Hotărârea nr. 229/2019

HCLS3 nr.229 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexelor nr. 1, 23, 90 și 103 la HCLS 3 nr. 219/30.05.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un număr de 132 blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 371136/CP/09.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 368834/08.04.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 368874/08.04.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

A.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

 • -  HCLS 3 nr. 219/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței/eficienței energetice la un număr de 132 blocuri de locuințe;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

în temeiul prevederilor art. 45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 1, 23, 90 și 103 la HCLS 3 nr. 219/30.05.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței/eficienței energetice la un număr de 132 blocuri de locuințe, se modifică și se înlocuiesc cu Anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 229

DIN 16.04.2019

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Calea Calarasilor nr. 309, bl. 70, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,             1,525,029.42 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):                            1,359,213.59 lei

SURSE DE FINANȚARE:                                      Lei cu TVA

Din alocații de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație in bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale,           ^5

Administrației Publice si Fondurilor Europene 60 % din C+M cu

TVA

Din fonduri aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite, precum si din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari si/sau din alte surse legal constituite 40% din C+M cu TVA

INVESTIȚIA SPECIFICA                          = 461.49 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,525,029.42 / 1,359,213.59 lei

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 apartamente

Aujocuinte = 2945.26 mp

Arie utila bloc ~2945.26mp

Ad = 3567.31 mp

Ac = 366.45 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 63.60 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 216365.50 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.73 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 39999.95 kg CO2/an.

  întocmit ASOCIEREA:

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Calea Calarasilor nr. 309, bl. 70, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizoiarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,             1,349,764.51 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):                            1,201,994.71 lei

SURSE DE FINANȚARE:                                      Lei cu TVA

Din alocații de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual

cu aceasta destinație in bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale,           gg

Administrației Publice si Fondurilor Europene 60 % din C+M cu

TVA

Din fonduri aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite, precum si din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari si/sau din alte surse legal constituite 40% din C+M cu TVA

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 418.97 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,349,764.51 /1,201,994.71 lei

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

34 apartamente

Aujocuinte 2868.91 mp

Arie utila bloc =2868.91 mp

Ad = 3475.65 mp

Ac = 367.57 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66.08 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 221699.47 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.17 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 40899.05 kg CO2/an.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Str. Vlaicu Vodă nr. 28, bl. V81A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care constructii-montaj (C + M):


SURSE DE FINANȚARE:


3,379,693.35 lei,

3,025,286.78 lei

Lei cu TVA

Din alocații de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual

cu aceasta destinație in bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, 1 Administrației Publice si Fondurilor Europene 60 % din C+M cu ’   ’

TVA

Din fonduri aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale

si/sau din alte surse legal constituite, precum si din fondul de 210 114 71 reparații al asociațiilor de proprietari si/sau din alte surse legal

constituite 40% din C+M cu TVA

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 640.45 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 3,379,693.35 / 3,025,286.78 lei

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

14 la tr.1 + 14 la tr.2 + 19 la tr.3 apartamente

Aujocuinte ~ 4723.68 mp

Arie utila bioc =4723.68mp

Ad = 5360.06 mp

Ac = 900.61 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 80.42 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 642567.88 kWh/an, in tone echivalent petrol, 52.67 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 113672.83 kg CO2/an.

  întocmit ASOCr"*  esedrnth de ședințaprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Brândușelor nr. 4-15, bloc V64

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,            3,358,914.15 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):                            3,004,819.94 lei

SURSE DE FINANȚARE:                                      Lei cu TVA

Din alocații de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație in bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, . Rqi qR Administrației Publice si Fondurilor Europene 60 % din C+M cu ’   ’   ’

TVA

Din fonduri aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite, precum si din fondul de         927 gg

reparații al asociațiilor de proprietari si/sau din alte surse legal ’’ constituite 40% din C+M cu TVA

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 612.60 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,358,914.15/3,004,819.94 lei

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 la tr. 1 + 19 la tr.2 + 19 la tr.3 apartamente

Aujocuinte — 4905.01 mp

Arie utila bloc -4905.01 mp

Ad = 5566.7 mp

Ac = 889.99 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 78.91 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 646244.78 kWh/an, in tone echivalent petrol, 52.97 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 114174.92 kg CO2/an.


întocmit ASOCIEREA:S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SJLL S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

\ SOLUTIONS

s.R.iCABINET PRIMARti ir fon (c >.».

. i . j.-nr-AX

Cab-s Dud,

,i?lnr’iȘn? î?   .(-3,031c     Bucure

ro

CABINET PRIMAR

.W!3£.

Data.....

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1, 23, 90 și 103 la HCLS 3 nr. 219/30.05.2018

Primăria Sectorului 3 își propune execuția obiectivelor de investiții privind „ Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplarie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

în conformitate cu prevederile art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, "în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilețte în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră."

Prin Instrucțiunea nr. 2/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, a fost reglementată modalitatea de actualizare a prețului contractului atunci când se constată "apariția unei situații imprevizibile", situații prevăzute la art. 7 alin (2), printre care: modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile publice acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea /diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim, modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului, cu condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege etc.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 368834/08.04.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aofobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT SORMnXeGOIȚĂ

---—.......................................


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

/Jr h/ oĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexelor nr. 1, 23, 90 și 103 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2018

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice permit actualizarea valorii investiției, conform modificărilor legislative apărute.

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 71, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, ale art.l 1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit Ia faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexelor nr. 1, 23, 90 și 103 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2018.

Șef Servicii MARIUS POP

Consilier Juridic JNA GEORGESCU

întocmit,

Veronica Nicolae


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Hr.


Domnule Primar


Având în

prevederile art. 19 lit a) din Ordonanță


Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 71, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” , ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, precum și faptul că pentru un bloc de locuințe a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea următoarelor Hotărâri:

 • - Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 21 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017;

 • -  Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 16, 17, 21, 25,26 și 27 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/29.03.2017;

 • -  Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1, 23, 90 și 103 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2018;


- Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

IȚII,


SERVICIUL INVEȘlr

LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu^ Marius Popefsiu

Consilier Juridic ALENA GEORGESCU

întocmit,

Veronica Nicolae

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


....de pe ordinea de zi /

............


suphmcirtaTrTrordTnri^ ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .....2.4?......de pe ordinea de zi / suplimentarea -ordinii de

■zCa ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / N4LA-EQST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IUL1ANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANSECRETAR,

VASILIU MARIANAVOINEA INOCENȚIU-IOANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul


......de pe ordinea de zi /


•suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                   ..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul ............ de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA EI^ENA-DANIELAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL