Hotărârea nr. 226/2019

HCLS3 nr.226 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe situat în Str. Sf. Vineri nr. 32, bl. A5, Sector 3

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea, nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

9               9                                   7

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 371128/CP/09.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 368773/08.04.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 368874/08.04.2019 a Direcției Investiții și Achiziții.

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.l 1 alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3” cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe situat în Str. Sf. Vineri nr. 32, bl. A5, Sector 3, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 226

DIN 16.04.2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Str. Sf. Vineri nr. 32, bl. A5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,             1,634,088.50 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):                            1,452,281.24 lei

SURSE DE FINANȚARE:                                      Lei cu TVA

Din alocații de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație in bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, R?1 Administrației Publice si Fondurilor Europene 60 % din C+M cu

TVA

Din fonduri aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite, precum si din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari si/sau din alte surse legal constituite 40% din C+M cu TVA

INVESTIȚIA SPECIFICA                          = 378.05 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,634,088.50 / 1,452,281.24 leiDURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

6 la tr.1 + 26 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 3439.45 mp

Arie utila bloc =3841.54mp

Ad = 4893.78 mp

Ac = 564.45 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66.37 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 308031.95 kWh/an, in tone echivalent petrol, 25.25 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 56193.57 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE\ Șef Serviciu,       \

Marius Popescu


inte de ședința


CABINET PRIMAR

TIUfON >.< ijiM $  , FAX          318 . «  1 E.MAIL <- ■ inetprimj prin ue3.ru

JIU. 1111, SrJCTOT ’J, U^IWtfer, Bus

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe situat în Str. Sf. Vineri nr. 32, bl. A5, Sector 3

Primăria Sectorului 3 iși propune execuția obiectivelor de investiții cu privire la „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Prin documentația tehnico-economică întocmită conform legislației în vigoare, au fost stabilite soluțiile tehnice precum și principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție ce urmează să fie efectuate la blocul de locuințe situat în Str. Sf. Vineri nr. 32, bl. A5.

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform cărora documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi se analizează și se aprobă de către autoritățile deliberative, respectiv Consiliul Local, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 368773/08.04.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București pr.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Astfel, in baza documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție in vederea creșterii performantei energetice, au fost stabilite soluțiile tehnice precum si principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție pentru 1 (un) bloc de locuințe, conform anexei.

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru asociațiile de proprietari cuprinse în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din sectorul 3”, după cum urmează:

Nr. crt

Adresa Asociației de Proprietari

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”

1

Str. Sf. Vineri nr. 32, bl. A5

167929/21.08.2018

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art.l 1 alin. (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin, (l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3.

Șef Serviciu

MARIUS POPESC

Consilier Juridic

GEORGESCU

WWW.primarie3.r0TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 3)8 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@pri1narie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

romania2019.eu

Președinția României Ies Consiliul Uniunii Europene


Domnule Primar


Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța


rgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 71, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” , ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, precum și faptul că pentru un bloc de locuințe a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea următoarelor Hotărâri:

 • - Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 21 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/29.03.2017;

 • -  Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 16,17, 21,25,26 și 27 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/29.03.2017;

 • -  Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1, 23, 90 și 103 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2018;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute

în Pomilor


- Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


Consilier Juridic ALINA GEORGESCU


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordimrde-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul .........4J......... de pe ordinea de zi / suplimentarea erdmi-i-de-a a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-ATO8T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.. ......


suplimentarea ordiiritiiFzi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea prdinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......4L......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de

a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NmA~POST-întocmit în conformitate cu 'prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT _ referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul................._._de pe ordinea de zi /

suplimentar ea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de...............

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

....... a analizat proiectul de hotărâre înscris de pe ordinea de zi / su^l4fnerrtareâ^Tdinii de zi a ședinței ordinare, și


întrunită în ședința din data de la punctul ...SSaz consideră că acesta A FOST / NU>VFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELjlNA- DANIELAMEMBRI:

MAR1NEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCI IESCU MARIAN-DANIEL