Hotărârea nr. 239/2019

HCLS3 nr.239 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 491, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de execuție a rețelei de canalizare exterioară

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 374373/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.374046/11.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 2203/26.03.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • - Adresa nr.374048/11.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.191 din Legea societăților nr 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

 • - HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți;

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

 • - Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sdciale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, pentru a încheia contracte de execuție a rețelei de canalizare exterioară la un preț maxim de 1.200.000 lei fără TVA, la obiectivul “Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ secWeță^ MARIUSJI&IHĂIȚĂ

NR. 239

DIN 16.04.2019

...

... .■ < ......


WB.A     PRJMÂȘHA

CABINET PRIMAR


Sr croa..îi.jj; ,E^           B U C U R E Ș T ș

A i. AC A ■                                                            ■. . : AM.f'RL . ■.■■■.■ >■

».A

PAJ


romania.20'19.eu


■' A ...                                                      '■ rP .>< ■

VECTOR 3

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de execuție a rețelei de canalizare exterioară

Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Prin adresa nr.789 din 09.04.2019 înregistrată cu nr. 370661/CP/09.04.2019, societatea Algorithm Construcții S3 SRL solicită să se acorde mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizare exterioară la obiectivul "Hala Laminor", cu un preț maxim de 1.200.000 lei fără TVA. Prețul maxim a fost stabilit în urma cercetării de piață prin intermediul solicitării de oferte de la societățile de profil.

în vedera colectării apelor pluviale de pe acoperișul clădirii, spații verzi, alei și trotuare s-au prevăzut în proiect două rețele de canalizare amplasate pe laturile de est și vest ale clădirii. Pentru controlul evacuării apei pluviale în sistemul public de canalizare s-au prevăzut bazine de retențîe.

Societatea Algorithm Construcții va încheia contracte de execuție a rețelei de canalizare pentru obiectivul „Hala Laminor", cu o valoare maximă de 1.200.000 lei fără TVA.

Pentru aceste considerante și ținând seama de raportul de specialitate nr.374046/11.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care il supun aprobării

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@prtmarfe3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 374046/11.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de execuție a rețelei de canalizare exterioară

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL solicită prin adresa nr.789/09.04.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 370661/09.04.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizare exterioară la obiectivul Hala Laminor, cu un preț maxim de 1.200.000 lei tară TVA. Prețul maxim a fost stabilit în urma cercetării de piață prin intermediul solicitării de oferte de la societățile de profil.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor,, care a fost încadrat în clasa de risc seismic I și se afla într-o stare de degradare avansată.

Conform notei de fundamentare nr.2203/26.03.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, lucrările de înlocuire a acoperișului clădirii, găsit într-o stare avansată de degradare, se apropie de finalizare. în vedera colectării apelor pluviale de pe acoperișul clădirii, spații verzi, alei și trotuare s-au prevăzut în proiect două rețele de canalizare amplasate pe laturile de est și vest ale clădirii. Pentru controlul evacuării apei pluviale în sistemul public de canalizare s-au prevăzut bazine de retenție. Toate conductele de racord la rețelele exterioare se conectează prin cămine de racord. Conductele se vor monta îngropat conform cotelor specificate în proiect și a normativelor în vigoare, cu adâncimi între 4m și cota de îngheț. Pe traseele de canalizare exterioară, la ieșirile din clădire și la schimbările de direcție, se vor monta cămine de vizitare, iar conductele care vor trece prin pereții căminelor, se vor proteja prin piese de trecere etanșe.

Canalizarea se va executa începând cu partea din aval spre amonte, se va verifica etanșietatea tuburilor și îmbinărilor, iar săpăturile se vor efectua cu sprijiniri ale malurilor.

||l       PRIMĂRIA

SECTORULUI /      RlinjRFSTISERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Pentru operațiunile prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat prin hotărârea nr. 13/29.03.2019 încheierea contractelor pentru execuția rețelei de canalizare exeterioară.

Conform Actului Constitutiv al societășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., punctul 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizare exterioară la obiectivul Hala Laminor.

Șef Serviciu Control Intern.

A

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

,Alqonthm

Residential S3 s,r.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,
Mc         ; ?49« Hr. tarMkll 1 172*

ISO            OHSAS 18001:2007


Către


Sediul:


Referitor:


Camerele C3, C4, C5, Sector 3,Consiliul Local al Sectorului 3 București              (

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

CABINET PRIMAR

htOOl având ca obiect ’


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


SECTOR 3


Data...


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.200.000(Iei fără TVA), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


, .. .     ... Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul * Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentata legal de dl. Panait Radu Alin* în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu ' '' Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia:     : ’*

Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății ■ care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T V.A. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget” o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.200.000(lei fără TVA), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

’l

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg.ComJ40/5481/20l7   R097RNCB0087I57546060001 -Ron                               Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constnictiis3.ro

Alaorrtlhm

Residential. S3 s.r.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL


Sediul Social: București» Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3,


nr. ctrtKktl: WW


ISO 90C1:2COB. în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr; 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și LegiL 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al căref obiect principal de activitate» conform prevederilor actului constitutiv constă- în luciări de:/-construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.                                     \

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de. activitate - COD CAEN 4120 — lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și herezidOnfial'e.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.                                     ;       7 ;

'■ A ’ K '

' ■Cdiffofm Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12-, phw’fal 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc- valoarea^de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singularesau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv31.                                 .    .

7. Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 08.04.2019,înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 275 reies următoarele: ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncționalii restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de e£t,yp%flp%girea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă ■ pentru 'circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei . platforme industriale Faur și sa colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru          ■'

4

Algorithm Residential S3 SRL

Cale"' Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA-SucursalaPanteliomn          . Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB008715754606000I -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

‘                                                                                                   constractiis3.ro

Aigcfițthm

Residential S3 s.r.l.

r ,, .          ■ '•


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL  Q

^îwffluixr*

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier, ’’ •

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea privind adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea un ui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm. Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.200.000(lei fără TVA), cu respectarea prevederilor legale în vigoare; '

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 275 din 08.04.2019.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin——— în calitatedePreședinte C.A. Algorithm Residential S3 S.R.L.


Algorithm Residential S3 SRL      C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pante liomn             Tel: 0314.334.452

Calea Vitan nr.' 242                 Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

București Sector3 031295                                    R07ORNCBO087157546060002-EUR                       algorithni.residential@ginail.com

constnictiis3.ro

SC ALGORITM# RESlDBmM.tM<

«gg&eNr. ...$^ „W'i aȘSZ. tunatăJNIA

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SC AP OWW CONSTRUCȚII S3 SRL 1

iesiru

7 ■ân"' (A- 1

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.200.000(lei fără TVA).


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.200.000(lei fără TVA).

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.200.000(Iei fără TVA).

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: ^hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100,000 Euro exclusiv TVA.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

AALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

A

In acest sens, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.2()0.000(lei fără TVA).

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 13 din data de 29.03.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții 83 și nota de fundamentare.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154158, Sector 3 București, Remania

E-maîl: oftice (fflalgorithrnconstructiis3.ro

Web: www.aSgorithmconstructiis3.ro


■ ...• ■


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


românia


Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume


Data:


Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:

Notă de fundamentare

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Jffi® »CANALIZARE EXTERIOARĂ

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Lucrările de înlocuire a acoperișului clădirii, găsit într-o stare avansată de degradare, se apropie de finalizare. Pentru colectarea apelor pluviale de pe acoperișul clădirii, spații verzi, alei și trotuare s-au prevăzut în proiect două rețele de canalizare amplasate pe laturile est și vest ale clădirii. Pentru

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanîa

E-mail: office@algorithinconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

A


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

controlul evacuării apei pluviale în sistemul public de canalizare s-au prevăzut bazine de retenție. Toate conductele de racord la rețelele exterioar se conectează la rețelele exterioare prin cămine de racord. Conductele se vor monta îngropat respectîndu-se cotele specificate în proiect și normativele în vigoare, cu adâncimi între peste 4 m și cota de îngheț. Pe traseele de canalizare exterioară, la ieșirile din clădire și la schimbările de direcție, se vor monta cămine de vizitare. La trecerea conductelor prin pereții căminelor, acestea se vor proteja prin piese de trecere etanșe.

Canalizarea se va executa începînd cu partea din aval spre amonte. Se va verifica etanșeitatea tuburilor și îmbinărilor. Săpăturile se vor efectua cu sprijiniri ale malurilor.

Ansamblul lucrărilor de construcții și instalații destinat colectării controlate și transportului apelor meteorice și a celor uzate până la punctele de deversare în mediul receptor.

Aspectele prezentate ne determină să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru încheierea contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.200.000(lei Iară TVA).

întocmit,

Ing. ACIU EDUARD


Algorithm Construcții $3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanșa

E-mail: oftice@ateorithmconstructiis3.ro

Web: www.ateontfimcoristructiis3.ro


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


România

i umAîtmm »ir0waHOTĂRÂREA Nr. 13 din 29.03.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor pentru încheierea contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.200.000(lei fără TVA).

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .


i

r

î

ihala laminor

EXTERIOARE DE CANALIZARE PLUVIALA


!

i

[ P.LLmater ;

PA    ;

U.M.

Cantitate :

‘       S(e       1

manopera : uUiap

Valoart

(Ițd fara

{ies fam TVA

!

TVA)

tr-îinjpon .

î

(fc?      h/a)

mo

1    570

i

— —

0,00

UXUO ;

WrVU-.î

mt

HM

i

C1,W i

250,00 j

■jO H .060/0*0

mc

G44    '

s 3, no

no,no ■ i

892U?,0o

mc

I fiW

i

I

<

n.oo

om,oo .

. .-. ;9 /. . , .

ml

475

s -? ;■. ș

" i

"? 7':’"<:m

buc

IX

;

-’", i,U fn!

l cvv.m


Nr.art. j

J..........._.........

i D&sfapw carosabil (doua       do

,.I lOcnpbeton 20cm)

\ Săpătură pentru man&j teav? PVC D î 630 mm.cu h-2mljnduniv sprijinii! ța _: ;v6ct?aro excedent pamnt u j Izobare conducta in nisip

J Umplutura cu pamant rezultat din

J săpătură si compactare in -stmtmi

; Montaj conducta PVC .induși?

;■ procurare tesvp d fitingud

î Cămine de canalizam tm

î h-2mi(îndiMv capac si rama si pUm

i de ucopermH


Descriere lucrare


[ T-OTM VAWARWB FAM TVA)


1254s07tWiPr&turil& sunt exprimate ro Lv fero / v,4


C&nditJI tfe plafe'

25% reprezentând avnnm m wnoi d? a uium


/de <'k hi mwk'ivn Cu.'Hiîh


Pre.K@nfâ oferta wfefe/fe 45 de


bbheh^ar

AlgoHthffi Co-nstructu S-3 bî<


QFgRT&kH


HALA LAMINOR

KlTfELE EXTERIOARE DE CANALIZARE PLUVIALA


Zo&V/cQ. oRZXVjj


wf.

Descriere merare

LLM.

Cantitate

LLmoitaHsta

(lei tara TVA)

RH

iriîBmparn., nriluj, transport (kd tara ira)

Vwlrmra

(tastam TVA)

1

Desfacem carosabil (doua straturi de asfalt

Wcm,beton gOcan)

mp

>/()

0.00

145.00

32 (ntataf

Săpătura pentru montaj teava PVC D 630

:?

mm,cu h»2mLlnclusiv sprijiniri si evacuare

1251

CLOO

;:?sfoo

407 5'40.()('

excedent pamant

......'^ETtîmkÎ'

5

Iglobarc conducta în nfeîp

mc

’ F5,U0

5Q.O0

4

Umplutura cu pruuani rezultat din saputnm si compactare in straiuri

mc

(D(l

0,00

145.00

i;’ț 4 50,00

5

Montaj conducta PVC Jnctasiv proeiinuv teava. si Gtijiguri

ml

475

9SS,0d

278,00

001.550,00

6

Cămine de canalizare eu h’ 2ml(jnchvtar capac iji mutași placa de acoperire)

buc

U

5.800.00

IJSxfiO

tatata.taUSO

1.403,326^]suni exprimate in Lei fora 7 VA


Ctmcfâti cte pfcj&u


¥ 50% reprezentând avans, in tcvrașn de 5 (cinei > zile de fa vinderea iar-torii:


Prezente arerfs este vatebiia 1$ «fe tfte.

SgNEFICIAR

Âlgorithm Constructfs S3 SRL


OFERTANT


,/R% "

Z,V

ZZ7

7'.;

ti; Hjorottk. i U

v- o                   ... z'.Z

W%.u


HALĂ LAMINOR REȚELE EXTERIOARE DE CANALIZARE FLUVIALA

NnsrL

Descriere lucrare

U.M.

Cantitate

P.U.materale (lei fa ra TVA)

P.U. manopera, utilaj, transport (tel fara tva)

Valoare (tei fara TVA)

1

Desfacere carosabil (doua straturi de asfalt 10cm, beton 20cm)

mp

570

0,00

104,50

S9.56S,00

2

Săpătura pentru montaj teava PVC D 630 mm,cu treZml,inclusiv sprijiniri si evacuare excedent pamant

mc

1254

0,00

251,90

315.882,60

3

Igiobare conducta in nisip

mc

644

7X50

48,40

77.215,60

4

Umplutura cu pamant rezultatdifi săpătura si compactare In straturi

mc

610

0,00

112,20

68.442,00

5

Montaj conducta PVC D 30 mm,indusiv procurare țeava si fitinguri

ml

475

745,80

203,50

450-917,50

6

Cămine de canalizare cu h=2ml(lnctaslv capac st rama si placa de acoperire)

buc

18

4.628,80

§24,00

99.950,40

[TOTAL VALOARE(LH FARATVA)                                                  1.071.973>10|

''Preturile sunt exprimate în Lei fam TVA

Preturile unitare includ:

 • * Transportul utilajelor si echipamentelor necesare la amplasamentul lucrărilor;

 • * Mobilizarea personal necesar

£

Execuția lucrărilor de desfacere sistem rutier, săpătura, procurare materiale, montaj si umpluturi (exclusiv refacerea sistemului rutier)

Beneficiarul va asigura în vederea realizării lucrărilor:

 • * Loc de parcare pentru utilaje si orice alte vehicule ACVATOT;

 • * Paza echipamentelor

 • * Avize, Autorizații ss Planuri de execuție a lucrărilor,

 • * Predarea amplasamentului lucrărilor liber de orice sarcina;

 • * Studiu geotehnic;

Condiții de plata:

 • * 25% reprezentând avans, in termen de 5 (cinci) zile de la emiterea factorii;

 • * restul de 75% prin situații de lucrări întocmite de executant, verificate si aprobate de beneficiar pana la data de 20 a fiecărei luni, conform prezentei oferte, in termen de 15 (cinsprezecc) zile de la data emiterii facturilor;

Prezenta oferta este valabila 30 de zile.

BENEFICIAR

Algorithm Construcții S3 SRL

OFERTANT SC ACVATOT SRLCătre,

ALGOR1THM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

str. Calea Vitan nr. 154-158, CLĂDIRE ADMINISTRATIVA,

BIROU 5, sector 3

In atenția domnului Președinte Consiliu Administrație Alexandru Dan COSOCARiU

«e/.: 19002008/2019/CVI

Obiect: ” Oferta de preț pentru execuție rețea de canalizare pluviala - Hala Laminor - Bulevardul Basarabia 256, sector 3 București7'

Stimate domn,

Vă mulțumim pentru solicitarea serviciilor noastre.

Urmare a discuțiilor purtate cu reprezentantul dumneavoastră, vă prezentăm anexat ofertă financiară pentru execuția rețelei de canalizare pluviala din incinta obiectivului - Hala laminor bulevardul Basarabia 256, sector 3 București.

Prezenta oferta este valabila 30 de zile.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Cu stimă,

S.C, ACVATOT S.R.L

Sef Departament Rețele Apa - Canal București

Cristian VISAN
o tn

mu

WwStrada Dinu Vintilă, nr. 11 Clădirea Euro Tower, etaj 5, Sector 2, Cod poștal 021101, București

T; +4OZ12 520 860, F: +40 212 520 934 contact@acvatotro

ROI 3906 J40/6629/1991 Capital Social 7.093.690 RON www^cvatotcom

www.pr1marie3.roSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Al L guverna n tac0rporativa@pnmane3.ro

Str. intrarea Odobești nn 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu

Președinția României ia Consiliul Uniunii Europene


Nr.înreg. 374048/11.04.2019


Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind de privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de execuție a rețelei de canalizare exterioară, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 789/09.04.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 370661/09.04.2019

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cenarcanu

T7


întocmit,

Compartiment Gpvernanță Corporativă Bejc RalucaMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi- a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico ~ sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIC^ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

*
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


X..... ....ide pe ordinea de zi /

1.LS.LM3.........


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul SHpIlnren tarea ordinii de^i a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                     ....., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul . .....V... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

-zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-ANATS-P-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN