Hotărârea nr. 243/2019

HCLS3 nr.243 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOT ARARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 374401/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sector 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 374003/11.04.2019 al Serviciului Control Intern ~ Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 431/05.04.2019 a societății OPS3-Ordme și Protecție S3 SRL;

~ Adresa nr. 374007/11.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:
 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) șl art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


INTE DE ȘEDINȚĂ

ÎĂNA VĂDUVA

NR. 243

DIN 16.04.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pe anul 2019

ANEXA Nr.1.1

IKIS3 ruh- ^3 / 70. o<<, 2^/g

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N +1

Estimări anN + 2

%

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

L

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

“ 12902,54

22624,08

1,75

24886,49

28619,46

1,1

1,15

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12902,07

-22598,08

1,75

24857,89

28586,57

1,1

1,15

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

~ 0,47

- 26,00

55,32

28,60

32,89

1,1

1,15

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd, 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

-12671,66

-> 22362,64

1,76

24598,90

28288,74

1,1

1,15

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12671,66

22342,64

1,76

24576,90

28263,44

1,1

1,15

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

2529,99

6520,04

2,58

7172,04

8247,85

1,1

1,15

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

194,12

491,40

2,53

540,54

621,62

1,1

1,15

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9449,94

14809,00

1,57

16289,90

18733,39

1,1

1,15

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

8567,42

13280,92

1,55

14609,01

16800,36

1,1

1,15

CI

ch. cu salariile

13

7742,79

11893,92

1,54

13083,31

15045,81

1,1

1,15

C2

bonusuri

14

824,63

1387,00

1,68

1525,70

1754,56

1,1

1,15

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

696,92

1168,56

1,68

1285,42

1478,23

1,1

1,15

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

508,71

CS

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

188,21

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

497,61

2

Cheltuieli financiare

20

-0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

“ 230,88

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

26

/.■/I :

■’l

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

1 ■

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

32

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

874,32

1,72

961,75

1106,01

1,1

1,15

294,24

1,56

323,66

372,21

1,1

1,15

522,20

1,05

574,42

660,58

1,1

1,15

. 20,00

22,00

25,30

1,1

1,15

0,00

0,00

- 261,44

287,58

330,72

- 55

59

66

13

14

17

V X

V:~' A

L ’i

fi'i

•. ' *■• ••/

0

193,74

214,39

248,47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1000

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

200

280

300

325

2

Nr. mediu de salariați total

49

189

280

300

325

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

3777,52

3952,65

4058,06

4307,79

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.

55

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

Moldoveanu Ionela


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2 M UOLS S ftA >                     - mii Iei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6/5

8---

5/3a

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

3013,88

25914,09

25914,09

12902,54

5656,02

5656,02

5656,02

5656,02

22624,08

1,75

4,281

1

Venituri totale din exploatare {rd.

3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 +

2

3013,82

25828,09

25828,09

12902,07

5649,52

5649,52

5649,52

5649,52

22598,08

1,75

4,281

a)

din producția vândută {rd. 4 + rd.

5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

3013,82

24112,09

24112,09

12346,97

5553,02

5553,02

5553,02

5553,02

22212,08

1,80

4,097

al)

din vânzarea produselor

4

200

200

0

a2)

din servicii prestate

5

2921,66

23542,65

23542,65

12060,17

5435,66

5435,66

5435,66

5435,66

21742,64

1,80

4,128

a3)

din redevențe și chirii

6

92,16

349,44

349,44

286,8

112,36

112,36

112,36

112,36

449,44

1,57

3,112

a4)

alte venituri

7

20

20

5

5

5

5

20

b)

din vânzarea mărfurilor

8

800

800

52,39

75

75

75

75

300

5,73

c)

u i rl S U tiv,^,lHȚH",S"llr'tT3T1 FS FU'n"O'S...................

exploatare aferente cifrei de afaceri nete {rd. 10 + rd. 11), din rara'

9

0

0

0

0

0

0

0

0

/ v r.

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

/ .7

1 Bl

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

180

180

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21),

14

0

736

736

502,71

21,5

21,5

21,5

21,5

86

0,17

fl)

din amenzi și penalități

15

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

650

650

502,71

0

0

0

0

0

0,00

~ active corporale

17

650

650

502,71

0,00

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

86

86

21,5

21,5

21,5

21,5

86

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din

22

0,06

86

86

0,47

6,5

6,5

6,5

6,5

26

55,32

7,833

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

d)

din dobânzi

26

0,06

86

86

0,47

6,5

6,5

6,5

6,5

26

55,32

7,833

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

0

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 4- rd. 136 + rd.

144)

29

3752,35

25513,24

25513,24

12671,66

5726,07

5596,07

5520,25

5520,25

22362,64

1,76

3,377


Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd.

79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

3752,35

25433,24

25433,24

12671,66

5713,57

5593,57

5517,75

5517,75

22342,64

1,76

3,377

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

1159,39

12117,6

12117,6

2529,99

1667,92

1667,92

1592,1

1592,1

6520,04

2,58

2,182

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39),

32

466,42

4639,84

4639,84

682,95

800,21

800,21

800,21

800,21

3200,84

4,69

1,464

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

100

100

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

218,6

2369

2369

329,52

557,5

557,5

557,5

557,5

2230

6,77

1,507

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

124,89

570

570

126,8

133

133

133

133

532

4,20

1,015

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

33,05

359

359

141,48

64,5

64,5

64,5

64,5

258

1,82

4,281

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

234,1

1170,84

1170,84

132,02

117,71

117,71

117,71

117,71

470,84

3,57

0,564

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

13,72

400

400

167,43

75

75

75

75

300

1,79

12,2

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

600

600

33,34

50

50

50

50

200

6,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42

40

87,73

1245,8

1245,8

297,5

116,47

116,47

116,47

116,47

465,88

1,57

3,391

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

25,34

118

118

47,38

18,51

18,51

18,51

18,51

74,04

1,56

1,87

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

55,44

944,2

944,2

226,18

70,68

70,68

70,68

70,68

282,72

1,25

4,08

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

544,2

544,2

226,18

70,68

70,68

70,68

70,68

282,72

1,25

b2)

- către operatori cu capital privat

44

55,44

400

400

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

45

6,95

183,6

183,6

23,94

27,28

27,28

27,28

27,28

109,12

4,56

3,445

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48

46

605,24

6231,96

6231,96

1549,54

751,24

751,24

675,42

675,42

2853,32

1,84

2,56

a)

cheltuieli cu colaboratorii^™-

47

0

b)

cheltuieli privind comîsipăhele'ȘR onorariul, din care:/, /z <        |

-X

V 'i.

0,63

150

150

0

12,5

12,5

12,5

12,5

50


îl


bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

0,63

150

150

0

12,5

12,5

12,5

12,5

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din

50

1,89

148,36

148,36

3,84

9,59

9,59

9,59

9,59

38,36

9,99

2,032

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1,89

148,36

148,36

3,84

9,59

9,59

9,59

9,59

38,36

9,99

2,032

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

/■+

i -si     P

ț

J

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

tu

"rv. - -

3

■2

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit

O.U.G.nr. 2/2015 (rd. 58 +rd. 59

57

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,03

198

198

0,41

1,25

1,25

1,25

1,25

5

12,20

13,67

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

514,2

514,2

5,23

86,46

86,46

10,64

10,64

194,2

37,13

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

66), din care:

64

0

114,2

114,2

0

11,46

11,46

10,64

10,64

44,2

-interna

65

82,56

82,56

5,64

5,64

5,64

5,64

22,56

-externa

66

31,64

31,64

5,82

5,82

5

5

21,64

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

1,46

218,4

218,4

138,11

47,32

47,32

47,32

47,32

189,28

1,37

94,6

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

1,3

34,8

34,8

2,24

4,27

4,27

4,27

4,27

17,08

7,63

1,723

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

1508

1508

31,05

74,8

74,8

74,8

74,8

299,2

9,64

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea șt funcționarea tehnicii de calcul

71

80

80

18,7

4,8

4,8

4,8

4,8

19,2

1,03

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1380

1380

12,35

70

70

70

70

280

22,67

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

_

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

48

48

j)

alte cheltuieli

78

599,93

3460,2

3460,2

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 +

79

1,09

887,6

887,6

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

0

c)

ch. cu taxa de licență

82

300

300

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

170

170

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1,09

417,6

417,6

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

2562,4

11385,84

11385,84

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd.

88 + rd. 92)

87

1965,38

10459,36

10459,36

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd.

90 + rd. 91), din care:

88

1776,45

9454,16

9454,16

a) salarii de bază

89

1776,45

8927,04

8927,04

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

90

377,12

377,12

c) alte bonificații (conform CCM) ’

91

150

150

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

188,93

1005,2

1005,2

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015

93

0

124

124

/ / l j

i

Va

j

V

1368,66

515,05

515,05

515,05

515,05

2060,2

1,51

2,281

194,12

212,85

92,85

92,85

92,85

491,4

2,53

178,1

50

50

70

70

194,12

92,85

92,85

92,85

92,85

371,4

1,91

178,1

9449,94

3702,25

3702,25

3702,25

3702,25

14809

1,57

3,688

8753,02

3410,11

3410,11

3410,11

3410,11

13640,44

1,56

4,454

7928,39

3063,36

3063,36

3063,36

3063,36

12253,44

1,55

4,463

7742,79

2973,48

2973,48

2973,48

2973,48

11893,92

1,54

4,359

119,06

62,53

62,53

62,53

62,53

250,12

2,10

66,54

27,35

27,35

27,35

27,35

109,4

1,64

824,63

346,75

346,75

346,75

346,75

1387

1,68

4,365

2,38

16

16

16

16

64

26,89

- tichete de creșă, cf. Legii

nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

b) tichete de masa;

96

188,93

881,2

881,2

c) vouchere de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților ia profitul obținut în

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

,Aitt?irrryRuiyirv'!i'p^^OTlăl'i'ti!l'lț!lui........

100

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de oersonal

101

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri

102

0

c) cheltuieli de natura salariată aferente restructurării, orivatizării, administrator soecial.

103

0

C4

Li ieiluit^J’r'dteT'ei ILU LUIItîdttU'ÎW'tîe'

c.î a altnr m-cana da

104

126,65

532,24

532,24

a) pentru directori/directorat

105

0

0

0

- componenta fixă

106

0

- componenta variabilă

107

0

b) pentru consiliul de administrațîe/consiliul de

108

126,65

532,24

532,24

- componenta fixă

109

126,65

532,24

532,24

- componenta variabilă

110

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

4;

//!

i \

1 V

A

KA r

4'

s'

’ J.......

822,25

330,75

330,75

330,75

330,75

1323

1,61

4,352

0

0

0

0

0

0

508,71

218,58

218,58

218,58

218,58

874,32

1,72

4,017

0

0

0

0

0

508,71

218,58

218,58

218,58

218,58

874,32

1,72

4,017

508,71

218,58

218,58

218,58

218,58

874,32

1,72

4,017

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

470,37

394,24

394,24

188,21

73,56

73,56

73,56

73,56

294,24

1,56

0,4

u. Alte cneituien ae exploatare (rd.

115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.

121 + rd. 122). din care:

114

29,47

1042,2

1042,2

497,61

130,55

130,55

130,55

130,55

522,2

1,05

16,89

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

0

- către bugetul general consolidat

116

10

10

3,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,86

- către alți creditori

117

40

40

6,86

5

5

5

5

20

2,92

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

500

500

292,18

0,00

c)

cheltuieli aderente transferurilor pentru plata personalului

119

0

d)

alte cheltuieli

120

29,47

0

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

492,2

492,2

195,07

123,05

123,05

123,05

123,05

492,2

2,52

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

122

0

0

0

0

0

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0

0

0

0

0

0

0

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariațiîor

124

0

0

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

/<!

■ ~

-

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

/ y ; L j i

r

j

- venituri din alte provizioane

130

0

0

-   ■/ "v     T. ■

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.

135 + rd. 138), din care:

131

0

80

80

0

12,5

2,5

2,5

2,5

20

a}

cheltuieli privind dobânzile, din

care:

132

0

40

40

0

10

10

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

40

40

2,5

2,5

2,5

2,5

10

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

in

REZULTATUL ^UT        ' '

(orofit/oierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

-738,47

220,85

220,85

230,88

-70,05

59,95

135,77

135,77

261,44

1,13

-0,31

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

80

80

21,23

80

3,77

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

48

48

55

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:(rd. 2)

144

3013,82

25828,09

25828,09

12902,07

5649,52

5649,52

5649,52

5649,52

22598,08

1,75

4,281

a)

-vettttuii uiii buuvynirrș?...................................

hrc» tnrfn ri irî

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea

146

2

Cheltuieli de natură salariată (rd.

87), din care: **)

147

1965,38

10459,36

10459,36

8753,02

3410,11

3410,11

3410,11

3410,11

13640,44

1,56

4,454

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

1776,45

9454,16

9454,16

7928,39

3063,36

3063,36

3063,36

3063,36

12253,44

1,55

4,463

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

199

280

280

271

380

1,40

1,362

5

Nr. mediu de salariați

153

90

280

280

259

370

1,43

2,878

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat ne baza

154

1819,8

3112,90

3112,90

2816,29

X

X

X

3072,17

1,09

1,548

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

155

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

156

33,4869

X

X

X

b)

Productivitatea muncii în unități valorice ne total oersonal mediu

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

158

X

X

X

cl)

Eiurn BTiTS"n'y' "tai tui" ht1

nmdi ir'th/îfrî'Kî miînrii    i1r*11ci'K

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

. .. '

X

X

X

/ J !          ! \ ■ \

i ii                               1-3 ii

- pondere în venituri totale de exploatare = rd, 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚI!,


Consiliul de Administrație

Președinte \

Bunescu Alexandru- Raz^anCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

-mii lei -

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd-1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

9.221,00

3.013,86

0,33

25.914,09

12.902,54

0,51

1

Venituri din exploatare*)

9.209,00

3.013,82

0,33

25.828,09

12.902,07

0,50

2

Venituri financiare

12,00

0,04

0,00

86,00

0,47

0,01

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FÎNANCÎAR-CONTABIL

Contabil sef

Moldoveanti Ionela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4                qț h .       //'(g, 0^, lo^

INDICATOR!

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent(N)

an N + 1

an N + 2

0

i

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

800

319,69

600

200

100

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

261,44

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

Capital social

800

319,69

338,56

200

100

- {denumire sursă)

n

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

800

319,69

600

200

100

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- {denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

X'" ' Z -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

/

( â ....................     ! r*

zr......

f

l. ■ .

' Y

- (denumire obiectiv)

i.

V -

; /L.

1 '

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului, sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

li L Vp X.

- {denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele, din domeniul oub.lic.sau crivat al

- {denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru Dunurne proprietatea privata’ă’operâ torului prnnnmir-

~ {denumire obiectiv)

- {denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ tpritnriaip:

~ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- {denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al

- {denumire obiectiv)

- {denumire obiectiv)

4

Dotări {alte achiziții de imobilizări corporale)

800

319,69

600

200

100

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI


FINANCIAR-CONTAB1L

Contabil sef

Moldoveanu Ionela


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

ANEXA Nr.1.5 L&      3 (lA           OQ. tofy

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

i

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

TcT

(1

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n .,.

X

X

TOTALpct.il

X

X

Pct.

-UL.

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI HNANCÎAR-CONTABIL

Contabil sefPRIMAR


...................T-'KtaE.....7.7

ta} y&tnaț. EAWL tatatapftataigta J ;''           .V-, ta    tapî ta J ;■   ■ tai

........

! SECTOR 3

rornania2019.eu

CABINET PRIMAR

Nr

Data

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019

Societatea 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată prin HCLS 3 nr.98 din 29.03.2017 în scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și creșterea siguranței cetățenilor,

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 societatea a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat și stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL se formează din următoarele:

(.Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 22.624,08 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • -  Venituri din exploatare

 • -  Venituri financiare

22.598,08 mii lei, 26,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

 • -   Venituri din servicii prestate

 • -   Venituri din redevențe și chirii

 • -   Alte venituri

 • -  Venituri din vânzarea mărfurilor

 • -  Alte venituri din exploatare

21.742,64 mii lei,

449,44 mii lei, 20,00 mii lei, 300,00 mii lei, 86,00 mii lei,

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal,cod CAEN 8010-„Activități de protecție și gardă" și celorlalte domenii de activități secundare , dintre care specificăm: cod CAEN 4321-„Lucrări de instalații electrice", cod CAEN 4322-„Lucrări de instalații sanitare,de încălzire și de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcuții".

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

Venituri financiare din dobânzi                                      26,00 mii lei,

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.362,64 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

Cheltuieli din exploatare 22.342,64 mii lei

- Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr.374003/11.04.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 374003/11.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Prin adresa nr. 432/05.04.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 367772/08.04.2019, însoțită de:

 • — nota de fundamentare nr. 431/05.04.2019;

 • — hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/02,04.2019

societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019, astfel:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1, principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 fiind:

Indicator

Realizat/Preliminat an precedent (mii lei)

Propuneri buget an 2019 (mii lei)

%

Venituri Totale din exploatare

12902,54

22598.08

1,75

Cheltuieli totale din exploatare

12671,66

22342,64

1,76

Venituri totale financiare

0,47

26,00

55,32

Cheltuieli totale financiare

0,00

20,00

Venituri totale

12902,54

22624,08

1,75

Cheltuieli totale

12,671,66

22362,64

1,76

Rezultatul

brut(profit/pierdere)

230,88

261,44

Impozit pe profit

55

 • 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • 3.  Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • 4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

f                                                                                                                                    )

*                                                                                                                                    )

în conformitate cu prevederile:

■■ Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin oparticipație majoritară, după caz";

■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)...

Ar/. 6. ~ alin (1) “Operatorii economiciprevăzuți la art 4 alin. (1) lit a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. ”

Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Art. 12, pct 12.1. lit. h): “Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

din Actul Constitutiv al Societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03,2017, cu modificările și completările ulterioare.

La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Legea 31 /1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 7. Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

PRi MĂRIA^I

SECTORULUI < BUCUREȘTI J

 • 8. OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general al societății OFS3- Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și dezbatere în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL.


Șef Serviciu Contrtfl/ Intern,

întocmit,

Compartiment Guyemanță Corporativă


Raluca

---_---e ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL

SC OPS3 • ORDINE SI                   Calea Vitan, nr, 154-158, sector 3, București

intrară

IEȘIRE Nr.                -

Ziua Luna AnulJMH


SECTOH 3

1

Către

Consiliul Local al Sectorului 3 București                 |       fi 9 fi j

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București I——'-fi——----------

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 201® al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE 83 S.R.L

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

Cu toate acestea , desfasurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara , publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

o z~* z^nc3 z“>»r*tîirrr cr nn^rriTr^^rptj-T^ o 5 our 0*0 (JiSj~ (JJ(l)ln£/ o/ JrJK.Cz/xiO/jfxi O J bjRJL

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București

Prin Ordonanța nr. 26 /2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare , inclusiv ale unei societăți comerciale private , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel , fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează , in mod imperativ , in baza unui buget aprobat de către unitatea administrațiv-teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activitatii este tinuta de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 . Astfel, activitatea societății se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzional1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.624,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare                                   22.598,08 mii lei,

 • B. Venituri financiare                                      26,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel
 • 1. Venituri din servicii prestate                                 21.742,64 mii lei,

 • 2. Venituri din redevențe și chirii

  449,44 mii lei,


  20,00 mii lei,


  300,00 mii lei,


  86,00 mii lei,


 • 3. Alte venituri

 • 4. Venituri din vanzarea mărfurilor

 • 5. Alte venituri din exploatare

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda” si celorlalte domenii de activitati secundare , dintre care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrări de instalații electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat” ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii”.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

26,00 mii lei,


 • 1. Venituri financiare din dobânzi

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.362,64 mii Iei. Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 22.342,64 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare 20,00 mii Iei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 6.520,04 mii Iei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 3.200,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.230,00 mii lei ,din carexheltuieli cu piesele de schimb in suma de 532,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 258,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 470,84 mii lei

 • b, cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii lei,

 • c. cheltuieli privind mărfurile in suma de 200,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 465,88 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 74,04 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 282,72 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 109,12 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 2.853,32 mii lei vizeaza

 • - cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 50,00 mii lei, -cheltuieli de protocol in suma de 38,36 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 5,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 194,20 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 189,28 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 17,08 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 299,20 mii lei si cuprind celtuieli privind întreținerea si fimctionarea tehnicii de calcul in suma de 19,20 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 280,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 2.060,20 mii lei.

 • B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 491,40 mii lei ,din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 50,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 70,00 mii lei;

 • c) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 371,4 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 14.809,00 mii Iei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 11.893,92 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 250,12 mii lei;

 • c) Alte bonificații conform CCM în suma de 109,40 mii lei;

 • d) Bonusuri in suma de 1.387,00 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute Ia art.25 din Legea 227/2015 in suma de 64,00 mii lei si tichete de masa in suma de 1.323,00 mii lei;

 • e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 874,32 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 294,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 370 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 1.323,00 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda” si sunt aferente unui număr de 380 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 522,20 mii lei.
 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 30,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl, Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 10,00 mii lei.

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății OPS3 -Ordine si Protecție S3 S. R. L.

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Consiliului <țe Administrație OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L.


S.C. 0PS3-0RDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158

CUI R037410026

HOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2019

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

în vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzional1, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul generai pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.624,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare

  22.598,08 mii lei,

  26,00 mii lei.


  21.742,64 mii lei,


  449,44 mii lei,


  20,00 mii lei,


  300,00 mii iei,


  86,00 mii lei,


B. Venituri financiare
Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate

 • 2. Venituri din redevențe și chirii

 • 3. Alte venituri

 • 4. Venituri din vanzarea mărfurilor

 • 5. Alte venituri din exploatare

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si celorlalte domenii de activitati secundare , dintre care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalații electrice", cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii".

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi                                     26,00 mii lei,

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.362,64 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 22.342,64 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 6.520,04 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 3.200,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.230,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 532,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 258,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 470,84 mii lei

 • b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii lei,

 • c. cheltuieli privind mărfurile in suma de 200,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 465,88 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 74,04 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 282,72 mii iei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 109,12 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 2.853,32 mii lei vizeaza

 • - cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 50,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol în suma de 38,36 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 5,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 194,20 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 189,28 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 17,08 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 299,20 mii lei si cuprind celtuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 19,20 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 280,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 2.060,20 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 491,40 mii lei ,din care:
 • a)  Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 50,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 70,00 mii lei;

 • c)  Cheltuieli alte taxe si impozite în suma de 371,4 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 14.809,00 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a)  Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 11.893,92 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 250,12 mii lei;

 • c) Alte bonificații conform CCM in suma de 109,40 mii lei;

 • d) Bonusuri in suma de 1.387,00 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 in suma de 64,00 mii lei si tichete de masa in suma de 1.323,00 mii lei;

 • e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 874,32 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 294,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 370 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 1.323,00 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si sunt aferente unui număr de 380 angajați , conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 522,20 mii lei.
 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 30,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 10,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.0PS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa» București» Sector 3

 • C.U.L RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 58/02.04.2019

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L din Calea Vitan, or. 154-158, Sector 3, București, înregistrata Ia Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

Lin unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.împreuna cu anexele sale, către autoritatea tutelara: Primăria Sectorului 3

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVANFLORESCU ADRIAN CONSTANTIN


PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIELScanned with CamScannerSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.r0


romania2019.eu

Președinta României la Consiliu! Uniunii Europene


Nr.înreg. 374007/11.04.2019


Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:IF. dispoziție |0. 10 35/20TS f VKEPOim .,

CLEMA PETÎiJ»'5


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.432/05.04.2019 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.367772/08.04.2019

în vederea inițierii proiectului menționat.Șef Serviciu Control Intern, Martaîntocmit,

Compartiment Guvernantă Corporativă

RalucaMUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


.. de pe ordinea de zi /


supjîxiieiltareg: ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii dc-zra ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLUAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico ~ sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIC^AD^ÎANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA

»                y
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT    .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........XU.......de pe ordinea de zi /

supihnentftrea erdfrm'TtFTT a ședinței ordinare din data de.................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărareaordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....... a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi / SHptmrennar^-'ordinfrde

-zl-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-AJEOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

SECRETAR,


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN