Hotărârea nr. 237/2019

HCLS3 nr.237 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi la “Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 374094/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 373370/11.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 2135/26.03.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 373400/11.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

 • -  Art. 12, pct. 12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidro izolare jgheaburi la “Hala Laminor; la un preț maxim de 35 Euro/mp+TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 237

DIN 16.04.2019


■ î CABINET PRIMARi

----------------------

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui-Cbnsiliululde Administrație al societății Algorîthm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorîthm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi la "Hala Laminor"'


.....■■■■■■^ ..;■»■

romania2019.eu


EXPUNERE DE MOTIVE


SECTOR 3


Nr.


Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătății vieții locuitorilor Sectorului 3.

Algorîthm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor", care se afla într-o stare de degradare avansată.

Astfel, pentru valorificarea "Halei Laminor", în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre hala monument.

în prezent lucrările de înlocuire a acoperișului clădirii „Hala Laminor" sunt aproape finalizate.


Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat, prin Hotărârea nr. 9/29.03.2019, încheierea unor contracte pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi, la un preț maxim de 35 Euro/mp +TVA.

Necesitatea respectivelor achiziții este justificată de faptul că etanșarea jgheaburilor reprezintă un detaliu esențial al ansamblului acoperișului „Halei Laminor", soluția modernă recomandată fiind etanșarea cu sistem de hidroizolație bazat pe poliuree.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va contracta mai mulți furnizori, pe de o parte datorita complexității lucrărilor, iar pe de altă parte pentru respectarea termenelor de execuție, existând astfel posibilitatea de a se încheia contracte cu mai multe societăți.

Ținând seama de cele prezentate și luând în considerare adresa nr. 773/08.04.2019 a societății Algorithm Residential, precum ^i raportul de specialitate nr. 373370/11.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment GuveVnantă Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbateriișiaprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

/ /         ■ Â.; V

'''' ■)

?-/

p^^yJj/iEGQIȚĂCOMF. DISPOZIflEI

NR. 16 3 5 /201 9 , viCEPRim

îiîdqMirmn iișdbupsW kgste.            n                              wi ternd kga! jiîsîifkgd. Vg pmqj                            k

RqpjtonsmUii IJE 7,016/67A pmgf-o si-risâ. semwîS și                 jx’ Primăriei Seehrr j.                         1
E-MAIL guvemantacorpor3tiva@prlmarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 373370/11.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi la “Hala Laminor”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, sub forma unei societății cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120.

Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 SRL este realizarea proiectului “Centrul cultural și social Hala Laminor”.

Acest proiect se referă la reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București. Se dorește astfel dezvotarea întregii zone teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Va puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

Pentru valorificarea Halei Laminor, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și colectarea fluxurilor pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor aferente proiectului sus menționat au fost încheiate contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

Dată fiind starea avansată de degradare a acoperișului clădirii, au fost necesare lucrări de înlocuire a acestuia, aproape finalizate în prezent.

Prin adresa nr. 773/08.04,2019 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată cu nr. 370612/CP/09.04.2019, însoțită de adresa nr. 2504/05.04.2019 înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL (înregistrată cu nr. 271/08.04.2019), de nota de fundamentare nr. 2135/26.03.2019 și de hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/23.03.2019 se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolarejgheaburi la “Hala Laminor, la un preț maxim estimat de 35 Euro/mp+TVA. Motivația solicitării este prezentă în nota de fundamentare a societății Algorithm Construcții S3 SRL și se referă la necesitatea etanșării jgheaburilor ce au rol în direcționarea curgerii apei pluviale deversate de panourile termoizolante de acoperiș către sistemul Geberit de preluare și transmitere către canalizare. Aceasta operațiune are rolul de a opri infiltrațiile la îmbinările dintre panou și jgheab, între tronsoanele de jgheab și între jgheab și captatorii de preluare a apei. Soluția optimă recomandată în acest sens este etanșarea cu sistem de hidroizolație bazat pe poliuree. Se precizează că există posibilitatea de a se încheia contracte cu mai multe societăți, în funcție de capacitatea acestora de a acoperi frontul de lucru.

Nota de fundamentare este însoțită de trei oferte pentru a se oferi o imagine de ansamblu asupra caracteristicilor tehnice și prețurilor practicate pentru acest sistem:

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții SRL, art. 12, pctl2.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residențial S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de

100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil și lit. o) „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și dezbatere Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi la “Hala Laminor” la un preț maxim estimat de 35 Euro/mp+TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernantă Corporativă

întocmit, Cornelia Pivniceru


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Către:

Sediul:

Referitor:


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


CABINET PRIMAR

, Nnr;.....

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local avânW-caMjbieet-—— acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație ai societății , Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi, la un preț maxim de 35 Euro/mp+TVA., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) ”hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în bugef\ lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății-’, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi, Ia un preț maxim de 35 Euro/mp+TVA., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Algoritlira Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Roti

RO70RNCB0087157546060002 - EUR

Tel:-0314.334.452 .

Fax: OîNJSWT1

algoritliin.residential@gmai 1 .com constructiis3.ro


onthm

Residential S3 s.r.l.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București'. prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art,212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de: construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect pAv:\ I h activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.                                  •            ,

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni'sinffllaPP^ailr^ operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”,

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 08.04.2019, ' înregistrată Ia sediul subscrisei cu nr. 271 reies următoarele: ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: -restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative^ pl&tfoftnîU pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru

Aigoriîhm Residential S3 SRL

Calea Vitan ntr. 242

București Sector 3 031295

C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/20I7   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithm.residential@gnnil corn

constructi.s3.i-efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru derularea procedurii de achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi, necesare eficientizării la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L, înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 271 din 08.04.2019.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295
C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron


R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel: 0314.334,452

Fax: 0314.334.451


algorithm. residential@gmail.coin constructiis3.ro


Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

SC ALGORITHM COL'STfȚJT’T îl 4RL i

INÎRăRE w

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi, la un preț maxim de 35 Euro/mp+TVA.


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi, la un preț maxim de 35 Euro/mp+TVA.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, va solicităm aprobarea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare Jgheaburi, la un preț maxim de 35 Euro/mp+TVA.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are tunătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.Â. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Aigorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București Remania

E~maîh office@ a teorith m co nstnjctiis3. ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF37714360

RC140/8651/2017

IBAN RO3 2 BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


________ ... ..........-

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001


Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

în acest sens, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi, la un preț maxim de 35 Euro/mp+TVA..

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 9 din data de 29.03.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 și nota de fundamentare.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm^Gons truc ții S3 SRL.

AALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume

Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:


Data:


Notă de fundamentareSISTEM ETANȘARE JGHEABURI

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare,ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


AC: 1

' iUlM         ■

[OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001 1


amenajarea unei piețe urbane reprezentative, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Lucrările de înlocuire a acoperișului clădirii, găsit într-o stare avansată de degradare, se apropie de finalizare. Panourile termoizolante de acoperiș instalate deversează apa pluvială în jgheaburile executate pentru direcționarea curgerii apei către sistemul Geberit de preluare și transmitere către canalizare.

Detaliu esențial al ansamblului acoperișului îl reprezintă etanșarea jgheaburilor, adică oprirea infiltrațiilor la îmbinările dintre panou și jgheab, între tronsoanele de jgheab și între jgheab și captatorii de preluare a apei.

Având în vedere anvergura construcției dată de suprafața mare a acoperișului, de importanța execuției unor lucrări de calitate care să protejeze structura metalică declarată monument, soluția modernă, cu mare rezistență mecanică sau chimică dar și ecologică, o reprezintă etanșarea cu sistem de hidroizolație bazat pe poliuree.

Pentru o imagine de ansamblu asupra prețurilor, atașăm trei oferte pentru acest sistem.

Exista posibilitatea sa încheiem contracte cu mai multe firme, în funcție de capacitatea acestora de a acoperi frontul de lucru.

Aspectele prezentate ne determină să solicităm aprobarea încheierii contractelor pentru aceste servicii la un preț maximal de 35 Euro/mp+TVA.

întocmit,
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3
HOTARAREA Nr. 9 din 29.03.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile ari. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi, la un preț maxim de 35 Euro/mp+TVA.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158. Sector 3 București, Romania

E-maîl: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.aigorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


fir.

Mariyș Comanescu

From:

Mîhalache Fforian <Florian.Mihafache@mapei.ro>

Seni:

Friday, March 29, 2019 7:07 PM

To:

marius.comanescu@acs3.ro

Subject: Attachments:

Sistem hidroizolatie cu poliuree *

sistem poliuree- Algoritm.pdf; Primer P3.pdf; Purtop 400 M.pdf; Purtop 1000.pdf; Primer Bi.pdf

Buna ziua.

După cum am discutat telephonic, va prezint atașat sistemul de hidroizofatie cu poliuree.

De asemenea, tot atașat va transmit si fisele tehnice ale produselor in speța, pentru o cat mal buna informare asupra caracteristicilor acestora.

Pentru orice alta informație tehnica sau comerciala, nu ezitat! sa ma contactați.

Cu deosebita stima,

Către: ALGORITM CONSTRUCȚII

E-mail: marius.comanescu@2lgorjthni$3.ro în atentia: D-lui Marius Comanescu


OBIECTIV:

SISTEM HIDROIZOLATIE POlllJREE

OFERTA NR:

23.03.2019

Produs

Categ.

UM

Consum specific UM

Suprafața mp (sau nr.

unitari de ambalare}

Purtop flOD M

Membrană din pofiuree hibrizi# blcomponento, fSrâ solvent, aplicată prin pulverizam pentru

A

2,200

100

impermeabit’Zurea tobiîereior de pod sau a teraselor. Aderenți excelentă pe suport, foarte flexibilă șl rezistentă Io agenții chimici

kg

Purtop 1000

Membrană din paiiuree pură, blcamponentă, fără solvent), aplicată prin pulverizare pentru impermeabîlizarea rezervoarelor, bazinelor ți a lucrărilor hidrotehnice în general. A decență excelentă pe suport, flexibilitate ridicata și rezistență la alcaliți ocfil diluați.

B

te

2,200

ICO

Purtop Primer Nero

Amorsa pe baza de solvent, manacamponenta, aj vascozitate redusa, utilizata pentru a imbunatati

K

0,200

ioc

aderenta. Se aplica înaintea stratului asfalt ic pe suprafețele Impermeabîlizate cu membrane din poitaree hibrida Purtop 400 M sau cu membrane din poliureepum Purtop 1000.

te

Primar Bl

Amorsa (saiutie de impregnare) pe baza de testaisintetice m solvent, geta preparata, utilizata ta imbunotatlreo aderentei hidroizolorii/or din poitaree Idln gama Purtop) pe membrane bituminoase

8

te

0.100

ICO

existente.

PriaiwR

Amorsa pal.taretonlco bicomponenta pe baza de solvent utilizata ta imbunatirea aderentei produselor de

0.200

100

finisaj pe baza de poitaretan pe membrane din gama Purtop si ta imbunattrtftea aderentei acestora pe membrana bituminoase existente.

te

Condiții comerciale

Termen de livrare: cea 14 zile

Condiții de plata: conform concmct

Valabilitate oferta:

Preturile nu includ TVA

Pentru informații de specialitate suplimentare, va stăm ia dispariție. Cu stima,

Fîorian Mîhaladie

Necesar

Detalii

Ambalare

Cantitate tarifa ta

Preț net Ron/UM

Preț total ton

Pretton/mp (sem tor./nr. unitari de ambalare}

220,00

gri

Ut

AS6kg + 060 kg

232

34,17 lei

7.928,24 tei

79,28 ie)

220.00

gri

klt A59kg + B60kg

238

37,96 lei

9.034,96 lei

90,35 tei

20,00

gateataîGkg

20

61,68 fel

1.733,54 lei

12,34 lej

10,00

gateata 10 kg

20

45,41 lei

454,0$ tei

4,34 îet

20,00

kit

ASkg +

B 1.2 kg

24,8

53,45 lei

1.325,58 ici

13,26 tei

19.976,2.7 iei

199,76 tei


DOMENII DE UTILIZARE

Primar P3 este o amorsa bicornponenta in solvent utilizata oa promotor de aderenta pentru produsele de finisaj poliuretanîce aplicate peste membranele din linia Purfop si ca promotor de aderenta pentru membranele Purtop aplicate peste membrane bituminoase existente.

CARACTERISTICI TEHNICE

Primer P3 este o amorsa in solvent realizata după o formuîa dezvoltata in Laboratoarele de cercetare

MAPEI fiind compatibila cu membranele hidroizolatoare din linia Purtop.

Avantaje

«* Vascozitate scăzută,

* Timpi de acoperire reduși,

» Ușor de aplicat.

MOD DE APLICARE Pregătirea suportului

Suprafața ce trebuie tratata trebuie sa fie curata si uscata si sa nu prezinte urme de material desprins, praf, murdărie, grăsimi, uleiuri sau alte substanțe ce ar putea afecta aderenta produsului.

Utilizat ca promotor de aderenta pe membrane bituminoase se procedează cupa cum urmeaza.

Curatati membrana bituminoasa pentru a indeparta orice substanța sau material care ar putea afecta aderenta sistemului hidroizolator. Membrana trebuie sa fie perfect uscata. Verificați suprafața membranei si, orice deteriorări cum ar fi bășici, cute sau porțiuni detașate trebuie reparate înainte de aplicarea amorsai.

Prepararea si aplicarea produsului

Primer P3 este o amorsa poiiuretanîca realizata din doua componente predozate, Pentru prepararea produsului, amestecat! separat cele doua componente cateva minute si apoi turnati componenta B in recipientul cu component A. Amestecat! cele doua componente împreuna cu un mixer electric cu turatie scăzută pana ia omogenizarea completa (cel puțin 3-4 minute).

Pentru reducerea timpului de reacție al produsului la aproape 4 ore, adaugati 1 % in greutate PU Catalyst (accelerator pentru produse poliuretanîce) si amestecat! cateva minute. Aplicat! un strat uniform de Primer P3 cu o bidinea, un trafalet sau prin pulverizare (pentru aplicări prin pulverizare, luati in considerare pot îife-ul produsului când organizați operațiunea). Utilizat ca promotor de aderenta ■pentru produse de finisaj poliuretanîce, aplicați finisajul după aproximativ 8 ore după amorsare (sau 4 ore daca s-a folosit PU Catalyst). Utilizat ca promotor de aderenta pe membrane bituminoase, aplicați membrana hidroizolatoare Purtop la doua ore după amorsa,

Curatare

Sculele utilizate la amestecarea si aplicarea produsului trebuie curatate imediat după utilizare cu un dlîuant pofiuretanic, cum ar fl Thinner PU-

CONSUM

Promotor de aderenta pentru finisaje poliuretanîce: aproximativ 50-100 g/m3.

Amorsa pentru membrane bituminoase: 150-200 g/mz, in funcție de rugozitatea suportului.

ATENT1ONARI

Nu diluați cu apa si/sau solventi; nu aplicați pe suporturi ude.

AMBALARE

Primer P3 ieste disponibil in k’rt-uri (component A 5 kg; component B 1.2 kg).

comp. A

comp. B

Consistenta:

lichid

lichid

Culoare:

alb

maro închis transparent

Densitate (g/m3):

oca. 1

0,9 *1,2

Conținut corp solid (%):

70

100

Vascozitate Brookfield la +23°C (mPa-s):

100

(rotor 1 - 50 rpm)

90

(rotor 1 -100 rpm)

Raport A/B (In greutate):

100/24

Temperatura de aplicare.

de la+5“C pana la *35*0

Timp de lucru la +23’0 (minj:

aproximativ 60

Timp de așteptare la +23°C înainte de aplicarea finisajului poîiuretanic: =;

aproximativ 8 ore sau

: aproximativ 4 ore aditivat cu PU Cataîyst

Ttmp de așteptare la +23“C înainte de aplicarea membranelor bituminoase:

2-4 ore


DEPOZITARE

Primer P3 poate fi depozitat 12 luni in ambalaj original intr-un loc acoperit si uscat de la -15°C to *25°C.


SAFETY INSTRUCTIONS FOR PREPARATION AND APPLICATION Primer P3 component A este inflamabil. Va recomandam depozitarea la distanta de căldură si scântei, sa evitat! fumatul, sa prevenit! dezvoltarea de energii electrostatice si sa lucrați in zone bine ventilate.

Primer P3 component A poate cauza ameteaia si somnolenta; atat component A cat si B sunt iritante pentru ochi. Primer P3 component B este iritant pentru piele, putând cauza sensibilizare daca vine în contact cu pielea la cei sensibili la izocianati. In plus, Primer P3 component B este iritant pentru țractul respirator si o utilizare îndelungata poate cauza vătămări ireversibile. Produsul nu degaj'eaza aburi toxici ia temperatura camerei sl in condiții normale de aplicare. Produsul poate deveni periculos si poate acuza sensibilizări daca este inhalat la temperaturi de peste +60°C. In eventualitatea îmbolnăvirii consultat! un medic. In timpul utilizării, purtati echipament de protecție pentru a preveni uscarea si craparea pieii, ochelari de protecție, protejat! tractul respirator prin purtrea unei masti si lucrați In spatii bine ventilate. Daca produsul vine in contact cu pielea sau ochii, spălati bine cu apa din belșug si consultait un medic.

Pentru Informații complete despre utilizarea in condiții de siguranța a produsului nostru, va rugam sa consultat! ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONĂRI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund cetei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, șl oricum să-și asume întreagă răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultat! versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

întregul continui sau parii ale acestei fise tehnice ("TDS”) pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnica ("TDS”) aflata în vigoare la momentul montajuluifinstalarii produselor MAPEI. Pentru a accesa fisele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONȚINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA C'TDS”) VA ANULA GARANȚIA OFERITA DE MAPEI.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro

2937-1-2017 (RO)* ...... ...........MAPEI(Mslenale Auxiliare pentru Construcții si Industrie)

Purtop 400 M

Membrana din poliuree hibrida, bîcomponenta, fara solvent, aplicata prin pulverizare folosind o pompa de mare presiune de tip „bi-mixer” pentru impermeabilizarea tablierelor de pod sau a teraselor

(Marcaj CE conform EN 1504-2)

DOMENII DE APLICARE

Datorita rezistentei ridicata la rupere, flexibilității excepționale precum si a rezistente» la ageriți chimici, Purtop 400 M este recomandata a fi utilizata ca membrana de impermeabilizare pe terase mari si tabliere de pod. De asemenea, datorita caracteristicilor speciale, Purtop 400 M este recomandata atat pentru impermeabilizarea structurilor noi cat si a celor mai vechi.

Purtop 400 M este una dintre membranele de impermeabilizare folosite in Purtop System Roof, un sistem dedicat pentru terase (terase cu trafic pietonal, terase inverse si terase gradina), precum si in Purtop System Deck, un sistem dedicat pentru terase cu trafic rutier, tabliere de pod si viaducte.

Exemple tipice de aplicare

 • • Impermeabilizarea teraselor gradina si a teraselor inverse.

 • • Impermeabilizarea teraselor cu suprafața din metal.

 • • Impermeabilizarea treptelor si tribunelor in stadioane (cu un produs de finisare adecvat).

 • • Impermeabilizarea tabiierelor de pod si a viaductelor.

Avantaje

Purtop 400 M are o aderenta excelenta sî odata întărită formează o membrana continua, puternica si flexibila.

Purtop 400 M are următoarele avantaje

 • * nu conține solvent! si COV (compuși organici volatili);

 • * impermeabilizare imed:ata si posibilitatea de deschidere a traficului pietonal rapid;

 • * rezistenta la tracțiune excelenta (> 12 N/mm2 conform ISO 37);

» excelenta rezistenta la rupere (> 45 N/mm2 conform ISO 34-1);

 • * capacitate ridicata de acoperire a fisurilor (crack-bridging) atat pentru solicitări statice cal si dinamice, chiar si la temperaturi scăzute;

 • * posibilitatea de alungire mai mare de 400% (ISO 37);

 • * rezistenta excelenta la a leali si acizi diluați;

 • * reacție rapida a produsului la aplicarea mecanizata timp de gelificare la +23cC in aprox. 7 sec;

 • • nu este necesara o armare suplimentara;

 • • nu aduce încărcări suplimentare pe elementele portante ale structurilor;

 • • după polimerizare, produsul este complet inert.

CERTIFICĂRI

 • • Purtop 400 M respecta directivele normei europene EN 1504-9 ("Produse si sisteme pentru protecția si repararea structurilor din beton - Definiții, cerințe, controlul calitatii si evaluarea conformității. - Principii generale de utilizare a produselor si sistemefor") si cerințelor normei europene EN 1504-2 acoperiri (C) conform principiilor PI, MC, PR, RC si IR ("Sisteme de protecție pentru suprafețe din beton'}.

» Membrana certificata pentru utilizarea sub stratul de asfalt pe tabliere in conformitate cu ETAG 033 (va rugam sa studiat! Purtop 400 M System Deck).

» Rezistenta ta penetrarea rădăcinilor conform CEN/TS14416.

CARACTERISTICI TEHNiCE

Purtop 400 M este o rasina poliureica modificata, bicomponenta, fara solvent, produsa conform unei formule dezvoltata in Laboratoarele R&D ale MAPEI

Purtop 400 M trebuie aplicata in straturi de cel puțin 2 mm grosime si timpul foarte scurt de reacție inseamna ca poate fi aplicata chiar si pe suprafețe verticale.

Datorita rezistentelor excepționale la întindere si forța tăietoare precum si a proprietăților de acoperire a fisurilor, după întărire (aprox. 2 minute) Purtop 400 IVI formează o acoperire impermeabila continua care se muleaza pe orice forma a substratului fara sa fisureze.

RECOMANDĂRI

 • • Nu aplicați Purtop 400 M pe substraturi impregnate cu ulei, grasim sau murdărie in general.

 • • Nu aplicați Purtop 400 M pe substraturi ce nu au fost curatate si amorsate corespunzător.

 • • Nu aplicați Purtop 400 M pe substraturi supuse infiltrațiilor de apa prin capilaritate.

 • • Atunci când nivelul umidității relative in stratul suport depășește 4%, trebuie folosita o amorsa pentru suprafele umede, cum ar fi Trib Io ck P.

 • • Nu diluări Purtop 400 M cu apa sau solvent!

 • • Nu utilizați Purtop 400 M pe suprafețe cu imersie permanenta in apa (piscine, fântâni, rezervoare de stocare).

MOD DE APUCARE

Pregătirea stratului suport

Fiecare tip de suport (beton, sapa pe baza de ciment, terrazzo, gresie portelanata, klinker, membrane bituminoase netede, metal etc.) trebuie evaluat in parte pentru a determina cea mai potrivita metoda de pregătire a suprafeței, cum ar fi sablare cu nisip, sablare cu alice, scarificare, buciardare sau alte metode.

Apoi suportul trebuie tratat cu amorsa potrivita, ca in descrierile de mai jos.

 • 1. Aplicare pe suporturi din beton sau sape pe baza de ciment

Verificați substratul asigurandu-va ca este potrivit pentru aplicarea sistemului de Impermeabifeare. Rezistenta la compresiune sl cea ia rupere a suprafeței trebuie sa fie > 25 MPa si respectiv >1,5 MPa.

Pregătiți toate suprafețele prin șlefuire sau sablare pentru a îndepărtă orice urma de ulei, grăsimi, mizerie in general si orice alt material care ar putea compromite aderenta sistemului de impermeabiiizare.

Apoi indepartati tot praful si particulele non-aderente de pe stratul suport pentru a obține o suprafața uscata, poroasa, ușor fugoasa fara contaminări.

Orice neregularitati, cavîtati sau zone unde substratul s-a exfoliat trebuie reparate cu produse din gamele MapBgrout sau Planitop.

Alegeți produsul cel mai potrivit in funcție de grosimea de aplicare, timpul de aplicare si condițiile de pe șantier. După pregătirea suprafeței cum este descris mai sus, aplicat; un strat de Primer SN cu o spatula dreapta sau grebia si apoi presarăți peste suprafața, aproximativ 3 kg/m2 de Quartz 0,5.

Membrana de impermeabilizare trebuie aplicata intre 12 si 24 ore de la aplicarea amorsei (la o temperatura între +15°C si +25°C).

Daca nivelul umiditaiii reziduale in suport este mai mare de 4% si nu este posibila așteptarea pana la scăderea ei, aplicați caleva straturi de Triblock P, amorsa epoxidîca tricomponenta, pana când sistemul este complet sigilat. Când amorsa s-a uscat suficient (3-7 zile) aplicați un strat de amorsa epoxidica (de ex. Primer SN sau Mapecoal 3 600 W); pentru detalii contactat! Serviciul Tehnic Mapei.

 • 2. Aplicarea pe membrane bituminoase

Curatati membrana bituminoasa pentru a îndepărtă toate urmele de ulei, graimi, murdărie ssu alte substanțe ce ar putea compromite aderenta urmatrului strat de amorsa. Indepartati praful cu un aspirator sau cu aer comprimat. Membrana trebuie sa fie perfect uscata, înainte de inspectarea suprafeței si, daca exista zone afectata cum ar fi bășici, tăieturi sau parii detașate, reparati-le inainte de amorsare.

Aplicați Primar Bl produs de impregnare gata de utilizare pe baza de rasîni sintetice in solvent sau, alternativ Primer P3, primer poliuretanic bicomponent pe baza de soiventi pe suprafețele orizontale sau suprapunerile verticale.

Membrana hidroizolatoare trebuie montata intre 2 si 4 ore de Ia aplicarea amorsei (la o temperatura intre +15°C si +25aC).

 • 3. Aplicarea pe suprafețe metalice

Verificați starea suprafeței si apoi sabla fi uscat cu gradul SA 2 1A (conform Standardelor Suedeze).

Daca nu esle posibila sablarea uscata, se va face o curatare mecanic cu o scula de razuire (cum ar fi o pene de sarma sau un disc abraziv) sau cu scule de percuție (racleta, dalta sau spit).

După tratarea suprafeței, aplicați un strat de Primer EP Rustop, amorsa epoxidica bicomponenta, cu o pensula, un trafalet sau prin pulverizare.

Membrana hidroizolatoare trebuie aplicata intre 6 si 24 ore de la aplicarea amorsei (ia o temperatura intre +15°C si +25°C).

 • 4. Aplicarea pe suporturi de lemn sau panouri OSB Curatati suportul pentru a îndepărtă toate urmele de praf sau murdărie. Calculați latimea si distanta dintre rosturile dintre panouri pentru a găsi cel mai bun tratament de pregătire a suprafeței.

Aplicați un strat de Primer SN, pe suportul curat si după uscarea acestuia presarăți Quartz 0,5.

Membrana hidroizolatoare trebuie aplicata Intre 12 si 24 ore de la aplicarea amorsei (ia o temperatura intre +15°C si +25°C).

Pentru orice alt tip de substrat, contactat! Serviciul Tehnic MAPEI pentru a găsi cel mai bun mod de pregătire.

Aplicarea membranei

Purtop 400 M trebuie aplicata la o temperatura intre +5°C si +40°C. înainte de aplicarea de Purtop 400 M, indepartati tot praful de pe suprafața cu un aspirator industrial. Temperatura stratului suport trebuie sa fie cu cel puțin 3°C mai mare decât temperatura punctului de rouă, in timp ce nivelul de umiditate reziduala trebuie sa nu fie mai mare de 4%.

Pentru a aplica membrana Purtop 400 M, utilizați o pompa industriala de mare presiune, bi-mixer, cu control al debitului si al temperaturii, preferabil cu un pistol cu autocuratare,

Tmepratura de aplicare a celor doua componente trebuie sa fie intre +65° C sî +&5cC iar presiunea trebuie sa fie intre 160 si 200 bar.

Purtop 400 M trebuie aplicata continuu pe toate suprafețele orizontale sau verticale si in interiorul oricăror drenuri prezente pe suprafața. Daca aplicarea de Purtop 400 M trebuie întrerupta si apoi reluata după timpul maxim de acoperire (2 ore), o „petrecere" de ce! puțin 30 cm trebuie făcută după aplicarea unu! strat pe Primer M (nu asie plăti niciodată mai mult de 2 ore inainte de vopsirea sau acoperirea amorsei).

Finisarea membranei

Daca Purtop 400 M este expusa razelor solare, proprietățile sale mecanice nu sunt afectate dar treptat se va ingalbeni. Pentru a preveni ingalbenirea, va recomandam aplicarea de Mapecoal PU 15, o acoperire bi-componenta, poliuretanica, alifatica cu o excelenta elasticitate, rezistenta la abraziune si raze ultraviolete cu un trafalet sau prin pulverizare.

AplicatI finisajul la ce! mult 24 ore de la aplicarea membranei de ImperrneabUîzare Purtop 400 M.

Daca Purtop 400 M va fi acoperit cu asfalt, aplicați un strat de Purtop Primer Black, primer monocornponent pe baza de solvent peste membrana uscata sî curata cu un trafalet sau prin pulverizare. Presărat! Quartz 1,2 peste amorsa cat aceasta este încă proaspata.

In final, inainte de turnarea asfaltului, aplicat! un strat de aderenta fierbinte din bitum modificat cu stiren butadien (SBR).

Pentru informații suplimentare consultați va rugam fisa tehnica a produsului.

Curatare

Datorita aderentei ridicate a Purtop 400 M, recomandam curatarea uneltelor cu nafta solvent inainte ca produsul sa inceapa sa se intareasca. Odata întărit, curatarea poale fi efectuata doar mecanic.

CONSUM

Consumul de Purtop 400 M depinde de rugozitatea stratului suport. Consumul teoretic pentru o suprafața nivelată cu o temperatura a substratului intre +15°C si +25°C este in jur de 2,2 kg/m2 pentru fiecare 2 mm grosime.

Daca suprafețele sunt rugoase, consumul creste. Daca substratul este puternic deteriorat, recomandam aplicarea unui strat de nivelare inainte.

AMBALAJ

Purtop 400 M este disponibil in cutii metalice. Componenta A: butoi metalic de 210 kg Componenta B: butoi metalic de 225 kg

DEPOZITARE

Când este depozitat in ambalajul original, intr-o zona uscata, acoperita, la o temperatura intre +15°C si +25°C, perioada de valabilitate a Purtop 400 M este de 12 luni.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA LA PREPARARE SI APUCARE

Purtop 400 M este dăunător si poate cauza probleme de sanatate irecuperabile.

La aplicarea produsului recomandam respectarea următoarelor recomandări:

purtat! îmbrăcăminte de proiecție, mânuși si ochelari; protejai! caile respiratorii prin purtarea unei masti A2 pentru vapori organici;

Asigurati-va ca exista o continua circulație de aer proaspăt când lucrați in spatii închise.

in cazul unor accidente sau stări de rau, cereți sfatul medicului.

Componenta A a Purtop 400 M este daunatoare pentru mediul acvatic, nu aruncați produsul in mediul înconjurător.

Pentru mai multe si complete informații despre utilizarea in siguranțe a produsului nostru va rugam consultați ultima versiune a Fisei de Securitate a produsului.

PENTRU PROFESIONIST!

ATENȚIONĂRI

Indicațiile si prescripțiile de mai sus. deși corespund cefei mai bune experiențe a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicații practice cere înlătură orice îndoiala; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează sari folosească trebuie sa stabilească el insust daca produsul este sau nu adecvat utilizării avute in vedere, si oricum sasi asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe

TIPUL DE AMORSA CORESPUNZĂTOARE STRATULUI SUPORT

STRATUL SUPORT

PRIMER

CONSUM   1

L

TIMPII DE ACOPERIRE MfN/MAX {valori estimative)

Prtmer SN cu Quartz 0,5

300-600

12-24 ore

Beton

Mapefloor I 914 cu Quartz 0,5fQuartz 1,2

500-700

12-24 ore

Triblock P

600-1200

2-7 zile

Metale

Primer EP Rustop

aprox. 200

6-24 ore

Lemn st panouri OSB

Prlmer SN cu Quartz 0,5

300-600

12-24 ore

Membrane

Primer Bl

aprox. 200

2-4 ore

bituminoase

Primer P3

150-200     |

fara prtmer

30 minute -2 ore

Purtop 400 M

Primer M

aprox 50     J

1-2 ore

Nota: timpii de acoperire se refera la temperaturi intre +15°C si +25°C

Purtop 400 M: membrana pol! ural ca hibrida, bl-componenta, fara solvent, aplicabila p.-ln puivarizere eu o pompa da Înalta presiune pentru produsa bf-compcnente, pantru s forma o acoperire Impermeabila direct pe șantier pa tabilerele pădurilor sau viaductelor, In conformitate cu cerințele EN 1504-2 acoperiri (C) principiile PI, MC, PR, RC sî IR

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

componenta A

componania B

Consistenta:

fluid

lichid

Cufoara:

flrt

galben deschis

OensitBîcs'fgtan3):

1.04x0.03

1 11 *003

Vssoozilatea Srookfleid Ia +23°C (mPs-s):

1 050 * 200 (roicr3-50 rpm)

375* 175 (rotor 3-50 rpm'

DATE DE APLfCARE (A*BJ (la +23SC - 80% U.RJ

Raportul AJB (In greutate);

100/106,6

Raportul A/B (in volan»]:

100/100

Timpul da galîfrcarc la *23’0 {secunde}:

apfox. 7

Temperatura de aplicare:

de te *5°C te *40’c

PERFORMANTE PE O PELICULA LIBERA (grosime 2.0 mm)

Caracteristici mecanice după 7 zile la +23“C;

 • - rezistenta le întindere (DIN 53504) (Nfmm’}:

 • - alungim» la rupere (DIN 53504} (%};

 • - rezistenta la rupere (ISO 34-1) (Nimm):

> 12 >400

> 45

Duri lata 61, ore A (DIN 5i5D5}:

Sfiore A “ 70 - Shore P = 35

Temperatura de tranziție vitroasafC}:

-50

PERFORMANTE CARACTERISTICE PENTRU CERTIFICAREA CE CONFORM 1584* -

Tabelul: ZA,1d,e,f si g (grosime 2 mm)

Performanta caracteristice

Metoda de

i testare conform UNI EN 1504-2

Csrii)te

|

Performantele produsului

Permeabilitatea la vaporii de apa:

I

1 EN ISO 77S3-2

Clasa 1 Sd1S m

Clasa II5 m s Sd s 50 ni Clasa III Sd > 50 m

i

Clasei

(media Sd » 1,3 m)

Absorbția capilare si permeabilitate» le apa:

EN 1062-3

W«r0,1 kp/cFh118

media W » 0,01 kgfarh04

Permeabilitatea la COj:

EN 1082-6

Sd>50m

Sd-277m

Testul de aderenta prin tracțiune directa:

EN 1542

Srsteme flexibile fara trafic: a 0.8 Mmm’ cu trafic: 2 1.5 Mmm’

?

4,5 Mmm3

Capacitatea ataltea tfe BEvp&rîre b fisurii ia -1 D*C exprimate ca Islhns maxlrnms a fisurii?

i     EN 10EB-?

de la clase Al (> 0,1 mm) la clasa AS (> 2,5 mm)

clasa AS {>2,5 mm)

Capacitatea dinamica de acoperire a Faurii Io +23’C:

I    EN 1082-7

da la clasa 91 la clasa S 42

clasa B 4.2

Fam faun sau delsminari după incarcare

Rezistenta la Impact:

! EN ISO 5272-1

Clasa I: i 4 Nm Clasa 11: z IO Nm Clasai»:a 20 Nm

Clasa 51

Rezistenta fa soc termic (Ix):

i

EN 13687-5

După cicluri termica

 • a] fara umflaluri, fauri sau delarrmari

 • b) media lestului de aderenta prin Facțiune ditecla (Mmm3) ;

Sisteme flexibile *                                       i

fara trafic: a 0,8 Mfmțr

cu Irafa: z 1.5 Mmm31                                     ț

j

3 3 Mmm3

Reziatente ta abrazlune (testul Taber)

Nota: Metode de testare conform Eft 13813 pentru sistemele de pardoseala sunt de asemenea acceptate:

■■

| EN1SO547M

Pierderea in greutate cu mai puțin de 3000 mg cu un disc i abraziv H22I1000 ctaliwifinrarcare de ICOOg                I

pierderea in greutate     ’

< 300 mg

Expunerea la condiții atmosferice artificiala conform EN1062-11:2002,4.2 (radiații UV si umiditate) doar pentru aplicații exterioare. Doar sfb sl RAL 7030 necesita testare:

1    EN 1062-11

i

Dup» 2000 ore de vreme artificiala'                         i

fara umfialuri conform EN ISO 4628-2

fara fisuri conform EN ISO 4628-4

fara ssoropre conform EN ISO 4S28-5

Ușoara modificare a culorii, pierderea luciului si formrtarea i sunt acceptabile                                          /

fara umflaturi, fisuri sau swrojiri (schimbarea cu iert )

Rezistenta la atacuri chimice severe

Clesa 1: 3 zîle fara presiune Clasa II: 28 zile fara presiune Clasa III: 28 zile cu presiune Recomandam folosirea a lichidator de test pentru da sa 20 Indicate in EN 13520, care acopere totl agenții chimici uzuali. Alte lichide de test pot ti folosite Intre cele folosite la testare:

î    EN 13529

Reducerea ductalii cu mai puțin de 50% când este          s

măsurate conform metodei Buchholz, EN ISO 2815 sau metoda Shore (EN ISO SBB). ia 24 ore după Îndepărtarea malenatelu) de acoperire din lichidul de lestare

NaCI 20%. Clase 11 CHsCQOH 10%: Clasa li H-SO-20%: Cfass ll KOH 20% Clasa 11 CH^H: Clasai

R&flctta ta foc:

EN 13501-1

Eurocîass

.............î

1

E

ALTE PERFORMANTE CARACTERISTICE

Rezistente le penetrarea rădăcinilor (CEN/TE14416}

H----------re---------------------— ------ren „re rer. ■              ............ -re, .....

: farepenairare sau perforare

Rezistenta electrica (EN 51340-4-1):

t >2TOGO


Fisa au pa: țlT) 2120-9-2017


MAPEI(Materiale Auxiliare pentru Construcții si Industrie)

Purtop 1000

Membrana poJiureica pura, bicomponenta, fara solventi, aplicata prin pulverizare cu pompa pentru bicomponente, pentru impermeabilizarea acoperișurilor, tabliereior de pod si a lucrărilor hidrotehnice in generai direct pe șantier

{Marcaj CE conform EN 1504-2)

DOMENII DE APLICARE

Datorita flexibilității ridicate, a rezistentei chimice si a rezistentei ia forfecare, Purtop 1000 este recomandat pentru impermeabilizarea rezervoarelor, bazinelor si a lucrărilor hidrotehnice in general. Datorita caracteristicilor speciale, Purtop 1000 este recomandat pentru impermeabilizarea atat a structurilor vechi cat si a celor noi.

Purtop 1000 este una dintre membranele de împermeabilizare folosite in Purtop System Roof, un sistem dedicat pentru acoperișuri, Purtop System Deck, un sistem dedicat pentru terase cu trafic rutier, tabiiere de pod si viaducte si in Purtop System Tank, un sistem dedicat pentru structuri hidrotehnice

Exemple tipice de aplicare

■ Impermeabilizarea teraselor gradina si a teraselor inverse.

 • • Impermeabilizarea teraselor cu suprafața din metal

 • • Impermeabilizarea tabliereior de pod si viaductelor.

 • • Impermeabiizarea bazinelor, rezervoareieor, si a structurilor hidrotehnice in generai.

»impermeabilizarea bazinelor de stocare si a cisternelor de apa potabila.

Avantaje

Purtop 1000 are o aderenta excelenta si poate fi aplicat pe o gama larga de straturi suport (beton, metal, eto.) formând o membrana continua, rezistenta si flexibila, Purtop 1000 prezintă următoarele avantaje:

 • • fara solventi st fata nCOV” (compuși organici volatili);

» împermeabilizare imediata (după 1 minut) si redarea rapida traficului pietonal (5-10 minute);

 • • rezistente man la tracțiune (> 20 N/mrrr conform ISO 37);

 • • rezistenta mare la rupere (> 80 N/mm conform

ISO 34-1);

 • • capacitate mare de acoperire a fisurilor atat din sarcini statice cat si dinamice chiar si la temperaturi joase;

o alungiri mai mari de 300% (ISO 37);

 • • rezistente mari la alcali si acizi diluați;

< timp de reacție rapid când este pulverizat, timp de gelifiere ia + 23°C aproximativ 3 secunde,

 • • nu necesita armare suplimentara;

 • • nu induce suprasarcini in elementele structurii de rezistenta;

 • • după polimerizare, produsul este complet inert;

CERTIFICĂRI

Purtop 1000 respecta directivele normei europene EN 1504-9 ("Produse si sisteme pentru proiecția si repararea structurilor din beton - definiții, cerințe, controlul csfitatii si evaluarea conformității. - Principii generale de utilizareproduselor sî sistemelor') si cerințelor minime ale normei europene EN 1504-2 acoperiri (C) in conformitate cu principiile PI, MO, PR, RC si IR ("Sisteme de protecție a suprafețelor din beton").

 • • Rezistenta la penetrarea rădăcinilor conform CEN/TS 14416 si EN 13948;

 • • Utilizabila in contact cu apa potabila conform Decretului Ministerial DM 174/04.

CARACTERISTICI TEHNICE

Purtop 1000 este o rasina poliureica pura, bicomponenta, fara solvent) preparata după o formula dezvoltata in laboratoarele MAPEI R&D.

Purtop 1000 trebuie aplicat in straturi cu grosimi de cel puțin 2 mm si datorita timpului de reacție foarte scurt poate fi aplicai si pe suprafețe verticale.

După polimerizare, datorita rezistentelor ridicate la întindere si forfecare si a capacitatii mari de acoperire a fisurilor (chiar si la temperaturi scăzute), Purtop 1000 formează o pelicula impermeablîizanta continua care se adapteaza la orice forma de substrat si orice forma geometrica.

RECOMANDĂRI

 • • Nu aplicați Purtop 1000 pe suporturi poluate cu uleiuri, grăsimi sau murdărie in general.

 • • Nu aplicați Purtop 1000 pe suporturi oare nu au fost complet curatale sau amorsate.

 • • Nu aplicați Purtop 1000 pe suporturi supuse infiltrațiilor de apa prin capilaritate.

« O amorsare prealabila trebuie realizata pe suporturi cu umiditate reziduala mai mare de 4%. Se poate folosi Țriblock P.

 • • Nu diluați Purtop 1000 cu apa sau solventi,

MOD DE APLICARE

Pregătirea substratului

 • 1, Aplicare pe substraturi din beton si sape pe baza de ciment

Pregatili substratul cu o mașina de sablat cu nisip sau cu alice in scopul îndepărtării urmelor de uleiuri, grăsimi, murdărie sau alte materiale care pot compromite aderenta sistemului de împermeabilizare. Rezistenta la compresiune si cea ia rupere a suprafeței trebuie sa fie & 25 MPa si respectiv zi ,5 MPa.

Pregătiți toate suprafețele prin șlefuire sau sablare pentru a îndepărtă orice urma de ulei, grăsimi, mizerie In generai si orice alt malaria! care ar putea compromite aderenta sistemului de împermeabilizare. Apoi îndepărtați tot praful si particulele non-aderenie de pe stratul suport pentru a obține o suprafața uscata, poroasa, ușor rugoasa fara contaminări.

Orice nereguiaritaii, cavitati sau zone unde substratul s-a exfoliat trebuie reparate cu produse din gamele Mapegrout sau Pîanitop.

Alegeți produsul ce! mai potrivit in funcție de grosimea de aplicare, timpul de aplicare si condițiile de pe șantier.

După pregătirea suprafeței cum este descris mai sus, aplicați un strat de Primer SN, primer epoxidic bicomponent flierizat, cu o spatula dreapta sau o racleta si apoi presarăți peste suprafața Quartz 0.5, Membrana de impermeabiiizare trebuie aplicata intre 12 si 24 ore de la aplicarea amorsei (ia o temperatura intre +15°C si +25°C).

Daca nivelui umidității reziduale a stratului suport este mai mare de 4% st nu se poate aștepta pana când acesta coboară pana la o valoare inferioara, aplicați cateva straturi de Triblock P, amorsa tricomponenta pe baza de epoxy-cîment in funcție de condițiile stratului suport pana când este complet sigilat.

După maturarea suficienta a primeruluî (3-7 zile) aplicați un strat de primer epoxidic (cum ar fi Primer SN sau Mapecoat I 600 W); pentru detalii suplimentare, contactat! Serviciul Tehnic MAPEI.

 • 2. Aplicarea pe membrane bituminoase

Curatati membrana bituminoasa pentru a îndepărtă toate urmele de ulei, grăsimi, murdărie sau alte substanțe ce ar putea compromite aderenta urmatrului strat de amorsa, îndepărtați praful cu un aspirator sau cu aer comprimat Membrana trebuie sa fie perfect uscata înainte de inspectarea suprafeței si, daca exista zone afectate cum ar fi bășici, tăieturi sau parii detașate, reparati-Ie înainte de amorsare,

Aplicați Primer Bl, produs de impregnare gata de utilizare pe baza de rășini sintetice in solvent sau, ca alternativa Primer P3, primer pofiuretanic bicomponent in solvent, pe suprafețele orizontale sau suprapunerile verticale.

Membrana hidroizolaioare trebuie montata intre 2 si 4 ore de ia aplicarea amorsei (la o temperatura intre +15°C si +25cC).

 • 3. Aplicare pe suprafețe metalice

La lucrările hidrotehnice întreaga suprafața poate fi metalica, cum sunt rezervoarele, sau pot fi elemente metalice care strabal pereți siructurali cum sunt conductele. In ambele cazuri, după corelarea si tratarea suprafeței, aplicați un strat de amorsa epoxidica bicomponenta Primer EP RustDp cu pensula, cu trafaletul sau prin pulverizare. Membrana de impermeabiiizare trebuie aplicata după 6-24 ore de ia aplicarea amorsei (la temperaturi cuprinse intre +15°C si + 25°C).

 • 4. Aplicarea pe suporturi de lemn sau panouri OSB Curatati suportul pentru a îndepărtă toate urmele de praf sau murdărie. Calculați latimea si distanta dintre rosturile dintre panouri pentru a găsi cel mai bun tratament de pregătire a suprafeței.

Aplicați un strat de Primer SN, pe suportul curat si după uscarea acestuia presărat; Quartz 0,5.

Membrana hidroizolaioare trebuie aplicata intre 12 si 24 ore de la aplicarea amorsei (la o temperatura intre ■+ 15°C si +25°C).

Pentru orice alt tip de substrat, contactat) Serviciul Tehnic MAPEI pentru a găsi cel mai bun mod de pregătire,

Aplicarea membranei de impermeabiiizare

Purtop 1000 trebuie aplicat la temperaturi cuprinse intre +5°C si + 40°C. Înainte de aplicarea Purtop 1000 îndepărtați praful da pe suprafața cu ajutorul unui aspirator industrial. Temperatura substratului trebuie sa fie cu cei puțin +3aC mai mare decât temperatura punctului de rouă si nivelul umidității reziduale trebuie sa fie mai mic de 4%.

Pentru aplicarea membranei Purtop 1000, folosiți o pompa de mare presiune pentru materiale bicomponente cu pistol de pulverizare, cu controlul temperaturii, de preferat cu un pistol cu autocuratire.

Temperatura de aplicare ale celor doua componente trebuie sa fie intre +65°C si +85°C si presiunea trebuie sa fie intre 160 si 200 bar.

Purtop 1000 trebuie aplicai în mod continuu pe suprafețele orizontale si verticale.

Daca aplicarea Purtop 1000 a fost întrerupta si a fost reluata după timpul maxim de acoperire (2 ore), straturile trebuie suprapuse cei puțin 30 cm intre ele dar nu inainte de aplicarea unui strat de Primer M cu un consum de aprox. 0,1 kg/m2 (timpul maxim de acoperire a amorsei este de 2 ore).

Va rugam sa țineți cont ca, deși Purtop 1000 este pretabila pentru suprafețe imersate complet si este rezistenta ia numeroși agenti chimica, va recomandeam sa verificați compatibilitatea dintre membrana si substanțele ce vin in contact cu aceasta.

Finisarea membranei

Daca Purtop 1000 este expusa razelor solare, proprietățile safe mecanice nu sunt afectate dar treptat se va îngălbeni. Pentru a preveni ingalbenirea, va recomandam aplicarea cu un trafalet sau prin pulverizare de Mapecoat PU 15, un produs de finisaj bicomponent, poîiuretanic, alifatlc cu o excelenta elasticitate, rezistent la abraziune si raze ulira-violete.

Aplicați finisajul la cel mult 24 ore de la aplicarea membranei de impermeabiiizare Purtop 1000.

Daca Purtop 1000 va fi acoperit cu asfalt, aplicați un strat de Purtop Primer Black, primer monocomponent pe baza de solvent peste membrana uscata si curata cu un trafalet sau prin pulverizare. Presarăți Quartz 1,2 peste amorsa cat aceasta este inca proaspata.

In final, înainte de turnarea asfaltului, aplicați un strat de aderenta fierbinte din bitum modificat cu stiren butadien (SBR) de cel puțin 1 kg/m2.

Când Purtop 1000 este folosit la piscine sau la bazine ornamentate, va trebui aplicat următorul ciclu de finisare. In 24 de ore de la aplicarea Purtop 1000 aplicați un strat de Primer P3, amorsa poliuretanica bicomponenta pe baza de solvent. Când amorsa a realizat pelicula, aplicați Mapefioor Finish 55, finisaj bicomponent poîiuretanic alifatic. Apoi aplicați Mapecoat Finish TS, pelicula de proiecție transparenta. Va rugam sa verificați compatibilitatea finisajului când va fi folosit in imersie.

Pentru informații suplimentare consultat! va rugam fisa tehnica a produsului.

Curatare

Datoriia aderentei ridicate a Purtop 1000, recomandam curatarea sculeîor cu solvent nafta inainte de începerea prizei. Odaia întărit, curatarea poate fi realizata doar mecanic.

CONSUM

Consumul de Purtop 1000 depinde de rugozitatea si tipurile diferite de suport. Consumul teoretic pentru o suprafața neteda si o temperatura a substratului cuprinsa intre +15°C si * 25°C este in jurul valorii de 2,2 kg/mpentru fiecare 2 mm grosime.

Daca suprafața este rugoasa sau temperatura este scăzută, consumul creste iar timpul necesar începerii prizei si întăririi produsului este considerabil mai mare. Daca substratul este deteriorat serios, recomandam aplicarea unei acoperiri adecvate înainte de apiicarea membranei.

AMBALAJ

Purtop 1000 este disponibil in butoaie metalice. Componenta A: butoi de 220 kg

Componenta B: butoi de 225 kg

DEPOZITARE

Purtop 1008 poate fi depozitat timp de 12 luni daca este păstrat in ambalajul original in loc acoperit si uscat si la o temperatura cuprinsa intre +15°C si + 25°C.

MASURI DE SIGURANȚA LA PREPARAREA SI APLICAREA PRODUSULUI

Componenta A a Purtop 1000 este corozîva si poate provoca arsuri. Componenta B este periculoasa st poate cauza leziuni grave. La aplicarea produsului recomandam sa folosiți îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mânuși de proiecție, sisteme de protecție ale cailor respiratorii si sa lucrați numai in spatii bine ventilate. Daca produsul vine in contact cu ochii sau pielea, spalati imediat cu apa din abundenta si consultați un medic.

Componenta A a Purtop 1000 este periculoasa pentru mediul acvatic; nu aruncați produsul in aceste medii. Pentru informații complete referitoare la utilizarea in condiții de siguranța a produsului va rugam sa consultați ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARi

indicațiile ai prescripțiile de mai sus, des? corespund cetei mai bune experiențe a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice indoiala; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează sa-i folosească trebuie sa stabilească ei insusl daca produsul este sau nu adecvat utilizării avute in vedere, si oricum sa-sî asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile ia cerere sau pe

TIPUL DE AMORSA CORESPUNZĂTOARE STRATULUI SUPORT

STRATUL SUPORT

î

PRIMER

CONSUM

’       (g/m2)

TIMPII DE ACOPERIRE MIN/MAX {valori estimative)

Beton                 ’

Primer SN cu Quartz 0,5

300-600

12-24 ere

Triblock P

600-1200

2-7 zile

Metale

Primer EP Rustop

aprox. 200

6-24 ore

Suporturi din lamn ’ sau panouri OSS     j

Primer SN cu Quartz 0,5

300-600

12-24 ore

Membrane          j

Primer Bl

aprox-, 200

2-4 ore

bituminoase          i

Primer P3

150-200

2-4 ere

Purtop 1000

._______ . . ‘

tara primer

30 minute - 2 ore

■........-■■-î........ .........................

1-2 ore

Primer M

aprojt 50

! PRODUS CHlMtC

i..„......................        ............ ....................

Aga ________ ...

? 2,2,£trirnetiîgențan_______

' Acețat de etiî

; Acetona _____________

i Acid acetic ___________

î Acid citric

; Acid clorhîdric

Acidfqșfonc _ __________

‘ Acid tactic ____

; Acid sulfuric

î Acid steanc _ .. ____

, Hidrogen peroxid ____

’ Alcool etilic

i Alcool Izppropilic

’i Petrol ____ _______

i Inalbilori

î Carbonat de sodiu

i Ciorura de sodiu

: Hșpțan              „

; Hexan____ ..   __________

; Fertilizator

, Motorina _______________

î HzO/zahar        _ _

. Țl2O/otet 95/5

Hidroxid de amoniu__

Lichid de frana_____

Metanol

Butanona

, NaOH

Ulei de măsline ~

Carbonat de propilena _

Bicarbonat dejodiu solid

. Tnfpsțai de sodiu

; Agent tensioactiv anionic ’ Toluen

Xylen


REZISTENTE CHIMICE PURTOP 1000

UTILIZARE PERMANENT

+

H ■ ■


j CONCENTRAȚIE (%) |

zt:

.....

...........j.....

I....."F"

- ■■ j..

.....t''’"

i

...........L,._ .........J-.....r


10

io

10

50

1°.

10

50

5,1

99


20 W


40


i_________;

î + rezistenta excelenta >'+• rezistenta buna - rezistenta slaba


4-+ +

+ +

SPORADIC

F'Z......7......t .....
T + ___

>+ț

+

+

+__

+

+

+

+

t-">~

-L

4


■~f.


J+)

+

+

+

+

-I

+

+

+

+


+

+

*

(+)


Purtop 100G; membrana poflureica pura, bl-ccmponsnta, (ara solvent, aplicabila prin pulverizară cu a pompa de ir, alta presiune pentru produse bl-cwnponents, pentru a forma o acoperire Impermeabile direct pe sanlier pa lucrări hidrotehnice, acoperișuri sl tablie.-ele podurilor sau viaductelor, in conformitate cu cerințele EH 1504-2 acoperiri (CJ principiile PI, MC, PR, RC si IR

: DATE TEHNICE (valori caracteristice!

CATE 0EIDENTIFICARE A PRODUSULUI

' componenta A                       camponwia 5

Con sistema;

r fluid                                               ș tortei

Culoare:

- gri                                         J galben deschis

CensiceteB țgfctr?):

/ 108*003                        i 1,11*0,03

Vaseofcltatea BrookfieM te +23flC (fnPS'S):

........... .. ................... -

: £30*200                         ; 975*175

• țmtor3-5Orpm)                     r (roiorS-SOrprn)

DATE OE APLICARE (A+8) (la+23’C-50% U.R.)

Raportul A(B (In greutate):

ș 100/103

Raportul A/B țin volum):

< ifte.-w

Timpul de, getlficara la *23°C (secunde}:

| eprox S

Temperatura de aplicare:

fele la *5*0 la-r^C

PERFORMANTE PE UN STRAT LIBER (grosime 2,0 mm)

Caracteristici mucenice după 1 zii» Ia +23’C; • rezistenta la tracțiune (Dlli 53304} (Nftnm*):

 • - alungi ren ta rupere (DIN 53504) ț%):

 • - rezistenta ta rupere (I8O 34-1) (Mwi;

>20

i >300 >80

Duritate Spore (DIN 53505):

■: Shore A - 90                             Shore 0 = 35

Temperatura de tranziție vil roasa (°CJ:

i «45

PERFORMANTE FINALE (grosime 2 mm)

Performante caracteristica

Metoda de testare conform UNI EH 1594-2

Cerințe

Performantele produsului

Permerbllitalea la vaporii da ape:

EH ISO 7783-2

i Clase 1 Sd « 5 rit

j CiasaUSiASSdsSOm : Clasa ni Sd > 50 m

Clasa 1 (media Sd » 2,9 ol)

Absorbția capilara sl permeabilitatea ia apa:                    i

EH 1002-3

■ W<C,1*gftrfh’s

media W = O.ci kgfa^-h05

Permeabilitatea ta COa:                                         ;

r                                                                       i

Sd = 285 m

Testul de aderenta prin tracțiune directa                        ’

EH 1542

- ©steme flaxW/e tara trafic > 0.6 Nimnr

) Culrafcz

4.7 Wmm’

Capacitatea statica da acoperire fisuri ta -10°C exprimata ca j lalîme maxima a fisurii:                                        s

EH WB2-7

de la clasa Al (> tavn) Îs clasa A5 (> 2,5 mm)

Clasa A5 (> 2,5 mm)

Capacitate dinamica de acoperire ifsur! ta +23<IC:

EN 1002-7

:■. de ta ctasa B1 ta clasa 3 4,2                                     '

Clasa B 4,2

ț

< Fata fauri sau delaminari după incarcare

Rezistenta te impact:                                           j

EN ISO 6272-1

; Clasa 1.2 4Nm

; Clasa li- z 10Nm

Clase III. > 20Nm                                          j

Clasa 1)1

i

Rezistenta la soc termic (1x):                                   J

(

EH13087-5

; După cicluri termice

: a} tara umitahiri. fauri sau deiamlnar1.

b) media teslului de aderenta prin Iracllune directa lii/mttrl ; Sfetehre flexibile

: tara trafic zO.6 llftiw1

I cu '.rafie ai.5 N/nuri                                             ;

3.S Nfoinr

Rezistente Ia abrazîune (teslu! Tsb er)                          (

EN ISO 5473-1

‘ Ptardarea ir. greutate cu maipulln de 3000 mg cu un disc abraziv H22N0C6 cfcfuriflncareare de IQOOg

pierderea greutate «200 mg

{ ț

Expunsr&a te randitfl atmcetevîce arfîfirtete;

EN 1082-11

' Ovpa 2000 ura de vreme artlfidate;

> fara umflaturi conform EH ISO 4628-2 fara fisuri conform EN ISO 4820-4 fara seorojire conform EH ISO 4628-5                      ;

Uscara modificate a culorii, pierderea luciului »' farmilarea suni acceptabile

tara timfialun, fisuri sau srwpjjn (schimbarea culorii)

I

Rezidente te atacuri chimice severe                            ■■

EN 13520

Reducerea duritalii cu mai puțin de 50% când asie măsurata conform metodei melodaShure(EN!S0 86B), la 24 ore după îndepărtarea materialului de acnpenre tfn fchldut de lesiara

Clasa 1:3 zile fere presiune                                   j

Clasa II. 26 zile fara presiune                                 i

Clasa UF. 28 zilfl cu presiune

NaCI 20%: Clasa II CHjGOOH 10%: Clasa II H,SOJ20%> C<at»!i

KOH 20%: Clasa H

CHjOH: Clasa 1 mixtura £60% tpluen. 30% xiten. 10% mefitaadaiena): clasa H

RcscUa ta foc:

j

EN 13501-1

Euroctass

Clasa de reacile te foc pentru pardoseli

E

ALTE PERFORMANTE CARACTERISTICE

Rezistente ta penetrarea rădăcinilor (CEN/TS (4415);

fere penetrare de rădăcini

Rezistenta la penetrarea rădăcinilor (EH 1349B);                |

fara penetrare seu perforare

Pretabft pentru contact cu apa potabila (DM 174/64;-,

migrara globala la +4C°C = 11 mg/kg

Rezistente electrica (EN 61340-1):                              î

>20000

Expunere is ozon (163 h, 220 pphm, *4B°C, 05% U-R-J (EN 5644):

fara scoro^n vizibile

la ?x


Pișe după: (GB) 2126-9-2017DOMENII DE UTILIZARE

Pnmer Si este specia! creata pentru a îmbunătăți aderenta imbracamîntîior din poliuree (din gama Purtop) pe membrane bituminoase vechi.

CARACTERISTICI TEHNICE

Primer Bl este un produs de impregnare pe baza de rășini sintectice in solvent, gata de utilizare, astfel încât, nu trebuie diluat.

RECOMANDĂRI

9 Nu aplicați produsul daca temperatura este mai mica de +5’C sau daca ploaia este iminenta.

« Nu aplicați Primer Bl pe suporturi umede sau pe suporturi cu infiltrații de apa prin capilaritate

• Nu apiicati Primer Bl pe suporturi prăfoase sau inconsistente.

* Nu aplicați Primer Bl pe membrane bituminoase cu ce pot eiibera ia suprafața uleiuri sau piastifianti.

MOO DE APLICARE

Pregătirea suportului

învelișul (membrana) trebuie sa fie întreg, solid, perfect curat si trebuie sa nu prezinte băltiri de apa. Toate porțiunile desprinse sau îmbătrânite trebuie îndepărtate si reparate.

Aplicarea produsului

După ouratarea membranei vechi, aplicați un strat de Primer Bl pentru a penetra suporte!, Primer Bl trebuie aplicat cu o bidinea, cu un trafalet sau prin pulverizare

(cu o pompa tip Taiver Goid 10.000 pump cu duza de 21 inGh). Înainte de aplicare, amestecați cu grija produsul pana este omogenizat complet Aplicați membrana hidoizolatoare Purtop potrivita in funcție de cerințe in decurs de 2-4 ore de ia aplicarea Primer Bl.

Curatare

Primer Bl poate fi curatat cu soivent cum ar fi alcool tehnic sau nitradiluanti

CONSUM

Aproximativ 0,20 kg/m! pe strat in funcție de caracteristicile suportului.

AMBALARE

Primer Bl este disponibil in pachete de 10 kg in ambalaje omoiogate ADR conform cu Decretul Ministerial 22/2/1990

DEPOZITARE

Primer Bi poate fi depozitat pana ia 24 Juni in ambalaj original. Protejați de inghet.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA LA PREPARARE SI APLICARE

Primer Bi este inflamabil. Va recomandam depozitarea ia distanta de caidura si scântei, sa evitat! fumatul, sa preveniti dezvoltarea de energii electrostatice si sa iucrati in zone bine ventilate. Este iritant pentru tracici respirator, nociv daca este inghitit si, daca penetrează tractui repirator, poate cauza amețeli si somnolenta. La aplicarea produsului, va recomandam folosirea de manusî si ochelari de protecție si iuarea masurilor de precauție uzuale la mnevrarea produselor chimice.Consiste'tJ


Densitate conform EN ISO 2611-1 (q/cm’l:


Conținut corp solid {%).


Viscosltate (cupa 0 4 Ford)


O,S£j


15,!


<■


gig


Temparațura de aplicare:                           de la +5°C la +35eC

«—-----—z,:

Timp așteptare înainte de                           2-4 ore

Timp, uscare::


5-6 ore la +20’0


In caz de contact cu ochii sau pielea spaiati imediat cu apa din belșug si consuitati un medic. Va recomandam sa lucrați in zone bine ventilate, in caz de ventilație slaba, va recomandam sa purtati masti cu filtre. Primer Bl este de asemenea periculos pentru mediui acvatic. Nu eliberați deseuriie in mediul înconjurător.

Pentru informații complete despre utilizarea in siguranța a produsului nostru, va rugam sa consuitati ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULU! PROFESIONAL

ATENT1CNARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenponează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreagă răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consuitati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website~ui www.mapei.com

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro
fl'h /62>l/z^o t '2MA


LINE-X ROMAHIA

Șoseaua Fundeni, nr. 115, Sector 2, București

mobil: +4 0763.939.297; www.iinex-romanja.ro contact (8Hinex~romania.ro

OFERTA DE PREȚ FABRICA DE ȚEVI REPUBLICA

Aplicare strat protecție LINE-X XS101 - Sistem de hidroîzolatie pe jgheaburi metalice

Oferta financiara 31 EUR/mp +TVA, consta in:

J Curatarea zonelor de aplicare;

J Pregătirea stratului suport;

S Aplicarea stratului primar;

J Aplicarea stratului final XS 101

Cu stima,

Cătălin Predescu

Marius Comanescu

From:

Andrei Anita <anita.andrei@ro.sika.com>

Sent: To:

Saturday, March 30, 2019 7r05 AM

marius.comanescu@acs3.ro; alexandru.cosocariu@acs3.ro

Cc:

Rusu Radu - RC Muiticonstruct srl

Subject: Attachments:

Oferta Sika - Hidroizolatie jgheaburi hala Laminor

Soluție LAM pe tabla cutata sau panouri sandwish fp.pdf; Aplicare Sikaroof MTC

Proiect Haia Laminor.pdf; Sikalastic 621 TC.PDF; SL-Metal'-Primer.pdf; Sika-Reemat__premium_FT.pdf


Buna ziua,

In vederea întâlnirii de azi, va atașam oferta Sika + fisele tehnice pentru soluția de hirdoizoiatie cu membrane lichide Sika a jgheaburilor metalice.

Cu stima,

b u ? i: o mo bo si

Eng. Andrei Anita

Sika Remania SRL

Acoperirea fînala-stratu! rezistent UV.

Sikalastîc 621 TCSR, produs poliuretanic mono component pentru acoperiri finale, expuse UV. Consum specific:0.7 kg/mp,. Se aplica după întărirea primului strat Culoare RAL 9016 .


Sika Roof MTC

Soluția recomandata: SikaRoof MTC hidroizolatie cu membrane lichide pe baza de poliuretan (MTC-„Moisture Triggered Chemistry”)

Amorsare suprafața metal:

Strat de baza_____,___

Strat final rezistent UV:


Sikalastîc Metal Primer

0.2 kg/mp

1,4 kg/mp

0.7 kg/mp


Sikalastic 621 TC 7015

Sikalastîc 621 TC9016

Jgheaburile se vortrata in următorul sistem:

-amorsare cu Sikalastîc Metal Primer x 0.2kg/mp

-strat de baza Sikaiastic 621 TC RAL 7015 x 1.4kg/mp

-armare cu fibra SikaReemat Premium 1.1mp

-strat de uzura Sikaiastic 621 TCSR RAL 9016 x 0.7kg/mp


Hidroizolarea panourilor metalice existente

Robi logttudînai

etanșat cu SHXasHc

MUKț tUUi:S.WSs etanșat o PifeaRcee

P ? emitee

SL-Aiiii TC Ș!k

RAL 5&16 ■ fU

rioiieș AP

SL-G21 TC RAL

7015 pnmtiș sUșiSistemul SîkaRoof MTC nu este condiționat de riscurile aduse de ploile accidentale pe durata execuției lucrări io r

-rezistent ia intemperii

-nu arde.

-elasticitate ridicata

-rezistent la agresiuni chimice

-ușor de aplicat

-nu prezintă îmbinări -nu prezintă risc de defect prezent ia sistemele prin suduri, -aplicare la temperaturi intre +2°O si +41°CCu stima,


Ing, Lucian Terscoasa Consultant Tehnic

Sika Romanîa SRLRALEX CONSULT INVEST,


Bucureștii Noi 74, București RO 31284115

R040BTRLRONCRT0205543101 BTRL CHIBRIT

Fax'021.310,55,24; 0733/987,155; 0721/111.120

\y v '.v.icir; div-           îu ; wwv\-, h vp; tct$gHfbhdc

3/14/2019

Buna ziua,

Va transmitem oferta noastră pentru hidro izolarea jgheaburilor din cadrul Proiectului "Hala Laminor" , conform cu sistemul SikaRoof MTC propus de specialiștii Sika.

Etape :

.....Preș atiyș sURorț

- pregătirea mecanica a stratului suport degresarc, efectuare reparații

~ verificare prinderi mecanice aplicare benzi Flexistrip si Flexitape conform soluției tehnice

Preț manopera si material: 4.8 Eur/mp + TVA

II „ Aplicare                     GARANȚIE 10. ani

amorsare Sikalastic Metal Primer

 • -  aplicare membrana armata Sikalastic 621 TC RAL 7015

 • -  aplicare membarana cu rezistenta UV Sikalastic 621 TCSR RAL 9016

Preț materiale : 24,35 Eur/mp + TVA

Preț manopera ; 3,6 Eur/mp TVA

Valabilitatea ofertei 30 zile.

Cu stima,

Rusu Radu

Preturile nu includ TVA (19%). Curs BNR.

Ffsa tehnica de produs

Ediția 02.2010

Nr.de identificare:

020902209000000004

Versiunea nr.: 001

Sikalastic®<621 TC

(Decothane Top Coat)

Membrana lichida hidroizolanta pentru acoperișuri, rezistenta UV.usor de aplicat

Strat final (TC) in cadrul sistemelor SikaRoof® MTC

Descrierea produsului

Sikalastic®-621 TC este a membrana lichida monocomponenta aplicata la rece.fara termosudura.rezîstenta UV, cu elasticitate ridicata.pe baza de poliuretan cu uscare declansata de umiditate. In combinație cu Sikaiastic®-601 BC sunt proiectate pentru a oferii o aplicare ușoara si o soluție de lunga durata.

Utilizări

W Pentru acoperișuri expuse si acoperișuri din mai multe straturi ia construcții noi si proiecte de renovare

w La acoperișuri cu geometrii diverse si detalii complexe acolo unde accesul este limitat

M Cost efficient pentru marirea duratei de viata a acoperișurilor vechi

w   Acoperiri de reflexie pentru a sporii eficienta energetica prin reducerea costurilor

pentru răcire

Caracteristici / Avantaje

B 'l eltiiologie avansBta-peste 20 de ani de experiența

ffi Aplicare ușoara si rapida împreuna cu Sikrr Reoinat si Sikaiastic® Aplicator K întărire rapida .rezistenta intr-un timp scuil la pagubele produse ploaie

S Rezistente! <JV

s Elaslicitale ridicata si proprietăți bune de acoperire a fisurilor

® Mernbiane de hiriroizolatie tara sudura

v- Folosirea in combinație cu amorsa adecvata si lipirea directa pe majoritatea straturilor suport previne migratia apei

Permeabila la vapori

i tezistenla ndicoto Ia substanțele chimice din alînosfera

Miros slab in timpul aplicării

b Temien de valabilitate mare 12 luni

Teste

An rob ari / standarde       Aoreement Tehnic European Nr. ETA-09/0139: SikaRoo'” MTC 12, SikaRoo?

MTC 18, SikaRoof MTC 22, SikaRoof8 MTC lipire la rece

Performanta la foc extern:

BRoof (t1)- BRoof (t3) (SikaRoof® MTC 15, non-combustible surfaces)

BRoof (t1)- BRoof (t3) (SikaRoof® MTC 18)

BRoof (t4) (SikaRoof® MTC 15, SikaRoof® MTC 18)

BRoof (ti) (SikaRoof® MTC 22)

Energy Star


Sikalastic'621 TC

1/11


Date produs

........ ...............

Forma

Aspect / Culori

Culori standard: gri ardezie.gri argila si alb (Energy Star) La cerere se pot livra si alte culori

Ambalare

Găleți de 5 litri (aprox. 7.2 kg)

Galet! de15 litri (aprox. 21.6 kg)

Depozitare

Condiții de depozitare l Valabilitate

12 luni de la data producției, depozitat corespunzător în ambalaj original nedesfăcut,nedeteriorat, in condiții uscate si temperaturi cuprinse intre 0 *0 si 25 tC.

Date tehnice

Compoziție chimica

Poliuretan mono-component cu întărire declansata de umiditate

Densitate

1.44 kg/l                                                     (EN ISO 2811-1)

Valoarea densității la +23 XJ

Conținut de solide

- 81,3% volumetric/ - 87.4% greutate

Temperatura de servici

-30 to + 80X3 (intermitent)

Proprietăți chimice

Rezistenta chimica

Rezistenta puternica la substanțe chimice cum ar fii: parafina,petrol,ulei, whitespirt, ploaie acida,detergent! sau soluții slabe de acizi si baze . Contactați Departamentul Tehnic pentru mai multe recomandări.

Rezistenta la spreiere saiina conform cu ASTM B117 (1000 ore expunere continua) si testul Prohesion (expunere la corodare accelerata in camere cu ceata salina) conform cu ASTM G85 - 84: Anexa A5 (1000 ore expunere ciclica).

Sikaî8Slic"-621 TC

2/11


Ref./Subject:

Attn:


Htdroizolatii cu membrana lichida pe suprafețe metalice

Date:       13/02/2019

From: Sika Remania SRL


Birou Brașov


Pages:    5


Lucian Terecoasa

Consultant Tehnic


terecoasa. lucian @ro. sika,com Outgoîng 0728 858152               nr*


□ Urgent       □ Normal


despre noi la ww.sika n?


Stimate Domn/Doamna,

In urma solicitării dvs. va transmitem soluția tehnica pentru hidroizolarea suprafețelor din metal cu membrana lichida:

-Pregătire strat suport:

Se vor curata toate suprafețele corodate manual sau mecanic cu scopul aducerii stratului suport la un aspect foarte bun in vederea aplicării sistemului SikaRoofMTC.

Toate prinderile mecanice (șuruburi) se vor inspectași strânge (daca este cazul se vor înlocui). Stratul suport se va spala cu jet de apa sub presiune (2000psl).

-Amorsarea

Sikalastic Metal Primer .amorsa pe baza de rasina epoxidica ,anti-coroziva pentru suprafețe metalice. Se recomanda aplicare in doua straturi.

Consum specific:0,2kg/mp

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițjnor noastre actuale de vânzare și ftrrni zare. Utilizatorii vor consulte, de fiecare data, cea mai recentă edijje locala a Fisei Tehnice de Produs pentru produse! în cauză. Copii ale acesteia vor fi furnizate ta cerere.

in cazul in care un cumpărător renunța parțial sau total la o comanda de produse clin categoria B-produse importate numai ia comanda si numai după achitarea unui avans de30%- Sika Ronania are dreptul sa refinaavansu! aferent, cu titlu de despăgubite pentru cheltuielile efectuate in vederea achiziționării mărfurilor, care raman astfel, terrporarfara desfacere.

Sika RomaniaSRL.Sedtuf Central - Brașov,

Str.loan Clopote! nr .4, OP nr.6,CP 722

Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213;

E-mail: oice.brasov@ro.sika.com

RO144306 52; J08/ 852/ 05,05.2003;

Capitel social subscris si varsatl .284.920RON La petrecerile tablei verticale si orizontale seva aplica banda Sikalastic Flexitape.

Toate fixările mecanice ale tablei cu suruburi/bolturi se vor trata si etanșa in prealabil cu Sikalastic Metal Primer+banda Sikalastic Flexîstrip (5cm x5cm/buc)

Informații despre sistem


Structura sistemului


Acoperișuri expuse


Ofera o acoperire stabila UV, mărește durata de viata a acoperișurilor vechi,ofera o acoperire reflexiva pentru a marii eficienta energetica,sau pentru soluții de Impermeabillzare de Înalta performanta pentru construcții noi si proiecte de renovare.
j Sistem


I

i

j Sikalastic®-621

> TC aplicat in 1 l sau 2 straturi


; Substrat


rvtiuita

: Grosime de : strat


j Amorsa


Consum total


Rezistenta la întindere


Rezistenta la j forfecare


Elongatîe


Permeabilitate la vapori


: SikaRoof MTC 12


■ - Ț " -           ' -

■ Slkalastic^-601 ; BC aplicat intr-I un strat armat

'■ cu Sika® î Reemat

. Standard si

I sigilat cu

1 Sikalastic5-621 iTC


Beton metal. lemn


- SikaRoof1

I MTC 15


SikaRoof

MTC 18


| Sikalastice-601 , Sika!asticw-601 BC aplicat inlr- ; BC aplicat intr-iun strat armat !        '

; cu Sika° , Reemat

5 Premium sl

, sigilat cu 1 ; strat

; Sikalasticf’'621 ’ Sikaiastic^-621 I TC           > TC


? Beton,sape pe j

 • ■ baza de ; ciment,substra turi

i metalice,lemn,

J membrane

î bituminoase si

■- asphalt in

; condiții

: bune, spuma

; poliuretanica.s

Ș preiata,

i cărămidă si

.. piatra, ardezie

; s'

i țigla,materiale

i plastice

J (GRP, UPVC,

 • ■ ABS)


un strat armat , cu SiRa* I Reernat ; Premium si

sigilat cu 1

i strat


; SikaRoof*

j MTC 22       ‘

l i Sfkalastlc*-601 ;

■ i BC aplicat intr- ::

i un strat armat >

; cu Slka¥’ j J Reemat

J Premium si ‘

| sigilat cu 2 I straturi de strat;

i Sikalastîcs-621 i

TC


Beton,sape pe : Beton,sape pe baza de       , baza de

l ciment.su bstra ciment,substra turi                  ș turi

i metalice,lemn, ; metalice,lemn, ; membrane

i bituminoase si

; asphalt In condiții

. moderate,spu

l ma

poliuretanlca.s ' preiata,

i cărămidă sl

; piatra, ardezie ■

: sl                            ;

i țigla,materiale i

ș plastice

■ (GRP, UPVC,

î ABS)


i membrane

i bituminoase si | asphalt in

: condiții moderate.spu ma poliuretanica.s preiata, cărămidă si piatra, ardezie si

țigla,materiale plastice (GRP, UPVC, ABS)


■ Beton,sape pe baza de

. ciment,substra ; turi

' metalice,lemn, ! membrane

bituminoase si ;• asphalt in ! condiții

moderate.spu ma : poliuretanica.s

preiata,

j cărămidă si

j piatra, ardezie

i Sî

: tigla.materiale

i plastice

. (GRP, UPVC,

ABS)


Va rugam consultai! tabelul cu amorse Sikalastîc® Prîmer de mat Jos


O.Smni


; TC: a 1.01/m’

’ (fe 1.4kg/ma)


9,8N/mT


26 N/mm


250%


. 13.9 g/m2/zi


1.2mm


1,5mm


1,8mm


2.2mm


i BC: a 0.75l/ma

i (s I.Okg/m2)

' TC: 2 0.751/m2

(ă1.0kg/ma)


BC:a 1i/ma

(sl^kg/m2)


BC: > 1l/ma

(ăf^kg/m2)


9N/m2


33 N/mm


38%


6.S9 g/n?/zi


; pH2O: 4133


TC:2 0.75l/ma

(ă1.0kg/ni2)


TC:ă 1.1 l/rn3 (2:1 .Gkg/m2}


TC: £ 1.61/m2

(s2.3kgi/ma)


12.1N/ms


;    11N/m2


50 N/mm


80 N/mm


I 120N/rnm


I.


46%


58%


84%


6.46 g/m2/zi


pH2O: 3480


3.77 g/m3/2!

pH2O: 4274


Acoperișuri din mai multe straturi

SîkaRoof^ MTC Cold Bondinq

Sisteme de termo si hidroizolare la construcții noi si proiecte de renovare.Build up:

Bariera de vapori Sikalastid7’ Vap, termoizolatie Sikalastic® Insuîation si strat de separație Sikalastic* Carrier lipite cu adeziv Sikalastic*' Coîdsttk, hidroizolatle SlkaRoofsMTC 12,15,18 sau 22.

Substrat:

(inel. SBS)

Primar

Grosime totala strat

(BC si TC)

Consum total:

Plywood, concrete, galvanised Steel, aluminium, asphalt,      bitumirious felt

Va rugam consultați tabelul cu amorse de mai jos

1.2 la 2.2 mm

BQ-> 1.0 pana la 1.4 kg/m3

TC: z 1.0 pana ta 2.3 kg/m3

Detalii

SlkaRonf^ MTC Flashinq

împreuna cu membranele bituminoase formează un system complet de hidroizoîatie

dalwBK ws^i^S^iniâ

Sistem:

t£>

Sikalastîc -601 BC aplicat

intr-un strat,armat cu Sika® Reemat Premium si sigilat cu un strat de Sikalastîc-621 TC

Substrat:

Primer:

Grosime totala strat;

membrane bituminoase.

Va rugam consultat! tabeful cu amorse de mai jos 1.5 mm pana la 1,8 mm

(BC si TC) Consum total:

BC:S 1.4 kg/m3

TC: s 1,0 pana la 1,6 kg/m2

Produs mono-cnmponem


Stabilitate !a temperaturi scăzute

Rezistenta la securi termice, i.e. nu va fii afectata prin expunere brusca sau de durata ia gheata, grindina, ploaie. Iu mina solara directa sau oscilație termica rapida

Elasticitate ridicata si proprietăți de acoperire a fisurilor

Permeabil la vapori

Aplicare ușoara chiar si in spatii înguste cu pensula,roia .trafalet.airless

Aderenta pe majoritatea substraturilor. împiedica inflilrarite de apa

Rezistenta fa rădăcini

Membrane de hidroizelatie fera lermosudura

Rezistenta ia solicitări mecantce-trafîc pieîonal si tratic ușor

ftszfstenJa ia fee

O'

3

W""


Compatibil cu irembm® bituminoase

Re.șrnîifisita la sucVwiea

Produs mono-component

Detalii de aplicare Substraturi cimentoase

Betonul nou trebuie sa fie fasat minim 10 zile înainte de amorsare-ideal ar fii 28 zile.Toate suprafețele din beton inclusiv suprafețele verticale se vor verifica folosind un clocan.Suprafata betonului trebuie finisata corespunzător folosind un dreptar de lemn sau o gletiera metalica. O finisare prin vibrare este posibila numai atunci când se evita formarea laptelui de cimentfo finisare prin batatorire nu este acceptata ). Suprafața finisata trebuie sa fie neteda, uniforma,fara defecte cum ar fii lapte de ciment, găuri, crăpături, segregări etc.

Cărămidă si piatra

Mortarul dintre rosturi trebuie sa fie conținu si sănătos.

Ardezîe, tipia, etc.

Asiguratî-va ca toate plăcile de ardezie sau țiglele sunt in condiții bune si sunt prinse sigur pe stratul suport înlocuit) bucățile sparte,crapate sau cele care lipsesc.

Asfalt

Asfaltul trebuie sa fie conform cu BS6925:1988,in caz contrar poate conține substanțe volatile care pot produce exfolieri si decolorau ale membranei lichide Asfaltul trebuie evaluat cu atentie din punct de vedere al umidității si/sau al aerului antrenat,rugozității si finisării suprafeței inaînte de orice aplicare ulterioara.

Membrane bituminoase

Asigurati-va ca membranele bituminoase sunt lipite sau prinse mecanic pe stratul suport. Membranele bituminoase trebuie sa nu fie degradate pe stratul suport.

Acoperiri bituminoase

Acoperirile bituminoase trebuie sa nu fie lipicioase,desprinse de pe substrat,sa nu fie pe baza de mastic volatil sau straturi vechi pe baza de gudron de cărbune.

Suprafețe Metalice

Suprafețele metalice trebuie sa fie in condiții bune fara .rugina,grăsimi sau uleiuri.

Substraturi din lemn

Lemnul sau panourile din lemn trebuie sa fie in condiții bune ,lipite sau prinse mecanic pe stratul suport.

Vopsele /Acoperiri

Asîgurati-va ca materialele existente sunt sanatoase si stabile pe stratul suport.

Sisteme existente SikaRoof® MTC

Sistemele existente SikaRoof® MTC trebuie sa fie nedeteriorate si bine lipite pe stratul suport.

Calitatea stratului suport

Substraturi cimentoase

Straturile suport cimentoase sau minerale trebuie pregătite mecanic folosind echipamente de sabla re Jrezare.scarificare pentru a Îndepărtă laptele de ciment si pentru a obține o suprafața texturata deschisa. Părțile de beton cu aderenta slaba si particulele friabile trebuie îndepărtate complet, iar defectele suprafeței, cum ar fi găurile sau golurile trebuie expuse în totalitate.

Reparațiile efectuate pe stratul suport, umplerea rosturilor găurilor l golurilor si nivelarea suprafeței trebuie executate cu produse corespunzătoare din gamele de materiale Slkafloor®, SlkaDur® si SikaGard®.Punctele mai înalte de pe suprafața se vor îndepărtă prin șlefuire. Elibera rea de aer este un fenomen natural al betonului care poate produce mici găuri in straturile de acoperire ulterioare. Betonul trebuie evaluat cu atentie din punct de vedere al umidității, al aerului antrenat, si finisării suprafeței înainte de orice aplicare ulterioara. Orice cerința de amorsare trebuie luata in considerare. Aplicați membrane lichida atunci când temperatura betonului este in scădere sau constanta pentru a evita eliberarea de gaz.ln general este recomandat ca aplicarea sa se faca dupa-amiaza sau seara.

Cărămidă st piatra

Spăl are cu jet de apa sub presiune si folosiți Sika® Biowash daca se cere.

Ardezie.tîqla, etc.

Ardezia .tigîa, etc. au nevoie de o fixare buna pe stratul suport iar in caz contrar trebuie înlocuite. Spalati cu jet de apa sub presiune si folosiți Sika® Biowash daca se cere .

Asfalt

Spalati cu jet de apa sub presiune si folosiți Sika® Biowash daca se cere.Toate crăpăturile majore trebuie sa fie sigilate pentru a obține o continuitate pentru sistemele SikaRoof® MTC. Asfaltul trebuie evaluat cu atentie din punct de vedere ai umidității si/sau al aerului antrenat,rugozității si finisării suprafeței înainte de orice aplicare ulterioara. Orice cerința de amorsare trebuie luata in considerare.

Asfalt

Spalati cu jet de apa sub presiune si folosiți Sika® Biowash daca se cere.Toate crăpăturile majore trebuie sa fie sigilate pentru a obține o continuitate pentru sistemele SikaRool® MTC. Asfaltul trebuie evaluat cu atentie din punct de vedere al umidității si/sau al aerului antrenat,rugozitatii si finisării suprafeței înainte de orice aplicare ulterioara. Orice cerința de amorsare trebuie luata In considerare.

Membrane Bituminoase

Spalati cu jet de apa sub presiune si folosiți Sika® Biowash daca se cere. Suprafețele exfoliate se vor tala iar apa de dedesubt se va indeparta. Lasati sa se usuce si relipiti folosind Sikalastic® Coidstik.

Acoperiri Bituminoase

îndepărtați straturile slab aderente sau degradate.Sistemele SlkaRoof® MTC se aplica direct fara a necesita amorsare.

Metale

Este recomandata sablarea pana la obținerea gradului Sa21/z (conform cu standardul suedez SIS 05 : 5900 - calitatea a 2-a BS4232 ~ S.S.P.C. grad SP10J sau sablare indicata in caietul de sarcini care poate fii la un standard superior.Acolo unde sablarea nu este permisa.curatarea suprafețelor cu ciocanul cu ace,etc.

Metalele neferoase se trateaza după cum urmeaza: îndepărtări orice depunere de praf sau oxida re si slefiuti pana când obțineți o suprafața strălucitoare. Peria de sarma se poate folosii in cazul metalelor moi cum ar fi plumbul. Suprafața trebuie curatata si degresata cu soluții corespunzătoare. Spalati cu detergent, clătit! si uscati.

Substraturi din lemn

Lemnul sau panourile din lemn trebuie acoperite complet cu un strat de separație Sikalastic® Carrier lipit cu Sikalastic® Coidstik înainte de aplicarea sistemului ales.După aplicarea stratului de separație Sikalastic® Carrier,stratul suport trebuie tratat ca si o membrana.Micile proeminente ale lemnului sau așchiile pot fii tratate In mod direct cu condiția ca lemnul sa fie de o calitate superioara ex. placaj .panouri din lemn trata te ,etc.

Vopsele /Acoperiri

Indepartati straturile degradate sau exfoliate. Asîgurati-va ca suprafața este curata si fara uleiuri sau grăsimi.

Sistem SikaRoot® MTC existent

Curaîati suprafața membranei cu jet de apa la 140bari(2000 p.s.i) sau utilizând Sika® Biowash daca este necesar. Lasati sa se usuce.

NataiPentru timpul de așteptare sau acoperiri ulterioare se recomanda consultarea fiselor tehnice pentru găsirea unui dea ner adecvat. Pentru alte substraturi trebuie făcute teste de compatibilitate.Daca exista dubii aplicați produsul pe o suprafața test.

Sik ataș tic'-621 TC

6/11

Pregătirea substratului


Strat suport


Amorsa


Amorsarea substratului


Substraturi cimentoase


Sika’ Concrete Primer sau Sika°

Bonding Primer


Consum amorsa [ml/m2]

« 150


Cărămidă si piatra

Ardeziețigla, ele.


Asfalt


Nu necesita amorsare

Nu necesita amorsare

Nu este necesar, se recomanda teste inaînte de aplicare

Membrane Bituminoase

Nu necesita amorsare

Acoperiri bituminoase

Metal

metale feroasa sau galvanizaie, plumb,cupru.aluminiu,alama sau otel inoxidabil


Nu necesita amorsare Sikalastic' Metal Primer


«200


Substraturi din lemn


Acopensurde din lemn necesita acoperirea in totalitate cu un strat de spearatie Sikalastic Carrier. Pentru suprafețele verticale expuse din lemn folosiți Sika® Bonding Primer sau Sika® Concrete Primer.


Membrane Sikalastic® existente


Se recomanda teste de aderenta, Sika® Bonding Primer sau in cazul acoperirilor pe metal cu Sikalastic® Metal Primer.

Sîka® Reactlvation Primer


«200


Nota:Pentru timpul de așteptare sau acoperiri ulterioare se recomanda consultarea fiselor tehnice pentru gasirea unui cleanersau primer adecvat. Pentru alte substraturi trebuie făcute teste de compatibilitate. Daca exista dubii aplicați produsul pe o suprafața test.


Aplicări/ Condiții /

Limitări

Temperatura stratului suport si temperatura ambientala

Conținutul de umiditate a! stratului suport


+5 *0 min, / +35 T) max.


Umiditatea relative a aerului

Punctual de rouă


< 4 % conținut umiditate

Fara umiditate ascendenta conform ASTM (testul cu folie de polietilena). Fara apa /umiditate/condes pe stratul suport,

5 % min. I 85 % max.


Beware of condensation. Surface temperatura during appiication must be at least +3 "C above dew point.


Instrucțiuni de aplicare

Amestecare


Nu necesita amestecare


Metode de aplicare


Ina’rte de aplicarea Sikaiastic J-601 BC stratul suport trebuie sa fie pregătit iar amorsa aplicata trebuie sa fie întărită si nelipicioasa. Pentru timpii de așteptare intre acoperiri consultat! fisa tehnica a amorseîor.

Acoperișuri expuse

SikaRoof® MTC 12-18.. 22: Aplicați primul strat de Sikalastic®-601 BC după care aplicat! imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium .Asigurati-va ca nu exista buie sau cute pe suprafața .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectat! timpii de așteptare indicate in tabelul de mai jos înainte de aplicarea următoarelor straturi de Sikalastic®-621 TC .

Nota:Aplîcarea membranelor lichide se începe întotdeauna cu zonele de detaliu si cu zonele verticale după care se executa suprafețele orizontale.

Acoperișuri expuse

Sistemul SikaRoof® MȚC.,8: Sikalastic®-621 TC este aplicat intr-unui sau mai multe straturi. înainte de aplicarea stratului al 2-lea trebuie respectat! timpii de așteptare indicați in tabelul de mai jos.

SikaRoof® MȚC 12 18„ 22: Aplicați primul strat de Sikalastic®-601 BC după care aplicați imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium .Asigurati-va ca nu exista bule sau cute pe suprafața .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectat! timpii de așteptare indicate in tabelul de mai jos înainte de aplicarea următoarelor straturi de Slkalastîc®-621 TC ,

Nota:Aplîcarea membranelor lichide se incepe întotdeauna cu zonele de detaliu si cu zonele verticale după care se executa suprafețele orizontale.

Sistem

SikaRoof® MTC Cold Bondinu: amestecat! cele 2 componente ale adezivului Sikaiastic® Coldstik conform fisei tehnice si aplicați prin turnare serpuita pe stratul suport. Pe tabla cutata adezivul se aplica numai pe cuta superi oara .Desfasura ti bariera de vapori Sikaiastic® Vap peste adezivul Sikaiastic® Coldstik aplicat si sigilați marginile si suprapunerile folosind un șpaclu.Plăcile de termoizolatie Sikaiastic® Insulation si stratul de separație Sikalastîc® Carrier se apiica in același mod peste adezivul Sikaiastic® Coldstik. Sistemele SikaRoof® MTC 12,18 or 22 se aplica direct peste stratul de separație Sikaiastic® Carrier.

Detalii

SikaRool® MTC Fiashinc: asigurati-va ca membranele bituminoase sunt bine lipite sau prinse mecanic. Aplicați primul strat de Sikalastic®-601 BC după care aplicați imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium .Asigurati-va ca nu exista bule sau cute pe suprafața .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectați timpii de așteptare indicați in tabelul de mai jos inaînte de aplicarea următoarelor straturi de Slkalastic®-621 TC .

Scule si echipamente necesare pentru aplicare


Aparat de soalat cu apa sub presiune: este necesar pentru curatarea stratului suport de praf.murdarie.vegetatie,mușchi .alge sau altl contaminant! inaînte de aplicarea sistemelor SikaRoof® MTC. Pietrele sau alte materiale friabile se vor îndepărtă înainte de spalarea cu jet de apa.

Racleta de cauciuc; pentru îndepărtarea excesului de apa de pe suprafața acoperișului in urma ploii de peste noapte

Mixer; pentru amestecarea celor 2 componente ale adezivului Sîkalastic® Coldstik . Componenta B trebuie turnata peste componenta A.

Cana pentru turnare: se folosește la turnarea adezivului Sîkalastic® Coldstik pe stratul suport inaînte de lipirea plăcilor de termoizolatie Sikalastîc® Insulation sau barierei de vapori Sikalastîc®Vap.

Șpaclu: se folosește la îndepărtarea excesului de adeziv Sikalastîc® Coldstik si sigilarea din zona suprapunerilor si terminațiilor straturilor de Sikaiastic® Vap si Sikalastîc® Carrier

Trafalet mediu.: se folosește la aplicarea Sikalastic®-601 BC si Sikalastic®-621 TC pentru a asigura o grosime consistenta a sistemelor fara sudura SikaRoof.

Irafaleti mici si medii: se folosesc la aplicarea Sika® Reemat, Sikalastic®-601 BC si Sikalastîc'-621 TC la execuția detaliilor si străpungerilor din acoperiș.

Pensule: se folosesc la aplicarea Sika® Reemat, Sikalastic®-601 BC si Sikalastic®-621 TC Ia execuția detaliilor si străpungerilor.

Cutter Stanley: se folosește la taierea barierei de vapori Sikaiastic® Vap, plăcilor de

Curatarea sculelor


Lu crab Uitate


Timp de așteptare I Acoperire ulterioara


termoizolatie Sikalaslic^ insulation si stratului de separație Sikalastic* Carrier. Atunci când plăcile de termoizolatie Sikalastic® Insulation se montează pe straturi suport cu denivelări .partea inferioara a izolației se va tara astfel încât sa obținem un contact total cu adezivul Sikalastic® Coldstik aplicat pe substrat

Ferăstrău : se folosește pentru taierea plăcilor de termoizolatie Sikalastic® Insulation

Aplicator Sikalaștic® : distribuitor gravitațional ,usor de utilizat pentru aplicarea produselor Sîkalastic*-601 BC, Sikalastic®-621 TC, si Sikalastic® Coîdstik.

Echipament Ai Hess : Echipament Airless : Se folosește numai in cazul sistemului SikaRoof' MTC 8 .Este recomandat sa se aplice minim 2 straturi. Echipamentul trebuie sa aiba următorii parametrii:

 • - presiune mim: 220 bar

 • - debit min.:      5.1 l/min

-.duza cu 0min.:        0.83mm (0.033 inch)

exemplu: Wagner Heavycoat HC 940 E SSP Spraypack

Curatati sculele si echipamentele imediat după aplicare.Materialul intarit se poate curata numai mecanic.

Sikalastic® 621 TC este un produs cu uscare rapida .Temperaturile ridicate combinate cu umiditatea ridicata a aerului vor influenta procesul de uscare.Este recomandat oa produsul sa fie imediat aplicat după deschiderea ambalajului. Materialul din ambalajele deschise va pelicuiiza intr-un interval de timp cuprins intre 1 si 2 ore.

înainte de a aplica Sikalastic®-621 TC straturile anterioare de Sikalastic aplicate trebuie sa fie uscate finind cont de temperatura si umiditate:

Temperatura          Umiditate relativa             Minim               Maxim

+2*C

+20*0


50%


50%


50%


Lasatl pana se usucă După 7 zile suprafața trebuie curatata si amorsata O) Sika®Reactivation Primer


8 ore


6 ore


Noîa:Aceste intervale de timp sunt aproximative si ar putea fii influențate de schimbarea condițiilor ambientale in special temperatura si umiditatea relativa

Detalii de întărire


Temperatura

Umiditate relativa

Rezistenta la

Nelipicios

întărire finala

ploaie după

+2*0

50%

1 ora

8-12 ore

16-24 ore

+10*0

50%

1 ora

4 ore

8-12 ore

+20*0

50%

1 ora

3 ore

6-8 ore

Nota: Aceste intervale de timp sunt aproximative si ar putea fii influențate de schimbarea condițiilor ambientale in special temperatura si umiditatea relativa.

Note despre aplicare / Limitări


Nu aplicați Sikalastic®-601 BC pe straturi suport unde nivelul de umiditate in creștere .

Pe substraturi unde este posibila eliberarea de aer aplicat! numai atunci când temperatura ambientala si temperatura stratului suport sunt optime pentru a evita acest fenomen. Daca se aplica in timpul temperaturilor in creștere pot aparealntepaturi de ac"datorita aerului încălzit.

Pregătirea stratului suport este foarte importanta pentru a asigura o calitate ridicata de lunga durata.Se recomanda urmărirea instrucțiunilor din fisele tehnice pentru amorsele corespunzătoare .agentilor de curatare si cea mai recenta versiune a Metodelor de Aplicare.

Nu folosit! Sikalastic^-621 TC pentru aplicări interioare.

Nu aplicați aproape de priza de aspirare a unei unitati de aer condițional in funcțiune.

Pe suprafețele cu mișcări mari,substraturile neuniforme sau straturile suport din lemn este necesara acoperirea completa cu Sikalastic® Carrier,

Sikalastic®-621 TC nu este recomandat pentru traficul frecvent. în căzui in care traficul zilnic nu se poate evita, Sikalastic®-621 TC va trebui acoperita cu elemente de protecție cum ar fii gresie, placi de piatra.sau panouri din lemn.

Nu aplicați produse clmentoase (de ex.mortar adeziv pentru placi ceramice) direct pe Sikalastic®-621 TC.

Sikalastsc -S21 TC

9/11


Nota:

Marcaj CEPRODUCĂTOR: tîquid Plastics Limited lotech House Miîler Street Preston Lancashire PR1 1EA ANGLIA


! Ultimile 2 cifre indica anul in care a fost aplicat marcajul

l Agrement tehnic European î Nr.

ETA 09/0139

■ Ghid pentru Agrementul î Tehnic European

ETAG-005-6

.......................................... .......

1

j Sistem

SfkaRoot®

MTC 12

SikaRoof® MTC 15

: SikaRoof®

| MTC 18

î SikaRoof®

MTC 22

Grosime minima pe strat

1.2 mm

1.5 mm

} 1.8 mm

; 2.2 mm

i Grosimea de strat obtinuta cu

Sika® Reemat Standard

Sika® Reemat Premium

j Sika®

l Reemat

5 Premium

: Sika® Reemat

, Premium

Permeabilitate la vaporii de i apa

6.59 g/n?/day

6.46 g/mz/day

J 5.78

; g/m2/day

• 3.77

i g/m2/day

j Rezistenta la vânt

£ 50 kPa

& 50 kPa

. a 50 kPa

; > 50 kPa

l.................................. .                .                      .

Performanta la foc extern

Nici o performanta determinata'

Bfinaf (11 ) -

Br«,03)

‘Br*, (11)-! BRoof(t3)

i

: Bfioat (ti)

i

: Reacția ia foc EN 13501-1

Euroclass F

Euroclass F

i Euroclass E

: Euroclass E

î Declarație privind substanțele periculoase

Nu conține

Nivelul categoriilor de utilizare in conformitate cu ETAG 005 cu privire la:

'■ Durabilitate :

W2

W3

,W3

: W3

; Zone climatice:

M si S

M si S

M si S

; Msi S

Sarcini aplicate pe substraturi rezistente la compresiune

P1

P4

P4

■ R4

i

Sarcini aplicate pe substraturi mal puțin rezistente la compresiune

P1

P4

. P4

I

;P4

i

1 înclinația acoperișului:

S1 toS4

S1 to S4

S1 to S4

■ S1 to S4

i Temperatura cea mai scăzută j a substratului

TL3

TL3

' TL3

ÎTL3

; Temperatura cea mai ridicata i a substratului

TH4

TH4

TH4

I

ÎTH4

’’ Clasificarea nu poate fii data deoarece nu exista □ norma europeana in vigoare.Cu toate acestea clasificările indicate sunt in conformitate cu prEN 13501-5 are: Biw (t1), BRodî (t2) and Br^ (t3). Clasificare în conformitate cu BS 476-3 : 1958 este evaluat ca EXT.F.AA. Rezultatele testelor sunt date in Raportul de Evaluare.

Reglementare UE

2004/42/CE

VOC - Directiva Decopaint


In conformitate cu directiva UE din 2004/42/CE, conținutul maxim admis de VOC (categoria de produse îl A / i tip sb) este de 600/500 g/l (Limite 2007 / 2010) pentru produse gata de utilizare.

Conținutul maxim de VOC al produsului Slkalastic®-621 TC este < 500 g/l pentru produsul gata de utilizare.

Note                Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale măsurate pot

diferi din cauza unor circumstanțe dincolo de controlul nostru.

Restricții locale Vă rugăm sa țineți seamă că performanta produsului poate varia de la tară la tară,datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor deaplicare, consultat! Fisa Tehnică locală a produsului

Informații referitoare la siguranța si sanatate


Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitare și decantarea substanțelor chimice, precum și măsuri de precauție: informații fizice, toxice și ecologice pot fi obținute din fișa de siguranță a produsului.

Prevederi legaie'.informatiile si, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika sunt date cu buna credința, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika si a experienței cu produsele, Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in condițiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate.in practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Remania SRL Drepturile de proprietate aia terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mal recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.


Sika Romania SRL

Brașov 500450

Str, loan Clopoțel Nr 4

Tel:+40 268 311 377

Fax:+40 268 325 513

Fisa tehnica produs

Ediția 08,2010

Nr identificare. 020902901000000007

Versiunea nr. 01

Sikalastic® Metal Primer        ' ~   * i y

(amorsa pentru suprafețele din metal)                        _ 'TX

Amorsa anti-coroziva; bncomponenta pentru suprafețe metalice expuse

.inainte de aplicarea sistemelor de hidroizoiatii pentru acoperișuri

SikaRoof® MTC ,

( a sistemelor de hidroizolatii Sikafloor® pentru


balcoane si pentru produsele Sikagard .


Descrierea produsului

Sikalastic® Metal Primer este o amorsa bi-componenta rigida pe baza de amide.Este formata dintr-o componenta de baza de culoare gri (comp.A) si un activator(Comp.B)

Utilizare

Amorsa anti-coroziva pentru suprafețe metalice inainte de aplicarea sistemelor

B SikaRoof® MTC

R  Sikafloor® pentru balcoane si terase

S   Sistemelor pentru acoperișuri Sikalastic®

® Sistemelor igienice Sikagard®

B Amorsa anti-coroziva pentru suprafețele din metal expuse

Caracteristici 1

Avantaje

< Suprafața ne-iipicioasa in 3 ore

» întărire la temperaturi mai mici de +5*C

® întărire rapida se poate re-acoperi după 6 ore

® Protecție împotriva coroziunii foarte buna in domeniul industrial si marin » Compatible cu majoritatea straturilor de acoperire

Poate fi re-acoperit cu o gama larga de vopsele

Teste

Aprobări / Standarde

British Water Research Council pentru contactul cu apa potabila BS692011990 ® Rezistenta la foc in conformitate cu BS 476 părțile 6 si 7:clasa 0

Date produs

Forma

Aspect/Culoare

Rasina-.Lichid gri (comp. A); lichid maro(comp. B)

Ambalare

Sikalastic® Metal Primer :set de 5 litriCaproxJ^kg)

Comp.A:2,5 L(aprox.3,7 kg)

Comp. B^SLfaprox.SX? kg)

Depozitare

Condiții de depozitare / Valabilitate

12 luni de la data producției daca este depozitat corespunzători ambalajul original sigilat si nedeteriorat in condiții uscateîa temperaturi cuprinse intre +50 si +3513.Protejat! produsul impotriva înghețului. Data de expirare este imprimata pe ambalaj.

Tech ni cal Data

Compoziție chimica

Rasina epoxidica,solvent si pollamide curative

bAHR/tati-

Sikalastic® Metal Primer: aprox.1,43 kg/l                      (DIN EN ISO 2811-1)

Informații despre sistem

Detalii de aplicare

Consum/dozare

Sistem de acoperire          Produs                      Consum

Amorsa                   Sikalastic® Metal Primer        Aprox. 0,154 l/mp =

Aprox. 0.200 kg/mp

Acoperire finala           Diferite produse din gamele        Consultați fisele tehnice

SikaRoo^ MTC, Sîka!astic%

Sikafloor5- sau Sikagard'

Nota:Aceste cifre sunt teoretice .Consumul poate varia in funcție de profilul si rugozitatea suprafetei.diferentelor de nivel si pierderilor,etc

Calitatea stratului suport

Stratul suport trebuie sa fie curat, uscat.fara contaminant! cum ar fi praf,ulei,lapte de ci ment.mucegai, acoperiri sau alte tratamente de suprafata.etc.Daca exista dubii efectuat! teste preliminare inaînte.

Pregătirea stratului suport

Suprafețele care urmeaza sa fie acoperite trebuie Guratate complet prin metode convenționale.

Otelul ar fi ideal sa fie sablat pana la la obținerea gradului Sa 2 1/2 sau SSPC 10 (aproape de alb metal). Acolo unde sablarea nu este permisa se pot folosii scule electrice pentru pregătirea stratului suport.

Suprafețele metalice ne-feroase se vor pregătii prin îndepărtarea prafului depus si a oxidarii si prin șlefuire pana la obținerea unei suprafețe alb metal.Se pot folosii si perii de sarma pe suprafețele moi de ex. cuprul.Asigurati-va ca suprafețele nu sunt umede iar praful .particulele friabile trebuie complet îndepărtate complet de pe suprafața înainte de aplicarea produsului.de preferat prin maturare si/sau aspirare.

Aplicări / Condiții / Limitări

Temperatura stratului suport

+5 ’C mîn. / +40 *C max.

Temperatura ambientala

+5 *C min. / +40 XI max.

Conținutul de umiditate al stratului suport

Fara apa sau condens

Umiditatea relativa a aerului

max. 80 %

Punctul de rouă

Atentie la condens! Temperatura stratului suport si a stratului neintarit in timpul aplicării trebuie sa fie cu cel puțin +3 C peste c onditiîle formarii punctului de rouă.

Instrucțiuni de aplicare

Raport de amestec

Comp. A : Comp. B = 50 : 50 (parii volum)

Comp. A: Comp. B ~ 52.48 (parii greutate)

Sikafaslic Primar

2/6


Metoda de aplicare/scule


Timp de așteptare / Acoperire


înainte de aplicare verificați condițiile de aplicare:conditiile stratului suport,umiditatea relativa a aerului si punctul de rouă.

Amorsa: pregătit] produsul Sikaîastic® Metal Primer pentru aplicare amestecând componenta A pana când devine uniforma după care adaugati componenta B si amestecat! cu un mixer electric pana cend se obține o culoare uniforma . Sikaîastic® Metal Primer se poate aplica cu rola cu part scurt,pensula sau sau echipament airless.Aplicarea produsului cu rola sau pensula poate necesita straturi supli menta re. Aplicarea produsului cu pensula este recomandata numai pentru suprafețe mici.Se pot folosii echipamente standard industriale de pulverizare, oricare aparat airiess sau convențional de pulverizare.

Aplicați Sikalastic® Metal Primer nu mai târziu de 4 ore de la sabiare.inainte de re-oxidare,

înainte de aplicarea produselor SikaRoof© MTC .Slkafloor® sau Sikagard® peste Sikalastic® Metal Primer respectați timpii de așteptare:

j Temperatura substratului

|  ' +1CC

|          + 20*C

I

Nelipicios după:

I Temperatura substratului j            + w*C

|        .at

;       ’    +30*0


[       Minimum

I 12 ore

6 ore

5 ore


I Minimum

 • - 6 ore

 • - 3 ore

 • - 2 ore


Maximum

7 zile

7 zile

7 Z!ie


Timpii sunt aproximativi si ar putea fi influientatî de schimbarea condițiilor ambientale in special temperatura si umiditatea relativa.

Note despre aplicare/ Limitări


nu aplicați produsul pe vreme umeda sau pe straturi suport ude umiditatea relativa a aerului ridicata va mari timpul de așteptare pentru aplicarea straturile ulterioare

când aplicați produsul Slkalastic® Metal Primer in spatii inchise asigurați o ventilație buna pentru o uscare si întărire optima.

orice suprafața lasata ne-acoperita pe o perioada mai mare de 7 zile va trebui amorsata din nou

la aplicarea produsului prin pulverizare se va purta obligatoriu echipament de protecție


jNote despre aplicare/ t limitări

Nu aplicați pe vreme umeda sau pe suprafețe umede.

Timpul de întărire sacade ia temperaturi cuprinse intre 10°C si 30°C. Daca temperatura este mai mica de 10°C atunci timpul de întărire va creste. Suprafețele lasate mai mult de 7 zile neacoperite se vor re-amorsa înaintea acoperirilor ulterioare.


jNote

:Restricții locale

Informații referitoare la iSîguranta si sanatate

» toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale măsurate pot diferi din cauza unor circumstanțe dincolo de controlul nostru


B Vă rugăm sa țineți seamă că performanta produsului poate varia de la tară la tara.datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor deaplicare, consultați Fisa Tehnică locală a produsului.


» Informații detaliate referitoare Is siguranța utilizării, depozitare și decantarea , substanțelor chimice, precum și masuri de precauție: informații fizice, toxice ’ și ecologice pot fi obținute din fișa de siguranță a produsului.                 ț


PREVEDERI LEGALE informațiile si in mod special recomandările legate de aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika^, sunt date pe ba2a cunoștințelor actuale si experienței Sîkaft valabile in condițiile in care produsele sunt stocate adecvat, manipulate si aplicate in condiții normale. In practica, diferentele din materiale, suporturi si condițiile de șantier sunt de maniera ca nu se poate deduce nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea intr-un anume scop si nu se poate deduce nici o alta obligație rezultata din orice relație legala din aceste informații sau orice alte recomandări scrise sau consiliere oferita. Se vor respecta drepturile de proprietate alo terților. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii de vanzare si livrare. Utilizatorii vor consulta cea mai recenta publicare a Fisei Tehnice a produsului respectiv, aie corei copii se livrează la cerere


Directiva UE 42/2004
VOC Directiva pentru vopseluri

In conformitate cu directiva Uniunii Europene 42/2004 conținutul maxim permis de VOCțProduse din categoria IIA/J Tip sb) este de 500 gr/l pentru a putea utiliza produsul


î Sika Remania SRL,

; Sediu Central                           j

Brașov 500450, Str. luări cțopotel nr.4;

Tel:+40 268 406 212                !

Fax:+40 268 406 213


Birou București: Corn Chlajna 077040, Sos, de Centura nr. 13, dud Ilfov; Tel:+40 21 317 3338 Faxt +40 21 317 3345


Conținutul produsului Primer este


| maxim de VOC al

I Sikalastic® Metal

<500g/l5/6Sikalastic'’' Mei al Primar

6/g


i Fisa tehnica de produs

.Ediția 05.2009

; Nr.identiflcare 020902903000000004 ! Versiunea nr, 01


Sika® Reemat Premium


Armatura din fibra de sticla pentru membrana lichida Sikalastic®-601 BC


Descrierea produsului


Sika® Reemat Premium se utilizează ca strat de armare pentru sistemele de hîdroizolatii cu membrane lichide Sikalastic®-601 BC .


Utilizări


® Pentru sistemele de acoperișuri expuse SikaRoof® MTC 18 si SikaRoof® MTC 22 M Pentru realizarea detaliilor in cadru! sistemelor SikaRoof® MTC

S Pentru sistemele de acoperișuri verzi (SikaRoof® MTC Green) si balastate (SikaRoof® MTC Ballast)

S Pentru construcții noi si proiecte de renovare

La acoperișuri cu geometrii diverse si detalii complexe acolo unde accesul este limitat


Caracteristici / Avantaje a Apiicare ușoara si rapida pe suprafețe si detalii

s Se poate adapta pe orice forma sau profil al stratului suport,

® Testat pentru utilizarea împreuna cu membrana lichida S'.kalastic®-601 BC

s Asigura grosimea corecta a stratului de baza

Mărește capacitatea de preluare a fisurilor a stratului de baza


Date produs


Forma


Aspect l Culoare          alb


Ambalare               Role

-1,3 m latîme X 155 m lungime

- 30cm lățime X 100 m lungime

Depozitare


Condiții de depozitare / valabilitate


Depozitare corespunzătoare in ambalajul original,sigilat si nedeteriorat,în condiții uscate,pe suprafețe plane. Temperatura de depozitare trebuie sa fie cuprinsa intre 10 — 35 *0.


Date tehnice

Compoziție chimica


Fibra de sticla netesuta


Greutate/mp


225 g/m2

Informații despre sistem

Structura sistemului

SikaRoof®MTC 18. SikaRoof®MTC 22

Oferă o acoperire stabila UV, mărește durata de viata a acoperișurilor vechi,oferă o acoperire reflexiva pentru a marii eficiente energetica,sau pentru soluții de impermeabîlizare de înalta performanta pentru construcții noi si proiecte de renovare.

rai «ai.

Sistem : Sikalastic®-601 BC aplicat intr-un strat,armat cu plasa din fibra de sticla Sika® Reemat Premium si sigilat cu Sikalastic®-621 TC

Sisteme de acoperișuri verzi SikaRoof® MTC Green

Pentru acoperișuri verzi intensive si extensive (reci,calde si inversate) .pentru marirea aspectului estetic ai clădirii,pentru imbunatatirea performantelor termice,pentru reducerea zgomotuluhpentru crearea de habitate pentru plante si animale,pentru reducerea debitului de apa provenit din precipitații si pentru absortia CO2.


Sisteme de acoperișuri balastateSikaRoof® MTC Ballast


Pentru acoperișuri balastate cu pietriș sau dale.pentru obținerea unei suprafețe naturale,pentru proiecție împotriva diferitelor agresiuni si pentru a oferii o suprafața incompustibiîa.Sistem de acoperiș rece: Sikalastic®-601 BC aplicat intr-un singur strat, armat cu plasa din fibra de sticla Sika® Reemat Premium si sigilat cu Sikalastic^-621 TC Sistem de acoperiș cald: bariera de vapori Sikalastic® Vap, termoizolatie Sikalastic® Insulation si strat de proiecție si nivelare Sikalastic® Carrier lipit cu adeziv Sikalastic® Coldstik, Sikalastîc®-601 BC aplicat intr-un strat .armat cu fibra de sticla Sika® Reemat Premium si sigilat cu unul sau doua straturi de Sikalastic®-621 TC

Detalii SikaRpoț® MȚC Flash In q

împreuna cu membranele bituminoase formează un sistem complet de hidroîzoîatie . Sikalastic® Carrier este aplicat pe suprafețe cu mișcări mari,pe suprafețe neregulate, rosturi sau suprapuneri de pe stratul suport.


Sistem : Sikaîastic®-601 BC aplicat intr-un strat,armat cu plasa din fibra de sticla Sika® Reemat Premium si sigilat cu Sikatestic®-621 TC .

Sika'1’' Reemat Premium

2/4


Instrucțiuni de aplicare

Metoda de aplicare

Inaite de aplicarea Sikalastic®-601 BC straiul suport trebuie sa fie pregătit iar amorsa aplicata trebuie sa fie întărită si nelipicioasa. Pentru timpii de așteptare intre acoperiri consuitati fisa tehnica a amorselor.

Acoperișuri expuse

ȘikaRoof41 MTC 12,18, 22: Aplicați primul strat de Sikalastic®-601 BC după care aplicat! imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium .Asigurati-va ca nu exista bule cute sau pori pe suprafața .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectat! timpii de așteptare indicate in tabelul de mat jos inainte de aplicarea armatoarelor straturi de Sikalastic®-621 TC .

Nota: Aplicarea membranelor lichide se incepe întotdeauna cu zonele de detaliu si cu zonele verticale după care se executa suprafețele orizontale.

Acoperișuri verzi si acoperișuri balastate

SiksRoof® MTC Green and Ballast

Aplicați primul strat de Sikalastic"-601 BC după care aplicați imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium ,Asigurati-va ca nu exista bule cute sau pori pe suprafața .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectați timpii de așteptare indicate in tabelul de mai jos inaînte de aplicarea următoarelor straturi de Sikalastic®-621 TC .

Nota: Aplicarea membranelor lichide se incepe întotdeauna cu zonele de detaliu sl cu zonele verticale după care se executa suprafețele orizontale

Sistem compus

ȘikaRoof® MTC Cold gpnding: amestecat! cele 2 componente ale adezivului Sikalastic'4’ Coldstik conform fisei tehnice si aplicați prin turnare serpuita pe stratul suport. Pe tabla cutata adezivul se aplica numai pe cuta superioara. Desfasurati bariera de vapori Sîkalastic® Vap peste adezivul Sikalastlc® Coldstik aplicat sl sigilat! marginile si suprapunerile folosind un șpaclu.Plăcile de termoizolatie Sikalastio® Insulation si stratul de separație Sikalastlc® Cartier se aplica in aceiași mod peste adezivul Sikalastic® Coldstik. Sistemele ȘikaRoof® MTC 12,18 or 22 se aplica direct peste stratul de separație Sikaîastic®

Nota:Aplicarea membranelor lichide se incepe întotdeauna cu zoneie de detaliu si cu zonele verticale după care se executa suprafețele orizontale

Detalii profesionale

SikaRool® MȚC Flashing asiguratl-va ca membranele bituminoase sunt bine lipite sau prinse mecanic. Aplicați primul strat de Sikalastic®-601 BC după care aplicați imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium .Asigurati-va ca nu exista bule sau cute pe suprafața .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectat! timpii de așteptare indicate in tabelul de mai jos înainte de aplicarea următoarelor straturi de Sikalastio®-621 TC .

Note despre aplicare / Limitări

Sika® Reemat Premium se va utiliza numai in combinație cu Sikalastic®-601 BC si Sîkalastic®-621 TC.

Sika® Reemat Premium trebuie aplicat pe suprafețe cu mișcări mari,pe suprafețe neregulate, rosturi sau suprapuneri de pe stratul suport

Note


Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale măsurate pot diferi din cauza unor circumstanțe dincolo de controlul nostru.

Restricții focale

Vâ rugăm sa țineți seamă că performanta produsului poate varia de la tară la tară,datorită reglementărilor specifice focale. Pentru descrierea exactă a domeniilor deaplicare, consultați Fisa Tehnică locală a produsului-

Prevederi f egale: Informațiile si, in mod particular recomandările referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sîka sunt dale cu buna credința, pe baza cunoștințelor actuale ale Sîka si a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in condițiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate .In practica, diferentele dintre materiale, straiuri suport si condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material intr-un anumit scop . Orice informații, alte recomandați scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sîka Remania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vanzare st de livrare actuale.


Sîka Remania SRL,

Sediu Central

Brașov 500450, Str, loan Clopoței nr.4;

Tel: +40268 406 212

Fax:+40 268 406 213

Birou București:

Com Chîajna 077040,

Sos. de Centura nr. 13, Jud Ilfov;

Tel:+40 21 31733 38

Fax: +40 21 31733 45SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.r0


E*MAI L guvernantacurpora tiva (ȘJprimariej, ro

Str, Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Nr. 373400/11.04.2019


Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L, pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R. în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi la “Hala Laminor”, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 773/08.04.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată Ia Cabinet Primar cu nr. 370612/09.04.2019


în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Control Ifitern,întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

T

CONSILIUL )LOCXjAkL jflkLi SJECXTTCJRlULfUI

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /


suplimentarea-ordinii do zi a ședinței ordinare din data de

Comisia destudii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ĂDRI


MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locala, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


...,de pe ordinea de zi /

........


suplimentarea <Trdtntrde~zTa ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de /do..$.4..,...^^., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....4^-......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de.

-A-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NthAEGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.VASILIU MARIANADOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN