Hotărârea nr. 238/2019

HCLS3 nr.238 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www, prim a rie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea unui contract cu societatea STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

9              5                                7

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 374261/CP/11.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 371693/10.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 2134/27.03.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • - Adresa nr. 371701/10.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art.191 din Legea societăților nr 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

 • - HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art. 12, pct. 12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12, pct 12.2. lit m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:
 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unui contract cu societatea STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
contrasemnează

SECRETAR

; li H in/ L

MARILSMIHAIȚA
NR. 238
DIN 16.04.2019


CABsMET PKȘMAR


romg.nig2019.eu

EXPUNERE DE MOTIVE

CABINET PRIMAR

.JZ^/

~ Z6..££...Z^


JU.11 v              atxkz ** T                Da?a..Z.Z„?.„$<T * rA-"

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de AdministTâție’aTsocietății


Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea unui contract cu societatea STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., având cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu acționar unic societatea Algorithm Residențial S3 SRL. Obiectivul principal al societății este realizarea lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor".

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxurile pietonale spre Hala Laminor.

Având în vedere complexitatea și diversitatea lucrărilor de reamenajare și recondiționare la Hala Laminor, necesitatea continuării în bune condiții a acestora, precum și obligațiile contractuale ale societății Algorithm Construcții S3 SRL, societatea Algorithm Residențial S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 775/08.04.2019 înregistrată cu nr. 370597/CP/09.04.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL cu privire la achiziția de carcase pentru pereți mulați, oferta societății STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL corespunzând cerințelor și necesarului pentru efectuarea lucrărilor în condiții optime.

Pentru aceste considerente și ținând seama de raportul de specialitate nr. 371693/10.04.2019 al Serviciului Control Intern ~ Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care il supun aprobării ConsiHyl^-^cajal Sectorului 3.

j^lBERT SOOIȚĂ

6 3 5 /2 0 19 yVICEPlJlMH ; PETRESCU

DahAc diw.v*

OFÎjk :F.ÎȘ'rt pȚghKnitS:

fir A

5

kdqM kiu i H

s. } RiKfe pn-î fi

Qf RRj ÎR hîZ

■a          fi

k'

Fa» jF-smksfi V& puteți sxeresk firsppi

■ste prevfafiBe m Rtguia;

UE 201AWR

S;         sehîHstft ți da

Affu fir


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvern a nt3corporativ3@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 371693/10.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru Încheierea unui contract cu S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 775/08.04.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 370597/09.04.2019

* adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 2505/05.04.2019 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. nr. 12 din 29,03.2019 prin care se aprobă încheierea contractului cu S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați

~ Nota de fundamentare nr. 2134/27.03.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea încheierii contractului între societatea Algorithm Construcții S 3 SRL și S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL

 • - Oferta nr. 1703/21.03.2019 de la S.C. MIRAS INTERNATIONAL SRL

 • - Oferta nr. 1762/22.03.2019 de la PROCEMA

 • - Oferta nr. 1694/21.03.2019 de la S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL

 • - Model de contract de vânzare - cumpărare încheiat între Algorithm Construcții S3 S.R.L și S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

hotărăște în probleme importante privind activitatea societății. în plus. Art 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală'’.

Având în vedere lucrările desfășurate de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. la obiectivul Hala Laminor, este necesară achiziția unor carcase pentru pereți mulați. Pereții mulați sunt realizați prin turnarea în teren a betonului după ce în prealabil a fost realizată o tranșee de dimensiuni stabilite prin proiectare, iar panourile sunt armate cu carcase de armătură.

După cum se poate vedea în oferta de la S.C. MIRAS INTERNATIONAL SRL, aceasta societate nu poate executa carcase pentru pereți mulați, PROCEMA vine cu un preț de 3,59 lei/kg + TVA iar S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL ofertează 3,31 lei/kg +TVA. Este selectată oferta S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL după caracteristicile de preț și calitate a produselor, în conformitate cu Nota de fundamentare.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea unui contract cu S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu ConIrpll lntern, Marta Cepareanu

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


Către:

Sediul:

Referitor:


Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Calea Vitan nr.242, Parter, Camera 6, Sector 3, București


Ai

/


CABIMET PRIMAR

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Ălgorithm        jțf

Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui CojâsiUuluiA Administrație al societății Ălgorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu STEEL TRANSPORT(&LOGISTIC S.R.L.ÎH vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Subscrisa, societatea Ălgorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprt... . .. la legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) ”hotărăște asupra investițiilor importante alesocietății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui ap dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în bugetf lit. o): „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății", înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Co;»f ui de Administrație al societății Ălgorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Ălgorithm Construcții ‘S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGISTIC S.RX. îh vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Ălgorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de

Ălgorithm Residential S3 SRL      C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pan te li om n             Tel: 0314,334.452

Calea Vitan nr. 242                 Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314,334.451

București Sector 3 031295                                    R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro


■/mcT

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector3.


S.CALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


MC. '■


OHSAS 48tMM;2OC7


construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Arț,.l2Fv punctul-

2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea..de , 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea ,  . ud

adoptarea unei hotărâri având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGISTIC S.R.L. în; vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 273 din 08,04.2019.

Cu deosebită considerație,-— dl. PanaitRaduAlin în calitatejde'Președinte C.A. Algorithm Residential S3 S.R.L.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     aigorithm.residential@gmail.com

constriictiis3.ro

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SC ÂL60RITHW CONSTOOT SS SRL

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

~ ~ .....- 1 ........ >

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulațiSubscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea aprobarea încheierii unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: ,hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA,

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanța

E-maih office@ateorithmconstructiis3.ro

Web: www.ateorithmconstructiis3.roPentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s~a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

A

In acest sens, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 12 din data de 29.03.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 și nota de fundamentare.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: affice@algorithinconstructiis3.ro

Web: www,algorithmcoristnjctiis3.roROMANȘA


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume


Data:

7...... c.*'


Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:

Notă de fundamentare

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

J«E Nt L        1 -

IEȘIRE.             ’ O H

Având în vedere diversele lucrări contractate de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este necesară achiziția unor carcase pentru pereți mulați. Obligațiile contractuale impun achiziția într~un termen cât mai rapid a acestora.

Pereții mulați sunt realizați prin turnarea în teren a betonului, după ce în prealabil a fost realizată o tranșee de dimensiuni stabilite prin proiectare. Panourile sunt armate cu carcase de armătură.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Remania

E-maik office@algorithffîconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.roALGORITHM CONSTRUCȚII S3
în urma prospectării pieței și a analizei ofertelor primite, comerciantul SC STEEL TRANSPORT&LOGIST1C S.R.L a corespuns cerințelor și necesarului pentru efectuarea lucrării în condiții optime.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Viran 154-158, Sector 3

București, Romanșa

E-mail: office@algorithrnconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Aspectele prezentate mai sus se pot observa în toate ofertele primite de la STEEL TRANSPORT&LOGISTIC SRL in comparație cu celelalte firme de la care am solicitat oferte (conform exemplelor anexate acestei note).

întocmit,

Emanuel Marin Coșoveanu

Algorithm Construcții $3

Strada Calea Vitan 154458, Sector 3

București, Romanîa

E~mail: office@algor!thmconstructijs3,ro

Web: www,algorithmconstructiis3.roALGORITHM CONSTRUCȚII $3
HOTARAREA Nr. 12 din 29.03.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art, 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAJEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

• Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare.

Cosocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL

Algorithm Construcții $3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanța

E-mail: office@8lgorithmconstructiis3.ro

Web: www.ateorithmcoristructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF37714360

RC J40/8651/2017

SBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 ta scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți ta baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute ta Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


S.C. STEEL TRANSPORT LOGISTIC S.R.L.

Bld Basarabia, Nr. 256 G, sector 3, București

R028907019; J/40/8952/22.07.2011

Tel/Fax: 021-256.44.35; 021-


CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

 • I.PARTILE CONTRACTANTE

Intre S.C. STEEL TRANSPORT&LOGISTIC SRL. înmatriculata la nr J40/8952/22.07.2011 in Registrul Comerțului, C.U.I. 28907019, atribut fiscal RO cu punctul de lucru in București Bd.Basarabia 256 G, Bl D-center, sector 3, telefon/fax 256.44.35; 256.44.36 avand contul RO20 BREL0002000945700100 deschis la Banca LIBRA BANK sucursala Eroii Revoluției, reprezentata prin Administrator Oana Moldovan, in calitate de vanzator,

si

S.C ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, înmatriculata sub nr. J 40/865l/08.06.2017in Registrul Comerțului, C.U.I RO 37714360. atribut fiscal RO ,cu sediul in CALEA VITAN 154-158 B;sector 3;Bucuresti;avand contul RO................. deschis Ia .............................. reprezentata prin

......................in calitate de cumpărător, s-a încheiat următorul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.Obiectul contractului privește comercializarea produselor din domeniul de activitate a societății vânzătorului. Fiecare comanda constituie anexa la contract si va fi supusa prezentului act.

Art.2. Vânzătorul se obliga sa transmită proprietatea mărfii, iar cumpărătorul sa primească si sa plateasca prețul convenit la termenele si in condițiile stipulate in contract. Marfa se determina in anexele comenzilor prin cantitate, calitate, sortiment, specificație, caracteristici si felul prestației, de către vanzator.

Art.3.Mărfurile neachitate raman in proprietatea vânzătorului care poate dispune de ele in mod prioritar si absolut oricând si in orice fel.

Art.4.Marfurile neachitate nu pot fi sechestrate, utilizate drept gaj de către cumpărător sau o terta persoana/parte, iar vânzătorul le poate prelua fara preaviz, chiar daca cumpărătorul a intrat in procedura de faliment.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.5.Prezentul contract se incheie pe o durata de 1 AN si intra in vigoare de la data semnării sale de către reprezentanții autorizați ai pârtilor.

Art.6.Durata contractului se prelungește automat in cazul in care nici una dintre parti nu solicita rezilierea acestuia.

IV. LIVRAREA SI TRANSPORTUL

Art.7.Livrarea produselor ce fac obiectul prezentului contract se va efectua conform comenzilor cumpărătorului.

Art. 8.Cumpărătorul va transmite comanda prin fax/email, documentul purtând semnătură reprezentantului si stampila societății.

Art.9.Modalitatea de transport a produselor este AUTO.

Art. 10.Transportul va fi asigurat de către VANZATOR.

V. RECEPTIA,CALITATEA PRODUSELOR, GARANȚII

Art. 11 .Livrarea produselor se face pe baza recepției cantitative si calitative efectuate la sediul vânzătorului.

Art.l2.Odata acceptate produsele, acesta nu pot fi refuzate la o data ulterioara.

Art.l3.Vânzătorul nu răspunde pentru deficientele de calitate de natura tehnologica, chimica, microstructura, acestea revenind in totalitate producătorului.

Art. 14. Vânzătorul garanteaza ca produsele care fac obiectul prezentului contract sunt conforme cu standardele de calitate in vigoare.

Art.l5.Viciile ascunse trebuiesc aduse la cunoștințe vânzătorului in termen de 2 zile .

Art. 16.Viciile aparente trebuiesc aduse la cunoștința vânzătorului in momentul efectuării recepției.

VI. PRETUL, MOD AUT ATI SI TERMENE DE PLATA

Art.l7.Pretul produselor tCARCASE PEREȚI MULAȚI -3.31 LEI/KG+TVA in cuantum de 1033 tone

Art. 18.Plata produselor se face in lei, in contul bancar al vânzătorului sau in numerar.

Art.l9.Pretul produselor este stabilit franco depozit vanzator.

Art.20.Plata produselor se efectua cu: avans 100%

Art.21.Garantarea plătii de către cumpărător se face cu -Scrisoare de garanție bancara/polita de asigurare emisa de o companie de asigurări.

Art.22.Plafonul maxim de creditare este de___N/A________, reprezentând contravaloarea in Iei a mărfurilor

neincasate.

VII. OBLIGAȚIILE, RĂSPUNDEREA SI CLAUZA PENALA A PÂRTILOR

Art.23.Obligațiile vânzătorului:

-sa livreze produsele insotite de factura fiscala, aviz de Însoțire a mărfii, certificate de calitate

-sa livreze cumpărătorului produsele comandate, la termenele prevăzute de comun acord conform grafic livrari-de maxim 10 panouri/zi(20 t/zi)

Art.24.Obligatiile cumpărătorului:

-sa nu primească produsele decât insotite de documentele prevăzute legal

-sa faca plata la termenele prevăzute in contract

-sa informeze in termen de maxim 48 de ore, pe vanzator asupra oricăror modificări survenite in cadrul societarii sale, ce pot afecta relațiile stabilite prin prezentul contract

Art.25.In cazul in care cumpărătorul emite o comanda iar ulterior acesteia refuza produsele solicitate, acesta va achita vânzătorului o suma egala cu contravaloarea a 20% din respectiva comanda.

Art.26.In cazul neachitarii obligației de plata, cumpărătorul trebuie sa plateasca o penalizare de 0,15% pe zi de întârziere, din suma datorata,începând cu data scadentei.Data scadentei este raportata calendaristic la data facturii. } Art.27.Cumparatorul este obligat sa accepte factura de penalitati pentru marfa neachitata in timp.

VIII. CLAUZE SPECIALE

Art.28.In cazul in care cumpărătorul nu plătește prețul la termenul stabilit, vânzătorul poate sista livrările, reluarea acestora facandu-se după executarea obligației de plata de către comparator.

 • IX. ALTE CLAUZE

X.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.29.Litigiile aparate intre parti cu privire la derularea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

Art.30.Daca părțile nu ajung la o înțelegere amiabila, litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești din raza teritoriala a vânzătorului.

Art.31 .Vânzătorul are dreptul, în cazul in care considera necesar, sa recupereze contravaloarea bunurilor neachitate, fara nici o opoziție din partea cumpărătorului si fara nici o alta formalitate procedurala; sa retina oricare alte bunuri ale cumpărătorului in completarea valorii nerecuperate iar costurile acestor operațiuni vor cadea pe seama si riscurile cumpărătorului.Bunurile selectate in compensarea sumei datorate vor fi reținute de vanzator in baza dreptului de reținere recunoscut necondiționat de cumpărător prin prezentul contract.

XI.INCETAREA CONTRACTULUI

Art.32.Prezentul contract încetează de drept, in cazul in care:

-una dintre parti nu isi respecta obligațiile contractuale

-una dintre parti este declarata in incapacitate de plăti

-una dintre parti cesionează drepturile si obligațiile sale, prevăzute in prezentul contract, fara acordul scris ale celeilalte parti.

-in cazul in care una dintre parti comunica prin notificare scrisa in termen de 30 de zile, celeilalte parti, caz in care nici una dintre obligațiile existente in derulare intre parti nu isi inceteaza efectele Art.33.Pentru nerespectarea termenului de plata, vânzătorul poate rezilia contractul prin notificare.

Art.34.Rezilierea contractului nu are efect asupra obligațiilor existente intre parti si a răspunderii pârtii din a cărei culpa a încetat prezentul contract.

XII. FORTA MAJORA

Art.35.Forta majora apara de răspundere partea ce o invoca. Pot fi reținute ca forța majora următoarele situații: uonflicte de munca, incendii, mobilizare, rechizitie, starea de război, calamitati naturale, orice alte prevederi prevăzute de către legislația romana aflata in vigoare la data semnării prezentului contract.

Partea ce invoca forța majora are obligația de a comunica in scris celeilate parti, in scris, in termen de 5 zile de la apariție, iar dovada existentei forței majore se va comunica in scris in termen de 15 zile, dovada fiind vizata de către Camera de Comerț si Industrie, sau de orice alt organism abilitat de către lege.

Daca forța majora si consecințele ei dureaza mai mult de 90 de zile, orice parte din prezentul contract poate renunța la executarea prezentului contract.

XIII. DIS POZIȚII FINALE

Art.36.Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluționarea eventualelor litigii intre parti pe cale amiabila ori,in caz de neînțelegere,prin acțiune in justiție in daune interese adresata instanței competente.

Art.37.Cand cumpărătorul nu este de acord cu unele din clauzele contractului,cu ocazia remiterii către furnizor a exemplarului semnat,vor menționa pe contract “cu obiectiuni” si va anexa o nota cu obîectiunîle sale. Vânzătorul are obligația ca in termen de 3 zile sa răspundă in scris cumpărătorului daca accepta sau nu obiectiunile sale făcute de acesta in contract. Concilierea se materializează intr-un proces verbal de conciliere a obiectiunilor caz in care, ie comun acord devine parte integranta si se anexeaza la contract care se considera încheiat.

Art.38.Toate modificările aduse prezentului contract se vor aduce prin semnarea de ACT ADIȚIONAL, semnat de către ambele parti de comun acord.

Art.39.Partile convin de comun acord ca prezentul contract sa constituie titlu executoriu.

Art.40.Contractul a fost semnat in 2 exemplare din care unul exemplar ramane la vanzator si unul la cumpărător. Prezentul contract s~a încheiat pe data de................. la sediul vânzătorului.

FURNIZOR,                          CUMPĂRĂTOR,

S.C. STEEL TRANSPORT&LOGISTICS.R.L.    S.C ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Administrator,                                    Administrator.

Oana Moldovan

Dep Financiar-Contabil

Chitea Chirata

Dep Vanzari

Constantin Alin Ionutmariusxomanescu@acs3.ro

From:

Cristian Eremla ~ Miras International <cristian.eremia@miras.ro>

Sent:

Thursday, 21 March 2019 09:38

To:

marius.comanescu@acs3.ro

Subject:

RE: Carcase pereți mulați Decebal revizuite cf. solicitare executant

Buna zsua?

Nu putern executa carcase pentru pereți mulați, putem executa doar elementele (etrierii) Va rog sa îmi transmiteți daca rama ne in valabila cererea si doriți ofertarea acestora.

Va mulțumesc!

Cu stima,

cristian ERFMIA

Agent Vanzari

Mobili +40 737 733 3.14

Email: cristian.eremia@miras.roFrom: marius.comanescu@acs3.ro [mailto:marius.comanescu@acs3.ro]

Sent: Wednesday, March 20, 2019 4:38 PM

To: cristian.eremia@miras.ro

Subject: FW: Carcase pereți mulați Decebal revizuite cf. solicitare executant

Buna ziua! Atașat aveți cererea noastra de oferta

Cu mulțumiri,

Marius Comanescu

Departament Aprovizionare


ALGOfttTHM CONSTRUCȚII S3

Strada Jean Alexandru Steriadi 17 Sector 3 București, Romanșa

Telefon:    0722 384 001

E-mail: marius.comanescu@acs3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Prezentul mesaj este confidențial si aparține Algorithm Construcții S3. El se adreseaza numai persoanei menționate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-i primească. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunoștința ca dezvăluirea, copierea, distribuirea, sau

marius.comanescu@acs3.ro

From:

Cristian Pohoata <cristian.pohoata@procema.ro>

Seni:

Friday, 22 March 201911:33

To:

marius.comanescu@acs3.ro

Subject:

Oferta Procema Pereți mulați Decebai

Buna ziua

Oferta pereți mulați B500 livrați in tronsoane de 14 m lungime si la 2.77 m lățime

Preț 3.59 lei/kg+tva

Transport si taxe incluse

Oferta valabila 29.03.2019

asemenea va rog sa imi precizați start livrări,perioada si cantitatea totala.

Cu stima,

CRISTIAN POHOATA

MANAGER ZONAL DE VANZARI

MOBIL +40 734 303 771

CRISTIAN.POHOATA@PROCEMA.RO

3 -5 SOS. GIURGIULUI, 077120 JILAVA, ILFOV, ROMANIA

TEL +40 21 451 08 38 ® FAX +40 21 451 08 88

www.procema.ro


S.C. STEEL TRANSPORT LOGISTIC S.R.L.

Bld Basarabia, Nr. 256 G, sector 3, București

H028907019; J/40/8952/22.07.2011

Tel/Fax: 021-256.4435; 021-256.01.80

Către : SC Algorithm Construcții Sector 3 SRL

Buna ziua,

Va transmit oferta pentru marfa solicitata, astfel:

-carcase pereți mulați (montati, sudați) - 3.31 lei/kg+TVA;

-transport inclus;

-cantitate aprox -1100 tone;

-plata cu OP avans;

-livrare maxim 10-12 carcase/zi, in funcție de graficul de livrări transmis in timp util (minim 5 zile lucratoare inaînte de livrare)

si acceptat de noi,

in speranța unei bune colaborări, raman ia dispoziția dumneavoastră pentru alte detalii.

Cu stima,

SC STEEL TRANSPORT&LOG1STIC SRL

Dir. Comercial, Alin Constantin
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAiLguvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobeștî nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr.371701/10.04.2019


Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea unui contract cu S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți mulați, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu C^ntrâl Intern, Marta/C enă reanu

Compartiment


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zra ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

Punctul......3..?..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordmirdezî a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NELAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico ~ sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNț ~ ANARADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea erdnuLde-zi a ședinței ordinare din data de......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....... a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....3-£r..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

era ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NEHATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art, 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA IN0CENȚIU40AN