 + 1685 +

1 o86 + 1687) (rd. 102+103)

104

101

îk''"—-7

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

105

102

- în valută

106

103

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct 167), din care:

107

104

1.087

1.087

- valoarea concesiunilor primite (din ct 167)

108

105

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

109

106

536.495

184.589

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

110

107

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

111

108

295.162

417.594

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)

112

109

963.119

615.510

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

113

110

499.228

261.688

F30 - pag.5

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

114

111

424.033

337.007

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

115

112

39.858

16.815

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)

116

113

Datoriile entitatîi in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

117

114

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

118

: 115

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

119

116

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

120

117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd-119 la 123)

121

118

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in partîcipatie (ct.453+456+457+4581)

122

119

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si coanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu ii. ./tutiile publice (instituțiile statului) 2}

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

123

120

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

124

121

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare st investiții pe termen scurt (ct.269+509)

125

122

i H i

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

126

123

Mk;

■                ■ ?.\.Z

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

127

124

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici

128

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

129

126

2.500.000

4.000.000

- acțiuni cotate 3)

130

127

- acțiuni necotate 4)

131

128

- părți sociale

132

129

2.500.000

4.000.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012)

133

130

Brevete si licențe (din ct.2O5)

134

131

14.514

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

135

132

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public ai statului aflate în administrare

136

133

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

137

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

138

135

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

\ 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

139

136

]

F30- pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

%6)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138+141+145 la 148)

140

137

2.500.000

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)

141

138

2.500.000

100,00

4.000.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

142

139

- deținut de instituții publice de subord. locală

143

140

2.500.000

100,00

4.000.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

144

141

- cu capital integral de stat

145

142

- cu capital majoritar de stat

146

143

- cu capital minoritar de stat

147

144

- deținut de regii autonome

148

145

- deținut de societăți cu capital privat

149

146

- deținut de persoane fizice

150

147

- deținut de alte entități

151

148

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

152

149

- către instituții publice centrale;

153

150

- către instituții publice locale;

154

151

- către alți acționari la care stătul/unitățile administrativ țoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

155

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

156

153

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

157

154

l                 j’                                   ; 1

- către instituții publice centrale;

158

155

'                   ■■■■ ,Z?:- ■■■'

- către instituții publice locale;

159

156

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indîrect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

160

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiîlor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

161

158

- către instituții publice centrale;

162

159

C7

F30-pag. 7

- către instituții publice locale;

163

160

.             Z-    Z. r-!'^

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

164

161

Ar.....

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

8

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 7)

165

161a

(304)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juric ****•»)

ice

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

166

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), d’ - care:

168

164

■ creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

165

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

170

166

XVIII. Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2017

31.12.2018

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-1704-171+172)

171

167

3.013.820

12.399.362

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

172

168

3.013.820

12.346.970

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

173

169

52.392

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

174

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)

175

171

/enituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

176

172

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

177

173

Sold D

178

174

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

179

175

4, Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

180

176

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

181

177

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)

182

178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

183

179

502.706

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

184

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

185

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

186

182

3.013,820

12.902.068

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

187

183

218.400

350.166F30 - pag. 8

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

188

184

234.304

132.021

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

189

185

13.994

167.422

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

190

186

33.335

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

191

187

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189-4-190)

192

188

2.425.115

8.941.226

a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)

193

189

1.965.279

8.682.474

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)

194

190

459.836

258.752

1O.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)

195

191

30.039

195.074

a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)

196

192

30.039

195.074

a.2) Venituri (ct.7813)

197

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)

198

7^0.

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

199

195

b.2) Venituri (ct.754+7814)

200

196

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)

201

831.565

2.852.419

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

202

198

819.950

2.355.755

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

203

199

1.088

194.113

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

204

200

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)

205

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

206

202

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

207

203

10.527

302.551

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)

208

204

/. '7

; . o-.. - ■        . ( X si;

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

209

205

| x;

■                                 \             v.-

-Cheltuieli (ct.6812)

210

206

\ ■ ■■\

k.__/

-Venituri (ct.7812)

211

207

■■■■

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186-187+188+191+194+197+205)

212

208

3.753.417

12.671.663

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 182-208)

213

209

0

230.405

- Pierdere (rd. 208-182)

214

210

739.597

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

215

211

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

216

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)

217

213

56

472

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

218

214

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

219

215

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

220

216

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

221

217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211+213 + 215 + 216)

222

218

56

472

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220-221)

223

219

V-xF30 - pag. 9

-Cheltuieli (ct.686)

224

220

- Venituri (ct,786)

225

221

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)

226

222

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

227

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

228

224

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

229

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 218-225)

230

;:426..';

56

472

- Pierdere (rd. 225 - 218)

231

022>^

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

232

3.013.876

12.902.540

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

233

3.753.417

12.671.663

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 228-229)

234

:.23ț)<

0

230.877

- Pierdere (rd. 229-228)

235

?"'231>

739.541

0

19. Impozitul pe profit (ct 691)

236

232

20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)

237

233

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

238

234

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)

239

235

0

230.877

- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)

240

236

739.541

0

Suma de control F30 :  176870374/278384353


F30-pag.l0


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA
*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de ia bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care ? 'drează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data jjării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012, ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr, 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr, 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Naționala a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****} Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct, 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******} Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt Jus agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

ice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat’ la rd. 141 -151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd, 140.

 • 7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.

 • 8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

 • 9) La rd.193 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii’, analitic'Colaboratori persoane fizice’.

/ X "-/t—■

Va a

:V V'..

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                    - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5~1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

300

300

X

0

Alte imobilizări

02

14.514

568

X

15.082

nsuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd.O1 la 04)

05

14.814

568

300

X

15.082

ILImobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

333.922

9.870

333.922

9.870

Instalații tehnice si mașini

08

239.240

303.551

542.791

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

216.239

5.696

221.935

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

’ve biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

789.401

319.117

333.922

774.596

III.Imobilizări financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+164-17)

18

804.215

319.685

334.222

789.678

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9—6+7-8)

A

B

6

7

8

9

{.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

200

100

300

0

Alte imobilizări

20

1.663

5.325

6.988

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

T AL țrd.19+20+21)

1.863

5.425

300

6.988

II .Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

41.843

41.740

103

Instalații tehnice si mașini

25

15.607

94.049

109.656

Alte instalații ,utilaje si mobilier

26

12.568

53.757

66.325

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

28.175

189.649

41.740

176.084

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

■■■31./

30.038

195.074

42.040

183.072

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

?35 .

ILImobilizarî corporale

Tenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

STĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

/ / 'r

Suma de control F40 :  8094072 / 278384353

ADMINISTRATOR,

\             L               :        : ■■■

'"'-A                                /

întocmit


Formular VALIDATSolduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent) Atentie ■ Selectați mai întâi tipul entitătn (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati


1011 SC(+)FIOS.R31

OK

1

(ultimul rând sau nrxr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

'     Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0.00

0.00

0.00

1 500 000.00

1 500 000.00

0.00

0.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

2 500 000.00

0.00

0.00

0.00

4 000 000.00

0.00

4 000 000.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.

0.00

0.00

0.00

0.00

739 540.74

0.00

739 540.74

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

739 540.74

0.00

1 346 279.41

1 638 406.46

13 411 204.13

13 642 080.92

0.00

230 876.79

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

0.00

0.00

739 540.74

739 540.74

0.00

0.00

167

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0.00

1 087.28

0.00

0.00

0.00

1 087.28

0.00

1 087.28

Total sume clasa 1           739540.74     2501 087.28     1 346 279.41     1 638406.46     16390285.61    19882708.94      739 540.74    4231 964.07

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

300.50

0.00

0.00

0.00

300.50

300.50

0.00

0.00

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

14 513.73

0.00

0.00

0.00

15 081.80

0.00

15 081.80

0.00

212

CONSTRUCȚII

333 921.96

0.00

0.00

333 921.96

343 791.96

333 921.96

9 870.00

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

20 875.46

0.00

0,00

0.00

20 875.46

0.00

20 875.46

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

218 364.68

0.00

0.00

0.00

521 915.80

0.00

521 915.80

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

216 239.46

0.00

0.00

0.00

221 935.31

0.00

221 935.31

0.00

267

CREANȚE IMOBILIZATE

408 345.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

835.25

0.00

0.00

0.00

835.25

-408 345.37

409 180.62

0.00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

0.00

200.36

0.00

0.00

300.50

300.50

0.00

0.00

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MARC! COMERCIALE

0.00

1 662.87

0.00

420.27

0.00

6 988.28

0.00

6 988.28

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

0.00

41 740.20

3 581.16

41 740.20

41 843.01

0.00

102.81

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MU. DE TRANSPORT

0.00

15 607.20

0.00

11 526.38

0.00

109 655.89

0.00

109 655.89

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

12 568.25

0.00

4 525.62

0.00

66 325.41

0.00

66 325.41

Total sume clasa 2

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

........... — ................... .U I Olji II

Sume totale

•  ? Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

401

FURNIZOR!

0.00

483 911.04

542 431.76

248 440.67

5 068 880.80

5 169 327.98

0.00

100 447.18

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

11 745.30

0.00

431 281.14

431 281.14

0.00

0.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

43 770.85

0.00

65 941.98

93 876.00

159 817.98

0.00

65 941.98

409

FURNIZORI - DEBITORI

0.00

0.00

-28 000.00

0.00

428.00

428.00

0.00

0.00

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

1 916.43

0.00

1 916.43

0.00

1 916.43

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

18 597.10

0.00

0.00

0.00

21 020.90

-13 723.02

34 743.92

0.00

4111

CLIENT!

833 608.48

0.00

1 964 123.68

2 358 617.99

16 190 267.86

14 814 059.32

1 376 208.54

0.00

418

CLIENT! - FACTURI DE ÎNTOCMIT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

419

CLIENT! * CREDITORI

0.00

8 812.81

0.00

15 467.98

0.00

18 199.76

0.00

18 199.76

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

293 457.37

684 970.96

705 763.96

7 771 034.17

8177 740.17

0.00

406 706.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

71.63

2 249.00

2 249.00

29 232.63

29 232.63

0.00

0.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

0.00

1 700.00

2 700.00

2 700.00

0.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

1 633.00

8 430.55

9 055.00

69 475.30

80 363.00

0.00

10 887.70

4311

CONTRIBUȚIA UNITATH LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

214 039.00

0.00

0.00

214 039.00

214 039.00

0.00

0.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

135 790.00

0.00

0.00

135 790.00

135 790.00

0.00

0.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

67 242.00

0.00

0.00

67 242.00

67 242.00

0.00

0.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

70 868.00

0.00

0.00

70 868.00

70 868.00

0.00

0.00

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

0.00

180 353.00

187 225.00

1 911 614.00

2 098 839.00

0.00

187 225.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

71 551.00

74 463.00

760 305.00

834 768.00

0.00

74 463.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

16 164.00

16 791.00

171 415.00

188 206.00

0.00

16 791.00

4371

CONTRIBUȚIA UNITATII LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

5 595.00

0.00

0.00

5 595.00

5 595.00

0.00

0,00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

5 694.00

0.00

0.00

5 694.00

5 694.00

0.00

0.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

0.00

0.00

2 249.00

0.00

29 161.00

0.00

29 161.00

0.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

239 767.55

194 437.00

272 868.57

1 933 651.68

2 206 520.34

0.00

272 868.66

4424

TVA DE RECUPERAT

0.00

0.00

0.00

0.00

25 707.75

25 707.75

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

37 747.50

37 747.50

589 745.38

589 745.38

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

310 296.55

310 296.55

2 454 131.32

2 454131.32

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

0.00

0.00

1 690.63

22 847.97

193 067.43

191 688.30

1 379.13

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

184 265.00

47 498.00

47 347.00

680 086.00

727 433.00

0.00

47 347.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

256.00

256.00

0.00

0.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

39 858.00

16188.00

16 815.00

216 900.00

233 715.00

0.00

16 815.00

4551

ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

450 000.00

450 000.00

0.00

0.00

456

DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

1 500 000.00

1 500 000.00

0.00

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

0.00

2 400.00

0.00

41 920.99

41 920.99

0.00

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

3 665.65

0.00

2 587.00

3118.65

34 430.13

23 945.99

10 484.14

0.00

855 871.23     1 794 775.25     4 071 029.36     4 396 756.82      41 171 732.91    40 935 532.03     1 453 893.16     1 217 692.28

Total sume clasa 5

1 476 634.40

0.00     5 504 063.36     4 570 791.58      33 570 596.14    31 800 634.60     1 769 961.54

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

13 300.74

13 300.74

141 477.38

141 477.38

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

27 714.21

27 714.21

126 800.87

126 800.87

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

2 236.98

2 236.98

81 887.62

81 887.62

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

3 283.08

3 283.08

132 020.82

132 020.82

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

443.76

443.76

167 421.79

167 421.79

0.00

0.00

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

0.00

0.00

7 487.40

7 487.40

33 334.97

33 334.97

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

5 085.21

5 085.21

47 382.26

47 382.26

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE Si CHIRIILE

0.00

0.00

1 676.16

1 676.16

226184.19

226184.19

0.00

0.00

61-3

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

3 079.00

3 079.00

23 943.37

23 943.37

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

42 101.00

42 101.00

508 712.00

508 712.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

-470.82

-470.82

3 836.97

3 836.97

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

0.00

12.61

12.61

411.54

411.54

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARf SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

5 229.36

5 229.36

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

10 814.71

10 814.71

138 105.55

138 105.55

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

’o.oo

0.00

124.91

124.91

2 237.29

2 237.29

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI

0.00

0.00

74 030.27

74 030.27

1 399 712.72

1 399 712.72

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

16 815.00

16 815.00

194 113.00

194113.00

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

704 183.00

704183.00

7 860 219.00

7 860 219.00

0.00

0.00

6422

CHELT. CU T1CHETELE DE MASA ACORDATE SALARJATILOR

0.00

0.00

63 150.00

63 150.00

822 255.00

822 255.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

37 099.00

37 099.00

70 546.00

70 546.00

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

16 791.00

16 791.00

188 206.00

188 206.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

5 078.00

5 078.00

10 360.52

10 360.52

0,00

0.00

6583

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERAȚIUNI DE CAPITAL

0.00

0.00

292 181.76

292181.76

292 181.76

292 181.76

0.00

0.00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

9.00

9.00

9.00

9.00

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

20 053.43

20 053.43

195 074.41

195 074.41

0.00

0.00

Total sume clasa 6

Balanța de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

k^Uill     j

uenurrurea contului

Debitoare | Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Totaluri:         4325901.21     4325901.21    13985337.79    13985337.79    118718113.60   118718113.60    5632728.74    5632728.74


Conducătorul compartimentului financiar-contabil, MOLDOVEANU IONELA


1 213 396.41

30 038.68

41 740.20

353 975.39       1 166 776.78

150 990.18     1 198 858.99      183 072.39

3024

PIESE DE SCHIMB                  |

34 846.33

0.001

22 077.42

27 714.21

480 474.87,

126 800.87

353 674.00

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE      [

5 442.41

0.001

1 584.50

2 236.98

158 583.74]

81 887.62

76 696.12

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR   |

169.69

0.001

8 763.99

3 283.08

171 297.621

132 020.82

39 276.80

0.00

371

MĂRFURI                         |

0.00

0.00 [

5 113.68

7 487.40

34 162.36,

33 334.97

827.39

0.00

Total sume clasa 3

40 458.43

0.00        37 539.59

40 721.67

844 518.59

374 044.28      470 474.31Total sume clasa 4

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

1 472 731.82

0.00

3 830 294.49

2 969 213.83

25 091 139.73

23 325 244.37

1 765 895.36

0.00

5311

CASA IN LEI

3 902.58

0.00

31 312.34

33 077.22

341 081.25

337 510.07

3 571.18

0.00

5328

ALTE VALORI

0.00

0.00

137115.00

63 159.00

916 635.00

916140.00

495.00

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

2 400.00

2 400.00

35 819.08

35 819.08

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

1 502 941.53

1 502 941.53

7 185 921.08

7 185 921.08

0.00

0.00


0.00

0,00     1 346 279.41      1 346 279.41      12 671 663.39    12 671 663.39

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

1 091 499.36

1 091 499.36

12 060172.91

12 060 172.91

0.001

0.00

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

0.00

32 271.71

32 271.71

286 797.36

286 797,36

0.001

0.00

707

VEN. DIN VANZARI DE MĂRFURI

0.00

0.00

11 882.08

11 882.08

52 391.73

52 391.73

o.oo|

0.00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

0.00

0.00

502 706.00

502 706.00

502 706.00

502 706.00

0.001

0.00

766

VEN. DIN DOBINZ!

0.00

0.00

47.31

47.31

472.18

472.18

0.001

0.00

Total sume clasa 7

0.00

0.00     1 638 406.46     1 638 406.46      12 902 540.18    12 902 540.18

0.00

0.00SC 0PS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

RC J40/5480/2017

CUI: 37410026


PROCES VERBAL

AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

încheiat astazi ...................

Adunarea generala a membrilor asociaților s-a intrunit pentru următoarea ordine de zi:

 • 1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2018 cu anexele si contul rezultatului exercițiului

 • 2. Descărcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului

In urma prezentării bilanțului contabil si a contului exercițiului s-a luat in unanimitate absoluta următoarea

HOTARARE
 • A. S-a aprobat bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2018 cu anexele .

 • B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descărcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2018.

 • C. Se aproba ca profitul contabil înregistrat, in suma de 230.877 lei , pentru recuperarea pierderii contabile înregistrata in anul 2017.

ASOCIATI:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin :

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

reprezentat prin :

PREȘEDINTE C.A

D-nul CORBULEANU FLORENTIN

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitate: SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, CALEA VITAN, nr. 154-158

Număr din registrul comerțului: J40/5480/2017

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010- Activități de protecție si garda.

Cod unic de înregistrare: 37410026

Subsemnatul BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN, in calitate de reprezentant legal, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Presedmte,GrA>v

BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN

C9

SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL
RC J40/5480/2017
CUI : 37410026

RAPORT DE GESTIUNE pentru activitatea anului 2018

Societatea s-a infîintat in anul 2017, conform certificatului de înmatriculare J40/5480/2017.

In anul 2018 societatea a înregistrat următoarele :

 • - VENITURI TOTALE :    12.902.540

 • - CHELTUIELI TOTALE :  12.671.663

 • - PROFIT                   230.877

In urma verificării si analizării activitatii economico-financiare a societății desfășurate in anul 2018 au rezultat următoarele:

capitalul social subscris al societății a fost varsat integral;

este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale ale societarii;

evidenta contabila este tinuta corect si la zi;

- in bilanțul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta intre evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia si anexelor sale.

evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creanțele si obligațiile societății si s-au luat masuri pentru încasarea creanțelor si plata obligațiilor.

Obligațiile fata de bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale au fost corect stabilite.

PREȘEDINTE C.A. X/ BUNESCU ALEXANDRU

CONTABIL SEF, MOLDOVEANU IONELA

NOTAI


ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

VALOAREA BRUTA

Sold la 01.01.2018

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la

31.12.2018

Cheltuieli de constituire

300

0

300

0

Alte imobilizări necorporale

14.514

568

15,082

Terenuri

Construcții

333.922

9.870

333.922

9.870

Instalații tehnice si mașini

239.240

303.551

542.791

Alte instalații, utilaje si mobilier

216.239

5.696

221.935

Imobilizări corporale in curs de execuție

Avansuri    acordate pentru

imobilizări corporale

Imobilizări financiare

Total

804.215

319.685

334.222

789.678

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

AJUSTĂRI DE VALOARE

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la

01.01.2018

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la 31.12.2018

Alte imobilizări necorporale

1.663

5.325

1.663

Cheltuieli           de

constituire

200

100

300

0

Instalații tehnice si mașini

15,607

94.049

109.656

Alte instalații, utilaje si mobilier

12.568

53.757

66.325

Construcții

41.843

41.740

103

Total

30.038

195.074

42.040

183.072

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal.In bilanțul contabil sunt Înregistrate la valoare ramasa de amortizat, SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului

Sold la 01.01.2018

Transferuri

Sold la

31,12.2018

In cont

Din cont

Societatea nu a constituit provizioane, neflind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA

SUMA

Profit net de repartizat

230.877

-rezerva legala

0

-alte rezerve

0

-acoperirea pierderii contabile

230.877

-dividende

0

-alte repartizări

0

Profit nerepartizat

0

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL

EXERCIȚIUL PRECEDENT

EXERCIȚIUL CURENT

0

1

2

A. Venituri din exploatare

3.013.820

12.902.068

1.. Cifra de afaceri neta

3.013.820

12.399.362

2.Alte venituri din exploatare

502.706

B. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5

3.753.417

12.671.663

3. Cheltuielile activitatii de baza

3.753.417

12.671.663

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)

230.405

7. Cheltuielile de desfacere

8, Cheltuieli generale de administrație

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

230.405NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANȚE

SOLD LA

31.12.2018

TERMEN DE EXIGIBILITATE

SUB IAN

PESTE 1 AN

Total, din care:

1.863.073

1.863.073

Clienți și conturi asimilate

1.376.208

1.376.208

Avansuri cumpărări de bunuri acordate furnizorilor

1.916

1.916

Creanțe cu bugetul statului

30.540

30.540

Alte creanțe imobilizate

409.181

409.181

Dobânzi de incasat

Cheltuieli in avans

10.484

10.484

Avansuri servicii acordate furnizorilor

34.744

34.744

DATORII

SOLD LA

TERMEN DE EXIGIBILITATE

31.12.2018

SUB IAN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

Total, din care:

1.218.780

1.218.780

Furnizori și conturi asimilate

184.589

184.589

Salarii si conturi asimilate

417.594

417.594

Obligații fata de bugetul asigurărilor sociale si fonduri speciale

261.688

261.688

Obligații fata de bugetul de stat

337.007

337.007

Fonduri speciale

16.815

16.815

Alte împrumuturi si datorii asimilate

1.087

1.087

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementari contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile fmaniare ale societății este efectuata in raport cu următoarele principii:

 • 1.   Principiul continuității activitatii. In situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atat capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2019, situație care conduce la concluzia ca esta corect si potrivit sa se intocmeasca situațiile financiare in baza principiului continuității activitatii.

 • 2.   Principiul permanentei metodelor. Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea consecventa a metodelor si estimărilor semnificative făcute.

 • 3.   Principiul prudentei. Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciari prin constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercițiului anului 2018.

 • 4.   Principiul independentei exercițiului. Situațiile financiare anule au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2018. Cheltuielile in avans si veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile anuale.

 • 5.   Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicata.

 • 6.   Principiul intangibilitatii. Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

7. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor.

8.


(i)


Principiul pragului de semnificație. Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in

cadrul conturilor anuale.

Imobilizări

Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.


Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere .

Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Am

Aparate si instalații de măsură si control                                                               3-4

4-8


Mobilier, aparatura si alte active corporale Imobilizări necorporale

3-5

(iii)        Imobilizări necorporale

Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3-5 ani. în cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuiește anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

- Potrivit ari. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, creanțele persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor, cât și în devize.

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2018 a fost de 16%.

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situație in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

NOTA 7

PARTICIP AȚII SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

Capitalul social este de 4.000.000 lei și divizat in 800 parti sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.

Asociati:


1.SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

2.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exercițiului nu au fost acordate credite sau alte facilitați directorilor si administratorilor. De asemenea nu s-au constituit garanții in numele acestora.

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.

1. Indicatori

2. Exercițiul curent 2018

I.

Indicatori de lichiditate

1

Solvabilitate generala

Active circulante

Datorii curente

3,36

4.093.026

1.218.780

2

Solvabilitate imediata Active circulante - stocuri Obligații

2,97

4.093.026-472.391

1.218.780

3

Solvabilitate patrimoniala

Capitaluri

Capitaluri +credite bancare

1

3.491.336

3.491.336+0

II

Indicatori de risc

4

Rata generala a îndatoririi

Datorii totale x 100 Capitaluri

34,91

1.218.780x100

3.491.336

6

Perioada de colectare a creanțelor

Debitori comerciali x

Cifra de afaceri

41,59

1.412.868x365

12.399.362

IV

Indicatori de profitabilitate

8

Rata rentabilității veniturilor

Profit brut x 100

Venituri totale

1,79

230.877x100

12.902.540

9

Rata rentabilității capitalului

Profitul brut x 100

Capital propriu

6,61

230.877x100

3.491.336

NOTA 10ALTE INFORMAȚIINatura activității                                                                     ?

SC 0PS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL este înființată și înregistrată în România in anul 2017. Activitatea principala a societății este cea de activități de protecție si garda, cod CAEN 8010. Sediul principal se afla în București, Sector 3, Calea Vitan ,Nr. 154-158.

Angajamente privind plăti viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. în România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile si activitatii contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. In consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. în plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare si asupra rezultatelor din exploatare.

PREȘEDINTE C.A.\ BUNESCU ALEXANpl


ZVAN


CONTABIL SEF, MOLDOVEANU IONELA


Ucjls          ^.oq.QoH

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Pentru exercițiul financiar 2018

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.l 11/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr, 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și este reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă-cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

Sediu Social: Calea Vitan nr. 154 - 158, Clădire Administrativă

Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:                                         ,

ist js               WHțh


 • •   99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți

sociale, în valoare de 3.995.000 lei);

 • •   0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000

lei)

Activitatea desfășurată în anul 2018 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2018 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2018, componența Consiliului de Administrație este următoarea:


Președinte C.A.:


Membrii Consiliu de Administrație:


Grigoraș Andrei


Vișu Mihaela
OPS3

II. CADRU LEGAL
 • • Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Legea nr.l 11/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/30,11.2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Actul constitutiv al SC. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

 • • Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

 • • Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • • Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • • Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • • H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției,

 • • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr, 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;

 • • Legea nr, 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;

 • • Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

 • • Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.

 • • Regulamentul UE 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, Adunarea Generală a Acționarilor este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. în acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează Adunarea Generală a Acționarilor sunt următoarele:

decide modificarea Actului Constitutiv;

decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;

decide majorarea sau reducerea capitalului social;

decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;

decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;

numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;

numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descărca de gestiune și îi revocă; decide cu privire la acționarea injustiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății

examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;

aprobă programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește polița de prețuri;

decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive T.V.A, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatari au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2018, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Floreseu Adrian Constantin, Vișu Mihaela, Azoiței Florina Carmen

ftidcci

Atribuțiile consiliului de administrație:

 • a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

 • b) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefînanciari.

 • c) Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

 • d) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării SC OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.RX.

 • e)  Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

 • > determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

 • > aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

 • > înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

 • > numirea persoanelor ce vor ocupă funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

 • > aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

 • > aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

 • > încheierea de acte juridice în numele și în contul societarii cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 ~ ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

ni ^31

■  ■ BJf ass^

 • f)  Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

 • > stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

 • > aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • > adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în bruia funționare a societății;

 • > aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;

 • > supunerea, în fiecare an, în atentia Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • > mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • > executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;

 • g) Consiliul de Administrație se reunește ori de cate ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

 • h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. în realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

 • i)  Consiliul de Administrație deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

 • j)  La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.

 • k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membrii ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membriiprezenti. Votul exprimat de către Președintele

Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotarari in lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

 • l)  Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

 • m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

 • n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. în rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plata, precum și alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;

 • o) Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performantele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

 • p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:

structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

 • -  criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

 • -  eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

 • -  considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

 • -  informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

  q)


întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor., sau asociaților și al publicului,

următoarele documente și informații:


/Zi

£ c/ ; >>■

Z l

-.A    '


 • -  hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;

~ situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • -  raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • -   raportul de audit anual;

 • -   lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

 • -  rapoartele consiliului de administrație;

 • -  raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

 • -  Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

în anul 2018, Consiliul de Administrație al OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a 24 ședințe din care 12 ordinare și 12 extraordinare în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de 40 hotărâri, după cum urmează:

 • 1. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 5/19.01.2018 - Aprobă numirea în funcția de secretar al Consiliului de Administrație a domnului Popescu Cosmin Iulian si aprobarea indemnizației acestuia pentru suma de 600 lei net/sedință;

 • 2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 6/19.01.2018 - Aprobarea rectificării procedurilor contabile ale Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. conform modificărilor aduse de codul fiscal în materia contribuțiilor sociale:

Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr, 227/2015 privind codul fiscal pusă în vigoare de la 1 ianuarie 2018;

Ordonanța de Urgență nr. 82/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Hotărârea nr. 846/2017 din 29 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.


/•

HDCO

^sasas^ »         vus^

 • 3.Hotarârea Consiliului de Administrație nr. NR. 7/22.01.2018 ~ Aprobarea Codului de Etică și Conduită Profesională al Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Codul de Etică reprezintă misiunea, valorile, procedurile și standardele etice și profesionale ce definesc activitatea organizației. Codul de Conduită Etică se aplică tuturor angajaților societății, indiferent de funcția ocupată de aceștia.

 • 4. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 8/22.01.2018 - înaintarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. spre aprobare către Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, București; Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

 • 5. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 9/22.01.2018 - Aprobarea transmiterii propunerii pentru componența planului de administrare, către autoritatea tutelară: Primăria Sectorului 3, conform Legii nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanță corporativă a întreprinderilor publice;

 • 6.Hotarârea Consiliului de Administrație nr. NR. 10/09.02.2018 - Aprobarea cererii de împrumut în valoare de 450.000 lei către S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L; Necesitatea împrumutului cu suma de 450.000 lei către S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L are ca scop principal realizarea demersurilor pentru o bună funcționare a societății, însemnând plata salariilor și /sau furnizorilor, impediment apărut din pricina întârzierilor apărute în plățile din partea unităților de învățământ către Societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3

S.R.L.,

 • 7.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 11/27.02.2018 - Aprobarea modificării Organigramei și statului de funcții ale Societății OPS3 ~ ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Organigrama și statul de funcții sunt supuse modificării prin introducerea secretarului Consiliului de Administrație.

 • 8.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 12/27.02.2018 - Aprobarea accesului în sala de balet din incinta Complexului “Apollo” de luni până vineri între orele 12.00 -18.00, a copiilor și adolescenților aflați în situații vulnerabile, cu risc de agresivitate, abandon școlar sau delicvență juvenilă aflați în programul pentru prevenirea, combaterea comportamentului antisocial al Asociației Szobi Cseh aflat în parteneriat cu DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3;

OPS3

 • 9.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 13/27.02.2018 - Aprobarea modificărilor la bugetul anului 2018 ale Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.;

Au fost luate în considerare următoarele norme legislative:

Prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

OUG. Nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; Ordonanța nr. 26/2013 privind înaintarea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanță corporativă a întreprinderilor publice;

Au fost propuse următoarele modificări la bugetul anului 2018:

INDICATORI

BUGET APROBAT

BUGET PROPUS

INFLUENȚE

Venituri de exploatare

24.898,09

24.898,09

0

Venituri de vânzare a mărfurilor

1.000

800

-200

Venituri din redevențe și chirii

149,44

349,44

+200

Cheltuieli din exploatare

24.783,24

24.783,24

0

Cheltuieli privind energia și apa

100

400

+300

Cheltuieli privind mărfurile

900

600

-300

Cheltuieli cu salariile

9.478,12

9.478,16

0

Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

525,12

377,12

-148

Cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul Fiscal

0

124

+124

Cheltuieli aferente contractului de mandate, pentru Consiliul de Administrație

508,24

532,24

+24

lO.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 14/09.03.2018 - Aprobarea modificării Organigramei și statului de funcții ale Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Modificarea Organigramei este determinată de introducerea unor noi posturi de pază datorită majorării obiectivelor aflate sub paza Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.

OPS3

 • 11. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 15/27.03.2018 - Aprobarea măsurii de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sărbătorilor Pascale aferente anului 2018, respectiv o bonificație în valoare de 150 lei per angajat, respectând prevederile legale în vigoare;

 • 12. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 16/27.03.2018 - Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare personalului Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. în cazul decesului rudelor de gradul I, în suma de 1000 lei;

 • 13. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 17/11.04.2018 - Aprobarea modificării Organigramei și statului de funcții ale Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Necesitatea modificării Organigramei se datorează introducerii posturilor de: Administrator de Patrimoniu, Tehnician IT, Șef Laborator Pram, D.P.O,(Responsabilul cu Protecția Datelor) și suplimentarea numărului de agenți de pază datorită majorării obiectivelor aflate sub paza Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.

 • 14. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 18/11.04.2018 - Aprobarea modificării datei de cinci ale lunii în data de zece ale lunii pentru plata drepturilor salariale ale angajaților Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Data de 10 ale lunii a fost votată ca fiind potrivită ținând cont de perioada încasărilor Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.

 • 15. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 19/11.04.2018 - în unanimitate aprobă ziua de 30.04.2018 ca și zi liberă pentru angajați Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. cu excepția angajaților din posturile permanente de pază, dispeceratului și echipelor de intervenție.

 • 16.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 20/11.04.2018 - Aprobarea implementării dispozițiilor legislative ce se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Implementarea se face având în vedere Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și pentru abrogarea Legii nr. 667/2001 pentru protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor personale și liberă circulație a acestora.

 • 17.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 21/11.04.2018 - Aprobarea transmiterii Planului de Administrare și a Indicatorilor de Performanță ai Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3; Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, HCL Nr. 401/11.09.2017 și conform scrisorii de așteptări privind

Consiliul de Administrație al OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. s-au stabilit următoarele categorii de indicatori-cheie de performanță pentru societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.:

Financiari

Flux de numerar;

Cost;

Datorie;

Investiții;

Venituri;

Politici social guvernamentale.

Non-financiari

Indicatori de guvemanță corporativă;

Calitate servicii/produse;

Satisfacția clienților.

Indicatorii enumerați se află în concordanță cu obiectivele principale pentru realizarea activității societății respectiv:

activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor

promovarea calității și eficienței activității

dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii

nr. 52/2003 privind transparența decizională

respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată

stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.

îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3

instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism

angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacității și economicității Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudicial cauzat societății

achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale

creșterea cifrei de afaceri

reducerea datoriilor la bugetul de stat

creșterea productivității muncii

creșterea profitului

Acordarea componentei valabile anuale a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

ADC3
Ir fejl
 • 18. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 22/26.04.2018 - Aprobarea transmiterii Raportului cu privire la activitatea Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat 2017, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018 către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3;

 • 19. Hotarârea Consiliului de Administrație nr. NR. 23/26.04.2018 - Aprobarea transmiterii Raportului de Audit Financiar al Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3;

 • 20. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 24/26.04.2018 - Aprobarea transmiterii Bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat 2017 al Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. împreună cu anexele sale, către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3;

 • 21. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 25/26.04.2018 - Aprobarea transmiterii Contului de Profit și Pierderi al Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat 2017 către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3;

 • 22. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 26/08.05.2018 - Aprobarea modificării Organigramei și statului de funcții ale Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.;Modificarea Organigramei și a statului de funcții este necesară datorită introducerii compartimentului SSM.

 • 23. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 27/23.05.2018 - Aprobarea prelungirii termenului de restituire a împrumutului în valoare de 450.000 de lei, acordat în baza Contractului de împrumut nr.01/26.02.2018, cu o perioadă de 30 de zile, respective până la data de 26.07.2018;

 • 24. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 28/11.06.2018 - Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social al Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. cu suma de 1.500.000 de lei, și transmiterea propunerii spre aprobare către Consiliul Local al Sectorului3; Suma fiind necesară pentru derularea activităților specifice subscrisei, însemnând achiziționarea echipamentelor necesare. Suplimentarea echipamentelor ce vizează: dotări tehnice de mentenanță, autoturisme, echipamente specifice pentru personal și echipamente tehnice pentru pază a fost necesară datorită faptului că Societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. și-a extins activitatea atât ca număr de obiective pentru care se asigură paza cât și ca număr de spații pentru care se asigură mentenanța.

OPS3

 • 25. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 29/26.06.2018 - Aprobarea modificării Organigramei Societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.jStructura Organigramei se modifică în condițiile în care secțiunea Laboratorului Pram se va afla sub secțiunea directorului executiv.

 • 26. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 30/26.06.2018 - Aprobarea realizării investițiilor asupra Centrului Sportiv Apollo și transmiterea unei solicitări în ceea ce privește realizarea investițiilor către Liceul Teoretic Elie Radu. ”Conform Cap. V (Prețul Contractului și Modalitățile de Plată) art. 7 pct. (3) din contractul de mai sus menționat, dacă locatarul realizează investiții (consolidări sau orice tip de investiții) asupra spațiului închiriat, așa cum acesta este descris la art. 1, pe perioada efectuării lucrărilor, până la data efectuării recepției acestora, perioadă ce nu poate fi mai mare de 2 ani, locatarul este scutit de plata chiriei.”

 • 27. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR.31/12.07.2018 - Aprobarea rectificării bugetului aferent anului 2018 al Societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • 28. Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 32/25.07.2018 - Aproba propunerea de vanzare a celor 27 containere aflate in patrimoniul Societății OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. Containerele mai sus menționate au fost achiziționate pentru a fi folosite ca si săli de curs in timpul proiectului de modernizare a unităților de invatamant.Nu a mai fost necesara folosirea containerelor si nici nu se preconizează utilizarea lor in viitor, motiv pentru care a fost propusa vanzarea acestora

 • 29. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 33/25.07.2018 - Aproba propunerea pentru raportul semestrial(semestrul I 2018) al societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. urmând ca forma finala a acestui raport sa fie analizata din nou după introducerea datelor contabile privind situația financiara de la data de 30.06.2018 aceasta avand termen de depunere pana la 15.08.2018.

 • 30. Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 34/06.08.2018 - Aproba transmiterea Bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat aferent semestrului I 2018 al societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, către

r» DC 3
Ur 33

autoritatea tutelara: Primăria Sectorului 3

 • 31. Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 35/06.08.2018 - Aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administrație al societății OPS3 ™ ORDINE SI PROIECȚIE S3 S.R.L.pentru exercițiul financiar încheiat aferent semestrului I al anului 2018 către autoritatea tutelara: Primăria Sectorului 3.

 • 32. Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 36/20.08.2018 - Aproba modificarea Statului de funcții al Societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • 33. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 37 /07.09.2018 - In unanimitate, aprobarea modificării Organigramei si statului de funcții ale Societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • 34. Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 38 /07.09.2018 - Aproba modificarea orarului aferent accesului in sala de balet din incinta Complexului “Apollo” a copiilor si adolescenților aflati in situații vulnerabile, cu risc de agresivitate,abandon școlar sau delicventa juvenila aflati in programul pentru prevenirea,combaterea comportamentului anti-social al Asociației Gladiador condusa de către dl.Arpad Cseh aflata in parteneriat cu DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3. Astfel accesul se va face de Luni pana Vineri intre orele 12.00- 17.00 in loc de orele 12.00-18.00.

 • 35. Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 39 /07.09.2018 - Aproba accesul in sala de balet din incinta Complexului "Apollo” de luni pana vineri intre orele 17.00 - 19.00, a Federației Române de Arte Marțiale mai exact a Lotului Național de Juniori multimedaliați ai federației mai sus menționate și al elevilor din sectorul 3 al municipiului București pentru programul de inițiere în tainele artelor marțiale, program desfășurat în parteneriat cu Primăria Sectorului 3.

 • 36. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 40/12.10.2018 - Aproba propunerea privind majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine si Protecție 83 SRL la 12.000 lei net /luna si modificarea procedurii de remunerare a membrilor

Consiliului de Administrație ai societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL la plata lunara a 15% din remunerația lunara a Președintelui Consiliului de Administrație si transmiterea acestei propuneri către autoritatea tutelara.

 • 37,Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 41 /29.10.2018 - Aproba adaugarea Codului CAEN Nr.4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezident iale, societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • 38. Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 42 /23.11.2018 - Aproba modificarea Organigramei si statului de funcții ale Societății OPS3 ™ ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • 39. Hotârârea Consiliului de Administrație nr NR. 43 /03.12.2018 - Aproba furnizarea celor 27 module de container, proprietatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L către SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.

40*Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 44 /27.12.2018 - Aproba tariful preferențial in cuantum de 180 lei + TVA/ ora pentru închirierea arenei din cadrul Centrului Sportiv Apollo.

• INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA APROBAȚI PRIN HCLS 3 NR.180/24.04.2018

STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ SEM.1-SEM.22018 ( %)

INDICATORI FINANCIARI

SEMI

SEM II

1

DURATA MEDIE DE ÎNCASARE A CREANȚELOR DE LA

CLIENTI

72.04%

95.50%

2

RATA DE ROTATIE A STOCURILOR

2.75%

26.16%

3

LICHIDITATE CURENTA (TEST ACID)

100%

100%

4

RENTABILITATE A CAPITALULUI INVESTIT, ROIC

100%

100%

5

CÂȘTIGUL ÎNAINTE DE DOBÂNZI,RATE,DEPRECIERE SI AMORTIZARE - EBITDA %

100%

3.83%

B

INDICATORI NEFINANCIARI

SEMI

SEM II

1

EGALITATE DE SANSE

74%

60.6%

2

ANGAJAȚI RECRUTAȚI DIN CATEGORIA GRUPURILOR VULNERABILE

100%

0%

3

TIMPUL MEDIU DE RĂSPUNS DE LA DATA SOLICITĂRII

100%

100%

4

INDICATOR DE CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECȚIE SI

PAZA

100%

100%

5

PLÂNGERI LA LUCRĂRILE EFECTUATE

100%

100%

6

CHESTIONAR PRIVIND GRADUL DE IMPLEMENTARE A

LEGISLAȚIEI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

76%

96%

ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Raporturile de munca in cadrul . OPS3 ~~ Ordine si Protecție S3 SRL se desfasoara in baza reglementarilor naționale in domeniul muncii, Regulamentului Intern si a Contractului Individual de Munca , societatea funcționând in anul de referința conform structurii organizatorice aprobate. Principalele activitati in domeniu au fost legate de: Înregistrarea personalului,de actualizarea dosarelor individuale, aplicarea si respectarea legislației in domeniu referitoare la raporturile de munca, evidenta concediilor de odihna, evidenta salariilor, actualizarea fiselor de post si a fiselor de protecția muncii, pontaje etc

Numărul mediu de salariați Ia finele anului 2018 a fost de 259 persoane.

PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

 • •  Venituri Totale: 12.902.540 lei;

 • •  Cheltuieli Totale: 12.671.663 Iei;

 • •  Profit:             230.877 lei;

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

 • • Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.

 • • S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;

 • • OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

 • • OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile contractuale către furnizorii de utilități, partenerii comerciali etc;


PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

în contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Consiliul de administrație al OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2018.

Președinte C.A.:

Bunescu Alexandru-Răzvan
PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE 2019

OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

5                                       ?

OPS3

CUPRINS

 • I)  INTRODUCERE

 • II)  INFORMAȚII GENERALE

 • III) PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN

PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019

 • IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII

IN PERIOADA 01.01.2019 » 31.12.2019

 • V)  OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

 • VI) CONCLUZII

DC3

Jj           «Zjjl

 • I) INTRODUCERE

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. In sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de așteptare a autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Majoritar, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Proiectul ce cuprinde programul de activitate pentru anul 2019 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit in Planul de dministrare cât și cu dorințele acționarilor. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanta de atins, in lumina obiectivelor pe care Primăria Sector 3 si le-a propus , respectiv paza si protecția obiectivelor aflate in raza sectorului 3.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație a societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., are ca si reper :

 • 1)    Continuarea activitatii de pază si protecție, mentenanță asupra obiectivelor sectorului 3.

 • 2)    Transparenta, eficienta si eficacitate in implementarea proiectelor demarate;

 • 3)    Economicitate in îndeplinirea obiectivelor;

fi o c*
jr-jj

II) INFORMAȚII GENERALE

Societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 si este reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.,a fost înființata in baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ,societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 si SC. Administrare Active Sector 3 SRL si obiect principal de activitate: Activități de protecție și gardă - cod CAEN 8010,

Conform statutului, societatea desfasoara activitati de paza si protecție, mentenanta si nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza sectorului 3 al municipiului București.

Adresa:

 • -  Sediu Social: Calea Vitan nr. 154- 158 Clădire Administrativa

 • -  Sediu Secundar : Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

 • III) PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN PERIOADA

01.01.2019-31.12.2019

Misiunea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.,respectiv Sectorul 3 al Municipiului București, pe anul 2019, raportat la obiectul principal de activitate: Paza si protecția obiectivelor de pe raza sectorului 3 - cod CAEN 8010,este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Societatea se va axa pe oferirea unor servicii de înalta calitate oferind in același timp condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanțeî corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice

ADC9
 • IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII IN

PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019

Pornind de la așteptările autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, pe termen scurt, mediu si lung,. OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. isi propune ca obiectivele ce urmăresc realizarea activităților societății pe anul in curs sa respecte: legislația în vigoare privind activitatea desfășurată, activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor, rezolvarea prompta a solicitărilor, performanță, stabilitate și motivare in relația cu angajatii ,instruirea permanentă a personalului, achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale , creșterea cifrei de afaceri, reducerea datoriilor la bugetul de stat si nu in ultimul rând stabilirea investițiilor necesare corelate cu obiectivele propuse.

 • V)  OBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

Pentru anul 2019, OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. are ca și obiective, paza si protecția imobilelor aflate in administrarea Primăriei Sector 3 pe de o parte,iar pe de alta parte mentenanta si Întreținerea acestora, in baza contractelor Încheiate cu Primăria Sector 3.

Toate aceste actlvitati vor fi desfășurate cu respectarea pașilor, procedurilor, cerințelor legale in domeniu.

Din perspectiva reglementarilor in domeniu si a actului constitutiv, președintele consiliului de administrație va publica pe anul in curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

 • •  hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • •  situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • •  raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • •  raportul de audit anual;

  CV-urile membrilor consiliului de® lista administratorilor și a directorilor, administrație și ale directorilor;

 • •  rapoartele consiliului de administrație;

 • •  raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

 • •  Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Membrii Consiliului de Administrație ai OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, in calitate de mandatari împuterniciți, in limitele prevăzute prin contractul de mandat si a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociatului Majoritar, în anul 2019, următoarele:

 • •  raportul cu privire la activitatea societății,proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • •  structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • •  raportul anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

 • •  Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvemanța corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;actualizarea actului constitutiv.

De asemenea, vor informa asociatul majoritar asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, ce depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate;

VI) Concluzii

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor in anul 2019, al OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, vizeaza continuarea activitatii de paza si protecție, mentenanta si intretinere asupra imobilelor aflate in administrarea Primăriei Sector 3. Peste 80% din activitatea societarii OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL se va desfasura asupra imobilelor aflate in administrarea Primăriei Sector 3.

Societatea, prin Consiliul de administrație si salariatii ei vor monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabiliți in contractele de mandat ale

OPS3

De asemenea OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, își propune în anul 2019, să achite în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului; obligațiile contractuale către furnizorii de utilități, parteneri comerciali etc;

în egală măsură administrația societății va urmări încasarea la termen a creanțelor și va dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, precum și alte măsuri necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului majoritar, Consiliul Local Sector 3 București.

Președinte C.A.:

Bunescu Alexandru-RazvanMembrii Consiliu de Administrație


Slamnescu Dorin-Dahiel


Visu Mihaela
IVISE

EXPERT

RO 12015994

Nr Inreg. Reg.Com. J40/6808/1999 Str, Labirint Nr. 149 Sector 3 Membru: CAFR Autorizația: 617


3     /<0Ori9Raportul Auditorului Independent
Către Asociații,

SOCIETĂȚII OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Opinie

 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății 0PS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire administrativa, Sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 37410026, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

 • □ Activ net/Total capitaluri proprii:                     3.491.336 lei

 • □ Profitul exercițiului financiar:                           230.877 lei

 • 3. In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2018, pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”).

  I

  U/V
Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare’" din raportul nostru.

Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informații - Raportul Administratorilor

 • 5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele „alte informații” cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste „alte informații” si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informații” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informații” sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:


Page 2 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b)  Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 6. Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare si pentru acei control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 7. In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 9. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.  Page 3Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.

Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

 • •  Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

« Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

® Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

î.


« Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

Societății de audit M&E Expert SRL Sediul social

Labirint 149, Sector 3

București

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul

617/02.02.2006

Auditor

Tanasescu Maria înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr


440/09.2000

Martie 2019Anexa,

la Raportul de audit pentru anul 2018

ri.


Prezentarea societății auditate

SC. OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL este o societate cu răspundere limitata, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/5480/19.04.2017, Codul unic de înregistrare 37410026, reprezentata legal de domnul Bunescu Alexandru Razvan, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Societatea a fost infiintata in 19.04.2017.

Sediul social: Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , Sector 3, București, Romania.

Cod CAEN: 8010-Activitati de protecție si garda.

Numărul mediu de salariat! la finele anului 2018 este de 259 persoane.

Societatea asigura servicii de paza si protecție cat si servicii de mentenanta clădiri , propunandu-si o dezvoltare continua si o diversificare a serviciilor.

Capital social si asociati

In cursul anului 2018, conform cererii de mențiuni din data de 20.07.2018, capitalul social al societății a fost majorat cu 1.500.000 lei, astfel capitalul social subscris si varsat al societății este de 4.000.000 lei Ia data de 31.12.2018, divizat intr-un număr de 800 parti sociale cu o valoare nominala de 5.000 lei/parte sociala, asociati fiind:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local sector 3 cu 3.995.000 lei, corespunzător unui număr de 799 parti sociale, procentul de participare la capitalul social fiind de 99,87%.

 • - SC Administrare Active S3 SRL cu 5.000 lei, corespunzător unei parti sociale, procentul de participare la capitalul social fiind de 0,13%.

Societatea va fi condusa de Adunarea Generala a Asociaților.

Administrarea societății

-Societatea este administrata de Consiliul de Administrație, format din șapte (7] membri condus de domnul Bunescu Alexandru Razvan in calitate de Președinte al CA. Membrii CA sunt numiți de Consiliul local si au contract de mandat semnat pe patru (4J ani.Auditarea societății

Auditul desfășurat la societate a avut ca obiectiv exprimarea opiniei privind situațiile financiare aferente anului 2018, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat

Operațiunile de auditare au constat în:

-verificarea operațiunilor si a documentelor ce stau la baza înregistrării sumelor din conturile sintetice si analitice, aplicând tehnica sondajelor si a esantioanelor, cu limitele apreciate de auditor ca fiind reprezentative;

-examinarea si analizarea metodelor contabile folosite si a sistemului controlului intern in legătură cu natura si tipul operațiunilor economice si financiare efectuate;

-analiza componentei soldurilor anuale;

-examinarea si analiza concordantei dintre balanța de verificare sintetica si conturile anuale;

-analiza si verificarea situațiilor financiare supuse procedurii de audit, respectiv bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere precum si toate celelalte documente.

Constatări

Societatea are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislația in vigoare in Romania, dar nu este finalizata organizarea Controlului intern. Situațiile financiare ale societății au fost întocmite in conformitate cu principiile generate ale contabilității si sunt conforme cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare si cu OMFP 1802/2014.

Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic înregistrările pe baza documentelor justificative, dar este nevoie de un control riguros al tuturor documentelor care stau la baza facturilor de carburanți. Exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica. La

întocmirea declarațiilor financiare s-a avut in vedere respectarea principiului continuității activitatii, pe baza datelor si informațiilor furnizate de contabilitatea societății.

Conform datelor din bilanțul contabil la data de 31.12.2018, situația se prezintă astfel:

Active imobilizate nete

Active circulante

Datorii pe termen scurt

Capitaluri proprii

Profit

Venituri totale

Cheltuieli totale

606.606 tei;

4.093.026 tei;

1,218.780 tei;

3,491.336 lei;

230.877 lei;

12.902.540 lei;

12.671.663 lei.

-Activele imobilizate sunt reprezentate de achizițiile care s-au făcut pe parcursul anilor 2017/2018. In vederea bunei desfășurări a activitatii, au fost achizionate si in anul 2018 cateva mijloace de transport, un container si doua licențe.

-Activele circulante sunt reprezentate de:

 • a) stocuri de piese de schimb si materiale consumabile, in valoare de 472.391 tei;

 • b) creanțe in valoare totala de 1.850.673 tei, -care se compun din facturi neincasate de 1.376.208 tei, alte creanțe imobilizate de 409.181 lei, avansuri pentru prestări servicii de 34.744 tei, creanțe cu Bugetul statului de 30.540 tei;

 • c) disponibilități bănești in banca 1.765.895 lei si in casierie 3.571 tei.

-Datoriile pe termen scurt sunt compuse din:

 • a) obligații furnizori/prestatori/facturi nesosite, de 166.389 Iei;

 • b) salarii/obligatii salariate/ fonduri speciale, de 760.235 tei;

 • d) client încasați in avans de 18.200 lei;

e} garanții furnizori 1087 lei.

-Capitalurile proprii cuprind capitalul social de 4.000.000 lei, pierderea reportată de 739.541 lei si profitul anului 2018 de 230.877 lei.

-Cheltuiala la 1000 lei venituri a fost de 982,11 lei, cu 17,89 lei mai mica la 1000 lei venituri, astfel inregistrandu-se un profit de 230.877 lei. Societatea pe viitor, trebuie sa urmareasca încadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli.

A fost efectuata inventarierea anuala in baza deciziei de inventariere nr 665/15,11.2018 si din procesul verbal încheiat, rezulta ca nu au fost constatate diferente.

Auditorul nu a participat la inventarierea stocurilor.

Auditorul recomanda;

- finalizarea organizării Controlului intern in societate, conform prevederilor OMFP 1802/2014, Capitolul 11;

-verificarea si analizarea tuturor documentelor justificative la carburanți.

S.C. M&E EXPERT SRL

AUDITOR

TANASESCU MARIA

Martie 2019   [

CABJNET FRLMAR
romarta2019.eo


). A 'A A ■■.■..'■              - ■ ■■ Ș'A'S                               \\Â ti, v V'.■■■■;<■■-■. ■

Crfo Dijdeșrtî nr. '■gp Sedez           PHkx.

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

......

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017înființarea societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. , având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 230.877 lei.

Anual, Consiliului de Administrație al societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

îiKkpHnTii inrihuîhkv kgde.                        unor șvjți N baza nnN      kgd jnATkaL VA puieli exc-rdîa dn;pAiri=e prevâzw in

Regadosțouîd UE Fi'HȘd/A priuA-o mere seri AL scomaiS și dAăd         pe adresa FrmNod StAtur JL                     1

Având în vedere că prin HCLS 3 nr, 59/16.02.2018 a fost aprobată audîtarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.374047/11.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.E-MAIL guvemar1tacorp0rativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 374047/11.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL.

Societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru - Răzvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Adresă:

Sediu Social: Calea Vitan nr. 154 - 158, Clădire Administrativă;

Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Prin adresa nr. 433/05.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 367809/CP/08.04.2019, însoțită de hotărârile Consiliului de Administrație nr. 55, 56 și 57 din 02.04.2019, societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL propune spre aprobare:

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5);_____________________________________________________________

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);

țgP Programul de activitate al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4)

@ —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018:

a)Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)

j                                                                                                                                                                              LEI

ACTIV

SoMla 01.01.2018

Sold la 31,12.2018

Active -total, din care:

31.782.043

4.699.632

Active imobilizate-total, din care:

774.177

606.606

Imobilizări necorporale

12.951

8.094

imobilizări corporale

761,226

598.512

Imobilizări financiare

0

0

Active circulante-total, din care:

2.778.479

4.093.026

Stocuri

40.458

472.391

Creanțe

1.261.386

1.850.673

Investiții pe termen scurt

0

0

Dîsponibihtățîîn casă și conturi la bănci

1.476.635

1.769.962

PASIV

Sold Ia 01.01.2018

Sold ia 31.12^2013

Capitaluri proprii - total, din care:

1.760.459

3.491.336

Capital social subscris și vărsat

2.500.000

4.000.000

Rezerve legale

0

0

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

-739.541

230.877

Datorii total, din care:

1.795.863

1.218.780

Datorii pe termen lung

0

0

Datorii pe termen scurt

1.795.863

1.218.780

b) Contul de profit si pierderi (valori exprimate în lei);

Indicator

31.dec.17 34.dec.18

Venituri din exploatare

3.013.820

12.902.068

Cheltuieli din exploatare

3.753.417

12.671.663

Rezultatul din exploatare

-739.597

230.405

Venituri financiare

56

472

Cheltuieli financiare

0

0

Rezultatul financiar

56

472

Venituri excepționale

0

0

Cheltuieli excepționale

0

0

Rezultatul excepțional

0

0

Venituri TOTALE

3.013.876

12.902.540

CheltuîeliTOTALE

3.753.417

12.671.663

REZULTATUL BRUT

-739.541

230.877

Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite

0

0

REZULTATUL NET

-739.541

230.877

c) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

OPS3 - Ordine și Protecție 53 SRL

31.dec. 17

31.dec.18

CAPITAL SOCIAL

2.500.000

4.000 000

CAPITAL SOCIAL subscris vărsat

2.500 000

4.000.000

CAPITAL SOCIAL subscris nevărsat

0

0

Valoare parte socială (lei)

5.000

5.000

Număr total părți sociale

500

800

ASOCIAT 1 - Sectorul 3 al Municipiului București

2.495.000

3.995.000

Număr părți sociale

499

799

Procent

99.80%

99,875%

ASOCIAT 2 - Administrare Active Sector 3 SRL

5.000

5.000

Număr părți sociale

1

1

Procent

0,20%

0,125%

Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 230.877 lei. Ținând cont de faptul că prin art. 4 al HCLS3 nr. 190 din 04.05.2018 a fost aprobată recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului pentru anul 2017, în sumă de 739.541 lei, în exercițiile financiare viitoare, Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, recuperarea parțială în valoare de 230.877 lei a pierderii înregistrate în anul 2017,

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

 • - obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

 • - verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într~o forma imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul independent a fost următoarea: „ în opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru

reglementarea unor aspecte contabile;

Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația sa organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

"" Art. 28, alin. (1) " Persoanele prevăzute la art 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii. ”;

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

■" Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net. ” din Legea societăților nr. 31/1990, republicată?, cu modificările și completările ulterioare;

■■ Art. 12, pct 12.1. „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”

lit d) “ hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

lit g) “examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

din Actul Constitutiv al societății OPS3 ~ Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017 , cu modificările și completările ulterioare.

Q — în exercitarea rolului sau de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelam - Sectorul 3 al Municipiului București - trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

In calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvemanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvemanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL au fost numiți în urma derulării a trei proceduri de selecție, prin HCLS3 nr. 342/27.07.2017, HCLS3 nr. 693/28.12.2017 și HCLS3/28.11.2018.

La sfârșitul anului 2018 componența Consiliului de Administrație este următoarea:

— BUNESCU ALEXANDRU-RĂZVAN, președinte;

— MIHALCEA DAN;

— FLORESCU ADRIAN -CONSTANTIN;

— GRIGORAȘ ANDREI;

— PETRESCU ANA MARIA CLEMANS;

— SLĂMNESCU DORIN DANIEL;

— VIȘUMIHAELA;

— AZOIȚEI FLORINA CARMEN.

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

 • A. Prezentare generală a societății, cu referire Ia:

— înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, capitalul social și structura acționariatului, scopul și cadrul legal privind elaborarea raportului anual al Consiliului de Administrație, atribuțiile Adunării Generale a Asociaților, componența Consiliului de Administrație și atribuțiile duse la îndeplinire de către președintele și membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018;

 • B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 12 ședințe _______ordinare și 12 ședințe extraordinare ce au avut loc pentru a se aproba:_________ — Codul de Etică și Conduită Profesională al societății;

 • — numirea în funcția de secretar al Consiliului de Administrație a domnului Popescu Cosmin Iulian și aprobarea indemnizației acestuia pentru suma de 600 lei net/sedmță;

 • — implementarea dispozițiilor legislative ce se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Societatea OPS3 ~ Ordine și Protecție S3 SRL;

 • — transmiterea Raportului cu privire la activitatea societății pentru exercițiul financiar încheiat 2017, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018 către autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al Municipiului București;

 • — raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru sem 12018;

 • — adăugarea Codului CAEN 4120 ~ "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" la obiectul de activitate al societății;

 • — propunere de majorare de capital social al societății;

 • — rectificarea procedurilor contabile ale Societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL conform modificărilor aduse de codul fiscal în materia contribuțiilor sociale;

 • — transmiterea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație și a categoriilor de Indicatori de Performanță ai societății către autoritatea publică tutelară;

 • — bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, programul de activitate aferent respectivei perioade și rectificarea bugetară ulterioară;

 • — transmiterea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat, an 2017, al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL împreună cu anexele sale, a Contului de profit și pierderi și a Raportului de Audit Financiar către autoritatea publică tutelară;

 • — cererea către Administrare Active Sector 3 SRL de împrumut în valoare de 450.000 lei;

 • — prelungirea termenului de restituire a împrumutului în valoare de 450.000 de lei, acordat în baza Contractului de împrumut nr.01/26.02.2018, cu o perioadă de 30 de zile, respectiv până la data de 26.07.2018;

 • — realizarea investițiilor privind Centrului Sportiv Apollo;

 • — vânzarea celor 12 containere aflate în patrimoniul societății și care au fost achiziționate pentru a fi folosite ca săli de curs în timpul proiectului de modernizare a unităților de învățământ;

 • — modificarea organigramei și a statului de funcții, cu înființarea unor posturi noi;

 • — propunerea privind majorarea indemnizației președintelui Consiliului de Administrație la 12.000 lei net /lună și modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL la plata lunară a 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație și transmiterea acestei propuneri către autoritatea tutelară.

 • — măsura de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sărbătorilor Pascale aferente anului 2018, respectiv o bonificație în valoare de 150 lei per angajat, respectând prevederile legale în vigoare;

 • — acordarea unui ajutor de înmormântare personalului societății în cazul decesului rudelor de gradul I, în suma de 1000 lei;

 • — modificarea datei de cinci ale lunii în data de zece ale lunii pentru plata drepturilor salariale ale angajaților societății;

 • — ziua de 30.04.2018 ca și zi liberă pentru angajații societății cu excepția angajaților din posturile permanente de pază, dispeceratului și echipelor de intervenție.

 • — accesul în sala de balet din incinta Complexului “Apollo” de luni până vineri între orele 12.00 - 18.00, a copiilor și adolescenților aflați în situații vulnerabile, cu risc de agresivitate, abandon școlar sau delicvență juvenilă aflați în programul pentru prevenirea, combaterea comportamentului antisocial al Asociației Szobi Cseh aflat în parteneriat cu DGASPC Sector 3.

_____— etc.________

 • C. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță;___________________

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 180/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății OPS3 -Ordine și Protecție S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori:CATEGORIE

DENUMIRE INDICATOR

Sem 4 2018 Sem 2 2018

Flux de numerar

DURATA MEDIE DE ÎNCASARE A CREANȚELOR DE LA CUENȚI

72.04%

95.50%

Cost

RATA DE ROTAȚIE A STOCURILOR

2.75%

26,16%

Datorie

LICHIDITATE CURENTA (Test Acid)

100%

100%

Investiții

RENTABILITATEA CAP (TALULUI INVESTIT ROIC

100%

100%

Venituri

E81TDA%

2951695%

3,83%

Politici sociale guvernamentale

EGALITATE DE ȘANSE

74%

60,60%

ANGAJAT! RECRUTAȚI DIN CATEGORIA GRUPURILOR VULNERABILE

100%

0%

Calitate servicif/produse

TIMPUL MEDIU DE RĂSPUNS DE LA DATA SOLICITĂRII

100%

100%

INDICATOR DE CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECȚIE Șl PAZĂ

100%

100%

Satisfacția chenților

PLÂNGERI LA LUCRĂRILE EFECTUATE

100%

100%

Guvernantă corporativă

CHESTIONAR PRIVIND GRADUL DE IMPLEMENTARE A LEGISLAȚIEI PRIV1NG GUVERNANTA CORPORATIVĂ

76%

96%


 • D. Activitatea de resurse umane;_______________

în anul de referință societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL a funcționat conform structurii organizatorice aprobate, raporturile de muncă desfașurându-se în baza reglementărilor naționale în domeniul muncii, a Regulamentului Intern și a Contractului Individual de Muncă.

La finele anului 2018 numărul mediu de salariați a fost de 259 persoane iar numărul efectiv de 271 persoane.

 • E. Performanțele financiare ale societății;

 • •  Venituri Totale: 12.902.540 lei;

 • •  Cheltuieli Totale: 12.671.663 lei;

 • •  Profit:                230.877 lei.

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

■■ Art.12, pct. 12.1,, lit h) ''Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ” "aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

** Art.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): ”Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privindC "Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”

din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017 . cu modificările și completările ulterioare.

■■ Art. 55, alin (1) “ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. ”

■■ Art. 56 "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publica pe pagina de internet a întreprinderii publice. ”

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

© Programul de activitate ai societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit. Acesta face referire atât la principiile directoare ale societății cât și la atingerea valorilor țintă a indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor strategice stabilite prin Planul de administrare.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

 • A. Introducere;

 • B. Informații generale;

 • C. Priorități în administrarea societății în perioada 01.01.2019 -31.12.2019;

 • D. Obiective generale ale administrării societății în perioada 01.01.2019-31.12.2019;

 • E. Obiective, criterii, indicatori de performanță;

 • F. Concluzii.

Conform programului, în anul 2019 societatea OPS3 -- Ordine și Protecție S3 SRL își va continua activitățile de pază și protecție, mentenanță și întreținere, peste 80% din acestea vizând imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Șef Serviciu Control Intern.

Marfa

Compartiment Guvemanță Coiporativă

întocmit.

Cornelia Pivniceru

5. C OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL

SgdiuLSacial: Calea Vitan, nr, 154-158, sector 3, București

SC0PS3-0RD

INTRARE

EȘgE

NE SI PROTECȚIE S3 SRL

Nr. LS_____

na.....Cfy AnitiD ol.....

l"Către.......

Consiliul Local afSectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București"

........

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2018 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L , la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L pentru anul 2018, a Raportului de Audit Financiar , a Proiectului de program de activitate pentru anul 2019, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3. de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2018 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L , Ia care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L pentru anul 2018, a Raportului de Audit Financiar , a Proiectului de program de activitate pentru anul 2019, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin I-Iotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

Conform prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 privind societățile comerciale , Adunării Generale a Asociaților ii revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (art. 194 lit. a).

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociaților au următoarele atribuții principale:

 • -  art. 12 pct. 12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

~ art. 12 pct. 12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

 • -  art. 12, pct. 12.1 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2018 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L , la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L pentru anul 2018, a Raportului de Audit Financiar , a Proiectului de program de activitate pentru anul 2019, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018.

Anexam prezentei adrese următoarele documente:

1. Bilanțul contabil cu anexele sale si Contul de profit si pierderi

pentru anul 2018 al SC. OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL        A$ file

 • 2. Raport de activitate al Consiliului de Administrație

pentru anul 2018 al SC. OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL        43 file

 • 3. Proiectul de program de activitate pentru anul 2019 al

SC. OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL                                file

 • 4. Raportul de audit financiar pentru anul 2018 al

SC. OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL                           8 file


Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte Consiliu delAdministratie  OPS3-Ordine si Protdctie S3 S.R.L.

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 55/02.04.2019

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

l.In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.pentru exercițiul financiar 2018, precum și a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2019 către autoritatea tutelara: Primăria Sectorului 3.


MEMBRI C.A.


BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

PETRESCU ANAMAR1A CLEMAN

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA


Scanned with CamScanner

J

)


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 56/02.04.2019

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

1 .In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar împreuna cu anexa acestuia pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018 al societarii OPS3 ~ ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., către autoritatea tutelara: Primăria Sectorului 3

MEMBRI C. A.

BUNESCU ALEXANT
FLORESCU ADRIAN
GRIGORAS ANDREI
PETRESCU ANAMAR
SLAMNESCU DORIN

VISUMIHAELA


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 57/02,04,2019

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

Lin unanimitate, aproba transmiterea Bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat 2018 al societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, către autoritatea tutelara: Primăria Sectorului 3


MEMBRI C.A.


BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN


PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA


$SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


w ww.pr: m a rie3 .ro


E-MAIL guvern3ntacorporattva@pr1marte3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Nr. 374062/11.04.2019


Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 433/05.04.2019, (înregistrată cu nr. 367809/08.04.2019) a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat.Șef Serviciu Contr


Marta Ce


întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Coiporătiva

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze ecortomico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zf a ședinței ordinare din data de                  ___________

Comisia de studii, prognoze economico ~ sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................de pe ordinea de zi / supEmentarea-ordinii de-zra ședinței ordinare, și

consideră ca acesta A FOST / NLEAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PĂU

MEMBRI:


N^CĂAQRIANARADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT i referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......./U.........«... de pe ordinea de zi /

siipIimtnTaîTa ordwrirdezia ședinței ordinare din data de                ...............

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea^ ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ......, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....^0......de pe ordinea de zi / suplimentareauxdinii de

•zfa ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAFOST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art, 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

PELIN ARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN