Hotărârea nr. 234/2019

HCLS3 nr.234 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL în vederea semnării unui contract de achiziție borduri și pavele din beton

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 371542/CP/l0.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

~ Raportul de specialitate nr. 369463/09.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 369472/09.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

 • - Art. 12.1 litera m) și o) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 287/03.07.2018 privind aprobarea atribuirii directe către societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect 'Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS 3 ~ Administrare Străzi S3 SRL în vederea semnării unui contract de achiziție borduri și pavele din beton, în valoare de 793.726,00 lei, fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, necesar pentru realizarea contractului atribuit prin HCLS3 nr. 287/03.07.2018.

Art.2. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
CONT      ^EAZĂ

Ir

MAE       ÎĂIȚĂ

NR. 234

DIN 16.04.2019CABÎNLÎ FWMAR


...........t


rpmanig2019.eu


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L în vederea semnării unui contract de achiziție borduri și pavele din beton

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății A53 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

Prin adresa nr. 114/05.04.2019 înregistrată cu nr. 366172/CP/05.04.2019, societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L solicită aprobarea încheierii unui contract de achiziție borduri din beton C30/37 10xl5x50cm, borduri din beton C30/37 20x25x50cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime, în valoare de 793.726,00 lei fără TVA, în vederea îndeplinirii scopului pentru care Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 287/03.07.2018 atribuirea directă către această societate a contractului de lucrări " Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu - Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu - Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienîlor -Str.Liviu Rebreanu -str.lon Agârbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918 - Bd. Theodor Palîady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotundă - Aleea Rotundă - Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd.Nicolae Grigorescu ~ Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - Str.Vasile Goldiș - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Str. Vasile Goldiș - Bd. 1 Dec.1918 - Bd. Basarabia - Str. Lucrețiu Pătrășcanu - Str.Lucrețiu Pătrășcanu - Bd. Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu - Str.Constantin Brâncuși - Bd. Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Str. Baba Novac - Str. Constantin Brâncuși - Bd. Nicolae Grigorescu.”

Această achiziție este necesară pentru desfășurarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de efectuat.

Având în vedere că fără achiziția acestor pavele și borduri societatea nu își poate respecta obligațiile contractuale asumate, precum și faptul că asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro, inclusiv TVA, hotărăște Adunarea Generală a Asociaților, prin Consiliul Local al Sectorului 3 și ținând seama de raportul de specialitate nr. 369463/09.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporaEiva@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3.032158, București

Nr.369463 /09.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L în vederea semnării unui contract de achiziție borduri și pavele din beton

Având în vedere:

-Adresa nr. 114/05.04.2019 a societății AS 3 - ADMINISTRARE STRĂZI S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 366172/05.04.2018 în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 12.1 lit. m) din actul constitutiv al societății AS 3 - ADMINISTRARE STRĂZI S 3 SRL: „ Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 Euro inclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”,

 • - Art. 12.1 lit. o) din Actul constitutiv al societății AS 3 - ADMINISTRARE STRĂZI S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

 • - Art. 191 alin. 1 din Legea Societăților nr.31/1990: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”.

Societatea derulează lucrările pentru realizarea contractului având ca obiect " Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd. Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd. Camil Ressu - Bd, Mihai Bravu -Str. Baba Novac ~ Str. Câmpia Libertății - Bd. Camil Ressu - Șos. Mihai Bravu - Calea Vitan -Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu -- str.Ion Agârbiceanu str.Burdujeni - Str. Lunca Bradului - Str. Postăvarul - Bd. 1 Dec 1918 Bd. Theodor Pallady

 • - Camil Ressu - Str.Firidei - Str. Rotundă - Aleea Rotundă - Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd.Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - Str.Vasile Goldiș - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru ~ Aleea Barajul Sadului - Str. Vasile Goldiș - Bd. 1 Dec. 1918

 • - Bd. Basarabia - Str. Lucrețiu Pătrășcanu - Str.Lucrețiu Pătrășcanu - Bd. Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncuși - Bd. Basarabia - Str. Câmpia Libertății — Str. Baba Novac - Str. Constantin Brâncuși - Bd, Nicolae Grigorescu."


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Conform datelor oferite de procedura de achiziție derulată de AS 3 - ADMINISTRARE STRĂZI S 3 SRL, s-au înscris două firme: S.C. SYMETRICA SRL și S.C. ELIS PAVAJE SRL însă numai ultima dintre acestea a depus mai apoi ofertă financiară care a fost calificată, îndeplinind criteriile de calificare și cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de furnizare materiale cu o propunere financiară de 793.726,00 lei fără TVA.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS 3 - ADMINISTRARE STRĂZI S 3 SRL în vederea semnării unui contract de achiziție borduri din beton C30/37 10x15x50 cm, borduri din beton C30/37 20x25x50 cm, pavele din beton C3O/37 dreptunghiulare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4.”cu valoarea estimată a contractului: 793.726,00 lei, fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu ControHntern. Marta Cepăreanu

Compartiment Guvemanță Corporativă Silviu Hondola

E-maiIisecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

și

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Acordarea unui mandat Președintelui CA. al societății AS3-ADMINLSTRARE STRĂZI S3 S.R.L în vederea semnării unui contract de achiziție Borduri din beton C30/3710xl5x50cm, borduri din beton C30/37 20x25x50cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect " Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; 11; 13; Kl; K2; K3; K4.         '                      —i

SECTOR 3

S.C. AS^ADmiNiSTjxARE STRAZi i>3 S.R.L, >

................................I

Ziua.Q^.Luna.P.7......Anul.^ZO


Stimate domnule Primar/Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juri

Municipiul București, Sectorul 3. Calea Vitan, nr. 242, Corp C, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu loan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, respectând Art, 12.1 lit. (m) din actul constitutiv al acesteia „ Adunarea

Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 Euro inclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, Art.12.1 lit(o) din Actul constitutiv al acesteia „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății” înaintăm prezenta.

Solicitare de Acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., în vederea semnării unui contract de achiziție Borduri din beton C30/37 10x15x5Ocm, borduri din beton C30/37  20x25x5Ocm, pavele din beton C30/37

dreptunghiulare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4.


o ri

-vl , X^55 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :M0759 040 480

E-inail:secretariat@as3-strazlro

Web: www.as3-strazi.ro

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate ..Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN - 4211;

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

S-au respectat principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, iar procedura de achiziție pentru furnizare utilaje, s-a desfășurat după cum urmează:

în data de 12.03.2019 a fost postat pe site-ul societății: www.as3-strazi.ro, în secțiunea ..Anunțuri" și în ziarul „Jurnalul Bucureștiului” anunțul A39/12.03.2019 referitor la atribuirea contractului având ca obiect furnizare materiale: Borduri din beton C30/37,10xl5x50cm, borduri din beton C30/37, 20x25x50cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime , pentru realizarea contractului având ca obiect " Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu - Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu - Calea Vitan ~ BdEnergeticienilor - Str. Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.Ion Agârbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul ~ Bd I Dec 1918 ~ Bd Theodor Pallady - Camil Ressu ~ Str.Firidei -Str.Rotundă - Aleea Rotundă - Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului - Bd Nicolae Grigorescu ~ BdNicolae Grigorescu - Str, Liviu Rebreanu - Bd 1 Dec,1918 - Str. Vasile Goldiș - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru -Aleea Barajul Sadului - Str. Vasile Goldiș — Bd 1 Dec.1918 — Bd Basarabia - Str. Lucrețiu Pătrășcanu - Str.Lucrețiu Pătrășcanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncuși - Bd Basarabia — Str. Câmpia Libertății -Str. Baba Novac — Str. Constantin Brâncuși — Bd Nicolae Grigorescu. " Am atașat prezentei adrese, anunțul postat pe site-ul societății.

• Obiectul achiziției: furnizare materiale borduri din beton C30/37 10x15x50 cm , borduri din beton C30/37 20x25x50 cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare /patrate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect ” Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu -Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu - Calea Vitan - BdEnergeticienilor ~ Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.Ion Agârbiceanu -str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918 - Bd. Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotundă - Aleea Rotundă - Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului — Bd. Nicolae Grigorescu - BdNicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.I918 - Str. Vasile Goldiș -Aleea Barajul Sadului - Aleea

“          WȘTRARE


E-maiIrsecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului -Str. Vasile Goldiș - Bd. 1 Dec. 1918 - Bd. Basarabia ~ Str. Lucrețiu Pătrășcanu -Str.Lucrețiu Pătrășcanu — Bd. Basarabia — Bd. Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncuși ~ Bd. Basarabia — Str, Câmpia Libertății — Str, Baba Novac ~ Str. Constantin Brâncuși - Bd. Nicolae Grigorescu."

® Cantitate :conform caietului de sarcini;

® Valoare estimată a contractului: 800.179,00 lei, fara TVA;

• Termen de livrare:maxim 48 de ore de la comanda ferma a beneficiarului;

© specificații tehnice: conform documentației de achiziție atașata;

 • 1) . Situația personală a ofertantului

Operatorii economici participanți la procedură nu trebuie să se afle în conflict de interese cu factorii de decizie din cadrul societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L,., respectiv: Ioan Constantinescu -Președinte C.A. , Valentin Stanislav - Director General, Medrea Daniela Gigi -Economist, Cristina Bîrzu - Responsabil achiziții.

în aces sens, vor prezenta o declarație conform Formularului nr.l Declarație privind conflictul de interese.

 • 2) . Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Operatorii economici participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați, legal constituiri, să nu se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, să nu aibă înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichidare, precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

în acest sens, ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de ONRC, în original/copie cu mențiunea „conform cu originaiuf’/copie legalizată. Informațiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Notă;

în cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, acesta va indica în cadrul ofertei care sunt părțile pe care le va subcontracta și datele de identificare ale subcontractanților. Acordul de subcontractare va fi prezentat la încheierea contractului și va fi anexat contractului.

 • 3) . PROCEDURA

  • 3.1)  Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare: licitație competitiva

  • 3.2) Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț

  • 3.3) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: română


   001
' ’AbMSN&TRARE

E-mail :secreta nat@as3~strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

 • 3.4) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

 • 3.5) Prezentarea ofertei

Modul de prezentare a ofertei tehnice

 • •  Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul de sarcini, însoțite de specificații tehnice, acolo unde este cazul. Produsele vor fi însoțite de agremente tehnice, acolo unde este cazul.

 • •  Oferta tehnică va fi însoțită de formularul ” Informații privind clauzele contractuale obligatorii”, semnat și ștampilat.

Modul de prezentare a ofertei financiare

 • •  Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA și va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Prin depunerea ofertei financiare se presupune faptul că ofertantul a citit și a înțeles cerințele din documentația de achiziție și au inclus toate cheltuielile legate de executarea obiectului contractului.

® Se va completa Formularul nr. 4 - Formularul de ofertă care reprezintă actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu beneficiarul

Modul de prezentare a ofertei

® Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul beneficiarului din Calea Vitan, nr. 242, Corp C , ETAJ 1, Camerele : C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, Sector 3, București

 • •  Data și ora limită pentru depunerea ofertelor este 20.03.2019, ora 12,00.

® Ofertele primite după data și ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

 • •  Ofertanții au obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.

/15ri -ADMINISTRARE STRĂZIS3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-maiI:secreta riat@a$3-strazi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

• Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerințele documentației de achiziție, și vor fi depuse în plicuri sigilate, un exemplar original, în limba română, și vor conține 3 plicuri, după cum urmează:

Plicul 1 - Documentele de calificare solicitate referitoare la ofertând, ofertanții

asociați/subcontractanții, dacă este cazul, precum și orice alte documente și formulare solicitate prin prezenta documentație de achiziție.

Plicul 2 ~ Ofertă tehnică

Plicul 3 - Ofertă financiară

 • 4).ALTE INFORMAȚII (după caz)

Informațiile privind clauzele contractuale vor fi definitivate cu ofertantul declarat câștigător.

In urma anunțului depus de către societatea noastra :

 • - a solicitat clarificări Societatea S.C. Symetrica S.R.L., solicitare la care s-a răspuns prin adresa nr.

A60/15.03.2019, dar aceasta nu s-a prezentat la depunerea ofertei,

 • - a fost depusă în plic sigilat următoarea ofertă:

- S.C. Elis Pavaje S.R.L.

Conform Procesului verbal nr. A149/20.03.2019 al Comisiei de evaluare, în urma deschiderii plicului s-au fost constatate următoarele:

 • - Oferta depusă de Societatea S.C. Elis Pavaje S.R.L ,a fost calificata, îndeplinind criteriile de calificare și cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de furnizare materiale.

 • - Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

 • - Societatea S.C. Elis Pavaje S.R.L a îndeplinit criteriile de calificare și în urma aplicării criteriului de atribuire „raport calitate-preț ”, a fost declarată câștigătoare, cu o propunere financiară de 793.726,00 lei fără TVA.

Societățile participante au fost informate cu privire la rezultatul acestei proceduri de atribuire.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:


7»WW.tRAflE


E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

 • -  Hotărârea de adjudecare a contractului având ca obiect furnizarea materialelor;

 • -  Proces-Verbal intermediar al ședinței de analiză și verificare a documentelor de calificare, a ofertei financiare și propunerii tehnice;

 • -  Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertei;

 • -  Adresa cu Solicitări de Clarificări de la S.C. Symetrica S.R.L;

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de furnizare materiale: Borduri din beton C30/37, 10xl5x50cm, borduri din beton C30/37, 20x25x50cm, pavele din beton C30/37 dreptunghudare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect " Lucrări de parare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4.

Cu deosebită considerație,

Președinte C.A.

Ioan CONSTANTINESCU.4S5 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, C,UL: RO 37804080, Reg. Com; 440/9897/2017


Sediul Social: Calea Vil an nr,242, Corp C, etaj l^Sector 3, București S.C. ASl-ADMîWRÂfcE Ș^AZi $3 Șfc1


Capital social subscris șî vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-mail; secretariate^ s3~strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro
" OT^^TINESCU


Hotărâre de adjudecare a contractului având ca obiect


„ Achiziționarea materialelor: Borduri din beton C30/37, 10xl5x50cm, borduri din beton

C30/37, 20x2Sx50cm, pavele din beton C30/37 d re ptunghiulare/pă trate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect ”Lucrări de pavare alei și montare borduri în Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor spațiilor verzi

A ;B ;D ;I1 ;I3 ;K1 ;K2 ;K3 ;K4”.


încheiata astăzi, 20.03.2019 . în vederea atribuirii contractului de achiziție

încheierii acordului-cadru având ca obiect achiziționarea materialelor: Borduri din beton C30/37, lOxlSxSOcm, borduri din beton C30/37, 20x25x5Ocm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect n Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 a! Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: zi; B; D; II; 13; KI; K2; K3; K4, Str. Baba Novac - Bd Mihai Brava - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu - Str Baba Novac -Str,Câmp ia Libertății ~ Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu - Calea Vitan - Bd.Energetidenilor -Str. Fizicieni lor - Str.Liviif Rebreanu - str Ion Agârbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului

 • - Str.Postăvarul - Bd I Dec 1918 - Bd. Theodor Pallady - Camil Ressu - Str. Firidei ~ Str.Rotundă

 • - Aleea Rotundă - Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului - Bd. Nlcolae Grigorescu -Bd. Nicolae Crigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. I Dec. 1918 -Str.Vasile Goldiș - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Crigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Str. Vastle Goldiș - Bd 1 Dec. 1918 - Bd. Basarabia - Str, Lucrețiu Pătrășcanu -Str.Lucrețiu Pătrășcanu - Bd. Basarabia - Bd, Nicolae Grigorescu-Str. Constantin Brâncuși - Bd. Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Str. Baba Novac - Str. Constantin Brâncuși - Bd. Nicolae Grigorescu.ff, valoare estimată: 800379,00 lei fără TVA.

Procedura de achiziție este: Licitație competitivă

în vederea atribuirii contractului, în conformitate cu Prevederile HCLS 3 614/27.11.2018 -Privind aprobarea Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 cu modificările și completările ulterioare aduse prin IICLS 3 nr.681 /28.12.2017-privind modificarea HCLS 3 nr.614/27.1L2017 referitoare la Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 alE-nmil:secretariat^as3~strazi.ro

Web: wvvw.as3-strazi.ro

Municipiului București este asociat unic/majoritar» necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3. a fost publicat anunțul de participare pe site-ul propriu în data de 12.03.2019 și postat în ziarul Jurnalul Bucureștiului în data de 12.03.2019 .

 • 1, Până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 20.03,2019, ora 12.00, au depus ofertă

următorii operatori economicii

NR

OFERTE

DEPUSE

DENUMIRE OFERTANȚI

j Nr. de înregistrare ofertă

1.

S.C. Elis Pavaje S.R.k

I nr.A 146/20.03.2019. ura. |             11.15

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 96/20.03.2019, compusă din:

 • 1. Cristina Bîrzu -- Președinte fără drept de vot,

 • 2. Dincă Alexandru - membru,

 • 3. Carmen Cherciu - membru

 • 4. Marius Cnsileanu - membru

a procedat în data de 20.03.2019, ora 13.00. la sediul beneficiarului, la deschiderea ofertelor depuse și a constatat următoarele, consemnate în procesul verbal de deschidere nr. A148/20.03.2019:

 • - La ședința de deschidere nu au participat reprezentanți ai ofertanților;

 • - Documentele depuse de ofertanți:

Cerințe PAT

Modalitatea de îndeplinire


Observații !


S.C. Elis Pavaje S.R.L.


1II.2J) Situația personală a ofertantului

Operatorii economici participantî la procedura nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu factorii de decizie din cadrul societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.k, respectiv: toan Constantin eseu ..... administrator, Valentin Stanislav ~ director

general, Medrea Daniela Gigi contabil Cristina Bîrzu -responsabil achiziții, Dincă Alexandru -manager proiect.

In aces sens, vor prezenta o Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese. (Formularul 1)

111.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale Operatorii economici partîcipanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrați, legal constituit!, sa nu se afle in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, sa nu aiba înscrise mențiuni cu C.U.I.; RO 37804080, Reg. Corn: 340/9897/2017 Sediul Social Calea Citau ar.242, Corp C, etaj 1,Sector 3, București

1 oTN I

;        »■       i X         1

! ■' S-: S. ’*?. -

i                         <■ ■■■■■■■ . j

ffL...................Ista

giQHetg'


Capital social subscris și vărsat 16AOIKOOO lei

Telefon :+40759 040 480

E-ni;iil:$ecretarintșras3-ștrazi.ro

Web: www.as3-stra2i.ro

privire la faliment/lichidare, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens, ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de ONRC, in origina 1/copie cu mențiunea „conform cu origmaluV’toopie legalizata. Informațiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Formulare: Formularul 2, Formularul 3, Formularul 4,

Formularul 5, Formularul 6, Formularul 7,

DA

Oferta tehnică

DA

Oferta financiară

DA

Valabilitate ofertă (zile)

60 ziIe(2O.O6.2OÎ9)

Prețul ofertei (lei, fără TVA)

.......

793.726,00 lei

Comisia de evaluare a procedat la analiza, în detaliu, a ofertelor depuse, precum și a clarificărilor solicitate din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate prin documentația de achiziție, în cadrul unei ședințe ulterioare ședinței de deschidere, Evaluarea ofertelor s-a finalizat prin încheierea Procesului Verbal al ședinței nr. 1 de analiză a documentelor depuse de ofertanți nr. Al49/20.03.2019;

Astfel, în urma analizării și verificării documente

Cerințe DAT


or, comisia de evaluare a constatat:___

Modalitatea de îndeplinire    I      Observații

Sic. Elis Pavaje              |


HE2.1) Situația personală a ofertantului

Operatorii economiei participant! la procedura nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu factorii de


Da, în originalul


decizie din cadrul societății AS3 - Administrare Străzi


Cerință îndeplinită j

|

i


S3 S.R.L., respectiv; loan Constantinescu -administrator, Valentin Stanislav - director general, ' Medrea Daniela Gigi ~ contabil, Crlstina Bîrzu -responsabil achiziții, Mihai Căciulă - manager proiect.


In aces sens, vor prezenta o Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese.

(Formularul î)_________


H 1.2.l.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale


Operatorii economici participant! la procedura trebuie sa fie legal inregistrati, legal constituit!, sa nu se afle in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, sa nu aiba înscrise mențiuni cu privire la falhnent/lichidare, h.h.4....... ■---


Copte CUI, conform cu originalul.seria B, nr.l 152593


Cerința îndeplinitaC.U.I.Î RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Cit tai tir, 242, Corp C, etaj 1,Sector 3, București Capital nodal subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secrc(a riat^a s3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatilc care fac obiectul contractului. In acest sens, ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de ONRC, în original/copie cu mențiunea „conform cu original uFVcopie legalizata. Informațiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

înscrise mențiuni cu privire la falimem/Iichîdare

Formulare: Formularul 2, Formularul 3, Formularul

5, Formularul 6

Formularul 2-Nu este cazul

Formularul 3- Nu este cazul

Formularul 5- DA

Formularul 6- Nu este cazul

-........"fi

Oferta tehnică

Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul de sarcini, insolite de specificații tehnice, acolo unde este cazul Produsele vor fi insolite de agremente tehnice, acolo unde este cazul.

Oferta tehnica va fi insolita de formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnal si stampilat^ Formularul 7)

Da, ofertantul a prezentat in cadrul ofertei tehnice toate cerințele din caietul de sarcini, însoțite de specificații tehnice. Ofertantul a prezentat formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnat și ștampilat.

Cerință îndeplinită

Oferta financiară (Formularul nr. 4 + anexa)

Da, completat Prețul ofertat nu depășește valoarea estimată și este însoțit de centralizatorul de prețuri completat cu prețul unitar pe fiecare prods în parte.

Cerință îndeplinită

L         J

Prin urmare, comisia de evaluare, în unanimitate, decide:

Nr.

Denumire entitate

Calificată/

crt

Descalificata

1

Li

S.C. EHs Pavaje S.R.L.

Calificată

Astfel, prin aplicarea criteriului de atribuire a contractului ofertelor calificate, respectiv „cel mai bun rapot caliitite-pref\ a rezultat următorul clasament:

Nr. crt

Denumire entitate

Preț (lei, fără TVA)                  |

.... 1-

S.C. Elis Pavaje S.R.L,

793.726,00                        i

în urma aplicării criteriului de atribuire mai sus menționat, astfel cum acesta a fost prevăzut in documentația de achiziție, Comisia de evaluare:

AC2 /"«•Ir «r


CUI.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea V’itafi nr.242, Corp C, etaj l,Sector 3 f București Capitol social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:-» 40759 040 480

E-nrail:secret«ri'at^Hs3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

HOTĂRĂȘTE

în conformitate eu prevederile HCLS 3 614/27.11.2018 - Privind aprobarea Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare aduse prin HCES 3 nn681/28.I2,2017~ privind modificarea HCLS 3 nr,614/27.1L2017 referitoare la Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile Ia care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majorîtar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3, ofertantul câștigător al contractului având ca obiect achiziționarea materialelor: Borduri din beton C30/37, lOxISxSOcm, borduri din beton C30/37, 20x25x50cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/pătrate, diverse ciilorb 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect ff Lucrări de pava re alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse in arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4. Str, Baba Novac - Bd Mihai Brava - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu ~ Bd Mihai Bravii - Str Baba Novac -Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Brava - Calea Vitan - Bd.Energeticienilor -Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agârbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului

 • - Str,Postăvarul - Bd I Dec 1918 - Bd. Theodor Pallady - Camil Ressu - Str. Firidei - Str. Rotundă

 • - Aleea Rotundă - Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului - Bd. Nicolae Grigorescu -Bd.Nicolae Grigorescu - Str. Liviit Rebreanu - Bd, I Dec. 1918 -Str.Vasile Goldiș - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Str. Vasile Goldiș ~ Bd. 1 Dec. 1918 - Bd. Basarabia - Str. Lucrețiu Pătrășcanu -Str.Lucrețiu Pătrășcanu - Bd. Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâucuși - Bd. Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Str. Baba Novac - Str. Constantin Brâncuși - Bd. Nicolae Grigorescu.", este S.C Elis Pavaje SJLL. cu un preț al contractului în valoare de 793.726,00 lei., fără TVA.

Drept care s-a încheiat prezenta Hotărâre de adjudecare a procedurii de achiziție astă/J, 20.03,2019. la sediul beneficiarului.

Comisia de evaluare:

 • 1. Cristina Bîrzu - președinte fără

 • 2. Dincă Alexandru - membru,....

 • 3. Carmen Cherciu - membru, .....

 • 4. Marius Gîsileanu - membru,.....AS3

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L,

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Filau ar.242, Carp Cs etaj LSector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefont+40759 040 480

E-maîI;scc retarhit@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Proces verbal de analiza nr. 1


încheiat astăzi, 20.03.2019, cu ocazia analizării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului

de achiziție                                                                      «t

încheierii acordului-cadru                                               c

având ca obiect obiect achiziția de materiale: Borduri din beton C30/37, l&xlSxStem, borduri din beton C30/37, 20x25x50cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractul ai având ca obiect tf Lucrări de pa vetre alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2: K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Brava - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu - Str Baba Novac -Str,Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu ~ <SAs Mihai Bravu - Calea Fitan - Bd.Energeticienilor -Str,Fizicienilor ~ Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agârbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului ~ Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918 - Bd. Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotimdă - Aleea Rotundă ~ Aleea Lunca Mureșului - Str,Lunca Bradului - Bd. Nicolae Grigoreseu -Bd.Nicolae Grigoreseu ~~ Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - Str. Fosile Goldiș - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru ~ Bd. Nicolae Grigoreseu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Str. Fosile Goldiș - Bd. 1 Dec. 1918 - Bd. Basarabia - Str. Lucrețiu Pătrășcanu -Str.Lucrețiu Pătrășcanu - Bd. Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncuși - Bd. Basarabia ~ Str. Câmpia Libertății - Str. Baba Novac - Str, Constantin Brâncuși ~ Bd, Nicolae Grigoreseu. ,r. valoare estimată: 800.179,00 lei fără TVA.

Procedura de achiziție este: Licitație competitivă

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 96/20.03.2019, compusă din:

 • 1. Cristina Bîrzu - Președinte fără drept de vot,

 • 2. Dincă Alexandru - membru,

 • 3. Carmen Cherciu - membru

 • 4. \4arius G îsi lean u-membr u

a procedat astăzi, 20,03.2019, ora 14:00, la sediul beneficiarului, la analizarea și verificarea ofertelor depuse și a constatat următoarele:

- Documentele depuse de ofertanți:

f Cerințe^DAT


Modalitatea de îndeplinire ‘'^slc?EIisPa^je^CRJL~"’


|

-J
AC3

, ț:

A53 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Tiran nr.242, Corp C, etaj 1 Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500,000 lei

TelefonH 40759 040 480

E~mail:secretanatrmas3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

HI.2,1) Situația personală a ofertantului

Operatorii economici participant! la procedura nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu factorii de decizie din cadrul sucietatîi AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., respectiv: loan Constant înescu administrator, Valentin Sianislav - director general, Medrea Daniela Gigi ~ contabil. Cristina Bîrzu -responsabil achiziții, Mihaî Căciulă - manager proiect.

In acea sens, vor prezenta o Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese,

(Formularul 1)

Da, în originalul

Cerință îndeplinită

HL2J.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Operatorii economici participant! la procedura trebuie sa fie legal înregistrați, legal constituit!, sa nu se afle in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, sa nu aiba înscrise mențiuni cu privire la falimenVlichidarc, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a :• realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens, ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de ONRC, in originalZcopie cu mențiunea „conform cu originalul’Vcopie legalizata, informațiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale/actuale Ia data limită de depunere a ofertelor.

Copie CUI, conform cu originalul,scria B, nr. 1152593

Cerificat ONRC, copie conform cu originalul nr.

10289/04.03.2019, in care nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faliment/! ichidare

Cerința îndeplinita

........ .....................

Formulare: Formularul 2, Formularul 3, Formularul

5, Formularul 6

Formularul 2-Nu este cazul

Formularul 3- Nu este cazul

Formularul 5- DA

Formularul 6- Nu este cazul

Oferta tehnică

Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul dc sarcini, insolite de specificații tehnice, acolo unde este cazul. Produsele vor fi însoțite de agremente tehnice, acolo unde este cazul.

Oferta tehnica va fi insolita de formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnat si stampilat,(Formularul 7)

Da, ofertantul a prezentat in cadrul ofertei tehnice toate cerințele din caietul de sarcini, însoțite de specificații tehnice. Ofertantul a prezentat formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnat și ștampilat.

Cerință îndeplinită i

î

i

i

Oferta financiară (Formularul nr. 4 + anexa)

Da, completat. Prețul ofertat nu depășește valoarea estimată și este însoțit de centralizatorul de prețuri completat cu prețul unitar pe fiecare prods în parte.

Cerință îndeplinită

Comisia de evaluare declară închisă ședința de deschidere a ofertelor, urmând să elaboreze hotărârea de adjudecare.


Comisia de evaluare:

 • 1. Cristina Bîrzu - președinte, fără drept

 • 2. Dincă Alexandru - membru

 • 3, Carmen Cherciu - membru,

 • 4, M.arius Gîsileanu - membru

  \ v r > \     - « V ■ i

  C'ZS

  A ; :":11 j

  s'sV.

  /■y.v.     .■■■■

  A '■■■

  .: ■■■ \ . . < -

  ’Sflk                      'l

  ». • ••        .‘i ■                            . .ț

  .........   . ,_j

  '■        -..... :.’U-  .. .

  f. - ■.:?

  -----AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea VUan nr.242, Corp G etaj l,Sectar 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei


Telefon:+40759 040 480                           t

E-maihsecrctariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Proces verbal de deschidere a ofertelor depuse

încheiat astăzi, 20.03.2019, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului

de achiziție                                                                m

încheierii acordului-cadru                                               □

având ca obiect achiziția de materiale: Borduri din beton C30/37, 10xl5x50cm, borduri din beton C3 0/37, 20x25x50cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect " Lucrări de pavare alei șl montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Brava - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressti - Bd Mihai Bravii - Str Baba Novac ~ Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu - Calea Fitan - Bd.Energeticienilor -Str, Fizicienilor - Str. Li viu Rebreami - strdon Agârbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului

 • - Str. Postăvarul - Bd 1 Dec 1918 - Bd. Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotundă

 • - Aleea Rotundă - Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului - Bd. Nicolae Grlgorescu -Bd.Nicolae Grlgorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. I Dec.1918 - Str. Fasile Goldiș - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grlgorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Str, Fosile Goldiș - Bd. 1 Dec.1918 - Bd. Basarabia - Str, Lucrețiu Pătrășcanu -Str.Lucrețiu Pătrășcanu — Bd. Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncuși - Bd. Basarabia ~ Str. Câmpia Libertății - Str. Baba Novac - Str. Constantin Brâncuși - Bd. Nicolae Grlgorescu.", valoare estimată; 800.179,00 lei fără TVA.

Procedura de achiziție este: Lieitație competitivă

în vederea atribuirii contractului. în conformitate cu Prevederile HCLS 3 614/27.11.2018 -Privind aprobarea Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 cu modificările și completările ulterioare aduse prin HCLS 3 nr.681/28*12.2017-privind modificarea HCLS 3 nr. 614/27,11.2017 referitoare Ia Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3, a fost publicat anunțul de participare pe site-ul propriu în data de 12.03.2019 și publicat în ziarul Jurnalul Bucureștiului în data de 12.03.2019.

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 96/20.03.2019, compusă din:

 • 1. Cristina Bîrzu - Președinte fără drept de vot,

 • 2. Dincă Alexandru - membru,

  3. Carmen Cherem - membru.

  — 1

  5 1 S          Î

  -----——]

  I

  .A ./■ -    1

  ■■ - .< ..»• ■ . s: >■ .■AS3 -ADMINISTRARE STRĂZIS3 &R.L.

AI'J


C.U.L: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea l'ifan nr.242, Corp C, etaj l^Sector 4> București Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@a$3“Strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

4. Măriți Gîsileanu - membru a procedat astăzi, 20.03.2019, ora 13.00, la sediul beneficiarului, la deschiderea ofertelor depuse și a constatat următoarele:

“ Până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 20.03.2019, ora 12.00, au depus ofertă următorii operatori economici:.....................................

NR OFERTE DEPUSE

DENUMIRE OFERTANȚI

Nn de înregistrare ofertă

1,

S.C. Eiis Pavaje S.R.L

nr. Al46/20.03.2019, ora.

11,15

- Documentele depuse de ofertanți:


Cerințe DAT

Modalitatea de îndeplinire

Observații

S.C Elis Pavaje S.R.L,

IH.2,1) Situația personală a ofertantului

Operatorii economici participant! la procedura nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu factorii de decizie din cadrul societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., respectiv: loan Constantinescu - administrator. Valentin Stanislav - director generai, Medica Daniela Gigi - contabil, Cristina Bîrzu ■-responsabil achiziții, Dincă Alexandru - manager proiect.

In aces sens, vor prezenta o Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese. ( Formularul 1)

DA

lH.2.1.b) Capacitatea dc exercitare a activității profesionale Operatorii economici participant! la procedura trebuie sa fie legal înregistrați, legal constituit!, sa nu se afle in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, sa nu ai ba înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichidare, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens, ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de ONR.C, in original/copie cu mențiunea „conform cu orîginaluF’/copie legalizata. Informațiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale/actuale Ia data limită de depunere a ofertelor.

DA

Formulare: Formularul 2, Formularul 3, Formularul 4,

DA

Telefon;+40759 040 480 E+rnail:$ecrctariattâ>s3-strazLro Web: www.as3-strazi.ro

Formularul 5, Formularul 6, Formularul 7,

Oferta te lud că

DA

Oferta financiară

DA

Valabilitate ofertă (zile)

60 zi!e(20.06.2019)

Prețul ofertei (lei, fără TVA)

793.726,00 lei

Comisia de evaluare declară închisă ședința de deschidere a ofertelor, urmând ca analizarea acestora să

fie făcută în ședințele ulterioare.Comisia de evaluare:

 • 1. Cristina Bîrzu președinte fără drept de vpj

 • 2. Dincă Alexandru - membru,

 • 3. Carmen Cherciu - membru,.

 • 4. Marius Gîsilearm - membru,  SERVICIUL CONTROL INTERN

  COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ  Nr.369472/09.04.2019


  Către,


  CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL în vederea semnării unui contract de achiziție borduri din beton C3O/37 10x15x50 cm, borduri din beton C30/37 20x25x50 cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/pătrate, diverse culori, 6 cm grosime, pentru realizarea contractului având ca obiect" Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4., însoțit de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu ControțTntern, Marfa C^pardanu

Compartiment

Guvemanță Corporativă Silviu HondolaMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul...........w.;?.........de pe ordinea de zi /

suplimentarea- ordinii de ai a ședinței ordinare din data de...........

Comisia de studii, prognoze economico ™ sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................ ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi- a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUHAP0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

... de pe ordinea de zi /

.........


sUpIimeiitareFet'diim de Zi a ședinței ordinare din data de.......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                  ........., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...oQ.....- de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

«Ea ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / N-LUA-FOSTTntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN