Hotărârea nr. 240/2019

HCLS3 nr.240 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 374725/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 373841/11.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 373847/11.04.2019 a Serviciului Control Intern — Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 1615, art. 1616 și art.1617 alin. 1 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr/ 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. m), h) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 281/07.12.2012 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct, 12.1. lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 195/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;

 • -  HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuiel al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019;

Luând în considerare:

“ Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. (1) Se aprobă încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în calitate de vânzător, și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în calitate de cumpărător, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, a contractului de vânzare-cumpărare asupra imobilului situat în B-dul Basarabiei nr.256, Sector 3, proprietatea societății Administrare Active Sector 3 SRL compus din:

a) Construcții:
 • > C3 - punct sanitar, cu o suprafață construită de 57 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, facănd parte din Lotul nr.4;

 • > C4 - arhiva tehnică, cu o suprafață construită de 38 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C6 - stație reglare gaze, cu o suprafață construită de 59 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > CIO rezervor subteran, cu o suprafață construită de 76 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > CI 1 - rezervor subteran, cu o suprafață construită de 75 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C12 - rezervor subteran, cu o suprafață construită de 783 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C21 - bazin, cu o suprafață construită de 201 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C22 - stație pompare, cu o suprafață construită de 246 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C24 - turnuri răcire, cu o suprafață construită de 256 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C13 ~ magazie materiale, cu o suprafață construită de 71 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C14 - depozit subteran, cu o suprafață construită de 14 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C23 ~ cabină poartă, cu o suprafață construită de 7 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C32 - depozit subteran, cu o suprafață construită de 504 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C33 - depozit, cu o suprafață construită de 13 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C34 - punct termic cu o suprafață construită de 199 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C43 - magazie scule, cu o suprafață construită de 44 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3 , făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C59 - magazie materiale, cu o suprafață construită de 276 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C60 - magazie, cu o suprafață construită de 24 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3 , făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C62 - depozit, cu o suprafață construită de 355 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C63 - depozit subteran cu o suprafață construită de 569 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C64 - magazie, cu o suprafață construită de 80 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C65 - magazine cu o suprafață construită de 40 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C66 - depozit lubrifianți, cu o suprafață construită de 49 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C67 - depozit lubrifianți, cu o suprafață construită de 267 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C70 -- statie pecocu o suprafață construită de 4 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > CI03 - magazie, cu o suprafață construită de 349 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > CI04 -• depozit, cu o suprafață construită de 34 mp. identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3. făcând parte din Lotul nr,3;

 • > CI05 ~ șopron, cu o suprafață construită de 44 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > Cili - sală aparataj. cu o suprafață construită de 271 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > Construcții instalații

 • > C68 - depozit lubrifianți. cu o suprafață construită de 177 mp. identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > CI6 - predecator, cu o suprafață construită de 1001 mp, identificată cadastral cu nr. 7699/12/11/2/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C8 - magazie materiale, cu o suprafață construită de 13 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C9 - punct termic nr. cad 5, cu o suprafață construită de 382 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI5 - decantor, cu o suprafață construită de 566 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C25 - recuperator căldură, cu o suprafață construită de 145 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C26 ~ statie filtrare, cu o suprafața construita de 68 mp, identificata cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, facand parte din Lotul nr.2;

 • > C27 - stație filtrare, cu o suprafață construită de 125 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C28 - magazie materiale, cu o suprafață construită de 33 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C29 - sifonărie, cu o suprafață construită de 68 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C30 - stație ventilatoare, cu o suprafață construită de 174 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI77 - magazie, cu o suprafață construită de 23 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI78 - magazie, cu o suprafață construită de 8 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI 79 - magazie, cu o suprafață construită de 44 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI80 - birouri, cu o suprafață construită de 72 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI81 - magazie, cu o suprafață construită de 10 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI85 - atelier mecanic, cu o suprafață construită de 333 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI86 - stație oxigen, cu o suprafață construită de 81 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI87 - depozit materiale, cu o suprafață construită de 43 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI88 - depozit materiale, cu o suprafață construită de 26 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI89 - magazie, cu o suprafață construită de 6 mp. identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > Clădire instalații

b) Terenuri:
 • > Teren în suprafață de 808 mp, identificat cu nr. cadastral 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > Teren în suprafață de 10,114 mp, identificat cu nr. cadastral 7669/12/11/2/4/, făcând parte din Lotul nr. 4;

 • > Teren-drumuri în suprafață de 352 mp, identificat cu nr. cadastral 7699/9/2, făcând parte din Lotul nr. 3;

 • > Teren în suprafață de 554 mp, identificat cu nr. cadastral 7699/10/2, făcând parte din Lotul nr. 3;

 • > Teren în suprafață de 2583 mp, identificat cu nr. cadastral 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr. 3:

 • > Teren drumuri în suprafață de 572 mp, identificat cu nr. cadastral 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr. 3;

 • > Drumuri în suprafață de 6567 mp, identificat cu nr. cadastral 7669/12/11/2/2, făcând parte din Lotul nr. 2;

 • > Teren în suprafață de 6331 mp, identificat cu nr. cadastral 7699/12/11/2/2, făcând parte din Lotul nr. 2;

 • > Teren în suprafață de 2220 mp, identificat cu nr. cadastral 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr. 2.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare prevăzut la alin. (1) va cuprinde în mod obligatoriu umătoarele:

 • a) Societatea Administrare Active Sector 3 SRL transferă către societatea Algorithm Construcții S3 SRL dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la alin. (1);

 • b) Prețul transferului dreptului de proprietate este de 10.290.116,67 lei fără TVA;

Art.3. (1) Se aprobă încheierea între societatea Algorithm Construcții S3 SRL în calitate de vânzător și societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în calitate de cumpărător, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, a contractului de vânzare-cumpărare asupra următoarelor echipamente:

 • a)   stație de mixturi asfaltice Benninghoven

 • b)   instalație de bitum modificat Benninghoven

 • c)   instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza

 • d)   stație beton Liebherr Mobilmix

 • e)   stație asfalt Benninghoven

 • f)   motostivuitor

 • g)   încărcător frontal JCB

(2) Contractul de vânzare-cumpărare prevăzut la alin. (1) va cuprinde în mod obligatoriu umătoarele:

 • a)   Societatea Algorithm Construcții S3 SRL transferă către societatea Administrare Active Sector 3 SRL dreptul de proprietate asupra echipamentelor prevăzute la alin. (1);

 • b)   Prețul transferului dreptului de proprietate este de 9.724.042,72 lei fără TVA;

Art.4. Se aprobă compensarea valorilor aferente contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la art. 2 și art. 3, diferența rezultată în valoare de 566.073,95 lei fără TVA urmând să fie plătită de societatea Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL în termen de 150 zile de la data încheierii contractelor respective.

Art.5. Programul de investiții al societății Administrare Active Sector 3 SRL și al societății Algorithm Construcții S3 SRL se modifică și se completează în mod corespunzător, conform Anexelor 1-2 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.6. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.7. Societățile Administrare Active Sector 3, Algorithm Residential S3 SRL și Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.CON1            l

s;

MA

NR. 240

DIN 16.04.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Arma. l (k Ato '


Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4Nr,

Crt.

INDICATOR!

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

an N +1

an N * 2

0

1

2

3

4

5.00

6.00

7,00

8.00

î

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:    1

57,349.00

52,948.89

54,593.23

2,246.70

2,662.14

1

Surse proprii, din care:      |

0.00

2,948.89

14,593.23

2,246.70

2,662.14

a) - amortizare              |

0.00

112.30

1,556.94

1,665.92

1,782.54

b) - profit                      |

0.00

2,836.59

2,848.06

580.78

879.60

c) - încasarea din vanzarea unor active

0.00

0.00

10,188.23

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

o.ooî

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

[ 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

1 0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

4

Alte surse, din care:

1 50,000.00

50,000.00

40,000.00

0,00

0.00

- majorarea capital

| 50,000.00

50,000.00

40,000.00

0.00

0.00

1.

- (denumire sursă)

] 0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

il

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care;

52,305.19

42,392.67

45,054.32

0.00

0.00

1

Investiții în curs, din care:

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

| 0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

- Obiectiv Compex Industrial Glina

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

~ (denumire obiectiv)

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

^$00|- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

o.oo[       0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Investiții noi, din care:

0,00

0.00

22,244.73

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

. ...... ........

0.00

0.00

22,244.73

0.00

0.00

- Obiectiv Complex Industrial Popești

0.00

0,00

12,934.35

0.00

0.00

- Achiziție statie de mixturi asfaltîce Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza

0.00

______________

0.00

5,976.76

0.00

0.00

- achiziție statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven

0.00

0,00

3,333.62

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

j        0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|- (denumire obiectiv)

1 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

..........

0.00

0.00

111

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

ld

î J ■ ■ ■ <      - .3

investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

7,164.00

1,261.97

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

7,164,00

1,261,97

0.00

0.00

0.00

- terenuri si construcții bd

Republica nr. 256

7,164.00

1,261.97

0.00

0.00

0,00

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

"—™"-“

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

45,141.19

40,924.29

2,278.69

0.00

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)- interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

| 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONDUCĂTORI UNITĂȚII,

(/ ac: < /J.

ț~5--^«sO?X V '


Anexa Suplimentare Plan investiții 2019

PROPUNERE ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE DE PRODUCȚIE SI DOTĂRI ANEXE - cf oferta vanzare ALGORITHM CONSTRUCȚII

-LEI-

Nr. Crt

Denumire dotare propusa pentru achiziționare

UM

Cantitate

Preț unitar estimat fara TVA

Valoare estimata fara TVA

Observații

1

Statie Mixturi Asfaltice BA 4000 + Instalație preparare Emulsie + Instalație Bitum

buc

1

5,976,764.54

5,976,764.54

producție

2

Statie beton Liebherr Mobilmix

buc

1

580,661.93

580,661.93

producție

3

Statie de Asfalt Benntnghoven MBA 30001404

buc

1

2,752,959.68

2,752,959.68

producție

4

Motostivuitor HISTER Sto

buc

1

207,589.21

207,589.21

producție

S

încărcător frontal JCB

buc

1

206,067.37

206,067.37

producție

TOTAL FARA TVA

9,724,042.73

TVA

1,847,568.12

TOTAL GENERAL

11,571,610.85

*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se încadreze in valorile propuse spre aprobare.

LISTA DOTĂRI PLAN INVESTIȚII 2019

-LEI-

Nr. Crt

Denumire dotare propusa pentru achiziționare

UM

Cantitate

Preț unitar * estimat fTVA

Valoare estimata fTVA

Observații

1

Pod rulant 20 tone

buc

1

302,544.00

302,544.00

manipulare elemente prefabricate Hala producție

2

Echipamente laborator asfalt

buc

1

313,632.00

313,632.00

conform anexa

3

Autoturism Dacia Lodgy

buc

2

78,960.00

157,920.00

transport persoane

producție

4

Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri

buc

1

135,125.00

135,125.00

5

Autoturism Dacia Logan

buc

2

50,400.00

100,800.00

6

Camere supraveghere platforma producție

buc

1

300,300.00

300,300.00

7

Mașina de întins toron

buc

1

105,600.00

105,600.00

tensionare toron folosit la

prefabricate

8

Mașina de impins toron

buc

1

89,760.00

89,750.00

manipulare a toronului folosit la prefabricate

9

Radiocomanda cu butoane pentru pod ruiant 2 buc

buc

1

7,920.00

7,920.00

producție

10

Radiocomanda tandem

buc

1

15,312.00

15,312.00

producție

11

Mașina de găurit si filetat cu stand magnetic

buc

1

10,109.00

10,109.00

producție

12

Mașina legat fier beton de la 20mm-44mm

buc

2

9,762.50

19,525.00

producție

13

Polizor de banc S6

buc

1

8,153.20

8,153.20

producție

14

Mașina de găurit Tip MG 13

buc

1

2,933.70

2,933.70

producție

15

Mașina de roluit tabla electromecanica

buc

1

72,926.70

72,926.70

producție

16

Universal cu 3 bacuri

buc

1

5,931.20

5,931.20

producție

17

Universal cu 4 bacuri

buc

1

6,528.50

6,528.50

producție

18

Fierăstrău cu banda pentru metale

buc

1

14,351.70

14,351.70

producție

19

Platou strung 400mm

buc

1

3,652,00

3,652.00

producție

20

Sistem de radiocomanda HBC

buc

1

4,019.40

4,019.40

producție

21

Pompa

buc

1

4,640.90

4,640.90

producție

22

Sistem pontaj electronic

buc

1

4,787.20

4,787.20

sediu

23

Mașina de găurit spațiala GR 616

buc

1

18,053.20

18,053.20

producție

24

Foarfecă hidraulica FG825X250Q

buc

1

48,198.70

48,198.70

producție

25

Mașina de îndoit tabla ABKANT

buc

1

48,308.00

48,308.00

producție

26

Bariera automata

buc

1

10,000.00

10,000.00

Piața Nerva Traian

27

Mașina de maturat

buc

1

24,000.00

24,000.00

producție

28

Camera gelivitate

buc

1

30,000.00

30,000.00

laborator

TOTAL FARATVA

1,865,031.40

TVA

354,355.97

TOTAL GENERAL

2,219,387.37

> ^Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se încadreze in valorile propuse spre aprobare.

VALOARE ESTIMATA OBIECTIV INVESTIȚII

OBIECTIV

AMPLASAMENT

REGIM

SCOP

Informații generale teren


AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA sî PLATFORME)

Splaiul Unirii nr. 15, POPEȘTI LEORDENI, JUD. ILFOV

PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

EXPLOATARESi/SAU ÎNCHIRIERE

Suprafața totala estimata                           42,798.00                mp

Perimetru                                           1,200.00                ml

ZTO

1

A

FAZA PROIECTARE OBIECTIV

EUR 163,988.50

RON 770,745.95

A.l

AUTORIZĂRI, PROIECTARE si STUDII

EUR 158,715.00

RON 745,960.50

A.2

STUDIU TOPOGRAPHIC

1

4.30

EUR 645.00

RON 3,031.50

EUR 2,773.50

RON 13,035.45

A.3

STUDIU GEO

BUC

1.00

EUR 2,500.00

RON 11,750.00

EUR 2,500.00

RON 11,750.00

B

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

EUR 2,588,000.00

RON 12,163,600.00

B.l

ORGANIZARE ȘANTIER

Lunar

12.00

EUR 3,500.00

RON 16,450.00

EUR 42,000.00

RON 197,400.00

B.2

DEMOLOARE

m2

5,250.00

EUR 2.00

RON 9.40

EUR 10,500.00

RON 49,350.00

B.3

EXECUȚIE

EUR 2,535,500.00

RON 11,916,850.00

B.3.1

HALA RECICLARE (structura rezistenta si prefabricate, pardoseli, închideri si instalații interioare)

m2

7,500.00

EUR 210.00

RON 987.00

EUR 1,575,000.00

RON 7,402,500.00

B.3.2

ALTE CONSTRUCȚII EXTERIOARE SI INFRASTRUCTURA

EUR 857,000.00

RON 4,027,900.00

BIROURI PARTER

m2

415.00

EUR 300.00

RON 1,410.00

EUR 124,500.00

RON 585,150.00

DRUMURI/PLATFORME BETON INCINTA

m2

12,500.00

EUR 25.00

RON 117.50

EUR 312,500.00

RON 1,468,750.00

INSTALAT!! (electrice si punct TRAFO, alimentare apa, epurare si pluviale etc)

EUR 295,000.00

RON 1,386,500.00

AMENAJARI EXTERIOR (împrejmuire, spatii verzi si alte suprafețe)

EUR 125,000.00

RON 587,500.00

8.3.4

DOTĂRI (cantar, bariere si monitorizare acces)

EUR 103,500.00

RON 486,450.00

TOTAL        EUR 2,751,988.50 ROM 12,934,345.95

VALOARE ESTIMATA OBIECTIV INVESTIȚII

OBIECTIV

AMPLASAMENT

REGIM

SCOP

Informații generale teren


AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA SI PLATFORME)

COMUNA GLINA, JUD. ILFOV

PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

EXPLOATARE SI/SAU ÎNCHIRIERE

Suprafața estimata totala                      60,953.00              mp

Perimetru                                     1,160.17               ml

Nn crt.

Operațiuni

UM

Cantitate . estimata

PU estimat (EUR)

PU estimat (FTVA)

Valoare estimata EUR (FTVA)

Valoare estimata lei (FTVA)

A

FAZA PUZ/PUD

EUR 57,419.59

RON 269,872.07

A.l

PROIECTARE URBANISTICA(studii, proiectare, autorizări)

EUR 51,838.12

RON 243,639-16

A.2

STUDIU TOPOGRAPHIC PUZ

ha

6.10

EUR 645.00

RON 3,031.50

EUR 3,931.47

RON 18,477.90

A.3

STUDIU GEO

BUC

1.00

EUR 1,650.00

RON 7,755.00

EUR 1,650.00

RON 7,755.00

B

PLATFORMA STĂTU BETON si ALFALT

EUR 1,295,970.00

RON 6,091,059.00

B.l

AUTORIZĂRI, PROIECTARE si STUDII

EUR 44,470.00

RON 209,009.00

B.2

ORGANIZARE ȘANTIER

Lunar

8.00

EUR 3,500.00

RON 16,450.00

EUR 28,000.00

RON 131,600.00

B.3

EXECUȚIE

EUR 1,223,500.00

RON 5,750,450.00

B.3.1

PLATFORMA DE BETON

m2

19,000.00

EUR 25.00

RON 117.50

EUR 475,000.00

RON 2,232,500.00

B.3.2

PADOCURI PREFABRICATE

m3

380.00

EUR 200.00

RON 940.00

EUR 76,000.00

RON 357,200.00

B.3.3

CONTAINERE

buc

4.00

EUR 5,000.00

RON 23,500.00

EUR 20,000.00

RON 94,000.00

B.3.4

INSTALAȚII (electrice, punct TRAFO, termice, pompare/tratare apa, sanitare, gaze, PS! etc)

EUR 462,000.00

RON 2,171,400.00

B.3.5

AMENAJAR1 EXTERIOR (împrejmuire, spatii verzi si alte suprafețe)

EUR 92,000.00

RON 432,400.00

8.3.6

COTAR! (laborator, cantar, bariere, supraveghere)

EUR 98,500.00

RON 462,950.00

C

HALA INDUSTRIALA - 9.800 m2

EUR 3,014,887.50

RON 14,169,971.25

C.l

AUTORIZĂRI, PROIECTARE si STUDII (studii, proiectare, autorizări, inclusiv studiu geo)

EUR 93,887.50

RON 441,271.25

C.2

ORGANIZARE ȘANTIER

Lunar

12,00

EUR 3,500.00

RON 16,450.00

EUR 42,000.00

RON 197,400.00

C.3

EXECUȚIE

EUR 2,879,000.00

RON 13,531,300.00

C.3.1

HALA INDUSTRIALA (structura rezistenta si prefabricate, pardoseli, închideri si instalații interioare)

m2

9,800.00

EUR 210.00

RON 987.00

EUR 2,058,000.00

RON 9,672,600.00

C.3.2

BIROURI P+l

m2

800.00

EUR 300.00

RON 1,410.00

EUR 240,000.00

RON 1,128,000.00

C.3.3

DRUMURI INCINTA BETON

m2

15,500.00

EUR 25.00

RON 117.50

EUR 387,500.00

RON 1,821,250.00

C.3.4

INSTALAT» (racordare/alimentare apa, statie epurare)

EUR 30,000.00

RON 141,000.00

C.3.5

AMENAJARI EXTERIOR (spatii verzi si alte suprafețe)

EUR 60,000.00

RON 282,000.00

C.3.6

DOTĂRI (cantar, bariere si monitorizare acces)

X7".--

j

EUR 103,500,00

RON 486,450.00


TOTAL


EUR 4,368,277.09 RON 20,530,902.32


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 154-158

Cod unic de înregistrare RO 37714360


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareANEXA Nr.1.4

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N + 1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

60000

60000

50000

40000

20000

1

Surse proprii, din care:

60000

60000

50000

40000

20000

a) - capital social

60000

60000

50000

40000

20000

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) ~ interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

li

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

60000

60000

50000

40000

200001

Investiții în curs, din care:

28000

30000

10000

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

28000

30000

10000

Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256

28000

30000

10000

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

........

yLA...........................

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Teren + Construcții

12000

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- {denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- {denumire obiectiv)

~ (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

//xm

......LJ......... ............. j.....V.......t...

- (denumire obiectiv)

I ‘ \ p. ■'                H li

- (denumire obiectiv)

--

X X  X-X

-..........-X .......

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

60000

60000

10000

10000

10000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație Președinte

ÎNTOCMIT,

osș îF sj ■- rf FM fwy os?) pS s/jj EMML            ^șwi^wfF.j ș®


Oh            . .,.

SECTOR 3


CABÎNET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 517 din data de 30.10.2018, Hala Laminor, împreuna cu alte imobile (terenuri si construcții) din Bdul Basabîei, nr. 256, proprietate a Administrare Active Sector 3 SRL, au trecut in patrimoniul societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL si-a manifestat intenția de a achiziționa restul imobilelor -terenuri si constuctii, situate in bdul. Basarabia, nr. 256, sectorul 3, prin adresa înaintata societății Administrare Active Sector 3 SRL sub nr. 2.250/27.03.2019.

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 347/07.08.2018, privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate si betoane începând cu anul 2018, direcția de dezvoltare strategica a societății Administrare Active Sector 3 SRL a fost axată pe activitatea de producție a materialelor de construcții.

întrucât societatea Algorithm Construcții S3 SRL deține echipamente pentru producție materiale construcții: statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza, statie beton Liebherr Mobiîmix, statie asfalt Benninghoven, motostivuitor, încărcător frontal, societatea Administrare Active și-a manifestat intenția de a achiziționa aceste echipamente.

Prin adresa comună nr.2873/09.04.2019, a societăților Administrare Active Sectar 3 și Algorithm Construcții S3 SRL, înregistrată cu nr. 370561/CP/09.04.2019 se solicită

 • - achiziția statîei de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza, statie beton Liebherr Mobiîmix, statie asfalt Benninghoven, motostivuitor, încărcător frontal de către Administrare Active Sector 3 SRL - in calitate de cumpărător, prin transferul dreptului de proprietate al echipamentelor de la Algorithm Construcții S3 SRL -in calitate de vanzator, in valoare totala de 9.724.042,72 lei fara TVA;

 • - achiziția unor imobile (terenuri si construcții) situate in București, bdul Basarabia, nr. 256, sectorul 3, de către Algorithm Construcții S3 SRL - in calitate de cumpărător, prin transferul dreptului de proprietate de la Administrare Active Sector 3 S.R.L. - in calitate de vanzator, în valoare totala de 10.290.116,67 fara TVA lei

 • - încheierea contractelor de vanzare-cureparare corespunzătoare celor mai sus expuse, intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, avand in vedere ca acestea sunt apropiate. Algorithm Construcții S3 SRL plătește diferența rezultata in valoare de 566.073,95 lei fara TVA către Administrare Active Sector 3 SRL, in termen de 15G de zile.E-MAtLguvemantac0rp0rativa@pnmarie3.ro

Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 373841/11.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vanzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Administrare Active Sector 3 SRL este proprietarul imobilului situat în Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Municipiul București, ce reprezintă obiectul contractului de vânzare-cumpărare, în care societatea Algorithm Construcții S3 SRL deține calitatea de cumpărător, și este compus din:

a) Construcții:

 • > C3 - punct sanitar, cu o suprafață construită de 57 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C4 - arhiva tehnică, cu o suprafață construită de 38 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C6 - stație reglare gaze, cu o suprafață construită de 59 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > CIO- rezervor subteran, cu o suprafață construită de 76 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > Cil- rezervor subteran, cu o suprafață construită de 75 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > CI2 - rezervor subteran, cu o suprafață construită de 783 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C21 - bazin, cu o suprafață construită de 201 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

a

 • > C22 - stație pompare, cu o suprafață construită de 246 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C24 ~ turnuri răcire, cu o suprafață construită de 256 mp, identificată cadastral cu nr. 7669/12/11/2/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > CI3 ~ magazie materiale, cu o suprafață construită de 71 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C14 - depozit subteran, cu o suprafață construită de 14 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C23 - cabină poartă, cu o suprafață construită de 7 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C32 - depozit subteran, cu o suprafață construită de 504 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C33 - depozit, cu o suprafață construită de 13 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C34 - punct termic cu o suprafață construită de 199 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > C43 - magazie scule, cu o suprafață construită de 44 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3 , făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C59 - magazie materiale, cu o suprafață construită de 276 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C60 ~ magazie, cu o suprafață construită de 24 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3 , făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C62 ™ depozit, cu o suprafață construită de 355 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C63 - depozit subteran cu o suprafață construită de 569 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C64 - magazie, cu o suprafață construită de 80 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C65 - magazine cu o suprafață construită de 40 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C66 - depozit lubrefîanți, cu o suprafață construită de 49 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr,3;

 • > C67 - depozit lubrefianți, cu o suprafață construită de 267 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C70 - stafie pecocu o suprafață construită de 4 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > CI03 - magazie, cu o suprafață construită de 349 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > CI04 - depozit, cu o suprafață construită de 34 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > CI 05 ~ șopron, cu o suprafață construită de 44 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

Kyjhi     PRIMĂRIA^!

SECTORULUI <

BUCUREȘTI

 • > Cili- sală aparataj, cu o suprafață construită de 271 mp, identificată cadastral cu nr, 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • >  Construcții instalații

 • > C68 - depozit lubrefianți, cu o suprafață construită de 177 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr.3;

 • > C16 - predecator, cu o suprafață construită de 1001 mp, identificată cadastral cu nr. 7699/12/11/2/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C8 - magazie materiale, cu o suprafață construită de 13 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C9 - punct termic nr. cad 5, cu o suprafață construită de 382 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI 5 - decantor, cu o suprafață construită de 566 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr,2;

 • > C25 - recuperator căldură, cu o suprafață construită de 145 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C26 - stafie filtrare, cu o suprafața construita de 68 mp, identificata cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, facand parte din Lotul nr.2;

 • >  C27 - stație filtrare, cu o suprafață construită de 125 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C28 - magazie materiale, cu o suprafață construită de 33 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C29 - sifonărie, cu o suprafață construită de 68 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C30 - stație ventilatoare, cu o suprafață construită de 174 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI 77 - magazie, cu o suprafață construită de 23 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI78 - magazie, cu o suprafață construită de 8 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI 79 - magazie, cu o suprafață construită de 44 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI80 ~ birouri, cu o suprafață construită de 72 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI 81 magazie, cu o suprafață construită de 10 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI85 - atelier mecanic, cu o suprafață construită de 333 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • >  C186 - stație oxigen, cu o suprafață construită de 81 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > C187 - depozit materiale, cu o suprafață construită de 43 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI88 - depozit materiale, cu o suprafață construită de 26 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • > CI89 ~ magazie, cu o suprafață construită de 6 mp, identificată cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr.2;

 • >  Clădire instalații

b) Teren

 • > Teren în suprafață de 808 mp, identificat cu nr. cadastral 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, făcând parte din Lotul nr.4;

 • > Teren în suprafață de 10,114 mp, identificat cu nr. cadastral 7669/12/11/2/4/, făcând parte din Lotul nr. 4;

 • > Teren-drumuri în suprafață de 352 mp, identificat cu nr. cadastral 7699/9/2, făcând parte din Lotul nr. 3;

 • > Teren în suprafață de 554 mp, identificat cu nr. cadastral 7699/10/2, făcând parte din Lotul nr. 3;

 • > Teren în suprafață de 2583 mp, identificat cu nr. cadastral 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr. 3;

 • > Teren drumuri în suprafață de 572 mp, identificat cu nr. cadastral 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, făcând parte din Lotul nr. 3;

 • > Drumuri în suprafață de 6567 mp, identificat cu nr. cadastral 7669/12/11/2/2, făcând parte din Lotul nr. 2;

 • > Teren în suprafață de 6331 mp, identificat cu nr. cadastral 7699/12/11/2/2, făcând parte din Lotul nr. 2;

 • > Teren în suprafață de 2220 mp, identificat cu nr. cadastral 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, făcând parte din Lotul nr. 2.

Prețul transferului dreptului de proprietate către Algorithm Construcții S3 SRL este de 10.290.116,67 lei fără TVA.

Societatea Algorithm Construcții deține în patrimoiu echipamente pentru producție materiale construcții ce fac obiectul unui contract de vânzare cumpărare în care societatea Administrare Active deține calitatea de cumpărtor, respectiv:

 • a.  statie de mixturi asfaltice Benninghoven

 • b.  instalație de bitum modificat Benninghoven,

 • c.  instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza,

 • d. statie beton Liebherr Mobilmix,

 • e.  statie asfalt Benninghoven,

 • f.  moto sti vuitor,

i

 • g.  încărcător frontal

Prețul transferului dreptului de proprietate către societatea Administrare Active Sector 3 SRL este de 9.724.042,72 lei fără TVA.

Având în vedere următoarele considerente:

 • -  în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 517 din data de 30.10.2018, Hala Laminor, împreună cu alte imobile (terenuri și construcții) din Bdul Basabiei, nr. 256, proprietate a Administrare Active Sector 3 SRL, au trecut în patrimoniul societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL și-a manifestat intenția de a achiziționa restul imobilelor - terenuri și constucții, situate în bdul. Basarabia, nr. 256, sectorul 3, prin adresa înaintată către Administrare Active Sector 3 SRL sub nr. 2.250/27.03.2019.

 • -  Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 347/07.08.2018, privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate și betoane începând cu anul 2018, direcția de dezvoltare strategică a societății Administrare Active Sector 3 SRL s-a axat pe activitatea de producție a materialelor de construcții.

 • -  Algorithm Construcții S3 SRL deține echipamente pentru producție materiale construcții: stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza, stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven, motostivuitor, încărcător frontal

 • -  Intenția de adăugarea în patrimoniul societății Administrare Active Sector 3 SRL a echipamentelor aparținând societății Algorithm Construcții S3 SRL,

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, în calitate de asociat unic la societatea Algorithm Construcții S3 SRL, solicită prin adresa nr.798/10.04.2019, înregistrată la cabinet primar cu nr.372880/10.04.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Prin adresa comună nr.2873/09.04.2019, a societăților Administrare Active Sector 3 și Algorithm Construcții S3 SRL, înregistrată la cabinet Primar cu nr. 370561/09.04.2019 se solicită aprobarea încheierii contractelor de vanzare-cumpărare, compensația valorilor aferente tranzacțiilor precum și actualizarea programelor de investiții pentru anul 2019 al societățiilor în cauză, între următoarele părți:

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

Si

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 reprezentată legal de Coșocariu Alexandru - Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Ca urmare a încheierii contractelor de vânzare-cumpărare între societățile menționate de mai sus, în care ambele vor deține calitatea atât de vânzător cât și de cumpărător, stingerea obligațiilor se va realiza prin compensație așa cum este prevăzută în Codul Civil, respectiv:

-Art.1615 „ Obligațiile se sting prin plată, compensație, confuziune, remitere de datorie, imposibilitate fortuită de executare, precum și prin alte moduri expres prevăzute de lege”

-Art.1616 „ Datoriile reciproce se sting prin compensație până la concurența celei mai mici dintre ele?’

-Art. 1617 alin.l „ Compensația operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor și care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceiași natură?’,

Iar diferența rezultată în urma compensației în valoare de 566.073,95 lei Iară TVA va fi achitată de societatea Algorithm Construcții S3 SRL în termen de 150 de zile de la data încheierii contractelor.

Ca efect al încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, programul de investiții al societății Administrare Active Sector 3 SRL și al societății Algorithm Construcții S3 SRL se modifică și se completează în mod corespunzător cu noiile investiții.

Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL a aprobat prin hotărârea nr. 24/29.03.2019 vânzarea imobilului compus din teren și construcții situate în Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3 București către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, iar prin hotărârea nr.25/29.03.2019 a aprobat achiziționarea și adăugarea în planul de investiții a echipamentelor pentru producția de material de construcții de la societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

Prin hotărârea nr. 14/29.03.2019, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat încheierea contractelor cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL, compensația valorilor aferente tranzacțiilor, precum și plata diferenței.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L art. 12, pct.12,1 lit.m Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Potrivit Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L , art. 12., punctul

 • 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc

valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

Ținând seama de ari. 12. pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern, Marfa Cepăreanu

întocmit,

Compartiment Guvernantă Corporativă Beiendru Raluca


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL  .'^gi

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


RESSEjfflAL$3 ȘRL


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureș


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


REg^ALS3

g              Amrtjâ.Q

| SECTOR 3 di

' CABINET PRIMAR

Țc>. bf. lo/’i


Data.

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect


acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea aprobării tranzacțiilor de vânzare-cumpărare și încheiere contracte corespunzătoare, între societatea Administrare Active Sector 3 S.RX. . societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, având în vedere că acestea sunt apropiate, și plata diferenței rezultate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română., cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la OHdiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea’ Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. VA. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiie în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în bugetf lit. o): „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandn Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pe«<m împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 931295

C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tei: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087I57546060001 -Ron                                 .. Fax: 03f4.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                       a]gorithm.residential@gniail.cojjn

construcții^?, m : »- '■


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

MC    MC

gm». ........

H* «r3Bc»t: 249$      Hr„ cwttfițar: 1J

■380 14O0l£O’M OHSAS


S3 S.R.L. în vederea aprobării tranzacțiilor de vânzare-cumpărare și încheiere contracte ~ corespunzătoare, între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L, și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, având în vedere că acestea sunt apropiate, și plata diferenței rezultate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea ni. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.                  - —

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în1 lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat soriTNea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3. și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul :

 • 2, litiu), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L.. are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea^ $e:; 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare w<’ operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”,

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea aprobării tranzacțiilor de vânzare-cumpărare și încheiere contracte corespunzătoare, între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, având în vedere că acestea sunt apropiate, și plata diferenței rezultate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Algoritlim Residential S3 SRL

Cafea Vitan nr, 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tei: 0314.334.452 • ,

Reg. Com J40/5481/20L7    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax; 0314.334,451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithm.residentiâl@gmaif.com

constractiis3.ro.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

' MC      ML

*•*, ■_

Nr. c*rtffcal .► 2491       «r.           ? j

130 14001:2004 OH9AS 1B0D1:2M7


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată ia sediul subscrisei cu numărul 284 din 10.04.2019.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A. Algoritbm Residential S3 S.R.L.,.fri:

Algoritbm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242 București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 03 [4.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro


M FSiiSS^ Resi WJ*U$3 $m/n


:OMÂN1A

t i juvJsvau iMtKufU

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

vte'

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de aprobare tranzacții vanzare-cumparare si încheiere contracte corespunzătoare intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, avand in vedere ca acestea sunt apropiate, si plata diferenței rezultate

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică româna, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de aprobare tranzacții vanzare-cumparare si încheiere contracte corespunzătoare intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, avand in vedere ca acestea sunt apropiate, si plata diferenței rezultate.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 ~ lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea tranzacției de vanzare-cumparare si încheiere contracte corespunzătoare intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, avand in vedere ca acestea sunt apropiate, si plata diferenței rezultate.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, ari. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanșa

E-mail: office@algoritjimconstructiis3.ro

Web: www.aigorithmconstructiis3.ro


ROMÂNIA


ALGORITHM CONSTRUCȚII $3operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A, , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în acest sens, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea tranzacției de vanzare-cumparare si încheiere contracte corespunzătoare intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, avand in vedere ca acestea sunt apropiate, si plata diferenței rezultate

Cu deosebită considerație,


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanța

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

IÎHT A» A cori?

HkJ Jl .AJtvAîp Jl JCj

Art. 1 Aprobare tranzacții vanzare-cumparare si încheiere contracte corespunzătoare intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, avand in vedere ca acestea sunt apropiate, si plata diferenței rezultate.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 te conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 ta scopul tadeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți ta baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute ta Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, str, ■'■■■■■_ k                        ■ ■<.tc7    7 ;.~j/ ■■

Tsfefan: t40 374-4 71 189

E-maik crffice@?îcUve^cia?-3.rQ

Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București
Âo/'j


și


SECTOR 3


dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3


^CABINET PRIMAR

N, 3^6/


Sediul:


Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobare tranzacții vanzare-cumparare si încheiere contracte corespunzătoare intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, plata diferenței rezultate, actualizarea programului de investiții pentru anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL si actualizarea anexei 1.4. din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

Si

Subscrisa, Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Sectorul 3, strada Jean Steriadi nr. 17, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 reprezentată legal de Cosocariu Alexandru - Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

înaintam prezenta propunere/solicitare comuna de

___     ______ ____ P a ge 1 | 8

C u.î 31.012795, 7C, 177147 52/2 52 2

Tstiiu! sasT/: CsMa Viua 247, j/.șr.s:?,     c'3 ș, jeciw 3. Sa Ki.v.

ițr.vașîUr 7                         7j". Cia-ia?lifwi Î7-47 ftî. 1. iscîfiî' i,

oîbitrs/ 3 S.0/7717/ Șei


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L :'r. C: '.■'TClJ/ -:s, :’. I, tete!...'

Tefefars: *40 374471 189

E-maih ■-JC'. ■r- .'"^■■■Cio/S.ro

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobare tranzacții vanzare-cumparare si încheiere contracte corespunzătoare intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, plata diferenței rezultate, actualizarea programului de investiții pentru anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL si actualizarea anexei 1.4. din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Menționam ca societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., este o societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017

Totodată, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificata în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Conform Actului Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L., Art. 12, 12.1 lit. m; „Adunarea Generală a Asociaților: «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget» ”, art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății

Astfel, avand in vedere următoarele considerente:

 • -  In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 517 din data de 30.10.2018, Hala Laminor, împreuna cu alte imobile (terenuri si construcții) din Bdul Basabiei, nr. 256, proprietate a Administrare Active Sector 3 SRL, au trecut in patrimoniul societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL si-a manifestat intenția de a achiziționa restul imobilelor - terenuri si constuctii, situate in bdul. Basarabia, nr. 256, sectorul 3, prin adresa înaintata Administrare Active Sector 3 SRL sub nr. 2.250/27.03.2019.

~ Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 347/07.08.2018, privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate si betoane începând cu anul 2018, direcția de dezvoltare strategica a Administrare Active Sector 3 SRL a fost axarea pe activitatea de producție a materialelor de construcții.

 • -  Algorithm Construcții S3 SRL deține echipamente pentru producție materiale construcții: statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven,

_  ~   _____________ __ .                       Page2j8

C.U.i. .MS127W. AC. .AW/2 A75A/2LU..7

s-SAN                                    ș-,W

Batea Vsî.sn M2, pAHsr, CjrîîMA S. sftcrar 3,

ssdU.â S'Srvf.iî'WÂs-r                       Ar. Csawss        tA. 1,        ;i, Bu-ww’i

C3pîîte sseteî Subscrii; Sfi.ObO iHM tei


r,


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza, static beton Liebherr Mobilmix, static asfalt Benninghoven, motostivuitor, incarcator frontal

 • -  Intenția de adaugarea in patrimoniul Administrare Active Sector 3 SRL a echipamentelor apartinand Algorithm Construcții S3 SRL,

propunem aprobare realizare:

 • - achiziție statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza, statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven, motostivuitor, incarcator frontal de către Administrare Active Sector 3 SRL - in calitate de cumpărător, prin transferul dreptului de proprietate al echipamentelor de la Algorithm Construcții S3 SRL - in calitate de vanzator, in valoare totala de 9.724.042,72 Iei fara TVA;

 • - achiziție imobile (terenuri si construcții) situate in București, bdul Basarabia, nr. 256, sectorul 3, de către Algorithm Construcții S3 SRL - in calitate de cumpărător, prin transferul dreptului de proprietate de la Administrare Active Sector 3 S.R.L. -in calitate de vanzator, in valoare totala de 10.290.116,67 fara TVA lei, respectiv

Construcțiile:

/ C3 - punct sanitar, cu o suprafața construita de 57 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 7669/12/11/2/4, nr. cadastral nou 214489 - CI, facand parte din Lotul nr.4;

 • V C4 - arhiva tehnica, cu o suprafața construita de 38 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 7669/12/11/2/4, nr. cadastral nou 214489 - C2, facand parte din Lotul nr.4;

 • V C6 - statie reglare gaze, cu o suprafața construita de 59 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 7669/12/11/2/4, nr. cadastral nou 214489 - C3, facand parte din Lotul nr.4;

 • V CIO - rezervor subteran, cu o suprafața construita de 76 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 7669/12/11/2/4, nr. cadastral nou 214489 - C4, facand parte din Lotul nr.4;

 • V CI 1 - rezervor subteran, cu o suprafața construita de 75 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 7669/12/11/2/4, nr, cadastral nou 214489 - C5, facand parte din Lotul nr.4;

 • V C12 rezervor subteran, cu o suprafața construita de 783 mp, identificata cadastral cu nr, vechi 7669/12/11/2/4, nr. cadastral nou 214489 - C6, facand parte din Lotul nr.4;

 • V C21 - bazin, cu o suprafața construita de 201 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 7669/12/11/2/4, nr. cadastral nou 214489 - C7, facand parte din Lotul nr.4;

 • V C22 ~ statie pompare, cu o suprafața construita de 246 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 7669/12/11/2/4, nr. cadastral nou 214489 - C8, facand parte din Lotul nr.4;

cm Bwnîs.?.

iii-ăxi'. Oss-s ViU.ri 242.         secera £.

te®iii i.'Ku.Asar                         ■ivr. CțiGiiif&i 32-45. -jt 1, mo;;? SiX wi’e-'ș:


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. nr. CmMjif a? 39-45. ol. 1, sectwr X E<.urăști Tefefon: -i-40 374 4 71 iSS

E-ri'h'A ' fficej - Lr-^nci:or3.ro

S C24 - turnuri răcire, cu o suprafața construita de 256 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 7669/12/11/2/4/, nr. cadastral nou 214489 -C9, facand parte din Lotul nr.4;

S C13 - magazie materiale, cu o suprafața construita de 71 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , nr. cadastral nou 214307 ~ CI, facand parte din Lotul nr.4;

 • C14 - depozit subteran, cu o suprafața construita de 14 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , nr. cadastral nou 214307 - C2, facand parte din Lotul nr.4;

 • C23 - cabina poarta, cu o suprafața construita de 7 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , nr. cadastral nou 214307 - C3, facand parte din Lotul nr.4;

J C32 - depozit subteran, cu o suprafața construita de 504 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , nr. cadastral nou 214307- C4, facand parte din Lotul nr.4;

C33 - depozit, cu o suprafața construita de 13 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , nr. cadastral nou 214307 - C5, facand parte din Lotul nr.4;

J C34 - punct termic, cu o suprafața construita de 199 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/4 , nr. cadastral nou 214307 - C6, facand parte din Lotul nr.4;

S C43 - magazie scule, cu o suprafața construita de 44 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3 , nr. cadastral nou 214306 - CI, facand parte din Lotul nr.3;

S C59 - magazie materiale, cu o suprafața construita de 276 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3 , nr. cadastral nou 214306 - C2, facand parte din Lotul nr.3;

Z C60 - magazie, cu o suprafața construita de 24 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3 , nr. cadastral nou 214306 - C3, facand parte din Lotul nr.3;

S C62 - depozit, cu o suprafața construita de 355 mp, identificata cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - C4, facand parte din Lotul nr.3;

J C63 - depozit subteran, cu o suprafața construita de 569 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - C5, facand parte din Lotul nr.3;

C64 - magazie, cu o suprafața construita de 80 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - C6, facand parte din Lotul nr.3;

J C65 - magazie, cu o suprafața construita de 40 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - C7, facand parte din Lotul nr.3;

J C66 - depozit lubrefianti, cu o suprafața construita de 49 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - C8, facand parte din Lotul nr.3;

C,U.L          JVC. J43/M75Î7Z01T

Ss-Șasi sodaii. iteUși 247., pâr’er. cafTisM'â fs,         2. teimoasii

teș-Siște «‘Si.; rai ir și fte i SfSrpșS'ifișîrttă; kT, Chîrt,sfș< s'4-45, *0. 1, iișctca 3, i^Hir țș^Și

OfflȘiîOd S-cefei aaife.Sti'îî.. .W.Oteff.GOO tei


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 3<r. Chșour-el SS-45, eL 1, sector 3, Bucurșș.U Telefon: s40 374^71 189

E-rrns; - ''-.z or-. ■;■■ :or3.ro

Z C67 - depozit lubrefianti, cu o suprafața construita de 267 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - C9, facand parte din Lotul nr.3;

J C70 - statie peco, cu o suprafața construita de 4 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - CIO, facand parte din Lotul nr.3;

J CI 03 - magazie, cu o suprafața construita de 349 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 ~ CI 1, facand parte din Lotul nr.3;

J CI04 - depozit, cu o suprafața construita de 34 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - CI2, facand parte din Lotul nr.3;

J CI 05 șopron, cu o suprafața construita de 44 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - CI3, facand parte din Lotul nr.3;

S Cili - sala aparataj, cu o suprafața construita de 271 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - Cili, facand parte din Lotul nr.3;

J Construcții instalații

S C68 - depozit lubrefianti, cu o suprafața construita de 177 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306 - CIO, facand parte din Lotul nr.3;

S C16 - predecator, cu o suprafața construita de 1001 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 7699/12/11/2/2, nr. cadastral nou 214487 - CI, facand parte din Lotul nr.2;

J C8 - magazie materiale, cu o suprafața construita de 13 mp, identificata cadastral cu nr. 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - CI, facand parte din Lotul nr.2;

Z C9 punct termic nr. cad 5, cu o suprafața construita de 382 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C2, facand parte din Lotul nr.2;

J C15 - decantor, cu o suprafața construita de 566 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C3, facand parte din Lotul nr.2;

J C25 - recuperator căldură, cu o suprafața construita de 145 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C4, facand parte din Lotul nr.2;

S C26 - statie filtrare, cu o suprafața construita de 68 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C5, facand parte din Lotul nr.2;

J C27 - statie filtrare, cu o suprafața construita de 125 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C6, facand parte din Lotul nr.2;

J C28 - magazie materiale, cu o suprafața construita de 33 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C7, facand parte din Lotul nr.2;

_ _         __ _____plge5l8

C.U >:            C. Wî4752/2Gî.~

SdrfGG iflcssî. Ca-tas Vițeii 242, s? j-fUr. fdiv’ftrs S. 'Wf.îsX fti.itur-wij

ssijcij radi* r m cdi diXîfl wdîi îâ: f’r.. CG jț.sijTd! 39*42.       1*0 sr 2, toc irfd j

Ș-CrtKi! iî.j&J.Crtț; siG.fJK.tiâV G'i


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. ChKiur^j       M. 1. șsctM 3, auisjreștf

Tgfefan: i-40 374 471 189

E-maîL - "M-.- > <î ■' :t ^r3.ro

S C29 - sifonarie, cu o suprafața construita de 68 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C8, facand parte din Lotul nr.2;

J C30 - statie ventilatoare, cu o suprafața construita de 174 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41 /7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 C9, facand parte din Lotul nr.2;

J CI77 - magazie, cu o suprafața construita de 23 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - CIO, facand parte din Lotul nr.2;

S C178 - magazie, cu o suprafața construita de 8 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - CI 1, facand parte din Lotul nr.2;

J CI79 - magazie, cu o suprafața construita de 44 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C12, facand parte din Lotul nr.2;

S CI80 - birouri, cu o suprafața construita de 72 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C13, facand parte din Lotul nr.2;

J CI81 - magazie, cu o suprafața construita de 10 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - C14, facand parte din Lotul nr.2;

J CI85 atelier mecanic, cu o suprafața construita de 333 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - CI 5, facand parte din Lotul nr.2;

J CI86 - statie oxigen, cu o suprafața construita de 81 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - CI6, facand parte din Lotul nr.2;

Z CI87 - depozit materiale, cu o suprafața construita de 43 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - CI7, facand parte din Lotul nr.2;

J CI 88 - depozit materiale, cu o suprafața construita de 26 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - CI8, facand parte din Lotul nr.2;

J CI89 - magazie, cu o suprafața construita de 6 mp, identificata cadastral cu nr. vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2 , nr. cadastral nou 214305 - CI9, facand parte din Lotul nr.2;

S Clădire instalații

Si Terenurile:

J Teren in suprafața de 808 mp, identificat cu nr. cadastral vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/4, nr. cadastral nou 214307, facand parte din Lotul nr.4;

J Teren in suprafața de 10,114 mp, identificat cu nr. cadastral vechi 7669/12/11/2/4/, nr. cadastral nou 214489, facand parte din Lotul nr. 4;

C.U.Î.            JsWW<2/2iH2

ÎRAH                GMAM MM

MG SfKJAÎ. ViȘM 2*4 2, paga?;         sss'M 2,      AS

Șs.GM        ți dfe isftpMȘGl «4.             at. î. ser'cr ~i, Mwmi

CgpAA'      -ubiAiA: iâS.iîSG.CW MG


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L tr. Cmdu-re-s 39-45, et, 1, wctor 3, Suared

Tetefon: 3-40 374 471 189

E-rr-îi: L'^:cu ■'■■>'.'       / ”4r■:3.rc

J Teren-drumuri in suprafața de 352 mp, identificat cu nr. cadastral vechi 7699/9/2. nr. cadastral nou 214273, facand parte din Lotul nr. 3;

J Teren in suprafața de 554 mp, identificat cu nr. cadastral vechi 7699/10/2, nr. cadastral nou 209751, facand parte din Lotul nr. 3;

J Teren in suprafața de 2583 mp, identificat cu nr. cadastral vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306, facand parte din Lotul nr. 3;

J Teren drumuri in suprafața de 572 mp, identificat cu nr. cadastral vechi 5887/41 /7/3/4/17/18/3/3, nr. cadastral nou 214306, facand parte din Lotul nr. 3;

J Drumuri in suprafața de 6567 mp, identificat cu nr. cadastral vechi 7699/12/11/2/2, nr. cadastral nou 214487, facand parte din Lotul nr. 2;

S Teren in suprafața de 6331 mp, identificat cu nr. cadastral vechi 7699/12/11/2/2, nr. cadastral nou 214487, facand parte din Lotul nr. 2;

S Teren in suprafața de 2220 mp, identificat cu nr. cadastral vechi 5887/41/7/3/4/17/18/3/2, nr. cadastral nou 214305, facand parte din Lotul nr. 2.

 • - încheierea contractelor de vanzare-cumparare corespunzătoare celor mai sus expuse, intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., precum si compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, avand in vedere ca acestea sunt apropiate. Algorithm Construcții S3 SRL plătește diferența rezultata in valoare de 566.073,95 lei fara TVA către Administrare Active Sector 3 SRL, in termen de 150 de zile.

 • - avand in vedere tranzacțiile mai sus menționate, va rugam sa aprobați si actualizarea programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum si actualizarea anexei 1.4. din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta solicitare.

La prezenta solicitare anexam următoarele documente:

 • 1.  Oferta Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind vanzarea imobilelor situate in bdul. Basarabia, nr. 256, sectorul 3.

 • 2.  Extrase de carte funciara a imobilelor situate in bdul. Basarabia, nr. 256, sectorul 3.

 • 3.  Oferta Algorithm Construcții S3 S.R.L. privind vanzarea echipamentelor.

 • 4. Dovada proprietății echipamentelor deținute de Algorithm Construcții S3 SRL.

 • 5. Programul de investirii actualizat al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 6.  Anexa 1.4. actualizata, parte integranta din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al societarii Algorithm Construcții S3 SRL.

C.UJ. 31512750. S.C 140/147£2/2(H2

isfsiîJ       Csam Vsan 242.        csrnsi'®: s,OuCL-rosri

Ss'CSuî oac.vîKjîr și Ca t.. llr. Chiv.hJraȘ 39-4Î-. ei. î, staoor 3. jv vfi’.S-îv

Casiîs? $0014 i-u&siî-K.,             fe:


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L sir. ChteurfA 3SM!>. st. L       3, SwizAsu

Tetelor}: e40 373 47'1 189

E-^teL■■ 2- 2t.z-3.ro

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe realizare tranzacții vanzare-cumparare si incheiere contracte corespunzătoare intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., compensarea valorilor aferente tranzacțiilor, avand in vedere ca acestea sunt apropiate, plata diferenței rezultate, actualizarea programului de investiții pentru anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL si actualizarea anexei 1.4. din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Cu deosebita considerație,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL


Președinte Consiliu de Administrație ,


ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 SRL

Președinte Consiliu de Administrație,
C.U.i. 3ÎO1275U. fi.C j4si/U752/ZH2

.Îîfds.s} izzsș; CAia 242.                             Rwf/Z.ssH

Sîi'SiU i-w.iJ'fAs?' șs ih;                   Ar. i.srei .W-K, ei. 1. sesAse 7.          :i

toiUi lii&iC'te: aS.iHO.CQO lei


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.l. str. Chidurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374471 189 E-mall: office@sctivesector3.ro VAvw.actiV8s3.ro

Către,

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.


OFERTA DE PREȚ

în urma cererii de oferta nr. 2250 / 27.03.2019 primita de la dumneavoastră, oferta de preț pentru vanzarea proprietății din Bd. Republica nr. 256, Sector 3, București, constituita din teren si construcții edificate, este de 10,290,116.67 Iei +TVA.


Scanned by CamScanner

Nr. Inventar Denumire

Mp teren

Preț propus de vanzare             ,

r              Nr. Cadastral

Lot

1

TEREN LOT 4 808MP

808,00

359,797.31 5887/41/7/3/4/17/18/3/4

4

4

TEREN LOT 4 10114MP

10,114.00

4,503,700.52 7669/12/11/2/4

4

5

TEREN-DRUMURt LOT 3

352.00

89,549.15 7699/9/2

3

6

TEREN LOT 3 554MP

554,00

140,938.15 7699/10/2

3

8

TEREN LOT 3 2583

2,583,00

563,243.78 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

9

TEREN DRUMURI LOT 3 572

572.00

145,517.37 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

47

DRUMURI 6567MP

6,567,00

1,685,622.78 7699/12/11/2/2

2

48

TEREN 6331MP

6,331.00

591,743.14 7699/12/11/2/2

2

49

TEREN 2220MP

2,220.00

207,479.64 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

Total Terenuri

30,101.00

8,287,591.84 lei

Nr. Inventar Denumire

Mp teren ocupat/ construit

Preț propus de vanzare

Nr. Cadastral

Lot

10

CLĂDIRE C3 PUNCT SANITAR LOT 4

57.00

10,230.76 7669/12/11/2/4

4

11

CLĂDIRE C4 ARHIVA TEHNICA LOT 4

38.00

2,953.70 7669/12/11/2/4

4

12

CLĂDIRE C6 STATIE REGLARE GAZE

59.00

11,638.81 7669/12/11/2/4

4

13

CLĂDIRE C 10 REZERVOR SUBTERAN

76,00

1,982.48 7669/12/11/2/4

4

14

CLĂDIRE C 11 REZERVOR SUBTERAN

75.00

782.57 7669/12/11/2/4

4

15

CLĂDIRE C 12 REZERVOR SUBTERAN

783,00

205,776.41 7669/12/11/2/4

4

16

CLĂDIRE C 21 BAZIN LOT 4

201.00

3,145.91 7669/12/11/2/4

4

17

CLĂDIRE C 22 STATIE POMPARE LOT

246.00

43,041.36 7669/12/11/2/4

4

18

CLĂDIRE C 24 TURNURI RĂCIRE LOT

256,00

19,400.99 7669/12/11/2/4

4

19

CLĂDIRE C 13 MAGAZIE MATERIALE L

71,00

2,727.15 5887/41/7/3/4/17/18/3/4

4

20

CLĂDIRE C 14 DEPOZIT SUBTERAN LO

14,00

902.17 5887/41/7/3/4/17/18/3/4

4

21

CLĂDIRE C 23 CABINA POARTA LOT 4

7,00

110.50 5887/41/7/3/4/17/18/3/4

4

22

CLĂDIRE C 32 DEPOZIT SUBTERAN LO

504.00

156,756,92 5887/41/7/3/4/17/18/3/4

4

23

CLĂDIRE C 33 DEPOZIT

13,00

2,197.02 5887/41/7/3/4/17/18/3/4

4

24

CLĂDIRE C 34 PUNCT TERMIC LOT 4

199.00

78,394.54 5887/41/7/3/4/17/18/3/4

4

30

CLĂDIRE C 43 LOT 3 MAGAZIE SCULE

44.00

6,694.80 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

31

CLĂDIRE C 59 MAGAZIE MATERIALE L

276.00

29,061,97 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

32

CLĂDIRE C 60 MAGAZIE LOT 3

24.00

4,647,27 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

33

CLĂDIRE C 62 DEPOZIT LOT 3

355.00

30,073.95 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

34

CLĂDIRE C 63 DEPOZIT SUBTERAN LO

569.00

198,423.68 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

35

CLĂDIRE C 64 MAGAZIE LOT 3

80.00

6,542.19 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

36

GLADIRE C 65 MAGAZIE LOT 3

40.00

4,971.76 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

37

CLĂDIRE C 66 DEPOZIT LUBREFIANTI

49,00

8,933.55 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

38

CLĂDIRE C 67 DEPOZIT LUBREFIANTI

267.00

105,151.65 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

39

CLĂDIRE C 70 STATIE PECO LOT 3

4.00

6,964.86 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

40

CLĂDIRE C 103 MAGAZIE LOT 3

349.00

24,491.97 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

41

CLĂDIRE C 104 DEPOZIT LOT 3

34.00

1,247.38 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

42

CLĂDIRE C 105 ȘOPRON LOT 3

44,00

2,421.16 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

43

CLĂDIRE C 111 SALA APARATAJ LOT

271.00

77,744.75 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

44

CONSTRUCȚII INSTALAȚII

-

159,000.59 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

45

CLĂDIRE C 68 DEPOZIT LUBREFIANTI

177.00

73,267.99 5887/41/7/3/4/17/18/3/3

3

50

CLĂDIRE C16 PREDECATOR

1,001.00

230,175.98 7699/12/11/2/2

2

51

CLĂDIRE C8 MAGAZIE MATERIALE N

13.00

283.37 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

52

CLĂDIRE C9 PUNCT TERMIC NR.CAD 5

382.00

29,807.93 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

53

CLĂDIRE C15 DECANTOR

566,00

33,405.95 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

54

CLĂDIRE C25 RECUPERATOR CALDUFU

145.00

27,421,57 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

55

CLĂDIRE C26 STATIE FILTRARE

68.00

11,572.73 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

56

CLĂDIRE C27 STATIE FILTRARE

125,00

23,856,10 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

57

CLĂDIRE C28 MAGAZIE MATERIALE

33.00

5,552.18 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

58

CLĂDIRE C29 SIFONARIE

68.00

10,146.45 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

59

CLĂDIRE C30 STATIE VENTILATOARE

174.00

24,550.50 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

60

CLĂDIRE C177 MAGAZIE

23.00

1,356.82 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

61

CLĂDIRE C178 MAGAZIE

8.00

639.31 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

62

CLĂDIRE C179 MAGAZIE

44.00

3,011,88 5887/41 /7/3/4/17/18/3/2

2

63

CLĂDIRE C180 BIROURI

72.00

4,290,51 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

64

CLĂDIRE C181 MAGAZIE

10,00

526,84 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

65

CLĂDIRE C185 ATELIER MECANIC

333.00

81,364.99 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

66

CLĂDIRE C186 STATIE OXIGEN

81,00

8,858.60 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

67

CLĂDIRE C187 DEPOZIT MATERIALE

43.00

1,639.82 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

68

CLĂDIRE C188 DEPOZIT MATERIALE

26,00

773.58 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

69

CLĂDIRE C189 MAGAZIE

6.00

296.79 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

70

CLĂDIRE INSTALAȚII

223,312.29 5887/41/7/3/4/17/18/3/2

2

Total Clădiri

8,403.00

2,002,525.02 lei

gff

ANC.PI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


Nr. cerere

24118

Ziua

20

Luna

03

Anul

2019

Coti verificare


PENTRU INFORMARE


Carte Fundară Nr. 214487 București Sectorul 3


HIIIIIIIINIiil

100068115217


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:108424

Nr. cadastral vechi:7699/12/ll/2/2

Adresa; Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

AX

214487

Din acte: 12.898 Măsurată; 12.897

teren in proprietate;CF 99620 Pl/l

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

214487-C1

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, lud. București

C16 - predecantor cu s.c. 1001 mp; .. ...

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  272 / 08/01/2014

  Act Notarial nr. 11, din 07/01/2014 emis de NP Marina Sergiu Sorin;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al, Al.l /B.4

  1) SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

  4116 / 25/01/2016

  Act Administrativ nr. 4116, din 25/01/2016 emis de OCPI București - serviciul cadastru;

  B5

  se noteaza respingerea recepției documentației cadastrale nr. 85836/18.12.2015

  Al, Al.l

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

214487

Din acte: 12.898 Masurata: 12.897

teren in proprietate; CE 99620 Pl/l

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_______ DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

întră vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

12.897

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf, (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

214487-C1

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

C16 - predecantor cu s.c. 1001 mp;

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.98540/20-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 20-03-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, CĂTĂLIN BOGDAN POPA


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)


Carte Funciară Nr. 209751 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 3 Anexa Nr. I La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

209751

553

LOTUL 2 - teren in suprafața de 553,00 mp;;Pl/ 1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

nedetermin ata

DA

553

-

-

-

parcela cu caracter temporar

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.98542/20-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 20-03-2019

Data eliberării,

_


Asistent Registrator, CĂTĂLIN BOGDAN POPA


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)


ANCPÎ

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Sectorul 3


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 214487 București Sectorul 3


Nr. cerere

24118

Ziua

20

Luna

03

Anul

L 2019

Cod verificare


■■■■II


100068115217


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:108424

Nr. cadastral vechi:7699/12/11/2/2

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

214487

Din acte: 12.898 Măsurată: 12.897

teren in proprietateiCF 99620 Pl/l

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

214487-C1

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 2S6, lud. București

C16 - predecantor cu s.c. 1001 mp;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  272 / 08/01/2014

  Act Notarial nr. 11, din 07/01/2014 emis de NP Marina Sergiu Sorin;

  llntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota

  Al, Al.l / B.4

  actuala 1/1

  | 1) SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

  4116 / 25/01/2016

  Act Administrativ nr. 4116, din 25/01/2016 emis de OCPI București - serviciul cadastru;

  R<- jse noteaza respingerea recepției documentației cadastrale nr.

  Al, Al.l

  185836/18.12.2015

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

penfiriiairesfimxM nu a fost g sir.


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

214487

Din acte: 12.898 Masurata: 12.897

teren in pro pri etate; CF 99620 Pl/l

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

. .. ......... DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

fntra vîlan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

12.897

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

214487-C1

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

C16 - predecantorcu s.c. 1001 mp;

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.98540/20-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codui nr. 272.

Data soluționării, 20-03-2019

Data eliberării,


Asistent Registrator, CĂTĂLIN BOGDAN POPA


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)


Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr, 209751 București Sectorul 3


Nr. cerere

24117

Ziua

20

Luna

03

________Anul_______

2019

1G0068115218


II


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:81810_3

Nr. cadastral vechi:7699/10/2

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud, București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

209751

553

LOTUL 2 - teren in suprafața de 553,00 mp;;PI/ 1

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  56936 / 12/12/2013

  Act Notarial nr. 3305, din 11/12/2013 emis de NP Marina Sergiu Sorin;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, ClF:31012790

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  77057 / 03/11/2016

  Act Notarial nr. 4204, din 14/10/2016 emis de NP Marian Sergiu Sorin;

  Intabulare, drept de SERVITUTEfde trecere pentru asigurarea y accesului auto și pietonai)

  Al

  1) IMOBIL CU IE NR. 201067

Pagtna 1 din 2


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.I. str. Chiciurei 39-45, et. X, sector 3, București Telefon: 140 374 471 189 E-maiî: office@activesector3.ro www.actives3.ro

Hotararea Consiliului de Administrație nr. 25/29.03.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. , întrunit în cvorum, în ședința din data 29.03.2019, în conformitate cu prevederile Ari. 14.1 lita, 14.2 lit.a,14.3 lila din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație "

Hotărăște:

art.1 - Aproba achiziționarea si adaugarea in planul de investiții a următoarelor echipamente: stafie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza, stafie beton Liebherr Mobilmix, stafie asfalt Benninghoven, motosti vuitor, încărcător frontal de la Algorithm Construcții S3 SRL.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința

Corbuleanu Florentin - Președinte

Mateescu Anca - Membru


Dinu liviu - Membru CJte

Recoseanu Ileana - Membru

Mihalcescu Catalina-Daria -Membru

Gheorghe Ana-Maria - MembruADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189 E-maîl; office@activesector3.ro www.actives3.ro

Hotararea Consiliului de Administrație nr. 24/29.03.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L . întrunit în cvorum, în ședința din data 29.03.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lila, 14,2 lila,14.3 lila din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație *

Hotărăște.

ART.1 - Aproba vanzarea imobilului compus din teren si construcții, situat in Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, către Akjbrithm Construcții S3 SRL.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din

Corbuleanu Florentin - Președinte.

Mate eseu Anca - Membri * ‘

Dohot Ion ut -Membru Cj


Recoseanu Ileana - Membru C.A.

Mihalcescu Catalina-Daria -Membru

Gheorghe Ana-Maria - Membru C.ANCPI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


1 Nr. cerere 1

24115

s      Ziua      1

20

p Luna   |

03

|     Anul     1

2019


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 214273 București Sectorul 3TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:107025

Nr. cadastral vechi;7699/9/2


Adresa: Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

214273

352

teren in proprietate;CF 99492 PI/ l;lmobîî transcris din CF 50440/ 7


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

56937 / 12/12/2013

Act Notarial nr. 3305, din 11/12/2013 emis de NP Marina Sergiu Sorin;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

4116 / 25/01/2016

Act Administrativ nr. 4116, din 25/01/2016 emis de OCPI București - serviciul cadastru;

B3

se noteaza respingerea recepției documentației cadastrale nr. 85836/18.12.2015

Al


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembra minte le dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 3


Carte Fundară Nr. 214273 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 3 Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

214273

352

teren in proprietate; CF 99492 PI/ l;imobil transcris din CF 50440/ 7

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

nedetermin a ta

DA

352

-

-

-

parcela cu caracter temporar

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

1

2

25.859

2

3

3.919

3

4

5.254

4

5

6.976

5

6

5.906

6

7

6.968

Pagina 2 din 3

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

(“ (m)

7

8

0.522

8

9

10.676

9

10

12.89

10

11

12.854

11

12

7.673

12

13

6.968

13

14

9.533

14

15

1.004

15

16

13.757

16

1

4.784


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.98541/20-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

20-03-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, CĂTĂLIN BOGDAN POPA


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)


Pagina 3 din 3

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Nr. cerere

24116

Ziua

20

Luna

03

Anul_________

2019

Cod verificare


iiiiiiiiiini


100068115011


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

AMCPî              EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 214305 București Sectorul 3

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechî:107186

»*«*■>) «<1.1 i-sLu,...

TEREN intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

214305

Din acte: 2.220 Măsurată: 2,218

LOTUL 2:

teren in proprietate;CF 81708 PI/ 4


Nr. cadastral vechî:5887/41/7/3/4/17/18/3/2

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

214305-C1

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, Jud. București

S. construita la sol:I3 mp; C 8 - magazie materiale, suprafața construita la sol de 13 mp;

Al. 2

214305-C2

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, lud. București

S. construita la sol:382 mp; C 9 - punct termic, suprafața construita de 382 mp;

Al.3

214305-C3

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:566 mp; C 15 - decantor, suprafața construita de 566 mp

Al .4

214305-C4

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, lud. București

S. construita la sol:145 mp; C 25 - recuperator de căldură, in suprafața construita de 145 mp;

Al.5

214305-C5

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, lud. București

S. construita la soî:68 mp; C 26 - statie filtre, suprafața construita de 68 mp;

Al.6

214305-C6

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, |ud. București

S. construita la sol:125 mp; C 27 - statie filtre, suprafața construita de 125 mp;

Al.7

214305-C7

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud, București

S. construita la sol:33 mp; C 28 - magazie materiale, suprafața construita de 33 mp;

Al.8

214305-C8

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

5, construita la sol:68 mp; C 29 - sifonarie, suprafața construita de 68 mp

Al.9

214305-C9

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:174 mp; C 30 - statie ventilatoare, suprafața construita de 174 mp;

Al.10

214305-C10

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud, București

S. construita la sol:23 mp; C177- magazie, suprafața construita de 23 mp;

Al,11

214305-C11

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, [ud. București

S. construita la sol:8 mp; C178- magazie, suprafața construita de 8 mp;

Al.12

214305-C12

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:44 mp; C179- magazie, suprafața construita de 44 mp;

Al.13

214305-C13

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, Jud. București

S. construita la sol:72 mp; C180- birouri, suprafața construita de 72 mp;

Al. 14

214305-C14

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S, construita la soklO mp; C181- magazie, suprafața construita de 10 mp;

Al.15

214305-C15

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, Jud. București

S. construita la sol:333 mp; C185- atelier mecanic, suprafața construita de 333 mp;

Al.16

214305-C16

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, Jud. București

S. construita la sol:81 mp; C186- statie oxigen, suprafața construita de 81 mp;

Al.17

214305-C17

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, lud. București

S, construită lâ sol:43 ririip; CI87- depozit de materiale, suprafața construita de 43 mp;

Al.18

214305-C18

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, lud. București

5. construita la sol:26 mp; C188- depozit de materiale, suprafața construita de 26 mp;

Al.19

214305-C19

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, [ud. București

S. construita la sol:6 mp; C189- magazie, suprafața construita de 6 mp;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  271 / 08/01/2014

  Act N

  B2

  otarial nr. 11, din 07/01/2014 emis de NP Marina Sergiu Sorin;

  | Al, Al.l, Al,2, Al.3, Al.4, ÂÎ.5, Al. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota> ^Al’^3 A^lâ^l^^Al^ie^Âl1,

Pagina 1 din 5

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

| 1) SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF31012790

4116 / 25/01/2016

Act Administrativ nr. 4116, din 25/01/2016 emis de OCPI București - serviciul cadastru;

B4

se noteaza respingerea recepției documentației cadastrale nr. 85836/18.12.2015

Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4, Al.5, Al. 6, Al.7, Al.8, Al.9, A1.10, Al.ll, Al,

12, Al.13, Al.14, Al.15, Al.16, Al.

17, Al.18, Al.19

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 2 din 5

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

214305

Din acte; 2.220

Măsurată: 2.218

LOTUL 2;

teren in proprietate;CF 81708 PI/ 4

Date referitoare ta teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra ivîlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.218

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

214305-C1

construcții anexa

13

Cu acte

5. construita la sol:13 mp; C 8 - magazie materiale, suprafața construita ia sol de 13 mo;

Al.2

214305-C2

construcții administrative si social culturale

382

Cu acte

S. construita la sol;382 mp; C 9 - punct termic, suprafața construita de 382 mp;

Al.3

214305-C3

construcții industriale si edilitare

566

Cu acte

S. construita la sol:566 mp; C 15 - decantor, suprafața construita de 566 mp

Al .4

214305-C4

construcții industriale si edilitare

145

Cu acte

S, construita la sol:145 mp; C 25 - recuperator de căldură, in suprafața construita de 145 mp;

Al.5

214305-C5

construcții industriale si edilitare

68

Cu acte

S. construita ia sol:68 mp; C 26 - statie filtre, suprafața construita de 68 mp;

Al.6

214305-C6

construcții industriale si edilitare

125

Cu acte

S. construita la sol:125 mp; C 27 - statie filtre, suprafața construita de 125 mp;

Pagina 3 din 5

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.7

214305-C7

construcții anexa

33

Cu acte

S. construita la sol:33 mp; C 28 - magazie materiale, suprafața construita de 33 mp;

Al .8

214305-C8

construcții anexa

68

Cu acte

S. construita la sol:68 mp; C 29 - sifonarie, suprafața construita de 68 mp

Al.9

214305-C9

construcții industriale si edilitare

174

Cu acte

S. construita la sol:174 mp; C 30 - statie ventilatoare, suprafața construita de 174 mp;

Al.10

214305-C10

construcții anexa

23

Cu acte

S. construita ia soî:23 mp; C177- magazie, suprafața construita de 23 mp;

Al, 11

214305-C11

construcții anexa

8

Cu acte

S, construita la sol:8 mp; C178- magazie, suprafața construita de 8 mo;

Al. 12

214305-C12

construcții anexa

44

Cu acte

S. construita la sol;44 mp; C179- magazie, suprafața construita de 44 mp;

Al,13

214305-C13

construcții administrative si social culturale

72

Cu acte

S. construita la sol;72 mp; C180- birouri, suprafața construita de 72 mp;

Al.14

214305-C14

construcții anexa

10

Cu acte

S. construita la sol:10 mp; C181- magazie, suprafața construita de 10 mp;

Al.15

214305-C15

construcții industriale si edilitare

333

Cu acte

S, construita la sol:333 mp; C185- atelier mecanic, suprafața construita de 333 mp;

Al.16

214305-C16

construcții industriale si edilitare

81

Cu acte

S, construita la soi:81 mp; C186- statie oxigen, suprafața construita de 81 mp;

Al.17

214305-C17

construcții industriale si edilitare

43

Cu acte

S. construita la sol:43 mp; C187- depozit de materiale, suprafața construita de 43 mp;

Al.18

214305-C18

construcții industriale si edilitare

26

Cu acte

S. construita la sol:26 mp; C188- depozit de materiale, suprafața construita de 26 mp;

Al.19

214305-C19

construcții anexa

6

Cu acte

S, construita la sol;6 mp; C189- magazie, suprafața construita de 6 mp;

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

14.202

4

5

14.253

7

8

209.385

10

11

3.759

13

14

8.892

16

17

235.254

19

20

6.827

22

23

1.441

25

26

12.667

28

29

13.677

31

32

10.571

34

35

3.019

37

38

9.499

40

41

211.45

43

44

13.25

46

47

9.479

49

50

6.854

52

53

3.573

55

56

11.843

58

59

13.813

61

62

8.13

64

65

7.492

67

68

3.428

70

71

3.731

73

74

6.0


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

26.924

5

6

39.816

8

9

8.233

11

12

29.565

14

15

1.407

17

18

8.577

20

21

9.826

23

24

16.982

26

27

13.676

29

30

222.669

32

33

16.61

35

36

3.184

38

39

7.181

41

42

13.289

44

45

9.386

47

48

3.339

50

51

9.959

53

54

311.261

56

57

6.827

59

60

2.292

62

63

3.727

65

66

2.78

68

69

2.42

71

72

5.966

74

75

216.221


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

39.825

6

7

26.873

9

10

3.46

12

13

1.712

15

16

26.452

18

19

17.071

21

22

6.931

24

25

53.958

27

28

12.753

30

31

4.117

33

34

3.319

36

37

1.356

39

40

10.489

42

43

9.386

45

46

11.559

48

49

9.94

51

52

2.57

54

55

6.8

57

58

11.884

60

61

2.44

63

64

4.227

66

67

12.08

69

70

159.093

72

73

3.888

75

76

3.955


Pagina 4 din 5

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

76

77

3.319

77

78

3.951

78

79

3.409

79

80

216.573

80

81

2.097

81

82

4.0

82

83

2.097

83

1

4.0

** Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.98539/20-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 20-03-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, CĂTĂLIN BOGDAN POPA


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)


Pagina 5 din 5

ĂNCPI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr, cerere

24111 î

Ziua

20 |

Luna

03 -J

___Anul

2019 Ti

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 214307 București Sectorul 3


■■IIIIHIII


100068115000


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:107188

TEREN Intravilan


Nr. cadastral vechî:5887/41/7/3/4/17/18/3/4

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Belul Basarabia, Nr, 256, jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp}

Observații / Referințe

Al

214307

Din acte: 808 Măsurată: 807

LOTUL 4

teren in praprietate;CF 81708 PI/4

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

214307-C1

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, ]ud. București

S. construita la sol:71 mp; C13 - magazie materiale, in suprafața construita de 71 mp;

Al,2

214307-C2

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, lud. București

S. construita ia soi:14 mp; C14 - depozit subteran, in suprafața construita de 14 mp;

Al.3

214307-C3

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, |ud. București

S. construita la sol:7 mp; C23 - cabina poarta, in suprafața construita de 7 mp;

Al,4

214307-C4

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, lud. București

S. construita la soi:504 mp; C32 - depozit subteran, in suprafața construita de 504 mp;

Al.5

214307-C5

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:13 mp; C33 - magazie, in suprafața construita de 13 mp;

Al.6

214307-C6

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, |ud, București

S. construita la sol:199 mp; C34 - punct termic, in suprafața construita de 199 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe


  NU SUNT


  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  56929 / 12/12/2013

  Act Notarial nr. 3306, din 11/12/2013 emis de NP Marina Sergiu Sorin;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al, Al.l, Al.2, Al.3, A1.4, Al.5, Al.

  6

  1) SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

  4116 / 25/01/2016

  Act A

  B4

  dministrativ nr. 4116, din 25/01/2016 emis de OCPI București - serviciul cadastru;

  .                .                      .. .   ,            . . . ■      ,    .    ,        IAT Al 1 Ăl 2 Al 3 Ăl 4 Al 5 Al

  se noteaza respingerea recepției documentației cadastrale nr, f ' ’   ■ •         ■    1

  85836/18.12.2015                                           |

Pagina 1 din 3

Carte Funciară Nr. 214307 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 3 Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

214307

Din acte; 808 Masurata: 807

LOTUL 4

teren in proprietate;CF 81708 PI/ 4

Datereferitoare lateren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

807

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

214307-C1

construcții industriale si edilitare

71

Cu acte

S. construita la sol;71 mp; C13 - magazie materiale, in suprafața construita de 71 mp;

Al ,2

214307-C2

construcții industriale si edilitare

14

Cu acte

S, construita la sol:14 mp; C14 - depozit subteran, in suprafața construita de 14 mp;

Al.3

214307-C3

construcții anexa

7

Cu acte

S. construita la sol:7 mp; C23 - cabina poarta, in suprafața construita de 7 mp;

Al .4

214307-C4

construcții industriale si edilitare

504

Cu acte

S. construita la soi:504 mp; C32 - depozit subteran, in suprafața construita de 504 mp;

Pagina 2 din 3

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.5

214307-C5

construcții industriale si edilitare

13

Cu acte

S. construita la sol;13 mp; C33 - magazie, in suprafața construita de 13 mp;

Al.6

214307-C6

construcții administrative si social culturale

199

Cu acte

S, construita la sol:199 mp; C34 - punct termic, in suprafața construita de 199 mp

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

3.697

3

4

2.49

5

6

29.649

7

8

28,495

9

10

11.241

11

12

11.664

13

14

0.422

15

16

7.087

17

18

7.087

19

20

13.952

21

22

2.691

23

24

2.692’

25

26

2,997

27

28

2.999


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment m (m)

2

3

3.504

4

5

13.786

6

7

17.03

8

9

16.219

10

11

17,074

12

13

17.089

14

15

149.263

16

17

9,955

18

19

9.968

20

21

5.325

22

23

5.249

24

25

116.723’

26

27

2.244

28

1

2.144


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.98537/20-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

20-03-2019


Data eliberării, / /


Asistent Registrator,

CĂTĂLIN BOGDAN POPA

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pagina 3 din 3

.x^Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 214489 București Sectorul 3


1 Nr. cerere

24113

Ziua

20

Luna

03

i    Anul

2019


j ARUl          jcUXî#

Cod verificare

llllllllllllll


100068115010


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:108426

Nr. cadastral vechi:7699/12/ll/2/4

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

214489

10.114

teren in proprietate;CF 99620 PI/1

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

214489-C1

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, |ud. București

C3 punct sanitar - parter cu s.c, 57 mp;

Al.2

214489-C2

Loc. București Sectorul 3, Bdu! Basarabia, Nr, 256, lud, București

C4 - depozit materiale cu s.c. 38 mp;

Al.3

214489-C3

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, [ud. București

C6 - statîe gaze cu s.c. 59 mp;

Al.4

214489-C4

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

CIO - rezervor cu s.c. 76 mp;

Al.5

214489-C5

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

Cil - rezervor subteran cu s.c. 75 mp;

Al.6

214489-C6

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, iud. București

C12 - statie gaze cu s.c, 783 mp;

Al.7

214489-C7

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

C21 - bazine cu s.c. 201 mp;

Al.8

214489-C8

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

C22 - statie pompare cu s.c. 246 mp;

Al,9

214489-C9

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

C24 - turn răcire cu s.c. 256 mp;;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  56930 / 12/12/2013

  Act Notarial nr. 3306, din 11/12/2013 emis de NP Marina Sergiu Sorin;

  R- [intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota J (actuala 1/1

  Al. Al.l, Al.2, A 1.3, Al. 4, A1.5, Âl.

  6, Al.7, Al.8, Al.9

  | 1) SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIF:31012790

  4116 / 25/01/2016

  Act Administrativ nr. 4116, din 25/01/2016 emis de OCPI București - serviciul cadastru;


  B5


  se noteaza respingerea recepției documentației cadastrale nr. A1, Alr1, A^\2, A^3, a^l4, A1,5j A1-85836/18.12.2015                                                        A1'7' A1'8' A1'9


 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Carte Funciară Nr. 214489 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 3 Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

214489

10.114

teren in proprietatejCF 99620 PI/1

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra viian

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

10,114

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

214489-C1

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

C3 punct sanitar-parter cu s.c, 57 mp;

Al,2

214489-C2

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

C4 - depozit materiale cu s.c. 38 mp;

Al.3

214489-C3

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

C6 - statie gaze cu s.c. 59 mp;

Al ,4

214489-C4

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

CIO - rezervor cu s.c. 76 mp;

Al.5

214489-C5

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

Cil - rezervor subteran cu s.c. 75 mp;

Al,6

214489-C6

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

C12 - statie gaze cu s.c. 783 mp;

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf, (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.7

214489-C7

construcții industriale si edilitare

Cu acte

C21 - bazine cu s.c. 201 mp;

Al.8

214489-C8

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

C22 - statie pompare cu s.c. 246 mp;

Al.9

214489-C9

construcții industriale si edilitare

-

Cu acte

C24 - turn răcire cu s.c. 256 mp;;

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

1

2

16.852

2

3

5.64

4

5

10.655

5

6

43.669

7

8

0.297

8

9

10.653

10

11

5.761

11

12

2.348

13

14

45.654

14

15

2.239

16

17

2.144

17

18

11.525

19

20

1.765

20

21

1.572

22

23

25.587

23

24

17.958

25

26

22.292

26

27

67.393

28

29

5.847

29

30

22.181

31

32

30.037

32

33

10.811

34

35

39.1

35

36

20.317

37

38

7.053

38

39

11.087

40

41

32,116

41

42

0.9

43

44

7.843

44

45

39.983

46

47

80.211

47

48

134.566

49

50

52.463

50

51

0,333

52

53

4.51

53

54

46.884

55

56

31.036

56

57

2.926

58

59

2.573

59

60

0,752

61

62

31.12

62

63

2,003

64

65

8.0

65

66

4.813

67

68

3.694

68

69

28.497

70

71

29.644

71

72

13.787

73

74

16.302

74

75

33,425

76

77

18.837

77

78

11.999

79

80

9.227

80

81

17.074

82

83

0.419

83

84

17.002

85

86

166.869

86

87

7.088

88

89

7.085

89

90

9.957

91

92

10.904

92

93

25,649

94

95

25.657

95

96

70.96

97

98

2.691

98

99

5.325

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

47.135

6

7

1.705

9

10

3.763

12

13

22.928

15

16

2.998

18

19

31.392

21

22

15.839

24

25

1.93

27

28

22.605

30

31

35.686

33

34

29.096

36

37

35.592

39

40

8.794

42

43

30.347

45

46

39.793

48

49

28.218

51

52

4.457

54

55

27.968

57

58

0.66

60

61

10.24

63

64

4.743

66

67

3.481

69

70

17.037

72

73

1.001

75

76

21.514

78

79

1.004

81

82

11.245

84

85

2.438

87

88

9.97

90

91

80.667

93

94

10.935

96

97

5.244

99

1

2.694


Pagina 3 din 4


___________________________________Carte Funciară Nr. 214489 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 3 Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.98538/20-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 20-03-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, CĂTĂLIN BOGDAN POPA


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)


Pagina 4 pin 4


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3


ANCPî

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 214306 București Sectorul 3


[ Nr, cerere

24114

Ziua

20

Luna

03

| „ApjJl____

2019

Cad verificare


■llililll


100068115216


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nn CF vechi:107187

TEREN intravilan


Nr. cadastral vechi:5887/41/7/3/4/17/18/3/3

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

214306

Din acte: 3,155 Măsurată: 3,156

teren in proprietate

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

214306-C1

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:44 mp; C 43 - magazie scule, in suprafața construita de 44 mp;

Al,2

214306-C2

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, jud. București

S. construita la sol:276 mp; C 59 - magazie materiale, in suprafața construita de 276 mp;

Al.3

214306-C3

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, Jud. București

S. construita la sol:24 mp; C 60 - magazie, in suprafața construita de 24 mp;

Al.4

214306-C4

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud, București

S. construita la sol:355 mp; C 62 - depozit, in suprafața construita de 355 mp;

Al.5

214306-C5

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:569 mp; C 63 - depozit subteran, in suprafața construita de 569 mp;

Al,6

214306-C6

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol;80 mp; C 64 - magazie, in suprafața construita de 80 mp;

Al.7

214306-C7

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia. Nr. 256, lud. București

S, construita la sol:40 mp; C 65 - magazie, în suprafața construita de 40 mp;

Al,8

214306-C8

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, lud. București

S. construita la sol;49 mp; C 66 - depozit lubrifiant:, in suprafața construita de 49 mp;

Al.9

214306-C9

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:267 mp; C 67 - depozit lubrefianti, in suprafața construita de 267 mp;

Al.10

214306-C10

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:177 mp; C 68 - depozit lubrefianti, in suprafața construita de 177 mp;

Al.11

214306-C11

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr, 256, Jud. București

S. construita la sol;4 mp; C 70 - statie PECO, in suprafața construita de 4 mp;

Al.12

214306-C12

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, lud. București

S, construita la sol:349 mp; C 103 - magazie, in suprafața construita de 349 mp;

Al.13

214306-C13

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:34 mp; 04 - magazie materiale, in suprafața construita de 34 mp;

Al.14

214306-C14

Loc, București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud, București

S. construita la soi:44 mp; C 105 - șopron, in suprafața construita de 44 mp;

Al.15

214306-C15

Loc. București Sectorul 3, Bdul Basarabia, Nr. 256, Jud. București

S. construita la sol:271 mp; C 111 - sala aparataj, m suprafața construita de 271 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

56935 / 12/12/2013

Act Notarial nr. 3305, din 11/12/2013 emis de NP Marina Sergiu Sorin;

Al, Al.l, Al.2, Al.3, A1.4, A1.5, Ăl.

R9 Intabufare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota

6, Al.7, Al.8, Al.9, Al.10, Al.11, Al.

actuala 1/1

12, Al.13, Al.14, Al.15

1) SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, CIR31012790

77058 / 03/11/2016

Act Notarial nr. 4204, din 14/10/2016 emis de NP Marina Sergiu Sorin;

86 Hntabulare, drept de SERVITUTEfde trecere pentru asigurarea

Al

^accesului auto și pietonai)

| 1) IMOBIL CU IE NR. 201067

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 2 din 5

Carte Funciară Nr, 214306 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 3 Anexa Nr. I La Partea I

Teren

Nr cadastrai

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

214306

Dsn acte; 3.155

Masurata: 3.156

teren in proprietate

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vitan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3,156

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

214306-C1

construcții industriale si edilitare

44

Cu acte

S. construita ia sol:44 mp; C 43 - magazie scuie, in suprafața construita de 44 mp;

Al.2

214306-C2

construcții industriale si edilitare

276

Cu acte

S. construita la soL276 mp; C 59 - magazie materiale, in suprafața construita de 276 mp;

Al.3

214306-C3

construcții industriaie si edilitare

24

Cu acte

S. construita la soî:24 mp; C 60 - magazie, in suprafața construita de 24 mp;

A1.4

214306-C4

construcții industriale si edilitare

355

Cu acte

S. construita la sol:355 mp; C 62 - depozit, in suprafața construita de 355 mp;

Al,5

214306-C5

construcții industriaie si edilitare

569

Cu acte

S. construita la sol:569 mp; C 63 ~ depozit subteran, in suprafața construita de 569 mp;

Pagina 3 din 5

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.6

2I4306-C6

construcții industriale si edilitare

80

Cu acte

S. construita la sol;8O mp; C 64 * magazie, in suprafața construita de 80 mp;

Al 7

214306-C7

construcții industriale si edilitare

40

Cu acte

S, construita la sol:40 mp; C 65 - magazie, in suprafața construita de 40 mp;

Al.8

214306-C8

construcții industriale si edilitare

49

Cu acte

S. construita la sol;49 mp; C 66 - depozit lubrifiant!, in suprafața construita de 49 mp;

Al.9

214306-C9

construcții industriale si edilitare

267

Cu acte

S. construita la sol:267 mp; C 67 - depozit lubrefianti, in suprafața construita de 267 mp;

AI,10

214306-C10

construcții industriale si edilitare

177

Cu acte

S. construita la sol:177 mp; C 68 - depozit lubrefianti, in suprafața construita de 177 mp;

Al. 11

214306-C11

construcții industriale si edilitare

4

Cu acte

S. construita la soi:4 mp; C 70 - statie PECO, in suprafața construita de 4 mp;

Al,12

214306-C12

construcții industriale si edilitare

349

Cu acte

S. construita la sol:349 mp; C 103 - magazie, in suprafața construita de 349 mp;

Al. 13

214306-C13

construcții industriale si edilitare

34

Cu acte

S. construita la sol:34 mp; 04 - magazie materiale, in suprafața construita de 34 mp;

Al. 14

214306-C14

construcții anexa

44

Cu acte

S. construita la sol:44 mp; C 105 - șopron, in suprafața construita de 44 mo;

Al.15

214306-C15

construcții industriale si edilitare

271

Cu acte

S. construita la sol;271 mp; C 111 - sală aparataj, in suprafața construita de 271 mp

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

30.362

4

5

6.122

7

8

2.065

10

11

6.397

13

14

0.4

16

17

62.2

19

20

195.978

22

23

17.196

25

26

30.037

28

29

11.657

31

32

8.09

34

35

5.5

37

38

8.091

40

41

9.844

43

44

9.803

46

47

0.895

49

50

2.066

52

53

1.618

55

56

37.731

58

59

18.465

61

62

4.612

64

65

3.428

67

68

7.177

70

71

8.263

73

74

11.173

76

77

98.143


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

18.718

5

6

12.902

8

9

6.435

11

12

19.178

14

15

9.013

17

18

9.734

20

21

17.196

23

24

20.651

26

27

11.657

29

30

108.331

32

33

1.0

35

36

4.3

38

39

139,153

41

42

6.727

44

45

156.437

47

48

6.214

5’6

51

3.744

53

54

8.685

56

57

18.465

59

60

9.575

62

63

4.788

65

66

0.978

68

69

2.517

71

72

141.962

74

75

4.421

77

78

9.771


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

8.412

6

7

6.289

9

10

6.269

12

13

169.258

15

16

0.03

18

19

59.612

21

22

20.651

24

25

45.535

27

28

29.895

30

31

34.097

33

34

4.299

36

37

27.709

39

40

27.589

42

43

20.868

45

46

24.002

48

49

5.788

51

52

19.217

54

55

9.871

57

58

9.575

60

61

157.134

63

64

1.147

66

67

10.213

69

70

17.354

72

73

4.289

75

76

11.201

78

79

4.512


Pagina 4 din 5

Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

79

80

9.743

80

81

4.499

81

82

96.349

82

83

1.5

83

84

2.749

84

85

1.5

85

1

2.749

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea I milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 HON, -Online nr,98535/20-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codui nr. 272.

Data soluționării, 20-03-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, CĂTĂLIN BOGDAN POPA


Referent,


(parafa și semnătura)


(parafa și semnătura)


Pagina 5 din 5


Comerțului București, sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, cont nr. RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis Ia Banca Transilvania, din localitatea București, legal reprezentata de către Coșocariu Alexandru Dan, având funcția de Președinte Consiliu Administrație.

Oferă spre vânzare următoarele:
 • -  STATIC MIXTURI ASFALT BA 4000+INSTAL PREP EMUL+INSTAL BITUM

MODIFICAT - 5.976.764,54 LEI

 • -  STATIE BETON LIEBHERR MOBILMIX - 580.661,93 LEI

 • -  STATIE ASFALT BENNÎNGHOVEN MBA 30001404 - 2.752.959,68 LEI

 • -  MOTOST1 VUITOR - 207.589,21 LEI

 • -  ÎNCĂRCĂTOR FRONTALJCB - 206.067,37 LEI

  Algorithm Construcții S3

  Strada Calea Vnan 354-158, Sector 3

  București, Remania

  f-rnatl; qffife^glRnnthrnconstruaiisȚ.ro

  We b: www.alpofithmconstructiisTro  ALEXAlTORU^fC^OCARIU


  Date Fiscale:

  CIF 37714360

  RCJ40/86S1/2017

  IBAN RO32BTRIROMCRTQ414912701

  Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Ratele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (JB679Z2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

Scanned by CamScanner


încheiat între:

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A., persoană juridică română administrată în sistem unitar, cu sediul în București, str. Chiciurei nr. 39-45, sector 3, telefon 021/346,41,08, fax 021/346.41,09, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/2701/1993, CUI RO3575631, cont RO47 BRDE 450S V678 1279 4500, deschis la BRD SMCC, reprezentată prin Director General IONEL PIRPILIU in calitate de VANZATOR, pe de o parte

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, cu sediul in București, str. CALEA VITAN, nr, 154-158, CLĂDIRE ADMINISTRATIVA, BIROU 5, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017 , CUI RO37714360, cont nr. RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin ALEXANDRU DAN COSOCARIU cu funcția de Președinte Consiliu Administrație, in calitate de CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte,

Au convenit sa încheie prezentul contract cu următoarele clauze:

Definiții: în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între Vânzător și Cumpărător;

 • b) Vânzător și Cumpărător - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

 • c) Prețul contractului - prețul plătibi 1 Vânzător de către Cumpărător în baza contractului și pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către Vânzător;

 • d) Bunuri, cuprinse în anexa 1 la prezentul contract, pe care Vânzătorul se obligă prin contract să le vândă Cumpărătorului;

 • e) Forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează culpei vreuneia dintre părțile contractante și care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului, evenimente care fac imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea ncfîind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forța majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

t) Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 1. Obiectul contractului

LPărțile contractante sunt de acord ca VÂNZĂTORUL sa vândă, iar CUMPĂRĂTORUL sa achite valoarea următoarele bunuri:

 • a) Stație mixturi asfaltice BENINGHOVEN BA4000 Aniagen 101082/2009,număr de inventar 8285.

 • b) Instalație preparare emulsie bituminoasă MASSENZA, număr de inventar 2481;

Jgție bitum modificat BENINGHOVEN, număr de inventar 3741.


 • 2. Prețul si modalitatea de plată:

  • 2.1 Preturi :

 • a) Stație mixturi asfaltice BENINGHOVEN BA4000 Anlagen 101082/2009, număr de inventar 8285 Ia prețul de 984.600 euro +TVA

 • b) Instalație preparare emulsie bituminoasă MASSENZA , număr de inventar 2481 la prețul de 61.200 euro+ TVA

 • c) Instalație bitum modificat BENINGHOVEN, număr de inventar 3741 la prețul de 222.300 euro + TVA

Preturile au fost stabilite în urma negocierii efectuate între părți ,in baza unei evaluări efectuate de către un evaluator ANEVAR Ia cererea CUMPĂRĂTORULUI.

Condițiile de plata:

 • 2.2 In termen de 24 de ore de la emiterea facturii Vânzătorul se obligă să achite integral Cumpărătorului prețul total al contractului, respectiv 1.268.100 euro + TVA . Facturarea se va efectua in Iei, la cursul BNR din ziua facturării.

 • 3. Obligațiile Vânzătorului

 • 3.1. Să predea si sa transfere in propietatea Cumpărătorului, bunurile ce fac obiectul contractului in termen de 30 zile de la achitarea integrală a prețului bunurilor sau, după acest termen, la solicitarea Cumpărătorului.

 • 3.2. Să furnizeze Cumpărătorului următoarea documentație:

a) instrucțiunile și documentația tehnică necesară pentru pregătirea instalării și punerii în funcțiune a Echipamentelor.

 • 3.3. Sa supervizeze instalarea, punerea în funcțiune și instruirea persoanelor în exploatarea cărora intră Echipamentul (ele)

3.4 Vânzătorul se obliga sa pună in funcțiune si sa instruiască personalul cumpărătorului cu privire la buna funcționare a instalațiilor. Cheltuielile de montaj , transport si instalare sunt in sarcina Cumpărătorului

 • 4. Obligațiile Cumpărătorului

 • 4.1. Să plătească Vânzătorului la termenele stabilite suma corespunzătoare din prezentul Contract.

 • 5. Garanția acordată Echipamentelor

 • 5.1. Vânzătorul are obligația de a garanta că bunurile vândute prin prezentul contract sunt în stare de funcționare. Bunurile se vând in condiția „As is „

 • 6 Penalități

  • 6.1. Pentru neîndeplinirea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale, Vânzătorul va suporta penalizări de 0,01 % din valoarea obligației neexecutate pentru fiecare zi de întârziere.

  • 6.2. Pentru neîndeplinirea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale. Cumpărătorul va suporta penalizări de 0,1 % din valoarea neplătită pentru fiecare zi de întârziere.

 • 7 Jurisdicție

  • 7.1. Părțile semnatare vor soluționa pe care amiabila problemele litigioase rezultate din derularea prezentului contract.

  • 7.2. In cazul in care soluționarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

8. Forța majoră

Forța majoră apară de răspundere partea care o invoca și o dovedește în condițiile legii și Rprezentului cotj^S'^aperarea de răspundere nu operează în cazul obligațiilor a căror scadență a fost anterioară a/ătifei        de forță majoră.

r          jJ

V.                     ..y; a                   ' ’.i

 • 9. Clauze speciale

9.1. Orice modificare a prezentului contract se va face prin consimțământul ambelor părți contractante» prin act adițional,

 • 10, Contractul a fost Încheiat azi» 31-10.2018 in doua exemplare originale.


VÂNZĂTOR

DELTA ACM 93 S.A

Director General


CUMPĂRĂTOR


ALGORITHM CONSTRUCȚII 83 S.R.L


Președinte Consiliu AdministrațieCosopariu Dan Alexandru//

vfanagdrklperaționaL^^- -

Consilier Juridic v


Fuerea Mihai


:JL

< u,

ANțfJKXip|A GHIȚĂ

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.r0


E*MAIL guvefnantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 57, Sector3, 032158, București


romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Nr.înreg. 373847/11.04.2019


Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate, de adresa nr. 798/10.04.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 372880/10.04.2019 și adresa nr.2873/09.04.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 370561/09.04.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Sef Serviciu Controllntern,

// / / ’

Marta Cepăreanu


A

întocmit,MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


.. de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordiniide-zt a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.............. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-AEOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNIC^ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR,

HONȚARU VALERICA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


-suplimentarea ordinii de^zf a ședinței ordinare din data de

,.r de pe ordinea de zi /

_______


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /-suplimentarea1 ordinii de

^a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUWFOSTrintocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....................................................................................................

................................................................................................

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA

*—