Hotărârea nr. 236/2019

HCLS3 nr.236 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 491, Sector 3, București www.pritnarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului de închiriere sisteme cofraje încheiat cu societatea Peri România SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum șipentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr.373973/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 371379/10.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 2204/26.03.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

™ Adresa nr. 371383/10.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

“ Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12, pct. 12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

■■ Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului nr. 42/24.07.2017 de închiriere sisteme cofraje încheiat cu societatea Peri România SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 236

DIN 16.04.2019


romania2019.eu

Cor'.t, Jnwii

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului de închiriere sisteme cofraje încheiat cu societatea Peri România SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., având cu asociat majoritar Consiliul Loca! al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu acționar unic societatea Algorithm Residențial S3 SRL. Obiectivul principal al societății este realizarea lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor".

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s~a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxurile pietonale spre Hala Laminor.

Pentru parcarea subterană prevăzută și detaliată în Autorizația de construire, au fost prevăzute structuri din beton armat turnat monolit, pe șantier, cu dimensiuni specificate în planurile de cofrare.

întrucât sistemul de cofrare furnizat de către societatea Peri România S.R.L. întrunea caracteristicile mecanice, detaliile practice, îmbinarea panourilor, calitatea suprafețelor de beton rezultate, necesare efectuării în bune condiții a lucrărilor mai sus menționate, la data de 24.07.2017, a fost încheiat un contract cu societatea Peri România SRL în vederea închirierii de cofraje, accesorii și mijloace de grupaj și vânzarea de materiale consumabile.

Pentru continuarea în bune condiții a lucrărilor de reamenajare și recondiționare la Hala Laminor, societatea Algorithm Residențial S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 774/08.04.2019 înregistrată cu nr. 370678/CP/09.04.20129 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului cu societatea PERI ROMÂNIA SRL.

Pentru aceste considerente și ținând seama de raportul de specialitate nr, 371379/10.04.2019


al Serviciului Control Intern - CompartimenCGuvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de țJEGOlȚA

hotărâre pe care il supun aprobării C^^iliuîui        Sectorului 3.

\ robertsorwli


PRIMĂRIA4*^

SECTORULUI < /      BUCUREȘTISERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAil guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str, Intrarea Odobești nr. 5*7, Sector 3, 032158, București

Nr. 371379/10.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea

Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului de închiriere sisteme cofraje subsol încheiat cu S.C.

PERI ROMANIA SRL

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 794/08.04.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 370678/09.04.2019

 • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr, 2600/08.04.2019 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L,

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L, nr. 11 din 29,03.2019 prin care se aprobă continuarea contractului cu S.C. PERI ROMANIA SRL

 • - Contractul de închiriere nr. 42 din 24.07.2017 încheiat între societatea Algorithm Construcții S 3 SRL și S.C. PERI ROMANIA SRL

 • - Nota de fundamentare nr. 2204/26.03.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea prelungirii contractului între societatea Algorithm Construcții și S.C. PERI ROMANIA SRL

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății. în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală"


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Parcarea subterană prevăzută la Hala Laminor are structuri din beton armat turnat monolit, pe șantier. Cofrajele trebuie să îndeplinească condiții de rezistență la deformare pentru a putea susține greutatea betonului proaspăt, etanșeitate pentru a nu se pierde laptele de ciment din beton, suprafață netedă și care să nu adere la beton, margini protejate, să se decofreze ușor și grad cât mai mare de reutilizare. Sistemul de cofrare furnizat de S.C. Peri România S.R.L. a fost ales pentru caracteristicile mecanice, detaliile practice, îmbinarea panourilor, calitatea suprafețelor de beton rezultate.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului de închiriere sisteme cofraje subsol cu S.C. PERI ROMANIA SRL, nr. 42 din 24.07.2017, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Compartiment


AIcsorstHm

C? <*■ »          •—» -4-1 I 4CZ*


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

. MC      MC


Residentiai ss s.r.i. Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:
Sediul:


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, BucureștiReferitor:   Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având~CăobivT


acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea prelungirii contractului nr. 42/24.07.2017 cu PERI ROMÂNIA S.R.L., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la OficiulRegistrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960/iej9feehtălă legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,' Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o).* „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui v-'nda* Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentr» împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea prelungirii contractului nr. 42/24.07.2017 cu PERI ROMÂNIA Ș.R.L., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Algoritlim Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron


R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel: 0314,334.452

Fax: 0314,334.451


al gori t h m. res iden t ia 1 @grna i l .co m construcții s3,ro


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,
; ine

GHSAS 1^001:2007


Camerele C3, C4, C5, Sector 3,

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr.97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.                    '       ! J

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art: 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.                                   -    - - - -

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat s - j.t'a Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal ue activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidenjiale. ;

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.                                              •

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are nmătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoanea^d^ 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singvla '' operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 08.04.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr.           reies următoarele : ” Pentru valorificarea

Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de^est,^prelungirea ț șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, ^pjatfqnțncj^ pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul forței platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru

Algoritliin Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242 București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com 340/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax:03î4 ■' .fi

R070RNCB0087157546060002 -EUR                     algorithm.residentml^-gtn     «

constntctiîs3.rc

A^gonthm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, "“SCamerele C3, C4, C5, Sector 3.

efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea prelungirii contractului nr, 42/24.07.2017 cu PERI ROMÂNIA S.R.L., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul. Jtt.C?.. din 08.04.2019.

Cu deosebită considerație, dl, Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A'T^? Algorithm ResidentiaLS3 S.R.L.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/20Î7   RO97RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential®gmail.com

consti uct:is3.ro

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII 83 SRL

INTRARE *|r Z Q> O O

.....

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca

obiect prelungirea

contractului nr. 42/24.07.2017 cu PERI ROMÂNIA S.R.L.Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158. clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect prelungirea contractului cu PERI ROMÂNIA.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitata, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea prelungirii contractului cu PERI ROMÂNIA.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s~a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de

Algorithm Construcții S3                                                         Date Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3                                              CIF 37714360

București, Remania                                                            RC140/8651/2017

6-mail: pffice@ateorithmconstructiis3.ro                                        IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Web: www.alRorithmconsțructiis3,ro                                              Ba nea Transiiva n ia

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

A

In acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea prelungirii contractului cu PERI ROMÂNIA.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 11 din data de 29.03.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.

Aîgorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanra

E-mail: offsce@aigorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.roHOTARAREA Nr. 11 din 29.03.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului nr. 42/24.07.2017 cu PERI ROMÂNIA S.R.L.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-ma iI: office@aigorithnnconstructii53.ro


Web: www.aigorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CiF 37714360

RC140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute hi Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

■■■ 'i\c; ■

►Cfctr *ntAT^r,       GinkrfJjiâ^LțâMi^^

OHSAS 18001 ISQ14001 J SO 9001

Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

NumeCosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:

Notă de fundamentare


SISTEME COFRAJE SUBSOL

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Parcarea subterană prevăzută în Autorizați de Construire și detaliată în proiectul de rezistență sunt prevedăzute structuri din beton armat turnat monolit, pe șantier. Pentru execuția tiparelor în care se toama betonul (la pereți și planșee) cu dimensiuni specificate în planurile de cofrare.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanșa

E-mail: office@algorithmcon$tructns3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro
Cofrajele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: rezistență la deformare pentru a putea susține greutatea betonului proaspăt, etanșeitate pentru a nu se pierde laptele de ciment din beton, suprafață netedă și care să nu adere la beton, margini protejate, să se decofreze ușor și grad cât mai mare de reutilizare.

Sistemul de coffare furnizat de Peri România S.R.L. a fost ales pentru caracteristicile mecanice, detaliile practice, îmbinarea panourilor, calitatea suprafețelor de beton rezultate.

Contractul cu Peri România S.R.L. a fost încheiat în data 24.07.2017.


Aspectele prezentate ne determină sa continuăm colaborarea și sa solicităm aprobarea dumneavoastră pentru continuarea contractului nr. 42/24.07.2017 cu PERI ROMÂNIA S.R.L.

întocmit,

Ing. ACIU EDUARD

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Remania

E-maiî; office@algorithmconstructiis3.ro

Web; www.algorithrnconstructiis3.ro

Lucrare: Centru Multifuncțional - Hala Laminor


I. PERI ROMÂNIA S.R.L.


(Cod client 100800)

(inginer vânzări: 1009 - Taranu Remus)

Adresa: Calea București nr. 4,077015 Balotești, e-mail: lnfo@peri.ro Cod unic de înregistrare: J23/976/2002, C.I.F.: RO 8995885 IBAN; R066INGB0001000115478918, Banca: INC BANK Suc. Metropolis Tel: 021-351 19 75            Fax: 021-351 19 74

reprezentată de către: Director General, ing. Alexandru Ungur

Director Economic, ec, Aurelia Mladin numit în continuare FURNIZOR lî. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3S.R.L.


Adresa: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, București

Nr, Reg. Cot.: J40/8651/08.06.2017, C.I.F.: 37714360

IBAN: R038UGBI0000022031718RON, Banca: Garenfi Bank

Tei,: ..................            Fax:.....................

reprezentată de către: Administrator, Cosocariu Alexandru Dan


numit în continuare BENEFICIAR

1. Obiectul contractului
 • 1.1 Obiectul prezentului contract este închirierea de cofraje, accesorii si mijloace de grupaj si vânzarea de materiale consumabile.

 • 1.2 Beneficiarul va emite comenzi Furnizorului, iar acestea vor fi transpuse sub forma de anexe la prezentul contract cadru sl vor fi parte integranta din aceste. In anexe vor fi menționate armatoarele: specificația elementelor comandate, durate minima de închiriere, costuri de transport si alte condiții specifice fiecărei comenzi.

 • 1.3 Condițiile contractuale de închiriere anexate:

 • - Anexa nr. 1 - Specificația elementelor care se închiriază

 • - Anexa nr. 2 * instrucțiuni privind returul elementelor închiriate

 • - Anexa nr. 3 - Norme de aplicare a Legii Protecției Muncii nr.319/2006 fac parte integrantă din contract.

 • 1.4 Cofrajeîe care tec obiectul prezentului contract vor fi utilizate la adresa (șantierul) - Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3 București.

Acestea nu pot fi folosite de către beneficiar pentru alte lucrări care se desfășoare pe aite șantiere, sau de către alte firme chiar dacă este aceeași lucrare (cu excepția subantreprenorului BENEFICIARULUI).

2. Durata închirierii
 • 2.1 Contractul cadru este valabil pana te 23.07.2018. Perioada minima de închiriere pentru fiecare comanda in parte va fi menționata In fiecare anexa. Perioada contractuala se poate prelungi prin acte adiționale.

 • 2.2 Denunțarea unilaterala a contractului, înainte de termen, se Mnteaza cu 3 zile înainte. In cazul Beneficiarului denunțarea unilaterala este posibila doar cu condiția achitării chiriei aferente perioadei minime de închiriere, in cazul in care chiria pentru perioada minima a fost achitate In avans, Beneficiarul nu va avea pretenții cu privire la restituirea acesteia.

 • 2.3 Perioada de închiriere începe din ziua în care sunt ridicate bunurile de către BENEFICIAR de ia depozitul FURNIZORULUI ([...] București, (...) Sibiu) șl încetează în ziua următoare predării tor la depozitul FURNIZORULUI. Documentele da bază care atestă durata de închiriere sunt avizele de însoțire a bunurilor și procesele verbale de recepție (P.V.R.) a cofițelor. Avizele de expediție pot fi semnate fie de către delegatul Beneficiarului, fie de transportator. In oricare dintre cazuri, Beneficiarul declară șî recunoaște opozabilitatea semnăturii față de Furnizor privind predarea bunurilor, P,V.R.-ul întocmit in lipsa delegatului este opozabil Beneficiarului.

 • 2.4 Bunurile pot fi ridicate doar după remiterea filei CEC garanție, reprezentând contravaloare a 50% din valoarea fiecărei comenzi sî achitarea in avans a chiriei aferenta primei comenzi conform ari 4.4.

3. Condiții de preluare și predare
 • 3.1  După îndeplinirea condițiilor de la ari. 10. Fumtaorul și Beneficiarul convin asupra graficului de livrări. Bunurile vor fi puse la dispoziția Beneficiarului In termen de 5 zile de la confirmarea comenzii de către Furnizor.

 • 3.2 Costurile de transport, descărcare/înctare pe șantier precum șl retumarea bunurilor în depozitul Furnizorului cad în sarcina Beneficiarului.

 • 3.3 Furnizorul, ia cererea Beneficiarului, poate organiza serviciul de transport la locația indicată de acesta, contra cost. Costul estimativ al transportului este prevăzut la ari. 10.4 și 10.5.

 • 3.4 Atât ta livrare cât și la retur, mijloacele de transport trebuie să respecte condițiile prevăzute in Anexa nr. 2. Încărcarea/ descărcarea bunurilor in depozitul Furnizorului se face doar de către personalul Furnizorului,

Beneficiarul va verifice bunurile livrate din punct de vedere cantitativ și calitativ in termen de 3 (trei) zile de la primirea pe șantier.

In cazul în care se constată diferente cantitative și calitative, Beneficiarul are obligația de a anunța in scris Furnizorul După această perioadă, Beneficiarul este decăzut din drepturi, iar reclamatiile nu vor fi luate in considerare de către Furnizor,

 • 3.5 Beneficiarul este obligat să predea materialul curățat, demontat, ambalat pe sortimente și legat conform Anexa 2,

 • 3.6 Operațiunile menționate la pct 3.5 se efectuează (te către Beneficiar înainte de a fi retumate Furnizorului.

 • 3.7 Predarea bunurilor se va tace cu respectarea prevederilor ari 3.5 și doar In baza unei programări, în caz contrar Beneficiarul va fi primit pentru descărcare în limita capacități! și a programului «te lucru al Furnizorului din ziua respectivă sau în ziua/ zilele următoare.

Program livrare/retur:

Luni - Joi 7:30 -15:30, Vineri 7:30 -12:00.

Recepția cantitativă se va efectua la date sosirii bunurilor în depozit, Iar recepția calitativă la o dată ulterioară. Procesul verbal de recepție calitativă întocmit în fipsa unul delegat este opozabil Beneficiarului. La cererea expresă a Beneficiarului, recepția calitativă se poarte efectua în prezența delegatului său; date recepției se va comunica în scris Beneficiarului.

 • 3.8 Bunurile pierdute sau deteriorate în perioada de închiriere de către Beneficiar vor fi facturate acestuia ia valoarea prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul contract

4.     Condiții de plată
 • 4.1 Facturile de chirie emise în cadrul prezentului contract se întocmesc în LEI, la intervale succesive de 30 de zile față de ziua primei livrări, utilizându-se cursul de schimb valutar LEI/EUR comunicat de BNR și valabil in z'ua emiterii facturii, exceptând plățile in avans, unde se va folosi cursul valabil in ziua plății. La valoarea chiriei se va adăuga TVA conform legii. Factura de chirie se emite lunar.

 • 4.2 Facturile de vânzare materiale consumabile emise in cadrul prezentului contract se întocmesc în LEI, la livrarea mărfii, utilizându-se cursul de schimb valutar LEI/EUR comunicat de BNR și valabil In ziua livrării/plății (pentru plățile In avans). Chiria pentru primele 30 de zite se va achita conform prevederilor art. 10.1, iar chiria pentru restul perioadei de Închiriere se achită conform art. 4,4.

Plățile se fac în contul PERI ROMÂNIA S.R.L., IBAN: R066INGB0001000115478918, Banca: ING BANK București.

 • 4.3 în cazul în care perioada de închiriere depășește un număr întreg de luni, chiria sau diferența de chirie se calculează pe zile, prețul pe zi fiind 1/30 din chiria lunară.

 • 4.4 Facturile de chirie se achită de către beneficiar în termen de 10 zile de (a date emiterii for, cu excepția primelor 2 luni de chirie aferente primei comenzi care se achita in avans cu OP, fer facturile de vânzare (consumabile, alte materiale, etc.) se achită la ridicarea mărfii,

5.    Răspunderea contractuală
 • 5.1  în cazul neplății la termen a facturilor, Beneficiarul va fi obligat te plata unei penalități de 0,15% pe zi de întârziere din valoarea facturii. Această sumă alcătuiește o clauză penală, la care se adaugă daune-lnterese reprezentând echivalentul prejudiciului suferit de Furnizor ca urmare a neexecutării de către Beneficiar a obligațiilor contractuale, Cuantumul penalităților și al daunelor-interese cumulate pot depăși cuantumul sumelor facturate și neachltete de către Beneficiar. Neonorarea de către Beneficiar a plăților și a celorlalte obligații rezultate din prezentul contract dă dreptei Furnizorului să se adreseze justiției fără nicio procedura prealabilă.

 • 5.2  Pentru («respectarea termenului indicat la 3.1, Furnizorul va fi obligata la plate unei penalitate de 0,15% pe zt Intaziere calculate la valoarea chiriei pe zî aferenta bunurilor nelivrate.

 • 5.3 Neplata îh termen de 45 zile de fa scadența a facturilor îndreptățește Furnizorul să recupereze oofrajele, indiferent de consecințele ce intervin asupra Beneficiarului, cu suportarea de către acesta a plății penalităților ce decurg (fin prezentul contract și a tuturor costurilor rezultate din această operațiune.

 • 5.4 Eventualele obtecțiuni la sumele facturate vor fi semnalate de către Beneficiar în termen de maxim 5 zile de la data primirii facturii,

 • 5.5 în cazul preluării /bunurilor in condeie art. 5.3, procesul verbal încheiat de către fomizor, constituie baza de calcul pentru aplicarea prevederilor art. 3.6.

 • 5.6 Neplata in termen de 45 zile de la scadența a debitului aferent închiderii contractului (după date ultimului proces verbal de retur) îndreptățește Furnizorul să introducă în circuitul bancar garanția emisă sub forma șl cu valoarea specificată te pct. 2.4 în vederea stingerii tuturor obligațiilor Beneficiarului, cu o notificare de 7 zile In prealabil.

 • 5.7 Montarea cofrajelor în șantier va fi asigurată de către BENEFICIAR cu personal calificat, specializat în montarea și demontarea echipamentelor, respectând legislația română din domeniu.

 • 5.8 Beneficarul este obligat să utilizeze cu grijă materialul închiriat ți să ia toate măsurile necesare ca valoarea și eficiența materialului să nu fie reduse,

6.    Rezilierea contractului
 • 6.1. Furnizorul poate rezilia unilateral prezentei contract înainte (te termen, cu daune interese, printr-o notificare adresată Beneficiarului, in următoarele situați:

 • - dacă Beneficiarul nu execută obligația de plată a oricăror sume in termenele menționate in prezentul contract

 • * dacă asupra Beneficiarului se inițiază o procedură de deschidere a insolvenței din partea oricărui creditor sau dacă el însuși își inițiază această procedură;

 • • dacă Beneficiarul este raportat in CIP cu incidente de plate sau dacă asupra acesteia sunt inițiate diverse acțiuni (executări silite, ordonanțe de plată, somații de plată, popriri, etc.) care II pot diminua activele sau care fi pot periclita situația financiară,

 • 6.2. In căzui rezilierii contractului conform ari. 6.1, Furnizorul este îndreptățit

 • - să-$i recupereze și să intre in posesia bunurilor In baza dreptului său de proprietate. Toate cheltuielile legate de recuperarea bunurilor, constând in: manipulare, încărcare, transport, (morarii, taxe judecătorești, etc., fără a se limita la acestea, vor fi suportate de către Beneficiar.

 • - să solicite daune cauzate ca urmare a rezilierii contractului înainte (te termenu! agreat indiferent de motivul care a cauzat rezilierea.

In cazul preluării bunurilor in condițiile ari. 6.2., Beneficiarul recunoaște dreptul de proprietate al Furnizorului asupra bunurilor, nu se opune ridicării acestora șl facilitează accesul Furnizorului In șantierul in care acestea sunt utilizate sau depozitate.

7.     Declarații

7.1. Părțile declară și se garantează reciproc că ia data semnării prezentului contract:

 • a)    sunt societăți înființate fii mod valabil și care funcționează fii mod legal fii conformitate cu legile țărilor lor de origine și că dețin puterea, eutoritatea și drepturile legate depline pentru a-și conduce afacerile astfel cum sunt conduse și pentru a încheia prezentul contract și a-și îndeplini obligațiile asumate prin aceste;

 • b)    dețin întreaga autoritate necesara, au obținut toate aprobările necesare din partea tuturor autorităților de reglementare și au întreprins toate acțunile necesare sau solicitate de legi și regulamente care sâ le permită să ducă te îndeplinire în mod corespunzător prezentul contract și/sau să-și respecte toate obligațiile asumate prin acest contract;

 • c)    patrimoniile fix nu se bucura de imunitate fit privința compensării, urmăririi sau executării sfiite;

 • d)   încheierea sau executarea prezentului contract nu încalcă nici o prevedere cuprinsa în (i) documentele constitutive ale pârtilor, (ii) orice contract sau document la care acestea sunt parte sau prin care părțile sau oricare dintre bunurile lor sunt grevate sau afectate, sau (iii) orice lege, ordin, somație, ordonanță, decret, regulă sau decizie a oricărui tribuna!, a oricărei agenții administrative sau a oricărei alte autorități, aplicabile părților;

a) prezentul contract reprezintă o obligație legală, valabilă șl opozabilă părților, aplicabilă acestora în conformitate cu termenii săi;

Părțile contractante își garantează reciproc că declarațiile și garanțiile de mai sus sunt adevărate șt corecte în toate privințele la date semnării acestui contract și că niciuna dintre aceste declarații și garanții nu omite vreun fapt a cărui omisiune ar fi de natură să inducă în eroare pe ceilalți contractanț.

Părțile contractante admit că au făcut deda rațiile și garanțiile de mai sus în scopul de a determina cealaltă parte sa încheie acest contract și că această parte intră în relația contractuală pe baza acestor declarații șl garanții;

Părțile contractante își garantează reciproc că informațiile furnizate sau care vor fi furnizate fii legătură cu prezentul contract sunt corecte și că aceste informații nu au fost false sau eronate atunci când au fost făcute sau confirmate.

Fiecare parte contractantă se obligă să despăgubească celelalte părți contractante pentru toate prejudiciile rezultate din acțiuni întreprinse pe baza declarațiilor și garanțiilor de mai sus sau pe baza informațiilor eronate, incomplete sau furnizate cu întârziere, precum și pentru orice alte cheltuieli sau prejudicii.

6. Notificările Intre părți
 • 8.1 în accepțiunea părților contractante, orice corespondență se va purta in scris, prin e-mail, fax, scrisoare recomandată cu confirmare de primire te următoarele adrese:

Pentru Furnizor: Sediu Batotesfi Calea București nr. 4,077015 Balotești, e-maii: info@peri.ro

Pentru Beneficiar:

 • - adresa: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, București

-telefon: 0723-313.932

 • - e-maîl: alexandru_cosocariu@yahoo.com

 • - persoana de contact: Cosocariu Alexandru Dan

 • 8.2 Orice modificare a adresei de corespondență sau a oricărui element care asigură comunicarea dintre parii, va fi notificat In scris, in termen de 3 zile de la data modificării.

 • 8.3 în cazul în care, în timpul derulării contractului de închiriere Beneficiarul schimbă banca/ contul, acesta se obligă să înlocuiască instrumentele de plată emise de banca cu care nu mal colaborează și predate Furnizorului cu titlu de garantie și/sau alte plăți contractuale, cu alte instrumente de plată valabile.

9. Condiții finale:

 • 9.1 Omisiunea oricăreia dinte părți de a insista asupra Îndeplinirii cu strictețe a oricărei prevederi a prezentului contract nu va fi Interpretată ca reprezentând o renunțare ia dreptul de a pretinde o astfel de îndeplinire sau o renunțare la dreptul de a pretinde oricare altă îndeplinire, fie ea de natură similară sau de altă natură.

 • 9.2 Părțile sunt puse in întârziere pentru toate obligațiile asumate In contract sl nerespectate ca atare.

 • 9.3 Eventualele neînțelegeri rezultate din derularea prezentului contract vor fi rezolvate» pe cate amiabilă, în caz contrar, litigiile ivite urmând a fi soluționate de Instanța care se află In circumscripția sediului Furnizorului.

 • 9.4 Având in vedere prevederile legale cu privire la clauzele abuzive, părțile declară că toate clauzele prezentului contract au făcut obiectul negocierii directe, fiind înțelese ca atare $1 acceptate de părți, semnarea prezentului contract fiind rezultatul de voința al părților si al acestei negocieri.

 • 9.5 Orice modificare a prezentului contract este admisă numai în formă scrisă șl semnată de reprezentanții legali al părților contractante.

 • 9.6 Orice Înțelegere care nu este cuprinsă in prezentul contract sau in acte adrțioanale la prezentul contract este nulă si nu produce niciun efect.

 • 9.7 Notificarea apariției unui caz de torta majoră, asa cum este definit de lege, de partea care o invocă, se face in termen de 48 de ore de la apariția cazului de forță majoră și se confirmă prirrtr-un certificat emis de către Camera de Comerț si Industrie în termen de 5 zile. Apariția unui caz de forță majoră exonerează de răspundere partea care o Invocă.

 • 9.8 Datele, informațiile și documentele obțjnute de Beneficiar ca efect al executării contractului sunt strict confidențiale.

 • 9.9 în sensul prevederilor art. 9.8., sunt confidențiale: liste de preturi, preturile speciale, discountui acordat, facilitățile acordate.

 • 9.10 încălcarea clauzei de confidențialitate atrage rezilierea contractului și răspunderea pentru daune te limita prejudiciului cauzat, in condițiile legistefier în vigoare.

Prezentul contract s-a întocmit în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă.

FURNIZOR

PERI ROMÂNIA S.R.L.


Director General Ungur AlexandraBENEFICIAR

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

Administrator Cosocariu Alexandru Dan


Anexe:

» Anexa 1 - Specificația elementelor închiriate

• Anexa 2 * instrucțiuni privind returul elementelor închiriate

» Anexa 3 - Normele de aplicare a Legii protecției muncii nr. 319/2006Nr. 371383/10.04.2019


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului de închiriere sisteme cofraje subsol încheiat cu S.C. PERI ROMANIA SRL, nr. 42 din 24.07.2017. în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control I


Marta CenăreCompartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

.. de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, proșnoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul <3 JT de pe ordinea de zi / suplimentareaordinii de ~zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NEHVFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia d^.2tUdii> prognoze economico “ sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / N'EFtWORABTL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ^ADÎUANA MEMBRI:     Q/^

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul


... de pe ordinea de zi /

___________


suplimentarea ordinii-cterzt a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința^ din data de ........a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .... Jj de pe ordinea de zi! suplimentarea ordinii-de -zi-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NTLArTOST întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN