Hotărârea nr. 241/2019

HCLS3 nr. 241 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 365258/CP/05.04.2019 a Primarului Sector 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 361334/03.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernanta Corporativă;

~ Nota de fundamentare nr. 237/28.03.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 361362/03.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art.12, pct.12.1 lit. h) și art. 13, pct. 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

~ Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art 45 alin, (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2019, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRASEMNEAZĂ

MARIU


|rfjAR MIHĂIȚĂ

NR. 241

DIN 16.04.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan Nr242

Cod unic de înregistrare RO37409960


ANEXA Nr. I


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2019

VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd. 2 + Rd. 5J- Rd. 6)

Venituri totale din exploatare, din care:

aL            cR prevederilor legale în vigoare

bl {transferuri, cfi prevederilor legale în vjgoare Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 Rd. 20 -r Rd.

Cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri și servicii


cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care:

C0 |Cheltuieii de natură sa lari al ă (Rd. 13 - Rd. 14) CI |ch. cu salar iile

C2 Ibonusuri


cheltuieli cu plăți compensatorii aferente îdisponibilizărilor de personal


Cfe.îch'eltuieli cu contribuțiile datorate de aneajator
Realizat/prel întinat an precedent (N-1) 11,810.81
7

39,232.70

M10


37,706.24

“7T65L6?

24.030.93


42.08

”0(L97 ~00297


289.00 lfe26fe00 “L700.00

11,700,00
184.39

96.42


365.00

200.00a


297.67

831795

7,936.00

7,936.00


7^5^75

24,49Z55

12,878,25

12,285.00

12,285.00375.95

206JJ0


690.10

"54?59


383.25

2Î0?00

703,50

55.65


Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (pr IMPOZIT PE PROFIT pwmrTrâTfABlTTRÂMAS după deducerea IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele c o finanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de leue

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27, 28, 29

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul

net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăți lor/companiîlor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

 • - dividende cuvenite bugetului de stat

 • - dividende cuvenite bugetului local

 • - dividende cuvenite altor acționari

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, cheltuieli materiale cheltuieli--eu-sa1âfii]c • cheltuieli privind prestările de servicii


Nr. de personal prognozat la finele anului

...........................- ........

Nr. mediu de sa lari ați total

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/l2 * 1000 .......... ,

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)


Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x


Plăți restante Creanțe restante


41

-

-

-

-

-

-J-

42

-

-

-

-

-

-

-

43

1.529.07

2.540.00

-

2,687.00

1.293.00

1.06

44

-

-

-

-

-

-

-

45

*

46

1,529.07

1,775.00

-

1,534.00

1,293.00

0.86

-

47

-

-

-

-

-

-

-

48

268

120

-

124

126

1.03

-

49

42

120

-

124

126

1.03

-

50

8,136.85

8,125.00

1.00

5,jjj.jj

8,125.00

0.66

51

8.136.85

8,125.00

1.00

£■     ■"> A

8.125.00

0.66

52

280.75

316.33

1.13

315.31

316.33

1.00

53

54

982.22

961.09

0.98

961.09

961.09

1.00

55

-

-

-

-

56

-

-

-

-

-

-

-
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂÎntocmit.CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economie SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Sediul/A dresa București, Sector 3, Calea Vitan NT. 242

Cod Unic de înregistrare RO37409960


ANEXA Nr. 2

4iCLS 3 AOl . /2


4"?                    .....

Detalierea indicatorilor economieo-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2019


m:i lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

din care:                              |

conf.

HG/Ordin

comun

conform Hotărârii C.A.

Preliminat/

Realizat

Trim I

Trim II

Trim II!

Trim IV

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1

VENITURI TOTALE (Rd. 2 A Rd. 22 A Rd. 28)

1

2,515.79

18,300.81

18,300.81

11,810.81

8,522.50

8,522.50

8,522.50

8,522.50

38,090.00

0,00

1

Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd, 8 ■+ Rd, 9 ■? Rd, 12 • Rd, 13 a Rd, 14). din care:

2

2.513.09

18.271.51

18.271.51

11.791.35

8.490.00

8.490.00

8.490.00

8.490.00

37.960.00

0.00

a)

din producția vândută (Rd. 4 a Rd. 5 a Rd. 6 t- Rd. 7). din care:

-I

2.245,77

17,788.40

17.788.40

11.773,85

6.788.75

6.788.75

6.788.75

6.788.75

31.155.00

0.00

al)

din. vânzarea produselor

4

0,00

-

-

11.772.05

3.985.00

3.985.00

3.985,00

3.985.00

15.940.00

0.00

-

a2)

din servicii prestate

5

2.245,77

17.763,40

17.763.40

*

2.468.75

2.468,75

2.468,75

2.468.75

13.875.00

0.00

-

a3)

din redexențe și chirii

6

0.00

-

-

1.80

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

0.00

-

a4)

alte venituri

7

0,00

25,00

25.00

-

310,00

310.00

310.00

310.00

1,240,00

0.00

-

b)

din vânzarea mărfurilor

8

-

483.11

483.11

1.262.50

1.262.50

1.262.50

1.262.50

5.050.00

0.00

-

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nctețRd. 10 + Rd, 11). din care:

9

0.00

0.00

cl

subvenții. cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

0,00

-

d)

din producția de imobilizări

12

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

137.50

137.50

137.50

137.50

550.00

0,00

n

alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd, 16 A Rd. 19 -Rd. 20 a Rd, 21), din care:

14

267.32

0.00

0.00

17.50

301.25

301.25

301.25

301.25

1,205.00

0,00

fl)

din amenzi și penalități

15

0.00

-

-

8.40

13.75

13.75

13.75

13.75

55.00

0.00

-

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19). din care:

16

0.00

0,00

~ active corporale

17

0.00

-

-

■ -

-

0.00

0.00

-

- active necorporale

18

0,00

-

-

-

: -

-

-

0.00

0.00

-

13)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

T4)

din valori11 carea TertiPicatelor COf*

20

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0.00

-

f5)

alte venituri

21

267.32

-

-

9.10

287.50

287.50

287.50

287.50

1.150.00

0.00

-

2

Venituri financiare (Rd. 23 4 Rd. 24 4 Rd. 25 * Rd. 26 ~

Rd. 27). din care:

0? ;■

2.70

29.30

29.30

19.46

32.50

32.50

32.50

32.50

130.00

0.00

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

b)

din investiții financiare

24

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

c)

din di

ferente dc curs

25

0.00

14.00

14.00

-

7.50

7.50

7.50

7.50

30.00

o.oo

d)

din dobânzi

26

2.70

15.30

15,30

19.46

12.50

12.50

12,50

12.50

50.00

0.00

e)

alte venituri financiare

27

0.00

-

-

-

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

0.00

3

Venituri extraordinare

28

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 4- Rd. 144)

29

3,692.94

18,203.74

18,203.74

11,599,89

8,284.00

8,284.00

8,284.00

8,284.00

36,608.00

0.00

1

Cheltuieli dc exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120). din care:

30

3,692.94

18.168.74

18.168.74

11.599.00

8.271.25

8,271.25

8.271.25

8.271.25

36.555.00

0.00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 f Rd. 40 4- Rd. 46). din care:

31

2.112.49

8,998.74

8.998.74

7.112.78

5.790.25

5.790.25

5.790.25

5.790.25

23.331.00

0.00

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 4 Rd. 37 + Rd. 38 4 Rd. 39). din care:

32

1.058.17

6.946.18

6.946.18

5,220.17

4.654.75

4.654.75

4.654.75

4.654.75

18.619.00

0.00

a)

cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare

33

705.45

5.000.00

5.000.00

4,933.87

3.750.00

3,750.00

3.750.00

3.750.00

15.000.00

0.00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

141.08

926.18

926.18

185.95

713.50

713.50

713.50

713.50

2.854.00

0.00

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.13

100.36

100.36

0.85

15.50

15.50

15.50

15.50

62.00

0.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

62.23

516.00

516.00

77.10

91.75

91.75

91.75

91.75

367.00

0.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

209.19

400.00

400.00

90.03

66.25

66.25

66.25

66.25

265.00

0.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

2.45

220.00

220.00

10.32

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

0.00

c)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

400.00

400.00

-

75.00

75.00

75.00

75.00

300.00

0.00

A2

Cheltuieli privind serxiciilc executate de terți (Rd. 41 v Rd. 42 + Rd. 45). din care:

40

241.50

483.56

483.56

483.00

182.50

182.50

] 82.50

182.50

730.00

0.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

1.38

56.00

56.00

33.14

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

0.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 4 Rd. 44) din care:

42

225.04

350.00

350.00

292.11

143.50

143.50

143.50

143.50

574.00

0.00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

98.00

98.00

54.71

96.75

96.75

96.75

96.75

387.00

0.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

225.04

252.00

252.00

34.87

46.75

46.75

46.75

46.75

187.00

0.00

o)

prime de asigurare

45

15.08

77.56

77.56

41.62

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

0,00

A3

Cheltuieli cu alte sen icii executate dc terți (Rd. 47 + Rd.

48 + Rd. 50 4 Rd. 57 - Rd. 62 Rd. 63 + Rd. 67 + Rd.

68 4- Rd. 69 + Rd. 78). din care:

46

812.82

1.569.00

L569.00

1.409.61

953.00

953.00

953.00

953.00

3,982.00

0.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-

1.00

1.00

-

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

0.00

-

b)

cheltuieli privind comisioanele șî onorariul, din care:

48

23.50

70.00

70.00

32.49

17.50

17.50

17.50

17.50

70.00

0.00

-

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

23.50

70.00

70.00

26.69

17.50

17.50

17.50

17.50

70.00

0.00

-

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), dîn care:

50

0,55

33.00

33.00

16.68

24.00

24.00

24.00

24.00

96.00

0.00

el)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0.55

13.00

13.00

13.27

9.00

9.00

9.00

9.00

36.00

0.00

-

- tichete cadou potrivit Leszîi

modificările ulterioare._^~--^î—VXc—■*-> x-v x

52

0.00

c2)

cheltuieli de jeelâmă și publicțtâtd^HiVeare:'     \

53

-

20.00

20.00

3.41

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

o.oo’

-

- Lichele cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Leg:: nr. 193-2006. cu modificările ulterioare

54

- lichele cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

55

ch. de promovare a produselor

56

-

20.00

d)

Ch. cu sponsorizarea .potrivit O.L’.G. nr. 2/2015(Rd. 58 +

Rd. 59 -4 Rd. 61). din care:

57

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatatc

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invalamant. social si sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

-

-

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitali

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

50.60

200.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

1.26

50.00

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66). din care:

64

0.00

10.00

- internă

65

-

10.00

- externa

66

-

-

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

9.59

54.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

3.47

11.00

b

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care;

69

31.41

670.00

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

21.64

600.00

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

9.02

30.00

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0.75

30.00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

-

-

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

-

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

10.00

i)

alte cheltuieli

78

692.44

480.00

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate^fJCl. 80 + Rd. 81 r Rd. 82 + Rd. 83 4- Rd. 84 + Rd. 85<^nțârJ?X

79

9.82

195.00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea- de' exploatarea-Srsui^lor^Z^xry minerale                                 V f '   . \ 1 \

x80

-

-

tî.OO

0.00

0.00

0.00

20.00

-

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

200.00

150.20

52.50

52.50

52.50

52.50

23 0.00

0.00

-

50.00

4.04

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

0.00

-

10.00

0.00

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

0.00

-

10.00

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

54.00

33.39

15.25

15.25

15.25

15.25

61.00

0.00

-

1 1.00

3.70

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

0.00

-

670.00

98.41

210.00

210.00

210.00

210.00

840.00

0.00

-

600.00

85.37

180.00

180.00

180.00

180.00

720.00

0.00

-

30.00

12.00

7.50

7.50

7.50

7.50

30.00

0.00

30.00

1.04

13.75

13.75

13.75

13.75

55.00

0.00

-

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

8.75

8.75

8.75

8.75

35.00

0.00

480.00

476.00

635.00

635.00

635.00

635.00

2,540.00

0.00

-

195.00

42.08

72.25

72.25

72.25

72.25

289.00

0.00

0.00

0.00

b)

eh. cu redesența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81.

1

c)

cit. ci

taxa de licență

82

-

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

-

e)

eh. cu

taxa dc mediu

84

-

D

chelit

leii cu alte taxe și impozite

85

9.82

C. Cheltuieli cu personajul (Rd. 87 - Rd. 100 * Rd. 104 + Rd. ] 13). din care:

86

1.510.35

CO

Cheltuieli de natură salari al ă (Rd. 88 Rd. 92)

87

IJ 14.82

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 Rd. 90 i Rd. 91). din

care:

88

1.114.82

a) salt

arii de bază

89

1.114.82

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului dc baza (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

-

C2

Bonusuri (Rd. 93 0 Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99). din care:

92

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 prhind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- lichele de crcșă. cf. Legii nr. 193/2006. cu modi fi că ri 1 e u Itcrioarc:

94

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii m. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

b) lichele dc masă;

96

-

c) voucerc dc vacanță:

97

-

d) ch. privind participarea salariatelor la profilul obținui în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

-

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103). din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salari ale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli dc natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.

105 4- Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112). din care:

104

109.93

a) pentru dîrectori/dircctorat                          6

105

0.00

- componenta fixă"—

1’06

-

- cornp<2penlarvariabilă         / ...j \    '

l

■w

-

b "v a

u |

i'- 3    $

p /

0.00

0.00

20.00

20.00

-

8.75

8.75

8.75

8.75

35.00

0.00

-

70,00

70.00

1.86

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

0.00

-

25.00

25.00

-

13.50

13.50

13.50

13.50

54.00

0.00

-

80.00

80.00

40.22

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

0,00

-

8,283.99

8.283.99

4.383.86

2.241.25

2.241.25

2.241.25

2.241.25

12.265.00

0.00

7,615.99

7.615.99

4.100.97

2.100.00

2.100.00

2.100.00

2.100.00

11.700.00

0.00

-

7.615.99

7.635.99

4.100.97

2.100.00

2,100.00

2,100.00

2.100.00

11,700.00

0.00

7.615.99

7.615.99

4.100.97

2.100.00

2,100.00

2.100.00

2,100.00

11.700.00

0.00

-

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

420.00

430.00

184.39

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

o.oo

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

Pdne 4 oi

b) pentru consiliul de administrație 'consiliul de supraveghere, din care:

HR

109.93

430.00

430.00

184.39

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00

0.00

- componenta 11 xă

109

109.93

430.00

430.00

184.39

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00

0.00

- componenta variabilă

1 10

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

c) pentru AGA și cenzori

1 11

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

285.60

238.00

238.00

96.42

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

0.00

-

I). Ai te cheltui el i de exploatare (Rd.l 15+Rd. 1 IS-^Rd. 119-tRd. 120+Rd. 121 -t Rd. 122). din care:

1 14

60.28

691.01

691.01

60.28

167.50

167.50

167.56

167.50

670.00

0.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123). din care:

1 15

0.00

20.00

20.00

4.99

7.50

7.50

7.50

7.50

30.00

0.00

- către bugetul general consolidat

1 16

-

10.00

10.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

0.00

-

- către al ți creditori

1 17

-

10.00

10.00

2.99

6.50

6.50

6.50

6.50

26.00

0.00

-

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

-

5.00

5.00

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

0.00

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

120

9.29

200.00

200.00

3.24

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

0.00

-

c)

eh. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

51.02

466.01

466.01

204.36

106.25

106.25

106.25

106.25

425.00

0.00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126). din care;

122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

fi.n

- prov izioane privind participarea la profil a sal ar taților

124

0.00

0.00

fl.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

0.00

0.00

12)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0.00

0.00

12.1)

din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130). din care:

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din participarea salariaților la profit

128

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

130

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

2

Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 +- Rd, 138). din care;

131

0.00

35.00

35.00

0.89

12.75

12.75

12.75

12.75

53.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care;

132

10.00

10.00

-

6.50

6.50

6.50

6.50

26.00

0.00

-

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

10.00

10.00

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

L3A

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

b)

cheltuieli din diferențe de cuss valutar, din care:     xf"

î3f

-

10.00

10.00

0.01

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

0.00

-

bl)

aferente creditelor pentru investiții           / <■ '/'

r134

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

b2)

aferente creditelor pcntru-actiVităVea curentîr'7?/

.137

a va

10.00

10.00

-

4.50

4.50

4.50

4.50

18.00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare'^                 --—f'Tn    /

438.

15.00

15.00

0.88

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

0.00

- .

3

Cheltuieli extraordinare

139

-

111

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd.

140

-1,177.15

97.07

venituri neimpozabile

141

-

-

cheltuieli ncdeductibile fiscal

142

9.28

15.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-

V

DA 1 E DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

2.513.09

18.271.51

a)

-venituri din subvenții si transferuri

145

-

-

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariaia (Rd. 87) din care:

147

1.114.82

7.615.99

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli eu salariile (Rd. 88)

151

1.114.82

7.615.99

4

Nr. de personal prognoza! la finele anului

152

42.00

119.00

5

Nr. mediu de salariat!

153

42.00

119.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariaia (Rd. 147-Rd.93-Rd.98/Rd. 153)/12 * 1000

154

2.2 H.94

5.333.33

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (ici/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură stdarială. recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

7

a)

Productivitatea muncii în unități \aiorice pe total personal mediu (Ici/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)

156

59.84

153.54

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

■■ ' x

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W^QPF/Rd. 153

158

JsX-----

TTACfJ \

C1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:

159

- \

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

Xț.b

- preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x p

162

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2

163

8

Plăți restante

164

-

9

Creanțe restante, din care:

165

-

- de la operatori cu capital integral/majoritar ds stat

166

- de la operatori ctr^apital privat

167

-

-

-

-

-

-

0.00

0.06

97.07

210.92

215.50

215.50

215.50

215.50

1,482.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

15.00

8.75

23.75

23.75

23.75

23.75

95.00

0.00

-

-

7.00

-

-

-

-

252.32

0.00

-

0.00

-

18.271.51

11.791.35

8.490.00

8.490.00

8.490.00

8.490.00

37.960.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

7.615.99

4.100.97

2.100.00

2.100.00

2.100.00

2.100.00

11.700.00

0.00

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

7.615.99

4.100.97

2.100.00

2.100.00

2.100.00

2.100.00

11.700.00

0.00

-

119.00

75.00

X

X

X

X

250

0.00

-

119.00

88.00

X

X

X

X

250

0.00

-

3.883.49

X

X

X

X

3.900.00

0.00

X

X

X

X

0.00

153.54

133.99

X

X

X

X

151.84

0.00

0.00

X

X

X

X

0.00

'H

/

X

X

X

X

0.00

X

X

X

X

-

0.00

-

X

X

X

X

-

0.00

-

X

X

X

X

-

0.00

-

X

X

X

X

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

-

*

-

-

-

-

-

0.00

-

0.00

-

-

-

-

-

0.00

-

- de iu bugetul de stal

1(>8 |

-

- 1

-

. j

’ f

0.00

’ !

- de la bugetul local

169

1

-

-

- 1

-

- 1

" 1

0.90

-

- de la alte entități

170

!

-

-

1

-

1

!

0.00

- 1

’ 0

Credite pvntn; Imanțarca activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

-

0.00


întocmit.

Contabil Scf

Ambro Beatrice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ANEXA Nr. 3

«CLS3 ZUh , âtf                 Cradulde realizare a veniturilor totale

r~~~ i

f Nr. cri. |       INDICATORI

lj " ■

I I Venituri totale țrd. I +■ rd. 2 + |rd. 3). din care:

v ..■ . J::.: ' ^en^U! ^ ! 1 C V'j 0!C J2. Venituri financiare l3. Venituri extraordinare
Aprobat

1 21,701.93

2,1

] 21.669.93

2,5

1    32.00Întocmit, Contabil sef Ambro Beatrice
ANEXA nr. 4: Programul de investiții. dotări și sursele de finanțare
INDICATOR!

Data finalizării investiției

an precedent (N-l) - 2018

Valoare

Aprobat

Realizat,

Preliminat

an curent

(N)-2019

an N-1 ■■

2020

: an NB-2 -

2021

()

i

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE.A INVESTIȚIILOR, din care:

1,541.79

1,529,07

2,540.00

2,687.00

1,293.00

i

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

h) - profit

1.87

242

1,001.70

859.75

1.29

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care;

a) - in terne

b) - externe

4

Aite surse, din care;

Capital social

1,539.92

1,287.07

1,538.30

1,827.25

1,291.71

- (denumire sursă)

ii

CHELTUIELI PENTRU IN VESTIȚI!, din

ca re:

1,541.79

1,529.07

1,775.00

1,534.00

1,293.00

î

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

■■ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privai a! stalului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

■■ (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al slutului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operator»lui economic:

UTILAJE SI DOTĂRI PROPRII

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statulm sau al unității administrativ teritoriale.

0

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al slutului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

■■ (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile huite în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai slutului sau al unității administrativ teritoriale:

0

(denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

3

Investiții cleetimte la imobilizările corporale existente (modernizări), diiLt-HrO"

0

..

i) pentru bunurile proprietatea-privată a moratorii lui economic:-'-''''^


■■ (denumire obiectiv)

■■ (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniu lui public a! statului sau a! unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- {denumire obiectiv)

cj pentru bunurile de natura domeniulut privat al steiului sau al unității administrativ teritorinle:

■■ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu) public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- fdenumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-I

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1,541.79

1,539.32

2,540.00

2,687.00

1,293.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care;

0

a) - interne

b)-externe

CO<1WĂTORU1. UNITĂȚIL ( Administrator

i’anaiiJ&du Alin

întocmit.

Contabil sef
ANEXA nr. 5:

OCLS 3   . A 47/W.

/                Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

NT. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+1

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat

brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1 ....

X

X

2

Măsura 2 ....

X

X

Măsura n ....

X

X

TOTAL pct. I

0.00

-

-

-

-

Pct. 11

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute Ia pct. I

1

Cauza 1 ....

X

X

T

Cauza 2 ....

X

X

Cauza n ....

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. 111

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

CONDUCĂTQR-tlC'UNITĂȚlJr^

Administrator

/Panait Radu Alin

^<2

întocmit, Contabil sef Ambro BeatrîcePag^


IAMA ^Î-MĂ?HA


CABINET PRIMARTELEFON {004 0^0 31S «j 25 - FAX 1004 o..'; pS «3 Ua E-MAIL.«birte{pri^s^ș><:^^rie>r©

Calea, Du deșfi nr, 191. Sectof 3,030084, Sycureșîi

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

nt.J£^£L

EXPUNERE DE MOTIVE


DataJL,<.>/3


la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielf al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea Societății Algorithm Residential S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partîcipație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Astfel, estimările propuse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Algorithm Residential S3 SRL sunt următoarele:

 • > Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 38.090,00 mii lei, din care:

Venituri din exploatare - 37.960,00 mii lei

Venituri financiare -    130,00 mii lei

 • > Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 36.608,00 mii lei, din care:

Cheltuieli din exploatare - 36.555,00 mii lei

Cheltuieli financiare -     53,00 mii lei

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa Societății Algorithm Residential S3 SRL nr. 689/29.03.2019, precum și raportul de specialitate al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă nr. 361334/03.04.2019, consider oportună dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar
E-MAiLguvemantac0rporativa@primsne3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 361334/03.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 SRL.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481 /2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu-Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Prin adresele nr. 689/29.03.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 356292/29.03.2019) și nr. 712/02.04.2019 (înregistrată cu nr. 360818/02.04.2019), însoțite de nota de fundamentare nr. 237/28.03.2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/28.03.2019, societatea Algorithm Residențial S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019 (anexele 1-5);

1. Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat în anexa nr. 1, cu principalii indicatori pe anul 2019 precizați în tabelul de mai jos:

INDICATOR

Realizat/PreHminat an precedent

Propuneri buget an 2019

%

Venituri TOTALE din EXPLOATARE

11.791,35

37.960,00

3,22

Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE

11.599,00

36.555,00

3,15

Venituri TOTALE FINANCIARE

19,46

130,00

6,68

Cheltuieli TOTALE FINANCIARE

0,89

53,00

Cheltuieli extraordinare

0,88

0,00

VENITURI TOTALE

11.810,81

38.090.00

3,23

CHELUIELI TOTALE

14.600,77

36.608,00

3,16

REZULTATUL BRUT (prcfiVpierdere)

210,92

1.482,00

IMPOZIT pe PROFIT

252,32

PROFITUL CONTABIL rămas după deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT

1.229,88

 • 2. Detalierea indicatorilor economico-fînanciari este prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora din anexa nr. 2;

 • 3. Gradul de realizare a veniturilor totale este prezentat în anexa nr. 3;

 • 4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare sunt specificate în anexa nr. 4;

 • 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante se află în anexa nr. 5;

La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

 • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritara;

 • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • -  Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • -  OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;

 • -  Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Bugetul general al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

In conformitate cu prevederile:

” Art 1, lit. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, eu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:” „regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

’■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)...

*“ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economiciprevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c)prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. ”

■■ Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

"" Art.12, pct. 12.1. lit. h): "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

■■ Art.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind/' “Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 , cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru anul financiar 2019.

Marta CeCompartiment Guvernantă Corporativă întocmit,

Cornelia Pivniceru


Nr.inreg.: 350818

Data inreg.: 02.04.2019

Ora inreg.: 15:18:43

Proveniența: SC ALGORITHM RESIDENTIAL. S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Informare

Adresa:București,. Calea Vîtan, nr. 242, sector. 3

A d re sa Lucra re: B u cu resti , stra d a

Observații: ref. îndreptare eroare materiala - adoptare HCL aprobare buget de venituri si cheltuieli /2019

Nr. Bile:2

, “L.Acn de rezolvare; 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 ~ 16:30, joi; 8:30 - 18:30

Telefon

Birou! Relații cu Publicul Cafea Dubești nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711 Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

,V!&3,3/>t,ps3/registratura/printinreghr.php?An=2C19&Nilnreg~360818

VI


Aiqorîthm

ReiJdtjrHkd S3


S.C ALGORJTIIM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Căti
în atenția Serviciului Control Intern Compartiment Guvernantă Corporativă

Sediul:      Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor:    Solicitarea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect

aprobarea: bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.: Raportului cu privire Ia activitatea societății pentru anul 2018; Proiectul de program de activitate pentru anul 2019 - transmisă în data de 29.03.2019, cu numărul 689.

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3. Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea .Administrare Active Sector 3 S.R.L.. înaintăm prezenta:

NOTĂ:

privind îndreptarea erorii materiale Ia adresa transmisă cu numărul 689 din data do 29.03.2019 către Consiliul Local Sector 3.

Din analiza făcută asupra acesteia reiese că la paragraful ” hi elaborarea bugetului de veni litri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a ținut con! de prevederile următoarelor reglementari legislative:.,.,,” a fost redactat din eroare astfel: " Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018”.

După rectificare acest punct devine Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019”. Prezenta nota se aduce la cunoștința Consiliului Local al Sectorului 3 București și Serviciului Control Intern Compartiment Guvernantă Corporativă.

Totodată, atașăm prezentei Hotărârea numărul 3 a Consiliului de Administrație din 28.03.2019

Cu considerației^ dl. Pamiit RadiT^ĂIin de Președinte C.A. idcn’lial S3 S.R.L.A1 L’.oi iilim Resklcniiaî S3 SRL

Calea Vitait nr. 242

București Sector 3 03 1295

C.U 1.3'. 409960          BANCA COMERCIALA ROMAN A - Sucursala Pantehonm            Tel 0314 334 452

Reg. Cum J4O/5481/20!7    RQ97RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314 334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithm.residential A y™il.com

constructiis3.ro

HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 28.03.2019 a

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.I

Ales în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.IJ.G, 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Art. 13.4, și Art. 13.6 (6) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și ale ILG. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 109/2011. în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit astăzi. 28.03.2019:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1.Se aprobă propunerea privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART3.Se aprobă propunerea privind aprobarea Proiectului de program de activitate pentru anul 2019 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.3.Sc aprobă propunerea privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART,4.Se aprobă propunerea privind aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pentru anul al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.5.Se aprobă propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului do Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării schimbării sediului social al societății Algorithm Construcții 83 S.R.L.

ART.6.Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L \a lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a încheierii procesului verbal al ședinței organizată și desfășurată astăzi, 28.03.2019.

I’i^liîîtele C ‘onsiliuhu de Administrați

/4Lmait Radu-Alin

C------L ..

ZKigo’rîthm

Residential S3 s.r.l.Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu


aprobarea:

- bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;

- Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018; Proiectul de program de activitate pentru anul 2019;

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242. Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație: cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând art. 12.1 lit.m) din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una sula mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»” și lit.h) ”aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății) ”, înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea:

- bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;

Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;

Proiectului de program de activitate pentru anul 2019;

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016. Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03,2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate,

ARioridiin Resitlemiiil S3 SRL

Calea Vila» nr. 242

București Secior 3 031295

C.U 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pameliomn            Tel: 0314.334.452

Rcg. Cam 440'5481/2017    R097RNC130087157546060001 -Roii                                     Fax: 0314.334,45 i     ■■

R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algoritli m.residentia'^.gmail.com

conslrttcliis3.ro

A^qon'thm

Resîdential S3 s.r.l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL   ’g-       g

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               ^7*

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

conform prevederilor Actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal,

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3 și are atribuite următoarele obiective de investiții:

 • 1. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnaziala nr. 2L Sector 3. București:

 • - se propune realizarea unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă, în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. In acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+lE(parțial), care să aibă ca și funcțiune principală o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional interior. Construcția va fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

 • 2. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București:

 • - se propune construcția unei clădiri în incinta unității de îvățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare, în acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P-I-2E. care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat față de cel ai școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

 • 3. Amcnajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu”:

-obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului și conversia acestuia în cantină. în urma intervențiilor propuse asupra clădirii, corp C5, C6 și C7, din cadrul Colegiului Tehnic ”Mihai Bravu”, funcțiunea acestuia sc va schimba din sală de sport în cantină și sală de mese. Lucrările de reabilitare termică la anvelopa clădirii în scopul creșterii energetice vor respecta prevederile legislației în vigoare.

 • 4. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghcl Saligny”:

 • - arhitectură: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații sanitare: lucrări dc reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

  Algorithm Resicieiitia! S3 SRL

  Calea Viinn nr. 242

  București Sector 3 03) 295

  C U.I.: 37409960          BrtNCA COMERCIALA ROMANA - Sucuixila Pauteliomn             Te! 0314.334 452

  Reg Corn ,14(1/548l;2017    RO97RNCBb()87 15754G060UO1 -Ron                                     Fax. 03 14 3?4 45i

  RO70RNCB(J0K*’ 157546060002 - FUR                        algorithm.resideittialtLgmaiLcoin

  constructiis3.ro

 • 5. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”:

-se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

 • 6. Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Creșa Trapezului: -investiția constă în etajarea clădirii, consolidare, lucrări de modernizare și creșterea eficienței energetice. Spațiile necesare administrației, precum și funcțiunile tehnico-gospodărești vor fi comasate pentru a deservi întregul imobil și dispuse pentru o maximizare spațială a imobilului rezultat din extindere; se va realiza un flux independent al personalului pentru funcțiunile de administrație și cu precădere, cele tehnico-gopodărești, și două accese pentru cdpii, pentru a se putea diferenția pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar, în conexiune cu un filtru-vestiar și cabinet medical cu izolator, pentru verificarea copiilor la acces. Clădirea va fi echipată cu scară exterioară de evacuare în caz de incendiu, deservind etajele 1 și 2 și terasă.

 • 7. Crcșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal:

 • - parcarea propusă va avea lungimea de aproximativ 550 m și lățimea curentă de aproximativ 17,50 m, exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Prin proiect se propune un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabilitati și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principale, cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. în cele două capete ale parcării sunt prevăzute rampe circulare ce coboară de la subsolul 1 la subsolul 2. Terenul care urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilan, în Sectorul 3 al Municipiului București, situat pe Bd. Decebal, Conform Certificatului de Urbanism 439 din 22.02.2018 emis de Primăria Sectorului 3, terenul face parte din domeniul public al municipiului București prin Administrația Străzilor conform H.C.G.M.B. nr, 254/2008 și dat în administrarea Consiliului Loca* al Sectorului 3 în baza H.C.G.M.B. nr. 318/2017 și este amenajat ca bulevard principal care asigură legătură între Piața Muncii și Piața Alba lulia.

S.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București:

 • - se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. în acest sens se propune construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E care să aibă ca funcțiuni principale o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional în interior. Această

, •■Jp.Kitfim Rcsidential S3 SRL      CUI. 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tei: 0314,334.452

Calea Viian nr. 242                  Ren. Com J40/5481/2017    R097RNCB008715754606000! -Roii                                     Fax: 03 H. 3 34.4 51

Bucuroșii Sector 3 03 1295                                    RO70RNCB0087157546060002 - EUR                       algonthm.residentialVgiiîaiicoin

coiisiraciiis3.ro

construcție va fi amplasată pe laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară pe latura opusă.

/?? vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 si 2021, buget previzional, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHMRESIDENTIAL S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare:

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată:

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare:

 • 5.     Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care stalul sau unitățile administrat iv-teri lor iale sunt acționari unici ort majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli. precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 9.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Aljwtithirt Restik’iiiial S3 SRL       CUI                     BANCA CUMi.RCIALA ROMANA - SuettrsaLi ILiiitehomii              Ici. .01 15?

Vti.mtH ?-12                 Rcți Cotn M0/5481.2<U7    fU>RRNCBW)S7|5754WK»(KKH -Roii                                   I ;i\ «li 3.VI R î

BtKriKSh Sfdur 3    ?*?5                                         RO'URNi. fiiiitRN5’5Ibt?(>ow.i2 - LOR                         nlțiivî tihni nrNdennalwpn;tii cont

tOtlSfl WtjisCfV

MC.

ISO 14001; 20 Q4 OHSAS W no:

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al SC. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 38,090.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este: A.

Venituri din exploatare


37,960.00 mii lei;


B.


Venituri financiare


130.00 mii lei.


A, Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1.


Venituri din producția vândută, din care:


31,155.00 mii lei,


2.


Venituri din vânzarea mărfurilor


5,050.00 mii lei.


3.


Venituri aferente costului producției în curs de execuție


550.00 mii lei,


4.


Alte venituri din exploatare


1,205.00


Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contract ului nr. 88 78/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București,

Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București,

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Federico Garda Lorca (fosta nr. 196). Sector 3, București,

Extindere Școala Gimnazială, nr. 81. Sector 3, București și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny ”

Al goni hi n Residenfial S3 SRL t.'alea Vitan nr. 2-12

Biiciiiesli Seetoi 3 031295


C UT: 3? 109960         BANCA COMERCIALA ROMANA Sticuisaia l’anteliotnn

Tei: 0314,334.452

Fax: 0314.334.45I algurith m. resideu tiai Cagniai J .co in constTuctis.lro


Reg. C<nn ,140/5481/2017   R097RNCB008715754606000! -Roii

RG70RNCB0087! 57546060002 - EUR

AlgcFrî-thm

Residential S3 s.r.l.

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la „Creșa Trapezului". Sector 3, București,

Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 - Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,

Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiu Tehnic „Anghel Saligny

B.     Veri it urile fi nan tiare s unt structurate astfel:

 • 1.  Venituri din diferențe de curs în sumă de   30.00 mii lei,                         . ..

 • 2.  Venituri din dobânzi în sumă de            50.00 mii lei,

 • 3.  Alte venituri financiare                         50.00 mii lei.

II, Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 36.608,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare                 36,555,00 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare                     53.00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 23,331.00 mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 18,619.00 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 15,000.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 2,854.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 265.00 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 200.00 mii lei și

cheltuieli privind mărfurile în sumei de 300.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 730.00 mii lei din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56,00 mii lei,

cheltuieli privind chiriile în sumă de 574,00 mii lei,

Afgortihnj Residential S3 SRL

Caiea Vitan nr. 242

București Sector 3 03 i 295

37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.33 4.452

Rcg. Corn 340/5481/2017   R097RMCB0087157546060001 -Ren                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB008'?157546060002 - EUR                       algorithm.resîdential@:gmail corn

constnictiis3.ro

** J5^W.

ÎWiîj

Algdrîthm

Resicien ti al S3 s.r.l


MC

'■ ■■:■.■..■■

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


WC

Mr «.■nKcirt-. *<** ISO 14001:2^134


/ :ML ';

t

OHS/VS <«001-20


cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 100.00 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 3,982.00 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 96.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 210.00 mii lei,

 • - cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,

 • - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma, de 61.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,

 • - cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 720.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 55.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 35.00 mii lei,

 • - alte cheltuieli în sumă de 2,540.00 mii lei.

 • 2.  Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm inie asimilate în sumă de 289.00 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 35.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 100.00 mii lei,

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 54.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 100,00 mii lei,

 • 3.  Cheltuieli cu personalul în sumă de 12.265.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 11.700.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 365.00 mii lei,

 • c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 200.00 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății,

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și cens Ui ului de adu i i n istrați e.

Atgortihin Residenlial S3 SRL

Caku Vila» nr. 242

București .Sector 3 031295


C U.i. 37W9960          BANCA COMERCIAL \ ROMANA - Sucursala J’aiiielioinn             Tel: 0314 334.452

Re/ Corn J40 548b'2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334 451

RO70RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithm.residemiaErțgmaiJ.coin

consînict iis3.ro

AlqoTîthm

Residential S3 s.r.l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 4. A!le cheltuieli de exploatare în sumă de 670.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă, de 15.00 mii lei,

 • c) Alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 425.00 mii lei.

E>. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                       26.00 mii

 • 2.  Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de      12.00 mii

 • 3.  Alte cheltuieli financiare în sumă de                          15.00 mii

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresa anexăm următoarele documente:

 • -  Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;

Nota de fundamentare.

 • -  Raportul cu privire la activitatea societății pentru anul 2018; Proiectul de program de activitate pentru anul 2019;Alt’ouihm Resideutial S3 SRL

Calea Vitan or 742

București Sector 3 1)3 1295


C.U 1.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tei: 03I4.334.4S2

Reg Cum .MO.5481/2017   RO97RNCB'087157546060001 -Roii                                 Lax C3I4 334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algontlimj'esidentiai^j’jnaii.com

conslructiis3.ro

S.C. ALGORITHM RESiDENTIAL S3 S.R.L.


București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI Șl CHELTUIELI

Anul 2019 -

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C, ALGORITHM RESiDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget muîtianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.      Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 9.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGOR1THM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

 • 1. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 38,090.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare                           37,960.00 mii leî;

 • B. Venituri financiare                                    130.00 mii lei,

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1.  Venituri din producția vândută, din care:           31,155.00 mii lei,

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                    5,050.00 mii lei.

 • 3.  Venituri aferente costului producției în curs de execuție 550.00 mii lei,

 • 4. Alte venituri din exploatare                         1,205.00

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezîdențiaîe și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București,

Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București,

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București,

Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghei Saligny"

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la „Creșa Trapezului",

Sector 3, București,

Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 - Colegiu Tehnic „Mihai Bravu",

Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiu Tehnic „Anghei Saligny"

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Venituri din diferențe de curs în sumă de   30.00 mii lei,

 • 2.  Venituri din dobânzi în sumă de            50,00 mii lei,

 • 3.  Alte venituri financiare                       50.00 mii lei.

II.     Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 36.608,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare                  36,555.00 mit tei,

 • B,  Cheltuieli financiare                       53.00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 23,331.00 mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 18,619,00 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 15,000.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 2,854.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 265.00 mit lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 200.00 mii lei și

cheltuieli privind mărfurile în sumă de 300.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 730.00 mii lei din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,

cheltuieli privind chiriile în sumă de 574.00 mii lei,

cheltuieli cu primeie de asigurare în sumă de 100.00 mii lei.

c} Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 3,982.00 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 96.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 210.00 mii lei,

~ cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,

~ cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 61.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,

 • - cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 720.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30,00 mii lei,

 • - cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 55,00 mii lei,

 • - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 35.00 mii lei,

 • - alte cheltuieli în sumă de 2,540.00 mii lei.

 • 2.  Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 289.00 mii lei din care:

 • a)  Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 35.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 100.00 mii lei,

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 54.00 mii lei,

 • d)  Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 100.00 mii lei.

 • 3.  Cheltuieli cu personalul în sumă de 12,265.00 mii lei, structurate astfel:

 • a)  Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 11,700.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 365.00 mii lei,

 • c)  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 200.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr, 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 670.00 mii lei, structurate astfel:

 • a)  Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 15.00 mii lei,

 • c)  Alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 425.00 mii fei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                        26,00 mii

 • 2.  Cheltuieli privind diferențele de curs valutarîn sumă de       12.00 mii

 • 3.  Alte cheltuieli financiare în sumă de                            15.00 mii

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia.


întocmit,

Beatrice AMBRO

U
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.r0


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu

Președinfio României la Consiliul Uniunii Europene


Nr. 361362 /03.04.2019


Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr. 689/29.03.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 356292/29.03.2019) și nr.712/02.04.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 360818/02.04.2019) ale societății Algorithm Residential S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Control Intern,Compartiment Guvemanță Corporativă

întocmit de,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


.. de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii,. prognoze economico ----- sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................... ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........7.C.........de pe ordinea de zi / suplimentare-a ordinii de~7.i a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NFLAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulSuplimentarea ordinii dtrzr a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi / suplimeiitarca ordttm-de

-zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NtTArTOST’ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
SECTORULUI

BUCUREV IDIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL


-------www,pnmarie3,rc> ■TELEFON țoas kîQ 318 «5 23 • îS FAX (0-54 mij jșȘ « o.ț. E-MAIL corni fa

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București


Nr. 399591/07.05.2019


IN S T' î T U ȚT A r' '■ IT U F ECT l.) L UI


MUNICIPIULUI bucurești

R EGISTMȘORÂ

intrare nr......^............


Către,

INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI In atenția Domnului Prefect, Sever - Romulus Stana

Stimate Domnule Prefect,

Vă transmitem atașat, în copie, nota Secretarului Sectorului 3 înregistrată cu nr...Zk.../07.05.2019 referitoare la îndreptarea erorii materiale din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 241 din 16.04.2019.

PRIMARA SECfORULUî 3

SECRETAR


OAii^NH’p SECRETAR

TELEFON yșQâ azi) c.ș 23 - zS FAX (004 i.’i) 318 Oj 04 E-MAIL s#c;ei v A '’-'lti-r ;.,fL-'

Ca tea Dude^ti nr. 191, Sector 3, ojiod-ț, Bucure^

NOTĂ

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 241/16.04.2019

Prin Hotărârea nr. 241 din 16.04.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile adm ini strațiv-teri tonale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 398730/07,05.2019 Serviciul Control Intem, Compartimentul Guvemanță Corporativă a comunicat faptul că, dintr-o eroare materială, pentru indicatorii numiți „Nr. de personal prognozat la finele anului" (rândul 48) și "Nr. mediu de salariați totaF’(rândul 49) au fost redactate eronat valorile aferente coloanelor 4, 5 ,7, 8 și 9 din Anexa nr. 1 astfel:

Eronat:

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

A’r. de personal prognozat la finele anului

48

268

120

124

126

1.03

-

2

Nr. mediu de salariați total

49

42

120

-

124

126

1.03

-

Corect fiind:

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

75

250

-

250

250

1.00

-

2

Nr. mediu de salariați total

49

88

250

-

250

250

1.00

-

în aceste condiții, în aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare se impune emiterea prezentei NOTE de îndreptare a erorii materiale.

Prezenta anexă, atașată, va înlocui anexa la la HCLS3 nr. 241/16.04.2019.CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚI AL S3 SRL

Sediul/A dresa București, Sector 3, Calea Vitan Nr 242

Cod unic de înregistrare RO37409960

ANEXA Nr.l U     3 M.            OBUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2019INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/prel iminat an precedent (N 1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an

N+l

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)

1

11,810.81

3809000

39,232.70

Lo5

Eol

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11,791.35

37,960.00

3.22

39,098.80

39,858.00

1.03

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

-

-

-

-

-

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

-

-

-

-

-

-

2

Venituri financiare

5

19.46

130.00

6.68

133.90

136.50

1.03

1.02

3

Venituri extraordinare

6

-

-

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd.

7

11,600.77

36,608.00

3.16

37,706.24

38,438.40

1.03

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11,599.00

3.15

37,651.65

38,382.75

1.03

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

7,112.78

23,331.00

3.28

24,030.93

24,497.55

1.03

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

42.08

289.00

6.87

297.67

303.45

1.03

1.02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4,383.86

12,265.00

2.80

8,517.95

12,878.25

0.69

1.51

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)

12

4,100.97

11,700.00

2.85

7,936.00

12,285.00

0.68

1.55

CI

ch. cu salariile

13

4,100.97

11,700.00

2.85

7,936.00

12,285.00

0.68

1.55

C2

bonusuri

14

-

-

-

-

-

-

-

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

-

-

-

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

184.39

365.00

1.98

375.95

383.25

1.03

1.02

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

96.42

200.00

2.07

.............................206.00

............................210.00

1.03

1.02

D.

alte cheltiiiclide-expioatarc-'^      .

19

60.28

670.00

11.11

690.10

703.50

1.03

1,02

2

Cheltuieli financiare                             'c4\\

20

0.89

53.00

0.00

54.59

55.65

1.03

1.02

3

Cheltuieli extraordinare             &i g 0 R1T H M

21

0.88

-

0.00

-

-

-

-

V, RESIDENT1AL S3 "V, SB-L'III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1,482.00

-

1,526.46

1,556.10

-

-

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-

252.32

-

244.23

248.98

-

-

v

profitul CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1,229.68

1,282.23

1,307.12

1

Rezerve legale

25

-

74.10

-

76.32

77.80

-

-

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

-

-

-

-

-

-

-

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofmanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

-

-

-

-

-

-

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,

26, 27, 28, 29

30

1,205.90

1,229.32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

/

T'j-

8

Minimim 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

Â

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

-

-

-

-

-

-

-

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

-

-

-

-

-

-

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

-

-

-

-

-

-

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd, 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

1,155.58

1,205.90

1,229.32

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

-

-

-

-

-

-

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

-

-

-

-

-

-

a)

cheltuieli materiale

38

-

-

-

-

-

-

b)

cheltuieli cu salariile

39

-

-

-

-

-

-

c)

cheltuieli privind prestările de servicii       co4^\

40

-

-

-

-

d)

cheltuieli cu reclama.și.publicilate

41

-

-

-

-

-

e)

alțech€ltuieli                         GOR1THMV\\

42

-

-

-

-

-

-
VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1,529.07

2,540.00

-

2,687.00

1,293.00

1.06

-

1

Alocații de la buget

44

-

-

-

-

-

-

-

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1,529.07

1,775.00

-

1,534.00

1,293.00

0.86

-

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

-

-

-

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

75

250

-

250

250

1.00

-

2

Nr. mediu de salariați total

49

88

250

-

250

250

1.00

-

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000

50

3,883.49

3,900.00

1.00

2,645.33

4,095.00

0.68

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000

51

3,883.49

3,900.00

1.00

2,645.33

4,095.00

0.68

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

133.99

151.84

1.13

156.40

159.43

1.03

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd, 7/Rd, 1) x 1000

54

982.22

961,09

0.98

961.09

961.09

1.00

9

Plăți restante

55

-

-

-

-

-

-

10

Creanțe restante

56

-

-

-

-

-

-

-

CONDUCĂTOgLULrUNÎTAȚII,^Administrator Panait'Radu Alin
'§M.GORITHMy

RESIDENTIAL


întocmit,

Contabil sef,


Ambro Beatrice 7