Hotărârea nr. 225/2019

HCLS3 nr.225 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei Ia HCLS3 nr. 68/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 71 (corp A)” din Sectorul 3 al Municipiului București, actualizată

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 370767/CP/09.04.2.019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.368777/08.04.2019 al Direcției Investiții și

A

Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • -  Adresa nr. 369352/09.04.2019 a Direcției Investiții și Achiziții.

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Ordinului nr. 2055/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107-2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 68/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare — Grădinița nr.71 (corp Af din Sectorul 3 al Municipiului București, actualizată prin HCLS3 nr. 394/05.09.2017;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement:

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la HCLS3 nr. 68/31.03.2016, actualizată prin HCLS3 nr. 394/05.09.2017, se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire

hotărâri.
NR. 225

DIN 16.04.2019

Anexa - HCLS, nr....r?.‘.^.6

din

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 71 - corp A”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 1,124,168.15 LEI

236,348.53 EURO


din care: C+M:


762,544.20 LEI


160,319.61 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019


2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


762,544.20 LEI

762,544.20 LEI


160,319.61 EURO

160,319.61 EURO


3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:      P+1E

Suprafața Utila:         891.89 mp

Suprafața Desfasurata:   1048.47mp


Lucrările propuse constau în reparații și refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.


 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL):

Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat din Bugetul Local


762.544,20 lei

58.623,95 lei

303.000,00 lei

0,00 lei
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


ANGELICA PANIELARADU
CABINET PRIMARTELEFON !   ;<   ) .      . j - FAX • < •  3        ■ E-MAIL f          «gr s ro

Calea D idcțti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucur< țti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

......aew

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS3 nr.68/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr.71 (corp A)” din Sectorul 3 al Municipiului București, actualizată

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și aplicând instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, comunicate prin adresa cu nr. 3909/11.01.2019, referitoare la monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții incluse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții la

• Grădinița nr.71 (corp A)

Conform Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar".

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr. 368777/08.04.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și adoptare Consiliului Local al Sectorului 3.
TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 368777/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți

obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr.71 (corp A)” din Sectorul 3 al Municipiului București

în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii finanțării asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Această valoare finală se aprobă prin hotărâre de consiliu local în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvotării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și aplicând instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură comunicate prin adresa cu nr. 3909/11.01.2019 referitoare la monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții incluse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului:

• Grădinița nr.71 (corp A).

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „devizulgeneral întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/ investitorului ori de câte ori este necesar. ”


Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investiții: “Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr.71 (corp A)” din sectorul 3 al Municipiului București au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/31.03.2016 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 394/05.09.2017.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții: “Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr.71 (corp A)” din sectorul 3 al Municipiului București, conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,                 DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUB


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI


RELAȚII CU UNITAȚILE/DE


NT ȘI >E CULT


MARIUS POPESCU


ANGELICA DANIEL,


DU


întocmit, Monicâ/^


Minis ierul Dezvoltării Regionale

Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Nr.3909/11.01.2019


STIMATE BENEFICIAR AL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Referitor la: demersuri necesare în vederea derulării Programului Național de Dezvoltare Locală

Stimata/Stimate Doamnă/Domnule Președinte/Primar,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (4)-(5) din Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare:

„(4) După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții publice, în termen de 30 de zile calendaristice.

(5) Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, prevăzută la alin. (4), se aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și, după emiterea autorizației de construire, acestea se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.”

Vă adresăm rugămintea de a ne transmite, până în data de 20.01.2019, în măsura în care au fost perfectate, contractele de achiziție publică (inclusiv actele adiționale), în copie conformă cu originalul, precum și devizul general actualizat în urma încheierii contractelor de achiziție publică, însoțit de hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. în situația în care procedura de achiziție publică nu a fost finalizată, vă rugăm să ne transmiteți termenul estimat pentru finalizarea acesteia și încheierea contractului de achiziție publică.

Documentele solicitate vor fi transmise atât pe suport de hârtie, cât și prin email, la adresele: claudia.gutu@mdrap.ro și dgdri@mdrap.ro.

Cu stimă,


Bd. Libertății, nr. 16, Sector 5, București

Tel.: +4 0372 114 599, Fax: +4 0372 114 537, E-mail: dgdri@mdrap.ro www.mdrap.roromania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 369352/09.04.2019


NF. DISPOZIîl’

NU. Î 6 3 5 /20 K z . UCEPRIM4Ț

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități ae înWțămiiftF - 1 - -de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de OMDRAPFE nr.

3606/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru Municipiul București în perioada 2017-2020 și aplicând instrucțiunile cuprinse în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură pentru obiectivele cuprinse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • 1.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 2.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr.71 corp A” din Sectorul 3 al Municipiului București;

 • 3.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/30.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 4.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 5.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi I


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................6A..7..‘r?4...’..^?.Z.$..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul               . de pe ordinea de zi / suplimentarea- ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / N-U A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul... —...l.. de pe ordinea de zi / suplinrerrtareaordinndirzr a ședinței ordinare din data de..................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                      ....., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....22]..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-

a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NTTA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

2<?


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......~..7T.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.....................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de .....l.?..-.^.5.-..V.?.(.^.............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^fosT întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

= 2:


PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU dW MEMBRI.

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN


BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul. ......&......... ... de pe ordinea de zi /

saplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                ...............

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de . ...K.CLW......... a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul ...    ....... . de pe ordinea de zi / supljiiLen-tat,ea_urdinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

A ELENA- DANIELAMEMBRI

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL