Hotărârea nr. 235/2019

HCLS3 nr.235 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unor contracte de achiziții de materiale, execuție și asamblare a structurilor de rezistență

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum șipentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 37345O/CP/11.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.371372/10.04.2019 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă;

™ Nota de fundamentare nr. 2136/26.03.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • - Adresa nr. 371382/10.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.191 din Legea societăților nr 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

™ HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art. 12, pct. 12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

~~ Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, pentru a încheia contracte de achiziții de materiale, execuție si asamblare a structurilor de rezistentă la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț de maxim 1,95 euro/kg, necesare la obiectivul “Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDRJE DE ȘEDINȚĂ VĂDUVANR. 235

DIN 16.04.2019

CABINET PRIMAR

www.primarîej.ro


TELEFON («aș aîiȚ 318 03 23 - i:8 FAX (004 osi)      04 E-MAtt

Cate4                                   8ucu rest s

| SECTOR 3

| CABINET PRIMAR

i

* - —.Tininnr' m j,              *T *'* ’1 *"M                 1


romania2019.eu

.Tesoo r-'                           toropim

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unor contracte de achiziții de materiale, execuție și asamblare a structurilor de rezistență

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., având cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Prin Hotărârea nr. 223/ 30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu acționar unic societatea Algorithm Residential S3 SRL, obiectivul principal al acesteia fiind realizarea lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor".

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei DudeștLPantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri

pietonale spre Hala monument.

Având în vedere că obiectivul "Hala Laminor" se află într-o stare de degradare avansată, fiind încadrat în clasa I de risc seismic, parte din elementele sale necesitând înlocuire sau consolidare, principala zonă afectată a construcției fiind găsită prăbușită, astfel, fiind necesară refacerea structuriii de rezistență, în mod similar cu restul structurii, societatea Algorithm Residential S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 772/08.04.2019 înregistrată cu nr.370644/CP/09.04.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale, execuție și asamblare la sol a structurilor de rezistență, în zona prăbușită, cu un preț maxim

de 1,95 euro/kg, la obiectivul Hala Laminor.

Pentru aceste considerente și ținând seama de raportul de specialitate nr.

371372/10.04.2019 al Serviciului Conlrol'lnte                  Guvernanță Corporativă, am

inițiat prezentul proiect de hotărâre^eT^ȘjPșuQun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

/ V-

f J L PRWI rObert softih

X. U

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 371372/10.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unor contracte

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL solicită prin adresa nr.772/08.04.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 370644/09.04.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale, execuție și asamblare la sol a structurilor de rezistență în zona prăbușită la obiectivul Hala Laminor, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg. Prețul maxim a fost stabilit în urma cercetării de piață prin intermediul solicitării de oferte de la societățile de profil.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor,, care a fost încadrat în clasa de risc seismic I și se afla într-o stare de degradare avansată. Din cauza avariilor și degradărilor constatate atât în faza de expertizare cât și în timpul execuției, parte din elementele metalice au trebuit înlocuite sau consolidate. Principala zonă afectată a construcției, cca 3600 mp, situată între axele E-G/4-7, a fost găsită prăbușită. Conform notei de fundamentare nr.2136/26.03.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, s-au evacuat resturile colapsului structurii metalice și a acoperișului, propunându-se refacerea structurii de rezistență în mod similar cu restul structurii, după ce în etapa anterioară s-a intervenit de urgență cu soluții de sprijinire și consolidare pentru evitarea prăbușirii în continuare.

Tipul constructiv al structurii metalice este format dinprofîle cu tăieri și găuriri specifice pentru a arăta identic cu structura originală, precum și carcase de buloane pentru ancorarea stâlpilor metalici în fundații.

Pentru operațiunile prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat prin hotărârea nr. 10/29.03.2019 încheierea contractelor pentru refacerea zonei. Astfel, societatea va contracta mai mulți furnizori, pe de o

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

parte datorită complexității lucrărilor, iar pe de altă parte pentru a respecta termenele de execuție.

Conform Actului Constitutiv al societășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., punctul 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în conformitate cu prevederile art.12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale, execuție și asamblare la sol a structurilor de rezistență, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg, în zona prăbușită la obiectivul Hala Laminor.

Șef Serviciu Control Intern,

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Beienarli Raluca


MC; MC w w

Nf,                         Nr. £«rti*ICM

ISO i4M1:20(M4 OHSA3 13001:2007


Către:


Sediul:


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


c^r.Ton


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


CABINET PRIMAR

Data®<WCalea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S..L i.. m vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la'Oficiul ’ Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată' legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea ' ‘   ':i

Administrare Active Sector 3 S.R.L, respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al âcestur. Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) ”hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100,000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție săă pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o): „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății-\ înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea undi mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. penti^ji împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm (Construcții S3 S.R.L, în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și execuție și ' Lire Ia sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 ..

cu respectarea prevederilor legale în vigoare.                                     : ■

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , u. i.i

Aîgoritinn Residential S3 SRL      C.UT: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tei: uM-t '

Calea Vitan nr. 242                 Reg. Corn J40/5481/2017   RO97RNC0OO87157546060001-Ron                                   Fax; 0/ .

București Sector 3 031295                                    R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithm .residential       cum

constructiis3.ro

MC •

«r certJfioirt Ml JSO 44OQ1;2O<M


MC

w

N# tertsteit • Ti'i'â-

OHSAS 1SIK31:2007


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

*^4.'

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea ni. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.                                  —

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale'.14 ; -

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sector ..di-i și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătparea ■ atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de. > 100,000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau ‘ operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

L J

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 272 reies următoarele: ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile, de platforme, destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă ■ pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei ■ platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru          1

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantelîomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314,334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

construcții s3.ro         ' :


' MC ■■   ■' V:L

Nr e»rBfiesl; 240$ tfr.cttfltâcM •>'

130 14001’2034 OHSAS 10301:2007


Camerele C3, C4, C5, Sector 3,

efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea pil,» «J adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență Ia zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții, S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 272 din 08.04.2019.           'Cu deosebită considerație, dl. PanaitJgadtfAlin în calitate^krPreședințe C.A.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA ~ Sucursala Panteliomn            Tei: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNCB008715754606000i -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                        aigorithm.resid -ritiftitSgin?'1 cr^

constructiis3.ro

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SC ALGORITHM CLAS; RJCTI! S3 SRL

WA £5^3»,

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Zlua.^X?.... .mi niCArZ... Anul

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: ,,hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Algorithm Construcții S3

Strada Cafea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: cffice@afeorithmconstructiis3.ro

Web: www.afeorithmconstructjis3.ro
Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

A

In acest sens, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru încheierea contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 10 din data de 29.03.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții 83 și nota de fundamentare.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Românie

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.afeorithmconstriictiis3,ro
Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:


Nume

Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:Data:


Notă de fundamentare


SC ALGORSTHM QONSÎRlIpTII S3 SRL J» Nr          f r

JLS4S


REFACERE ZONA PRĂBUȘITĂ

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August, După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vîtan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-maii: office^ a Igorithmcoristructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructils3.ro
reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Structura de rezistență a construcției este formată din grinzi, stâlpi și contravântuiri metalice, cu diverse forme și dimensiuni: UNP, INP, IPE, L, O, □, table și piatbande. Din cauza avariilor și degradărilor constatate atât în faza de expertizare cât și în timpul execuției, parte din elementele metalice au trebuit înlocuite sau consolidate. Principala zonă afectată a construcției, cca 3600 mp, situată între axele E-G/4-7, a fost găsită prăbușită. Conform expertizelor și proiectului, s-au evacuat resturile colapsului structurii metalice și a acoperișului, propunîndu~se refacerea structurii de rezistență în mod similar cu restul structurii, după ce în etapa anterioară s-a intervenit de urgență cu soluții de sprijinire și consolidare pentru evitarea prăbușirii în continuare.

Tipul constructiv al structurii metalice este format din profile cu tăieri și găuriri specifice pentru a arăta identic cu structura originală, precum și carcase de buloane pentru ancorarea stâlpilor metalici în fundații.

Aspectele prezentate ne determină să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru încheierea contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg.


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office@aiRonthmconstructjts3.ro

Web: www.alRorithrnconstructiis3.roALGORITHM CONSTRUCȚII S3
HOTARAREA Nr. 10 din 29.03.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile ari. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate ~ COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor pentru încheierea contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL


OFERTA NR 26

Miller Technologies

nr 134/29.03.2'109

CĂTRE ALGORITM CONSTRUCȚII S3

Domnului PREȘEDINTE Alexandru COSOCARIU

Referitor proiect " HALA LAMINOR " Punere in siguranța

Având in vedere solicitarea firmei MAIRON GALAȚI SA, pentru a realiza pentru dvs uzinarea proiectului de mai sus , precum si discuțiile purtate cu ocazia vizitei la șantierul dvs ,va transmitem ca putem sa executam ansamblele de construcții metalice solicitate in condițiile cerute de către dvs, la prețul de 1.75 euro/kg piese finite, preț la care se adauga TVA.

In acest preț sunt incluse toate materialele cu excepția organelor de asamblare si a vopselelor pe care trebuie sa puneți la dispoziție dvs.

Ansamblele vor fi livrate la șantierul dvs premontate, atat cat sa permită transportul urmând ca montajul final si recepția sa se faca la șantier. Firma noastra isi desfasoara activitatea in incinta FAUR SA si acest lucru va permite si livrarea unor tronsoane agabaritice.

Valoarea contractului calculata conform prețului aratat mai sus , se va stabili după definitivarea si clarificarea unor aspecte din proiect cum sunt: comiere cu laturi egale /inegale, contravantuiri orizontale, etc.

Termenul de execuție este de 60 de zile de la clarificarea celor de mai sus si aprovizionarea de către MAIRON GALAȚI SA , a materialelor. Va solicitam ca in situația atribuirii acestui contract, sa ne asigurați permanent colaborarea cu proiectantul pentru a găsi cele mai optime soluții de reducere a pierderilor de materiale.

Livrarea ansamblelor executate se va face eșalonat (carcase buloane f stâlpi,grinzi longitudinale t ferme transversale, contravantuiri), in acord cu activitatea șantierului dvs , asa incat ca se poata efectuat si montajul in paralel cu uzinarea.

Ca modalitate de plata va propunem , achitarea unui avans pentru materiale, avans ce se va stabili de comun acord , urmând ca la fiecare livrare semnificativa recepționată sa se faca plăti parțiale pe tronsoanele livrate, asa incat sa se permită finalizarea lucrării in condiții normale .

Daca oferta noastra prezintă interes pentru dvs , va rugam sa ne contactați si sa stabilim concret elementele de colaborare propuse .

Cu respect

Marian MORARU<; miller.tech.ro@gmail.com

Madus Comanescu

From:

Sigma Design Proiect <office@sigmadesign.ro>

Senti

Monday, April 1, 2019 3:05 PM

To:

marius.comanescu@acs3.ro; alexandru.cosocariu@acs3.ro; eduard.aciu@acs3.ro

Subject:

Oferta Refacere structura intre axele E-G / 4-7 - revizie 1

Attachments:

Oferta Algorithm Construcții S3 - AL02_01.04.2019-revizie 1.pdf

Duna ziua,

Va rugam sa primiți in atașament oferta de preț revizuita conform ultimelor clarificări si anume posibilitatea jotarii profîîelor.

Cu st 1 mu,

Al emanări. Buboi

0721742285

...26/03/2019 12:03, Sigma Design Proiect wrote:

Buna ziua,

Va rugam sa primiți in atașament oferta de preț pentru execuția structurii metalice intre axele E-G/4-7.

o x o x ■ j. mj. s b u î

O'72 1 74   85

On 18/03/2019 16:42, ;~nn rius.corr?aneseu(7)acs3. r o w ro te:

Cerere oferta

Cu mulțumiri,

Marius Comanescu

Departament Aprovizionare

AbGcmrrHm            b.i

Strada Jean Alexandru Steriadi 17 Sector 3 București, Romania

Telefon:    0722 384 001

E-maîl: marius.comanoscu6Aacs3.ro

Web: www.ab;oriti:mcoi"i5trucuis3. ro

Prezentul mesaj este confidențial si aparține Algorithm Construcții S3. El se adreseaza numai persoanei menționate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-l primească. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunoștința ca dezvăluirea, copierea, distribuirea, sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise si atmg răspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anunțați imediat, ca răspuns la

Download link

1 file

Refacere zona E-G 4-7 19,03.15.rar

To make sure our emails arrive, please add                          to

ACT

Către

In a ten (ia

Subiect


: Algorithin Cangtruchî S3

:DL Alcvandru Casacarhi. DL Ediranl Achi : Refacere structura intre axele IX.’ / 4-7

Număr oferta : AL02/(H.(M«20î9'-REVX

Stima ti Dam mi

Va rog sa primiți mai jos olerc: mm.1.1 rccizaiur. cordonn <1 i>ca:;âiI<• ■■ puri-'iD ai precizări lor din purica nrtnecmn.ukn ta ac ucccpur premie mim- a ea ; ; cap ia •cdcrca miimi/am con-mmului de materiaL pentru hamuri de coimU'uc1.i laiihci.; dispo/'Hi '. ele s.mdcr m. PCPXX 3(108,20lX, refacere ainictma. i..m .mk k-( i 4-T Întocmită de mure PROFESIONAL. <’OASIRl (T PR( )II :C'i ARl S.R.l ... VĂR/AV Șl ARIIHECDI S.R.L. conform proiectuPui dc execuție nr. PCP-355 ! 7 Li ni x el DDE primi; d.c la dvs. mXd:

Telu udogic fabric.:.lic;

De hi i mm p I a \ m a o x i g az : 31 h lui m r m a i c

DJularc mccamcm Emcprutdc. pum.lt lip’ 17 Curifat c'..-

Seem’rn \:\eî de amepum. el midii ui coMtmm ccrmm p?mia ;t.

P;\)c c<D a admc : j 2 5 sudam cu suna: in muditr de g...iz .;eti \.

(irud pregătire -mpra/am - cbiam-cam'SA Im

Vopsitori cmilbn-h cerimtdmr de pmicc-;. cm Xierni de mpfml pus Rr dispoziție de c-.uru c’kmu

Controlul militatii:

i \ ccutie si tuctum mc la 1cu cun torm 17 A 13944 13 E

I Lmuinenteîe de calitate ak" materialelor de Paza ci coimuniab-Pe

Repete dePha’e conform SR EX ISC.) 9(H3.

Preț unitar: 1.80 El R.-kg fa-ra TVA. ii k> * hmm in ..uilim m ; mr mc Lac la son fam ridicare cu macaraua b. poziția. im. I ’

( Vmi'LHc ci'iîfiîrm. p..oicct? MS/ln/kg

Icrm.cn de lixrmc mmcn.d in. mm.im: HJ upunuu de L.- ,-cmimm/ uommcmm' asî Ic!:

i •"ipmm . m prcmidf'e dm-ermmk ilm. m.' dm-m V. ...3.4 de lubricavie. in pragramtd felia Structurez

 • -  3 sapiammm precurm mi L.dmmuici si upsm\ i/'onmei cu mmmuJc

 • -  o sapiamnm f •Ericmic

EJcmciitdc sc tor Hm a ctapi/M incepandcu a X sapraimmm

k^ESIGM

se;

■■ ?T.:U

C«CT X.
I c r m c i î d c muma.] la s.o i o î punt mn ide

;->rim; i iih rare i.ri mo r i e r.


(‘midilii de ohmUre:

jn ca/ulii> eaiv unele ;.;> <. ri de profîk nml aIicc ..m ici ; ma de ac;. i/di ? mei .i u ■ e <L 2 hmi. executantul \a n.msniîte beneficiarului lista cu uce-ica >i cu rmmj.mrc : a. in L ku ii re a iiecăruiu. pentru a fi agreată de proiect arm

Sistemul de protecție aniicortizivu eaie asigurat de bcncdk'iar și c>tc ambalai iu bidoane .201. care >c or Iî\ m la. solicitarea cxccniatHidui cta mim 5 zile inaime. in mintie r I Lda. Laminor sau direct. în. zona de producție a executam ului.

Olanele de asamblare mm muguram de beneficiar.

Acea s m mc rt a d ■; p ml e •; t c t * <■' mn t d.e bii gc; e a re e poet c re o i < m , m.   c c v ■. m

agrea exacr tipurile. d:e. pmrn'c cc se pn lâtei in measu hmimre..

Preiuriic de mai u- iu mclml reținerea uc email d n mici am. k ca/ul ir u    m

doicile o astfel de mirat: de va r-m. m ne gX'dfăf pnmmaud m p/mmm p.;m.

rcck cu La ca o feri ci.

t o mima.

DipL Ing. Alexandru Baboi


marius.comanescu@acs3.ro

From:

Maria Stan <maria.stan@mairon,ro>

Sent:

Friday, 22 March 2019 16:08

To:

marius.comanescu@acs3.ro

Subject:

FW: Oferta piese ALGORITHM CONSTRUCȚII - 22,03.2019

Buna ziua,

Va transmitem oferta comerciala privind cererea Dv pentru proiectul 355/17

- oferta alternativa corniere

Menționam ca oferta noastra presupune doar profile laminate.

Pentru realizarea serviciilor de confecție metalica recomandam societatea client Miller Tehnologies SRL- persoana contact-Dl Marian Moraru- 0726.556.190- locația firmei se afla in incinta Faur.

A stfel, noi va putem oferi:

ornier S235/275 JR- 50X50X5; 60X60X6; 70X70X7; 80X80X8; 90X90X9;100X100X10

Preț- 2.71 lei+tva/kg

Cornîer S235/275 JR - 120X120X12

Preț- 2.76 !eî+tva/kg

UNP S235/275 JR-120; 140;180; 200

Preț- 2.71 iei+tva/kg

INP S235/275 JR

Preț- 2.76 lei+tva/kg

Plata- OP avans

Transport inclus in incinta RepublicaSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

romania2019.eu

Președinția României ia Consiliul Uniunii Europene


Nr.înreg. 371382/10.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea unor contracte, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 772/08.04.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 370644/09.04.2019

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Gepăreanu

întocmit,

Compartiment Guvepnanță Corporativă  Bejenaru Raluca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.....


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......CZ.z.t.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordtntrdu^î a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLLAEQST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...................de pe ordinea de zi /

suplunentarea^cfrdinii de zi a ședinței ordinare din data de................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi / suphmcntarca~ordimi-de

ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLkATQST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: