Hotărârea nr. 232/2019

HCLS3 nr.232 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 373437/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 371440/10.04.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri;

 • -  Procesul verbal nr. 369118/08.04.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 350454/26.03.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori", aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 109/02.04.2019 înregistrat cu nr. 360218/CP/02.04.2019;

 • -  Adresa nr. 372399/10.04.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public si Parcuri;

Al                                                                                                       ’

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din Actul Constitutiv al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de atribuire, întocmit de Comisia de analiza a ofertei depuse de către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, în valoare totală de 1.980.471,82 lei, inclusiv TVA. și încheierea contractului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și. după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL vor lua măsurile de prezentei hotărâri.


ducere^ las

CONTRASE

! 11 tu ni

SEGRE1

II illH 1/

MARIUSM

pil


ji Public, și îndeplinire a

NR. 232

DIN 16.04.2019M^EAZĂ

FAR

IHĂITĂ

' f'țțsjxA wc.!—, WClS 3 cub.              .££>!$

încheiat astăzi 08.04.2019, cu ocazia ședinței de analiza si evaluare a ofertei depuse de AS3

 • - Administrare Străzi S3 S.R.L., în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrata cu nr. 367322/08.04.2019, inregistrata la întreprinderea publica cu nr. 115/08.04.2019, ca urmare a Invitației de participare 365590/05.04.2019.

Nr. Invitația de participare: 365590/05.04.2019.

Valoarea estimata totala 1.766.829,42 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 335.697,58 lei, valoare inclusiv TVA 2.102.527,01 lei,

(conform Referat nr. 365101/05.04.2019 emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București).

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1622/05,04.2019 compusă din:

Președinte - Constantinescu Ștefania, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Moise Florin Alin, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică

a procedat astăzi, 08.04.2019 la sediul achizitorului, la analiza ofertei depuse.

Președintele comisiei de analiză informează ca:

Având in vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

-adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrata cu nr.5674/CP/16.05.2017

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 al societarii AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Anunțul de intenție nr. 109/02.04.2019 al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 360218/02.04.2019;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 360218/02.04.2019;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini si instrucțiunile pentru ofertare, aprobate de către Primarul Sectorului 3, în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”;

 • - Referatul nr. 365101/05.04.2019, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiza nr. 1622/05.04.2019;

 • - Oferta depusă de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L înregistrată cu nr. 367322/08.04.2019.

 • - Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 368390/08.04.2019

 • - Procesul verbal intermediar nr. 368778/08.04.2019

Comisia de analiza s-a întrunit astazi 08.04,2019, la sediul Primăriei Sector 3 in vederea evaluării ofertei depuse de către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea îndeplinirii condițiilor de participare depuse de către ofertant astfel:

Calificarea ofertantului:

AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L, a depus următoarele înscrisuri solicitate prin documentația de atribuire:

K-xjLJKJlIN i Jtb JLjJEV CALIFICARE

Documente prezentate Invetiții Spații Verzi S3 SRL

CONCLUZIE COMISIE

a)        Declarație

privind       îndeplinirea

cumulativa a condițiilor

DA, FN/08.04.2019 -

prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016

Formularul 1

privind achizițiile publice (completarea Formularului

DA, FN/08.04.2019 -

1)

Formularul 2

b)       Declarație

privind       identificarea

conflictului de interese (completarea Formularului 2)

c) 1. Certificat de atestare ficala pentru persoane juridice          privind

impozitele si taxele locale

c)         Certificate

si alte venituri datorate

CERINȚA ÎNDEPLINITA

constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la

bugetului    local    nr.

1880652/22.03.2019;

1.Documente

plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la

2, Certificat de atestare

de calificare

1.Situația personala a

bugetul general consolidat (buget local, buget de stat

ficala eliberat de ANAF nr .2122092/25.03,2019;

ofertantului

etc.) în termen de

valabilitate la momentul

1 §1 jxx"

prezentării.

II?',

d) C.U.I.

d) DA- nr. 37804080 din

21,06.2017

Xxp ■

e) Actul constitutiv

al societății

e) DA

f) Hotărârea de

D DA- HCLS3 nr.

înființare a societății

g) Cazierul judiciar al operatorului economic si ai membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC,

241/12.06.2017

g)Da

 • -  Certificat de cazier

judiciar                nr,

18873457/07.01.2019 pentru SC. AS3 ~ Administrare Străzi S3 S.R.L., cu mențiunea -nu este înscris în cazierul judiciar;

 • -  Certificat de cazier

judiciar                nr.

19323661/12.02.2019 pentru Plavita Raluca Elena, cu mențiunea - nu este înscris în cazierul judiciar;

 • -  Certificat de cazier

judiciar                nr.

19322898/12,02.2019 pentru Anghel Ștefan Cătălin, cu mențiunea -nu este înscris în cazierul judiciar;

 • -  Certificat de cazier

judiciar                nr.

19323136/12.02.2019 pentru Ciocan Ioana Ruxandra, cu mențiunea

 • -  nu este înscris în cazierul judiciar;

 • -  Certificat de cazier

judiciar                nr.

19323259/12.02.2019 pentru Gabor Sandra Sonia, cu mențiunea - nu este înscris în cazierul judiciar;

 • -  Certificat de cazier

judiciar                nr.

19323479/12,02.2019 pentru Ciocoi Cristian Gabriel, cu mențiunea -nu este înscris în cazierul judiciar;

 • -  Certificat de cazier

judiciar               nr.

19323724/12.02.2019 pentru Constantinescu Ioan, cu mențiunea - nu este înscris în cazierul judiciar;

CERINȚA ÎNDEPLINITA


CERINȚA ÎNDEPLINITA


Da - Certificat ONRC nr.

86130/16.01.2019

2. Capacitatea economica si financiara

a) Cifra de afaceri Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății

Hotărârea    Consiliului

Local nr, 192/04,05.2018

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii    tehnice    cu

cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei      sa      permită

identificarea     facilă     a

corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

1 .Propunere tehnica pentru „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori” a fost prezentata conform cerințelor solicitate

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat pentru obiectivul ce trebuie realizat. Executantul va elabora         propunerea

financiară    astfel    încât

aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Propunerea financiară va include toate costurile necesare unei funcționalități optime.

Propunerea financiara are caracter         ferm      și

obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată        perioada    de

valabilitate.

1 .Propunere financiară pentru „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori” a fost prezentata conform cerințelor solicitate

/i-,

Z/H

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii tehnice si a propunerii financiare depusa de către ofertant, astfel:

Evaluarea propunerii tehnice:

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele din caietul de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza constata următoarele:

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L, a indeplinit cerințele tehnice din caietul de sarcini prin propunerea tehnica prezentata, conform anexei 1 la prezentul proces verbal.

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii tehnice depuse de către ofertant astfel:

Evaluarea propunerii financiare:

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu elementele propunerii financiare solicitate prin caietul de sarcini si instrucțiuni pentru .,, ofertanti.

AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L

/ *Zr

Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

1.664.262,03 lei

LTV

Valoare TVA

316.209,79 lei

1 sl fc?

Preț total inclusiv TVA

1.980.471,82 lei

ti.

Valoarea estimata pentru atribuirea contractului avand ca obiect Furnizare de unelte, jfiitâe/X consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, este;

Valoarea estimata (exclusiv TVA)

1.766.829,42 lei

Valoare TVA

335.697,59 lei

Preț total inclusiv TVA

2.102.527,01 lei

Comisia de analiza, constata ca ofertantul a îndeplinit cerințele din caietul de sarcini prin propunerea financiara prezentata, valoarea ofertei financiare prezentate de către AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L se incadreaza in valoarea estimata pentru atribuirea contractului avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”.

Avand in vedere cele de mai sus menționate, comisia de analiza a constatat ca sunt Îndeplinite toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini.

Urmarea celor expuse mai sus, comisia de analiza numita prin Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1622/05.04.2019, formulează următoarele:

 • 1.  Procedura de atribuire a contractului avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, a fost Îndeplinita cu respectarea prevederilor cuprinse in caietul de sarcini cu anexele aferente si Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către intreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse, in temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, atat sub aspectul etapelor de parcurs, cat si sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției si au stat la baza inițierii procedurii respective;

Raportat la prevederile art.31, alin (1) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, comisia de analiza constata îndeplinite aceste condiții.

 • 2.  Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate si a analizat documentația si declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din documentația de atribuire.

Comisia declara oferta depusa de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., ca fiind admisibila, fiind depuse de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care sa demonstrteze modul de realizare a contractului avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”,

 • 3.  Comisia de analiza a verificat propunerea tehnica si propunerea financiara in sensul coresondentei cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum si încadrarea prețului total ofertat in valoarea estimata .

Comisia de analiza declara oferta societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., ca fiind conforma cu cerințele Înscrise in caietul de sarcini si instrucțiunile de ofertare

 • 4.  In cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., întrucât sunt respectate condițiile caietului de sarcini si instrucțiunilor de ofertare, precum si valoarea estimata comunicata prin invitația de participare.

Fata de cele expuse mai sus,

COMISIA ANALIZA

Având la baza prevederile Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Si in conformitate cu principiul economicității, potrivit caruia, atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calitatii corespunzătoare a acestor rezultate.

Comisia de analiza constata eligibilitatea societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., întrucât aceasta îndeplinește condițiile tehnice/financiare solicitate de autoritatea contractanta, întocmind in doua exemplare originale Procesul Verbal de Negociere insotit de anexele aferente acestuia, care cuprind preturile unitare/produs, in valoare totala de 1.664.262,03 Iei, fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 316.209,79 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 1.980.471,82 lei, aceasta fiind mai mica decât valoarea estimata.

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal insotit de anexele aferente.

Președintele comisiei de analiza declara închisa ședința, drept pentru care s~a încheiat prezentul proces verbal in doua exemplare originale.


Președinte - Constantinescu Ștefania, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru


- Moise Florin Alin, Direcția Administrarea Domeniului Public y IReprezentant AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L

Pre?^W®6ițsiliu de Administrație

CONSTANTINESCU IOAN

ANEXA LA PROCESUL VERBAL DE NEGOCIERE nr.                       0^7,


Obiectiv: "Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori"


ESTIMARE CAIET SARCINI                    OFERTA AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

NR. CRT.

PRODUS

CANTITATE

U.M.

Preț Unitar fără lei TVA

Total lei fără TVA

TVA

VALOARE ESTIMATĂ CU TVA

Preț Unitar OFERTANT fără lei TVA

Total lei fără TVA

TVA

VALOARE ESTIMATĂ CU TVA

Aspersoare rotative cu raza medie de stropire: 4,6 -16,8 m. Duze. Accesorii

1

Ridicare 10 am, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur F! - 1/2

2,500

Buc.

52.25

130,625.00

24,818.75

155,443.75

49.50

123,750.00

23,512.50

147,262.50

2

Ridicare 10 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur FI 3/4

500

Buc.

55.10

27,550.00

5,234.50

32,784.50

52.20

26,100.00

4,959.00

31,059.00

Duze Rotative cu raza de stropire 2,4-7,2 m

3

R-VAN 14, raza 2,4 pana la 4,3 m

20

Buc.

33.25

665,00

126.35

31.50

630.00

119.70

749.70

4

R-VAN 18, raza 4,0 pana la 5.5m

20

Buc.

33.25

665.00

126.35

791.35

31.50

630.00

119.70

749.70

5

R-VAN 17-24, raza 5.2 pana la 7.3m

20

Buc.

33.25

665.00

791.35

31.50

630.00

119.70

749.70

Aspersoare nerotative tip sprav. Raza de stropire 0,6-7,4 m

0.00

0.00

0.00

6

Ridicare 10 cm

3,000

Buc.

• 12.35

37,050.00

7,039.50

44,089.50

11,70

35,100.00

6,669.00

41,769.00

7

Ridicare 15 cm

50

Buc.

llfllHsa

475.00

90.25

565.25

9.00

450.00

85.50

535.50

8

Ridicare 30 cm

10

Buc.

14.25

142.50

27.08

\ • 169.58

13.50

135.00

25.65

160.65

Duze pentru aspersoare nerotative tio sprav. Accesorii

9

Nr. 4,6,8,10,12,15,18-VAN, traiectorie între 0° -26°

8,000

Buc.

8.55

68,400.00

12,996.00

81,396.00

8.10

64,800.00

12,312.00

77,112.00

Legaturi flexibile

10

Cot FE1/2” x Racord țeava flexibilă

1,000

Buc.

' •     ' i.43

1,425.00

270.75

1,695.75

1.35

1,350.00

256.50

1,606.50

11

Cot FE 3/4” x Racord țeava flexibilă

1,000

Buc.

liiiiiiiB

1,425.00

270.75

1,695.75

1.35

1,350.00

256.50

1,606.50

12

Racord drept FE 3/4” x Racord țeava flexibilă

400

Buc.

570.00

108.30

678.30

1.35

540.00

102.60

642.60

13

Prelungitor pentru țeava flexibilă

50

Buc.

1.43

13.54

84.79

1.35

67.50

12.83

80.33

14

Teu pentru țeava flexibilă

200

Buc.

285.00

54.15

339.15

1.35

270.00

51.30

321.30

15

Țeava flexibilă, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m

100

Buc.

140.60

14,060.00

2,671.40

16,731.40

133.20

13,320.00

2,530.80

15,850.80

Electrovane. Accesorii

16

1", FI, solenoid 24 VAC

10

Buc,

111.15

1,111.50

211.19

1,322.69

105.30

1,053.00

200.07

1,253.07

17

1", FI. solenoid 9V *

200

Buc.

190.00

38,000:00

7,220.00

45,220.00

180.00

36,000.00

6,840.00

42,840.00

18

1", FE, solenoid 24 VAC

5

Buc.

132.05

660.25

125.45

785.70

125.10

625.50

118.85

744.35

19

1", FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit

50

Buc.

206,15

10,307.50

1,958.43

12,265.93

195.30

9,765.00

1,855.35

11,620.35

20

1", FI, drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit

10

Buc.

309.70

3,097,00

588.43

3,685.43

293.40

2,934.00

557,46

3,491.46

21

1"1/2, FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit

10

Buc.

328.70

3,287.00

624.53

3,911.53

311.40

3,114.00

591.66

3,705.66

22

1"1/2, FI, drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit

10

Buc.

420.85

4,208.50

799.62

5,008.12

398.70

3,987.00

757.53

4,744.53

Accesorii

23

Regulator de presiune,

5

Buc.

399.00

1,995.00

379.05

2,374.05

378.00

1,890.00

359.10

2,249.10

24

Solenoid 24V DC,

50

Buc,

247.95

12,397.50

2,355.53

14,753.03

234.90

11,745.00

2,231.55

13,976.55

25

Solenoid 9V,

500

Buc.

158.65

79,325.00

15,071.75

94,396.75

150.30

75,150.00

14,278.50

89,428.50

26

Adaptor solenoid 9V

10

Buc.

33.25

332.50

63.18

395.68

31.50

315.00

59.85

374.85

Cabluri electrice pentru irigații, bara din cupru, 24V

27

3x0,8 mm2, rola 75m

5

Buc.

380.00

1,900'00

361.00

2,261.00

360.00

1,800.00

342.00

2,142.00

28

5x0,8 mm2, roia 75m

5

Buc.

479.75

2,398.75

455.76

2,854.51

454.50

2,272.50

431.78

2,704.28

29

7x0,8 mm2, rola 75m

5

Buc.

647.90

3,239.50

iiiflOili

3,855.01

613.80

3,069.00

583.11

3,652.11

30

9x0,8 mm2, rola 75m

5

Buc.

1,026.00

5,130.00

974.70

6,104.70

972.00

4,860.00

923.40

5,783.40

Cabiuri decodoare, izolație dubla PE-PE

31

2x2,5 mm2, 500 m

2

Buc.

5,985.00

11,970.00

2,274.30

14,244.30

5,670.00

11,340.00

2,154.60

13,494.60

Conectori electrici, 24V

32

max. 3 fire x 4 mm2 (max 30V), impermeabil

100

Buc.

9.50

950;00

180.50

1,130.50

9.00

900.00

171.00

1,071.00

33

max. 3 fire x 1.5 mm2 (max 30V)

100

Buc.

9.50

'950.00

180.50

1,130.50

9.00

900.00

171.00

1,071.00

Fitinquri pentru asamblarea

electrovanelor

34

Teu 1", FExFExFI

50

Buc.

17.10

855.00

162.45

1,017.45

16.20

810.00

153.90

963.90

35

Teu 1”, FE x FI x FI

50

Buc.

28-50

1,425,00

270.75

1,695.75

27.00

1,350.00

256.50

1,606.50

36

Cruce T', FEx FI x FI x FI

50

Buc.

39.90

1,995.00

379.05

2,374.05

37.80

1,890.00

359.10

2,249.10

37

Cot 1", FE x FI

50

Buc.

30.40

1,520.00

288,80

1,808.80

28.80

1,440.00

273.60

1,713.60

38

Niplu 1"

50

Buc.

8.55

427,50

81-23

508.73

8.10

405.00

76.95

481.95

Boxe polypropilena. Accesorii

39

(d=16 cm, h=24 cm)

70

Buc.

1,928,50

366.42

2,294.92

26.10

1,827.00

347.13

2,174.13

40

(d=24 cm, h~25,5 cm)              ȚTx

70

Buc.

58.90

4,123.00

■■■■fi

4,906.37

55.80

3,906.00

742.14

4,648.14

41

(50,5 x 37 x 30,5 cm)

30

Buc.

137.75

4,132.50

785.18

4,917.68

130.50

3,915.00

743.85

4,658.85

42

(63x48x30,5 cm)   / V j...     • V

\ 10

Buc.

218.50

2,185.00

415.15

2,600.15

207.00

2,070.00

393.30

2,463.30

43

(d=25 am, h=26,5 cm)

50

Buc.

77,90

3,895.00

740.05

4,635.05

73.80

3,690.00

701.10

4,391.10

44

(50 x 36 x 31 cm)

50

Buc.

136.80

6,840.00

1,299.60

8,139.60

129.60

6,480.00

1,231.20

7,711.20

45

(61x43x31,5 cm)

5

Buc.

218.50

1,092.50

207.58

1,300.08

207.00

1,035.00

196.65

1,231.65

46

(84 x 61 x 45,5 cm)

5

Buc.

979.45

4,897.25

930.48

5,827.73

927.90

4,639.50

881.51

5,521.01

47

(102x69x45,5 cm)

5

Buc.

1,764.15

8,820.75

1,675.94

?   10,496.69

1,671.30

8,356.50

1,587.74

9,944.24

Hidranti si robineti

48

Hidrant apa, FE, 3/4", plastic

10

Buc.

80.75

807.50

153.43

960.93

76.50

765.00

145.35

910.35

49

Cheie pentru hidrant apa, 3/4", plastic

10

Buc.

19.00

190.00

36.10

18.00

180.00

34.20

214.20

50

Adaptor furtun pentru cheie hidrant apa, 3/4", plastic

10

Buc.

23.75

237.50

45.13

282.63

22.50

225.00

42.75

267.75

Controlere - funcționare 220 V (montai

exterior) Wi-Fi compatible

51

Controler 4 zone

5

Buc.

514.90

2,574.50

489.16

3,063.66

487.80

2,439.00

463.41

2,902.41

52

Controler 6 zone

5

Buc.

•••   591.85

2,959.25

562.26

3,521.51

560.70

2,803.50

532.67

3,336.17

53

Controler 8 zone

5

Buc.

722.00

3,610.00

685.90

.    4,295.90

684.00

3,420.00

649.80

4,069.80

Controlere - funcționare 220 V (montai

exterior) - Wi-Fi Compatible

54

Controler cu extinderea zonelor de la 4-22

3

Buc.

918.65

2,755.95

523.63

3,279.58

870.30

2,610.90

496.07

3,106.97

55

Controler cu extinderea zonelor de la 8-48

3

Buc.

1,900.00

5,700.00

1,083.00

6,783.00

1,800.00

5,400.00

1,026.00

6,426.00

Module de extindere zone

56

Pentru controler 3 zone

3

Buc.

199.50

598.50

113.72

712.22

189.00

567.00

107.73

674.73

57

Pentru controler 6 zone

3

Buc.

358.15

1,074.45

204.15

1,278.60

339.30

1,017.90

193.40

1,211.30

58

Pentru controler 8 zone

3

Buc.

712.50

2,137.50

406.13

2,543.63

675.00

2,025.00

384.75

2,409.75

59

Pentru controler 12 zone

3

Buc.

953.80

2,861.40

543.67

3,405.07

903.60

2,710.80

515.05

3,225.85

Accesorii Controlere WIFI

60

Adaptor WÎFi pentru programator

5

Buc.

586.15

2,930.75

556.84

3,487.59

555.30

2,776.50

527.54

3,304.04

61

Interfața WiFi Controler

5

Buc.

465.50

2,327.50

442.23

2,769.73

441.00

2,205.00

418.95

2,623.95

Controlere - funcționare 220 V (montai

exterior) - Sistem centralizat

62

Controler cu capacitate de 50 statii si extindere la 200 de statii

2

Buc.

9,386.00

18,772.00

3,566.68

22,338.68

8,892.00

17,784.00

3,378.96

21,162.96

63

Modul de extindere capacitate 75 de stafii

2

Buc.

1,498.15

2,996.30

569.30

3,565.60

1,419.30

2,838.60

539.33

3,377.93

64

Modul 3G

2

Buc.

8,717.20

17,434.40

3,312.54

20,746.94

8,258.40

16,516.80

3,138.19

19,654.99

65

Abonament 3G date IP static

6

Buc.

915.80

5,494.80

1,044.01

6,538.81

867.60

5,205.60

989.06

6,194.66

66

Antena exterioara

3

Buc.

870.20

2,610.60

496.01

3,106.61

824.40

2,473.20

469.91

2,943.11

Decodori de adresa

67

decodor 1 bobina pe statie

100

Buc.

496.85

49,685.00

9,440.15

59,125.15

470.70

47,070.00

8,943.30

56,013.30

68

decodor 2 statii cu 2 bobine pe stafie^TT\

100

Buc.

1,064.00

106,400.00

20,216.00

126,616.00

1,008.00

100,800.00

19,152.00

119,952.00

69

decodor 4 statii cu 1 bobina pe/statie>'-J -

, 5

Buc.

1,256.85

6,284.25

1,194.01

7,478.26

1,190.70

5,953.50

1,131.17

7,084.67

70

decodor 6 statii cu 1 bobi na, pe statie . ■'

V \5

Buc.

2,170.75

10,853.75

2,062.21

12,915.96

2,056.50

10,282.50

1,953.68

12,236.18

71

protecție descărcări electrici

fp

Buc.

334.40

3,344.00

635.36

3,979.36

316.80

3,168.00

601.92

3,769.92

72

Senzor Decoder

2

Buc.

2,064.35

4,128.70

784.45

•/.' 4,91345

1,955.70

3,911.40

74347

4,654.57

Controlere - funcționare cu baterii de 9V.

Accesorii

73

programator 9V, 1 zona

350

Buc.

413.25

144,637.50

27,481.13

172418.63

391.50

137,025.00

26,034.75

163,059.75

74

programator 9V( 2 zone

200

Buc.

713.45

142,690.00

274H.10

169,80140

675.90

135,180.00

25,684.20

160,864.20

75

programator 9V, 4 zone

50

Buc.

778.05

38,902.50

7,391-48

46,293.98

737.10

36,855.00

7,002.45

43,857.45

76

programator 9V, 6 zone

10

Buc.

917.70

9,177.00

1,743.63

10,920.63

869.40

8,694.00

1,651.86

10,345.86

Controlere cu Bluetooth- funcționare cu baterii de 9V

77

Programator Bluetooth 1 statie

100

Buc.

430.35

43,035.00

8476.65

51,211.65

407.70

40,770.00

7,746.30

48,516.30

78

Programator Bluetooth 2 statii

100

Buc.

547.20

54,720.00

10,396.80

V 65,116.80

518.40

51,840.00

9,849.60

61,689.60

79

Programator Bluetooth 4 statii

20

Buc.

633.65

12,673.00

2,407.87

15,080.87

600.30

12,006.00

2,28144

14,287.14

80

Programator Bluetooth 6 statii

10

Buc.

724.85

7,248.50

1,377.22

8,625.72

686.70

6,867.00

1,304.73

8,171.73

Controlere cu WI-FI- funcționare 220V

81

Programator WI-FI 6 statii

5

Buc.

770.45

3,852.25

■■■ÎS

5  4,58448

729.90

3,649.50

693.41

4,342.91

82

Programator WI-F112 statii

5

Buc.

1,071.60

5,358.00

1,018.02

6,376.02

1,015.20

5,076.00

964.44

6,040.44

Senzori de ploaie. Senzori de vânt / inghet

83

Senzor de ploaie

5

Buc.

178.60

893.00

169.67

1,062.67

169.20

846.00

160.74

1,006.74

84

Senzor de ploaie / inghet Wireiess

5

Buc.

604.20

3,021.00

573.99

V 3,594.99

572.40

2,862.00

543.78

3,405.78

Baterii

85

Baterie alkalina 9V

3,000

Buc.

1207

36,195.00

6,877.05

43,072.05

11.43

34,290.00

6,515.10

40,80540

Țeava picuratoare 17 mm, SUBTERAN, cu compensator de presiune, maro

86

Driplîne distanta intre duze 33 cm, colac 100m

30

Buc.

282.15

8,464.50

1,608.26

10,072.76

267.30

8,019.00

1,523.61

9,542.61

Tub plin picurare

87

Tub plin picurare .colac 100m

20

Buc.

170.05

3,401.00

646.19

4,047.19

161.10

3,222.00

61248

3,834.18

Tub picurare fara compensare

88

Tub picurare diametru exterior 16mm, distanta intre duze 33 cm, colac 400m, debit 2l/duza

10

Buc.

601.35

6,013.50

1,142.57

7,156.07

569.70

5,697.00

1,082.43

6,779.43

Fitinguri transfer 4-6 mm

89

Racord prelungitor

30

Buc.

•?  0.95

0.90

27.00

543

32.13

90

Racord cot

30

Buc.

42.75

842

1.35

40.50

7.70

48.20

91

Racord teu

30

Buc.

42.75

842

50.87

1.35

40.50

7.70

48.20

92

Distribuitor 4-6 mm, 6 ieșiri, F11/2"

30

Buc.

26.60

798.00

151.62

949.62

25.20

756.00

143.64

899.64

93

Conexiune pentru tub 4-6mm  ■■

X 30

Buc.

0.95

28.50

5.42

33.92

0.90

27.00

543

32.13

Accesorii fixare           /         -v——

V

94

Colier                         / »•/ L     ’ i

\„10'0

Buc.

liliOl®

142,50

27.08

169.58

1.35

135.00

25.65

160.65

95

Suport țeava picuratoare |           - ;s'’

bl 00

Buc.

?'  • 1.78

177.65

33.75

211.40

1.68

168.00

31.92

199.92

Fitinguri transfer 17 mm numai pentru țeava picuratoare

96

Racord drept FE 17x3/4"

50

Buc.

2.28

114.00

21.66

135:66

2.16

108.00

20.52

128.52

97

Racord cot picurare

50

Buc.

1.50

75.05

14.26

89.31

1.42

71.00

13.49

84.49

98

Racord prelungitor picurare

50

Buc.

0.95

47.50

9.03

0.90

45.00

8.55

53.55

99

Racord teu picurare

50

Buc.

1.78

88.83

16.88

105.70

1.68

84.00

15.96

99.96

100

Dop picurare compresiune

50

Buc.

2.78

139.18

26.44

■ 165.62

2.64

132.00

25.08

157.08

101

Robinet picurare cu filet 3/4" si compresiune

50

Buc.

7.25

362.43

68.86

431.29

6.87

343.50

65.27

408.77

Scule. Accesorii

102

Manometru cu glicerina 1/4", 10 bari

2

Buc.

80.75

' 161.50

30.69

192.19

76.50

153.00

29.07

182.07

103

Șurubelnița pt. reglat aspersor

50

Buc.

19.95

997.50

■■■Mi®

1,187.03

18.90

945.00

179.55

1,124.55

Fîtinauri de conexiune PP

Cot 90° FE

104

0 1"

50

Buc.

238

118.75

X'V- 141.31

2.25

112.50

21.38

133.88

105

0 1*1/2

50

Buc.

11.40

570.00

108.30

678.30

10.80

540.00

102.60

642.60

106

0 2"

50

Buc.

19.00

950.00

180.50

1,130.50

18.00

900.00

171.00

1,071.00

Cot 90° FI

107

01"

30

Buc.

lillll®!

142.50

■lillilR

4.50

135.00

25.65

160.65

108

0 r'1/4

30

Buc.

9.50

285.00

54.15

lilllll®!!

9.00

270.00

51.30

321.30

109

0 T‘1/2

30

Buc.

19.00

570.00

108.30

678.30

18.00

540.00

102.60

642.60

110

0 2"

30

Buc.

23.75

712.50

135:38

847.88

22.50

675.00

128.25

803.25

Dop FE

111

0 1/2"

30

Buc.

0.72

iîlitililM

25,78

0.68

20.40

3.88

24.28

112

0 3/4"

50

Buc.

0.64

■■■IBM

0.60

30.00

5.70

35.70

113

0 1"

100

Buc.

1.45

27.62

172.97

1.38

138.00

26.22

164.22

Dop FI

114

0 1/2"

20

Buc.

0.72

14.44

■IBIS

0.68

13.60

2.58

16.18

115

0 3/4"

20

Buc.

0.64

llllillRI!

/ 15.15

0.60

12.00

2.28

14.28

116

0 r

20

Buc.

1.45

29.07

■iiliSfl

1.38

27.60

5.24

32.84

Manșon racord

117

0 3/4"

20

Buc.

2.85

57.00

10.83

2.70

54.00

10.26

64.26

118

0 1"

20

Buc.

■    3.80

76.00

14.44

f         90.44

3,60

72.00

13.68

85.68

119

0 1"1/2

20

Buc.

9.50

190.00

36.10

226.10

9.00

180.00

34.20

214.20

Manșon racord reductor

120

0 3/4" x 1/2”

20

Buc.

2.41

48.26

:        .• 9.17

\ 57.43

2.29

45.80

8.70

54.50

121

01-X1/2"

20

Buc.

2.85

57.00

10.83

67.83

2.70

54.00

10.26

64.26

122

01" x 3/4"         / v          \ <.’•

20

Buc.

2.85

57.00

10.83

2.70

54.00

10.26

64.26

Nipiu filetat         ( 5/ L       : ; V

123

0 3/4“

20

Buc,

0.77

15.39

2.92

18.31

0.73

14.60

2.77

17.37

124

0 1"

100

BUC.

129.20

24.55

iiiiiiiWi

1.22

122,00

23.18

143.18

125

0 1"1/2

50

Buc.

■■fiii

281.20

53.43

5 33

266.50

50.64

317.14

Niplu filetat reductor

126

0 3/4" x 1/2"

300

Buc.

■  0.72

216.60

41.15

0.68

204,00

38.76

242.76

127

0 1"x3/4"

30

Buc.

1.37

41.04

7.80

1.30

39.00

7.41

46.41

128

0 ri/2xV

30

Buc.

5.62

168.72

32.06

;       200.78

5.33

159.90

30.38

190.28

Reducție FE-FI

129

0 3/4" x 1/2"

30

Buc.

228

68.40

13.00

lilflIWi®

2.16

64.80

12.31

77.11

130

0 1"x 1/2"

30

Buc,

2.58

77.52

14.73

■■■■■

2.45

73.50

13.97

87.47

131

0 1"x3/4”

30

Buc,

■■■IM

14.73

2.45

73.50

13.97

87.47

Teu FE

132

0 1"

30

Buc.

4.75

142.50

27.08

169.58

4.50

135.00

25.65

160.65

133

0 1"1/2

30

Buc.

9.50

285.00

•      339.15

9.00

270.00

51.30

321.30

134

0 2"

30

Buc.

14.25

427.50

81.23

508.73

13.50

405.00

76.95

481.95

Teu FI

135

0 1"

30

Buc.

11.40

342.00

64.98

10.80

324.00

61.56

385.56

136

0 T’1/2

30

Buc.

22.80

684.00

129.96

21.60

648.00

123.12

771.12

137

0 2"

30

Buc.

33.25

997.50

189.53

1,187.03

31.50

945.00

179.55

1,124.55

Cot compresiune 90°, egal, diametru exterior (mm)

138

25

30

Buc.

165.30

31.41

5.22

156.60

29.75

186.35

139

32

50

Buc.

. 6.26

313.03

mgii

372.50

5.93

296.50

56.34

352.84

140

40

50

Buc.

11.51

109.38

685.08

10.91

545.50

103.65

649.15

141

50

50

Buc.

15:50

147.29

14.69

734.50

139.56

874.06

142

63- PN16

30

Buc.

25.92

777,48

147.72

925.20

24.55

736.50

139.94

876.44

143

75 -PN16

30

Buc.

46.10

1,383.11

262.79

1,645.89

43.68

1,310,40

248.98

1,559.38

Cot compresiune 90°, tip FE, diametru exterior (mm)

144

25x3/4“

30

Buc.

4.47

134.24

25.50

4.24

127.20

24.17

151.37

145

25x1"

30

Buc.

3.42

102.60

19.49

122.09

3.24

97.20

18.47

115.67

146

32x3/4"

20

Buc.

5.57

5.27

105.40

20.03

125.43

147

32x1''         ■■■

50

Buc.

■■Ii®

266.48

50.63

5.05

252.50

47.98

300.48

148

40X1"                            \

30

Buc.

lliliSlB

283.01

53.77

■■■ii

8.94

268.20

50.96

319.16

149

40x1"1/2            / '/ | -     'f’j \  :

20

Buc.

9.48

189.62

llilBSS

225.65

8.98

179.60

34.12

213.72

150

50xri/2            / ?/ j: . '.-j   ■

|    30

Buc.

14.20

426.08

80-95

507.03

13.46

403.80

76.72

480.52

151

50x2"-PN16       |                     /p

î 20

Buc.

14.32

286.33

54.40

340.73

13.56

271.20

51.53

322.73

152

63x2"-PN16        \ '■ C... A; J ,,/o

20

Buc.

25.47

509.39

96.78

606.17

24.13

482.60

91.69

574.29

153

75x2“-PN16          5.      ""

20

Buc.

38.66

773.11

146.89

920.00

36.62

732.40

139.16

871.56
154

75x2" 1/2 - PN16

20

Buc,

37.64

752.78

143.03

895,81

35.66

713,20

135.51

848.71

Cot compresiune 90°, tip FI, diametru exterior (mm)

155

25x3/4"

20

Buc.

4.47

89.49

17.00

; ;   106.49

4.24

84.80

16.11

100.91

156

32x3/4"

20

Buc.

?  5.57

111.34

21.15

5.27

105,40

20.03

125.43

157

32xT*

50

BUC.

5.33

266.48

50.63

■illSMH

5.05

252.50

47.98

300.48

158

50x1"1/2

50

Buc.

14.20

710.13

134.92

845.05

13.46

673.00

127.87

800.87

Dop compresiune, diametru exterior (mm)

159

25

30

Buc.

325

97.47

18.52

115.99

3.08

92.40

17.56

109.96

160

32

50

Buc.

4.19

209.48

39.80

249.28

3.97

198,50

37.72

236.22

161

40

30

Buc.

6.92

207.48

246.90

6.55

196.50

37.34

233.84

162

50

50

Buc.

9.77

. 488.30

92.78

581.08

9.25

462.50

87.88

550.38

163

63- PN16

30

Buc.

16.84

505.31

601.31

15.96

478.80

90.97

569.77

164

75-PN16

30

Buc.

34,06

1,021.73

:  194.13

1,215.85

32.27

968,10

183.94

1,152.04

Mufa compresiune, diametru exterior (mm)

165

25

100

Buc.

4.47

BiliHSi

85.02

532.47

4.24

424.00

80.56

504.56

166

32

200

Buc.

5.78

1,155.20

219.49

1,374.69

5.47

1,094,00

207.86

1,301.86

167

40

50

Buc.

12.28

614.18

116.69

730.87

11.64

582.00

110.58

692.58

168

50

200

Buc.

14.16

2,831.00

537.89

3,368.89

13.41

2,682.00

509,58

3,191.58

169

63- PN16

50

Buc.

25.15

238.89

1,496.22

23.82

1,191.00

226.29

1,417.29

170

75-PN16

50

Buc.

50.26

2,512.75

2,990.17

47.61

2,380.50

452.30

2,832.80

171

90- PN 16

50

Buc.

65.40

3,269.90

621.28

3,891.18

61.96

3,098.00

588.62

3,686.62

Mufa redusa compresiune, diametru exterior (mm)

172

32x25

20

Buc.

6.26

149.00

5.93

118,60

22.53

141.13

173

40x32-PN16

20

Buc.

. , 14.16

283.10

336.89

13.41

268,20

50.96

319.16

174

50x40-PN16

20

Buc.

18.39

367.84

69.89

437.73

17.42

348.40

66.20

414.60

175

63x50 -PN16

20

Buc.

24.99

499.70

94.94

594.64

23.67

473.40

89.95

563.35

176

75x63-PN 16

20

Buc.

46.72

934.42

177.54

1,111.96

44.26

885,20

168.19

1,053.39

177

90x75- PN16

20

Buc.

72.96

1,459.20

277.25

1,736.45

69.12

1,382.40

262.66

1,645.06

178

110x90- PN16

20

Buc.

147.09

2,941.77

558.94

3,500.71

139.35

2,787,00

529.53

3,316.53

Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm)

179

25x1"

10

Buc.

lllliBii

31,73

■Oii®

37.76

3,01

30.10

5.72

35.82

180

32x3/4"                            i

10

Buc.

'  4.35

43.51

51.78

4.12

41.20

7.83

49.03

181

32x1-                                         ■

50

Buc.

■■li

178.60

33.93

3.38

169.00

32.11

201.11

182

40x1"               /../ I-.     ■ / \..\

30

Buc.

lillllil

262.49

49.87

8.29

248,70

47.25

295.95

183

50x1-1/2        f      ir' -         UI

50

Buc.

11.07

553.38

105.14

658.52

10.49

524.50

99.66

624.16184

50x2"

50

Buc.

10.17

508.73

96.66

605.38

9.64

482.00

91.58

573.58

185

63xT'1/2 - PN16

20

Buc.

17.66

353.21

67.11

K 420.32

16.73

334.60

63.57

398.17

186

63x2"- PN16

20

Buc.

17.66

353.21

67,11

420.32

16.73

334.60

63.57

398.17

187

75x2"- PN16

20

Buc.

32.22

644,48

122.45

30.53

610.60

116.01

726.61

188

75x2"1/2- PN16

20

Buc.

32.22

644.48

122.45

766.93

30.53

610.60

116.01

726.61

Racord compresiune, tip FI, diametru exterior (mm)

189

25x1"

10

Buc.

347

B!l®B

6.03

3.01

30.10

5.72

35.82

190

32x1"

50

Buc.

178.60

33.93

3.38

169.00

32.11

201.11

191

40x1"

30

Buc.

8.75

262.49

49.87

8.29

248.70

47.25

295.95

192

50xT’1/2

50

Buc.

11.07

553.38

105.14

658.52

10.49

524.50

99.66

624.16

193

63x1"1/2- PN16

20

Buc.

17.66

353.21

67.11

420.32

16.73

334.60

63,57

398.17

Teu compresiune, egal, diametru exterior (mm)

194

25

20

Buc.

6.59

131.86

25.05

156.91

6.25

125.00

23.75

148.75

195

32

100

Buc.

9.64

964.25

183.21

> 1,147.46

9-14

914.00

173.66

1,087.66

196

40

30

Buc.

■■118®

475.95

90.43

566.38

15.03

450.90

85.67

536.57

197

50

100

Buc.

21.40

2,140.35

406.67

2,547.02

20.28

2,028.00

385.32

2,413.32

198

63- PN16

30

Buc.

1,185.32

225.21

1,410.52

37.43

1,122.90

213.35

1,336.25

199

75- PN16

30

Buc.

68.29

2,048.58

389.23

2,437.81

64.69

1,940.70

368.73

2,309.43

Teu compresiune, derivație FE, diametru exterior (mm)

200

32x25x32- PN16

10

Buc.

12.25

122.46

23.27

145.72

11.60

116.00

22.04

138.04

201

40x32x40- PN16

10

Buc.

22.38

llliilSilBl

■■■IS

266.35

10.44

104.40

19.84

124.24

202

50x40x50- PN16

10

Buc.

29.42

294.24

SiililOll

350.15

27.88

278.80

52.97

331.77

203

63x50x63- PN16

10

Buc.

36.46

364.61

69.28

433.89

34.54

345.40

65.63

411.03

204

75x63x75- PN16

10

Buc.

68.86

688.56

130.83

819.39

65.23

652.30

123.94

776.24

Teu compresiune, derivație FI, diametru exterior (mm)

-............. .................

205

25x3/4"x25

10

Buc.

5.85

58.52

11.12

5.54

55.40

10.53

65.93

206

32x1"x32           / </'

50

Buc.

8.66

433.20

■iiliMi

515.51

8.21

410.50

78.00

488.50

207

40x1 "x40            / 4/   1       ■ ■  \

20

Buc.

13.55

270.94

51.48

iillBBSiilîi

12.83

256.60

48.75

305.35

208

40x1"1/4x40        |       p            L

\ 20

Buc.

■ 17.33

346.56

65.85

■■■Sili

16.42

328.40

62.40

390.80

209

40x1"1/2x40-PN16 V'îk ■         U

; 20

Buc.

16.60

331.93

63.07

lllllMitt

15.72

314.40

59.74

374.14

210

50x1*1/2x50        'W\            ,

20

Buc.

18.75

375.06

71.26

446.32

17.77

355.40

67.53

422.93

211

50x2''x50- PN16                    ;\\V .

20

Buc.

21.32

426.36

81.01

llliliso®!

20.20

404.00

76.76

480.76

212

63x2"x63- PN16              ' - ^1.^-

20

Buc.

38.49

769.88

146.28

916.16

36.47

729.40

138.59

867.99

213

75x2"x75- PN16

20

Buc.

56.28

1,125.56

213.86

■   1,339.42

53.32

1,066.40

202.62

1,269.02

Piesa bransare, diametru exterior (mm)

214

25x3/4"x25

20

Buc.

5.85

117.04

22.24

139.28

5.54

110.80

21.05

131.85

215

32x1"x32

20

Buc.

8.66

173.28

32.92

206.20

8.21

164.20

31.20

195.40

216

40x1"x40

20

Buc.

13.55

270.94

51.48

'••• 322.42

12.83

256.60

48.75

305.35

217

50x1’1/2x50

20

Buc.

18.75

375.06

71.26

17.77

355.40

67.53

422.93

218

75x2"x75- PN16

10

Buc.

56.28

562.78

106.93

669.71

53.32

533.20

101.31

634.51

Piesa bransare, diametru exterior (mm)

219

25x3/4"

50

Buc.

' -X 2.85

142.50

27.08

169.58

2.70

135.00

25.65

160.65

220

32x1/2"

100

Buc.

2.84

284.05

liilliMi

338.02

2^69

269.00

51.11

320.11

221

32x3/4”

500

Buc.

2.85

1,425.00

270,75

1,695.75

2.70

1,350.00

256.50

1,606.50

222

40x3/4"

100

Buc.

lliilll®

ilillliii®

67.87

■■■■ii

3.38

338.00

64.22

402.22

223

50x3/4"

300

Buc.

1,282.50

243.68

1,526.18

4.05

1,215.00

230.85

1,445.85

224

50x1"

300

Buc.

4.19

1,256.85

238.80

1,495.65

3.97

1,191.00

226.29

1,417.29

225

63x3/4”

200

Buc.

6.18

1,236.90

235.01

1,471.91

5.86

1,172.00

222.68

1,394.68

226

75x1”

100

Buc.

9.60

960.45

182.49

1,142.94

9.10

910.00

172.90

1,082.90

227

90x1”

50

Buc.

18.05

902.50

171.48

1,073.98

17.10

855.00

162.45

1,017.45

228

110x1"

20

Buc.

26.13

522.50

99.28

24.75

495.00

94.05

589.05

Robineti din PVC tip HOL(FI)-FI - PN16

229

0 1”

50

Buc.

1,086.33

206.40

1,292.73

20.58

1,029.00

195.51

1,224.51

230

0 T'1/2

50

Buc.

1,869.60

355.22

2,224.82

35.42

1,771.00

336.49

2,107.49

231

0 1"1/4

50

Buc.

32.31

1,615:48

'  306.94

1,922.42

30.61

1,530.50

290.80

1,821.30

232

0 2”

50

Buc.

60.84

3,041.90

577.96

3,619.86

57.64

2,882.00

547.58

3,429.58

Banda teflon

233

19 mm x 15 ml

500

Buc.

3,861.75

733.73

4,595.48

7.32

3,660.00

695.40

4,355.40

PE100, PN 10, diametru exterior(mm)

234

D= 32, mm                  .

1,000

Buc.

5.02

5,016.00

953.04

5,969.04

4.75

4,750.00

902.50

5,652.50

235

D= 40, 2,4 mm     / ../ j ;    .; (      X

500

Buc.

2,574.50

489.16

3,063.66

4.88

2,440.00

463.60

2,903.60

236

D=50, 3,0 mm    f       ■■     - J V'’ |

1,000

Buc.

7,932.50

1,507.18

9,439.68

7.52

7,520.00

1,428.80

8,948.80

237

D= 63, 3,8 mm    1      f        \       j

500

Buc.

6,317.50

l?200.33

7,517.83

11.97

5,985.00

1,137.15

7,122.15

238

D= 75. 4,5 mm                    Z" /

200

Buc.

3,127.40

594.21

3,721.61

14.81

2,962.00

562.78

3,524.78

239

D- 90, 5,4 m m                            ‘!

200

Buc.

22.30

4,459.30

847.27

5,306.57

21.12

4,224.00

802.56

5,026.56

240

0=110,6,6 mm                  ' :■   '

200

Buc.

37.05

7,410.00

1,407.90

8,817.90

35.10

7,020.00

1,333.80

8,353.80

241

CAPAC PENTRU BOXA MINI CAPAC GROS

50

Buc.

7.27

363.38

69.04

6.89

344.50

65.46

409.96

242

CAPAC PENTRU BOXA JUNIOR CAPAC GROS

50

Buc.

13.68

684.00

129.96

813.96

12.96

648.00

123.12

771.12

243

CAPAC PENTRU BOXA STANDARD

50

Buc.

34,20

1,710.00

324.90

2,034.90

32.40

1,620.00

307.80

1,927.80

ACCESORII SI PIESE DE SCHIMB

244

FOARFECĂ DIN MATERIAL PLASTIC PT. TĂIAT TEAVĂ

20

Buc.

46.68

933.66

177.40

1,111.06

44.23

884.60

168.07

1,052.67

245

FOARFECĂ DIN METAL PT. TĂIAT TEA VĂ

10

Buc.

227.81

2,278.10

432.84

2,710.94

215.82

2,158.20

410.06

2,568.26

246

CHEIE TUBULARA DE 13MM (PT PIESA DE BRANSARE)

30

Buc.

6.84

205:20

38.99

244.19

6.48

194.40

36.94

231,34

247

CHEIE METAL COMPRESIUNE

10

Buc.

34.71

347.13

65.95

413.08

32.89

328.90

62.49

391.39

UNELTE-SCULE

248

CLEȘTE PAPAGAL

20

Buc.

235.60

4,712.00

895.28

5,607.28

223.20

4,464.00

848.16

5,312.16

249

POMPA SUBMERSIBILA APE MURDARE

4

Buc.

788.50

3,154.00

599.26

3,753.26

747.00

2,988.00

567.72

3,555.72

250

CLEȘTE PATENT 200mm

30

Buc.

22.80

'   684.00

813.96

21.60

648.00

123.12

771.12

251

CLEȘTE SFIC

30

Buc.

20.90

627.00

; : 119.13

746.13

19.80

594.00

112.86

706.86

252

CAZMA METALICA

20

Buc.

93.10

1,862.00

353.78

2,215.78

88.20

1,764.00

335.16

2,099.16

253

LOPATICA PLANTATOR

30

Buc.

32.30

969.00

*   184.11

1,153.11

30.60

918.00

174.42

1,092.42

254

CUTTER

30

Buc.

H-40

d .     342.00

64.98

406.98

10.80

324.00

61.56

385.56

255

GENERATOR MIC 900W

1

Buc.

570.00

570:00

108.30

678.30

540.00

540.00

102.60

642.60

256

GENERATOR 4,5 KW

1

Buc.

5,225.00

5,225.00

992.75

6,217.75

4,950.00

4,950.00

940.50

5,890.50

257

CIOCAN DEMOLATOR (PICAMER)

2

Buc.

6,175.00

12,350.00

2,346.50

14,696.50

5,850.00

11,700.00

2,223.00

13,923.00

258

MÂNUȘI DE PROTECȚIE

100

Buc.

9.50

950.00

180.50

1,130.50

9.00

900.00

171.00

1,071.00

259

CHEIE CLÎCHET15 CM

20

Buc.

36.10

722:00

859.18

34.20

684.00

129.96

813.96

260

TRUSA CHEI FIXE/COMBINATE 6-32

2

Buc.

171.00

342.00

64.98

406.98

162.00

324.00

61.56

385.56

261

CHEI COMBINATE 10-13

5

Buc.

5.70

JlflJlKgso

IlilIISl

5.40

27.00

5.13

32.13

262

CHEITUBULARE 10-13

20

Buc.

7.60

\d 152.00

180.88

7.20

144.00

27.36

171.36

263

TRUSA ȘURUBELNIȚA CU BIȚI

30

Buc.

81.70

2,451.00

465.69

2,916.69

77.40

2,322.00

441.18

2,763.18

264

PRELUNGITOR CURENT ROLA

2

Buc.

380.00

760.00

144.40

904.40

360.00

720.00

136.80

856.80

265

DISC pentru polizor unghiular

50

Buc.

8.55

427.50

• d d: 81.23

508.73

8.10

405.00

76.95

481.95

266

BORMASINA CU ACUMULATOR

20

Buc.

403.75

8,075.00

1,534.25

9,609.25

382.50

7,650.00

1,453.50

9,103.50

267

LOPATA METALICA

5

Buc.

93.10

465.50

88.45

88,20

441.00

83.79

524.79

268

TRUSA CHEI TUBULARE (mare)

3

Buc.

513.00

1,539.00

292.41

1,831.41

486.00

1,458.00

277.02

1,735.02

269

TARNACOP

3

Buc.

42.75

128.25

152.62

40.50

121.50

23.09

144.59

270

CIOCAN 1,5 kg

2

Buc.

38.00

' 76 00

d-dd 14.44

90.44

36.00

72.00

13.68

85.68

271

SPIRALE METAL

10

Buc.

14.25

142.50

27.08

169.58

13.50

135.00

25.65

160.65

272

SPIRALE BETON SDS 8-16rnm"        \

10

Buc.

30.40

304.00

57.76

361.76

28.80

288.00

54.72

342.72

273

SETDALTISDS     / . / L ' - J V

Buc.

147.25

294.50

55.96

350.46

139.50

279.00

53.01

332.01

274

FREZE DE LEMN LATE e/ :        | V

1 20

Buc.

1900

380.00

72.20

452.20

18.00

360.00

68.40

428.40

275

BIT!                   j

4 30

Buc.

9.50

285.00

54.15

339.15

9.00

270.00

51.30

321.30

276

PRELUNGITOR BIȚI \                 ?

/  30

Buc.

11.40

342.00

64.98

406.98

10.80

324.00

61.56

385.56

277

ISOLIER BÂND                         J? /

200

Buc.

4.75

950.00

180.50

1,130.50

4.50

900.00

171.00

1,071.00

278

ȘURUBURIAUTOFORANTE

5000

Buc.

0.03

142.50

îiBSil®69l58

0.027

135.00

25.65

160.65

279

COLIER DE PLASTIC (ȘORICEI)

500

Buc.

0.29

142.50

0.27

135.00

25.65

160.65

280

CIOCAN DEMOLATOR

2

Buc.

5,700.00

11,400.00

2,166.00

13,566.00

5,400.00

10,800.00

2,052.00

12,852.00

281

ULEI LANȚ

550

LITRI

9.50

5,225.00

992.75

6,217.75

9.00

4,950.00

940.50

5,890.50

282

ULEI AMESTEC VERDE

40

LITRI

28.50

1,140.00

216.60

1,356.60

27.00

1,080.00

205.20

1,285.20

283

ULEI AMESTEC ROȘU

60

LITRI

■ 22.80

1,368.00

259.92

1,627.92

21.60

1,296.00

246.24

1,542.24

284

PILA4MM

150

Buc.

5.70

■    855.00

162.45

1,017.45

5.40

810.00

153.90

963.90

285

PILA4.5MM

240

Buc.

5.70

1,368.00

<259.92

1,627.92

5.40

1,296.00

246.24

1,542.24

286

PÎLA4.8MM

240

Buc.

5.70

1,368.00

259.92

1,627.92

5.40

1,296.00

246.24

1,542.24

287

PÎLA5.2MM

150

Buc.

lllliSM

855.00

162.45

1,017.45

5.40

810.00

153.90

963.90

288

PILA LATA

100

Buc.

7,60

760.00

144.40

904.40

7.20

720.00

136.80

856.80

289

LANȚ MS-201

80

Buc.

38.00

3,040.00

577.60

3,617.60

36.00

2,880.00

547.20

3,427.20

290

LANȚ MS-362

50

Buc.

57.00

2,850.00

3,391.50

54.00

2,700.00

513.00

3,213.00

291

LANȚ MS-462

24

Buc.

61.75

1,482.00

281.58

1,763.58

58.50

1,404.00

266.76

1,670.76

292

LANȚ HT-103

36

Buc.

38.00

1,368.00

259.92

1,627.92

36.00

1,296.00

246.24

1,542.24

293

LANȚ HT-101              H y > x

12

Buc.

38.00

456.00

86.64

36.00

432.00

82,08

514.08

294

LANȚ H-455       Z.

60

Buc.

76.00

■z 4,560.00

866.40

5,426.40

72.00

4,320.00

820.80

5,140.80

295

LANȚ H-525      / ■ ■     | \-'

1   24

Buc.

61.75

1,482.00

281.58

1,763.58

58.50

1,404.00

266.76

1,670.76

296

LAMA MS-201     | <h ,   .

1 8

Buc.

209.00

1,672.00

1,989.68

198.00

1,584.00

300.96

1,884.96

297

LAMA MS-362    | ■ h - ':        ■

l 4

Buc.

133.00

532.00

101.08

633.08

126.00

504.00

95.76

599.76

298

LAMA MS-462                        ,

’ 2

Buc.

152.00

304.00

57.76

361.76

144.00

288.00

54.72

342.72

299

LAMA HT-103       '■   . .^.z-.. /

4

Buc.

133.00

532.00

101.08

633.08

126.00

504.00

95.76

599.76

300

LAMA HT-101

2

Buc.

133.00

266.00

50.54

316.54

126.00

252.00

47.88

299.88

301

LAMA H-455

6

Buc.

174.80

1,048.80

199.27

1,248.07

165.60

993.60

188.78

1,182.38

302

LAMA H-525

2

Buc.

133.00

266.00

50.54

316.54

126.00

252.00

47.88

299.88

303

OALAAMBREIAJ MS-201

4

Buc.

47.50

190.00

lllllMio

226.10

45.00

180.00

34.20

214.20

304

OALAAMBREIAJ MS-362

2

Buc.

85.50

32.49

203.49

81.00

162.00

30.78

192.78

305

OALA AMBREIAJ MS-462

1

Buc.

90.25

17.15

107.40

85.50

85.50

16.25

101.75

306

OALAAMBREIAJ H-455

3

Buc.

90.25

■llBlit

iiiiiiMW

85.50

256.50

48.74

305.24

307

PINION H-525

4

Buc.

114.00

456.00

86.64

108.00

432.00

82.08

514.08

308

FILTRU AER MS-201

4

Buc.

13.30

IfilBSi

10.11

63.31

12.60

50.40

9.58

59.98

309

FILTRU AER MS-362

4

Buc.

17.10

68.40

13.00

81.40

16.20

64.80

12.31

77.11

310

FILTRU AER MS-462

1

Buc.

19.00

19,00

■■■Stil

18.00

18.00

3.42

21.42

311

FILTRU AER HT-103

4

Buc.

19-00

76.00

■lilliil®

90.44

18.00

72.00

13.68

85.68

312

0.00

illlllfliffi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

313

FILTRU AER HT-101

1

Buc.

19.00

19.00

3.61

22.61

18.00

18.00

3.42

21.42

314

FILTRU AER H-455

3

Buc.

66.50

:<: 199.50

37.91

237.41

63.00

189.00

35.91

224.91

315

FILTRU AER H-525

2

Buc.

51.30

102.60

19.49

122.09

48.60

97.20

18.47

115.67

316

FILTRU BENZINA MS-201

4

Buc.

z 14.25

57.00

10.83

67.83

13.50

54.00

10.26

64.26

317

FILTRU BENZINA MS-362

4

Buc.

14.25

57.00

10.83

■■■■083

13.50

54.00

10.26

64.26

318

FILTRU BENZINA MS-462

1

Buc.

14.25

14.25

16.96

13.50

13.50

2.57

16.07

319

FILTRU BENZINA HT-103

4

Buc.

14.25

iflHilii®

10.83

67.83

13.50

54.00

10.26

64.26

320

FILTRU BENZINA HT-101

1

Buc.

14.25

14.25

■■■■zii

16.96

13.50

13,50

2.57

16.07

321

FILTRU BENZINA H-455

3

Buc.

19 00

57.00

G 67.83

18.00

54.00

10.26

64.26

322

FILTRU BENZINA H-525

2

Buc.

19.00

38.00

18.00

36.00

6.84

42.84

323

CHEI DRUJBA

12

Buc.

33.25

399.00

■Biliiisl

474.81

31.50

378.00

71.82

449.82

324

BUJ1E MARE

40

Buc.

342.00

64.98

< V 406.98

8.10

324.00

61.56

385.56

325

BUJÎE MICA

40

Buc.

8.55

342.00

• ; 64.98

406.98

8.10

324.00

61.56

385.56

326

PENSULA

10

Buc.

9.50

95.00

flIBBfiS

liiiiiiWi

9.00

90.00

17.10

107.10

327

CARABINE METALICE

10

Buc,

•• 42.75

427.50

81.23

40.50

405.00

76.95

481.95

328

CARABINE ALPINIST

10

Buc.

47.50

475.00

90.25

..   565.25

45.00

450.00

85.50

535.50

329

COARDA ALPINIST 50-60 M

240

m

7.60

1,824.00

346.56

2,170.56

7.20

1,728.00

328.32

2,056.32

330

ANOU 80mm

10

Buc.

23.75

237.50

45.13

282’63

22.50

225.00

42.75

267.75

331

ANOU 120mm

10

Buc.

23.75

237.50

WfililliiSi

282.63

22.50

225.00

42,75

267.75

332

ANOU 150mm                  s

10

Buc.

28.50

285.00

54,15

27.00

270.00

51.30

321,30

333

MÂNUȘI PIELE

94

Buc.

23.75

2,232.50

424.18

2,656,68

22.50

2,115.00

401.85

2,516.85

334

MÂNUȘI CAUCIUC / : /             \o

1 300

Buc.

5.70

1,710.00

324.90

2,034.90

5.40

1,620.00

307.80

1,927.80

335

COBORÂTOR GRI-GRl X L        p

i 2

Buc.

332.50

XX/' 665.00

126.35

315.00

630.00

119.70

749.70

336

OPT PT.RAPEL      \             . •• -j ,/ț-

/ 2

Buc.

47.50

IBlIslSSW

18.05

113.05

45.00

90.00

17.10

107.10

337

COLTARI ALPINIST VXK '

2

Buc.

475.00

950.00

180.50

1,130.50

450.00

900.00

171.00

1,071.00

338

HAMURI ALPINIST              a

2

Buc.

237.50

475,00

90.25

565.25

225.00

450.00

85.50

535.50

339

BOCANCI ALPINIST         ~  ;  • r'

2

Buc.

950.00

1,900.00

361.00

2,261.00

900.00

1,800.00

342.00

2,142.00

340

CASCA DE PROTECȚIE ALPINIST

2

Buc.

380.00

760.00

144.40

904.40

360.00

720.00

136.80

856.80

341

TOPOR FISKARS X27-XXL

2

Buc.

332.50

665.00

126.35

791.35

315.00

630.00

119.70

749.70

342

SALOPETE CU PROTECȚIE LA TAIERE

4

Buc.

950.00

3,800.00

722.00

4,522.00

900.00

3,600.00

684.00

4,284.00

343

LOPATA

8

Buc.

33.25

266.00

50.54

316.54

31.50

252.00

47.88

299.88

344

PERIE

10

Buc.

lliiliiii

332.50

395.68

31.50

315.00

59.85

374.85

345

GREBLA

8

Buc.

33.25

266.00

lillillsi

v 316.54

31.50

252.00

47.88

299.88

346

FURCA

4

Buc.

47.50

190.00

36.10

Illliiii

45.00

180.00

34.20

214.20

347

CAZMA FISKARS

2

Buc.

95.00

190.00

36.10

226.10

90.00

180.00

34.20

214.20

348

PLASA PROTECȚIE REMORCA

4

Buc.

142.50

570.00

108.30

'XX 678.30

135.00

540.00

102.60

642.60

349

CONURI ATENȚIONARE ZI-NOAPTE

16

Buc.

95.00

1,520.00

288.80

1,808.80

90.00

1,440.00

273.60

1,713.60

350

BANDA REFLECTORIZANTA

30

Buc.

28.50

855.00

162.45

1,017.45

27,00

810.00

153.90

963.90

351

SPRAY MARCAJ ROȘU

15

Buc.

38.00

570.00

108.30

678.30

36.00

540.00

102.60

642.60

352

SPRAY MARCAJ VERDE

15

Buc.

3800

570.00

108,30

678.30

36.00

540.00

102.60

642.60

353

MASTIC PT.SIGILAREA RĂNILOR POMILOR

30

Buc.

.. 14.25

427.50

81.23

508.73

13i50

405.00

76.95

481.95

354

PENSULA

10

Buc.

9.50

95.00

18.05

113^05

9.00

90.00

17.10

107.10

355

ȘPACLU

5

Buc.

14.25

71.25

84.79

13.50

67.50

12.83

80.33

356

EMONDOR

2

Buc.

2,185.00

4,370.00

830.30

5,200.30

2,070.00

4,140.00

786.60

4,926.60

357

EMONDOR INAL1ME

2

Buc.

2,185.00

4,370.00

830.30

5,200.30

2,070.00

4,140.00

786.60

4,926.60

358

MOTOFIERASTRAU Lungime de taiere-35-40

cm - model 1

2

Buc.

2,660.00

5,320.00

1,010.80

6,330.80

2,520.00

5,040.00

957.60

5,997.60

359

MOTOFIERASTRAU Lungime de taiere-35-40

cm - mode! 2

2

Buc.

1,805.00

3,610.00

685.90

4,295.90

1,710.00

3,420.00

649.80

4,069.80

360

MOTOFIERASTRAU Lungime de taiere-40-50

cm

2

Buc.

2,356.00

4,712.00

895,28

5,607.28

2,232.00

4,464.00

848.16

5,312.16

361

MOTOFIERĂSTRĂU Lungime de taiere-40-60

cm

1

Buc.

3,087.50

3,087,50

586.63

3,674.13

2,925.00

2,925.00

555.75

3,480.75

362

CUTITE FREZA

1

Buc.

1,140.00

1,140.00

216.60

1,356.60

1,080.00

1,080.00

205.20

1,285.20

363

VÂRF FREZA

1

Buc.

760.00

760.00

144.40

904.40

720.00

720.00

136.80

856.80

364

FREZA AUGER

1

Buc.

7,125.00

7,125.00

8,478.75

6,750.00

6,750.00

1,282.50

8,032.50

365

Lopata cu coadă de lemn dreptunghiulară

130 cm                             ,

10

Buc.

24.30

243.00

46.17

ailililii

21.87

218.70

41.55

260.25

366

Mătură stradală cu coadă/121 cm^^<< ''

\ 6

buc.

29.97

179.82

34.17

213.99

26.97

161.82

30.75

192.57

367

roabă bascul a bilă 100 litri                  \

5

buc

\ 152.28

761.40

144.67

906.07

137.05

685.25

130.20

815.45

368

rolă bandă de avertizare 500 m j .

v u

buc.

20.25

101.25

■llliSi

120.49

18.23

91.15

17.32

108.47

369

ruletă 5 m                |         h • ;    " \

& |2

buc.

25.92

51.84

lllilBaf

61.69

23.33

46.66

8.87

55.53

370

ruletă 8 m            \         ■    j

/ 2

buc.

40.50

81.00

15.39

96.39

36.45

72.90

13.85

86.75

371

mistrie oțel 14 cm           X-.. '     /'•

10

buc.

12.15

121.50

23.09

144.59

10.94

109.40

20.79

130.19

372

cancioc zincat 0.8 litri      ' .    '.V. 1 Vc

10

buc.

9.72

97.20

18.47

115.67

8.75

87.50

16.63

104.13

373

trafalet dimensiune mare 25 cm lungime

6

buc.

11.34

68.04

12.93

80.97

10.21

61.26

11.64

72.90

374

trafalet dimensiune mică 10 cm lungime

6

buc.

24.30

4.62

3.65

21.90

4.16

26.06

375

rezervă trafalet mare 25 cm lungime

10

buc.

2.43

24.30

iliiOlili

2.19

21.90

4.16

26.06

376

rezervă trafalet mic 10 cm lungime

10

buc.

1.62

■■Bit

3.08

111011111128

1.46

14.60

2.77

17.37

377

șpaclu inox 15 cm

4

buc.

8.91

■■■IMS

8.02

32.08

6.10

38.18

378

prelungitor trafalet 3 m

6

buc.

19.44

116.64

22.16

138.80

17.50

105.00

19.95

124.95

379

găleată mortar/zîdărie 16 litri

10

buc.

llllMii

81.00

15.39

96.39

7.29

72.90

13.85

86,75

380

târnăcop cu coadă de lemn 2,5 kg

3

buc.

44.55

133.65

■■■li®

40.10

120.30

22.86

143.16

381

ferăstrău de mână 45 cm

1

buc.

17.01

17.01

3.23

20.24

15.31

15.31

2.91

18.22

382

ciocan zidărie cu mâner ergonomie 600 g

4

buc.

19.44

BillililS

14.77:

■■■OK

17,50

70.00

13.30

83.30

383

pompă submersibilă

2

buc.

3,500.00

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3,150.00

6,300.00

1,197.00

7,497.00

384

veste reflectorizante

150

buc.

: 12.00

1,800.00

342.00

2,142.00

10.80

1,620.00

307.80

1,927.80

385

Borduri din granit 60x25x20 cm

200

ml

165.00

33,000.00

6,270.00

39,270.00

148.50

29,700.00

5,643.00

35,343.00

386

Borduri din granit 200x35x25 cm

5

buc.

2,514.00

12,570.00

2,388.30

14,958.30

2,262.60

11,313.00

2,149.47

13,462.47

387

Borduri din granit 250x35x25 cm

5

buc.

3,703.00

18,515.00

3,517.85

22,032.85

3,332.70

16,663.50

3,166.07

19,829.57

388

Borduri din granit 60x15x10 cm

100

ml

47.00

4,700.00

893.00

5,593.00

42.30

4,230.00

803.70

5,033.70

389

Borduri din granit 60x25x12 cm

60

ml

110.00

6,600.00

1,254.00

7,854.00

99.00

5,940.00

1,128.60

7,068.60

390

Pavaj din granit roșu lucios 60x60x2

100

mp

226.12

22,612.00

4,296.28

26,908.28

203.51

20,351.00

3,866.69

24,217.69

391

Pavaj din granit gold 60x60x4

200

mp

178.00

35,600.00

6,764.00

42,364.00

160.20

32,040.00

6,087.60

38,127.60

392

Pavaj din granit roșu auriu 60x30x4 cm

100

mp

172.50

17,250.00

3,277.50

20,527.50

155.25

15,525.00

2,949.75

18,474.75

393

Rigola din granit 60x30x4 cm

100

ml

232.37

23,237.00

4,415.03

27,652.03

209.13

20,913.00

3,973.47

24,886.47

394

Adeziv pentru granit - sac 25 kg

2500

kg

2.44

6,100.00

1,159.00

7,259.00

2.20

5,500.00

1,045.00

6,545.00

395

îngrășământ complex 16:16:16 (Azot)

5

tone

1,800.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

1,620.00

8,100.00

1,539.00

9,639.00

TOTAL

1,766,829.42

335,697.59

2,102,527.01

1,664,262.03

316,209.79

1,980,471.82

Președinte - Constantinescu Ștefania, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru


- Moise Florin Alin, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru


- Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică


Membru


- Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții


Membru


- Gălățanu Robert Alexandru, Direcția JuridicăRepre^OTțăritTÂȘ3,- Administrare Străzi S3 S.R.L  Președinte Consiliu de Administrație CONST^St^ESCG IOAN

r
A1DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI


TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.pubiit@primarie3.r0Str. Intrarea Odobestî nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 371311/10.04.2019


Mexfv 1.

HCL£3NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE

PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A SOCIETĂȚII AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

A

In conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a)     autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b)     mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c)     nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017, privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

- Actul constitutiv actualizat;

Luând în considerare:

Procesul-Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 369118/08.04.2019 al Comisiei de analiză;

Declarația reprezentantului împuternicit al Societarii AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., anexa la prezenta nota justificativă.                                                                 .

Prevederile ari. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

”Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016”.

Din documentele puse la dispoziție Comisiei de analiza, prin oferta nr. 367322/08.04.2019, înregistrată cu nr. 115/08.04.2019, de către Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., întreprindere publica ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă ca societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat si justificat în Procesul -Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 369118/08.04.2019, al Comisiei de analiza, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei societari cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3:

” asociați:   1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

2. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu sediul în Bdul Basarabia nr. 256G, Centrul de Afaceri D Center, indicative 1.2, sector 3 București, înmatriculată la Regostrul Comerțului sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790. ”

Conform Notei privind îndreptarea erorii material la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017, înregistrată sub nr. 49278/19.06.217:

”In cuprinsul hotărârii și a anexelor acesteia, sitagma de ”SC” si ” Societate Comercială ”, se înlocuiesc cu sintagma ”societate ”, iar sediul correct al societății Administrare Active S.R.L. este Bd-ul Basarabia nr. 256G, Clădirea East City Power, etajul 7, Sector 3 București ”.

”Art.2. în prezent capitalul social al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL este în valoare totală de 16500000 lei divizat în 3300 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 5000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:                                             /Direcția Administrarea Domeniului Public


Str. LotrOdobesti n?, yy„ sectar y

c-j2v^.g București www.pHmadeSifo

tatefon (&04 021J yp 07

fax (004 021J 54* 07 !$.

exmail domeniu public«ppnmaricj.no

 • a)     99,94 % - Sectorul 3 al Muncipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (3298 părți sociale, în valoare totală de 16490000 lei);

 • b)     0,06 % ~ Societatea Administrare Active Sector 3 SRL (2 părți sociale, în valoare totală de 10000 lei)”

Conform actului constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. actualizat,

Declarația reprezentantului împuternicit Constantinescu Ioan al Societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • b)     mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80% din activitățile Societății AS3 ~ Administrare Străzi S3

S.R.L,. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3,

Declarația reprezentantului împuternicit Constantinescu Ioan al Societarii AS3 ~ Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • c)     nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 3298 părți sociale si a unei cote de participare la capitalul social de 99,94 %, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL. deține un nr. de 2 parti sociale si o cota de participare la capitalul social de 0,06 %.


Operator economic

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


Formularul 1


DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., Str. CALEA VITAN, nr.242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, Sector 3, București, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.ILL. îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr,98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/ac or dur Hor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

2. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul Ioan CONSTANTINESCU declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: Og ,    , SolQ

Operator economic,

AS3-ADMINISTRARBSTI^.ZI S3 S.R.L Președinte Codsiliu de A&ministrație

HCLS S tuh ■

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr.......................din data de...............................


Preambul

In temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016privindachirițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

~ Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, aprobata de către Primarul Sectorului 3;

 • - Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotararea nr 5/26.01.2017;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont ........................................................ deschis la TREZORERIA

SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA,

în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

B.

denumire

operator    economic,    adresa    sediu

telefon/fax

număr     de     înmatriculare

cod       fiscal

contftrezorerie,      bancă)

reprezentat prin

(denumirea conducătorului)

funcția

în calitate de furnizor, pe de altă parte
AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta VIȘAN

2.Definiții                                                              I J Ekk

 • 2.1. în prezentul contract următorii termen i vor fi interpretați astfel:                              I k\      ,

 • a. contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat îi?'scfis îiître unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furni^ăreaTle/-produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. subcontractant - înseamnă orice operator economic care un este parte a prezentului contract și care execută anumite părți sau elemente ale contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fața furnizorului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

 • e. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • f. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • g. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • h. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • i. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • j. document scris ■■■ orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

 • k. situații lunare de plata ~ situațiile financiare, avand caracter tranzitoriu, Înaintate lunar, de executant, spre aprobare acizitorului, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare;

 • l. situație finala de plata- ultima situație cumulativa întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării prestarii/fumizarii/lucrarii, in vederea recepției la terminarea prestarii/fumizarii/lucrarii si supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării acordului cadru.

 • m. perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea prestării/fumizării/lucrării, și data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor defectelor aparate datorita nerespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;

 • n. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

 • o. materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente

 • p.modificare - schimbare adusa specifîactiilor dispusa de către achizitor potrivit acordului cadru;

r.forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau

orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un evenimcntusemenca celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executaț^aobligațiilor uneia din părți;


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEADIRECȚIA ECO DIRECTOR GUTIV O     N GHEȚU


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta VIȘAN

s.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

 • 3.1. In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele Ia forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul “zi”sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod

diferit.

Clauze obligatorii4. Obiectul contractului

 • 4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea sub formă de închiriere autovehicule până în 3,5 tone și alte produse specifice Serviciului Toaletări și Defrișări, precum și Serviciul Irigații, produse indicate în anexele la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

5. Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, conform ofertei

furnizorului, este de.....................lei fără TVA, respectiv.................lei cu TVA, conform anexei - propunerea

financiară, la prezentul contract.

 • 5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de furnizor în propunerea financiară.

6. Durata contractului

 • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv...........și până la

îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de maxim 4 luni, în funcție de alocările bugetare existente.

 • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în termen de

..............zile de la comanda fermă, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.

7. Documentele contractului

 • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) propunerea tehnică;

 • c) propunerea financiară;

 • d) Protocoalele de colaborare încheiate între Sectorul 3 și serviciile publice de interes local/unitățile de învățământ indicate în Preambulul prezentului Contract;

 • e) anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

8. Obligațiile principale ale furnizorului

 • 8.1. Furnizorul se obligă să predea achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

 • 8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea

  tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract. 8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului con  DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV

  FLORIN MANEA
  DIRECȚIA ECONQ DIRECTOR E


  GHEȚU


  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu • 8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze și să monteze produsele în termen de.........zile de la emiterea notei de

comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans.

 • 8.5. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care^astfeî de,.,

incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convepif^în prezentul

contract.                                                                                      \-?X

 • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate.                                            : X ' ; -"X

 • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza acesteia și a procesului - verbal de acceptanță a serviciilor aprobate.

lO.Modalități de plată

 • 10.1. Plata produselor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de furnizor și acceptată de achizitor și în baza procesului verbal de acceptanță a produselor aprobate de achizitor, prin direcția de specialitate. Plata se va face în contul indicat de către Furnizor.

 • 10.2. Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

 • 11. Neîndeplinirea obligațiilor

  • 11.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fmanciar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate Ia valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului

  • 12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului de furnizare fără TVA, în valoare de............lei.   DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR E

   OCTAVIAJSP   AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta VIȘAN

 • 12.2. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul

îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.                                           -L Z';X

13. Recepție, inspecții și teste                                                                    /          "   '! \ \

 • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru/a verifica j conformitatea Iui cu specificațiile din contract.

 • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizoful va proceda / la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamațiî privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

Pentru defecte aparate ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

-după încheierea operațiunii de livrare, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora in termenul legal. -Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnați de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifică faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta cu cerințele normativelor și standardelor în vigoare.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficiențelor calitative constatate se va efectua în momentul livrării, în acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

 • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

 • 14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și,

după caz, societății de asigurări datele de expediere, nume               1, descrierea produselor, cantitatea.


DIRECȚI A ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV # / /

FLORIN MANEA      B l /


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta YISAN

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 14.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate

 • 14.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

  15. Asigurări

  • 15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livȚare cpnvențt.

  /./r'T v '■

  I S UaUMi V’ l

  ///


16. Ajustarea prețului contractului

 • 16.1. NU SE AJUSTEAZĂ PREȚUL CONTRACTULUI.

17. Conflictul de interese                                                                 >>___>

 • 17.1.  Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului ce vor fi încheiate în baza prezentului contract, în mod obiectiv și imparțial.

 • 17.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) In situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul de furnizare sub formă de închiriere se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul fără obligația notificării formale a furnizorului.

18. Amendamente

 • 18.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare,

 • 18.2 In măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

19. încetarea contractului

 • 19.1. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 19.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 19.3. In situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor

a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor


DIRECȚIA ADMINISTRARĂ DOM DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEAAVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA,


Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu • 19.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire Ia neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 19.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 19.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract,

 • 19.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor

circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării fjimizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii,                                                        ""X. N

/.y

 • 20. Clauze specifice de încetare a contractului de achiziție publică                      | SJ |

  • 20.1. în situația modificării contractului cu încălcarea prevederilor pct.21, achizitor are dreptul de a depunța^ unilateral contractul.

 • 20.2 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptulm^utontății contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) furnziorul se află, Ia momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 20.3 Contractul este reziliat de drept în situația în care ofertantul declarat câștigător cu care achizitorul a încheiat contractul se angajează sau încheie orice alte înțelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/fumizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului.

 • 20.4 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile promitentului-fumizor, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:

 • a) furnizorul nu execută acordul - cadru în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc);

 • b) furnizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitorul ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

 • c) furnizorul cesionează obligațiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului contract;

 • d) furnizorul și/sau Reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;

 • e) furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către Achizitor;

 • f) împotriva furnizorului și/sau Reprezentanților săi legali a fost pronunțată o Hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

 • g) furnizorul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate prin prezentul contract, sau persoana care furnizează Garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele;

 • h) furnizorul și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

 • 1. a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu contractul;

 • 2. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC     DIRECȚIA ECONOMICA                  AVIZAT

DIRECTOR EXECUTIV / / /                    DIRECTOR EXECUTIV              DIRECȚIA JURIDICA,

FLORIN MANEA        / j j                          OCTAVIAN GHEȚU          Serviciul Legislație și Avizare Contracte

/                                     s'' /                           Șef Serviciu

/ f /                                 X /.......-                    Georgeta VIȘAN

 • 3. sau dacă oricare din membrii personalului furnizorului, agenți sau Subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

 • i) în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a acordului ™ cadru ca rezultat al neexecutării obligațiilor Contractuale;

 • j) pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;

 • k) în oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul achizitorului de a solicita rezilierea.

 • l) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adițional la prezentul acord cadru;

 • m) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea finanțării din motive neimputabile achizitorului;

 • 20.5 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, furnizorul remediază situațiile invocate de către achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar achizitorul nu va mai fi îndreptățit să rezilieze contractul, sub condiția ca situația de încălcare a obligațiilor Contractuale generată de furnizor să nu pericliteze finalizarea în bune condiții și la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, achizitorul va fi îndreptățit și la plata de daune-interese.

 • 20.6 în perioada de preaviz susmenționată furnizorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat

la plata de penalități.                                                                                                          "■ • :

 • 20.7 încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente anfrg^părțile. ./

Contractante.                                                                                       / / ■        ■ v

 • 20.8 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a jcauzatîncetarea f

contractului.                                                                                                                  '

21. Cesiunea                                                                                                    C?’ ■?• > ■'

 • 21.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Constractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

22. Forța majoră

 • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale,

Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de ............ zile de la data constatării intervenției acestor

împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

 • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor

 • 23.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 23.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către

instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

/-

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR^ECUTIV OCTAVIAN GHEȚU


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA, Serviciu] Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu

Georgeta VIȘAN


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV i

FLORIN MANEA   // /

24. Răspunderea contractuală

 • 24.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

25. Limba care guvernează contractul

 • 25.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

26. Comunicări

 • 26.1. (1) Orice comunicare intre parii, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat și în momentul primirii.

 • 26.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabila contractului

 • 27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romanîa.

28. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor

FurnizorDIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV .  /


FLORIN MANEAAVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Ceorgeta^KAN
WKM f&op SRfi m Os V ' ^AX P'R fK"J î’A m ';M E-MAii

■ As i'R.i'-:" a                    ■ ' ■ ■ \    .■ ■; ;.:e fi'. ■/■ .


roma.nra2019.eu


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr. JZ1..£.5

OaXs.,.I.F^4,./jP^


la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect "Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaietâri arbori"

Prin Hotărârea nr. 594 din 19.12.2018, Consiliu! Local al Sectorului 3 a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, ocazie cu care au fost preluate, din cadrul Direcției Generale de Spații Verzi, în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, Serviciul Toaletări și Defrișări precum și Serviciul Irigații.

Atribuțiile acestora constau, în principal, în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din sector, precum și toaletarea, defrișarea și extragerea rădăcinilor de arbori.

Primăria Sectorului 3 intenționează să amenajeze pe întreaga zonă administrativ-teritorială a Sectorului 3, noi suprafețe de spațiu verde, care implică și realizarea de sisteme de irigații.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 109/02.04.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 360218/CP/02.04.2019 prin careîsi exprima intenția privind "Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, societate care are ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă.


CABINET PfNMĂR

Oferta se încadrează în valoarea estimată aprobată prin referatul nr. 365101/05.04.2019.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate ai Direcției Administrarea Domeniului Public nr. 371440/10.04.2019 și de prevederile art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 “ Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, am initiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


flISPOZHIEI

O. 16 35/Z019 r,y cenimar ELENA PET*?ESC:

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI


TELEFON (004 021} 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 O 7 15 E-MAIL <J0meniu.pubHe@primane3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 371440/10.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ”Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

AMA      P R im a R 5 A

IO SECTORULUI

■                  b u c u « r î

Str. Intrarea Odobesti nr. yș, sjpcțar 3,

032158 Bucutcști

wwwjiffln anej.ro

telefon (004 ozt) 54 s 07 s$ fâx (004 021) 34» 0735

«MTwtil                                   rc>

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • -  Nota privind cuprinderea in Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”;

 • -  (1) Informarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., privind intenția de demarare

a procedurii de achiziție avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrată la Primăria Sectorului 3  - Direcției Administrarea Domeniului Public, sub nr.

358975/01.04.2019;

 • -  (2) Informarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., privind intenția de demarare a

procedurii de achiziție avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrată la Primăria Sectorului 3  - Direcției Administrarea Domeniului Public, sub nr.

358981/01.04.2019;

 • -  (3) Informarea societății ADPB S.A., privind intenția de demarare a procedurii de achiziție avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrată la Primăria Sectorului 3 - Direcției Administrarea Domeniului Public, sub nr. 359018/01.04.2019;

»  (4) Informarea societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., privind intenția de demarare a

procedurii de achiziție avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrată la Primăria Sectorului 3  ~ Direcției Administrarea Domeniului Public, sub nr.

359017/01.04.2019;

 • -  (5) Informarea societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., privind intenția de demarare a procedurii de achiziție avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și

Str.         Odobesti m. 5-7. sector 3.,

□37.15,8 SbuciHcșh:

www.primarie3.ro

tetefon (004 021) 3410755 fiix (004 021) 541 O? »Ș c-mall domen hj pwbl ic ^p-nmanej.ro

echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrată la Primăria Sectorului 3  - Direcției Administrarea Domeniului Public, sub nr.

359013/01.04.2019;

 • -  (6) Informarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., privind intenția de

demarare a procedurii de achiziție avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrată la Primăria Sectorului 3  - Direcției Administrarea Domeniului Public, sub nr.

359006/01.04.2019;

 • -  (7) Informarea societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L., privind intenția de demarare a

procedurii de achiziție avand ca obiect ”Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrată la Primăria Sectorului 3  - Direcției Administrarea Domeniului Public, sub nr.

359001/01.04.2019;

 • -  (8) Informarea societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., privind intenția de demarare a

procedurii de achiziție avand ca obiect ”Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrată la Primăria Sectorului 3  - Direcției Administrarea Domeniului Public, sub nr.

358997/01.04.2019;

 • -  (9) Informarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L., privind intenția de demarare a

procedurii de achiziție avand ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, înregistrată la Primăria Sectorului 3  - Direcției Administrarea Domeniului Public, sub nr.

358988/01.04.2019;

 • -  Anunțul de intenție al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 109/02.04.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr.360218/02.04.2019;

 • -  Adresa Cabinet Primar nr. 360218/02.04.2019 privind efectuarea demersurilor necesare atribuirii, conform art.3 alin 3 din Metodologia aprobată prin HCLS3 nr. 530/15.11.2018;

» Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori” înregistrate sub nr. 350456 din 26.03.2019;

 • -  Modificarea și completarea Caietului de sarcini înregistrată sub nr. 360346/02.04.2019, aprobate de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori” înregistrate sub nr. 350456 din 26.03.2019;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de

Slr, Intrarea Odobeiti nr. 5-7, sector 5.

052158 București

www. pri m a riej. ro


telefon (0C4 021) 54 s 07 15

fax (004 021) 341 07 15

e-nrail domcn.iw.:pjjblkO!Fr*:m^rie3.ro>

Administrație pentru anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80% din activitățile Societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L,. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3;

 • -  Referatul nr. 365101/05.04.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea AS3 ~ Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”*,

 • -  Invitația de participare nr. 365590/05.04.2019 transmisă către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • -  Dispoziția de Primar de numire a comisiei nr. 1622/05.04.2019;

 • -  Scrisoarea de înaintare a ofertei nr.l 15/08.04.2019 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., înregistrată la PS3 cu nr. 367322/08.04.2019;

 • -  Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr. 368390/08.04.2019

 • -  Procesul -Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 369118/08.04.2019 al Comisiei de

analiză;

- Nota justificativă nr. 371311/10.04.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează :

Art 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de negociere și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Stf. Intrarea Odobesti m. sector 3.

03255,8 București

www.primarieyro


telefon (004 G21) 341 07 fax QZl) 34» O/ î$ «Hmail domeni-jj..p^bîîc^prifn^rîC4.ro-

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art.ll, Atribuirea si încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului ~ verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr, 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, respectiv:

 • -  aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de negociere nr. 369118/08.04.2019, aferent proiectului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”,

 • -  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • -  aprobarea încheierii contractului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, cu societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.


DIRECTOR EXECUTIV. MANEA FLORIN ,DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI

________HL. '^5o^/K.o3 2^9

TELEFON (004 021) 341 07 15' ^AX (004 021 j 341 07 15 E*MAIL domenit1.pubiic@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Notă privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect„Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”

Având in vedere:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

~ Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

~ Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din legea nr 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice avand ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din legea nr 98/2016 privind achizițiile publice;

si

ținând cont de importanta majora manifestată de Primăria Sectorului 3 pentru „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, obiectiv care va îmbunătăți realizarea activităților ce trebuiesc defașurate și care va rezolva parțial problema, atât de spinoasă, a lipsei de material și consumabile pentru realizarea și menținerea în funcțiune a sistemelor de irigații, precum a lucrărilor de toaletare și

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PARCURI

defrișare arbori, pentru evitarea producerii unor evenimente care pot pune în pericol siguranța cetățenilor, va rugăm să analizați și sa dispuneți cu privire la modalitatea de atribuire a procedurii de achiziție avand ca obiect „Furnizare de uneltet piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”, în vederea cuprinderii în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a acestei achiziții, respectiv: - Atribuire conform art 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Suma estimată pentru finanțarea contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit este de 2.102.527,01 lei (inclusiv TVA): buget local (cap. 67.02.05.03, art. 20.05.30) și alte surse de finanțare legal constituite;

Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public si Parcuri Constanunescu Ștefania


ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3

K


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

CUI.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj lf Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-maîksecreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

.Anul,


Către:


Consiliul Local al Sectorului 3, București ș>

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului

Sediul:


3,


SECTOR. 3

CABINET PRIMAR

Nr J


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

ANUNȚ DE INTENȚIE

Stimate domnule Primar / Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având CUI RO 37804080, cu asociați Consiliul Local al Sectorului 3 București, asociat majoritar și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., acționar minoritar, reprezentată legal de domnul Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, urmare adresei dumneavoastră nr.358981/01.04.2019, înregistrată la AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu nr. 333/02.04.2019, vă transmitem faptul că suntem interesați de prestarea serviciilor conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru contractul având ca obiect „ Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări /mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori,

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație,

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Ioan CONSTANTINESCUISO 14001


CABINET PRIMAR


Către,


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudeștî nr. igi, Sector 3, 031084, București

Nr. 360218/02.04.2019

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Referitor: Anunț de intenție nr 109/02.04.2019 al societății AS 3 - Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 360218/02.04.2019

Având în vedere:

 • - Anunțul de intenție nr. 109/02.04.2019 al societății AS 3 - Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 360218/02.04.2019

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018, privind aprobarea Metodologiei de atribuire către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor de achiziție publică în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, privind prestarea serviciilor de fiimizare de unelte, piese consumabile si echipamente pentru lucrări / mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori, vă transmit Anunțul de intenție mai sus menționat și vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, conform art. 3 alin. 3 din Metodologia aprobata prin HCLS3 530/15.11.2018.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚÂ

Negoita Robert Sorin 02/04/2019 15:13:06 UTC+02 DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI


Nr. 372399/10.04.2019


Către,

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAILd0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


£IE»

Referitor; atribuire către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”

Prin prezenta, va transmitem alaturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori„

 • - Raportul de specialitate nr, 371440/10.04.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • - Procesul-Verbal de negociere aprobat de către Primar nr369118/08.04.2019 al Comisiei de analiza, insotit de anexe;

 • - Nota justificativa privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 371311/10.04.2019,MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-socâale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul

. de pe ordinea de zi /


sjiplunentarea


a ședinței ordinare din data de

*            5


Comisia de studii, prognoze .economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......J)./...........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLEATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIjCXADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul^uplimeHtorea~ordinii de zi-a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ......a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....J>/......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

«t a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NtFAJEQSJ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN