Hotărârea nr. 242/2019

HCLS3 nr.242 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 372514/CP/l 0.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 364337/04.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 364356 /04.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pot. 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29,03.2017;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin, (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.6. Societatea Ah                                          A


prezentei hotărâri.

NR. 242

DIN 16.04.2019


Bifați numai daceste cazul;


[2] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București


Q Sucursala _______________

p] GIE - grupuri de interes economic


l~] Activ net maî mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


Entitatea


73

CK

U

XI

<


C Semestru


Suma de control


Tip situație financiară1 UU


Anul


2018


202.000.000


ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Județ

Sector

Localitate

București

Sector 3

BUCUREȘTI

Strada

Nr

BÎOC

Scara

Telefon.

CALEA VITAN

242...    s    .

Număr din registrul comerțului

J40/54S1/2017

Cod unic de înregistrare

3

7

4

0

9

9

6

0

1

Forma de proprietate

—!

35-Scdetati cu răspundere limitata


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale


<•

/entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Situații financiare anuale


Raportări anuale


Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentitâți


Entități de

i,lteres public


i" enti tățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de     i

_____anul calendaristic, cf.arț 27 din Legea contahilitâfr nr. 8W991___;___I f~j 2, persoanele juridice aflate hi lichidare, potrivit legii                    ''

O“,”‘ 3.. subunOțile"3escHîse în România de’societăți rezidente în7':âte” " ;. aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12,2018 de către entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exergj financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capital subscris


i JL™

Numele si prenumele

|pANAiT RADU-ALIN /


Profit/ pierdere
r

■l

I


SemnăturaÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

BEATRICE AMBRO


Calitatea

12-CONTABIL SEF

L/

Semnătura

//W .. ■/

Nr.de înregistrare in organismul profesional

-


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Q:

cr.

-Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

c DA J (• NU !

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA    NU !

j Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii jX]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU GEORGETA


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

4906/2014


CÎF/CUl


■                 '                                                                                   FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

Ccd1O :                        la data de 31.12.2018                               -lei-'.

c,        Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

’         .                                 A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1,IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

01

12,645

26.442

: .II'.IMOBILIZĂRI C0RP0RALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224

+227+231 +235+4093-281-291-2931 -2935)

02

02

1,476.088

1.533.873

NU IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267*- 296*)

03

03

23.000.000

133.000.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

24.488.733

134,560.315

TRCULANTE

1. STOCURI (ct.301 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332 +34T+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +3&1+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - dîn ct.4428)

05

05

1.700.725

2.270.76?

ILCREANȚE i) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mal mare . d& un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1 (,ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+436*«+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446*»+447**+4482+451**+453** 4$56**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

06a

979.140

52.123.802

lM...reaoțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

07

06b

(3G2)

f'OTAl (i d. 06a < 06b)

08

.06 .

979.140

52.123.802

III. INVESTIȚII PE-TERMEN SCURT

. (ct.501+505+506-i-507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

9.198,216

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531 +532+541+542)

10

08

4.613.445

6.017.211

. -l.ACT1VB<IRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

7.293.310

69.609.991

£ CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

rt ........ r     •

12

10

27.159

36.617

‘ £ume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 471*)

13

11

27.159

36.617

y^umede reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.47F)

14

12

; m. DATORIIfSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ

. LA UN Ă.N (ct.1.61+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421+423+424+426+42'7+4281+431***+436*>s+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451***+453*** +455+456***+457 +4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

15

13

995.621

3.057.769

E, ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

|(rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

6.324.848

66.588.839

1 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)

17

15

30.813,581

201,149.154’

J G. DATORILSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE

DL UN AN (ct,161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 ;+421+423+424+426+427+4281+431 ***+436*” *+437***+4381+441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

93.171

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

Z V

1. Subvenții pentru investiții (ct 475), (rd.20+21)

21

19

//

;S VA.

Suț^ejdeȚeîuat într-o perioadă de până la un an (din ct, 475*)

22

20

1 l( Ir?

hi

^Surne de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)

23

21

1 K-

7ȚT/7

^2?\^jiȚtyddOrecjistrate în avans (ct.472) (rd.23+24)

24

22

-

RSfftTTecjy reîuațjntr-o perioada de pana la un an (ct, 472*)

25

23

FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

26

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd .26+27)

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 478*)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

29

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

32.000.000

202.000.000;

1, Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

32.000,000

142.000,000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

60.000.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5, Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

I

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

12.120

...-U

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

41

39

'■ +T i

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

- 1

V, PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D(ct. 117)

44

42

0

1.186.419J

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

1

■ -                            .......i

SOLD C(ct. 121)

45

43

. .   . 242./!0zi

SOLD D(ct. 121)

46

44

1.186.419

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

12.’: 20

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48

46

30.813.581

201.055.983

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2J

50

48

/CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18}

51

49

30.813.581

201.055.983

Suma de control F10:   1.82163972.5../. 3.17006Z827

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de ; **) Solduri debitoare ale conturilor respective.                   ■ . -    ...........

***) Solduri creditoare ale conturilor respective,


Numele si prenumele


PANAÎT RADU-ALIN


ADMINISTRATOR,

r1


Semnătura


leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă ș mai mică de 12 luni.                                                                                         ,|

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor ' ș publice și al ministrului delegat pentru buget nr, 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privindtntocmhea i și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statujui'șIf.a drepturilor,, / V reale supuse Inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare                X

ÎNTOCMIT,  (y


Numele si prenumele


BEATRICE AMBROS^v-

I c?/7

ȘEDINȚĂ Form.ylar^^

VALIDATfi/


Calitatea

12--CONTABIL SEF

1 .■ / / A

Semnătura

1

Nr.de înregistrare in organismul profesional:     ‘ '

1        ' fi.

-
i      ■                                                                                    F20 - pag. 1

j-

C’ONTTITT PD17A T TAI? DDCII/TT QT PTT7DT11TT217

1 (Jiu Jl JtvJtLoUJtv JL A. JL JUJtL Jr JtxVFJr Jl JL i^JL Jt JLJtbJtvJLJJtLJtxJtlz

J ’    '                        la data de 31.12.2018

Cpd 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

‘ J .JM. ’.d

• '+ Ț -61’-.

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă

(gî.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741 ** + 766***)

01

2.270.530

11.773.850

2. Alte venituri (ct.711 +712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 +755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 +7815)

02

242.560

37.017

■3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct 601 + 602 - 609*)

03

859.637

5.103.10+

4, Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)

04

1.394.618

4,199.474

5. Ajustări de valoare (ct 654 + 681 +686-754-7812-7813-7814- 786)

05

51.010

204.363

6. Âîto cheltuieli*****Jet.603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608-609* + 611+612 + 613

+ u J v 15 + uzi + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658+ .663 + 664 + 665.+ 667 + 666+ 668)

06

1.394.244

2.054.513

7. impozite (ct.691 + 695 + 698)

07

7.009

8, PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)

08

0

242.402

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

1 '

09

1.186.419

0


Suma de control F20 :  31020752/3170067827


;*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

""O Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

*" V'R’d. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766),

> Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

'=*) Rd 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derula*-contracte oe leasing (ct. 666).


n ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

BEATRICE AMBROCod 30


DATE INFORMATIVE


la data de 31,12,2018


F30 - pag. 1.


- lei -


1, Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFF nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

242.402

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

■A ■

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

urnizori restanți - total țrd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

4

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd,10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

X

•$ p

/■"'j 7-^ Afle X

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

1......„J—

\ .A\

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

$ ț'-i

IiL

i                  V7 $

!•; A

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

\‘&\

. +/J

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

....... > -■■■

Jnpozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care;

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17-3

(301)

________________________________________________________________1

impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

...

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018      i

i ..—i

A

B

1

2                          '• l

:                '                                                                                                 .• j

Număr mediu de salariati

20

19

75i

: i

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

.~~1 . 88!

JIV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

* :: ’

Sume (lei)         r

'-4

A

B

1                               f

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

//cr           ■

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

Ci rHSIDENTiAL S3 I, li

\\. ‘      cri.    ■ .TX I


F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

V^hituri.-prut'e din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

~ impozitul datorat lă bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Guropene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

.         - subvenții aferente veniturilor, din care:

. .iii................. ■■

33

32

. -.subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

~ -.creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

......- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Controlarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

-■’4upa surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

(

) 0

■ din fonduri publice

42

40

A' ‘jYilfi fondiSrl p'rivate

43

41

-^dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

c

0

- cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

Vil. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

7vMi.3’,ri acotuate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094j

48

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

49

47

3.614

; Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

50

48

7.759

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)

51

49

âeț'iurîi^ecptate emise de rezident!

52

50

/vh+iVÂ

- părți-soCtaleemise de rezidenti

53

51

1                            j

! S b\Căctiurii?si‘parti sociale emise de nerezidenti,din

54

52

OO+-------Qy/--------------------------

- detinert de cel puțin 10%

55

52a

(3Q-S)

- obligațiuni emise de nerezidenți

56

53

F30 -pag. S

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd, 55+56)

57

54

7 759

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

58

55

7.759

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

59

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

60

57

432.891

1,884.296

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

61

58

, - 1

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

62

59

.......+

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (rț, 425 + 4282)

63

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

64

61

543.988

94,118

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

65

62

543,988

44,593

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

66

63

49,525

- subvenții de incasat(ct.445)

67

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

68

65

- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)

69

66

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct,451)

70

67

- ____f

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din .C446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

71

68

. I

i

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

473), (rd.70la72)

72

69

27.159

50.132.°23î

............. 1

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

73

70

27.159

+ ■■ 1

50.010,000!

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

74

71

■ 122,923

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

75

72

Dobânzi de încasat (ct, 5187) , din care:

76

73

- de la nerezidenți

77

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

78

75

iK

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.5O8), (rd.77 la 80)

79

76

vO j j

—\+\ •-     7. / 1

^ALGORHwR)  < :

___p£3IDFNTiAL SM___, a

.. - acțiuni necotate emise de rezidenti

80

77

v \ ;                                                                            F30 - pag. 4

- părți «octale emise de rezidenti

81

78

- acțiuni emise de nerezidenti

82

79

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

80

Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)

84

81

Casa în lei și în valută (rd.83+84)

85

82

5.048

5.115

- în lei (ct. 5311)

86

83

5.048

5.115

). -în valută (ct. 5314)

87

84

' Conturi curente Ja bănci în lei și în valută (rd.86+88)

88

85

4.608.397

6.012.269

/      în lei (ct. 5121), din care:

89

86

4.608.397

6.012.249

’  .   - conturi.curente îndei deschise la bănci

n enezidente

90

87

- în valută (ct. 5124), din care:

91

88

20

-.conturi'curente în valută deschise la bănci nerezidente

92

89

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)

93

90

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

94

91

- sume îp curs de decontare și acreditive în valută (din ct 5125+ 5414)

95

92

Ciorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +^5+1.18+124)

96

93

997.883

3.052.457

? Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +£| 95), (rd .95+96)

97

94

- îndei(.« j

98

95

■în valută

99

96

/«ZnoNA

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)

100

97

/ ci/                ■ i \ ‘

- -‘în lei

101

98

t     j z/Z

- în valuta

102

99

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct {1626+din ct. 1682)

103

100

-Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + l i. ,6 + 16’17) (rd. 102+103)

104

101

I     ■. .-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se

fatfe In'funcție de cursul unei valute

105

102

C - .■ > -în văiută ‘ ■

106

103

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

107

104

93.171

- vaioarea concesiunilor primite (din ct. 167)

108

105

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405+408 + 419), din care:

109

106

527.219

2.109.598

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

110

107

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 4? . -r 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

111

108

61.749

139.126

Datorii în legăturăxu bugetul asigurărilor sociale și bugetubst^0lSiC(ct?4^1<+ 436+437 + 4381 +441 +4423 + 442W444 + 44&+<44W 4481) (rd.110 la 113)

112

109

373.216

472.312

li 5 datorjHn^legatu^icu bugetul asigurărilor sociale (Ct.43i>3ja3>1)<> gjj

113

110

274.712

132.133

F30 - pag.5:

- datorii fiscale în iegatura cu bugetul statului țct,430-i-441+4423+4428+444+446)

114

111

94.299

340.415

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

115

112

4.205

-236

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

116

113

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

117

114

200.000

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

118

115

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

119

116

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

120

117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 119 la 123)

121

118

35.699

38.250

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

122

119

35.699

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu stitutille publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct,472+din ct.473)

123

120

38.250

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

124

121

/zzz......zi:

.....■ 2 1

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

125

122

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

126

123

\:'S        —-‘Z

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

127

124

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

128

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

129

126

32.000.000

142.000.000

-acțiuni cotate 3)

130

127

-acțiuni necotate4)

131

128

- părți sociale

132

129

32.000.000

142.000.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

133

130

ievete si licențe (din ct.205)

134

131

6.994

■ *301

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31,12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

135

132

109,931

184,392

X, Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în administrare

136

133

■ i

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

137

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

138

135

. „ .. ... •• -.....-

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.20'! 8

.Z+z         ................i.._. ■

A

B

1

Z 2 "'Z B î

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

139

136

;         ■   .   ‘                                                                                     F30- pag.6

XII, Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

%6)

■) —.......

;                   .              A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138+141+145 la 148)

140

137

32.000 000

X

142.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)

141

138

. “ deținut de instituții publice de subord. centrală

142

139

- deținut de instituții publice de subord. locală

143

140

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

144

141

' 1;" cu capital integral de stat

145

142

■■ d" c^£a|3!ț4|najoritar de stat

146

143

^-Xu capitaTminoritar de stat

147

144

deținut de regii autonome

148

145

; - deținut de societăți cu capital privat

149

146

■ - deținut de persoane fizice

150

147

, - .deținut de alte ențițați

151

148

32.000.000

100,00

142,000.000

100,00

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/văr să minte cuvenite bugetului de stat jsiii local, de repartizat din profitul exercițiului finar»    do către companiile naționale, societățile

naționale, societățile și regiile autonome, din care:

152

149

< * J kj     v*»- 4.1*

- c^tre instituții publice centrale;

153

150

. - către instituții publice locale;

154

151

- către aițl acțibnari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/inștituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni ,sau participați! indiferent de ponderea acestora.

155

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul Icompaniilor naționale, societăților naționale, isorietățHor și al regiilor autonome, din care:

156

153

dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al 'anului precedent, din care virate:

157

154

- către instituții publice centrale;

158

155

/,/ : J X A

■     - către instituții publice locale;

159

156

p——“Tj  'Z |

]    - către alți acționari la care statul/ unitățile

administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de po n de re a aGesțpraZ^

160

157

- dividende^vajsămin^'din profitul exercițiilor financiare lahterioare/anului precedent, clip care virate:

161

158

I                    11"      .-S"                  ,<;!i

- către^ipstituțrp^bljce centrale;

162

159
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit

Legii nr.163/ 2018


Sume (lei)


20172018


- dividendele interimare repartizate 7)

165

B

1613

(304;

XVI, Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:

166

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), nn care;

168

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

165

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

3;.:. .

Venituri obținute din activități agricole

170

166

...... j

XVIII, Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31,12,2017

31.12.2018

1. Cifra de afaceri netă (rd, 168+169-170+171+172)

171

167

2.270.530

11.773.850

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

172

168

2.270.533

11.773.850

■ ■ ......

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

173

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

174

170

3

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct,766) 8)

175

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

176

172

...

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

/ .....- \ :

SoldC

177

173

) Ț. \ ::..

Sold D

178

174

X ol h

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

179

175

w

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

180

176

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

181

177

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)

182

178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

183

179

242.560

17.566

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct,7815)

184

180

t

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

185

181

■ I

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

186

182

2.513.090

<rtg^791.416|

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

187

183

859(637

A

5/1'03.106^


UrESIDENTIALSSiJ


<    ■ '                                                                                             F30 - pag. 8

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

188

184

209.185

94.961

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

189

185

2.457

10.323

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

190

186

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

191

187

12.204

11.800

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)

192

188

1.394.618

4.199.474

‘             indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)

193

189

1.114.816

4,100.972

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)

194

190

279.802

98.502

10.ă) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (fd. 192-193)

195

191

51.010

204.363

; a.1) Cheltujel (ct.6811+6813+6817)

196

192

51.010

204,363

* a.2) Venituri (cț.7813) ■

197

193

,b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)

198

194

\ b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

199

195

b.2) Venituri (ct.754+7814)

200

196

' -1.1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)

201

197

1.197.869

1.960.149

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

202

198

1.168.555

1.911.698

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586)

203

199

14.969

40.219

; , ^1.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

204

200

^1.4 Cheltuieli djp reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

205

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct 6587)

206

202

.  11,6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

207

203

14.345

8.232

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)

208

204

/V

I + : I V\

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

209

205

11

r- ■; IU

- Cheltuieli (ct.6812)

210

206

\ 7

J .-u7

>      - Venituri țct.7812)

211

207

^CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(pd, 183 ,la(186 - 187+188+191+194+197+205)

212

208

3.702.572

11.560,5,

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

'■X. - Profit.(rd. 182-208)

213

209

0

230.840

:    - Pierdere (rd. 208-182)

214

210

1.189.482

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

215

211

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

216

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)

217

213

2.691

19.451

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

218

214

1 -14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

219

215

1 i. Alte venituri-financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

220

216

/docare,^enUubkd in alte imobilizări financiare (ct. 7615) f/tY     > . ,   <t\\

221

217

VENITURI FINANCIAReMtOTAL (rd. 211+213 + 215 + 216)

. h.;      o           oi:

222

218

2.691

19.451

.1,6. ÂjusțăriJdewâl^are^ivind imobilizările financiare și investițiile financiare deținuteȘa^c^ive cîi^.ulahte (rd. 220 - 221)                                   |

223

219

F30 - pag. 9

- Cheltuieli (ct.686)

224

220

-Venituri (ct.786)

225

221

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)

226

222

865

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

227

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

228

224

-372

!          .       15

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

229

225

-372

880

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

L-J

-Profit (rd. 218-225)

230

226

3.063

18.571:

-Pierdere (rd. 225-218)

231

227

0

-

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

232

228

2.515.781

11.810.867

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

233

229

3.702.200

11.561,456

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

‘i

- Profit (rd. 228-229)

234

230

0

249.411

- Pierdere (rd. 229-228)

235

231

1.186.419

..0

19. Impozitul pe profit (ct. 691)

236

232

20. Impoxfitul specific unor activitati (ct. 695)

237

233

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

238

234

........... . ?

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)

239

235

0

242.4’02;

- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)

240

236

1.186.419

-0'


/+ ■

IÎS algorithm '+ !'\RESIDENT.IALS3r S.R.L. v//


F30-pag,10


. ^ADMINISTRATOR,

Numele st pr*en^5ieEe

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT RADU-ALIN


BEATRÎCE AMBRO


SemnăturăCalitatea


12—CONTABIL SEF


Semnătură


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare în organismul profesional:^ALGORITHM^;

^Subyen^tweritr^țirnulareâ ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 3bsply,enyl(jr jpstițpțjjlqrcde învățământ?stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadreazăTn muncă pe'p^oadâ nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile'pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**);Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr, 995 z2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

’”"b Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr, 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

.****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasifîcate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate1 se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completar'e ulterioare.,

**'*p-              țț din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al

P-.mati.ep(*/!•■ European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de rpoțiificgre a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum șî orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,

Orice alte venituri sunț considerate venituri din activități neagricole.

J2h.în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.


 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) în categoria 'Alte datorit în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și ai ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 -151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.

 • 7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018

F40 - pag 1

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr, rd.

Valori brute

Sold

Creșteri

Reduceri

Sold final    |

(col.5=1+2-3)  |

■.         .’ î

inițial

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

s

1.Imobilizări necorporale

i

1

1

Cheltuieli de constituire st cheltuieli de dezvoltare

01

426

426

X

1

ol

Alte imobilizări

02

14,243

17.777

X

32.020

'ansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

14.669

17.777

426

X

32,020

ELImobilizari corporale

i

Terenuri

06

X

i

Construcții

07

i

Instalații tehnice si mașini

08

1,469,022

258,167

1.727? 89

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

56.052

56,052

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

nobilizari corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

1.525.074

258,167

1783,241

Ell.lmobilizari financiare

17

23.000,000

110.000.000

X

133.000.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

24.539.743

110.275.944

426

134.815.261

I


^algorithmM

RESIDENTIAL S3 ’ \<s SRL s//

F40 - pag. 2


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1 .Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

425

425

0

Alte imobilizări

20

5.578

5.578

Active necorporaie de explorare sj evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

6.003

425

5,57"

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

Alte instalații ,utilaje si mobilier

26

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

6.003

425

5.578

F40 - pag. 3


SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

296

296

0

Alte imobilizări

33

1.728

1.728

0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

2.024

2.024

0

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

38.645

189.026

227,671

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

10.341

11.356

21.697

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

/yr2^'

Active biologice productive

42

p/ ■ ■ .■

VI

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

/y /

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

48.986

200.382

-249.3681

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-. â)TAL (rd.35+45+46)

47

51.010

200.382

2.024

249.368]

Suma de control F40 :  544438492/3170067827

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura           J

1

Conturi microentitati


1011 SC(+)F10S.R31

OK

1

(ultimul rând sau nncrrand necomptetetj

Nr.cr.

Cont

Suma

1
hp cy X

X crX-,.


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr,82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Județul: 40--MUN.BUCUREȘTI

Adresa: BUCUREȘTI SECT. 3 STR. CALEA VITAN NR. 242 TEL. 0334334452

Număr din registrul comerțului; J40/548IZ2017

Forma de proprietate: 35—Societăți comerciale cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale °i nerezidențiale

Cod de identificare fiscala: 37409960

Subsemnatul, PANAIT RADU - ALIN , isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la Întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

•b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in cor ’J1  ' '1_ continuitate.


PANA


T RADU ~ ALIN

Nota 1 -Active imobilizate

 • 31.12.2018

  Valoarea bruta

  Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. deprec.)

  Denumire imobilizare

  Sold la | începutul I exercițiului i financiar ]

  i

  Creșteri i

  Cedări, ! transferuri si alte ;

  reduceri i

  Sold la i sfârșitul < exercițiului j financiar Ș

  Sold la I începutul i exercițiului i financiar ;

  Ajustări   j

  înregistrate :  Reduceri

  in cursul  <     sau

  exercițiului ;    reluări

  financiar

  Sold la sfarsitui exercițiului financiar

  SCHELA MOBILA H-LUCRU 8.5M

  o.oo:

  3 487.50]

  0.00 >

  3 487.50]

  0.00

  484.38         0.00

  484.38

  SCHELA MOBILA H-LUCRU 8.5M

  0.00]

  3 477.00

  0.00'.

  3 477.00;

  o.ooj

  482.90;         0.00

  '482.90

  REMORCA AUTO TRANSPORT MARMA

  0.00;

  3 000.00 =

  0.00 i

  8 000.00;

  0.00]

  888.88 i          0.00

  888.88

  CAROTEZA

  0.00;

  6 722.69]

  0.00:

  6 722.69'

  o.ooi

  373.48;         0.00

  373.48

  Totai general:

  0.00

  21 687.19

  0.00

  21 687.19

  0.00

  2 229.64         0.00

  2 229.64

Nota 1

Active imobilizate

- lei -

5 j                                  | Ajustări de valoare***) |

| j          Valoarea bruta**)           | (amortizări si ajustări pentru depreciere |

| Denumirea |                              | sau pierdere de valoare) (

| elementului +------------+---------+--------—+------------+-----------+----------+-------+------------+

| de | Sold la |       ( Cedări, | Sold la j Sold ia | Ajustări | j Sold la |

|imobilizare*)j începutul | Creșteri [transferuri] sfârșitul | inceputu! jrnregistrate(Reduceri( sfârâitul | | lexercitiuluij **’*) ( si alte |exercitiului|exercitiului| in cursul | sau jexercitiului|

|         | financiar j | reduceri j financiar I financiar jexercitiului|re!uari | financiar [

I                            I

I I

I

i

(financiar |     |

I

+

J.

I o

I 1

I 2

I 3

|4 = 1+2-3 |

5(6(7

(8 =

5+6-7 |

+----------

+-----

-------

--------

----------+---------

.—1—

-----+------

+-----------

--’t*-----

--------+..

-----.—

----+------------4-.......

-—

■■-----■+*—■—“—

-----4-

+-----------

-+—

--------+..

......+---------

----4-.........4-.......

—-4*—

------+-------

------

L

..........4*

+-----------

—+-----

-------,

________4...

_________+_________

,.„+____________+________

___

------4-

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizării si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele . contabile aplicate.

in cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele < explicative, împreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare,

****) Se vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Administrator,                                      întocmit,

Numele si prenumele :   [

Numele si prenumele : }                  BEATRICE AMBRO

/'&ANAIT RADU -ALIN           |

Calitatea: |                          12--CONTABIL SEF

-- -

Nr.de înregistrare in organismul profesional;     |


Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 • 31.12.2018


I

. I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)

i Sold la

i începutul

; exercițiului financiar


Sold la

i sfârșitul exercițiului financiar


Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct. 1518) ii. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Si PRODUCȚIEI IN CURS DE EXEC. i

Stocuri aflate la terii (ct.395) i Ambalaje (ct. 393)

illl. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

I Decontări în cadru i grupului si cu asociații (ct.495)

. IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

Provizioane pentru deprecierea Investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)

Nota 2

Provizioane

- (ei -

| Denumirea (Sold la inceputulj Transferuri**) |Sold la sfar^^ sj prenumeSe .

|proviBonului*')|-exereitiului—i------------1------------->■ exercițiului |

j l----1—financiar | tn..cant | dinmnt. [—financiar (_J

+_______________+_________________+_____________+______________+__........ +   Nr.de înregistrare in organismul profesional:

i 0     |      1      |    2    |    3     | 4 = 1+2-3 )

+—............-+----------------+~------------+---------—+---------------+


*) Provizioanele prezentate in bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative. **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

întocmit,

............. I.....................

BEATRICE AMBRO              |

Calitatea: |

12--CONTABILSEF                     l

I                                                 *                                          I

Semnătură            z/
Stampila unitștii


Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 31.12.2018

  Destinația profitului

  Nr.

  i rd.

  Suma    ,

  Profit net de repartizat:

  t

  242 402 .

  - rezerva legala

  2

  ! 12120

  - acoperirea pierderii contabile

  3

  (          230 282 i

  - dividende

  4

  o!

  - alte rezerve

  5

  i                               1            1

  o;

  Profit nerepartizat

  6

  0 ;

Nota 3

Repartizarea profitului*}

- lei -

4- e.               ________ _____ -- „„  -  -     —  ____4.

|         Destinația profitului         |

Suma

I

Numele si prenumele

(Profit net de repartizat:              (

I

| * rezerva legala                  |

I

| - acoperirea pierderii contabile      [

I

| - dividende etc.                    j                        (

(Profit nerepartizat                  |                       |

*) in cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 31.12.2018

  1. Cifra de afaceri neta


  12.


  Denumirea indicatorului


  ! Exercițiu financiar


  Nr. j

  rd. j Precedent ■ Curent i

  i                                                                                                                                                                                j  Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)


  ;4.

  ; 5. Cheltuielile indirecte de producție

  i 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)


  8. Cheltuieli generale de administrație


  i 9. Alte venituri din exploatare

  ! 10, Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)


  3 699 509:   11 560 465


  205 385


Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

+-------------------------------------------------------_—+-----------.

j                                                   i Exercițiu financiar |            ,

j           Denumirea indicatorului           +-----------+--^ele SI ^numele :

)                                          | Precedent | Curent !

4-----------------------------------------------------------------+-----------4----------

I                                       0                                       |      1

+—--------------------------------------------------------.-----+----------+

11. Cifra de afaceri neta                                |        |

| 2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)| j |

 • 13. Cheltuielile activitatii de baza

+---------------------------------------------------------------+----------+

 • 14. Cheltuielile activitatilor auxiliare                     |        ]

+----------------------...--------------------------------------—----—.1-4*

 • 15. Cheltuielile indirecte de producție                    |        |

+------------------------------------------------------------------+-----------+

| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)      |       |

+----------------------------------------------------------------+-----------+---------

17. Cheltuielile de desfacere                           |       |

I I l

■+*—4—,------

I I 9

.4*-----------4--------

I I !

i 8. Cheltuieli generale de administrație

+------------------------------------------------------

| 9. Alte venituri din exploatare

0. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   |

|               BEATRICE AMBRO

FANAI! RADU - ALIN           I

Calitatea: j

I2-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul

profesional;      )

Semnătură      ț    \          .-^Er

Semnătură         Z7


Stampila uni tatii
Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor

31.12.2018Sold la sfârșitul exercițiului financiar


CREANȚE

Creanțe din participați! sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct. 261,263,265)

1l

0.

0!

Oi

I împrumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct,2673,2674)

2]

0<

0;

n;

■ Acțiuni proprii - active imobilizate (ct,2677)

3j

O?

0:

C

: Alte creanțe imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)

4

7 759:

7 759;

i t. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.O1 la 04)

5:

7 759;

7 759;

0:

i Furnizori debitori (ct.4092)

6i

19 015*

19 015

oi

Clienti (ct.411+413+418)

7:

1 297 425

1 297 425

0'

î Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+4282+431 +437+4382)

8.

44 593-

44 593

0;

i Impozit pe profit (ct.441)

9:

0’

0

oi

49 525

49 5251


: Taxa pe valoarea adaugata (ct,4424+4428)

^Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct444,44 5,446,447.4482) [ Decontări cu grupul si alte creanțe (ct.451) i Debitori diverși (ct.456+4582+461-491-495-496)

T CRE—{rd 06 |g 13 j

. III. CHELTUIELHN REGISTOATEIN AVANS (ct.471) ■TOTALCREANȚE (rd. 05+14+15)

"datori            ......................-


: împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161)

” i 17!

oi

(L

0

■ Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)

I 18

6;

0.

0

0

; Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

|19(

oi

O!

0

0

! Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)

i20

0-

0

0.

■ 0

i Credite bancare pe termen scurt (ct. 5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)

; 21

0|

0'

oi

0

i Dobânzi (Ct. 168+5186+5198)

; 22

Ol

0

0.

p

I Alte împrumuturi si datorii financiare (ct.167+509)

: 23.

93 171'

93 171.

0*

o

■TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 ia 23)

24

93 171!

93 171 i

0:

0

î Furnizori (ct.4O1 +403+404+405+408)

i 25

1 835 601!

1 835 601 ■

0;

0

î Clienti creditori (ct.419)

■ 26;

273 996!

273 996

0

0

: Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)

:27'

368 4591

368 459;

o:

6


j Impozit pe profit (ct.441)

;Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)

i Alte datorii fata de stat si Instituțiile publice (ct.444+445+446+447+4481)

: Decontări cu grupul si alte conturi cu asociat! (ct.451+455+457+4581+481+482)

! Creditori diverși (ct. 462+473)Nota 5

Situația creanțelor si datoriilor

- lei -


î                |         Sold         |

Termen de lichiditate |

j Creanțe j ia sfârșitul

|              | exercițiului financiar

| Sub 1 an f Peste 1 an

|    0     |    1=2+3    |

2       I 3     !


+-------------------+-------------------------+---------------4-------------+

(Total, din care: |         III


4-,—---------------

—+--------------------

X

----^4.----------------+-------------+

I

- lei j

I

| Datorii*)

I

I

Sold la sfârșitul

[ Termen de exigibilitate |

+--------+---------+-----------+

| exercițiului financiar |Sub 1 an| 1-5 ani (Peste 5 ani|
| O j 1=24.3 + 4   |2 | 3 |   4 î

jTotal, din care: |                     I I I I

*} Se vor menționa următoarele informații:

 • a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobânzii aferente împrumuturilor;

 • b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari:

- valoarea datoriei;

* valoarea si natura garanțiilor;

 • c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;

 • d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.
Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

 • 31.12.2018

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

 • a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

 • b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile, mentionandu-se:

 • - natura;

 • - motivele;

 • - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierderii.

 • c) Daca valorile prezentate in situațiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii

trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

 • d) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

 • e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație.

 • f) in cazul reevaluării imobilizărilor corporale:

 • - elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării;

~ valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

 • - tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

 • - modificările rezervei din reevaluare:

 • - valoarea rezervei din reevaluare ia inceputu! exercițiului financiar;

 • - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, prezentandu-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației in vigoare;

 • - valoarea rezervei din reevaluare la Sfârșitul exercițiului financiar.

 • g) Daca activele fee obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

 • h) Daca valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau L1FO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute inainte de data bilanțului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.
Administrator,                                      întocmit,

Numele si prenumele : j

Numele si prenumele: ]                  BEATRICE AMBRO

PANAFF RADU - ALIN           |

Calitatea : |                        12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:      ]                       -

Nota 7 - Particîpatii sî surse de finanțare

 • 31,12.2018

Nota 1

Participat» si surse de finanțare

Se vor prezenta următoarele informații:

 • a) se menționează existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

 • b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

 • c) numarui si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

 • d) acțiuni rascumparabile:

 • - data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

 • - caracterul obligatoriu sau neobîigatoriu al răscumpărării;

 • - valoarea eventualei prime de răscumpărare;

 • e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

 • - tipul de acțiuni;

 • - număr de acțiuni emise;

 • - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

 • - drepturi legate de distribuție:

 • - numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

 • - perioada de exercitare a drepturilor;

 • - prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

 • f) obligațiuni emise:

 • - tipul obligațiunilor emise;

 • - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

 • - obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau împuternicita de aceasta;

 • - valoarea nominala;

 • - valoarea inregistrata in momentul plătii.

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   ]

Numele sî prenumele ; |                  BEATRICE AMBRO

PANAIT RADU - ALIN           |

Calitatea : |                        12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional:      [

Semnătură


Stampila unjtatii

„•S'eA

ALGORrrHM'^y, î RESIDEN'HAL S3 i' S.R-L ^// W;


SemnăturăA

?/


Nota 8 ■ Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere

31.12.2018

Nota 8

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație,conducere si de supraveghere

Se vor face mențiuni cu privire la:

 • a) indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere;

 • b) obligațiile contractuale cu privire ia plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

 • c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

 • - rata dobânzii;

 • - principalele clauze ale creditului;

 • - suma rambursata pana la acea data;

 • - obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;

 • d) salariat):

 • - număr mediu, cu defaîcarea pe fiecare categorie;                                                                                     '

 • - salarii plătite sau de piatit, aferente exercițiului;

 • - cheltuieli cu asigurările sociale;

 • - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.


întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   (

Numele si prenumele : j                  BEATR1CE AMBRO

A PANA1T RADU - ALIN          |

Calitatea; |                       I2-CONTABILSEF

/ \

Nr.de înregistrare in organismul profesional:     |


Semnătură


Semnătură


Stampila uhitatii
A

ALGORrrHM^^ RESîDEN"nAL S3 I

A'z,


S.R


r

ț •••••


î
.$■

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2018


; a) Indicatorul gradului de îndatorareb) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

i 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

! a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)


i b) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare) s c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti


; d) Viteza de rotatie a crediteior-furnizor t’                  ----------

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

§     9!

0.09

f) Viteza de rotatie a activelor totale

i 10;

0.06

4. Indicatori de profitabilitate

; o

0.00

a) Rentabilitatea capitalului angajat

0.00

b) Marja bruta din vanzari

i                        i

12'

43.34


întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : f                  BEATRICE AMBRO

/PÂNAJT RAD U - ALIN           |

Calitatea: |                       12-CONTABELSEF

I \

Nr.de inregtstrare in organismul profesional:     |


Semnătură


Semnătură,


Nota 10 - Alte informații

 • 31,12.2018

Nota 10

Alte informații

Se prezintă:

 • a) informații cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8,2.

 • b) Informații privind relațiile entitatii cu filiale, entitatiie asociate sau cu aite entitati in care se dețin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8,2.

 • c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.

 • d) informații referitoare fa impozitul pe profit:

 • - proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

 • - reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;

 • - măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile ce->,</■■!» generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata în exercițiul financiar curent sau intr-un exercițiu financiar precedent in vederea obținerii de facilitat! fiscale;

 • - impozitul pe profit ramas de plata.

 • e) Cifra de afaceri:

 • - prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piețe geografice,

 • f) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

 • - natura evenimentului; si

 • - o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie făcută.

 • g) Explicații despre valoarea si natura:

 • - veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

 • - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,

in situația in care acestea sunt semnificative,

 • h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

 • i) in cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informații:

 • - o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

 • - dobanda de încasat aferenta perioadelor viitoare.

In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția armatoarele:                                                                              '

 • - o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fara a se limita la, următoarele:

 • - existenta si condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;

 • - restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi ceie referitoare la datorii suplimentare si aite operațiuni de leasing.

 • - dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

 • j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit.

 • k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

 • l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicative,

 • m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

 • n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligația de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative si trebuie făcută distincție intre diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația naționala. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separata a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care exista in relația cu entitatiie afiliate trebuie prezentate distinct.

 • o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esențiala pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.

 • p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.

  Administrator,

  întocmit,

  Numele si prenumele ; j

  Numele si prenumele : j                  BEATRICE AMBRO

  rx PANA1T RADU - ALIN           |

  Calitatea: |                        12-CONTABIL SEF

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:     )


  Semnătură  Stampila umtatp
Semnătură.

/Z^'         % V

li rESIOEUTIALSÎ 'H.

01.12.2018


31.12.2018Cont

|      Denumirea contului

Solduri inițiale perioada

Rulaje perioada

Sume totale

Soldur

Debitoare

finale        a?

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare ■

Creditoare

Debitoare '

Creditoare

1011

I CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00 ]

10 000 000.00

0.00

50 000 000.00

80 000 000.00!

140 000 000.00

0.00

60 000 000.00

1012

! CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00 i

142 000 000,00

0.00 ]

0.00

o.oo]

142 000 000.00

o.ool 142 000 000.00

1061

I REZERVE LEGALE

......

0.00

0.00

o.oo i

12 120.09

o.oo]

12 120.09

0.00

12 120.09

1171

- REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL

1 186 418,69

0.00

0.00'

0.00

1 186 418.69:

0.00

1 186 418.69

0.00

■ NEREP./ P5REDERE NEACOP.

]

121

'PROFITSI PIERDERE

2 863104.81

0.00

1 729 641.71-

4 835 148.35

11 580 264,60;

11 822 666.43

0.00

242 401.83

129

■ REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

12 120.09 j

0.00

12 120.09]

0.00

12 120.09

0.00

167

]aLTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII

0.00

96 830.37

3 659.09 î

0.00

35 884.43

129 055.71

0.00

93 171.28

ASIMILATE

Total sume clasa 1

......_ _ L .

]

4 049 523.50

152 096 830.37

1 745 420.89

54 847 268.44

92 814 687.81

293 963 842.23

1 198 538.78

202 347 693.20

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

'CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, ' MĂRCI COMERCIALE


205


208


ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE


2131


! ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

I (MAȘINI,UTILAJE)


2133


214


: MIJLOACE DE TRANSPORT

; MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE


262


2678


2692


: ACȚIUNI DEȚINUTE LA ENTITATI

' ASOCIATE

] ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

] VARSAMINTE DE EFECTUAT PT. ACȚIUNILE DEȚINUTE LA ENT. ASOC.


2801


2805


I AMORT, CHELTUIELILOR DE

; CONSTITUIRE

'AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ; LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE


: AMORT. ALTOR IMOB. MECORPORALE


AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT


2814


i AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI

1 CORPORALE


Total sume clasa 2


■MATERII PRIME


: MATERIALE AUXILIARE


0.00 ‘

0.00

o.oo]

0.00 |

425.45

425.45

0.00

0.00

18 301.30|

0.00

0.00 j

0.00

18 301.30

0.00

18 301.30

0.00

13 719.44-

0.00

0.00 j

0.00

13 719.44

0.00

13 719.44

0.00

1 466 208.84]

)

0.00

0.00 j

0.00

1 466 208.84]

0.00

1 466 208.84

0.00

260 980.64-

0.00

O.OOi

0.00

260 980.64’

0.00

260 980.64

0.00

56 052.00'

!

0.00

o.oo]

0.00

56 052.00

0.00

56 052.00

133 000 000.00

0.00

133 000 000.00 j

0.00

o.oo]

0.00

133 000 000.00

0.00

0.00

6 759.34 j

0.00

999.32 ]

0.00

13 901.92

6 143.26

7 758.66

0.00

o.oo •

0.00

o.oo]

0.00

54 000 000.00

54 000 000.00

0.00

0.00

o.oo]

0.00

0.00 j

0.00

425.45

425.45

0.00

0.00

.............. ...I.

i

_______

o.oo]

......... ...... .......... .1....

2 469.25

0.00

0.00

0.00

2 469.25

0.00

2 469.25

O.OOi

3 109.18

0.00 •

0.00

0.00

j

3 109.18

0.00

3 109.18

0.001

227 068.86

0.00 ]

602.42

0.00

i

227 671.28

0.00

0.00

227 671.28-

0.00’ .

21 697.24

o.oo]

. . 0.00

o.oo] -

i

'   21 697.24

]       21 697.24

l                                               L

134 822 021.56

254 344/53

9P9.32

602.42

188 830 015.04

54 261 941.11

134 823 020.88

254 946.95

'   1 677 778.01.

- 0.00

|     1 256 <>28.79

■   982 326.92

5 985 303.03'

4 033 023.15

1 952 279.88

; 0.00

.94 000.15

0.00

21 380.35 P

3 600.60

. 278 916.48-

'67 156.58

111 759.90

0.00


01.12.2018


31.12.2018


Cont

I      Denumirea contului

Solduri inițiale perioada

Rulaje perioada

Sume totale      Q.

Soiduri-finăle

Debitoare 1

Creditoare

Debitoare ș

Creditoare

Debitoare !

Creditoare

's™                   j-

Debitoare ! Creditoare

3022

| COMBUSTIBILI

16 345.53;

0.00

10 569.70]

10 578.33

51 985.29 î

35 648.39

16 336.90

0.00

3024

] PIESE DE SCHIMB

16127.58:

0.00

5 121.94

0.00

21 249.52j

0.00

21 249.52]            0.00

3028

SALTE MATERIALE CONSUMABILE

49 991.46 Ș

0.00

5 401.14 j

4 527.90

63 675.46,

12 810.76

50 864.70!            0.00

303

j MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

57 917.45:

0.00

19 611.39,

2 829.40

83 288.701

8 589.26

74 699.44

0.00

371

] MĂRFURI

31 747.89'

0.00

11 823.491

0.00

43 571.38 i

0.00

43 571.38

0.00

Total sume clasa 3

1 943 908.07

0.00

1 330 716.80

1 003 863.15

6 527 989,86

4 257 228.14

2 270 761.72

0.00

401

I FURNIZORI

J FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI404


409


4091


4092


4093


4111


419


421


423


425


427


4317


4423


4424


4426


4427


4428[FURNIZORI - DEBITORI

] FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI i DE BUNURI (STOCURI)

■ FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI [DE SERVICII

i AVANSURI ACORDATE PENTRU t IMOBILIZĂRI CORPORALE |cLlENTl              _ _

i CLIENTI - CREDITORI


: PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE 'DATORATE


! AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

I REȚINERI DIN SALARII DATORATE jTERTILOR

! CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE


I CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA


TVA NEEXIGSBILA


.00!


0.00:


1 284.00:


0.


37 129.00:


0.


15 456.18


0.00


3 281 837.83


■1 030 411.71 [

347 752.00


7 464.00


1 814.00


95 974.00


37 443.00


0.00


8466.00£

, 0.00


5 671 647.68,

7 496 347.83

0.00,

49 939.43 î

60 840.70

0.00,

36 424.631

0.00

36 424.63]

621 516.71 i

53 661.13

567 855.58!

19 015.40]

0.00

19 015.401

3 614.15 j

0.00

3 614.15]

I

14 161 402.86]

12 863 978.14

1 297 424.72]

o.ooj

273 996.20

o.ooj

3 871 162.21]

4 008 473.93

0.00]

42 778.79]

42 778.79

0.00]

757 000.00]

854 200.00

0.00

10 751.00,

12 565.00

0.00

1 078 697.00


425 403.00


8 394.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


273 996.20


137 311.72


0.00


97 200.00


1 814.00


95 974.00


37 443.00


0.00


96 420.00:


96 420.00


0.00


44 593.00


0.00'


587 834.49!


96 015.09

16 695.26'


258 607.66


'893 957.18


587 834.49


996 015.09


1 816 695.26


209.082.33


0,00;


0.00 >


0.00.


49 525.33


o.oo.


o:oo


0.00,


0.00-


01.12.2018


31.12.2018Cont

I      Denumirea contului

Solduri inițiale perioada

Rulaje perioada

Sume totale

--Soldurifinale

Debitoare !

Creditoare

Debitoare ?

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare ‘

Creditoare

444

! IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

50 524.00

40 572.00 i

24 340.00

242 424,00 ]

276 716.00

0.00'

34 292.00

447

ÎfONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00!

-388.00

3 496,00:

3 648.00

21 953.00

i

21 717.00

0.00:

-236.00

4482

iALTE CREANȚE PRIVIND BUGETUL jSTATULUI

174 636.00!

I

0.00

167 547.00,

i

342 183.00

730 949.00j

730 949.00

0.00,

i

0.00

4511

; DECONTĂRI INTRE ENTITATILE AFILIATE

0.00

200 000.00

0.00'

0.00

400 000.00;

600 000.00

0.00;

200 000.00

I

L

J

________ _ ... -

_______rw____...............

456

! DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL

10 000 000.005

0.00

50 000 000.00;

9 990 000.00

140 000 000.001

89 990 000.00

50 010 000.00,

0.00

461

! DEBITORI DIVERS!

5 485.1 O i

0.00

0.00!

0.00

9 627.71 i

4 142.61

5 485.10;

0.00

462

! CREDITORI DIVERS!

0.00-

39 333.93

2 641.23!

1 556.85

22 795.68;

61 045.23

0.00,

38 249.55

471

; CHELTUIELI ÎNREGISTRATE iN AVANS

45 618.58

0.00

142.50 j

9 144.19

87 457.45!

50 840.56

36 616.89*

0.00

473

! DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS ! DE CLARIFICARE

80 821.20,

0.00

96 993.36 ‘

96 993.36

461 907.44J

381 086.24

80 821.20!

0.00

Total sume clasa 4

10 942 458.54

2 920 226.30

58 209 358.46

17 136 699.28

172 990 728.13

123 895 836.71

52 152 660.00

3 057 768.58

5081

Ș ALTE TITLURI DE PLASAMENT

0.00 i

0.00

9198 215.87!

0.00

9 198 215.87,

0.00

9 198 215.87j

0.00

5121

l CONTURI LA BANCA IN LE!

2 559 552.445

0.00

15 457 355.901    12 004 659.57

87 232 946.87*

81 220 698.10

6 012 248.77]            0.00

5124

i CONTURI LA BANCA IN VALUTA

20.33'

0.00

0.00;

0.00

20.33;

0.00

20.33;

0.00

5311

| CASA IN LEI

3 936.401

0.00

49 830.99 j

48 652.23

373 619.90;

368 504.74

5 115.16t

0.00

542

! AVANSURI DE TREZORERIE

-19.64?

0.00

7 200.00 ]

7 353.14

102 895.00-

103 067.78

-172.78;

0.00

581

! VIRAMENTE INTERNE

950 000.00J

0.00

1 268 716.07]

2 218 716.07

9 945 925.94,

9 945 925.94

0.00;

0.00

Total sume clasa 5

3 513 489.53

0.00

25 981 318.83

14 279 381.01

106 853 623.91

91 638 196.56

15 215 427.35

0.00

0.00

601

0.00;

o.ooT

! CHELT. CU MATERIILE PRIME


6021


6028


603


604


605 -


] CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE j CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL j CHELT. CU PIESELEDE SCHIMB

■ CHELT.CU ALTE MAȚ.CONSUMABILE JCHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

. CHELT. CU MAT.NESTOCATE__

. 'HELT. CU ENERGIA SI APA


0.00


0.00


0.00


0.00


609


REDUCERI COMERCIALE PRIMITE


0.00 i

C00;


611


rHc.LT?CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE


"..ClOi


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


1 260.39:


195.72'


281.71


2141.76HM


977 726.16

4 673 655.11!

4 673 655.11

0.00'

0.00

3 600.60

260 215.18!

260 215.18

0.00!

0.00

10 750.62

77101.40£

77 101.40

o.oo;

0.00’

0.00

849.19,

849.19

0.00?

b'.bp

4 527.90

91 285.55*

91 285.55

0.00

,;■/ o.oo<

2 829.40

. 90 033.12:

90 033.12

0.00 i

7 0.0b

1 260.39

4 928.07:

4 928.07

o.oo*

.0.00

195.72

'10 323.18-

. 10 323.18

0.00!

; 0:00

281.71

11 799.50,

11 799.50

0.00:

o.oo

2 141.76

33 137.62

- ,33137.62

0.00,

■ 0.00

..................—


'"X


612


613


614


621


622


623


624


626


627


628


635


641


6458


646


6581


6588


665


6811


698


Denumirea contului


CHELT. CU REDEVENITE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE


f CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE _ i CHELT. CU STUDII SI CERCETĂRI

; CHELT. CU COLABORATORII


i CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE


CHELT, DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE


CHELT, CU TRANSPORTUL DE BUNURI I Si PERSONAL

j CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI St

}TRANSFERĂRI


' CHELT. POȘTALE SI TAXE DE ș telecomunicații


i CHELT. CU SERV.BANCARE St

J ASIMILATE

* ALTE CHELT. CU SERVICIILE

I EXECUTATE DE TERT1

j CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI

! VARSAM1NTE ASIMILATE

■ CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI


(ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI ! PROTECȚIA SOCIALA


i CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE jMUNCA

JDESPAGUBIRȚAMENZI SȘPENAL!TATÎ_ jALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE î CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS iVALUTAR


•CHELT. PRIVIND DOBÂNZILE

‘ CHELT. DE EXPLOATARE CU [AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR


.■ CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU lALTE IMPOZITE


Total sume clasa 6


; VEN. DIN VANZAREA PROO, FINITE. PROD, AGRICOLE


Solduri inițiale perioada


Debitoare s Creditoare


Rulaje perioada


Debitoare ! Creditoare


Sume totaleDebitoare ■ Creditoare


Solduri finale

Debitoare f Creditoare


o.oo:

0.00

46 395.54'

46 395.54

292 114.31 ■

292 114.31

0.00[

0.00

0.00'

0.00

3 398.891         3 398.89

41 625.39 [

41 625.39

0.00]

0.00

0.00.

0.00

o.oo'

0.00

1 862.27I

1 862.27

0.00

0.00 î

0.00

28 500.00 [

28 500.00

184 392.00j

184 392.00

o.oo]

0.00

o.oo:

0.00

94.581

94.58

5 847.761

3

5 847.76

0.00 =

0.00

0.00

0.00

7 116.15!

7116.15

13 269.761

...      .................. L .

13 269.76

0.001

I

0.00

o.ooi

0.00

15 564.091

15 564.09

150 199.32!

150 199.32

0.00

0.00

0.00

0.00

~ 500.00 i

500.00

4 037.44?”

i

4 037.44

0.00 j

0.00

0.00

0.00

2 931.52 =

t

2 931.52

33 394.641

l

33 394.64

0.00

0.00

0.00

0.00

1 130.28 i

1 130.28

3 697.141

}

3 697.14

0.00

0.00

0.00

0.00

267 714.62 j

j

267 714.62

1 155 945.83

1 155 945.83

0.00

0.00

0.00

0.00

3 715.281

3 715.28

40 219.01 i

..._ ____________________ L.

40 219.01

0.00

0.00

0.00

0.00

347 752.00,

347 752.00

4 100 972.00

4 100 972.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.00!

46.00

2 082.14

2 082.14

0.00

0.00

0.00

0.00

8 466.00 ■

8 466.00

96 420.00

96 420.00

0.00

0.00

0.00 ț               0.00

280.81 [

280.81

4 990.68

4 990.68

0.001

0.00

0.00

0.00

o.ooj

0.00

3 241.53

3 241.53

0.00

V

I

.0.00

0.00

0.00

0.00 [

0.00

15.41

15.41

0.00

î’l

! /? j

J-0.-O0 '/ r

0.00

0.00

228.141

228.14

865.15

865.15

0.00

o.oo-

0.00

0.00

602.42;

602.42

204 362.56

204 362.56

0.00

I       v;

j                                             •=•.' '■<

0.00

0.00

r : ' 0.00

o.oo:

. 0,00

7 009.00

' 7 009.00

0.00

i

,0.00

0.00

0.00

1 737 750.58-

. 1 737 750.58

11 599 891.26

11 599 891.26

0.00

0.00\'v-i< !,•••


704


706


Cont


Denumirea contului


Solduri inițiale perioada


Rulaje perioada


Sume totale


Solduri ftnale


7581


7588


765


: VEN. DIN SERVICII PRESTATE

’î VEN. DIN REDEVENTESI CHIR»

; VEN. DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI

; PENALITATI

; ALTE VENITURIDIN EXPLOATARE

;VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR


766


fvEN. DIN DOBINZI


Total sume clasa 7întocmit, /             v

PANAÎTfRADU-ALIN


Conducătorul compartimentului financiar-contabil, AMBRO BEATRICE
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată ia ONRC sub nr. J40/5481/19.04.2017, CUI: 37409960


PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERAL A ASOCIAȚILOR

încheiat astazi:

Adunarea Generală a Asociaților s~a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

 • 1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2018 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;

 • 2. Descărcarea de gestiune (activitate) a administratorilor;

în urma prezentării bilanțului contabil și a contului exercițiului s-a luat în unanimitate absolute următoarea:

HOTĂRÂRE

L Se aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31.12,2018 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;

 • 2, Se aprobă descărcarea de gestiune (activitatea) administratorilor;

 • 3. Se aprobă recuperarea parțiala a pierderii din anul 2017 in valoare de 230.282 lei (din total pierdere 2017 -1.186.419 Iei) si repartizarea sumei de 12.120 Iei către rezerve legale obligatorii.

ASOCIAT MAJORITAR

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, Reprezentat prin:

PRIMAR DOMNUL ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrata la ONRC sub nr. J40/5481/19.04.2017, CUI: 37409960


PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI AN FINANCIAR 2018

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 242.402 lei.

Se propune, în vederea aprobării, către Aociați, recuperarea parțială a pierderii din anul 2017 în valoare de 230.282 lei (din total pierdere 2017 -LI86.419 lei) și repartizarea sumei de 12.120 lei către rezerve legale obligatorii.

PREȘEDINTE C.A,

PANAIT RAbt' ALIN


ac algoeithm residential s j sel


Sediul Social: București* Calea Vitaii nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Mj<=X.(x kk. •*>

UciS S ra'.=2^/t0.OQ,&l9

RAPORT DE ACTIVITATE
AE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.


Lozinsehi Adrian - Membru al Consiliului de Administrație;

Gheruhe Florian -- Membru al Consiliului de Administrație;

Cristea Valorică ~ Membru al Consiliului de Administrație;

Banta Sorin .Adrian - Membru în Consiliul de Administrație;

H'rim 1.. aeră mi oara Mari a - Membru în Consiliul de .Administrație

Măgureanu bmilia Carmen - Membru în Consiliul de Adminîstarție.


cAM-.

fesb

\\A s.k /■■'

AfoorîtHmi

*/c

■. ’Li          '.1:

£î*S-        *< -’S"


fci;n t i<iI S3 . ■< i

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

CUPRINS

 • 1.  Prezentare generala:

 • 2. Ședințe C.A. 2018:

 • 3.  Activitatea societății:

 • 4.  Stadiul lucrărilor:

 • 5.  Situație contracte 2018:

 • 6.  Viziune:

 • 7. Strategie generală de administrare:

 • 8. Transparență;

 • 9.  Concluzii;

Anexe care fac parte integrantă din prezentul raport:

Anexa 1 ■■■ Indicatori de performanță:

Anexa 2 - Situație financiară aferentă perioadei 01,01.2018 - 31.12.2018;

Anexa 3 - Cheltuieli cu personalul și Consiliul de Administrație:


AI o orî t b m

-'** R. .idenlinl S3 s-si

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

" Stimați actionari.

Soc ie tal ea Algorithm Re si de mi ai S3 S.R.L. se coacem rază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Alături de membrii Consiliului de Administrație și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint să își îndeplinească misiunea asumată fată, de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Ne dorim să avem un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienta, angajat ii și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte suste nobile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență pe piața construcțiilor, materialele de calitate și echipamentele performante sunt garanția atingerii obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre.

iK.iv?n t ia l S3 ~i.


Sediul Social: București, Calea Vil an nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5ț Sector 3.

L PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Algorilhm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, eu sediul în Muri. București. Sectorul 3, ('alea Vilan nr.242. Parter. Camerele C3, C4. C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. ,140/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal do dl. Panait Radu Alin. în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat Majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat Minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate dc către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Loca! Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorilhm Residential 83 S.R.L. Societatea a fost înființata și funcționează în temeiul Art. 3, Ari. 209. Ari.212. Art.213, Ari. 1169 din Codul Civil și Legii 31/4 990, sub forma unei societăți eu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorilhm Residential 83 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/201 L fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990. privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorilhm Residential S3 S.R.L., societatea deslășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Conform Actului Consitutiv al subscrisei, sunt de competența Consiliul de Administrație supunerea, în fiecare an. în atenția Adunării Generale. în termen de cel mult 3 luni de zile de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Prezentul Raport de aci ivi hi le a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative. în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății. în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011. privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Raportul anual are la bază Planul de administrare al societății Algorilhm Residential 83 S.R.L.. aprobat în ședința Coniliuluî de Administrație din 22.08.2017 și prin H.C.L. 83 nr. 189 din 04.05.2018.

.Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.


Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

I loiărăștc modificarea Actului Constitutiv:

I hnărăște schimbarea obiectului de activ itate al Societății;

1 loiărăștc majorarea sau reducerea capitalului sociali

Hotărăște asupra însușirii rezultatelor armalei

I lolără.șle cu privire la fuzionarea, div izurca. sau dizolvarea societății;


Sg ■


Camerele C3, C4, C5, Sector 3t 7  1      ! V \

~~------------------------------------- ----------{ ,;r

■              !■' ■            ' ie I

Numește, revocă și descurcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui re prezen t an t;

I-xamincază. aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație:

- Aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății);

Numește cesionarii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă; la hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a a llor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;

la hotărâri în coca ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (mia sută mir;

CURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an.

daca astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri. Acesta este condus de președinte, care coordonează activitatea de administrare. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe perioadă determinată de 4 ani. care poate fi prelungit succesiv, pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la z\rt. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/201 L privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație arc ca principală preocupare satisfacerea clienților săi. prin administrarea societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

Pe parcursul anului 2018. Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor slabi li ate de autoritatea tute Iară - Consiliul Local Sector 3.

. ca întreg, a


Membrii Consiliului de Administrație au participat la adoptarea de către consiliu

deciziilor pricind administrarea societății în condițiile legii, actului constîtutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activiate ale societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidările și codurile de guvernantă


corporativă aplicabile.

în acest context Consiliul de Administrație a hiat măsurile necesare pentru creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților. respectix completarea și dezvoltarea scrxiciilor. pentru creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o hună organizare internă.

De ademenea, membrii C.A. s-au implicat în consolidarea relațiilor eu cetățenii^Tfiîîi'f creșterea crudului lor de încredere, prin furnizarea de servicii rcuulate si de calitate. ;/7

’                                                                                      1                                                                                                                                             «1                  <r\ i -

emis


Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru oridfg implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din condticerca^'^5^

executivă, tehnică și administrativă a societății. în situații care mi'suni prevăzute în competenta

exclusivă a Consiliului de Administrație.

între administratori., membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă. în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de /Administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gest i tine specifice funcționării societății Algorithm Rcsi denii al S3 S.R.L,

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire pe parcursul anului 2018 sunt:

 • a)  Administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor:

 • b) Aprobarea strategici de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor

t                  financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea

conducerii executive:

 • c)  Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesatei

 • d)  M o n i t o r i za rea p c r fo r m a n ț e i con duc c r i i e x ec u t i ve:

 • e)  Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control finanaciar șl management al riscului sunt eficace:

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

 • *   Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia:

s  Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de conducere, administrare sau execuție șt

stabilirea competențelor aferente acestor funcții:

 • *   Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aliate în patrimonial societății, a căror valoare nu depășește echi\alentul în iei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operațiune a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale:

 • *   încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății Algorithm Residential S3 S.R.L. îr vederea bunei funcționări a societății:

Mai mult. Consiliul de Administrație a lacul demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi. în condițiile legii, pentru personalul angajat: pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare in vederea bunei funcționări a societății, cond i ț i ouată de ncc esi la tea rest ruetu rări i soc tetă iii.

Potrivii Actului ('onsituliw Consiliul de Admiitisiraiic s-a reunii ori de câte oriifcfost ncAsaixxlâ ‘  .        .... Ho

sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câlc ori interesele societății au ii^po-sx^exi jhicrtp'


MC

hf Cts-V^lU ;

ISO


«'          ;4$ț     'V 1Y-

IbD <4 Uv J • /:? J4 OH S A $


Ca merele C3, C4, C5, Sector 3.

Reunirea Consiliului de Administrație s-a lacul la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale,

 • 2. ȘEDINȚE CA. 2018

în perioada ianuarie - deeebrie 2018, Consiliul de Administrație s-a reunit în 12 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 12 hotărâri.

Ea ședința numărul 01 din anul 2018, organizată în data de 29.01.2018, s-au hotărât următoarele:

ARTA - S-a aprobat propunerea de buget pentru anul 2018, precum și nivelul de salarizare;

’ ’ 1. Ven d urile / o tale est in ude a se re aliza anul acest a sunt în suma de 18,300,81 n i ii le i. \        Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

Venituri din exploatare


18,271.51 mii lei:


/4

L

2.


Venituri financiare


A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:


Venituri din va uzarea produselorAlte venituri din producția vandiita


25.00 mii lei.


 • 3. Venituri din cauzarea mărfurilor

  483.11 mii lei.


Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod C'AEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului tir. SS'784)1.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări si/sau servicii:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala Li viu Re bre unit (fostă nr. 21). sector 3. București,

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Si colac Lablș (fostă nr, 89), sector 3, București,

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Eederico Garda Lorca (fostă nr. 196), sector 3. București,

Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3. București si II.( '.I..S3 nr. 242/12.06.20 m. B, 1 Auturile Jtnanciure sunt structurate astfel:

 • 1.  I culturi din diferente de curs în suma de 14.00 mii lei.

 • 2.  I unit uri din dobânzi în sumă dc             15.30 mii lei.

L      ( hcltuielile tataie estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

, 1. ( 'hchuicli dc exploatare                  18, ț 68./ mii lei.


B. (’hchuidi (Inundare           35.00 mii id,

E Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. ('hehuieli cu bunuri și servicii în sumă de 8,998. ~ / mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în suma de 6,946.18 mii lei, din care cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5,000.00 mii lei. cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 926.18 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în simtă de 4003)0 mii lei, cheltuieli privind energia si apa în sumă de 220.00 mii lei și

cheltuieli privind mărfurile în sumă de 100.00 mii lei.

h) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 483.56 mii lei. din care: cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei.

cheltuieli privind chiriile în sumă de 350.00 mii lei.

cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii lei.

c) C 'helti tieli cu al te serv ici i executate de terți in suma de 1,569.00 m ii lei din care: ~ cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 1.00 mii lei.

 • - cheltuieli privind consultanta juridică în sumă de "0.00 mii lei.

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în simtă de 33.00 mii lei.

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 200.00 mii lei.

 • - cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă, de 50.00 mii lei.

 • - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50.00 mii lei.

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei.

~ cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 600.00 mii lei.

 • - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu pregăt ir ea profes tonală în suma de 30.00 mii le i.

 • - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 10.00 mii lei.

 • - alte cheltuieli în sumă de 480,00 mii lei.

 • 2.  Cheltuieli cit impozite, taxe și \'ăi'săulinte itsimilate în sumă cle 195.00 mii lei dingazeg

 • a)  Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,                   .

 • b)  Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de "0.00 mii lei,             f F7F

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25.00 mii lei.                 i g : ,


 • d)  Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80.00 mii lei.

 • 3.  Cheltuieli cu personalul în sumă de 8.350.00 mii lei. structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă ".680.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 430.00 mii lei,

 • c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 240.00 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salarii precizez că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sută aferente unui număr de 120 angajați, conform organigrama și stat de funcții. Fotului de salarii este calculat cot for ut norme hm legale în vigoare având m vedere Ol’C nr. 82/20 H privind modificarea și completarea mior acte normative. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere si control, comisii șt comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății. (Oteltoile!ile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii o' consiliului de administrație.

4.


ihe cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:

at

bl ct dt


cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei.


alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii Ici.                                    f

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor cm ■penale și necurporule în st t măfie’

•• ! £ Jî i C? s

/,A i                                                                                                                  V, O           nV


;; r J<J t •• I i<: I S3 s.r.l.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  ('helluidi privind dobânzile în sumă de

 • 2.  ('heltuieli privind diferentele de curs valutar în suma dc

 • 3.  Site cheltuieli financiare în sumă de


ART.2 -Aprobă actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară:

Regulament intern se aplică tuturor salariat!lor societății A LG ORICUM RESIDENTIAL S3 S.R.L. Acesta stabilește într-o manieră clară drepturile și obligațiile conducerii și ale salariaților societății, precum și aspect legato dc disciplina muncii - sănătate și securitate în muncă, timp de lucru, sancțiuni disciplinare, compensații și beneficii sa lari ale.

Prevederile Regulamentului intern se aplică tuturor salariaților angajați cu contract de muncă

f. ■        indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadă nedeterminata/determinat sau pe timp părți al/normă


întreagă) și indifferent de funcția pe care o dețin și de data angajării.

Conducerea are obligația de a aduce la cunoștință salariaților prevederile prezentului Regulament Intern și de a asigura înțelegerea și conformarea la acestea. Dispozițiile Regulamentului Intern se modifică ori de cate ori condițiile o cer. Modificările intervenite vor fi aduse la cunoștință salariaților.

ARTA ~ Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții:

ART.4 - Aprobă Programul de activitate pe anul 2018:

Programul de activitate penlu anul 2018 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății, fiind ea atare un document dc referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării, dar și un angajament față de Adunarea Generală a Asociaților, față de partenerii de activitate, un angajament față dc comunitatea locală, care obligă la performanțe și la perfecționare continuă.

Programul de activitate pentru anul 2018 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a Asociaților

ART.S ~ Aprobă Raportul dc Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017:

Potrivit Raportului de Activitate al Consiliului dc Administrație pe anul 2017, Consiliul de Administrație a luat măsuri importante în activitatea societății, inclusiv' pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, au fost aprobate strategii de dezvoltare, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, a fost monitorizată performanța conducerii executive, au fost trasate liniile directoare esențiale în dezvoltarea societății. în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia,

ARTA - Se aprobă semnarea unui contract dc consultanță juridică:

ART.7 - Aprobă deschiderea unui cont la Banca Comercială Româna, axând în vedere A) feri a propusă si informarea partenerilor societății prix ind banca colaboratoare și noul costiș            ..

ART.S - Se aprobă încheierea unor asigurări pentru membrii Consiliului de \dmmîslrație< conform contractului de mandat:                                                    s-’        .</

ART.9 - Aproba trimiterea unei adrese către CLS3 privind aprobarea punerii în aplicare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a an A. alin. 2. din OUG 26/2013.

Potrivit acesteia "prin excepție de la prevederile alin.l. operatorii economici care, datorita specificității ucitivității și sau volumului activității desfășurate intr-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de L 12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află").

La ședința numărul 02 din anul 2018, organizată în data de 14,02.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Consiliul de Administrație aprobă punerea în aplicare a Hotărârii nr, 01 din 29.01.2018 privind modificarea și completarea organigramei cu înființarea postului de director general și aprobă propunerea de angajarea a domnului Banu Daniel în funcția de director general, pe baza selecției de C.V.-uri

Ținând cont de faptul că anul acesta Consiliul de Administrație și-a propus urgentarea demersurilor pentru deschiderea tuturor șam icrelor, după ce Primăria Sectorului 3 a semnat contractele pentru relocarea conductelor de apă de la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca ( fostă nr. 196). Sector 3. București și pentru relocarea conductelor ce aparțin de RADET, de la Școala Gimnazială Li viu Re bre unu (fostă nr. 21). Sector 3, București, pentru o cât mai bună organizare, a apărut necesitatea angajării unui Director Generai.

Conform Actului Constitutiv al societății. Ari.13.6. "Atribuțiile Consiliului de Administrație": afin

 • 2. lit. d) "Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director Generai. Director Executiv. Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții și Art 13.6, alin. 3, litera b) "Aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționale de necesitatea restructurării societății". Astfel au fost propuse mai multe CV-uri din care a fost aleasă persoana potrivită! pentru funcția de Director General.

ARTA. - Aprobă Actul adițional la contractul individual de muncă și fișa postului pentru funcția de director general:

ARTA. - Aprobă demararea încheierii de acorduri cadru privind achizițiile prin sistemul electronic de achiziții publice țSEAP). pentru produsele necesare îndeplinirii contractului 8878 din 01J18.2() I 7. încheiat de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. cu Primăria Sector 3. dar și pentru achiziția altor produse necesare pentru buna desfășurare a societății.

ART.4. - Aprobă actualizarea Organigramei și Statului de funcții

ARTA. '- Aprobă acordarea lichelelor de masă și a primelor de sărbători pentru angajații societății. Acord de principiu pentru momentul în care societatea xa dispune de fondurile necesare punerii în aplicare a acestei hotărâri.

ART.6. Aprobă semnarea unui contract ax ând ca obiect dezxoliarea unei campanii de cpna.u-nieajv ce arc ca obiect conceperea strategiei de comunicare, consultantă permanentă pe probîcnleAÎe ERC/AȚ\ comunicare și strategia de promoxare în mediu.                                    țțs

c A     a

Co.

ART.7. - Aprobă încheierea unui contract de achiziție ..Panouri cofraj metalic"’ și a unui contract de l'umizare ...Containere birou”.

ART.8. - Aprobă încheierea unui contract de achiziție vată minerală bazaltieă marca Izovat.

La ședința numărul 03 din anul 2018, organizată în data de 29.03.2018, s-au hotărât u rmătoarele:

ART.L - Modificarea organigramei și a statului de funcții.

A fost aprobată modificarea Organigramei și Statului de funcții, în sensul reorganizării, prin eliminarea funcțiilor de Director General Adjunct și Director Tehnic transformarea acestora în funcțiile dc Șef Departament Administrativ și Șef Departament Tehnic pentru o mai bună organizare.

ART.2. - împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru achiziția de tâmplărie pentru construcții, instalații electrice curenți slabi și instalații electrice curenți tari prin sistemul de licitații SEAP. necesar pentru executarea Contractului 8878 din 01,08.2017. atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016.

ART.3. - împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui Act Adițional la contractul de furnizare beton încheiat cu DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 S.A.

'fot în ședința din 29.03.2017 membrii Consiliului de Administrație au fost informați cu privire la Rectificarea bugetară.

Conform programului de act ivi late al societății, aprobat de către acționarul majoritar. Consiliul Local Sector 3, prin ILC.L. nr.222/30.05.2017. societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

In baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primăria Sector 3 a Muncipiului București, atribuit în baza Ari. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr,21). Sector 3. București:

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae I.abis (fosta nr. 89), Sector 3, București:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Eederico Garcia horea (fosta nr. 196). Sector 3. București:

Extindere Școala Gimnazială nr.81. Sector 3. București.

fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economiei, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuunlillcate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profilului, a >Tfei de afaceri, precum și creșterea productiv ității muncii, prevăzute în contractele de mandatfNRîhîb^ni corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reakvdl’^Jâfă a|’ acestora: programelor de investiții și dotări.                                                         f

 • 1.  1 .cgea nr. .273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioarei

 • 2.  Legea nr, 215/2001 a /Administrației Publice Locale, completată și modificată:

 • 3.  Legea nr. 227/203 5 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.  Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare:

 • 5.  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participațic majoritară:

 • 6. Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrepri nderi 1 or publ ice;

 • 7.  Legea nr.02/201 8 a bugetului de stat pe anul 2018:

 • 8.  Ordinul nr.3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere faptul că:

Veniturile din vânzarea produselor și veniturile din vânzarea mărfurilor vor fi realizate conform contractului nr.8878/01.08.2017 al societății Algorithm Residential 83 S.R.L., respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21'), Sector 3. București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș ( fostă nr.89 k Sector 3. București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Lederico Garcia Lorca ( fostă nr. 196). Sector 3. București;

-Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3. București, și I4.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.

'Cinând cont de faptul că:

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus estimăm că este necesară o relocare a unor cheltuieli aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea: cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare am solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

în cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE. am solicitat următoarele rectificări: Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

 • 1. aprobarea relocării sumei de 48 mii Ici din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral 'majoritar de stat:

Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terii:

aprobarea relocării sumei de 4 mii Ici din bugetul alercnt chelluiclilopxgVservi^ijjb și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telccomuniații-,                                                                             V’ 'AU t.

Subcapitol Cheltuieli cu personalul:                                                  <5>

d) aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64.U1

mii lei.

Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

 • 1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei.

Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:

 • 1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată, am solicitat diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120, la 119,

Pentru o bună reprezentare în tabloul de venituri cheltuieli al societății noastre am solicitai aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidcnțiale.

De asemenea, urmare a verificării operațiunilor contabile, proces ce se află în desfășurare în acest moment, au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Prcliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017. drept pentru care Rezultatul exercițiului 2017 s-a modificat dc la -1.178.72 lei la -1.171.77 lei.

La ședința numărul 04 din anul 2018, organizată în data de 26,04.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale:

ART.L - Aprobarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;

 • 1. Situația cconomico-financiara

H.C.L. S3 NR. 55/16.02.2018

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societarii Algorithm Residential S3 S.R.L. în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 pribid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor dc fundamentare a acestuia.

Conform programului dc acti\ hale al S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar. Consiliul Local Sector 3. prin 11.(21... nr.222'30.05.2017. societatea își \a desfășură mai mult dc 80% din activități pentru Primăria Sectorulu 3.

în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnul cu Primăria Sector 3 a Muncipiului

București, atribuit în baza An. 31 din I cgea A8 2<Ho. societatea ALGORITHM RESIDENTIAL, S3

S.R.1 . u fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obi^jAg^^Av

(. onsiri fire complex midiijimciioiitd i'emri, jciicmiii didactice d spori A/ CsșăVu (3i/^diqoiâ Iavi'ii Kchrcaim dosiu ur.2h. Sector 3. Hitciire'ad                          Lf             tu

('oiismmrc compcx' midlijimclioiia! peami aciivihiii didactice d spor: /u

\ico/ae I ii/dx t/dau nr. XV). Sector 3. iditcercsii:                             K A/3       <f/

Alqdnth m

pt suh-rUial S3


S.C ALGORITHM RESIDENT1AL S3 SRL /«tr

Sedi u / So cz7//r B u c u r es t i, C a I ea V i (a n n r. 242, Partea j,;; Camerele C3, C4, C5, Sector 3.          î o j


(’onsiriiire complex mult [funcțional pentru act ivitul i didactice și sport la Școala Gimnaziala Eederico Garda Lorca (fosta iu\196). Sector 3, București;

Extindere Școala Gimnaziala nr.Sf Sector 3. București

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORffHM RES1DEN fLAL S3 S.R.L "

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018* S.C. ALGORffHM RESIDENTLXL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Seci oruhii 3 privind îmbunătățirea performanțelor econom ico-fi nan ci are ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput șl pentru anii 2019 și 2020, buget previzional; respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să sc stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORffHM RES1DENTIAL S3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2018 s-a tlnut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare:

 • 2.     Legea nr. 21 5/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.      Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderi 1 or publice;

 • 7.     Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018:

 • 8.     Ordinul nr. 3 145O017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

 • 9.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORffHM RESIDENTIAL S3 S.R.L se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,300,81 mii lei.

Structura \ miturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare

IL Venituri financiare

A. VmiturUe din exploatare sunt structurate astfel:

Ax

18,27:^51           .

29.30 mip/pAv'' /


L Venituri din vam/arca produselor

17.703.40 mii lei.


Alqdfîthm

ScL oiial S3 -,r. l

 • 2.  Alte venituri din producția vânduta                         25.00 mii lei.


 • 3. Venituri din vanzarca mărfurilor                    483.1 1 mii lei.

b I ( £

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Venituri din diferențe de curs în sumă de   14.00 mii lei,

 • 2. Venituri din dobânzi în sumă de            15.30 mii Ici.

H. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.74 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare                        18,168.74 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare                             35.00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă dc 8.908.74 mii lei din care:

 • a)  cheltuieli privind stocurile în sumă de 6.946.18 mii lei. din care

cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5.000.00 mii lei. cheltuieli privind materialele consumabile în suma dc 926.1 8 mii lei.

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 400.00 mii lei. ~ cheltuieli privind energia și apa în sumă de 220.00 mii lei și

cheltuieli privind mărfurile în sumă de 400.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 483.56 mii lei din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei. cheltuieli privind chiriile în sumă de 350.00 mii lei.

cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii lei.

e) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1.569.00 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind colaboratorii în sumă dc 1.00 mii lei.

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă dc 70.00 mii lei.

 • - cheltuieli dc protocol, reclamă și publicitate în sumă de 33,00 mii lei.

 • - cheltuieli cu traii.sjv.irml de bunuri și persoane in sumă de 200.00 mii lei.

~ deliii el i dc deplasare, detașam, tramfer în sumă de 50.00 mii leu

 • - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma dc 50.00 mii lei.

 • - cheltuieli cu scrxiciilc bancare și asimilate iii suina dc 15.00 mii lei.

 • - cheltuieli de asigurare și pază. în suma de OOO.OO inii iei.

  IxJ


  - cheltuieli privind întreținerea și Iu net ion a. rea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii kfj

  ~ cheltuieli cu pregăti rea profesională în suma de 30.00 mii lei.                                   '■ '


AI o o rît h rrt

h i Hiui S3 <■ i

 • - cheltuieli cu anunțurile prhind licitațiile și alic anunțuri în sumă de 10.00 mii lei,

 • - alte cheltuieli în sumă de 480.00 mii Ici.

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminlc asimilate în sumă de 195.00 mii lei din care:

 • a)  Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20,00 mii lei,


 • b) Cheltuieli cu laxe de autorizare în sumă de 70.00 mii lei,

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80,00 mii lei.

  3.


Cheltuieli cu personalul în sumă de 8,350.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 7,680.00 mii ici.

 • b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 430.00 mii lei,

 • c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în surnii de 240.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 120 angajați, conform organigramă și stal de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Chel tui le] i le privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:

 • a)  cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei.

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei,

 • c)  alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei.

 • d) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 400.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Cheltuieli pri\ ind dobânzile în sumă de

  10.00 mii lei.

  10.00 mii lei.

  15.00 mii Ici.


 • 2.  Cheltuieli pri\ ind diferențele de curs \ahitar în sumă de

 • 3.  Alte cheltuieli Imanciarc în sumă dc

H.C.L. S3 NR. 189/04.05.2018

Ap robarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu următorii indicatori:

Elementele bilanțului prescurtat

AI o ori t jh m

P.c Jtk uliul S3 „,


6\C ALGOREHIM RESIDENTEIL S 3 SRL : "(L

?8giSsSr

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ?l Camerele (3, C4, C5, Sector 3.

[ZZ^I'-^.....Z..„..2'Ja1.2II""IZZlj1Z!1zZ_.Z

i Active -jojal, din care:                                     |                  ____

.Active imobilizate - total, din care:

24.488.733

Imobilizări nccorporale

12.645

Imobilizări corporale

1,476,088

Imobilizări financiare

23.000.000

Active circulante -- total, din care:

7.293.310

Stocuri

1.700.725

Creanțe

979.140

Disponibilități bănești

4.613.445

Cheltuieli in avans

27.159

t"''?

PASIV

1 otal pasiv, din care:

/.Z ■

Capitaluri proprii ■ total din care:

30.813.581

M i

Capital social subscris si varsla

32.000.000

Rezultatul exercițiului

-1,186.419

Datorit total, din care:

Datorii pe termen scurt

995.621

Impozit pe profit

0

Elementele contului de profit și pierderi

INDICATORI

31.12.2017

Venituri din exploatare - total, din care:

2,513.090

Cifra de afaceri

2.270.530

Alte venituri din exploatare

242.560

Cheltuieli de exploatare total

3.702.572

Rezultatul din exploatare

-1.189.482

Venituri financiare

2.691

Cheltuieli financiare

-372

Rezultatul financiar

3063

Venituri totale

2.515.781

Cheltuieli totale

3.702.200

Pierderea bruta

-1.186.419

Impozitul pe profit

0

Pierderea neta

-1.186.419

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr, 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentarea unei analize a situației eeonomieo-finaneiarc aferente primului semestru din anul 2018 (01.01.2018-30.06.2018), cu referire Ia:

a) Elemente de bilanț: active, numerar și alte situat ia datoriilor, total pasive curente.

f z '      .. activ ......

. Active total, din care:

i Active imobilizate - total, din care:


disponibilități lichide, total active curente.ofîthm

R<:-S ici C!J Utili S3 S.R.l.

S.CALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL   ;A,  .A, k

Sediu!Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        CTAJA ■

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

I       Imobilizări corporale

1       Imobilizări financiare

1

1    Active circulante - total, din care:

_____________________________1

j        Stocuri

|       Creanțe

Disponibilități bănești

]

|                  PASIV

1 Total pasiv, din care:

1 Capitaluri propria - total din care:

I       Capital social subscris si varsta

1       Ajustări ale capitalului social

Rezerve legale

|       Rezultat reportat

/ w / i A”'"”.....■ \

Rezultatul exercițiului

/ ...../ Ața- Te

1    Datorii total, din care:

|       Impozit pe profit

? pa    Aș

A .       a...    '-.a,^

.                                               *"■ ’Ț'-......■ ■A-**”’ ••

b) Contul de profit și pierderi: Venituri brute. Cheltuieli

INDICATORI

30.06.2018

Venituri din exploatare - total, din care:

Cifra de afaceri

Alte venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare - total

Rezultatul din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Pierderea bruta

Impozitul pe profit

Pierderea neta

 • c) Cash flow: toate schimbările intervenite la nivelul numerarului în cadrul activității de baza, investițiilor ti activităților financiare. nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Nivelul numerarului la 01.01.2018 (casa și banei): 4.613.445,00

Nivelul numerarului la 30.06.2018 (casa și banei):
ART.4. -Aprobarea indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari ai societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.21) 17 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.. societate cu răi prindere limitată, având ca obiect principal de activitate- COD CAIÎN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Resîdential S3 S.R.L.. cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului .3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.. deține calitatea de ASOCIA'!' UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 18.04.2018. Algorithm Construcții S3 S.R.L. a solicitat aprobarea Planului de Administrare și a Indicatorilor de Performanță Nefinanciari și Financiari.

Potrivit adresei mai sus menționate. înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 62, indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de Guvernantă Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față dc care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L, iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componentei variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea la bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent între 0,8% din creșterea \ a I o r i i e a re v a re p roze n t a e o m p onen t a var i a b i I ă a rem uneraț ie i, fo r m u 1 a d e c al c u 1 fi i n d urm ătoare a: Componentă variabilă remunerație (Valoare actualizată a construcției la final de etapă - Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început dc etapă) * (procent dc 0.8%). Procentul de 0.8% este stabilit de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții 83 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3. acesta fiind stabilit la început de an de mandat pentru unul următor de execuție.

Planul dc administrare reprezintă componenta principală în viziunea dc management a consiliului dc administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și în urma elaborării studiilor de fezabilitate viitoare pentru fiecare componentă dezvoltată în cadrul fostei platforme industriale Faur-Republica / 23 August se vor filtra printr-un proces dc fine tuning datele disponibile, iar actualii indicatori de performanță asumați (financiari și nefinanciari) vor fi conturați prin adăugarea unora noi,'relevanți proiectului desfășurat. Planul de administrare a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al societății /Ylgorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 30 martie 2018. în cadrul ședinței de C.A. și este propus ea road-map (foaie de parcurs) pentru îndeplinirea Scrisorii de Așteptări, atingerea obiectivelor propuse în mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv finalizarea tuturor etapelor care au ca scop punerea în funcțiune a centrului cultural și social Hala Laminor și se supune hotărârilor și deciziilor Autorității publice tutelare. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București.

ARTA. - împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract dc vânzare - cumpărare panouri terme i/o hm te peni rit acoperiș și achiziție mobilier pentru Școala Gimnazială Nicoiae I abis t fosta nr. So t. Sector 3, București.

ART.6, - împuternicirea Președintelui Uonsiliukii de Administrație pentru semnarea unui

contract de achiziție instalație dc \entihițic.

de 24.04.2018. siiA hotărât?

li 5 gcVa

... (■'


La ședința numărul 05 din anul 2018, organizată în data u rmătoarele:

io

5’.Jti tal S3


Sediul Social: București, (.'alea Vitali nr. 242, Parter, ;;mL;<AV7 21’'‘ S-

Camerele (3, C4, C5, Sector 3,

ART.L - Aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a Programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.. conform împuternicirii primite din partea Asociatului majoritar, prin H.C.L. nr. 107 din 04.05.2018:

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înlrințat societatea Algorithm Construcții S3 SRL. societate cu răspundere limitată. având ca obiect principal de activitate - COI) CAEN 4120 lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerczidențiale. Societatea Algorithm Residential 83 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.1.... deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții 83 S.R.L.

D i n ad resa transm î să d e că t re AI go ri t h m Co n st r uc t i i S 3 S. R. L. rei es urm ăt o a re le:

Indicatorii realizați de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru anul 2017 sunt

următorii:                                                                                                          ?■' ■ / f

Venituri totale: 14.796.975 LEI

Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI

Pierderea brută : 705.520 LEI                                                          ■. '

Impozitul pe profit : 0 LEI                                                                           ,'■ ■■■■■

Pierderea netă : 705.520 LEI

In redactarea raportului de activitate s-a ținut cont de obiectivele în baza cărora a fost înființată societatea. Programul de activitate pentru anul 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. este conceput ea un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății, cât și cu cerințele asociatului unic al societății.

Conform Actului Constitutiv al societății .Algorithm Construcții S3 S.R.L., cap. IV, art. 12. pct.12.2. Asociatul Unic: lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”; lit.f) "numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant": lit. g) .. examinează, aprobă și modirică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație." Ih.h) "aprobă Programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)"

ARTA. ■ Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor și achiziția de echipamente și materiale electrice și sanitare, necesare pentru lucrările ce se desfășoară Ia Școala Gimnazială Nicoale Labiș (fostă 89):

ARTA. -- Aprobarea actualizării Regulamentului de ordine interioară în conformitate cu prevederilor Regulementului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal introducerea procedurii pentru protecția persoanelor cu priv irc la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Cu urmare a intrării în vigoare. 25 mai TIS. a Regulamentului European 2016'679 privind protecția persoanelor d/icc referi lor la prelucrarea dalelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul") este necesară actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară. Scopul principul este creșterea nivelului de prmccție a datelor personale și crearea.uimi chmaț'. de încredere care să permită llecărei persoane c>. drobii asupra propriilor date. Societatea AIgpriîhm Rc. identici 83 S.R.L. prelucrează datele cu caracter‘personal în mod ; igur. aplică și ■incjidițc-țkăsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii.accidenvale său ilegale, alterare, divulgare sau acces neaulurizal. în mod special atunci când prelucrarea pteșupfmc transmiterea dalelor primtr-o rețea atât, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală”"ARTA -- Mutarea biroului financiar - contabilitate din subordinca Președintelui Consiliului de Administrație în subordinca Directorului General. începând cu data de 01.06.2018.. dar și actualizarea organigramei și statului de funcții.

ARTA - Desemnarea unui persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de Responsabil eu protecția dalelor eu caracter personal.

Societatea are nevoie de o persoană care să asigure un sistem unitar de implementare a principiilor și regulilor aplicabile prelucrărilor dc date cu caracter personal efectuate de către societatea Algorithm Residential $3 S.R.L., prin stabilirea cerințelor ce trebuie respectate de către angajații societății atunci când prelucrează date cu caracter personal în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

La ședința numărul 06 din anul 2018, organizată în data de 27.06.2018, s-au hotărât u rmătoarelc:

ARTA -- Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului dc Administrație pentru demararea procedurilor și achiziția de materiale pentru următoarele: Școala Gimnazială Nicolae Labiș (f'osla nr. 89), Sector 3, București: Linoleum; Paiantă și gresie; Tencuială decorativă; Vinarom; Scară - mână curentă; Uși lemn. Școala Gimnazială Liviu llebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București: Panouri. Linoleum; Faianță și gresie: Tâmplărie PVC: Curenți slabi; Cărămidă; Tencuială decorativă; Vinarom: Scară - mână curentă; Uși lemn. Școala Gimnazială Eederico Gareia Lorca (fosta nr.196), Sector 3. București: Panouri: Linoleum: Faianță și gresie: Tâmplărie PVC; Curenți slabi; Cărămidă; Tencuială decorativă: Vinarom; Scară - mană curentă; Uși lemn. Școala Gimnazială nr.BL Sector 3, București: Linoleum: Faianță și gresie; Tâmplărie PVC: Curenți slabi; Cărămidă; Tencuială decorativă; Vinarom: Scară-mână curentă; Uși lemn.

ART.2. - Se aprobă mutarea biroului financiar - contabil din subordinca Directorului General în subordinca Șefului Departamentului Administrativ:

In cadrul societății s-a făcut o analiză a modalității prin care ac fixitatea departamentelor poate fi c fie icni izată. astfel se dorește mutarea acestuia din subordinca Directorului General. în subordinca Șefului Departamentului Administrativ.”

ARTA - Se aprobă demararea procedurilor privind recuperarea de la societatea Algorithm Construcții 83 S.R.L. a cheltuielilor efectuate eu personalul angajat în perioada 25.05,2017 -10.07.2017 pentru realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica, Corpurile C6 și C6L situată în Bulevardul Basarabiei nr. 256. Sector 3. București, conform Contract dc Asociere cu numărul 1 din 25.05.2017 și Contract dc Cesiune cu numărul 1 din 08.06.2017.

In urma încheierii exercițiului financiar contabil aferent anului 2017. reprezentantul departamentului financiar-contabil a constatat că s-au efectuat și înregistrat în perioada 25.05.2017 - 10,07.2017 cheltuieli reprezentând drepturile salarialc. laxele și contribuțiile sociale în \ al oare loială dc 203.650.00 plus T.V.A. pentru angajații care își deslășurau activitatea pentru obiectivul ..Hala Laminor", Axând în vedere faptul eă prin Hotărârea nr. 245 din 12.06.2017 adoptată de către Consiliul 1 oeal Sector 1 ul Municipiului București s-a apiobat cesiune;: Contractului dc .Asociere cu numărul I din U.05.201” încheiat între societatea AdnȚmiR§Hu‘e Active Sec lor 3 S.R.L. si societatea A Dorit lan Rcsidcm iul S3 S.R.L. către societatea ÂfuorilhmC/T

AI o o rît h m

IA * î< -i >lial S3 s.r.l.

Construcții S3 S.R.L. axând ca obiect “punerea in siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "Kala Laminor”. Lubrica de Icvi Republica. Corpurile C6 și C6L situată în Bulevardul Basarabiei nr. 256. Sector 3. București”, respectiv a drepturilor și obligațiilor ce decurg din Contractul de .Asociere mai sus menționai. în momentul desfășurării procedurii de predare-primire a documentelor, utilajelor, sumelor de bani. încasate sau neîncasate, ctc. nu s-au comunicat și cesionat și valoarea cheltuieli lor efectuate cu personalul angajat la obiectivul Hala Laminor T In aceste considerente, raportat la evidențele llnanciar-contabile conform bilanț aferent anului 2017. am demarat procedura de recuperare a sumelor datorate de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ARTA - Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor și achiziția următoarelor materiale: panouri sandwich. partiții HPL pentru toalete, linoleum sală sport, obiecte sanitare, mobilier (dotări) săli de clasă și sala de sport.

La ședința numărul 07 din anul 2018, organizată în data de 17.07.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.L ■ ■ S-a aprobat Raportul dc Activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2018

La ședința numărul 08 din anul 2018, organizată în data de 23.08.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.L Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției a două autoturisme cu 7 locuri în regim leasing financiar.

ARTA Se aprobă împuternicirea pentru achiziția a două autoturisme cu 7 locuri locuri în regim leasing financiar,

ARTA Se aprobă semnarea contractului de prestări servicii cu societatea Ordine si Proiecție S3 S.R.L,.

La ședința numărul 09 din anul 2018, organizată în data de 27.09.2018, s-a hotărât:

ART.L Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului dc Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției. inchisL achiziția de materiale pentru obiectRele: Construire com/dcx midii tunel ionul pentru activități didactice și sport ta Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (Justa nr.21). Sector 3. bucurești: Amenajare și dotare cantină corp C5. C6. C7 Colegiul Tehnic "Miiiai bravii": A.D.P.IL S.A, - Cămin CS și Lttcuri de creșterii ejicientei energetice, modernizarea și extinderea - Creșa Trapezului., după cum urmează:

A.Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.2h. Sector 3. bucurești

STÂLPI PRITABRICA 1'1 95-45

STAI PI PRPT'ABRICATI 60A()                     Ap

GRIN/l PRIT'ABRICA 1 L                        m / r-


PRi’DALL PRLl'ABRICA 1T                     p/ l

COMTC 1 11: Ml J ALICA ACOPb'RlS                ț     !■ ’

ARIA i.\T!:( PILTRIS) SUB P,\R1)()SI;A 1. \           ; A A

1 ilDRtH/OLAT1L SLB PARDOSEALA                 '  ■■■ -■


S.C ALGORITM M RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,AULE

Camerele (.3, C4, CS, Sector 3,

FOLIE PVC SUB PARDOSEALA

POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM SUB PARDOSEALA

BETON C25/30 CU FI BRE DISPERSE PARDOSEALA

CĂRĂMIDĂ POROTHERM 25 CM ÎNCHIDERI SI COMPARTIMENTĂRI

MATER1AI LEMNOS

PANOURI SANDWICH ÎNCHIDERI PEREȚI SI ACOPERIȘ

BETOANE C20/25.( P8/10) GOSPODĂRIA DE APA SI CORP DE LEGĂTURĂ

ȚEAVA PEHD PN10, 063

.zB. Amenajare și dotare cantina corp C5, C6, C7 Colegiul Tehnic ”Mihai Brava”

INVEL1TOARE DIN TABLA

JGHEABURI SI BURLANE

POLISTIREN EXPANDAT 10CM FAȚADA

ADEZIV/MASA DE ȘPACLU P0LISTIRENU1BLURI

PLASA FIBRA DE STICLA

AMORSA SI DECORATIVA FAȚADA

MATERIAL LEMNOS

DOTĂRI BUCĂTĂRIE -SE SUPUN PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

CABLU NHXI-1 3X1.5MMP

CABLU NHXH 3X2.5MMP

TUB PROIECȚIE PVC 16

C AO.P.B. S.A. - Cămin C8____________________________________________

TERMOSISTEM COMPLET PE FATADA:POL1ST(REN EXPANDAT 10 CM.ADE7JV/MASA DE

ȘPACLU POL1STIRENULASA FIBRA STICLAUIBLURI

GRUND+DECORATIVA CÂMP

TERMOSISTEM COMPLET SOCLEEPOIJSTIREN EXTRUDAT 5 CM.ADEZIV/MASA DE

ȘPACLU POLISTIREN.PLASA FIBRA STICLAU1BLURI

GRUNDHOECORATIVA SOCLU

GRAIURI EXTERIOARE FERESTRE

JGHEABURI SI BURLANE:

I). Lncări de ere ster a eficienței energetice, modernizarea și extinderea - Creșa Trapezul u i '•\GREGATE-CIMENT < PREPARAT BFU )ANE CONSOLIDĂRI)

BETOANE C25/3O

ARMATURI FASONATE BST 500s

MAJ FRLXL LEMNOS
La ședința numărul H) din anul 2018, organizată în data de 15,10.2018, s-au hotărât următoarele:

ARTJ. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea majorării capitalului social. ca urmare a anunțului de intenție cu privire la executarea lucrărilor de construclii-montapciUficare aferente proiectului "Creșterea capacitalii dc staționare și mobilitate a parcului auto iu mua ti-du! De ce ha!' \ pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin LI.C.L.S 3 nr.307/17.07.2018.

ARTA. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea preedurilor privind reevaluarea prețurilor negociate prin Contractul 8878 din 01.08.2017.

ARI'.3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului dc Administrație pentru efectuarea demersurilor, încheierea și semnarea acordurilor cadru pentru achiziția dc produse/materiale, pe o perioadă de 2-4 ani. pentru lucrările pe care societatea le dcslașoară:

ARI',4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru aprobarea solicitării dc prelungire a sediului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ARTA. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru aprobarea radierii punctului de lucru al societății /Xlgorithm Construcții S3 S.R.L. din strada Jean Steriadi nr. 17. Sector 3. București.

La ședința numărul 11 din anul 2018, organizată în data de 26.11A018, s-au hotărât următoarele:

ARTJ. Se aprobă propunerea privind achizițiile suplimentare pentru Contractul nr. 37 din 31.10.201 8 încheiat cu societatea Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.:

ARTA. Se aprobă împuternicirea domnului Pa nai t Radu Alin - Președinte C.A, pentru a semna procura notarială în vederea împuternicirii contabilului șef. pentru depunere declarații fiscale Online. accesare dosar fiscal, accesare SPV. accesare SPV plus toate operațiunile din SPV. accord pentru accesarea informațiilor anterioare din SPV. prin semnătura electronică (digitală) a societății. Termenul de valabilitate a procurii este dc 3 (trei) ani de la data emiterii:

ARTA. Se aprobă propunerea privind declararea ca libere a zilelor dc 24, 27.28 și 31 decembrie 2018 cu recuperare în regim de program normal în zilele dc sâmbătă. în perioada ianuarie -februarie 2019:

A R' 124. Se aprobă amânarea punct ului 4 dc pe ordinea dc zi. respectiv stabilirea grilei de salarizrc pentru anul 2019;

La ședința numărul 12 din anul 2018. organizată în data de 17.12.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.L Se aproba propunerea privind stabilirea grilei de salarizare pentru anul 2019:


ARTA. Se aprobă propunerea prixind modificarea statului dc funcții:

orîthro

K ' * . K k.;ț > t i..:> l S 3

 • 3. ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII

Conform programului de activi uite al soci elfii ii Algorilhm Residcntial S3 S.R.L. aprobat de către Asociatul majoritar. Consiliul Local Sector 3. societatea deslașură mai mult de 80?b din activități pentru Primăria Sectorului 3                                                                      ?-

/' /      —■' x .'

>     /    :■                     m,

 • 4. STADIUL LUCRĂRILOR LA FINALUL ANULUI 2018:         c' i ; f

Școala Gimnazială Nieolae Labiș (fostă nr. 89), Sector 3, București:           \p Ț .         "

Proiect Finalizat:

Școala Gimnazială Nieolae Labiș (fostă ar. 89) arc din a doua parte a anului 2018 o construcție cu regim de înălțime P-I--2E, în care au fost amenajate săli de clasă la primele două niveluri și o sală de sport la etajul 2. Corpul nou de clădire este conectat la corpul existent al școlii prinlr-un culoar la fiecare nivel, în zona casei scării existente. Amplasarea construcției, în raport cir celelalte construcții, respectă prevederile legale privind distanța minimă de siguranță. Construcția este accesibilă și persoanelor cu di/.abilltăți la nivelul parterului, fiind prevăzută cu rampă do acces direct din exterior, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și săli de clasă. Construcția propusă este dotată cu 16 săli de clasă la primele două niveluri și un teren de sport acoperit cu suprafață utilă de aproximativ 600 mp. Structura de rezistență este realizată din stâlpi prefabricați din beton armat și grinzi prefabricate, respectiv planșee din beton armat peste parter și peste etajul 1 și grinzi metalice pentru susținerea învelit orii, peste sala de sport amplasată la etajul 2. închiderile sunt realizate din zidărie termoizolați cu vată minerală bazaltică de lOcm grosime și tâmplăric din aluminiu cu geam term o izolam. Clădirea este dotată cu căi de evacuare pe toate nivelurile în două sensuri opuse dimensionate cu lățimi și lungimi de evacuare corespunzătoare. Alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate se face prin intermediul rețelei de apa și canalizare al Municipiului București. Construcția beneficiază de branșament electric.

Securitatea construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente construcției. Calitatea materialelor folosite pentru finisarea pardoselilor asigură circulația utilizatorilor în siguranță atât la interior, cat și la exterior. Lucrările au pornit de la necesitatea de a avea mai multe spații în care să se poată desfășura activ i lăți le sportive aferente programei școlare, un centru de agrement cu funcțiune sportivă pentru comunitate.

Școala Gimnazială Liviu Rcbrcariu (fostă nr.21), Sector 3, București:

S-au finalizat grinzile de fundare la sala de sport și corpul administrativ, precum și structura la bazinul de apă. La bazinul de apă s-a efectuai hidroizolația și termoizolația exterioară, precum și umpluturile exterioare. Pe zona corpului administrativ s-au montat stâlpii prefabricați.

S-au executat lucrări de umplutură și compactare pământ și pietriș, s-au montat folie polietilenă, strat lermo izolam din pol iști ren ext rodat și s-a turnat pardoseala din beton pe zona sălii de sport.

Școala Gimnazială Fedcrico Gareîa Lorca (fustă nr.196). Sector 3, București:


Io

io aȚ M S-au definitivat I tic rări le de hidroi/o lai ii și ten no izolat ii la bazinul de incendiu.

umpluturile de pământ compactat în jurul acssmiu.


S.C ALGOR/THM RES1DENTSAL S 3 SRL

Sediul Social: Bucuresfi, Ca iea Vi t an n n 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

l.,a această unitate de învățământ lucrările ia sala de sport nu au putut înainta deoarece amplasamentul este traversat pe toată lungimea lui de o conductă de alimentare cu apă. propritatcu Apa Nova care, de asemenea, trebuie deviată de pe amplasamentul existent.

Extindere-Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București:

Nu s-au executat lucrări deoarece nu s-u deviat traseul conductei de alimentare cu gaz aflată pe amplasamentul lucrării.

Cămin C8, bd. Encrgeticicnilor 9-11:

S-au definitivat lucrările de reabilitare termică a pereților exteriori prin placarea acestora cu pol iști ren. executare masă de șpaclu și tencuieli decorative.

S-a refăcut în totalitate sistemul de preluare a apelor pluviale de la acoperiș prin înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor precum și a sistemului dc racord între jgheaburi și acoperiș.

S-au executat carotări în planșeele de beton armat ( aprox. 1000 buc) pentru coloanele noi dc instalații sanitare.

S-au început compartimentările interioare, precum și placările cu gresie și faianță.

Obiectiv Hale metalice, clădire birouri, rampă, contaninere din Splaiul Unirii:

S-au definitivat lucrările de execuție ia rampa de încărcare a gunoiului, lucrări care au constat în excavalii la adancimea de 5m pe o lungime de 30m și lățime de 8m cu rampe de acces pe capete pană la cota terenului natural pe lungimi dc 3Om fiecare. S-a executat o structură din beton urmat compusă dintr-un radier dc 30cm și doi pereți laterali cu înălțimea de 4,50 m, respectiv 3.50 m pe toată lungimea construcției. La exterior s-a turnat o platformă betonată pe lungimea rampei pe o lățime de aproximativ 12 m pentru accesul autogunoierelor.

S-a executat împrejmuirea zonei cu gard din plasă sudată și poliearbonat. precum și stâlpi din țeavă metalică prinși în fundații din beton.

S-au executat 2 hale metalice cu dimensiunile în plan de 48 x 12 m. o clădire de birouri etajară pe structura metalică, precum și o extindere laterală pentru depozitare cu dimensiunile de 48 x 12m. Pentru acoperișul acestor construcții s-au folosit panouri tcrmoizolante de 15 cm grosime, iar pentru pereți panouri tcrmoizolante de 10 cm grosime.

Pardoseala interioară a fost executată din beton elicoptcrivat. Încălzirea a fost prevăzută a se face prin pardoseală și cu calorifere în funcție de destinația spațiilor interioare.

S-a montat tâmplari a exterioară, s-au executat compartimentările interioare și a început execuția finisajelor interioare. S-a executat racordul dc energic electrică, 'fot la acest șantier s-au mai executat o serie de lucrări, cum ar fi groapa de compost, precum și zona de descărcare sortare gunoi.

De asemenea. în semestrul fi al anului 2018. societatea Algorithm Residenlial 83 S.R.L. a încheiat contracte dc lucrări eu Primăria Sec torului 3 pentru următoarele:

(ibicctiv de investiții "Lucruri </u c/zș/c/vu c/icicntci e/.vrguă'u. modernizare și extindere

( ’/'iav Trupcculiii


Obiectiv dc investiții "dancna/arc și dotare cantină corp ( ’5. (’6. (' "Minai Sravu"

orîthrn

Rcsidi.-jmhîl S3 sjs.l.


S.CALGORITHM REZIDENȚIAL S 3 SRL          ......

Sediu!Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        /'jș-;AS Ac V i

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.                 . -ă L

“----------------------------------------------------■------V'-a;.....yS /


Obiectiv de investiții ‘''Creșterea capacității de staționare si nobil date a parcului auto în zona DecebalT

Obiectiv de investiții "Lucrări de investiții la Bloc C5 cămin din Str. Aleea Buchetului nrJ -('olepjid Tehnic 'A:igiie/ 5</1ițein■ ”:


5.S1TUAȚIE CONTRACTE 2018


15.0L20L8


MARBONA

CONSULTING S.R.L.


22.01.2018 EFICIENT

ACCOUNT1G S.R.L.

22.01.2018 EUR COMTUR S.R.L?


29.01.2018

30.01.20’18


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,, rcs-rds"'' ”


30.01.2018


30.01.2018


30.01.2018


30.0L2018


30.01.2018


07,02.2018


15.02.2018


19.02.2018


ASIGURAREA DE SERVICII DE CAZARE SI MASA LA HOTEI. CARAIMAN, PREDEAL SI SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA _ EFECTUARE CONTROL PREVENITV _____

TONOMĂT CĂFEĂ SANTIERE


-COMODAT _______

"ÎMPRUMUT ACORDAT DE ACTIVE


ACT ADIȚIONAL NR.l

MUTARE SEDIU: CALEA

VITAN 242


FLOOR CONSULTING ACHIZI ȚIE MOCHETA

S.R.L.               AMENAJARE SEDIU VITAN


A.D.P.B. S.A.


VODAFONE

ROMANIA

BCR


AVANTGARDE

SUPORT S.R.L.


MOLDOVEANU

REMUS ALEXANDU -

CABINET AVOCAT


i ă’vănt<;a’rde

; SUPORTS.R.L.

i

Ă A.MX' GRUP

i CONSTRUCT S.R.I


 • •  800 - CURS

 • •  2.850 - CAZARE


2.500 EURO (NRPLAT1TOR

DE TVA)______

0 LEI


L950.000 LEI

(împrumut restituit contor prevederilor contractuale)

CTR 9019058115 DIN

24.05.2017

ACCES LA SERVICIILE L F

COMUNICAȚII

ELECTRONICE __

7.167,30 EURO" FĂRĂ TXV.A.


ACT ADIȚIONAL NR 1 -

REZILIERE CTR NR

5191/02.11.2017_________

ACT ADIȚIONAL ASIGURARE

TELEFON PREM1UM

ACIIIZITIONĂRE PRODUSE

Șl SERVICII BANCARE


EXECUȚIE. TRANSPORT SI MONTAJ TAMPLARIE PVC-RENOVARE SEDIU VITAN CONSULTANTA JURIDICĂ" ~


Ș EXECUȚIE. TRANSPORT SI

5 MONTAJ TAMPLARIE PVC -; RENOX ARE SEDIU VITAN

; VÂNZARE Șl LIVRARE-

' "PANOURI OOFRAJ


REZILIERE CONTRACT

ÎNCHIRIERE SPAȚIU-SEDIU

SOCIAL

18 EURO PLUS~T.vTC 73


COMISIOANE CONFORM

ANEXA CTR


2.259 EURO FARA T.V.A.


*50 " EURO/ORĂ, "PLUS ■ TVA,                      i


’ *47 EURO/ORĂ. PLUS TVA.


DACĂ CONSULTANTA DEPĂȘEȘTE 75 ORE/LUNĂ *45 EURO/ORĂ, PLUS T\ X

DACĂ CONSULTAN’a1-DEP. 100 sTiisTo fAkjonthm

H     U h H io i S3 ; .t.


S.C ALG0R1THM RESADENTL4L S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,Camerele (3, C4, C5, Sector 3.


i

METALIC’

” VAN ZA REȘÎ LÎVRARE     ......

"CONTAINERE BIROU”

........... !

’ LIVRA RIĂsi ĂioNTAJ " ........

"MOBILIER BIROU”

' PRESTAT! ICU M14 LOACE

MECANIZATE

19.02.2018 ” ~

’ 19.02.2018

' 21.023018 ’

AMV GRUP

CONSTRUCT S.R.L.

’ÎNsTeL IMPORT’............

EXPORT S.R.L.

ROÎH4LĂJE ÎN VEST" ”

S.R.L.

28.02.2018

OPS3-ORDINE ȘI

PROTECȚIE S3 S.R.L.

AA ÎNCETARE CONTRACT

NR. 32/0LI0.2017

SERVICII DE CURĂȚENIE ȘI

IGIENIZARE LA SEDIUL

CLIENTULUI

’ 01.03.2018

S.C. (DATE CU

CARACTER

PERSONAL)

COMODAT AUTOTURISM

01.03.2018

PROCONSTRUCT

INTERN INOVATIV S.R.L.

AA ÎNCETARE CTR ÎNCHIRIERE utilaje sau MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU CONSTRUCȚIE

j 05.03.2018

i

GRUPUL 1)E

ANALIZA

STRATEGICA S.R.L.

PRESTĂRI SERVICII -COMPANIE COMUNICARE

05.03.2018

SETH lOCPERT

CONSULT S.R.L.

AA REDUCERE PREȚ CONTRACT PREVENIRE ȘI

PROIECȚIE ÎN DOMENIUL SSM

05.03.2018

A.D.P.B. S.A.

ÎNCHIRIERE UTILAJ

05.03.2018

CERTSIGN S.A.

FURNIZARE SERVICII DE

CERTIFICARE - SEMNĂTURĂ DIGITALĂ

09.03.2018

PNI IDEAL TRANS

S.R.L.

ÎNCHIRIERE

AUTOBASCULANTĂ

"1303.2018......

'COSMA TEÂM S.Rj’

LIVRĂRI SUCCESIVE DE

VAT.Ă MINERALĂ

BAZALTICĂ MARCAJZOVAT

i

ȘI/SAU ALTE MĂRFURI CF

i

ANEXA 1

: 16.03.2018

SMART MEDIA

1 ÎNCHIRIERE NACELE

|

DESIGN S.R.L.

j PENTRU LUCRU LA

i

; ÎNĂLȚIME

! 29.03.2018

AUDITOR FiNAN.

’ FURNIZAREA Î)E CĂTRE

-

RĂDULESCU

GEORGETA

J PRESTATOR A SERVICIILOR ! DE AUDIT

Ș

' 29.03.2018

UTIL GRĂNT S.R.L. ” ”

!

s ÎNCHIRIERI DE MLJLOACE

i

j DE TRANSPORT ȘI UTILAJ!;

28


29.750,00 LEL INCLUSIV T.V.A.


29.475,11 LEL INCLUSIV

T.V.A.


2.400 LEL EXCLUSIV T.V.A.


0 LEI


1500 LEI -FARA T.V.A.


1.000 LEI/LUNĂ, NU SE ADAUGĂ TVA (NEPLĂTH OR DE T.V.A-? 60 LEI FĂRĂ TVA/ORA ~ FOLOSINȚĂ-MINI ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 73 EURO (PLATA IN LEI LA CURSUL BNR DIN ZIUA

PLĂȚII)            ,

600 LEI/ZI (8ORE) ~ ".....


94372.00 LEI FĂRĂ TVA


4.051,62 LEI CU TVA


12.000 LEI- FĂRĂ TVA42.150 FARĂrJVÂ


03.(3.2018 AXTSĂNSTAI.S^R.L.


05.04.2018


11.04.2018


il.04.20T8


.04.2018


.04.2018


.04.2018


10.04.2018


24.04.2018


2 4.04.2018


27.04.2018


LUXCON

CARPAȚI S.R.L.


AVIS INSTAL S.R.L.


CONSIX

CONSTRUCȚII S.R.L.


CELTA ART S.R.L.


A.D.P.B. S.A.


SMART MEDIA

DESIGN

S.R.L.


ANSIB GRUP S.R.L.


1 FLOREA NICOLAE


I 'DELTĂ ĂNTRFTRiZA

; DE CONSTRUCȚII SI

■ MONTAJ 93 S.A.

i ASOCIEREA CDG.....

! INDOCONSTRUCT

j S.R.L.--LED[CONSI'RUCȚIÎ ....................

Ș EXECUTAREA de lucrări

DE CAROTAJRE BETON _

ĂĂ nr i aiodi fîca're PÎĂvfĂ

ȘI RECEPȚIE

CTR DE FURNIZARE


CON F E CȚIIM ETALICE

Aanr T s u p li M ENTAR E ~ VALOARE CTR EXECUTARE DE LUCRĂRI DECAROTARE BETON


PR'e’STARI DE SERVicfl

UTILAJE DE CONSTRUCȚII

CF. ANEXA NR.l DIN CTR


PRESTĂRI SERVICII

DEFRIȘARE ARBORI ȘI EXTRAGERE RĂDĂCINI ȘI TRANSPLANTARE CU

BALOȚ1 DE BRIANT____

'ÎNCHIRIERE MINI “

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL -

BOBCAT


AAÎ - SUPLIMENTARE

ÎNCHIRIERE NACELE

PENTRU LUCRU LA

ÎNĂLȚIME

"furnizarea serviculor"

DE ASISTENȚĂ GEOTEHNICĂ

DE ȘANTIER i'ÎM’PUT. reprezeniSvreÎn ’"' i FATA SOCIETĂȚII DE

• ASIGURĂRI EUROINS

f ĂA NR 1/10.04.2018 LĂTCTR NR

- 54/23.1 l .2017

; SUPLIMENTARE BETON ĂFURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ

! FURNIZEZE, RESPECTIV SĂ

VÂNDĂ ȘI SĂ LIVREZE


"MAXIM 200 BUCATl”-” 10

EURO/BUCATA PLUS TVA MODIFICARE CAPITOL 8

PLĂTI


1 .ANCORA CHIMICA 53,58 LEI/BUC+TVA - 58 BUC

 • 2. REPASTII ARE CAROTE 177LEI/BUC+TVA - 2BUC

 • 3. MANOPERA CURATARE

GĂURI 12.60LEI/BUC+TVA -240 BUC______________

*70 lei/ora (cu carburantul prestatorului) -

ÎNCHIRIERE BULDO

* 650 lei/zi/utihij (cu carburantul beneficiarului) sau-ÎNCHI MAȘINĂ TRANSPORT

*1100 lei/zi/utilaj (cu carburantul prestatorului) ÎNCIII MAȘINĂ

TRANSPORT '

_2 60Ieî/mc - vauzare nisip 11.893,00 FĂRĂTV


45 LEI FARA TVA/ORĂ CU DESERVENTUL LOCATARULUI

40 LEI FĂRĂ TVA/ORĂ ( li DESERVENTUL CHIRIAȘULUI____

totăEînchiriere 2 “

NACELE, CU TRANS INCLUS 730 EURO + TVA

ĂOtn.ĂĂl/ĂĂZ^        4.1


27.04.2018


03.05.2018


03.05.2018


03.05.2018


(M.05.2018


07.05.2018


LIGHTING

SOLUTIONS S.R.L

Ă.D.PJL S.A. "


AV1S INSTAL S.R.L


FLOOR CONSULTING

S.R.L.


SMARTMEDIA

DESIGN S.R.L.


A.D.P.B. S.A,


MURAL SERV S.R.L.


TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.


"M ATE RIALE E L ECT RICE - 1

CURENTI TARI M

INCIHRi EREĂ DE CĂTRE .....

LOCATOR A SPAȚIULUI

SITUAT ÎN BD.

ENERG ETICI ENI LOR__________________

AA NR 2 DIN 03.05.2018""

SUPLIMENTARE VALOARE

CTR EXECUTARE DE

LUCRĂRI DE CAROTARE

BETON      _____

AA~NR ’fexecuție'”

LUCRĂRI MONTARE

MOCHETĂ ȘI ACCESORII -

CSM BU C U R EȘ’ n___________

AA NR 2

SUPL1MENTARE ÎNCHIRIERE

NACELE PENTRU LUCRU LA _ÎNĂi;nxlE_________________________________

aa’n'rF ”””   ..............

SUPLIMENTARE NR.

CAMERE


|0

215 EURO/LUNA/CAM ERA PLUS BANU

!


1 .ANCORA CHIMICA SJMPSON STRONG 53,58 LEI/BUC PLUS TVA

40 BUCĂȚI


10.920,69 LEI FARA T.V.A


550 EURO + TVA


FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE, RESPECTIV SĂ VÂNDĂ ȘI SĂ LIVREZE ”TÂMPI ,ĂRIE ALUM INI U'\ INCLUSIV TRANSPORTUL, DESCĂRCAREA, MANOPERA SI MONTAJ CU ACTESORU "F\NZAREĂ"i)E CĂTRE

VÂNZĂTOR A PRODUSELOR PREVĂZUTE ÎN ANEXA 1 PANOU ACOPERIȘ TOP FIRE

ROOFC5

ȘURUB AUTOFORANT

CĂLĂREȚI RAL 9002 ^TRANSPORT

PRESTATORUL SE OBLIGĂ SĂ REALIZEZE

I PROIECTAREA, AVIZAREA

I MLPAT A PROIECTULUI,

I FURNIZAREA. INSTALAREA ! ȘI CONFIGURAREA UNUI

I SISTEM DE DETACȚIE

|EFRACȚIE SUPRAVEGHERE

I VIDEO

; ÎNCHIRIERE UTILAJE

; CONFORM ANEXA CE FACE i PARTE INTEGRANTĂ DIN

;CONTRACT


215 EURO/LUNA/CAM ER \

PLUS BANU

1. UTIL1TATI PE BAZA

FACTURII.2. 1

EURO/KG/SAPT CURATAT

TEXTILE___

314.160,00 LEI CU TVA


15.070.91 EURO+TVA


11.371,77 LEI+TVA


-T NC iii R l E RțLB UL^^6^. LEI/ORA (Clte-            -i!'

CARBURANTUL,A PRESTATORl’Ă.-UI).-î(^;mA ORE/ZIS.CĂLGORITHM RESIDENTML S 3 SRL       X,

A edili! Sa ci al: Bucu rest i, Ca lea V i t a n n r. 242, Parter,         tS'. ..'T *1


Camerele C3, C4.<CÂ,' Sector 3.


14.05.2018


SMART MEDIA

DESIGN S.R.L.


15.05.2018

T7.057201"8


17.05.2018


18.05.2018


22.05.2018


25.05.2018


20.05.2018


SBT SERVICE

FACILITA S.R.L.


ADMINISTRARE


ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.


AVIS INSTAL S.R.L.


TOPANEL PRODUCTIONS P.ANELS S.A.


A.D.P.B. S.A.


EURO CLIMA GROUPASD ADVERT1SING

MEDIA S.R.L.


29.05.2018 'SMARTMEDIA

DESIGN S.R.L.


AA3

SUPLIMENTARE ÎNCHIRIERE

NACELE PENTRU LUCRU IA înălțime ________________

PRESTA REA DE CĂTRE...............

PRESTATOR A ANALIZEI DE

RISC______

AA NR.2LA CTR 1 DIN


29.12.2017

SUPLIMENTARE VALOARE


actădit NR3"

S U P L IM E NT A R E VA I .O A R E CTR EXECUTARE DE LUCRĂRI DE CAROTARE BETON


AA NR 1

SUPLIMENTARE CANTITATEA DE PRODUSE

STABILITA IN ANEXA 1 LA CONTRACT

NR.258 DIN DATA 07.05.2018 __ AA NR.F

SUPLIMENTARE NR CAMERE 4+1


’furnizorul'se OBLIGĂ să ’ FURNIZEZE, RESPECTIV SĂ VÂNDĂ SI SĂ LIVREZE "VENTILAȚII”, INCLUSIV TRANSPORTUL, PRECUM ȘI DESCĂRCAREA ȘI

MONTAJUL PRODUSELOR

LA LOCUL DE PUNERE ÎN OPERĂ, PRECUM ȘI TOATE ACCESORIILE NECESARE i REALIZAREA DE LUCRĂRI i SPECIFIE ACTIVITĂȚII DE j MARKETING (CASETE i LUMINOASE, BANNERE, ! AMENAJĂRI. CATALOAGE, | ETC) DESCRISE ÎN ANEXA ■ NR.l LA (IU ÎAANR.4

' SUPLIMENTARE ÎNCHIRIERE


MNCHIR PICON -80

LEI/ORA (CU

CARBURANTUL

PRESTATORULUI)-MIN 4

ORE/ZI _ __

550 EURO + TVA .......


850 LEI PLUS TVA


11.473,28 FAR A TVA


CAROTE DIAMANT ATE.

PREȚ UNITAR 226,55

LEI/BUC PLUS TVA - 16 BUCĂȚI

CAROTE BETON, PU -46,60 LEI/BUC PLUS TVA -108 BUCĂȚI


8.775,80 EURO - FARA TVA


21.5 EURO/LUNA/CAMERA PLUS BANU

 • 1. UTILITATI PE BAZA FACTURII.

 • 2. 1 EURO/KG/SAPT

CURAJAT TEXTILE

756.766,23 LEI CU TVA


2954 lei far a tva
2 9.05.2018


29.05.2018


05.06,2018


11.06.2018


13.06.2018


19.06.2018


20.06.2018


20.00.2018


20.06.2018


21.06.2018


22.06.2018


DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 S.A.


KARLA BUSINESS

CONSULTING S.R.L.


PROIECT ACTIV

DESIGN S.R.L.


INTERNET Șl

TEHNOLOGIE S3

S.R.L.


TITAN TRACO S.R.L.


ROM MET

CONSTRUCT


MUSUROAEA

GABR1EL PFA


PRO CONFORT

DISTR1BUTION CARPET S.R.L.


I certskîn s"ăă T’li’lT ANGI S.R.L ...........i................................................


NACELE PENTRU LUCRU LA

INALTIiME ________

PRESTATORUL SE OBLIGĂ SĂ PRESTEZE SERVICIILE, ÎN PERJOADA/PER1OADELE

CONVENITE ȘI ÎN

CONFORMITATE CU OBLIGAȚIILE ASUMATE ÎN CONTRACT (FURNIZARE ȘAPĂ)


AA NR 1 ÎNCETARE CTR

PRESTĂRI SERVICII ^FINANCIAR CONTABILE

SERVIC1 fî)E CONSULTĂNȚĂ ÎN DOMENIUL

ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU' APLICAREA

PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE

PRODUSE, SERVICII

FURNIZORUL SE OBLIGĂ’SĂ FURNIZEZE, SĂ INSTALEZE, SĂ CONFIGUREZE ȘL RESPECTIV, SĂ PUNĂ ÎN FUNCȚIUNE "INSTALAȚII CURENȚ1 SLABI ”____

Închiriere

BULDOEXCAVATOR___

’ FURNIZORUL SIC OBLIGĂ SĂ’ FURNIZEZE ȘI SĂ MONTEZE "MOBILIER SĂLI DE CLASĂ ȘI SALA DE SPORT"______  _

'furnizorul sicobligă S X

FU RNIZEZIC URMĂTOAR EI.E

PRODUSE (SISTEM PLUVIAL MARCA COILPROFIL): RACORDJGEAB IND

BURLAN: COT BURLAN;

PRELUNGITOR DUBLU

MUFAT; BRĂȚARĂ BURLAN: j BURLAN:CLAPETĂ I CURĂȚARE; SILICON.

I f

I

i

t

1

I


ASIGURAREA DE CĂTRE PRESTA TOR A SERVICIILOR DE EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ FURNIZ()RUL SE OBLIGĂ SĂ | FURNIZEZE SI SĂ MONTEZE | PVC ȘI COVORSPORTIV î

'servicii de certificare’

’ ĂVA PRELUNGIRE CTR'dE.......

j SERVICII 'TRANSPORT AUTO ;


151.800 Iei EXCLUSIV T.V.A.■i


4000 LEI/LUNA FARA TVA


154.800,00 CU TVA


1001ei/oraX8 ore^OOlei/zi


243.756,92 LEI CU TVA


6.512,11 LEI CU TVA


500 LEI (NU SE PLĂTEȘTE TVA)


ț

i

!

■Ț'99,789’83 CU TVA

?


73 EI!R()“FAÎU<"WĂ;


425 LFJ/ZINR 35 DIN 23.08,2017


22.06.2018


25.06.2018


29.06.2018


29.06.2018


29.06.2018


29.06,2018


04.07.2018


04.07.2018


04.07,2018


04,07.2018


ADMINISTRARE

ACTIVE SECTOR 3

S.R.L. ..............

;f’ÎTAN NUR S.A.


A.D.P.B. S.A.


EURO CLIMA GROUP S.R.L.


LAMINATE

SERVICES PROVIDER

S.1U±______ _

ĂG ER "CONSTRUCT

ACTIV S.R.L.


CONSIX

CONSTRUCȚII S.R.L.


INTERNET ȘI

TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

IS3


SMART MEDIA

DESIGN S.R.L.


SMART MEDIA.

DES1GN S.R.L.


SMART MEDIA

DESIGN S.R.L.


SMAR7 MEDIA


CONTRACT DE ÎMPRUMUT


FURNIZARE GRANIT


AA NR 3 - REDUCEREA NR,

CAMERE


AA NR.l PRELUNGIRE

DURATA CTR ȘI

MODIFICARE PRE P _

FURNÎZARĂC PARflȚli' lJPL


FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE, RESPECTIV SĂ VÂNDĂ ȘI SĂ LIVREZE "VENTILAȚII”, INCLUSIV TRANSPORTUL, PRECUM ȘI DESCĂRCAREA ȘI MONTAJUL PRODUSELOR LA LOCUL DE PUNERE ÎN OPERĂ INDICAT DE BENEFICIAR___ _  __

EXECUȚIA DE CĂTRE PRESTATOR A SERVICIILOR DE MONTAJ ECHIPAMENTE ȘI ELEMENTE DE LEGĂTURĂ ÎN INCINTA CENTRALEI TERMICE SC 89__

AA NR î SUP1 JME'nTARE” VALOARE CTR DE SERVICII DE FURNIZARE Șl MONTAJ LUCRĂRI DE INSTALAȚII ȚLECTR1CE CURENT! SLAB1_ A A NR5 ......... ............ ......

SUPLIMENTARE ÎNCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME ’AA NR 0 SUPLIMEN'PARE

ÎNCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME _ _______________

A A NR

SUPLIMENTARE ÎNCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA j ȚNALTIME ___________________■

AANR8                 !


400.000 LEI


26.064,75 LEI CU TVA

* 50% AVANS, ÎNAINTE DE LIVRAREA

MATERIALELOR __

215 EURO/LUNA/CAMER \ i PLUSBANU

1. UTILITATI PE BAZA i FACTURIL2. I

EURO/KG/SAPT CURATAT i

TEXTILE _ _

152.443,98 LEI CU TVA " * :


55.335,00 LEI CU TVA


32.547,40 LEI CU TVA


M c -, \ ,.A V V< \


16.766, 00 Iei LA CARE SE ADAUGĂ T.V.A.


11.845,51


275 EURO A TVA/UTILAJ

DISLOCARE 0 EURO


275 EURO + TVA/UTILAJ

DISLOCARE 0 EURO


275 EURO I- TVAvtOJIȘV: DISLOCARF4ptURO

275 EURO 4 TVÂ?T!TI;|YaJ ■///A1 o o rît h m

l< U Hiul S3


5. C ALGORLTHM RES1DENTIAL S3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


ISA                     -      1


Camerele (3, C4, C5, Sector 3,


06,07,2018


DESJGN S.R.L.

ĂR G COMP ACT SRLI


[SUPLIMENTARE ÎNCIHRIERE ) î)iSL()CARE 0 EURO

NACELE PENTRU LUCRU LA j

ÎNĂLȚIME                 I          _____

CONTRAC’T CADRU DE......¥.150,00 LEI FĂRĂ TVA

EXECUȚIE - MONTAJ

CABINE HPL, LUCRĂRI DE

DEBITARE, PLACARE,

COMPARTIMENTARE,

TRANSPORT MATERIALE SI


06,07.2018


BLACK SEA

SUPPLIERS S.R.L.


ACCESORII _ _____

contract’ de'furnizare'" PRODUSE/ECHIPAMENTE CE ANEXA CTR.


PREȚUL STABILII1 IN

COMENZILE EMISE DE

CĂTRE BENEFICIAR SI

ACCEPTATE DE


09.07.2018


BLACK’SEa"" CONTRACT DE FURNIZARE

SUPPLIERS S.R.L.     PRODUSE/ECHIPAMENTE CF

ANEXA CTR.

FURNIZOR___

PREȚUL STABILIT IN COMENZILE EMISE DE

CĂTRE BENEFICIAR SI ACCEPTATE DE


09.07.2018


pnTide7\l¥răns

S.R.L


AA NR. 1 PRELUNGIRE CTR

DE ÎNCHIRIERE UTILAJE

SAU MIJLOACE DE


FURNIZOR_____

PRELUNGIRE DURATĂ


TRANSPORT PENTRU

11.07.2018


p2.O7.’20Î8.....

13.073018   |


ALGORITIIM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.


CSM LEADER

CONSTRUCT S.R.L.


FRONT LINE

BUSINESS S.R.L.


CONSTRUCȚII _____

AA NR.l’ LA CTR Î)E CESIUNE 08.06.2017 ÎN EXECUTAREA

CONTRACTULUI DE CESIUNUE ALGORITIIM

CONSTRUCȚII S3 S.R.L. VA PLĂTI PENTRU ALGORITIIM RESIDENTIALS3S.R.L. PLATĂ DREPTURILOR SALARI ALE EFECTUATE DE ALGORITIIM RESIDENT1AL S3 S.R.L. PENTRU OBIECTIVUL HALA LAMINOR

MANO P E R?f ȘA PA MECANIZATĂ CLASICĂ GR MEDIE 6-18 CM .............

PRESTATORUL SE* OBLIGĂ......

SĂ PRESTEZE

BENEFICIARULUI

URMĂT()AREI.E SERVICII:


COMPLETARE CTR CESIUNE PLATA SALAR ÎI EFECTUATE DE ALG

RESID9.667,561 .EI CU T.VA.


6.542,00 LEI+T.V.A.


■ îo.(r.2(H8

;

t

j

: 20,07.2018


TRANSPORTUL.

FURNIZAREA Șl MONTAJUL î BALUSTRADELOR DE INOX

PAN PRODCOM S.R.L. \ FURMZVRF USA INTERIOR

; DIN LEMN CU GEAM/FĂRĂ

; GE \M; MÂNER INOX: CILINDRU DE SIGURAN ȚĂ

! CU TREI CHEI

INTERNET Șl........‘^CEDAREA' FOLOSINȚEI CU


Âlgorîthm

- Oi. -niiaf S3 s.R.t


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


-••x

' 1.'. '

t(f «erijat'

ISO 0001:200$


’i ......-‘A! ■•■

Uf                 ÎSV..S?          '<' .               •

••: 3     1:!. J 4 CU? A :;'• 4 •'•' -!Z4


TEHNOLOGIE S3

S.R.L.


25.07.2018


25.07.2018


25.07.2018


01.08.2018


’ Î4Ă8.2dl~8


23.08.2018


24.08.2018


28.08.2018


31.08.2018


IMPULS-LEASING

ROMAN1A LF.N. S.A Tnternet ”sT'

TEHNOLOGIE S3 S.ILL.

ÎNTERiNTrĂSI..................

TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

ITS3_ ________

MLI ANGI S.R.L.


MM ANG1 S.R.L.


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


FlITLUI GRATUIT A

| MIJLOACELOR TEHNICE

| COjNFORM ANEXMCU NR. 1

.....nNAN1\\REĂĂ'NĂ4E(;iAÎDE’

LEASING FINANCIAR____

.....ACORD DE REzFlIERE


10.915,79 EURO CU T.V.A


CORADI CAR CLUB

S.R.L.          _____

OPS3- ORDINE SI

I PROTECȚIE S3 S.R.L.

I

!

I


AA2 DIN 12.07.2018 LA CTR NR

19/11.06.2018

modificare: durată

CONTRACT______

AA NR.3

PRELUNGIRE CTR DE

SERVICII TRANSPORT AUTO

NR 35 DIN 23.08.2017 PANA LA 3L 12.2018

AA NR.4 T,Ă~CfR DE SERViCI I

TRANSPORT AUTO NR 35 DIN 23.08.2017

MODIFICARE PREȚ-

PLĂTI TORI DE T.V.A.____

INCÎHRÎERE UTILAJ


(PRELUNG IRE Dl J'RATA

CTR


425 LEJ/ZIA.D.P.B. S.A


SERVICII DE CURĂȚENIE SI IGIENIZARE IN INCINTA SCOLI! NICOLAE LAB1S DIN

STR. FIRIDEI NR.2,

BUCUREȘTI, SECTOR 3 a"a NR.4 REDUCERE NR

CAMERE


7200 LEI (6 LET/MP x 1200 MP) LA CARE SE ADAUG \ T.V.A.

8568 LEI CU T.V.A.


OPS3-ORDINE SI

PROTECȚIE S3 S.R.L.


i

î

I

31.08.2018 I 1


03.09.2018


LABORATORUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI S.A.

AhTsUROAIĂA

GABRIELA PFA


PRESTATORUL SE OBLIGĂ

SĂ PRESTEZE "SERVICII DE

PAZĂ Șl INTERVENȚIE”

PENTRU OBIECTIVELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”L1VIU REBREANU” NR21 SI

| Ș;COA1 A GȚM NAZIALĂ NRjS 1

| A A NR.2

| PRELUNGIRE CTR

PRELEVĂRI PROBE BETON


108.710,78 LEI INCLUSIV

TVA

SC 21

SCSI

15,60 LEI FARA TVA/ORA


TOTAL 35.000 PLUS TVA


05.09.2018


; TOTAL HEATS.R.I


ASKRIRAREA DE CĂTRE......

PREȘ TA POR A SERVICIILOR DE EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

FIRNÎZORUL Se"6bTJGA S V

FURNIZEZE Șl SĂ MONTEZE

SISTEM DEGIVRARE____

Aa’1 LaĂTR1475~Î)IN

11.04.2018

ÎNCHIRIERE UTILAJE


600 LEI


18.818,18 LEI CU TVA


BU D)(’) j<XC A.\<TOR^<

! 642 - 100 LE1/ORA 74 .

* PICON AFEREiN22^GfAc5"A

I 80.00 LEI/OlA


MINI ÎNCĂRCĂTORSediul Social; București, Calea Vitan nr. 242, Parter,;^-Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


05.09.2018


05.09.2018


07.09.2018


07.09.2018


10.09.2018


14.09.2018


20.09.2018


02.10.2018


05.10.2018


05J0.201S


INTERNET SI

TEHNOLOGIE S3

S.R.L.


IMPULS-LEASING

ROMANȚA LF.N. S.A.


A.D.P.B. S.A


U.M. 0407 CENTRUL

NATIONAL PENTRU

SECURITSTE LA

INCENDIU SI

PROTECȚIE CIVILA


ORANGE ROMANIA

S.A, ___ _

a'd.p,b.~s.ă7"“


CRH CIMENT

(ROMANIA) S.A.


ALGORITILM

CONSTRUCȚII S3

S.R.L.

ADMINISTRARE "

ACTIVE S3 S.R.L.


ALGORITILM

CONSTRUCȚII S3

S.R.L.

ADMINISTRARE

ACTIVE SECTOR 3

S.R.L.


AA NR. 3/16.08.2018 LA CTR. NR. 19/1 1.06.2018 SUPLIMENTARE CANTITĂȚI

DIN CONTRACTUL "INSTALAȚII DE CURENȚI SLABI"____

FINANȚAREA", IN REGIM DE

LEASING FINANCIAR


EXECUTAREA DE CĂTRE PRESTATOR IN FOLOSUL BENEFICIARULUI A. LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN ANEXA CE FACE PARTE INTEGRANTA DIN CTR (DEFRIȘARE, TOALETARE, SCOATERE RADACIN1Ț prestatorul se dÎMâG SA EFECTUEZE ANALIZAREA CERERII SI A DOC U3IENTATIEI AFERENTE DEPUSE IN VEDEREA A_UTOR1ZA_RII______

'OFFICE NET 14 '  ' ~ ’


EXECUTANTUL SE OBLIGA SA EFECTUEZE LUCRĂRILE PREVĂZUTE IN OFERTA

CARE FACE PARTE

INTEGRANTA DIN CTR -

CĂMIN C8 BD

_EN ER(; ETI CI ENIIX) R__

ftjîlntzareȚoo mc

BETOANE SI PRESTARE DE SERVICII SPECIFICE CF

ANEXA NR 1

" 'Închirierea utîlaJelor ' DESCRISE IN OFERTELE

| CARE FAC PARTE DIN 0772 CONTRACT CADRU'DE..........

FURNIZARE

! BETON7EMULSIE CATIONICA " VÂNZAREA SI ‘Î JVRAREA DE

i REZIDURl CONCASATE DE

I BETON DIN DEMOLĂRI

' r AA NR 2 LA CTR NR 2 DIN

’ 2842.2017

s REDUCERE SPAȚIU SEDIU


60.00

* PREȚ FARA TVA, CU DESERVENT, FARA

COMBUSTIBIL, PT MIN l

ORE supTjmentare'

CANTITATI


15.473,28 CU TVA AVANS 20%

528.50 EURO CU

TVA/LUNA

CF.


ANRXA CȚJhT


.7


784,14 LEI CU TVA


14 EURO/LUNA FARA TVA


ANEXA CTR


! PRETURI CFANEXA


J

' ! PREȚ CF ANEXA

!

ș

Ș                                       __                            ______

35 LEI/MC’- faratva '

!               //v r          A

s                         // <x'-                  '-y v


09.10.2018


09JO".20Î8


09.10.2018


15.10.2018


24.10.2018


26.10.2018


AMV GRUP

CONSTRUCT S.R.L.


DELTA ANTREPRIZA

DE CONSTRUCȚII SI

MONTAJ 93 S.R.L.


ROMSTAL IMPEX

S.R.L.


MORETT1 DESIGN

S.R.L.


ADPB S.A.


TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.


DEPOZITUL DE

SCHELE S.R.L.


TOPANEL

PRODUCTION PANELS S.A.


i

i

i DELTA AN TREPRIZA

‘ DE CONSTRUCȚII SI

■ MONTAJ 93 S.R.L.


| VITAN

| F U RNi ZO R UI ?SE OBLIG A S A

I FURNIZEZE, RESPECTIV SA

VANDA SI SA LIVREZE

URMĂTOARELE: MAȘINA DE

CAROTAT- 1 BUC,

CAROTA I) 60 MM - I BUC

CAROTA D 110 MM - 1 BUC

CAROTA D 160 MM-BUC

'' AA NR.2 LA CTR 44 DIN

26.09.2017

DIMINUARE PREȚ CTR CU

CONTRAVALOAREA

SERVICIULUI DE

ASIGURARE A MACARALEI

UTILIZATA PENTRU

MONTAJUL

PREFABRICATELOR,

SWERVICIU CE NU POATE FI

INDEP LI NIT DE PRESTATOR

~ ACORD COMERCIAL

VANZAREA DE PRODUSE


CTR PRESTĂRI SERVICII CONSULTANTA PENTRU AMENAJARI INTERIOARE SI DESIGN INTERIOR__

AA NR 5 IA CTR NR.”       ”

1574/17.04.2018 ÎNCHIRIERE

CAMERE _  ________

CONTRACT DEVaNZARE’’ CUMPĂRARE


CTR. DE ÎNCHIRIERE


CTR VANZARE CUMPĂRARE


ARA


8.000 LEI CU TVA


VALOARE ESTIMATA

PANA LA 31.12.2018 50.000 LEI FARA TVA

16.500 INCLUSIV TVA


PRELUNGIRE CONTRACT


PANOU ACOPERIȘ -45.912,65 EURO

ȘURUB AUTOFORANT 1.800 EURO

CĂLĂREȚI - 600 EURO

TRANSPORT - 1645 EUR()

ÎNCHIRIERE 200 BUC

PLACA DOKA

5 EURO/MP/2 SAPTAMAX + TVA - IN TOTAL 1000 EURO/2 SAPT + TVA PT 3

COFRARI

VAL'TOTALA IN LEI 5.904,78 LEI CU TALA^

PANOU ACOPERIȘ --

52.483,20 EURO

ȘURUB AUTOFORANT 6M

EURO

TRANSPORT - 1175 EURO 32.499,76 LEI Cri LX.

TVA       3S3'


200.000 LEI


06.1 1.2018

HALE


ACTIVE SECTOR 3 S.RJL.

TERM ÎNDL'STRIaY; ~ DISTRIBUTION S.R.L.


Ă77GORlTlIM12ESfDENTIAL j

S3 S.R.L.                         J

CTR EXECUȚIE IAJCRĂRI ' ~ 1


07.1 1.2018

I IA 1 .E


07.11.2018


09.11.2018


09.11.2018


12.11.2018


12.11.2018


15,11.2018


16.1 1.2018


19.11,2018


MCA SEL S.R.I


METAL CIUPY

DESIGN S.R.L.


BOGART S.R.L.


AS3-ADMINISTRARE

STRĂZI S3 S.R.L.


A.D.P.B. S.A


WATER SUPPLY

S.R.L.


TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.

topanel........

PRODUCTION

PANELS S.A.


ROM STAL UIEX S.R.L.

f

J UFTTEC UTILAJE

[ DE RIDICAT S.R.L.


FURNIZORUL SE OBLIGA S.A LIVREZE SI SA INSTALEZE PRODUSELE:

USA DE GARAJ SECȚIONATA INDUSTRIALA_______

C IR EXECUȚIE LUCRĂRI


CONTRACT DE VANZARE

CUMPĂRARE


CONTRACT DE LUCRĂRI


AANR2 LA CTR DE

EXECUȚIE LUCRĂRI NR 3730/14.09.2019    _ ____

INC I1IRlEREA DE C O FRAJE, ACCESORII SI MIJLOACE DE GRUPAJ SI VANZAREA DE MATERIALE CONSUMABILE


VANZARE/LIVRARE PANOU

PERETE TOP WALL

TRANSPORT ____

AA NR.'l I A CTR DE ........

VANZARE - CUMPĂRARE NR 659 DIN 29.10.2018

SUPLUIENTARE CANTITĂȚI

’ ANEXA î A ACORDUL .......

COMERCIAL


CTR DE ÎNCHIRIERE

MAN1TOU MT 1840


INST AI .ATI I INC A1 /ZI R F

PRIN PARDOSEALA 576

MP

79,922,30CU TVA _____

USA DE GARAJ 15A35,97

EUR


MONTARE SCHELET METALIC

VAL TOTALA

117.855 LEI CU TVA

PLACA OSB 3,10 MM,

11.000 MP

25.520 LEI PLUS TVA

2,32 LEI/MP PLUS TVA


DEMOLĂRI SI SPARG ER‘

ALE BETONULUI 41.424, ’2

LEI CU TVA___

PRELUNGIRE DURATĂ

CTR


VALOARE MATERIALE

FARA TVA

43.515,35

CHIRIE

L84936

SUPRAFAȚA 162 MP'


4.006,25 EURO PLUS TVA

. i


5.687,20 EURO FARA TVA

PANOU ACOPERIȘ


ACORDAREA UNUI

PLAFON DE CREDIT SI/SAU A UNUI TERMEN DE PLATA

200 EURO/CUR.ASĂTfVA


METAL CIUPY

DESIGN S.R.L.

i

>

i

■ WATER SUPPLY

i S.R.L.

Fug aiNSTRUCT 2000 i

J S.R.L......              .


EXEClTANTULSE OBLIGA SA PROIECTEZE,

CONFECȚIONEZE SI SA

MONTEZE CONFECȚII

METALICE

ÎNCHIRIERE FOARFECĂ.....

ELECTRICA 10 M INALTIME

LIVRARE SI MONTARE ......

FERESTRE PVC


209.516.86 CU TVA

CONFECȚII METALICE

29.000KGAI o o rit h m

Pesiih nti.il S3 • n.


S\C ALGOREHEM RES1DENTIAL S 3 SRL

Sediid Social: BucuresIi, Calea V it an nr, 242, Parter,


Ml ■■

?*10 1-1      3i m i 9*4&A< ■■■:■ < * : •'>0'•’


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


i

i 28.11.2018

ț

t

I ................

03.! 2.2018


05.12.2018


05.12.2018


05.12.2018


06.12.2018


06.12.2018


17.12.2018


18.12.2018


TOPANEL PRODUC'TION [ PANELS S.A.

Ă.D.P.B. S.A.


ALLIANCE POWER

S.R.L.


METAL CIUPY

DESIGN S.R.L.


METAL CIUPY

DESIGN S.R.L.


'TERM INDUSTRIAL DISTRIBUTION S.R.L.


TERM INDUSTRIAL

D1STRIBUTION S.R.L.


ADMINISTRARE

ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.


MC/\ SELL S.R.L.


TERM INDUSTRIAL

DISTR1BUTION S.R.l


i

AA NR 2 LA CTR NR 659 DIN

24.10.2018


AA NR 6 IA CTR NR 1574 DIN 17.04.2018 ÎNCHIRIERE CAMERE _   __

PRESTĂRI[SERVICII EXECUTANTEI. SE OBLIGA SA ASIGURE BENEFICIARULUI URMĂTOARELE SERVICII: EXECUȚIE INSTALAȚII ELECTRICE CONFORM OFERTA DE PREȚ NR 4368 DIN 27.1L20I8____

AA NR 1 LA CTR NR. 42 DIN 19.11.2018


CTR DE LUCRĂRI


CTR EXECUȚIE LUCRĂRI EXECUTANTUL SE OBLIGA SA EFECTUEZE LUCRĂRILE DE INSTALAȚII TERMICE "CENTRALA TERMICA CU

FUNCȚIONARE PE COMBUSTIBIL SOLID"__

CTR DE EXECUȚIE LUCRĂRI

EXECUTANTUL SE OBLIGA SA EFECTUEZE LUCRĂRILE

DE INSTALAȚII TERMICE "ÎNCĂLZIRE PRIN parjdoseala" ___ __ ^FURNIZORUL URMEAZA SA

VANDA SI SA LIVREZE PRODUSELE SOLICITARE DE

ACHIZITOR PENTRU OBIECTUL DE INVESTIT!! CREȘTEREA CAPACITATH

DE STAȚIONARE SI MOBILITATE A PARCULUI

AUTO DECEBAL-

PREFABRICATE

(NR CTR 50)


CTR DE FURNIZARE

LIVRAREA SI INSTALAREA MĂRFURILOR CE FAC

OBIECTUL CONTRACTULUI

- OS! SECȚIONATE


[ i

! 1

Ș

; AA NR 1 EA CTR DE

EXECUȚIE LUCRĂRI NR 47


i 16.053,10 LEI CU TVA

7355 EURO F A R A TVA


SUPLIM ENTARE CAM ER ESUPLIMENTARE

CANTITATE CU 3000 KG


MONTAJ 2000 MP

PANOURI SANDWICH

42.092,58


211.659,30 CU TVA


103.752,77 LEI CU TVA


CE ANEX A


AVANS 100%

18.981.75 LEI C l

SG SA \

..........................................

PREIA^T7IRICp7%VFXv


VJN


CONTRACT _ Vfl. 2' .As c (j vls YCDIN 06.12.2018......... .

21.12.2018

ALLIANCE POWER

A A NR 1

S.R.L.

LA CTR DE PRESTĂRI

SERVICII NR. 27/05.12.2018;

21,12,2018

A.D.P.B. S.A.

AA NR7 IA CTR NR

1574/17.04.2018 îNCIIIR1ERE

CAMERE

SUPLIMENTARE

CANTITATI

SUPLIMENTARE CAMERE

Algorithm Rcsidcntial S3 S.R.L. respectă U.C.L.S3 nr. 614 / 27.11.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societăți la care Sectorul 3 al Municipiului ihicurești, este asociat unic / majoritar, necesa/s realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 și H.C.L.S.3 nr. 681/ 28.12.2017 prin care x-au modificat titlul H.C.LS.3 nr. 614 /27.11.2017, ari. I si ari. 2, precum și Anexa acestei hotărâri.

6. VIZIUNE

Societatea Algorithm Residcndai S3 S.R.L. se concentrează pe realizarea de repere ce conduc spre o dezvoltare armonioasă și durabilă a comunităților în care intervenim.

De asemenea, viziunea companiei noastre a fost, încă de la început, de a se îndrepta spre realizarea de lucrări de anvergură de înaltă calitate, care să aducă o certă valoare în procesul de modernizare a societății. drept pentru care a sesizat atât necesitatea, cât și oportunitatea de a integra servicii diverse și o gamă largă de activități ce compun lanțul valoric al unui proiect.

6.LPunctele tari:

Resurse li nanei are - flux de numerar stabil în etape incipiente ale ac ti vi tați i: Clientul principal - Primăria Sectorului 3:

Viteza de reacție decizdonală la modificarea de produse în mediul intern; Resurse umane calificate.


 • 6.2.Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția:

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor:

Contractarea de clienți nou.

 • 6.3. Oportunități:

Eidelizarea eiienților:

Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri.

 • 6.4.Amemiițărî:

Schimbarea cadrului legislalix poate suprima cctixiiatca societății:

Intrarea intr-o perioadă de recesiune economică la nbcl național sau internațional: Creșterea prețurilor materialelor de construcții.


goHthm    S.CALGORlTH^l RESIDENT1ALS3SRL

p.< tmm sa ,        Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele (3, C4, C5, Sector 3.                 ■

fi

l

7.STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

idcca înființării firmei a pornit de la problemele întâmpinate1 de către locuitorii Sectorului 3 privind lipsa de locuințe. Societatea se axează pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru armajații societății, iar pe dc altă parte, armonizarea practicilor manageriale și dc administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

7.1 Societatea Algonthm Rcsidential 83 S.RJ


arc Ia bază următoarele linii directoare:


’ îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;

e realizarea îmbunătățirii succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții. utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții:

 • *   menținerea și îmbunătățirea politicii de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

 • *   transparență și comunicare:

6 stabilitate și motivare - angajați! sunt motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, este menținut un climat organizațional favorabil performanțeitacces direct la informație - societatea furnizează informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară si rezultatele economice ale societății, cu privire Ia obiectivele de

 • *   dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public;

 • *   nediscriminare - toate aceste linii directoare sunt 11 respectate de administratori, manageri și personalul societății, astfel încât alinierea Ia standardele și criteriile de guxernanță corporativă să se realizeze rapid și complet:

7.2.Principii strategice

Societatea Algorithm Rcsidential 83 SJ2.E. este o companie modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

îmbinarea profitabilității economice eu interesul cetățeanului/elicntului, societatea promovează o abordare echilibrată între politica de rclmanțurc și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății <ă se reileete și în gradul dc satisfacere a cetățeni lor'cl iernilor:

iaiilp|V$^ <Ă

v CA .xA <!! ’-V xZA       3-j

-ț/..


preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, olfrindu-lc slabi li îtxmarc profesională șt libertate de exprimare. utilizând profesionalismul angaj experiența dobândita de aceștia în cadru! ■ucictățm                             Dq

A

xyx -

vA y-is

A. I o o rit H m

n i..-.? -.i. î < i 1mm s3 -

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL            A

<-l      Sediul Social: București, (/alea Vitan nr. 242, Parter, ,vpz,,/.. 2'4 .'/■/, .■ '

(îimcrde ('3, ('4, (5. Sector 3.

8 atragerea de investiții dc la bugetul local. pentru realizarea de noi obiective; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli mullianuale anuale realiste, cu defalcare. prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor:

7.3.Obiectivele generale ale Consiliului de Administrație sunt:

asigurarea serviciilor la un nivel cat mai ridicat. în condiții de siguranță, pentru- un mediu curat și asigurarea unui profit asumat prin bugetul de venituri și cheltuieli;

îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii Sectorului 3 și nu numai.

înțelegerea și îndeplinirea cerințelor partenerilor; realizarea de proiecte ce respectă cele mai înalte standarde de calitate, luând în calcul complexitatea provocărilor întâlnite pe parcursul dezvoltării lucrărilor.

Societatea colaborează îndeaproape cu beneficiarii și partenerii săi strategici pentru a oferi soluții optimizate ce acopera toate fazele unui proiect, în virtutea respectării specificațiilor legate de durata de execuție, buget, calitate și sustenabilitote.

Avem ca scop dezvoltarea de relații pe termen lung atât cu beneficiarii, cât și cu furnizorii noștri, bazând tu ne pe respect reciproc, etica în afaceri și încredere.

8.TRANSPARENȚĂ

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L. S3 nr. 121 din 28.03.2019 privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională. Astfel pc pagina de internet huo://\v\vw.constructiis3.ro/ sunt publicate toate informațiile referitore la cheltuieli, facturi, contracte, personal, membri C.A. și orice altă informație care poate prezenta interes public.

S,C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL |g)

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


9.CONCLUZH

Pe baza celor prezentate mai sus, pe parcursul anului 2018, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile conform Contractului de Mandat și obiectivelor stabilite prin indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Prezentul Raport de Activitate a fost aprobat de membrii Consiliului de Administrație în ședința ordinară din data de 28.03.2019.


INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI               |

NEFINANCIARI

Societatea Algorithm

Residențial S3 SRL

Flux de numerar

Cost

Datorie

Investiții

Venituri

Politici social-guvern îi meu ta le

r

Calitate

servicii/produse

.Satisfacția

dienților

Guvernanta

Corporativă

Indicator

de performant

â asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

(fost per angajare

Raportul d a tonica pi tai proprii

Timpul pentru pragul dc rentabilitate

C)

Rata de creștere a veniturilor

Egalitatea dc sanse

C')

Procent restituit din garamntia de buna execuție

Recomandare pozitiva

Gradul de implementare a prevederilor legislației prhind guvernanta corporativa

....

i-ormcîa de calev' indicator

(Facturi

r.. tan.c-

lucian lv';:le>

Cheltuieli angajari nop

Număr angaiari no:

(l etal datorii/ Capital propriii) x 100

(Venituri actual e-Ve imuri anterioare)/

Venituri imterimire x 1 m)

ST- studentă SO-someri; PD-perscoane cu dizabi Simți

(Suma restituita per contract/ Suma totala per contract) x

IpO

(Nr.

Recomandări pozitive/ Nr. fotul rceomimda;;) x

1 D'l

tNumar răspunsuri aiamaiive/ Nrimai total imrebarit x jfl!)

î     imiictuor dv nerlbrmama

Ici

%

mii

%

nun iar persoane

■?O

' 1 inia indicator de performanta

piamticul - cumul nn 1 ■+ ^em 2 2018

2i",

251)

83%

5

-25%.

3(ST). 4(Si». 2(PD)

40%

8%

(4)‘ ■>

|      Nivd indicator rc.lizat la

21 .12.2%F

2.41%

104.41

1.56%

4

3w.l9%

4(ST). 2(SO). I(PD)

NOT APPL1CABLE

!(«)%>

10(1%.

i îRSERV \ Hi

ÎNDEPLINII

INDEP1 ÎN1T

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

N El N DE PLINIT

NOTAPPL1CABLE

ÎNDEPLINIT

îndeplinit |

1 impui pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca o întreprindere publica sa atiunga pragul de rentabilitate a investițiilor sale intr-un nou produs sau proces. In cazul in care costurile z;ji mart la începui. aceasta maximi ajuta la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

ț “ % Indicatorul de pol bici social guvernamentale este un clement de lichiditate cu privire la egalitatea de gen. munca, sanatale. mediu, etc. Egalitatea de sanse este o condiție necesară pentru indcphnirca obicctr-clor de creștere, ocupare a torței de muncă și coeziune socială. Astfel, a fost considerată ca fiind necesară angajarea unor sludenți(ST), șomeri(SO) și persoane cu diztibilități(PD).ANI XA 2Situație financiara finală aferentă perioadei 01.01,2018-3 I J 2.2018

ALGORH'HM lUMIOENTIAl S3S.R.L.

în perioada 0 L01.201 8-3 1.12,2018 s-an înregistrat Cheltuieli totale de 11.568.456,00 lei și Venituri totale de 11.810.867,00 lei.

Pentru anul 2018. din profitul net de 242.402,00 lei înregistrat, se recuperează pierderea din anul 2017 și se constituie rezervă legală de 12.120,09 lei. Aceste dale sunt conform bilanțului contabil al anului 2018.

Situații financiare lunare

Situația cheltuielilor totale și veniturilor totale repartizate pe luni

TOTAL CHELTUIELI

TOTAL VENITURI

SEMESTRUL 1

3.839.052,00

2.518.874,00

SEMESTRUL 2

7.729.413,00

9.291,993,00

TOTAL (lei)

11.568.465,00

11.810.867,00

Situația cheltuielilor și veniturilor detaliate pe categorii de cheltuieli și venituri

1, Cheltuieli

Cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

SEMESTRUL 1

3.832.031,00

0,00

SEMESTRUL 2

7.728.545,00

880,00

TOTAL (Iei)

11.560.576,00

880,00

2. Venituri

Venituri din exploatare

Venituri financiare

SEMESTRUL 1

2.517.556,00

1.318,00

SEMESTRUL 2

9.273.860,00

18.133,00

TOTAL (lei)

JL791.416____________________

19.451,00
Mpp/ c u R eXMAN/LUNA

^R.SALAR.

ZENIT NET

SHELT.BUGET '

ZENIT BRUT "

:D.HAND    <

:helt .soc

1.2018

SALARIAT!

56

151,703

106,235

257,938

0

C.A

7

15200

10782

25,982

0

TOTAL

63

166,903

117017

283,920

6,372

0

6,372

11.2018

SALAR (ATI

59

166,454

114,801

281,255

3800

C.A

7

15200

10782

25,982

0

TOTAL

66

181,654

125583

307,237

6,867

3800

10,667

(11.2018

SALARIATI

59

180,225

125,546

305,771

3800

C.A

7

15200

10782

25,982

0

TOTAL

66

195,425

136328

331,753

7,403

3800

11,203

IV.. 2018

SALARIATI

66

171,948

118,661

290,609

3800

CA

7

15200

10782

25,982

0

TOTAL

73

187,148

129443

316,591

7,073

3800

10,873

V "*18

SALARIATI

82

209,664

144,533

354,197

3800

C.A

7

15200

10782

25,982

0

TOTAL

89

224,864

155315

380,179

8,510

3800

12,310

VL.2018

SALARIATI

87

220,159

152,362

372,521

3600

C.A

7

15200

10782

25,982

0

TOTAL

94

235,359

163144

398,503

8,883

3600

12,483

VH.,2018

SALARIAT!

81

205,499

140,659

346,158

3800

C.A

7

15200

10782

25,982

0

TOTAL

88

220,699

151441

372,140

3,201

3800

12,001

VI1L.2018

SALARIATI

81

211,696

145,979

357,675

3591

C.A

7

15200

10782

25,982

0

TOTAL

88

226,896

156761

383,657

8/03

3591

11,994

IX. 2018

SALARIATI

79

209,146

145,4121       354,558

3553

C.A

7

15200

10782

25,982

0

TOTAL

86

224,346

156194

380,540

8,416

3553

11,969

X.2018

SALARIATI

78

215,850

151,485

367,335

3629

C.A

7

15200

10782

25,982

0

TO l'AL

85

231,050

162267

393,317

8,815

3629

12,444

XI.2018

SALARIATI

80

225,062

156,765

381,827

3496

C.A

1

15200

10782

25,982

C

TOTAL

87

240,262

167547

407,SOS

9,011

3496

12,507

XIL2018

SALARIATI

81

209,332

145,884

355,216

3648

C.A

7

16673

11827

28,SOC

(

TOTAL

86

226,003

157711

383,71c

8,4 6(

364E

12,114

1OTAL SALARIATI

2,376,738

1,648,322

4,025,060

TOTAL C.A

183873

130429

314302

TOTAL GENERAL

2,560,611

1,778,751

4,339,362

96,420

40,517

136,937

TOTAL HNAL

4,476,2.99


/N7Oc z

A/t54C£(X

Al gd rit h m

R<         i Liui S3 <■.

tMeerR s>v. iț,

-HQLS 3 rnh.          W


PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU AN'UL 2019

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.


Lozinschi Adrian,

Membru al Consiliului de Administrație;

Gherghe Florian,

Membru al Consiliului de Administrație;

Cri stea Valorică,

Membru al Consiliului de Administrație;

Banta Sorin Adrian,

Membru în Consiliul de Administrație;

It'rim Lăcrămioara Marin,

Membru în Consiliul de Administrație;

Măgureanu Emilia Carmen.

Membru în Consiliul de Adminislarție.
FaLGQr/Th^ h res;dent.jal s


Algdrîthm

Residentia! S3 s.r.l.


5.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Ot

QHSAS       :?13U •'


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.      / /" \      5

VaIj

 • A. DATE GENERALE

 • 1) Denumirea societății: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3,

 • 2) Nr. înmatriculare: Ia Oficiul Registrului Comerțului: Societatea este înregistrată la Registrul

Comerțului cu nr. J40/ 5481/ 2018, având C.I.f. RO 37409960

 • 3) Tipul de activitate: prestări servicii - în domeniul construcțiilor.

 • 4) Obiectul de activitate: Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- 4120.

 • 5) Natura capitalului: La 26.11.2018 capitalul social total subscris și vărsat al societății este 142.000.000 lei, aport numerar.

Capitalul social este divizat în 28.400 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei subscris și vărsat în numerar de Asociate după cum urmează, 141.900.000 lei corespunzător unui număr de 28,380 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Participarea la profit și pierderi a ^Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,930% și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de 0.070%

6) Asociați, acționari principali

Numele și prenumele/Denumire

Domiciliu / sediul societății

Pondere în Capital social

Consiliu Local Sector 3

Calea Dudești nr.191, sector 3

București

99,934%

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Calea Vitan nr.242. Parter, Camera 6, Sector 3, București

0.060%

Persoană de contact: Panait Radu Alin - Președinte Consiliul de Administrație

 • 7) Forma juridică și un scurt istoric de la data înființării, cu menționarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.

Algorithm Residential S3 S.R.L. s-a înființat în aprilie 2017, ca societate cu răspundere limitată, în scopul de a dezvolta activități în domeniul construcțiilor civile care să aibă drept finalitate creșterea gradului de mulțumire al locuitorilor sectorului 3.

Misiunea firmei este de a oferi soluții complete în ceea ce privește orice tip de lucrări pentru construcții civile și industriale.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri. Acesta este condus de președinte, care coordonează activitatea de administrare. Mandatul confef^țfȘmembrilor Consiliului de Administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fij&elungit succesiv, pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la Art. 28 alin. (7) din 050.(3^1’^^097'2011. privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.                                      ț

Consiliul de Administrație are ca principală preocupare satisfacerea ciienților săț'prin-ăfiminișțrarea societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.              / / !

..... .......... ................ £ ...........—

£ ■■■•! i '■ Z V'-V:' 'Zj

l         Hz.'

\             s

 • 8) Capitalul social al firmei de la înființare până la finalul anului 2018 este următorul: .

 • 1. H.C.L. S3 nr. 97 din 29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale - 10.000.000 lei;

 • 2.  H.C.L. S3 nr. 223 din 30.05.2017 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată - capital social 8.000.000 lei divizat în 1.600 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 de lei constituit prin aport în numerar de către asociatul unic, societatea Algorithm Residential;

 • 3. H.C.L. S3 nr. 299 din 11.07.2017 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 22.000.000 lei, din care 15.000.000 Iei reprezintă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.;

 • 4.  H.C.L. S3 nr. 05 din 11.01.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului ”Hala Laminor”;

 • 5. H.C.L. S3 nr. 403 din 31.08.2018 privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu 50.000.000 lei, sumă necesară lucrărilor dc execuție a parcării subterane și a circulațiilor aferente la obiectivul ”Hala Laminor”;

 • 6.  H.C.L. S3 nr. 538 din 15,11.2018 privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 10,000.000 lei, în vederea achiziției de utilaje, materiale, contractarea de forță de muncă, constituirea de garanții de bună execuție, în vederea demarării lucrărilor la următoarele obiective:

"Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, 07 - Oolegiul Tehnic "Mihai Bravu”; „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona DecebaTj "Lucrări de investiții la Bloc 05 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ’ 'A nghel Saligny ",

Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investișii Corp O Colegiul Tehnic Anghel Saligny

 • 7. H.C.L. S3 nr. 586 din 19.12.2018 privind aprobarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vedera majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție al obiectivului ”Hala Laminor”

 • 9) Componența Consiliului de Administrație:

Domnul Panait Radu - Alin - Președintele Consiliului de Administrație; Domnul Lozinschi Adrian - Membru al Consiliului de Administrație;

Domnul Gherghe Florian - Membru al Consiliului de Administrație;

Domnul Cristea Valerică - Membru al Consiliului de Administrație;

Domnul Banță Sorin Adrian - Membru în Consiliul de Administrație: Doamna Ifrim Lăcrămioara Mari a - Membru în Consiliul de Administrație; Doamna Măgureanu Emilia Carmen - Membru în Consiliul de Administrație.

A A\

i I1          „.ori * ' șA 1


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


_* Kr.

-">• [60'9001^008


V- «rtSa'.

jl ..■.■.ISO                  CHSJVS

VA


 • 10) Informații referitoare la locul desfășurării activității: în prezent activitatea firmei se desfășoară la sediul din Calea Vitan Nr. 242, Sector 3, București.

 • 11) Drepturi de proprietate sau de folosință

Firma deține în folosință spații de:

Birouri administrative cu o suprafață de 183 mp. închiriate pentru suma de 6,40 EURO/mp + tva.

 • 12) Litigii

Firma nu a avut și nu are litigii în desfășurare.

 • B. POLITICA RESURSELOR UMANE

Societatea are în prezent (28.03.2019 ) 153 dc angajați, dintre care 33 TESA ( 21 - tehnic, 11 -tesa), în baza organigramei.

CENZORICONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


PREȘEDINTE GA, PANAIT RADU ALIN


| DIRECTOR GENERAL |


4- COMPARTIMENT SSM|

i-țc-ADRU THE. PSl-SITUAiII DE URGENTA


Membru GA.,

Crlstea Valerica


Membru C.A.,


DEPARTAMENT

TEHNIC


DEPARTAMENT

ADMINISTRATIV


CO M PARTS ME NT CQ ]


BIROU ACHIZIȚII


| BIROU CONTABILITATE


Gherghe Fiarian


COMPARTIMENT RESURSE UMANE—-


Membru C.A.,


■ BIROU OFERTARE, DECONTARE,PRODUC TI El


_________________________________ i lozlnsch) Adrian

| COMPARTIMENT MARKETING |--


COMPARTIMENT

APROVIZIONARE


COMPARTIMENT

MECANIZARE


ȘANTIERE


-4-MAGAZII materiale!


4- ȘEFI PUNCT LUCRU |

v--—-L---.

;f-       ȘEFI ECHIPA_______|Membru GA.,


4- PERSONAL MUNCITOR |


Magureanu Emilia Carmen


Membru C.A.,

Ifrim Lacramioara Mana


***


IgdFîthm

11 f S3 srl


Echipele executante sunt formate din 10-20 de muncitori, care se află sub supravegherea atentă a șefilor de șantier.

Societatea desfășoară activități strâns legate de obiectul principal de activitate, respectiv: lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - 4120.

Resursele și competențele intangibile și tangibile ale societății:

 • a) obiectivele stabilite pe parcursul efectuării lucrărilor;


 • b) relațiile cu furnizorii și clienții;

 • c) buna relaționare între departamente;

 • d) echipa de profesioniști cu experiență vastă în domeniul construcțiilor;

c) capacitate relevantă pentru luarea de decizii;

f) echipamente de ultimă generație;

 • C. PERFORMANTA FINANCIARĂ 2019

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor ecoiioniico-fmanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru deslășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 si 2021. buget previzional, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Bugetul dc venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cât maî eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a tinut cont dc prevederile următoarelor reglementari legislative:

L Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

2.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.


Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugețpjui de v^lmp’i și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative A           fi

V
cTrîtlim

R»x>sidentîal S3 s.r.l.


ÎSo'*7Soi:2UU4 OMS AS VW:? -


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 38,090.00 mii lei.


Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare                        37,960.00 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                  130,00 mii lei.

A, Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută, din care:             31,155.00 mii lei,
2, Venituri din vânzarea mărfurilor


5,050.00 mii lei.


3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție


550.00 mii Iei,


4. Alte venituri din exploatare


1,205.00


Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08,2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21). Sector 3. București,

Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal , Sector 3, București,

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București,


Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.


Lucrări de inx’estiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”


Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la „Creșa Trapezului'5*, Sector 3, București.                                                                            /'

Amenajare și dotare Cantina Corp C5.C6 si C7 - Colegiu 1 ehnic „Mi hai Bravu’MV0 =>S.CALG0R1THM RESIDENTIAL S 3 SRL X

■ ..... s

Sediu! Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Lucrări de investiții ia Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr, 1 - Colegiu Tehnic „Anghel Saligny’*

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 30.00 mii lei,

 • 2. Venituri din dobânzi în sumă de           50,00 mii lei,

 • 3.  Alte venituri financiare                         50.00 mii lei.

H. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 36.608,00 mii lei,

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare                 36,555.00 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare                             53.00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 23,331.00 mii lei din care:


 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 18,619.00 mii lei, din care:

~ cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 15,000.00 mii lei,

- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 2,854.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 265.00 mii lei,

cheltuieli privind energia și apa în sumă de 200.00 mii lei și

cheltuieli privind mărfurile în sumă de 300.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 730.00 mii lei din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei.

cheltuieli privind chiriile în sumă de 574.00 mii lei,

cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 100.00 mii lei.

 • c)  Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 3,982.00 mii lei din care:

~ cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 96.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 210.00 mii lei,

 • - cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,

~ cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 61.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,

 • - cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 720.00 mii lei,

  11= .&°X •

  - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mirFeîf


/Hgorîthm

Residontiid S3 s.r.l.

mc

te'

Kr. cflrtEht Ai: 5A1,rș

I so 14 W 7201)4 OBS A S 1 11 v.


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

~ cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 55.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 35.00 mii Iei,

 • - alte cheltuieli în sumă de 2,540.00 mii lei.

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 289.00 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 35,00 mii lei,


 • b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 100.00 mii lei,

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 54.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 100.00 mii lei.

 • 3.  Cheltuieli cu personalul în sumă de 12,265.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 11,700.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 365.00 mii lei,

 • c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 200.00 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 670.00 mii lei, structurate astfel:

 • a)  Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 15.00 mii lei,

 • c) Alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 425.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                       26.00 mii

 • 2.  Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de       12.00 mii

 • 3.  Alte cheltuieli financiare în sumă dc                           15.00 miiAvând în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITFIM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITFIM REZIDENȚIAL S3 S^^gețtțru anul 2019 și a anexelor acestuia.

y,
AI o o rî t K m

Rusidential S3 s.k.l.

III.Rezultatul brut estimat a se realiza în 2019 este 1,482.00 mii Iei

 • D. INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTĂ

Se stabilesc următorii indicatori cheie de performanță pentru Algorithm Residential S 3 S.R.L. :

 • a)   flux de numerar;

 • b)  cost;


 • c)   datorie;

 • d)   investiții;

c) venituri;

f) politici sociale guvernamentale;

g) indicatori de guvernanță corporativă.

 • E. OBIECTIVE DE INVESTIȚII;

 • 1.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 21. Sector 3, București:

- se propune realizarea unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă. în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. In acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P-HE(parțial), care să aibă ca și funcțiune principală o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional interior. Construcția va fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

 • 2.Extinderc Școala Gimnaziala nr, 81, Sector 3, București:

- sc propune construcția unei clădiri în incinta unității de îvățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. In acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P-f2E, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat TâWȘc. cel al școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.                                                    A aO^V

■C-                       ’

03

i7 :

l L\ 1 Va. t

X-.      <■

Ap.V V

 • 3,Amcnajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”:

-obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului și conversia acestuia în cantină. în urma intervențiilor propuse asupra clădirii, corp C5, C6 și C7. din cadrul Colegiului 'tehnic '’Mihai Bravu”. funcțiunea acestuia se va schimba din sală de sport în cantină și sală de mese. Lucrările de reabilitare termică la anvelopa clădirii în scopul creșterii energetice vor respecta prevederile legislației în vigoare.

 • 4. Lucrări de investiții Ia Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”:

- arhitectură: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații sanitare: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

 • 5. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnkc aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”:

~se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

 • 6. Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Creșa Trapezului:

-investiția constă în etajarea clădirii, consolidare, lucrări de modernizare și creșterea eficienței’; energetice. Spațiile necesare administrației, precum și funcțiunile tehnico-gospodărești ’ vor fi comasate pentru a deservi întregul imobil și dispuse pentru o maximizare spațială a imobilului rezultat din extindere; se va realiza un flux independent al personalului pentru funcțiunile de administrație și cu precădere, cele tehnico-gopodărești, și două accese pentru copii, pentru a se putea diferenția pentru învățământ ante preșcolar și preșcolar, în conexiune cu un fîltru-vestiar și cabinet medical cu izolator, pentru verificarea copiilor la acces. Clădirea va fi echipată cu scară exterioară de evacuare în caz de incendiu, deservind etajele 1 și 2 și terasă.

 • 7.Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal:

- parcarea propusă va avea lungimea de aproximativ 550 m și lățimea curentă de aproximativ 17.50 m. exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Prin proiect se propune un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabîlitati și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principaje,_cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsolurfișf216uă.. rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. în cele dodă capete, ale parcării sunt prevăzute rampe circulare ce coboară de la subsolul 1 Ia subsolul 23Tei^mîr care .. urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilan, în Sectorul 3 al Municip^ulitP^... e io                                LAs'.?'

București, situat pe Bd. Decebal. Conform Certificatului de Urbanism 439 din 22.02.2018 emis de Primăria Sectorului 3, terenul face parte din domeniul public al municipiului București prin Administrația Străzilor conform H.C.G.M.B. nr. 254/2008 și dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza H.C.G.M.B. nr. 318/2017 și este amenajat ca bulevard principal care asigură legătură între Piața Muncii și Piața Alba lulia.

8-Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București:

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. în acest sens se propune construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E care să aibă ca funcțiuni principale o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional în interior. Această construcție va fi amplasată pe laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară pe latura opusă.

 • F. VALORI ȘI VIZIUNE

Pentru Algorithm Residential S3 S.R.L. resursa umană reprezintă unul dintre cele mai importante elemente pe care își bazează activitatea. Societatea pune un accent deosebit pe dezvoltarea personalului, fiind dedicată integrării experților în domeniu, precum și a tinerilor cu potențial.

Prin inițiativele educaționale promovăm permanenta perfecționare a echipei, dar și identificarea de noi soluții care să susțină efortul companiei de a livra valoare clienților și comunităților, adaptându-se permanent evoluțiilor sociale și ale domeniului construcțiilor.

Valorile în care societatea crede sunt: profesionalismul echipei, experiența, clienții. piața liberă. Experiența acumulată până în prezent oferă siguranța că societatea poate merge înainte promovând calitatea în tot ceea ce face. Societatea dorește să construiască relații de bună colaborare cu toți clienții, bazate pe încredere și respect față de necesitățile acestora și față de actul i n vesti ți onal. Piața liberă îi permite să colaboreze și, în același timp, să concureze cu firmele de construcții, aplicând metode de lucru moderne și utilizând materiale de calitate.

Obiectivul societății este să ofere soluții optime, de calitate, care să respecte cerințele beneficiarilor, termenul de execuție al construcției și bugetul alocat. Este pregătită să transpună în realitate proiectele cele mai complexe.

Toate acestea le va realiza cu o echipa tehnică bine pregătită, capabilă să aplice tehnologiile și sistemele de lucru la nivel european.

Care este esența afacerii ? Ce anume va genera bani și profit ?

Societatea își propune dezvoltarea unor proiecte complexe de construcții civile și industriale ce exploatează tehnologii eficiente care să asigure realizarea unui produs final de înaltă, calitate, adaptat zonei de impact. în condiții de prezervare a resurselor și de protejare a mediului /'Proiectele companiei noastre se concentrează spre a crea repere, ce conduc la o dezvoltai"eyârmonig^ș^și\j durabilă a comunităților în care intervine.                                            !k • -

AI g o rit K m

Residential S3 s.r.l,

Cine vor fi clienții?

® Primăria Sectorului 3 și instituții subordonate Consiliului Local Sector 3 în proporție de 80%

• Persoane fizice și juridice în proporție de 20%

Punctele tari:

Resurse financiare flux de numerar stabil în etape incipiente ale obiectivelor;

Clientul principal, Primăria Sectorului 3:

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern;

Resurse umane calificate;

Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția;

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor;                     ț ' 1

Contractarea de clienți noi;                                              J -i %

Oportunități:                                                   \ : A X .

Fidelizarea clienților;

Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri;

Amenințări:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional;

Creșterea prețurilor materialelor de construcții;

Principalii furnizori de materiale de construcții sunt firme specializate în acest domeniu, aflate pe raza Municipiului București și nu numai.

Aprovizionarea cu materiale de construcții se realizează de la diverși furnizori consacrați din zonă. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate, stadiul și fazele de lucru al obiectivului care urmează a se construi.

Aprovizionarea materialelor de construcții de volum mare, respectiv cărămidă, ciment, pietriș, ctc. sunt livrate direct de către firmele furnizoare, iar materialele de volum mic (vopsele, adezivi, cuie, șuruburi, etc.) se pot realiza și cu autovehiculele din proprietatea societății.

Aprovizionarea și procurarea materialelor se va realiza în funcție de etapele de execuție astfel încât să nu existe aglomerări de materiale în șantier.

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de construcții și pentru ridicarea deșeurilor revine personalului desemnat.

Materialele de construcții se vor depozita pe categorii, cu atenție, în spații închise sau deschise, astfel încât să poată fi ușor accesibile, să fie ferite sau protejate de intemperii și să excludă pericolul de accidentare, incendii sau explozii.

Depozitarea se face ți nandu-se seama de dimensiuni și tip de material, ținând seama de pericolul deteriorării, precum și de durata depozitării. Se va asigura accesul la materiale în ordinea achiziționării acestora, pentru a evita perioade mari de staționare și degradare în timp.

Impactul negativ asupra mediului pe termen scurt care se produce inevitabil în timpul lucrărilor de construcție, va fi minimizat printr-o planificare adecvată și aplicarea măsurilor preventive și va fi compensată prin acțiuni de restaurare după finalizarea lucrărilor civile.

Principalele aspecte de mediu ale procesului de construcție și ale activităților de oggmre/intreținere a utilajelor sunt legate de:

pALGORIT^ X

AI g or î t h m

,r «tfWil: 249B X*c'■ ' ISO           OHSA. I M- A


Residervtial S3 s.r.l.

 • •      praful ridicat de pe căile de acces din șantier și cel produs de camioanele transportatoare de materiale;

 • •      ape uzate generate pe șantierul de construcție;

 • •       deșeuri;

 • •      zgomotul produs de utilaje și echipamentele de construcție;

 • •      perturbarea traficului adiacent;

e      contaminarea/poluarea apei și solului prin lucrări de construcții, deșeuri rezultate în urma

activității umane, deversări carburanți și ape uzate etc.

Se vor respecta normele și regulile de protecție și siguranța muncii în vigoare, se va avea grijă de siguranța tuturor persoanelor prezente pe șantier, se va asigura împrejmuirea, paza, supravegherea și iluminarea lucrărilor pe perioada execuției și până la recepția acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor în vigoare.

Pentru eliminarea oricăror accidente de muncă și a consecințelor dăunătoare asupra igienei și sănătății oamenilor, se va lua măsura instruirii personalului muncitor pentru cunoașterea, însușirea și respectarea obligațiilor ce le revin conform normativelor în vigoare.

Se va verifica însușirea fișelor tehnologice de către întreg personalul din execuție, se va asigura procurarea echipamentului de protecție pentru personal - în timpul lucrului - sau de circulație prin șantier - conform normelor SSM în vigoare, se vor monta plăcuțe avertizoare pentru locurile periculoase, se vor executa orice alte lucrări temporare (drum de acces, pasarele, pază, împrejmuiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul de pe șantier) care sunt necesare pentru protecția publicului și a proprietarului terenului adiacent șantierului.

Măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ executantul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute.

Dotarea personalului muncitor este cu scule de mână specifice și cu mașini și utilaje moderne, iar modul de lucru este în acord global pe formație, cu tehnologii clasice și acolo unde este cazul, cu tehnologii uscate (sisteme gips carton, tavane casetate, etc.), unde gradul de finisare o impune.

Comunicarea cu beneficiarii se face prin reprezentanți desemnați și prin administratorul firmei. în interiorul firmei comunicarea se face în scară ierarhică. La încheierea fiecărei lucrări, sau dacă lucrarea este mai mare, la sfârșitul fiecărei luni, se întocmește raportul de lucru, în baza căruia se întocmesc situațiile de lucrări, respectiv caietul de atașament și devizele.

Algorithm Residential S3 S.R.L. asigură securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție, precum și prin înființarea unui serviciu intern de prevenire și protecție.

Imobile existente

în prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din str. Calea Vitan nr. 242, Sector 3; București, unde sunt amplasate birourile administrative.

Principalii clienți

Principalul client al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. este Primăria Sectorului 3, care arc ca obiectiv de investiții, printre altele, unități de învățământ preuniversitar de stat aflat^n^ișpria administrare, un program de modernizare și dezvoltare a bazei materiale, astfel/îricât toți %țevii institutionalizati să beneficieze dc condiții propice de studiu.                        f,

Riscuri majore identificate:                                                          s "

Societatea prezintă riscuri minore, riscuri de piață și indicatori de lichiditate. Așa cum amșpi(fcizat și mai sus, riscurile sunt: schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății?"^

13

Al a o rit hm

Rasidenliai S3 s.r.l


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL VV'      K

WW

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               om/rXrA

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional. Creșterea prețurilor materialelor de construcții

Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite

Firma urmărește să obțină un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta firmei de cea a concurenților sunt legate de calitatea produselor, serviciilor și a termenelelor de execuție

Preocuparea pentru creșterea confortului s~a mărit constant în. ultimii ani, situație reflectată și în producția de plăci pentru pereți și pardoseli și cele din roci ornamentale (marmura, granit), în producția de obiecte sanitare și în cea de tâmplărie cu geam termopan.

Infrastructura

Lucrarea începe cu trasarea construcției, adică încadrarea construcției conform planului de amplasament. Apoi se materializează axele principale ale clădirii, precum și cota +-0.00. St materializează pe teren forma din plan a fundațiilor.

După trasarea construcției, au loc excavați!. săpături; se execută spargerile eventualelor platforme de beton existente și se excavează fundațiile la adâncimea prevăzută în proiect (ultimii 20 cm se sapă manual).

După ajungerea la cota de fundare, inginerul geotehnician stabilește natura terenului de fundare și confirmă dacă este bun de construcție. Se continuă cu turnarea betonului de egalizare, se montează armătura conform planurilor de execuție, se toarnă betonul în talpa de fundație și se execută armătura în elevația fundațiilor și se execută c o fragul elevației pentru turnarea betonului. Se execută umpluturile de pământ în jurul fundațiilor. Se pregătesc și se execută straturile de sub pardoseala parterului: strat pietriș, strat tcrmoizolant. folie polietilen. Se execută armatura pardoselii, cofragul de contur și sc toarnă betonul.

Suprastructura

Se începe cu execuția elementelor verticale: armare, cofrare, betonare. Pe măsură ce se execută elementele verticale, se începe execuția planșcclor în zona unde verticalele sunt terminate: cofrag. armare, betonare. Pentru rapiditate propunem turnarea planșeelor în două etape: după terminarea primei etape se poate începe execuția verticalelor de la etajul următor concomitent cu execuția etapei a doua a planșeului, în cazul folosirii elementelor din beton prefabricat se începe cu montarea stâlpilor în fundațiile tip pahar apoi se trece la monolitizarea acestora. în etapa următoare sc montează grinzile prefabricate precum și predalele planșeului peste parter, se execută armarea suplimentara și apoi se toarnă suprabetonarea predalelor concomitent cu monolitizările nodurilor grinzilor. Aceleași operații se aplică și pentru planșeul de la nivelul imediat superior. După terminarea structurii de rezistență din beton armat se execută acoperișul metalic și învelitoarea aferentă.

Teiicmală-Finisare

Tencuiala este o operație de acoperire a suprafețelor elementelor de construcție din cărămidă, beton, lemn, piatră, etc., cu mortar care, după un anumit timp, se întărește și formează un strat rezistent. Tcncuielile au rolul să protejeze zidurile, tavanele și alte elemente de construcție de acțiunea umidității, gerului, căldurii soarelui și altor factori nocivi, care pot duce la deteriorarea materialelor din care sunt executate. De asemenea, tencuiclile ajută la Îmbunătățirea izolării termice a locuinței și acoperă neregularitătiie, creând suprafețe netede ce ușurează întreținerea locuinței și contribuie^ aspectul estetic plăcut al acesteia. Tencuirca mecanizată se aplică pe orice strat suportf atât la li n i saj ul fațade lor cât și a interioarei or.                                                              I; g

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S J SRL

jy]k.

V*’114 •’

H* «rtSM»:            >• t*** -*r

ISO 140Q1!î(W4 OHSAS )SC’>


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Pentru îmbunătățirea actului de transparență instituțională Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, a aprobat H.C.L. 121 din 28.03.2018, prin care instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, inclusiv societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., au obligația să creeze pe pagina de internet un meniu "Transparență instituțională" în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate documente și informații ce țin de domeniul financiar, domeniul achizițiilor, domeniul investițiilor și contracte,

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.CJL.S.3 nr. 614 / 27.11.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societăți la care Sectorul 3 al Municipiului București, este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 și H.C.L.S.3 nr. 681/ 28.12.2017 prin care s~ au modificat titlul H.C.L.S.3 nr. 614 / 27.11.2017. art. 1 și art. 2, precum și Anexa acestei hotărâri.

Consiliul de Administrație a elaborat Programul de activitate pentru anul 2019 pe baza priorităților și măsurilor necesare pentru asigurarea unui trend ascendant al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Programul de activitate pentru anul 2019 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării.

în aceste condiții Programul de activitate pentu anul 2019 reprezintă un angajament față de Adunarea Generală a Asociaților, față de partenerii de activitate, un angajament față de comunitatea locală și ne obligă la performanțe și la perfecționare continuă.

Programul de activitate pentru anul 2019 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a AsociațilorHCLSS niMU/M.oL 2ol9

Al DITOR FINANCIAR R A l> HI .FSCl! c; ElJRGETA

Autorizație CAFR nr.4906/20I4 ( IF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT


Către Aefionarifi

SC ALOOIOTHM RESTOEWîAL $3 SRL

CIF 37409960

Opinie

!.. Am       Anumite financiare anexate ak WK'tatsi AEGU’IU'H!M RL>HM:A i ÎAI Sid

î"so<’chiica'’t , co sediul in Buctfresiv.str; Catea Vkart nr.242, parter. se-aorX identificata prin codul unic .de'înregistrare 'fiscala 37409960,. care cuprind bikiniul la.-3i decembrie 2018. contul de profit -șt pierdere pentru exercițiul financiar încheiat Ia aceasta data, precum si un sumar al pofoidfor contabile seninificalive si notele explicative.

2.Siuiahik financiare individuale h 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

• Arniv wi/Tufel capitaluri proprii                            2OLO55J83 lei

,y , Profitul exercițiului financiar:                                          242.402 fef

jtemni anul 2018. din profitul net de 242X02. Iei înregistrat., se recuperează pierderea din anul 2017 $i se constituie-rezerva. legala de-12J20 km Aceste date sunt conform Xtuainkr iinwmîafc aferente amdrn 201X-

3Jii. opinia mea. șhuaifite financiare individuale anexate-oferă-o imagine fidela a poziției financiaro- a Soaemdi la -data .de 31 decembrie-2018-precum, si ă perfonnantei financiare, pentru exercițiul financiar încheiat hi aceasta' data. în conformitate cu -Ordinul Ministrului Finântefor PubficcnrJ802/201.4, cu modificările si completările ulterioare.

fiazu pentru npinîe

4,:Am fcfesunn andinii în confownhate cu Sumdardete tertcniaiiorm'te de Audit. CfiSAfo si-Legea nr, 162/2017 C’îtegeaX. Responsabiliwiic-.mele in baza acestor standarde sunt descrise .detailat in'secthmea "WsponsăbWUiife auditorului intr-un audit al srtuatiifor -financiare"'' din raportul meu. Suni independenta lata de Societate. conform Codului Euc al ProfesioniștilorRcmariM inehuriv Legea. înham Îndeplinit responsabil miile aice tenîorm foteM aaa


si conform. Codufoi IEȘIM, Cred sa probele de tnuB pe care te-am obținui sute șifociente si.


adecvate pentru a .forniza o baza pentru opinia mea.

.d.vpcc/dte c/rc/e fot tiMtif

MAvpcrMeM efofo fo audil vjih acele aspecte’ ov ia baza rinonumenmkd nveu pteeoA. ac a'vL'i cea mei marc hnptetefa penim        tentei for forme ian* din pentefoa utrenia Mvte

.asrx'cm air fost abordate fo cunmxffo .hîdtefoi teutedț>r îfounitete m au.tembfa d in Enazca • t p î n; e i n j c lea s a pm ac cs b n a i nu u fa o o pin te te p aia a c a pr * v i rv la .ac e tec as pe v i c .

itenuTf ftccarv .r jju ; de mte fos tun prezentei m acte tttetexl o duterfore a roteo! ta we atfahtd pe tare itecfaM a abordat tespafofo tepx'ci.

Ate fodcplkm rtepunsabiiifaiîk' descrise iu atei unea „Rcsponsahihuiiilr teteteml m ptetm audibil sfoiteifor fi naneiarA din raportul ma. bdufo in legătură cu aceste aspecte* chei*,:. In teuitecinia. mfafod meu a inclus vtectearea procedurilor prmmate sa răspunde Pi wduarca rneu vu pnM în riscul de erori temmfktete in cadrul xihitenm k^ptev Avuhaitec pr'tecdurilor de audiL fosfate tec ptetedurifoj:' uteefate pune a tex mia tegetete Pe mm a ■*... m-t fo.tuic baza pciwu npmuî mea de audii teup.oi si leiteilor iHumcmne.

Aspecle cheie de audîi

AutE-fonea dcsfoteiafa dc Soeiante ctec o aefaifaie care amtei in lucrar; de GOtete.1:' ehdlrfor rezidesc ude o nerezkkntsaie Ohktefo tk fatevifate ui Steictafo nu -coc forfote ■K'teta acrie u modHki.a prin cxdndcrvj sau tetetwete te tenfonr; boamfo Admtefo <. ic nora ie a A.tefotefor Suri >.ra ni si <h spozn 1 dur Rgiî tecicttefoc DuAateteruj. mm steni pe perioada cxcreiiinhit fimmefor a fofa aîndteimtes de respefoarcu unor norme de ofafae fiEfam m tet uite pi i n. Ordon an ta fo fol < * 1 ? ca r c st foc k* sie m mod e s pre re g u 1 s s c >.. i c 1 ;.$ ? i c t; < mac, încinși v ak* unu Sudate) private.. dar care ete fofanfalli .în Ufofofate do oștire o mfaatete tebfofa rtmmda sau locakt Asli'cL Ecairc Steictete comermala cu -ctepOA nteonfar de fa;î Pmctfo'Kfate, tn mod hnpcnuh în baza umu buget aprobui de mitre amutei administrat.v lentorbl;! care a <Mgus mi Im sarea u.-c-.ccu Ac l'ivi falca Sudatei î s-a d eterna rm in bite; urna buget, dc teteiiid si cheh.uivh uprohte prin hc tarare n Cnndliulul local ;d Se te va; foi fa n teiifate dc tei.teat majoritate

Bugetul de vefon.fo si chdtuidi pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebea rigunt/Utev astfel Intel m teibileascu premisei e umil edîtbhru 11 ternar. 1.)aton fa importantei te>pi\.fam pr t ț ic i pi i 1 o i d c m ?m i e it atu clici v r-1 a s i c nete i t & te. Iran s pa renta, ned M ro b t n < ac fa c ea fote $ de tratament, piste-turna b. fa. fo si recun» osteni ren prove in respectarea Mte oda* de vânturi si dte’lh.udt aproba, s-au respectai Soondc Procedurale h-tente uproEmc te PAutefau de .Adm un strat țe raMad iteifafote contractele de admdfo, Lh.teteM M vmfom si tefofofo pitera an.u.l 2IM u .toM amccpus d pentru anii dOWM.JÂfo, buget pmvi/n.'.nfa. resputlaud Vtetetura. sj conCcPOal unui Unge'* rnifofateud iMgted de venituri si dtefoteh permu and fok a fort intocmit avaod Ja buza o adafoMiraru cut mai eficienta a msmteiot te care d-opiite isodetatca.Am. verificat            de către SC ALG0RJ.THM. Rl.SILfeN 1 i.AL S.5

trimestriale,. scmcstriateAi armale. hi confbnnitate cu (drumul Minisinjky FirianKlor Pubhce nu 1X02/2014, cu modificările si completurile ulterioare si am constatat ca acestea au test indep finite,

Au J Hund m vă mac da proceduri nuri dota fi atu dv cunun! murn a o m<ii mcma u.ipr.?\ephm'u din parma niiinupcnientului cu responmfedhim îunfi niiii precise !d m:;; Jularimu

Kcparri ci parul la inventar iuțea tapuca a siouurikw. responsabili mica penau efix:h.Kb'u,s imwhsrierii rcvme comisie; de irm'iitanurc..

Pchiî'u aMpmarua uoatnimumi aufivHalii Sm/klalua a inhminA u strafiglv do Ou./’■?diare pe itoȚton ‘ scurt ri mediu. tendințele movrid de piața ■■< idleda Iu ALCOHil HM RL.SHX-.Sri fi'M. S3 prin începerea uukfemarii eu noi dknfi. Scuctco m tedou d’.; ••> «'Cntc.i de noi psodur-c destinam acrivitali $ de uutmmicfii

Penh'U ren îabih./arce ;k. HGl.ai.iL Slot: ie lalea pravonizeaza ocresluu a vuintm dor fim exploatau vliir si dsn produc Ha li ni ta in a nu! 2019 cu au procent destul du uram bila de med; /ar du unui a. dt’AS. IA loud activitate Soeieudea prevede a realiza in anul feri’/ nn profir suboajpuri ou mare fina de uniri 2018,

Urmare a verificărilor realizate pe eșantionul sefeufet s< urnismim fepral cu ht rifei!! o>de»sHiî derularea procedurilor du achs/pic ledfize.iz;; uumspiinxife;r, Dosaidu ;.nhmitiiV'o unrtm tiuriu Jouiunentde necesare. Structura respunsabda om nidupuriusm AriHifik pnn mueprindețea demersurilor neAUia. aplicarea ri finalizarea preccdorfioi de Ao fiu fiu, respectarea pnnui pfi an cane Mau kt baza atribuirii corn rac tdor. rieifi se rin.d narea, tratau iui fi d egfik' reuvmmmeruu rmpox a, mi Aparenta. prapori wnulilaleu. o asimranra luspundeife m ? n s u h ii re a o i p.isn; i rea (fesn re I or a duzi i i i lor.

/i tuli ionii nu a n,.lcm.ifi«,ui mura, meniu, uundmi sau aspecte care sa ură eu u sste o u ,traj incuri. !t',dinj moieridu <ran* ar puica pune Io înckrâiki in mod scmnrikGo ranofira Siicieiaiii du u--- continua ac ti vi ut e;'i con fiore prind pkilu'i < fim ținui ral îi ac fi vHfid. Opriri a muc im iMc rmdifirara un privim !a acest aspeO.Procedurile rade de. audil cu privire la evaluarea .respectării principiilor de ■ economicitate, eficienta si eficacitate'in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobai, au indus următoarele:

■' - 'Vcrifiearea pe baza de esamion a moduhii de utilizare a bugetului aprobat care a stai la baza diehmefiior efectuate in perioada aucikau. prin' reconcilierea eu. documente .jmificative.(de ex: contracte, facturi, deconturi, chtantu, state.de salarii, eteri;-

Am purtai diucuni cu membrii cunducuni cu privire la imphearea sccsora w verifici iea respectării princip uhu du ucu ra an fii tatu, dl Gemu fi raaon.fi,: mend<?nutc ;■ mai sus;

. Am. verificai, daca au IbM efectuate upAUiri de valoare la burmrife din patrimoniul Societății:.


Am efectuat verificata înregistrării, bunurilor în ruod corect in sforile fondare precum ai prezentarea adecvata în conformi tate. cu legfoutia in vigoare;

Am urmărit respectarea, legalității si regtdarimn in administrarea patrinwfeukd Socfeiarih

-' Am evaluat gradul de adecvare a informațiilor prczcme in notele explicative si raportul fo.ministmtorului la sriuatrite financiare.

Alte in far mafii - Raportul administratorului

b/AdmifeMfâtorn suni re$|xuisabifi pmm întocmirea si prezentarea altor infonna1.fi., Acele alte informării cuprind. Raportul administratori lup dar nu cuprind situațiile financiare si raport ui aurii torului eu privire lașcestea ri nici declarația nefinanciara,

Optma-.nw cu privim la situațiile financiare mi acopere aceste alte mforrwi.fi x cu excepția cazului în care se menționează exp'i.fcn in raportul meu. nu exprim nici un fel; de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu audituJ situațiilor financiare pentru, exercițiul .financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea .mea este sa-eHese acele .alte.informată fo în acest demers, sa apreciez .daca.aorte alte informații sunt semnificativ,inconsecvente cu situațiile financiam sau cu ciuwrintefe-pe- care le-am obținui. in timpul audihihiL șa.u daca ele pir a fi denaturate semnificativ.

In efor ce privește .Raportul administretorifon am citit A raportez daca acesta a fost întocmiri în toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordi.nu.1 Ministrului Fîmmtetor Pubfifo lAi'ip fol 4,. punctele 489-492 din Reglementările contabile privind smiMiite financiare anuale.

In baza exclusiv a acri vitali.for care trebuie desfășurate is. cursul audmdui foufoiter f mmfoare, în opîma wx

a) .ln.forinaiiikv prezentate: in Raportul udminismHorilor pentru, exerfo. ud fiiwtdar pentru care au fost Întocmite shwfile financiare sunt in concordanta. .in toate aspectele

■ ■ semni ficațive, cu fouatiile financiare;

> ■ b) 'Raportul adminîstrâtorifor a fost imoanh. in toate' aspectete. semnificative,. în conformitate cu Ordinul Ministruhri Finanțelor Publice I802/2014. punctele 40-492 din Reglememari.’c contabile privind situațiile financiare anuale.

fo;pius, fn baza cunoșfintetor si întetegerii mele vu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului fotuatfifor financiare pentru exercițiul financiar încheiat ia.data de fit decembrie 2018, mi se cere sa raportez daca am identificat /denaturări semnificative in Raportul administratori ton Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile e&Fttfacerti si ute persoanelor responsabile eu guvernanta pentru situațiile fin mi ci are

rif/onducerca Soctelahi este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere

o imagine fidela, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802x014fofirifefox

fo......fox.

r tofoA modificările si eampfetarile fiteniMre si pentru aed contrei intern pe vm.1 v, inducerea fi considera necesar pentru.a permite întocmirea dc situații financiare lipsite de denatoran semmficMive, cauzate fie de frauda, fie de croate.

ddn întocmirea situatfilor finanfiare! conducerea este- responsabila pentru evaluarea capacimfi Sodmfii de arai continua mhmatea. pentru prezemarefe. duca este cazul a aspectelor referitoare h conlimntatea aemfeafe si pentru uiilfearea ctmfehiHtafe pe baza, rorfinuriaiu acthaistiL cu excepția eazdfe in care conducerea fie- intenționează sa hch'ufeze Scretetwa sau sa oprească, operațiunile,.fie nu are nici o aha alternativa realista in afara acestora.

9. Pcraoanete-responsabile cu'.guvernanta sunt responsabite pernru supravegherea procesului-de raportare financiara, a Soefetotii,

auditorului intr-un undit al situatiHorJirtouciare

IfiObiectivele inele constau In obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care situațiile. -financiare., luate in ansamblu, nu conțin denaturări semnificative cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum- si in- emiterea unui raport -al auditorului -care include -opinia mea,. Asigurarea'rezonahife reprezintă un nivel ridicat desfigurare,-dar nu este o garanție a faptului ca ren audit' dcșfesurat in ccmB.rrmta.te cu ISA va. detecta Întotdeauna o denaturare, semnificativa, duca aceasta exista. D-enat urări le pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerare semnificative daca se. poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau luate in ansamblu, vre'Muenki deciziile/economice ale uiiiizatoriter, luare in hazs acestor mluatu financiare.

1 feCa parte a umd nudit in eonformitate cu ISA. exercit rafemammul profesional si menrin scepiicismiu profesional pc parcursul auditolte, De.asenren&r

* Identific si evaluez riscante de denaturare semnificativa, a fiUimifior fitwtdMra cauzate, fie de frauda-,, fie .de eroare.; proiectez si execut proceduri de audii ca răspuns la. respecțivete riscuri si obțin probe de audit wfidente si adecvate pentru a fumfra o buza pentru opinia mea de audit Rlșeubde nedeteeUtre a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este-mat ridicat, decât cel de neddectare- a unei dmaturari sernnificauve--mizate.de creare, deoarece .frauda-poate presupune imeiegeri -secrete, fals, onfișiuni-intenționala,declarații fidre si'evitarea controkdm Intern,.

. • lutefeg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării -de proceduri de : . audit.-adc-evate dreumshintefer, dar fora a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficaciiat.fi controlului intern al Sockd.ai.fr

• .Evaluez .gradul de adecvare a politicfior contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de inrimigtii realizate de către conducere.

Formufez o eimciuzfe c.it privire .la. gradul de adecvare a. utilizării de către conducere a cowbsfitaln pe baza conîhwiUHn acfivitat.fi si determin, pe baza probelor tffeJUfiH obtinuia daca, exista -o inccriitudine mwi-fcatha cu privire Ia evenimente care ar putea genera indeieîi remmfiafire cu privind capacitatea              arai

continua, activitatea.. In cazul in care concluzionez ca. exista o semnificativa,. trebuie s» atrag atenfia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din smimfite linancâarc sau. in cazul în care aceste prezentate sunt neadecvate, sa nm modific opinia. Conduzute mele se bazarea pe probele de mafit obținute pana ta date raportului audHoruhfe Cu toate acestea, evminMtate sau conduri vritoare pot determina' Societatea sa nu fel- mai desfasoare ■ activitatea m baza pnntapiuhri. conținu hw steUvitafo..

* Evaluez prezentarea* stnretum si conținutul situăriifer financiaro* mchtaîv al prezentărilor de informării si măsură in care artuMute financiare reflecta uanxacuflc si everfonentefe care stau la baza acestora riurm maniera care sa rezuhe mir-o prezentare fidela.

□.Comunic persoanelor responsabile- cu guvernanta,, printre alte ascete, nhfeefode planificate și programarea in timp a auditutaL. precum si comtatarife semnificative ale fi.        aifeiw.feL inclusiv orice deficiente .semnificative ale conWtafei intern, pe care Ic identific pe

parcursul auditutaL

De asemenea, prezint persoanelor re$ponsa.bde cu guvernanta o declaraire cu privire ta. conformitatea mea cir cerințele- etice privind independenta si le comunic toate rdatrife si ahe aspecte care pot fi considerate, tu mod rezonabil ce .ar puica sa-mi .afecteze independenta sL unde este cazul masurile de siguranța aferente..

Alte aspecte

IfeAceșt raport, este adresat exchișiv acționarilor Societarii in ansamlriu., Audiud a fost efartot pentru a putea raporta. aciipn.ari.lor Societarii acele aspecte pe care trebuie'sa Ic raportam intr-un raportdv-aud.it si nu in .alte.scopuri, in .măsură.permisa de lege, nuaccepi si nu-mi asum responsabilitatea decât fata de Societate si de acționarii. acesteia, in .ansamblu,, pentru auditul .efectuat, .pentru, raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formata..

ALOITOR FINANCIAR

Rndutesm Gvorgeta


înregistrata ta Camera Auditorilor financiari

din Remania cu numărul 4906/2014

■București 31,03,2019
CABINET FWMAR


țț:


, ;■   . ■■■ thwi .■ v ■

.j:"v -f

rSEOtoWS'' "’”1


romania2019.eu

CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Resîdential S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28,12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr, 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., având ca acționar majoritar Sectorui 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile Ea care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 242.402 lei.

Anual, Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Algorithm Residențial S3 SRL s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli

feinifî

i             kfel

sap pjfewnw- ® w Dalii ife D rfszvs

i DripMm Secs-

cedai ?   as

hap ca ReipD

1      kPiî fefek

Ikkmî hspaperw 301

&/D79 îa scop sk prevăzaie

i4t. VS pi

fes

pf -o -c

"Pic scrife o

1


pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 370183/09.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am . inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

rÎmârtAE-MAIL g11vernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 370183/09.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 SRL.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu-Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Prin adresele nr. 689/29.03.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 356292/CP/29.03.2019), nr. 712/02.04.2019 (înregistrată cu nr. 360818/02.04.2019 și însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/28.03,2019) și nr. 723/03.04.2019 (înregistrată sub nr. 362662/CP/03.04.2019), societatea Algorithm Residențial S3 SRL propune spre aprobare:

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5);_____________________________________________________________

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);

ț, Programul de activitate al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4)

Q —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății Algorithm Residential S3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :

 • a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)

LE 5

ACTIV..........

șoidboibuols

Soldla31.12V’018

Active - total, din care:

31.782.043

204.170.306

Active imobilizate-total, din care:

24.488.733

134.560.315

imobilizări necorporale

12.645

26.442

imobilizări corporale

1.476.088

1.533.873

imobilizări financiare

23.000.000

133.000.000

Active circulante - total, din care:

7.293.310

69.609.991

Stocuri

1.700.725

2.270.762

Creanțe

979.140

52.123.802

Investiții pe termen scurt

0

9.198.216

Dîsponibîh'tățîîn casă și conturi la bănci

4.613.445

6.017.211

PASIV

la 01.01^2018 ; :

Capitaluri proprii -total, din care:

30.813.581

201.055.983

Capital social subscris și vărsat

32.000.000

142.000.000

Rezerve legale

0

12.120

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

-1.186.419

242.402

Datorii total, din care:

995.621

3.150.940

Datorii pe termen lung

0

93.171

Datorii pe termen scurt

995.621

3.057.769

 • b) Contul de profit si pierderi (valori exprimate în lei);

  Indicator

  31.dec.17 31.dec. 18

  Venituri din exploatare

  2.513.090

  11.791.416

  Cheltuieli din exploatare

  3.702.572

  11,560.576

  Rezultatul din exploatare

  -1X89X82

  230.840

  Venituri financiare

  2.691

  19.451

  Cheltuieli financiare

  -372

  880

  Rezultatul financiar

  3.063

  18.571

  Venituri excepționale

  0

  0

  Cheltuieli excepționale

  0

  0

  Rezultatul excepțional

  0

  0

  Venituri TOTALE

  2.515.781

  11.810.867

  Cheltuieli TOTALE

  3.702.200

  11.561.456

  rezultatul brut

  -1.186X19

  249X11

  Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite

  0

  7.009

  REZULTATUL RET

  -1.186X19

  242X02

c) Capital social, asociațl, părți sociale (valori exprimateînlei)

Algorithm Residential S3 SRL

31.dec«17

31.dec.18

CAPITAL SOCIAL

32 000.000

202.000.000

CAPITAL SOCIAL subscris vărsat

32.000.000

142.000.000

CAPITAL SOCIAL subscris nevarsat

0

60.000.000

Valoare parte socială (lei)

5..000

5.000

Număr total părți sociale

6400

40400

ASOCIAT 1 - Sectorul 3 al Municipiului București

31.900.000

201.900.000

Număr părți sociale

6.380

40.380

Procent

99,69%

99,95%

ASOCIAT 2 - Administrare Active Sector 3 SRL

100.000

100.000

Număr părți sociale

20

20

Procent

0.31%

0,05%

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 242.402 lei. Ținând cont de faptul că prin art. 4 al HCLS3 nr. 189 din 04.05.2018 a fost aprobată recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului pentru anul

 • 2017, în sumă de 1.186.419 lei, în exercițiile financiare viitoare, Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, recuperarea parțială în valoare de 230.282 lei a pierderii înregistrate în anul 2017 și repartizarea sumei de 12.120 lei către rezerve legale obligatorii.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Algorithm Residential S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

 • - obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

 • - verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într~o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății Algorithm Residential S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „ în opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății Algorithm Residential S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul

 • 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

"■ Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

■■ Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

*• Art. 28, alin. (1) “ Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii. ”;

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

■■ Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net. ” din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare:

■" Art. 12, pct. 12.1. "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”

lit d) “ hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

lit g) “ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările si completările ulterioare.

Q — în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară - Sectorul 3 al Municipiului București - trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

în calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvemanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvemanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL au fost numiți în urma derulării a două proceduri de selecție, prin HCLS3 nr. 341/27.07.2017 si HCLS3 nr. 690/28.12.2017.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

— PANAJT RADU-ALIN, președinte;

— LOZINSCHI ADRIAN;

— GHERGHE FLORIAN;

— CRISTEA VALERICĂ;

— BANȚĂ SORIN ADRIAN;

— IFRIM LĂCRĂMIOARA MARIA;

— MĂGUREANU EMILIA CARMEN.

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă ca administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm

Residential S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

A- prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, structura acționariatului, scopul și baza elaborării raportului anual al Consiliului de Administrație, atribuțiile Adunării Generale a Asociaților, componența Consiliului de Administrație și atribuțiile duse la îndeplinire de către președintele și membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018;

 • B. descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 12 ședințe _______ordinare ce au avut loc pentru a se aproba:_____________________________

 • — actualizarea Regulamentul de Ordine Interioară;

 • — desemnarea unei persoane pentru îndeplinirea atribuției specifice funcției de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;

 • — încheierea unor asigurări pentru membrii Consiliului de Administrație conform contractelor de mandat;

 • — raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru 2017;

 • — raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru sem 12018;

 • — bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, rectificarea bugetară ulterioară și programul de activitate aferent respectivei perioade sau actualizarea acestuia;

 • — demararea încheierii de acorduri cadru privind achizițiile prin sistemul electronic de achiziții publice SEAP;

~~~ încheierea unor contracte de achiziții de materiale/echipamente/instalații necesare pentru derularea lucrărilor atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului București și, după caz, a unor acte adiționale;

 • — încheierea unui contract de consultanță pe probleme de comunicare și strategie de promovare în media;

 • — încheierea unui contract de consultanță juridică;

 • — modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții , cu înființarea postului de director general și stabilirea fișei postului;

 • — nivelul de salarizare pentru anul 2018 și stabilirea grilei de salarizare pentru anul 2019;

 • — indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și pentru care Algorithm Residential S3 SRL deține calitatea de ASOCIAT UNIC;

 • — bilanțul contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și programul de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • — etc.

 • C. prezentarea activității desfășurate de societate cu referire la stadiul lucrărilor la sfârșitul anului 2018/obiectiv de investiții și la contractele încheiate cu alte societăți, cu precizarea într-o lista detaliată a partenerilor de contract, a obiectelor contractelor și a valorilor acestora;

Conform raportului, societatea Algorithm Residential S3 SRL desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Obiectivele de investiții atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului București societății Algoritbm Residential S3 SRL sunt:

B Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, București;

“ Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

“ Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu” ;

“ Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str, Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Angliei Saligny";

“ Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

“Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Creșa Trapezului;

“Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

“Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București.

 • D. strategia generală de administrare, prezentarea obiectivelor Consiliului de Administrației și a viziunii companiei (puncte tari, puncte slabe,oportunități, amenințări);

 • E. asigurarea transparenței;

Raportul ante-menționat este însoțit de trei anexe:

Anexa 1 : Indicatori cheie de performanță și gradul de îndeplinire a acestora;

Anexa 2: Prezentare sintetică a situației financiare anuale;

Anexa 3: Cheltuieli cu personalul și remunerația membrilor Consiliului de Administrație. Anexa 1. Indicatori cheie de performanță

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 603/27.11,2017 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefînanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în anexa nr. 1 la raport despre gradul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018:

CATEGORIE      DENUMIRE INDICATOR

Propus Realizat Observații

Flux de numerar

Procent al facturilor restante

23%

2.41%

ÎNDEPLINIT

Cost

Cost per angajare

250

100.81

îndeplinit

Datorie

Raportul datorii- capital propriu

83%

1.56%

îndeplinit

Investiții

Timpul pentru praqui de rentabilitate

5

4

îndeplinit

Venituri

Rata de creștere a veniturilor

-25%

369.19%

îndeplinit

Politici sociale guvernamentale

Egalitatea de șanse

3(ST) 4(SO)

2(PD)

4(ST)2(SD) 1(PD)

NE1NDEPUNIT

Calitate servicii/produse

Procent restituit din garanția de bună execuție

40%

NOTAPLICABLE

Satisfacția clienților

Recomandare pozitivă

8%

100%

ÎNDEPLINIT

Guvernanță corporativa

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă

60%

100%

îndeplinit

In urma analizei se observă că singurul indicator neîndeplinit este cel numit “Egalitatea de șanse5’ (din categoria Politici sociale guvernamentale) care se referă la numărul de noi angajați recrutați din cadrul grupurilor considerate vulnerabile (ST-student; SO - șomer, PD -persoană defavorizată).

Anexa 3. Cheltuieli cu personalul și remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în anul 2018.

Prin HCLS 3 nr. 341/27.07.2017 a fost aprobată remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Prin HCLS3 nr. 588/19.12.2018 au fost aprobate modificarea remunerației Președintelui, aceasta devenind 12.000 lei net/lună și modificarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL la o valoare lunară în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Total Venit Net 2018 (lei)

Total Venit Brut 2018 (lei)

Salariați

2.376.738

4.025.060

Membri CA

183.873

314.302

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

Art.12, pct. 12.1., lit h) "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ” “aprobă, programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).

■■ Art.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind'." “Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor”

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017. cu modificările si completările ulterioare.


— Art. 55, alin (1) “ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include si informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. ”

■■ Art. 56 “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. ”

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

©- Programul de activitate al societății Algorithm Resideutial S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

 • A. Date generale;

 • B. Politica resurselor umane:

 • C. Performanță financiară - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019:

 • D. Indicatorii cheie de performantă;

 • E. Obiective de investiții;

 • F. Valori și viziune.

  2019


Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Resideutial SRL pentru anul

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential SRL pentru anul 2019 s-au luat în considerare următoarele aspecte de importanță majoră în respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico - financiare ale întreprinderilor publice:

 • -  criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante;

 • -  reducerea pierderilor;

 • -   creșterea cifrei de afaceri și a profitului;

 • -  creșterea productivității muncii;

 • -  derularea programelor de achiziții de bunuri și servicii, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

 • -  derularea programelor de investiții și dotări

în strânsă corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație.

Conform bugetului, în anul 2019 veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului principal de activitate și vizează executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • • Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București;

 • • Construire parcare Decebal, creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București;

 • • Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;

 • • Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • • Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • • Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la „Creșa Trapezului”, Sector 3, București;

 • • Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • • Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”,

societatea Algorithm Residential S3 SRL desfășurând astfel mai mult de 80% din activități pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

în tabelul de mai jos este prezentat, în mod sintetic, bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu principalii indicatori pentru anul 2019:

INDICATOR

Realiza t/Prelimlnat an precedent

Propuneri buget an 2019

%

Venituri TOTALE din EXPLOATARE

11,791,55

37.960,00

3,22

Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE

11.599,00

36.555,00

3,15

Venituri TOTALE FINANCIARE

19,46

130,00

6,66

Cheltuieli TOTALE FINANCIARE

0,99

53,00

Cheltuieli extraordinare

0,98

0,00

VENITURI TOTALE

11.810,81

38.090,00

3,23

CHELU1ELI TOTALE

11.600,77

36.608,00

3,16

REZULTATUL BRUT (proflVplerderc)

210,92

1.482,00

IMPOZIT pe PROFIT

252,32

PROFITUL CONTABIL rămas după deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT

1.229,88

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL.

Sef Serviciu ControLIntern,

/■';


Marfa Cep

Compartiment Guvemanță Corporativă


întocmit, Cornelia Pivniceru

Algonthm

Residential S3 s.r.l.

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ““ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


^123/03.0^ 2<5/‘

SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Sediul:

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi și descărcarea de gestiune a Administratorilor;


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242} Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând Art.12, punctul 12.1 din Actul Constitutiv prin care Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: lit.d) „hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”, lit.fj „numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”, lit.g) „examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație”, lit.o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi și descărcarea de gestiune a Administratorilor;


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al ■ Mtoicipiuldi București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nf 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L,                   '*          -

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară acii \ Uatî. comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.


C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. .Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157 546060002 - EUR


A        ■

//P    .       %\\

^ALGORITHM   "

i REStamM ■

V,,       Fax: .0311.4 334 4Ș-1//' • î

algorltțini'.residentiaițS’g’îîiaircom


Algonthm

Resîdential S3 s.r.l.OHSAS 1&B01:20D7


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre aprobare solicitarea privind adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi și descărcarea de gestiune a Administratorilor;

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

Bilanțul contabil cu anexele sale;

Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;

- Raportul auditului finaniciar aferent anului 2018, realizat în baza H.C.L. nr. 59 din 16.02.2018 prin care aprobă contractarea de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar a serviciilor de audit fianciar a activității anuale a acestora”;

Cu considerații, dl. Panait Radu / Alin în calitate dyPreședințe C.A. Algorithm Ițesidential S3 S.R.L.


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334,451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

constnictiis3.ro

HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 28.03.2019 a

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Ales în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cit modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.U.G, 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. în conformitate cu prevederile AH. 13.4. și AH. 13.6 (6) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residcmial S3 S.R.L. și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/201 L în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit, astăzi. 28.03,2019:

HOTĂRĂȘTE:

ART.LSe aprobă propunerea privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.2.Se aprobă propunerea privind aprobarea Proiectului dc program de activitate pentru anul 2019 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ARTA.Se aprobă propunerea privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 al societății xMgorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.4.Se aproba propunerea privind aprobarea bilanțului și a contului dc profit și pierderi pentru anul al societății .Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.S.Se aprobă propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.E. în vederea aprobării schimbării sediului social al societății Algorithm Construcții 83 S.R.L.

ART.6.Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L sa lua măsurile de ducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a încheierii procesului verbal al șe d i n ț e i o rg a n iza tă ș i d es fă ș u r a (ă a s tăz i, 28.03,2019.


V I I '"-h:’\>i1               1 > i < ’ ii 'bl l.\l \ iV'.MANA. ■ Sbeur.sjki fVmdh hiîis

s ,Mi* 5 XI ?■>!' is< t,’iiHi-x ' 15' 5 jin| -Ron


ici iHl-î m i’1 hi\ f>3i 1331 ;?f


Algorithm

Residential S3 s.r.l.


MC 'MC

Mz. ctrtfifil i NH     Nr.ww^M

ISO UD01-.2CFU4 OHSAS ^90nt;20G7


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, sector 3, BucureștiCABINET PRIMAR

Nr 3U


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu. aprobarea:

- bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;


.obiect


Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018; Proiectul de program de activitate pentru anul 2019;

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04,2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație; cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând art. 12.1 lit.m) din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.U.A, pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»” și lit.h) ”aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru, activitățile Societății) ”, înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea:

?       - bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;

Raportului cu privire Ia activitatea societății pentru anul 2018;

- Proiectului de program de activitate pentru anul 2019;

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29,03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate,

C.U.L. 37409960

Reg. Corn .140/5481/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

R097RNCB0087157546060001 -Roii                                   Fax-0314.334.451 î

R070RNCI30087157546060002 - EUR                       algorithm.residentta!@gmail.com

constructiis3.ro

AlgcWîthm    S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Residentrai S3 s.r.l. Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242. Parter,        «"X.™, oArx.,:

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

conform prevederilor Actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3 și are atribuite următoarele obiective de investiții:

 • 1. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 21< Sector 3, București:

 • - se propune realizarea unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă, în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. în acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+lE(parțial), care să aibă ca și funcțiune principală o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional interior. Construcția va fî amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

 • 2. Extindcre Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București:

 • - se propune construcția unei clădiri în incinta unității de îvățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. în acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P+2E, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat față de cel al școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

 • 3. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”:

-obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului și conversia acestuia în cantină. în urma intervențiilor propuse asupra clădirii, corp C5, C6 și C7, din cadrul Colegiului Tehnic ”Mihai Bravu”, funcțiunea acestuia se va schimba din sală de sport în cantină și sală de mese. Lucrările de reabilitare termică la anvelopa clădirii în scopul creșterii energetice vor respecta prevederile legislației în vigoare.

 • 4. Lucrări de investiții la Bloc C5 ™ cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”AnghcI Saligny”:

 • - arhitectură: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații sanitare: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

  Algorithm Residential S3 SRL

  Ciilea Vitan nr. 2-42

  București Sector 3 031295

  C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA ~ Sucursala PanteHomn            Tel: 0314.334.452

  Reg Com J40/5481/2017   RO97RNCB0087157546060001 -Rou                                 Fax: 03)4.334 45)

  R070RNCB0087157546060002 - EUR                       aîgorithm.residentialțg.gm a il.com

  construcții s3 ,ro


ZMC ■ MC      ’.X

rSo’90C1:200S              ohsaTX»


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

SXucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”:

-se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

 • 6. Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Creșa Trapezului: -investiția constă în etajarea clădirii, consolidare, lucrări de modernizare și creșterea eficienței energetice. Spațiile necesare administrației, precum și funcțiunile tehnico-gospodărești vor fi comasate pentru a deservi întregul imobil și dispuse pentru o maximizare spațială a imobilului rezultat din extindere; se va realiza un flux independent al personalului pentru funcțiunile de administrație și cu precădere, cele tehnico-gopodărești, și două accese pentru cdpii, pentru a se putea diferenția pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar, în conexiune cu un filtru-vestiar și cabinet medical cu izolator, pentru verificarea copiilor la acces. Clădirea va fi echipată cu scară exterioară de evacuare în caz de incendiu, deservind etajele 1 și 2 și terasă.

 • 7. Creșterca capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal:

 • - parcarea propusă va avea lungimea de aproximativ 550 m și lățimea curentă de aproximativ 17,50 m, exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Prin proiect se propune un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabilitati și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principale, cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. în cele două capete ale parcării sunt prevăzute rampe circulare ce coboară de Ia subsolul 1 la subsolul 2. Terenul care urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilan, în Sectorul 3 al Municipiului București, situat pe Bd. Decebal. Conform Certificatului de Urbanism 439 din 22.02.2018 emis de Primăria Sectorului 3, terenul face parte din domeniul public al municipiului București prin Administrația Străzilor conform H.C.G.M.B. nr. 254/2008 și dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza H.C.G.M.B. nr. 318/2017 și este amenajat ca bulevard principal care asigură legătură între Piața Muncii și Piața Alba Iulia.

S.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnaziala nr, 196, Sector 3 București:

 • - se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. în acest sens se propune construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E care să aibă ca funcțiuni principale o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional în interior. Această

  Algontlim Residentîai S3 SRL

  Calea Vitan nr. 242 BticuresH Sector 3 031295

  CUI. 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

  Reg. Corn J40/5481/2017    RO97RNCB0087157546060001 -Roii                                   Fax: 03K334.451

  R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithm,residentîal@gmail corn »

  coiistniciiis3.ro             )

construcție va fi amplasată pe laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară pe latura opusă,

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru emul 2019, S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu-strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 si 2021, buget previzional, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in idee a unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHMRESIDENTIAL S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 9.     OUG nr. 82/2017privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SR.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Algonthm Residenîial S3 SRL

Calea Vi ia a nr 242

București Secior 3 031295

Cb'.l; 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panleliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn .140/5481/2017   RO97RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334 451

RO70RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithni.resideahal@giiiaii.com

constnictiis3.ro

MC


TAC


Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. ALG0R1THM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

1. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 38,090.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este: Venituri din exploatare

A.


37,960.00 mii lei;


B.


Venituri financiare


130.00 mii lei.


A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1.


Venituri din producția vândută, din care:


31,155.00 mii lei,


2.


Venituri din vânzarea mărfurilor


5,050.00 mii lei.


3.


Venituri aferente costului producției în curs de execuție


550.00 mii lei,


4.


Alte venituri din exploatare


1,205.00


Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEE 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea, prevederilor contractului nr. 8878/01.08.201 7, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București,

Construire parcare Decebal creșterea, capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București,

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București,

Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București și H.C.L.S3 nr. 242/12.06,2017.

Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny "

C.U.l..' 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteiiomn

Te!: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451

al gonthm.resideiitial@gmaii.com constnictiis3.ro


Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

AI o orît h m

Resiclential S3 s.r.l.


MC ; MC

J4f c«nJfi<irr2-1S4 Nr. ISO 14001:2004 OH SAS <8(Xi


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la „Creșa Trapezului'’, Sector 3, București,

 • -  Amenajare și dotare Cantina Corp C5, C6 si C7 ~~ Colegiu Tehnic „ Mihai Bravu ”,

 • -  Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”

B, Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Venituri din diferențe de curs în sumă de 30.00 mii lei.

 • 2.  Venituri din dobânzi în sumă de            50.00 mii lei,

 • 3.  Alte venituri financiare                         50.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 36.608,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Ch eltu ie li de explo atare                  36,555.00 m ii lei,

 • B. Cheltuieli financiare                      53.00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 23,331.00 mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 18,619.00 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 15,000.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 2,854.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 265.00 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 200.00 mii lei și

cheltuieli privind mărfurile în sumă de 300.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 730.00 mii lei din care:

~ cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 574.00 mii lei,

C.U.I.: 37409960

Reg. Com J40/548 î/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantelipmu

R097RNCB0087157546060001 -Roii

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel:' 0314.334.452

Fax: 0314.334.451


al goritlun. residentiai@gmail.com canstructiis3.ro


drîthm

Residentiaî S3 s.r.l


MC


Camerele C3, C4, CS, Sector 3.

cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 100.00 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 3,982.00 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 96.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 210.00 mii lei,

 • - cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,

 • - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 61.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,

 • - cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 720.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 55.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 35.00 mii lei,

~ alte cheltuieli în sumă de 2,540.00 mii lei.

 • 2.  Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminle asimilate în sumă de 289.00 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 35.00 mii lei,

 • b)  Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 100.00 mii lei,

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 54.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 100,00 mii lei.

 • 3.  Cheltuieli cu personalul în sumă de 12.265.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 11,700,00 mii lei,

 • b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 365.00 mii lei, cj Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 200.00 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigrama și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea, și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete ~ consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

Ahn>rithin Residemiai S3 SRL

Calea Viian ur. 242

București Sector 3 03 1295

37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala Panieliomn             Tel. 03)4 334.452

Rcg Coin .140/5481/20)7    RO97RNC1300S7 i 57546060001-Roii                                   Fax: 0314.334.451

R07QRNCB0087157546060002 - EUR                       algorithin.residential@gmail com

constnictiis3.ro

orîtHm

Residentîal S3 S.R.L.

MC MC


 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 670.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 15.00 mii lei,

 • c) Alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,

ci) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 425.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                       26.00 mii lei,

 • 2.  Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de      12.00 mii lei,

 • 3.  Alte cheltuieli financiare în sumă de                          15.00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

 • -  Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;

Nota de fundamentare.

 • -  Raportul cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;

 • -  Proiectul de program de activitate pentru anul 2019;C.U.I.. 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantehomn            Tek 0314.334.452

Reg. Cotn .140/5481/2017    R097RNCB008715754606000! -Roit                                   Far 0314 334.451

RO70RNCI30Q87157546060002 - EUR                       algorithm.residential@gmaii.com

conslructiis3.ro

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL @5... Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

f                                                '                 J yvu'fîZvUo

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

kH. oBĂk1     | CQ .os.Către:


Sediul:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Ncgoiță, Primarul Sectorului 3 București

în atenția Serviciului Control Intern Compartiment Guvernantă Corporativă

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor:    Solicitarea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect

aprobarea: bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.; Raportului cu privire Ia activitatea societății pentru anul 2018; Proiectul de program de activitate pentru anul 2019 - transmisă în data de 29.03.2019, cu numărul 689.

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediu; în Mun. București, Sectorul 3. Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea /Xdministrare Active Sector 3 S.R.L., înaintăm prezenta:

NOTĂ:

privind îndreptarea erorii materiale la adresa transmisă cu numărul 689 din data de 29.03.2019 către Consiliul Local Sector 3.

Din analiza făcută asupra acesteia reiese că la paragraful ” In elaborarea buget ului ele venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a ținut cont de prevederile armatoarelor reglementari legislative:.....” a fost redactat din eroare astfel: ” Legea nr.2/2018 a bugetului de stal pe amil

2018/

După rectificare acest punct devine Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019”. Prezenta nota se aduce la cunoștință Consiliului Local al Sectorului 3 București și Serviciului \ Control Intern Compartiment Guvernanță Corporativă.

Totodată, atașăm prezentei Hotărârea numărul 3 a Consiliului de Administ/ație din 28.03.2019

Cu considerație,

dl. Panait - Alin în calitai


C.U.Î ■ 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Pan tel iomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      aigoriTim.resideiWal@gmail.com

constructiis3.ro
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvern3nt3corporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 370215/09.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL L, însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr. 689/29.03.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 356292/CP/29.03.2019), nr. 712/02.04.2019 (înregistrată cu nr. 360818/02.04.2019) și nr. 723/03.04.2019 (înregistrată la sub nr. 362662/CP/03.04.2019) ale societății Algorithm Residential S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Contră Intern,

Compartiment Guvemanță Corporativă

întocmit de,

Cornelia Pivniceru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


.....de pe, ordinea de zi /


a ședinței ordinare din data de

5             5

Comisia de .studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......V.Z...........de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zt a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU~ALOSTTntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIRĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


.... de pe ordinea de zi /

UjLMâ..............


supthnentdrea ordinii dc zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ..... a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / &upHirrentarea ordinii de

a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN