Hotărârea nr. 23/2019

HCLS3 nr.23 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Liviu Rebreanu nr. 30F, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, rz/es în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 38987/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35613/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 10.12.2018 și nota de constatare din data 10.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Liviu Rebreanu nr. 30F, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 23

DIN 31.01.2019
CABINET PRIMA?

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

..........W* „

TELEFON «4011)3 - .eț- FAX • i ceri v *: Oî O/. E-MAIL c. n<

............... Z

C Du ești nr. va sector 3, < ticT-c, u. irești. www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Liviu Rebreanu nr. 30F, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Liviu Rebreanu nr. 30F Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 10.12.2018 și fișa de evaluare din 10.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 200% pentru terenul situat la adresa Str. Liviu Rebreanu nr. 30F, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primă- S eforului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii [europene 679 2016 in sc< pul îndeplinirii atribui lor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în bjza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Re ulame ui UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexai rar.. la
Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de 1 0. DEC. 2018 ia adresa: JȚ/b L-Mu           l(._ ăX- <      _______, Și a constatat următoarele:Comisia,

Fișă de evaluare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 ai Municipiului Buc1 2

V.vaiuarea aspectului generai al terenului

Adresă_____MU

_________4JLDEL2018________

acordat

?■

n Degradări medii

r s c

. □ Degradări majore

16-25

, ........__|

i □ Lipsă

26-40

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.

! 2. întreținere

Punctaj

Punctaj acordat

□întreținui

0

o Neîntreținut

30

,-r—'

, —.—---— .

j 3, iiifflsaăiBbirKii

[□FăiS deșeuri

• liCu deșeuri

Punctaj


Puncta] acordat

— . —-------j

-----. _1 Jmtocmil□ Categoria . Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

|PUNCTAJ

PUNCTAJ

1 CATEGORIA de |

I REFERINȚĂ

procentu.au

| IMPOZITARE

........1------------IZ'.........

..... -K2_______

<! 7 -------
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sed i.l centrai Sterilă Vmer> nr. 32sector 3. 030205 București www.ditl3.r0 telefon (004 0211 327 51 45 fax (004 021) 327 51 46 e-mail


Purei de lucru : Str. S'aria Vineri r.r.32, Sector 3. 030205 București telefon (004 021} 327 51 45 fax 1004 021) 327 51 46


Către:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

de ne ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze.economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...............7..         ..................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........$5/.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU"A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:


PREȘEDINTE, PĂUNICATAD^IANA

r / I


SECRETAR, HONTARU VALERICA

9I

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT , , referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....................de pe ojrdinea de zi /

suplimentarea-ordinii-de zi a ședinței ordinare din data de                   .........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ....Zm.....de pe ordinea de zi / suplimentarea'ordinii de

—zLa-sedinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /‘NU A FOSTÎntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR,

VASILIU MARIANA ..................VOINEA INOCENȚIU-IOAN

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ............

.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ....<5./..X2Zî.         ......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii-de-zL-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUjVFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..................................................................


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL1

Caicului pmnctajuiiui în arma evadiaăriâ:____________________

Punctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta,

. corespunzătoare.__

 • ■ Punctajul de referința este de 100 de puncte.,__________

 • ■ Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii

j punctajului total la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare

2

imobil evaluat în parte.__

 • ■ Categoria de impozitare a terenului»

; □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

. □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21 % și 40%

;.T. Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% ri Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si

' 80%