Hotărârea nr. 231/2019

HCLS3 nr.231 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 370861/CP/09.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.363633/04.04,2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3 ~ Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri;

 • -  Procesul verbal nr. 363772/03.04.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 350122/26.03.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje” aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL nr. 101/28.03.2019 înregistrat cu nr. 353434/28.03.2019;

 • -  Adresa nr. 365007/04.04.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”, în valoare totală de 5.938.877,07 lei inclusiv TVA, și încheierea contractului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Servicii de închiriere utilajîn limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.NR. 231

DIN 16.04.2019AWeKPs w- A- ,

•HCL-S3 (Ai.             2o/9


Nr. 362322,...../XW^_<3......

PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE ȘI PROPUNEREA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Având în vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-adresa nr, 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrata cu nr.5674/CP/16.05.2017

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

~ Anunțul de intenție nr. 101/28.03.2019 al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 353434/28.03.2019;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 353434/28.03.2019;

 • - Referatul privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect prestarea de servicii;

 • - Referatul nr, 359729/02.04.2019, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Valoarea estimata totala 5.035.581,00 lei Iară TVA la care se adaugă TVA în valoare de 956.760,39 lei, valoare inclusiv TVA 5.992,341,39 lei,

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiza nr. 1493 /02.04.2019;

 • - Oferta depusă de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 361838/03.04.2019

 • - Procesul verbal de deschidere a ofertei nr.362324/03.04.2019

 • - Procesul verbal de negociere calificare plus propunere tehnică plus anexe nr. 362382/03.04.2019

 • - Procesul verbal de negociere privind propunerea financiară nr. 362634/03.04.2019.

încheiat astăzi 03.04.2019, intre subsemnatii

Președinte - Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Oprea Daniela, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, DirecțialnvestițiișiAchiziții

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică

Constituiți în Comisia de analiza in baza deciziei nr. 1493/02.2019 și subsemnatul CONSTANT1NESCU IOAN în calitate depreședinte al consiliului de administrație al societății AS3 ~ AdministrareStrăzi S3 SRL.

S-au întrunit în vederea negocierii preturilor finale pentru obiectivul:


„Servicii de închiriere utilaje” în urma negocierii se stabilesc ca preturi finale negociate valorile înscrise in coloana finala din anexai, parte integrată a prezentului proces verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire in baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, in 2 exemplare originale.

Președinte - Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului PubJrO^^

Membru


- Oprea Daniela, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru


- Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică


Membru


- Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții


Membru


- Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică
AS 3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL PreședinteleConsiliuluide Administrație CONST        IOA^^\

° J

«■ț,,


Anexa 1 Ia procesul verbal de negociere nr. 362772/03.04.2019

Nr. Crt

Denumire produs

Preț estimat faraTVA/ pachet/ oră

Preț ofertat tara TVA/ pachet/ oră AS3-Administrare Străzi S3SRL

Preț faraTVA/ pachet/ oră negociat AS3 Administrare Străzi S3 SRL

1

Pachet 1

.Motocompresor

109.75

109.75

Mașina de taiat rosturi

Placa compactare cu rezervor de apa de92kg

119.75

Termocontainer tip 4500

Sistem semnalizare șantier

2

Pachet 2

Placa compactare cu rezervor de apa

139kg

169.50

169.50

Suflanta aer

Termocontainer pentru transport mixtura asfaltica amplasat pe remorca cu doua axe

170.50

M iniincarcator frontal Bobeai Komatsu sau echivalent

Raspanditor emulsie cu lance

3

Pachet 3

Echipament colmatare rosturi cu rezervor vertical de $001, amplasat pe remorca cu doua axe

51.50

51,00

51,00

Motocompresor

4

Pachet 4

Buldoexcavator Terex Komatsu sau echivalent

192,00

181,00

181,00

Miniincarcator frontal Bobcat Komatsu sau similar

5

Pachet 5

Autobasculanta 8x4

264,00

263,00

263,00

6

Pachet 6

Autobasculanta 6x4

116,00

115,00

115,00

7

Pachet 7

Miniincarcator frontal Bobcat Komatsu sau echivalent

310.25

309.25

309.25

Mașina de taiat rosturi

Placa compactare cu rezervor de apa de 92kg

Autogudronator

Sistem semnalizare șantier

8

Autobasculanta 8x4

219,50

219,00

219,00

Pachet 8

Buldoexcavator Terex Komatsu sau echivalent

9

Motocompresor

176,00

165,00

165,00

Pachet 9 -

Mașina de taiat rosturi

Miniincarcator frontal Bobcat Komatsu sau echivalent

10

Finisor asfalt Vogele 800/900 sau echivalent

276,00

275,00

275,00

Pachet 10

Cilindru compactor <5toneMiniincarcator frontal Bobcat Komatsu sau echivalent

11

Pachet 11

Finisor asfalt Vogele 1800/1900 sau echivalent

523,00

523,00

Cilindru compactor <5tone

524,00

Cilindru compactor >5tone

Motocompresor

12

Pachet 12

Finisor asfalt Vogele 2100 sau similar

516,00

516,00

Cilindru compactor <5tone

517,00

Cilindru compactor >5tone

Motocompresor

13

Pachet 13

Excavator pe pneuri Komatsu sau similar

416,00

415,00

415,00

Autobasculanta 8x4

14

Pachet 14

Buldozer pe senile Komatsu Caterpilar sau echivalent -

619,00

617,00

617,00

Autogreder Komatsu Volvo sau echivalent

Compactor terasamente >9 tone

15

Pachet 15

încărcător frontal Komatsu Volvo sau echivalent

571,00

568.50

568.50

Autobasculanta 8x4

Compactor terasamente >9 tone

16

Pachet 16

Autogreder Komatsu Volvo sau echivalent

437,00

436,00

436,00

Compactor terasamente >9 tone

17

Pachet 17

Freza W50

191,00

190,00

190,00

Bazin apa

18

Pachet 18

Freza W1000

301,00

300,00

300,00

Bazin apa

19

Freza W2000/2100

818,00

817,00

817,00

răcnet 15/

Cisternă apa

20

Polizor unghiular mic

151.55

151.05

151.05

Ciocan rotopercutor

Pachet 20

Mestecator material

Generator de curent dotat cu aparat de sudura

Camion platformă 12to

21

Generator de curent dotat cu aparat de sudura

160.35

160.35

160.35

Polizor unghiular mare

racilei zi *

Pickhammer electric

Schela aluminiu

Autobasculanta 7}5to

Buldoexcavator Terex Komatsu sau echivalent22

Pachet 22

Placa compactoare 370 kg

262,00

26Xj00

261,00

Miniincarcator frontal Bobcat Komatsu sau similar

23

Pachet 23

Automacara 18-20 to

262.50

262,00

262,00

24

Pachet 24

Excavator pe pneuri cu picon

212,00

207,00

207,00

Foarfecă pulverizatoare

25

Pachet 25

Generator curent

213,00

211,00

211,00

Pompă ape uzate

Aparat de sudură autogen

Tub oxigen

Tub acetilenă

Autobasculanta 7,5to

26

Pachet 26

Trailer

500,00

456,00

456,00


Președinte ■ Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului Publj


Membra


- Oprea Daniela, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru


- Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică


Membru


- Emilia Carabulea,


Direcția Investiții și Achiziții (


Membru


- Gălățanu Robert Alexandra, Direcția Juridică

Anexa 2 la procesul verbal de negociere nr 362772 / 03.04.2019

Oferta preț AS3- Administrare Străzi S3 SRL perioada 26.03,2019-30.09.2019

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Preț lei fără TVA/ora

Ore/zi

Nr. de zile

Valoare totala fără TVA

Valoare TVA

Valorare totală cu TVA

1

PACHET

1

1

109,75

4

135

59.265,00

11.260,35

70.525,35

2

PACHET

2

1

169,50

5

135

114.412,50

21.738,38

136.150,88

3

PACHET

3

1

51,00

4

135

27.540,00

5.232,60

32.772,60

4

PACHET

4

1

181,00

8

135

195.480,00

37.141,20

232.621,20

5

PACHET

5

1

263,00

5

135

177.525,00

33.729,75

211.254,75

6

PACHET

6

1

115,00

6

135

93.150,00

17.698,50

110.848,50

7

PACHET

7

1

309,25

8

135

333.990,00

63.458,10

397.448,10

8

PACHET

8

1

219,00

8

135

236.520,00

44.938,80

281.458,80

9

PACHET

9

1

165,00

4

135

89.100,00

16.929,00

106.029,00

10

PACHET

10

1

275,00

5

135

185.625,00

35.268,75

220.893,75

11

PACHET

11

1

523,00

6

135

423.630,00

80.489,70

504.119,70

12

PACHET

12

1

516,00

3

135

208.980,00

39.706,20

248.686,20

13

PACHET

13

1

415,00

3

135

168.075,00

31.934,25

200.009,25

14

PACHET

14

1

617,00

6

135

499.770,00

94.956,30

594.726,30

15

PACHET

15

1

568,50

6

135

460.485,00

87.492,15

547.977,15

16

PACHET

16

1

436,00

3

135

176.580,00

33.550,20

210.130,20

17

PACHET

17

1

190,00

7

135

179.550,00

34.114,50

213.664,50

18

PACHET

18

l

300,00

3

135

121.500,00

23.085,00

144.585,00

19

PACHET

19

1

817,00

1

135

110.295,00

20.956,05

131.251,05

20

PACHET

20

1

151,05

6

135

122.350,50

23.246,60

145.597,1021

PACHET 21

1

160.25

8

135

173,070.00

32,883.30

205,953.30

22

PACHET 22

1

261.00

7

135

246,645.00

46,862.55

293,507.55

23

PACHET 23

1

262.00

6

135

212,220.00

40,321.80

252,541.80

24

PACHET 24

1

211.00

7

135

199,395.00

37,885.05

237,280.05

25

PACHET 25

1

211.00

4

135

113,940.00

21,648.60

135,588.60

26

PACHET 26

1

456.00

1

135

61,560.00

11,696.40

73,256.40

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA OFERTATĂ

4,990,653.00

TOTAL VALOARE TVA OFERTĂ

948,224.07

TOTAL VALOARE CU TVA OFERTĂ

5,938,877.07

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ FĂRĂ TVA

5,035,581.00

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ TVA

956,760.39

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ CU TVA

5,992,341.39

Valoare totală a contractului se va calcula în funcție de numărul de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, până la 30.09.2019, respectând prețul unitar/zi/ora/ pachet negociat

Președinte -Penescu Andra - Direcția Administrarea Domeniului Publie^^

Membru - Oprea Daniela - Direcția Administrarea Domeniului Public fer"Membru ~ Gavrilă Dana Camelia - Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea - Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Gălățanu Robert Alexandru - Direcția Juridică

AttCKfr ,Vt. 2>  _____________________________________________________

........................www.primar1e3.ro

RCLS 3JUh


H O A lip f\ț. n^, r/TELSEON {004 oai) 341 07  - 28 FAX (004 021) 341 O 7 15 E-MAIL d omen tu .publ'c© primărie}, re

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

romania2019.eu               a.'wew arssgz.20

Dreședin;!a RomCnlel la ConsSLI Uniuni! Eurocene

NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A SOCIETĂȚII AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar

celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

 • - Actul constitutiv actualizat;
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI

TELEFON {004021) 341 07 15 - 28 FAX {004 021) 341 07 15 E-MAILdomeniu.pubLc@primariej.ro

Str. Intrarea Odobestî nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureșt

Luând în considerare:

 • -  Procesul-Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 362772/04.04.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Declarația reprezentantului împuternicit IO AN CONSTANTINESCU al Societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L., anexa la prezenta notă justificativă.

 • -  Prevederile art . 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

’Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziția Comisiei de analiză, prin oferta nr. 110/03.04.2019 înregistrată cu nr. 361838/03.04.2019, de către Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat si justificat în Procesul -Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 362772/03.04.2019 al Comisiei de analiză, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • -  Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei societăți comerciale care are ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

. ” f) asociați : 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

'X.

it EuFripene^ 70/20 ] bTn'scdp^L ixe^citTdrepturife preyăzufeTn (-/ / v! f


PRIMĂRIA

SECTORULUI <

BUCUREȘTITELEFON (004021) 341 07 15 -28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.publ'c@>primar;e3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

 • 2. SC AS3 Administrare Străzi S3 SRL cu sediul în B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1.2, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J40/14752/2012, având CUI31012790. ”

”Punctul G Capitalul Social: 1,000.000 lei divizat în 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 990.000 lei cuprinzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%”

 • -  Conform actului constitutiv al societății AS3 ™ Administrare Străzi S3 S.R.L. actualizat,

 • -  Declarația reprezentantului împuternicit IOAN CONSTANTINE SCU al Societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.04.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80% din activitățile Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3,

 • -  Declarația reprezentantului împuternicit IOAN CONSTANTINESCU al Societarii AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L..

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 990.000 lei cuprinzător unui număr de 198 părți Hele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul deplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita dreț^jril^p^yă^ut'gTn^ îgulamentui UE 679/20 i 6, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                 '


PRIMĂRIA

SECTORULUI < BUCUREȘTI^ JlTELEFON {004021) 34? O? 15-28 FAX (004021) 34Î O/ 15 E-MAILdomeniu.pubrc@1prirt1are3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

romania2019.eu

3reș@d!n;ia României la Consiliul Uniunii Eurocene

sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%”.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIU DIRECTOR EXECUTIV

MANEA FLORIN

SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI ȘEF SERVICIU COSTIN RADU TONCISERVICIUL recondiționări și utilaje yJLJr oJtbJtvV IVIU

ȘTEFAN MIHAI ^EORGESCU


întocmit, Expert Asistent Andra Penescu

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII


nr..............data........................

1. Preambul în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având in vedere prevederile normative menționate in continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect "Servicii de închiriere utilaje” aprobata de către Primarul Sectorului 3;

 • - Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotararea nr 5/26.01.2017;

-Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare; -Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta dată.

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

A.SEC I ORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, CaleaDudești nr.191, sector

 • 3, cod fiscal RO4420465,având cont nr............. deschis la Trezoreria

Sector 3, reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

B. Societatea AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., cu sediul în Calea Vitan, nr. 242, Corp C, Etaj 1, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/9897/2017, cod unic de înregistare R037804080, având cont nr. RO40TREZ7035069XXX019273 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin domnul Ioan Constantinescu, având funcția Președinte CA, în calitate de prestator, pe de altă parte.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte


DIRECTOR EXECUTIV      fA /

FLORIN MANEA       f\ / / /

Șef Serviciu Georgeta Vișan

2. Definiții

 • 2.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect prestarea serviciilor; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanta în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. prestator ~ persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde prestatorul are obligația de a presta serviciile contractante;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau executatnt, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

 • j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor prestatorului efectuate in conformitate cu contractul;

 • k. modificare ~ schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

 • l. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • m. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

 • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

3.3Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.DIRECȚIA ADMINISTRARE^DOMENS DIRECTOR EXECUTIV


FLORIN MANEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ // DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU

Clauze obligatorii


4. Obiectul principal al contractului • 4.1 Obiectul contractului constă în "Servicii de închiriere utilaje” indicate în condițiile precizate în caietul de sarcini.

 • 4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5. Prețul contractului

 • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform ofertei, este de 4.990.653,00 lei fără TVA, respectiv5.938.877,071ei cu TVA, conform anexei - propunerea financiară, la prezentul contract. Valoarea totală a contractului se va calcula în funcție de numărul de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, până la data de 30.09.2019, respectând prețul unitar/zi/oră/pachet negociat.

 • 5.2.Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator în propunerea financiară.

6. Durata contractului

6.1. Du rata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, pana la data de 30.09.2019, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, pentru o perioadă de maxim 4 luni, în funcție de alocările bugetare existente.

7. Executarea contractului

 • 7.1 Executarea contractului începe dupăc onstituirea garanției de bună execuție și emiterea Notei de comandă.

7.2(1) Prestatorul se obligă să realizeze obiectul contractului prevăzut la art.4.1. astfel:

Nota de comandă se va emite în termen de maxim 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului.

8. Documentele contractului

 • 8.1 Documentele contractului sunt:

 • i.    Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii.    Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv.    Proces-verbal de negociere al Comisiei de analiză;

 • v.    orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

8.3Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1(1) Prestatorul se obligă să presteze serviciilela standardele și/ sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

(2) Prestatorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 9.2 Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract;

DIRECȚIA ADMINISTRAREA BOMENlfil^tn PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV   / j M/

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare ContracteFLORIN MANEA       / /

DIRECȚIA ECONOMICĂ/ DIRECTOR EXECUTIVA/ OCTAVIAN GHEȚU /

7

 • 9.3 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate,cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 9.4 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a activităților contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.5 Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzătorc erințelor printr-un system propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializați/ certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

 • 9.6 Prestatorul se obligă să soluționeze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de implementare, numai pe baza soluțiilor stabilite, cu acordul achizitorului.

 • 9.7 Prestatorul se obligă să supună recepției numai etapele care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predate achizitorului livrabilul aferent.

 • 9.8 Prestatorul se obligă să ducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin documentele de recepție.

 • 9.9 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor asumate din prezentul contract.

 • 9.10 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i,  reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii.  daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.11 Prestatorulse obligăca,în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orie eproblemă aferentă produselor furnizate sau a serviciilor effectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice aest lucru achizitorului printr-un document scris. 9.12(1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului

 • (2) Pe parcursul derulării contractului, prestatorul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • i.   confortul riveranilor;

 • ii.   căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deserves proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

 • (3) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

 • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL ,în contul R040TREZ7035069XXX019273.

 • 10.2 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele/ serviciileîn maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind livrarea și/ sau punerea în funcțiune a acestora.

 • 10.3 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

10.4(1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru buna desfășurare a contractului..

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise

prestatorului.
DIRECȚIA ADMINISTRAREA

DIRECTOR EXECUTIV // FLORIN MANEA      //

DIRECȚIA ECONOMICĂ/ DIRECTOR EXECUTE^X OCTAVIAN GHEȚlT>yO

/

 • 10.5 (1) Achizitorul are obligația de a examina produsele livrate/serviciile prestate, în vederea recepției,în cel mult 5 zile lucrătoarede la notificarea prestatorului.

 • (2) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

 • (3) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinirea obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul implementării, întocmind note de constatare pe care le transmite furnizorului.

 • 10.6 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

11. Sancțiuni pentru neîndcplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 11.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvemuluinr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecarezi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2 în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legal epenalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitatecu art. 4 din Legeanr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățicontractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecarezi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12. Garanția de bună execuție a contractului

 • 12.1 Prestatorulse obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractuluifară TVA, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți.

 • 12.2 Garanția de bună execuțieva fi predată achizitorului pe întreaga durată a contractului.

 • 12.3 In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12(1), contractual este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinirea oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacăprestatorul nu își îndeplinește, sau îndeplinește cu întârziere sau în mod necorespunzator obligațiile asumate prinprezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.5 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

13. Modalități de plată

 • 13.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Administrarea Domeniului Public din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de prestare servicei acceptat de ambele părți și a declarațiilor de conformitate ale produselor.

 • 13.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

 • 13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 13.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor/ produselor de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

14. Recepție, inspecții,teste și verificări

 • 14.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifîca produsele/serviciile livrate/prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini și anexa/anexele la contract.

14.2(1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în graficul de execuție .

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorul, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

 • 14.3 Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la locațiile de amplasament/destinațiile finale.

 • 14.4 Dacă vreunul din produsele/serviciile/lucrările inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

 • i.    de a înlocui produsele/ remedia serviciilerefuzate, sau

 • ii.    de a face toate modificările necesare pentru ca produsele/serviciile să corespundă specificațiilor

tehnice.

 • 14.5 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 14.6 Prevederile clauzelor 14.1-14.4. nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

15. Ambalareși marcare

15.1(1) Prestatorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipițațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare Ia destinația finală.

(2) In cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, prestatorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

 • 15.2 Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract.

 • 15.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc), rămân în proprietatea achizitorului.

DIRECȚIA ADMINIS          MENl/uUU»(fBLIC

DIRECTOR EXECU"            Z' /

FLORIN MANEA             / /


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte16. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

 • 16.1 Prestatorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând termenele din comanda fermă transmisă de autoritatea contractantă.

16.2(1) La expedierea produselor, prestatorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Prestatorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

 • i.    factura fiscală;

 • ii.    avizul de expediție;

 • iii.    dispoziția de livrare;

 • iv.    declarația de conformitate,

 • 16.3 Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise deprestator pentru livrare.

 • 16.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor și se semnează un proces verbal de recepție/ punere în funcțiune.

17. Asigurări

17.1Prestatorul are obligația de a asigura complet produsele prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 17.2 Prestatorul poate încheia polițe de asigurare și pentru serviciile care fac obiectul contractului. Polițele de asigurare vor fi emise în favoarea Achizitorului.

18. începere, finalizare, întârzieri, sistare

 • 18.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.2(1) din prezentul Contract.

 • 18.2 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora , trebuie finalizate în termenul convenit de părți de la art. 7.2(1) din prezentul Contract.

18.3Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și

legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

 • 18.4 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea inculpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 18.5 In situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractual neexecutate.

 • 18.6 In situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractual stabilite prin contract.

 • 18.7 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractual va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligatăsă le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOriENIl/lj PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV      //


FLORIN MANEA         //

DIRECȚIA ECONOMICĂ //

DIRECTOR EXECUTIV/ /

OCTAVIAN GHEȚU

/

 • 18.8 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un effect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 18.9 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 18.10 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractual în așa măsură în cât îndeplinirea contractului respective ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilateral. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

19. Rezilierea contractului

 • 19.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a pretindeplata de daune-interese.

 • 19.2 Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilateral va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor in perioada stabilita.

 • 19.3 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilateral va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i.    Prestatorul nu respect termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în prezentul contract, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

 • ii.    Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarciniși cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază serviciile necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • iii.    In cazul în care împotriva Prestatorul s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 19.4 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va intervene în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții înculpă, conform termenelor menționate anterior.

20. Ajustarea prețului contractului

 • 20.1 Pentru serviciile prestate se vor utilize prețurile unitarea aprobate prin H.C.L.S 3 nr..................

 • 20.2 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează pe toată durata prezentului contract.

21. Amendamente

 • 21.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 21.2 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

22. Cesiunea 22.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Constractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițile prevăzute de ari. 3ldin Legea nr. 98/2016.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIU! DIRECTOR EXECUȚI             i

FLORIN MANEA              /23. întârzieri în îndeplinirea contractului

 • 23.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de servicii în perioada/perioadele înscrise în prezentul contract.

 • 23.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în prezentul contract si comenzile ferme transmise de către autoritatea contractantă, se face cu acordul părților, prin modificarea acestei anexe.

 • 23.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

24. Forța majoră

 • 24.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 24.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada m care aceasta acționează.

 • 24.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 24.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 24.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluționarea litigiilor

 • 25.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 25.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să resolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competent potrivit normelor de procedură în vigoare.

26. Dispoziții finale

 • 26.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

 • 26.2 în cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

 • 26.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii / succesorul acesteia.

 • 26.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole

27. Limba care guvernează contractul

 • 27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.DIRECȚIA ADMINISTRARE^DOMENIVt^I .PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV


FLORIN MANEA

28. Comunicări

28.1(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 28.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consider primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 28.5 Dacă notificarea se trimiteprin fax, ea se consider primită în prima zi lucratoare în care a fost expediată.

2.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

29. Legea aplicabilă contractului

 • 29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi..........................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

PrestatorDE ȘEDINȚĂDIRECȚIA ADMINISTRAREA DOM1        BUC

DIRECTOR EXECUTIV    //

FLORIN MANEA       /


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte


ECONOMICĂ,


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECU----

OCTAVIAN GHEȚl

CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI Jrornqnia2019.euEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje"

Prin Hotărârea nr. 391/31.08.2018, în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public a fost înființat Serviciul întreținere și Reparații Alei, în scopul eficientizării lucrărilor de reparații curente pe raza Sectorului 3, în vederea eliminării disconfortului rezidenților Sectorului 3 și celor ce tranzitează, precum și asigurarea siguranței circulației auto și pietonale.

Pentru buna desfășurare în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, se impune încheierea unui contract de prestări servicii, în vederea achiziționării de "Servicii de închiriere utilaje".

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 101/28.03.2019 înregistrat cu nr. 353434/CP/28.03.2019 prin care îsi exprimă intenția privind serviciile de închiriere utilaje.

Având în vedere normele procedurale interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, precum și oferta nr. 110/03.04.2019 depusă de către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, a fost întocmit proces verbal de atribuire nr. 362772/03.04.2019 cu prețurile asumate de ofertant, în vederea atribuirii contractului "Servicii de închiriere utilaje".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă.

Oferta se încadrează în valoarea estimată aprobată prin referatul nr. 350118/26.03.2019.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3 nr. 363633/04.04.2019 și de prevederile art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lît.f) din Actul Constitutiv al societății AS3 -

sism prdisejap dc                   2 în             cîs               UniuaC Europene 2OWE79 în scopd

Îmkphîsiw j'sbqiiW' kgjșk. Dk-de pk fi skzvăh? A iiîbx krți k         kiitd 'egal         Vâ pded        kcp-Uink pfekppe m

UE 201 RA79. priMr-s? «îșzî'v               gi skUsS ganșmîsi pe       h smăria SaPar 2.                           1

Administrare Străzi S3 SRL, prin care Consiliu! Local al Sectorului 3 împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL sa încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care sa achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului , în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON '004 uai) 341 07 "5 * 28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAILd0merij.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție puhlică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • -  Nota privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect ”Servicii de închiriere utilaje” aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție al societății AS3 ~~ Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 101/28.03.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 353434/28.03.2019;

 • -  Referat Cabinet Primar nr. 350118/26.03.2019 privind întocmirea Modelului de contract, caietului de sarcini și instrucțiunilor de ofertare;

 • -  Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului către societatea AS 3 -Administrare Străzi S3 S.R.L.,ce are ca obiect ”Servicii de închiriere utilaje”, înregistrate sub nr. 359729/02.04.2019;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății AS3 - Administrare Străzi S.R.L.

 • -  Referatul nr. 359729/02.04.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea AS3 ~ Administrare Străzi S.R.L.

 • -  Invitația de participare nr. 359736/02.04.2019, transmisă către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • -  Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1493/02.04.2019;

 • -  Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 110/03.04.2019 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., înregistrată la PS3 cu nr. 361838/03.04.2019;

 • -  Procesul - Verbal de deschidere a ofertei nr. 362324/03.04.2019

 • -  Procesul -Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 362772/03.04.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Notă justificativă nr. 363582/04.04.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.04.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

”Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art, 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de negociere și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3,

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(1) Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ” Servicii de închiriere utilaje ”, respectiv:

 • -  Aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul verbal de negociere nr. 362772/03.04.2019 aferent proiectului având ca obiect ” Servicii de închiriere utilaje”,

 • -  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

» aprobarea încheierii contractului având ca obiect ” Servicii de închiriere utilaje” cu societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV /I 1 / MANEA FLORIN A/

SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII ALEI ȘEF SERVICIU   \ J\ /

COSTIN RADU TONCtU / V

SERVICIUL RECONDIȚIONĂRI ȘI UTILAJE ȘEF SERVICIU

ȘTEFAN MIHAlS&EORGESCU

întocmit,

Expert Asistent

Andra Penescu

Formularul 1

Operator economic

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI 83 S.R.L.. Str.CALEA VITAN, nr.242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, Sector 3, București, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3 .Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul loan CONSTANTINESCU declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:

MM

Operator economic,

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI 83 S.R.L

Președinte Copsyfi^^Adininistrație

IOA^tONST^TINESCUTELEFON [004021) 341 07 '5 ■ 28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL domerU.public@prirr1arte3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5 7, Sector 3, 032158, București

Către,

CABINET PRIMAR


Referitor: atribuire către societatea AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3^S:RX. a contractului având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”

Prin prezenta, va transmitem alaturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje’’.

 • - Raportul de specialitate nr.363633/04.04.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

 • - Procesul-Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 362772/03.04.2019 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 363582 /04.04.2019,

 • - Modelul de contract având ca obiect ^Servicii de închiriere utilaje” cu societatea AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


întocmit,


Expert Asistent Andra Penescu.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi /


suplimentarea erdmii-de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..... ........................ ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

i a

punctul........Jy...........de pe ordinea de zi / suplimentarea- ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLLAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


strptnneTrtarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

......de pe ordinea de zi /

..............


Comisia de administrație publică locala, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ........, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul       .....de pe ordinea de zi / suplimcntarea-ordinii de

zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF A VORABÎL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

............................................................................................................

PREȘEDINTE, A VĂDUVA IULIANA I

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN