Hotărârea nr. 230/2019

HCLS3 nr.230 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL a contractului de servicii având ca obiect

„închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 361728/CP/03.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 358142/01.04.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional;

 • -  Proces verbal nr. 357649/01.04.2019, al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 304874/ 21.02.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)'* aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție nr. 75/25.02.2019 al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL. înregistrat cu nr. 309058/PS3/25.02.2019;

 • -  Adresa nr.358163/01.04.2019, a Direcției Administrative și Management Informațional -Serviciul Administrativ;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

- Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului-verbal de atribuire întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în Anexa nr.l ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL , având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului de servicii având ca obiect "închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)", în valoare de 158.508,00, inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect "închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare) ”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional și societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL. vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 230

DIN 16.04.2019

Nr. 357649/01.04.2019


încheiat astăzi 01.04.2019. dată la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea analizării ofertei depuse de societatea SC AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L în vederea atribuirii contractului de servicii, având ca obiect: „închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”

Nr. Invitație de participare: 340352/19.03.2019

Valoarea estimată totală (cu TVA): 160.650,00 lei, conform Referatului de angajare nr. 339919/19.03.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3 Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de negociere și atribuire numită prin Dispoziția de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 1325/20.03.2019, compusă din:

Președinte - Ovidiu Tripa- Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Păun Angelica- Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Șerban Maria Cristina-Directia Economică

Membru - Ilie Constanța- Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Irina Valentina Vasile- Direcția Juridică

Membru supleant - Petrica Marioara- Direcția Administrativă și Management Informațional Membru supleant-Borcan Carmen Maria-Direcția Administrativă și Management Informațional

Având în vedere:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.


CLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca «autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor

având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Anunțul de intenție al societății SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. nr. 75/25.02.2019 inregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 309058/25.02.2019

 • -   Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare, anexa a acestuia, aprobat de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului de servicii de „închiriere utilaje de ridicare și transport(automacara cu operator manipulare)” către societatea SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.

 • -  Modelul de contract intocmit de către compartimentul care gestionează contractul si avizat pe fiecare pagina de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică si Direcția Juridică.

 • - • Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind valoarea estimata a contractului prestări

servicii +Anexa la Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind determinarea valorii estimate a achiziției

 • -  Referatul nr. 339697/19.03.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea SC AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a contractului de servicii având ca obiect: „închiriere utilaje de ridicare și transport(automacara cu operator manipulare)”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

 • -  Referatul de angajare nr. 339919/19.03.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectororului 3

 • -  Existenta in Strategia Anuala de Achiziții Publice înregistrata cu nr 324395/07.03.2019 a contractului si a modalității de atribuire( poz. 8 la Anexa la SAAP nr. 324395/07.03.2019)

 • -  Nota Justificativa nr. 304861/21.02.2019 privind solicitarea cuprinderii contractului in SAAP

 • -  Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 1325/20.03.2019, emisă de către Primar;

 • -  Oferta depusă de societatea SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 345662/ 22.03.2019.

Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 346166/22.03.2019

Procesul verbal nr. 1 al comisiei de negociere si atribuire, inregistrat cu nr.350387/26.03.2019 + Anexa nr.l la procesul verbal nr 350387- documente de calificare, propunere tehnica Procesul verbal nr. 2 al comisiei de negociere si atribuire inregistrat cu nr 357550/01.04.2019-propunere financiara

încheiat astăzi 01.04.2019, dată la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a analizei ofertei depuse de societatea SC AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L .

• EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 155 -175).

• EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară (de la pagina 176-177) a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti).

In temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiza a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce insoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz”, și „ având in vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând in calcul datele si informațiile cu caracter orientativ cuprinse in Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind valoarea estimata a contractului prestări servicii +Anexa la Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind determinarea valorii estimate a achiziției si ținând cont de Referatul de angajare nr. 339919/19.03.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ:

Denumire

Preț lei fara

TVA/luna

TVA

Preț lei cu TVA/luna

Servicii de închiriere Autoutilitara Isuzu tip F2 R(fara deservent si fara combustibil)

14.800,00

2.812,00

17.612,00

SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA)

133.200,00

Valoare T.V.A. (lei)

25.308,00

Preț total (Iei, inclusiv TVA)

158.508,00

Durată de prestare: perioada 04-12.2019

9 luni

(conform Modelului de contract)

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se incadreaza in valoarea de 160.650,00 lei cu TVA, prevăzută in Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind valoarea estimata a contractului prestări servicii +Anexa la Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind determinarea valorii estimate a achiziției si aprobata prin Referatul de angajare nr. 339919/19.03.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3

Urmare celor expuse mai sus,COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 1325, din data 20.03.2019, formulează unnătoarel'el^jlL^

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect „închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)” a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

In acest sens, in cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Raportat la prevederile art.31 alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 2 lit.f și g din HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, întrucât:

 • f) asociații: 1. Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin domnul Robert Sorin Negoiță;

 • 2. Societatea ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL, cu sediul în București, Bd Basarabia nr. 256G, sector 3, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790;

 • g) capital social: 1.000.000 lei divizat în 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 990.000 lei corespunzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

 • - Societatea ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL , 10.000 lei corespunzător a doua părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de l%o.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b)     Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profitși pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale Societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c)     Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul

 • 3, deține un număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

, societatea ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL, deține doua părți sociale și o cota de participare la capitalul social de 1%. , astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate si a analizat documentația si declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, avand ca obiect ”Inchiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”.

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară in sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum si încadrarea prețului total ofertat, atat valoarea estimata prevăzută in Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind valoarea estimata a contractului prestări servicii +Anexa la Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind determinarea valorii estimate a achiziției, ținând cont de Referatul de angajare nr. 339919/19.03.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3, cat si existenta in Strategia Anuala de Achiziții Publice înregistrata cu nr 324395/07.03.2019 a contractului si a modalității de atribuire( poz. 8 la Anexa la SAAP nr . 324395/07.03.2019)

 • 4. Comisia de analiză declară oferta SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiunile de ofertare.

 • 5. In cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa de SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 si respecta prevederile caietului de sarcini si

instrucțiunile de ofertare, precum si valoarea estimata comunicată prin invitați

e participare.Față de cele expuse mai sus,

7 _ 7

Având la baza prevederile HCLS3 nr.303/17.07.2018 privihJ/Jd^'r^P'de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza declară închisă ședința și întocmește in doua exemplare originale procesul verbal de negociere, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul in valoare totala de 133.200,00 iei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 25.308,00 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 158.508,00 lei. prețuri rezultate in urma negocierii ofertei depuse de intreprinderea publica care se incadreaza in prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal insotit de

anexe

Comisia de analiza a documentației


Președinte - Ovidiu Tripa-Directia Administrativă și Management Informațional

Membru


Membru


Membru


- Păun Angelica-Direcția Administrativă și Management Informațional - Șerban Maria Cristina-Directia Economică

- Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții

Membru


- Irina Valentina Vasile- Direcția JuridicăSC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, reprezentată de^imion Lucian

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

SERVICIUL ADMINISTRATIV

TELEFON (004 021) 340 4011 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravii nr. 428, sector 3, 030328, București


Nr.357940/01.04.2019


romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

+ALUS 5                NOTA JUSTIFICATIVA


Referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii având ca obiect „Servicii de închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”, desfășurat în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comisiei de analiză a documentației numită prin Dispoziția nr. 1325/20.03.2019, din documentele depuse de ofertantul Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în cadrul procedurii, constată următoarele:

Raportat la prevederilr art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 2 lit.f și g din HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, întrucât:

 • f) asociații: 1. Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin domnul Robert Sorin Negoiță:

2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul în Bdul Basarabia nr. 256G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1.2, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790

 • g) capital social: 1.000.000 lei divizat în 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 3.990.000 lei corespunzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

 • - Societatea Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei, corespunzător a 2părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 7%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale Societății AS3- Administrare Străzi S 3 SRL, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 198 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99%, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL deținând 2 părți sociale și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele mai sus menționate, Direcția Administrativă și Management Informațional, prin Serviciul Administrativ, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31, alin (1) din Legea nr. 98/2016.

Director Executiv.

Radu Alexa


unteanu


Șef Serviciu.

Dan Comănescu


întocmit,


4ACLS

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr..................data......................


 • 1. în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publicai

Având în vedere prevederile normative menționate in continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificările și completările ulterioare; -Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr......................

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect "închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”

s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între:

Părțile contractante

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr R047TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, și

B. SOCIETATEA AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL, cu sediul în Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9897/2017, cod unic de înregistare 37804080, având cont nr. R049TREZ7035069XXX019273, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Ioan Constantinescu, având funcția de Președinte Consiliu de Administrație, în calitate de prestator, pe de altă parte,

Avizat

Direcția Administrativă și Management Informațional Radu AJexand Munteanu


Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan
2.Definiții

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:


 • a. contract de achiziție publică- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect prestarea de servicii; prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. contract de achiziție publică de prestări servicii - contractul care are ca obiect exclusive prestarea de servicii;

 • c.    achizitor - beneficiarul contractului de prestări servicii, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • d.    prestator- persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizare obiectului contractului;

 • e.    prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • f.     forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g.      zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1nterpretare

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

 • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract , in următoarea ordine de prioritate :

 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

  Avizat

  Direcția Administrativă și Management Informațional Radu Alexandru IJpunteanu
  Avizat,


  Direcția Juridică,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte


  Georgeta VișanClauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

A

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii "închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

5. Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de

158.508,00 lei inclusiv TVA, din care TVA 25.308,00 lei, reprezentând 133.200,00 lei exclusiv TVA, conform prețurilor aferente, conform Proces verbal de negociere nr. 357649/01.04.2019 aprobat prin H.C.L.S 3 nr.......din........

 • 5.2. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local și alte surse legal constituite.

6. Durata contractului

 • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv.................,

până la data de 31.12.2019.

7.Executarea contractului

 • 7.1. (1) Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție si emiterea Notei de comandă.

(2) Garanția se constituie în 5 zile de la semnarea contractului.

8.Documentele contractului

 • S.l.Documentele contractului sunt:

 • a.    Caietul de sarcini;

 • b.    Oferta tehnico-financiara a prestatorului;

 • c.    Proces-verbal de deschidere a ofertei;

 • d.    Proces-verbal de negociere;

 • e.    Anexe;

 • f.    Alte documente, după caz.

9. Protecția patrimoniului cultural național

 • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

 • 9.2. Prestatorul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prex^zute la clauza 9.1, iar imediat după

  Avizat         .

  Direcția Adm ilustrativă și Management Informațional Radu .Alexandrii Munteanu


  Avizat,        //

  Direcția Economică

  Octavian Ghețiî


Avizat,

Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișandescoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperi îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții prestatorul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care prestatorul are dreptul.

 • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

lO.Obligațiile principale și drepturile prestatorului

 • 10.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, în corncordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

 • (2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 10.2 Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 10.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a activităților contractului.

 • 10.4 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 10.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu obligațiile asumate și documentele contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 10.6 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitoare la orice problemă privitoare la serviciile prestate, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 10.7 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i)  reclamații și acțiuni injustiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11 .Obligațiile și drepturile achizitorului

 • 11.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract, către SOCIETATEA AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL în contul deschis la Trezoreria Sector 3, conform prevederilor prezentului contract.

 • 11.2. (1) Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract. în vederea realizării recepționării, achizitorul va notifica prestatorul îmtr-un termen rezonabil.

 • 11.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

  11.4. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supravegh


  Avizat

  Direcția Administrativă și Management Informațional  Radu Alexandfu Munteanu
  Avizat,

  Direcția Econonjică Octavian Ghețu


  modul de respectare și îndeplinire a


  Avizat,

  Direcția Juridică,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte
obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul prestării serviciilor, de constatare pe care le transmite prestatorului.

11.5.Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractual asumate, manifestate prin prestatrea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

11.6 (1) Achizitorul are obligația de a examina serviciile prestate, în vederea recepției, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea prestatorului.

(2) Achizitorul va recepționa serviicile aferente prezentului contract prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligațiilor

 • 12.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.2. In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13.Garanția de bună execuție a contractului

 • 13.1.Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 6.660,00 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei

Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Avizat

Direcția Administrativă și Management Informațional Radu Alexan


Avizat,

Direcția Juridică,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta Vișan

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează W^ji contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la;>concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 13.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul

 • 13.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

14. Modalități de plată

 • 14.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 de zile de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție a serviciilor acceptat de ambele părți.

 • 14.2. Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din doemniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

 • 14.3. Dacă achizitorul nu onorează facturii eîn termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atinci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 14.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art.14.1, dup verificarea și acceptarea proceselor verbal de recepție a serviciilor de către cahizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

15. Recepție și verificări

 • 15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din contract.

 • 15.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

 • 15.3 Recepția (cantitativă și calitativă) se va face la livrare, în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces-verbal, semnat de ambele părți.

16. începere, finalizare, întârzieri, sistare

Avizat

Direcția Administrativă și Management Informațional Radu Alexandru unteanu

Avizat,

Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan • 16.1 (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit prin prezentul contract.

(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

 • 16.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termen, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

 • 16.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 16.4 Dacă pe parcusul derulării contractului achizitorul nu respectă termenele de plată, acesta are obligația de a notifica, în timp util, prestatorului modificarea datei de efectuare a plăților. Modificarea datei de efectuare a plăților se face cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 16.5 Cu excepția prevederilor clauzelor privind forța majoră, o întârziere în efectuarea plăților dă dreptul

prestatorului de a solicita penalități achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 12.


17. încetarea și rezilierea contractului:

 • 17.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. 5;

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare raport cu anumite praguri valorice;

 • c) prin acordul părților consemnat în scris, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e)) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 17.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3 în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 17.4 Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 17.5 Fără a aduce atingere celorlalte prevederi contractuale, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate achizitorului o sumă egală cu 10% din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:


Avizat,

Direcția Juridică,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

 • a) prestatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în prezentul contract, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în contract;

 • b) prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază serviciile necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de către achizitor;

 • c) prestatorul subcontractează serviciile ce fac obiectul contractului;

 • d) în cazul în care împotriva prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau falimentul.

 • 17.6 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le presteze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.7 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 17.8 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 17.9 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.


18.Ajustarea prețului contractului

 • 18.1 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

^.Amendamente 19.1(1) Părțile pot conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul în care intervin modificări legislative incidente prezentului contract.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de către prestator.

2O.Cesiunea

 • 20.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3

al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr.Avizat,

Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte

21.Forța majoră

 • 21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 21.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 21.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar Iară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 21.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 21.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

 • 22.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 22.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.


23. Limba care guvernează contractul

 • 23.1 .Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

 • 24.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 24.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 24.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 24.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 24.5.Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 24.6.Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.Avizat,

Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

25. Legea aplicabilă contractului

 • 25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. Dispoziții finale

 • 26.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

 • 26.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

27. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului: Lucian Simion

-din partea achizitorului: Dan Comănescu, Șef Serviciu Administrativ

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Prestator.

Achizitor,


ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar Robert Sorin Negoiță

Direcția Economică

Octavian Ghețu


Prestator,

PRESTATOR,

SOCIETATEA AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Administrator,

Ioan ConstantinescuServiciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

Direcția Administrativă și Management

Informațional

Radu Alexandru MunteanuAvizat,

Direcția Juridică,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

CABINET PRIMAR


TELEFON 4 c ri) j S 03 23 • FAX (004 02») 3  -3 <4 E-MAIL c. tpr ar ■ unr- iri< ro

Calea Dudcțti nr. 191, Sector 3, 031084, București

1 SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind atribuirea către

societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL a contractului de servicii având ca obiect

"închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)"

Prin Hotărârea nr. 312 din 27.07.2017, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 676/28.12.2017, HCLS 3 nr. 186/26.04.2018 și HCLS 3 nr. 93/31.01.2019, Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor /rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și ale HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a înaintat anunțul de intenție nr. 75/25.02.2019 prin care și-a exprimat intenția de a participa la atribuirea contractului având ca obiect „închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă,


CABINET PRIMAR

aceasta încadrându-se în condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr. 98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare și anume pentru o perioadă totală de 9 luni, suma fiind de 133.200,00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 25.308,00 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 158.508,00 lei.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 358142/01.04.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional și de prevederile art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, am initiat proiectul de hotarare pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București

Nr. 358142/01.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE Ia proiectul de hotărâre

A

privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect „închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 312/27.07.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 676/28.12.2017, HCLS 3 nr. 186/26.04.2018 și HCLS 3 nr. 93/31.01.2019, s-a reglementat, aprobat, modificat și completat regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

A

In conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ''prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • - Nota nr. 304874/ 21.02.2019 privind cuprinderea in Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect "Servicii de închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)’’ aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 188/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL;

 • - Anunțul de intenție nr. 75/25.02.2019, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.309058/25.02.2019;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL a contractului de servicii având ca obiect "Servicii de închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)";

 • - Referatul nr. 339697/19.03.2019, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L;

 • - Referatul de angajare nr. 339919/19.03.2019, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, privind angajarea valorii estimate totale a contractului de 160.650,00 lei T.V.A inclus.

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 1325/20.03.2019

 • - Invitația de participare nr. 340352/19.03.2019 transmisă către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 85/22.03.2019 depusă Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 345662/22.03.2019;

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 346166/22.03.2019;

 • - Procesul verbal nr. 1 al comisiei de negociere si atribuire, înregistrat cu nr. 350387/26.03.2019 + Anexa nr. 1 la procesul verbal nr 350387- documente de calificare, propunere tehnica

 • - Procesul verbal nr. 2 al comisiei de negociere si atribuire înregistrat cu nr 357550/01.04.2019-propunere financiara

 • - Proces verbal final de negociere al comisiei de negociere și atribuire nr. 357649/01.04.2019;

 • - Nota justificativă nr. 357940/01.04.2019, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 155 -175).

Comisia de analiză a constatat că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta încadrându-se in valoarea de 160.650,00 lei cu TVA, prevăzută in Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind valoarea estimata a contractului prestări servicii +Anexa la Nota estimativa nr. 338415/18.03.2019 privind determinarea valorii estimate a achiziției si aprobata prin Referatul de angajare nr. 339919/19.03.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3. Comisia de analiza a constatat că prețul ofertat de SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. se încadrează în valoarea estimată, pentru o perioadă totală de 9 luni, suma fiind de 133.200,00 lei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 25.308,00 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 158.508,00 lei, prețuri rezultate in urma negocierii ofertei depuse de întreprinderea publica care se incadreaza in prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA)

133.200,00

Valoare T.V.A. (lei)

25.308,00

Preț total (lei, inclusiv TVA)

158.508,00

Durată de prestare: perioada 04-12.2019

9 luni

(conform Modelului de contract)

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 357649/01.04.2019, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 357794/01.04.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează :

"Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de negociere și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

Supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL. a contractului de servicii având ca obiect "închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”, respectiv:

aprobarea prețuri lor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de negociere nr. 357649/01.04.2019, aferent contractului de servicii având ca obiect "închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”,

aprobarea notei justificative nr. 357940/01.04.2019, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

aprobarea încheierii contractului de servicii având ca obiect "închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”, cu Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului de servicii având ca

A

obiect "închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”.

RADU ALEXA


MUNTEANU• •

• •


I • » •

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 358163/01.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Ref.: privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”

Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect "închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)’’.

Raportul de specialitate nr. 358142/01.04.2019, la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect "închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)".

Procesul verbal final de negociere nr. 357649/01.04.2019.

Nota Justificativă nr. 357940/01.04.2019 .

DIRECTOR EXECUTIV,

RADU ALEXANDRU MUNTEANU


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

. de pe ordinea de zi /

■ td - 2c 19


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............../J....2.......... , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................. de pe ordinea de zi / s-upțimentarea-ordlnii-de-^L a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

păunică^adriana

MEMBRI:

RADU CON STAN


SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulsirptÎTrreiTtKrea ordtmrdFzîa ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..Z^L. £///.*.......^WS...., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......23...... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordi-nii de-

-zf a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / N-H-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANADOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN