Hotărârea nr. 224/2019

HCLS3 nr.224 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexelor 1, 2, 5-11,14 și 17 la HCLS3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenti unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 370775/CP/09.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.369092/08.04.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • -  Adresa nr.369352/09.04.2019 a Direcției Investiții și Achiziții.

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Ordinul nr. 2055/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107-2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, modificată prin HCLS3 nr. 393/05.09.2017, HCLS3 nr. 510/31.10.2017, HCLS3 nr. 618/27.11.2017, HCLS3 nr. 228/30.05.2018, HCLS3 nr. 235/18.06.2018, HCLS3 nr. 279/26.06.2018, HCLS3 nr. 282/03.07.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ,activități specifice,culturale,culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 1, 2, 5-11, 14, 17 la HCLS3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificatările ulterioare, se actualizează și se înlocuiesc cu Anexele 1-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 224

DIN 16.04.2019„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 160’*

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 858,553.80 LEI

180,504.96 EURO


din care: C+M:


378,817.75 LEI


79,643.80 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)

AnulI


378,817.75 LEI

378,817.75 LEI


79,643.80 EURO

79,643.80 EURO


3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata:


S+P+1E+M

2316.29 mp 2949.78mp


Lucrările propuse constau în reparații și refacerea finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.


 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat din Bugetul Local


378.817,75 lei

108.736,04 lei

371.000,00 lei

0,01 lei
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT
,4 RADU


„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare -Grădinița nr. 3”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 3,234,836.52 LEI

680,101.87 EURO


din care: C+M:


2,696,922.05 LEI


567,009.09 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)     2,696,922.05 LEI

567,009.09 EURO

567,009.09 EURO

Anul I

2,696,922.05 LEI

3. Capacitati finale:

Regim de înălțime:

S+P+2E

Suprafața Utila:

1570.9 mp

Suprafața Desfasurata:

1814.45mp

Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplarie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații, precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): 2.696.922,05 lei

Sume decontate din Bugetul Local

145.914,46 lei

392.000,00 lei

0,01 lei


Sume finanțate de la MDRAP (prin PNDL)

Sume finanțate din Bugetul Local

„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 67 - Corp A și Corp B”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 2,601,038.55 LEI

546,850.25 EURO


din care: C+M:


1,917,066.02 LEI


403,049.79 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)

AnulI


1,917,066.02 LEI

1,917,066.02 LEI


403,049.79 EURO

403,049.79 EURO


3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata:


Sp+P+IE 2578 mp 3367.73mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat de la Bugetul Local


1.917.066,02 lei

167.972,52 lei

516.000,00 lei

0,01 lei
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


ANGELICA DAI


IELA


„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 64 Floare de colț - Corp B”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 653,747.99 LEI

137,445.96 EURO


din care: C+M:


539,708.68 LEI


113,469.99 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019


2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


539,708.68 LEI

539,708.68 LEI


113,469.99 EURO

113,469.99 EURO


3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:

P+1E

Suprafața Utila:

480.82 mp

Suprafața Desfasurata:

562.96mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat de la Bugetul Local


539.708,68 lei

34.039,30 lei

80.000,00 lei

0,01 lei
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 69’*


1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 2,273,411.16 LEI


din care: C+M:

EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


477,968.88 EURO

1,776,439.53 LEI

373,484.05

EURO

1,776,439.53 LEI

1,776,439.53 LEI

373,484.05

373,484.05

EURO

EURO


3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:

P+1E

Suprafața Utila:

1800 mp

Suprafața Desfasurata:

2438.92mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL):

Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)


1.776.439,53 lei

126.971,62 lei

370.000,00 lei


Rest de decontat de la Bugetul Local


0,01 leiÎNTOCMIT: ASOCIEREA SC BAU STARK SRL SC PBBS INVESTDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DEZcULT


„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 71 - corp B”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 692,661.15 LEI 145,627.19 EURO

din care: C+M:


523,807.90 LEI


110,126.97 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019


2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


523,807.90 LEI

523,807.90 LEI


110,126.97 EURO

110,126.97 EURO


3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata:


S+P+1E

743.59 mp

928.8 lmp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL):

Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat de la Bugetul Local


523.807,89 lei

48.853,24 lei

120.000,00 lei

0,02 lei
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,

ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE/CULT


Anexa nr. 7 - HCLS nr.

■lin

„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 187 corp B si corp C”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 2,128,213.79 LEI

447,442.14 EURO


din care: C+M:


1,561,776.90 LEI


328,352.72 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


1,561,776.90 LEI

1,561,776.90 LEI


328,352.72 EURO

328,352.72 EURO


 • 3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata:

  S+P+1E

  2483.83 mp

  2968.29mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.

 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): 1.561.776,90 lei Sume decontate din Bugetul Local                  156.936,89 lei

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)       409.500,00 lei

Rest de decontat de la Bugetul Local                       0,00 leiȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI


RELAȚII CU UNITĂȚILE Dl: CULT


MARIUS POPLȘCU

J

ANGELICA DA„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 191 corp C2”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 673,966.79 LEI

141,696.83 EURO


din care: C+M:


519,363.14 LEI


109,192.49 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019


2. Eșalonarea investiției (C+M)

AnulI


519,363.14 LEI

519,363.14 LEI


109,192.49 EURO

109,192.49 EURO


3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:

S+P+1E

Suprafața Utila:

743.59 mp

Suprafața Desfasurata:

928.81 mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


4. Durata de realizare a investiției: 90 zile


5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL) Rest de decontat de la Bugetul Local


519.363,14 lei

47.603,64 lei

107.000,00 lei

0,01 lei

„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 211 - corp B''

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 784,830.02 LEI

165,005.05 EURO


din care: C+M:


619,137.08 LEI


130,169.26 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019


2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


619,137.08 LEI

619,137.08 LEI


130,169.26 EURO

130,169.26 EURO


3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:

P+1E

Suprafața Utila:

689.9 mp

Suprafața Desfasurata:

835.08mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat din Bugetul Local


619.137,08 lei

46.692,92 lei

119.000,00 lei

0,02 leiȘEF SERVICIJț)

INVESTIȚII, LUCMARIUS POBES
„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 255 corp B‘*

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 1,017,822.10 LEI

213,990.01 EURO


din care: C+M:


627,803.15 LEI


131,991.24 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019


2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata:


627,803.15 LEI

627,803.15 LEI


131,991.24 EURO

131,991.24 EURO


S+P+1E

1741.53 mp

2039.48mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL) Rest de decontat de la Bugetul Local

INTOC

ASOC SC B SC


r„. /

/ 1


DIRECȚIA INVESTIȘEF SERVICIțÂ

INVESTIȚII, LUCRĂRFPUB


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice -Colegiul Tehnic Mihai Bravu corp C4”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 3,074,601.46 LEI

646,413.56 EURO

din care: C+M:

1,864,532.42 LEI

392,004.97

EURO

EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)  1,864,532.42 LEI

392,004.97

EURO

Anul I

1,864,532.42 LEI

392,004.97

EURO

3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:

P+2E

Suprafața Utila:

4364 mp

Suprafața Desfasurata:

5331mp

Suprafața Construita:

1777 mp

Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol.

 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

1.864.532,42 lei

282.284,65 lei

927.784,39 lei

0,00 lei


Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat din Bugetul Local
CABINET PRIMAR

www.pnmariej.ro


TELEFON i          j J 03 . j - “ FAX .•. < .’i)       } > E-MAIL                a, .or. ' r, i ■

C .i Dude tl—. Aed J, 031084, ! *cî ștT

romania2019.eu

CABiNET PRIMAR


Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE

Data.

i____________________


la proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexelor 1, 2, 5-11,14 și 17 la HCLS3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și aplicând instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură comunicate prin adresa cu nr. 3909/11.01.2019 referitoare la monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții incluse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții la:

 • •      Grădinița nr. 160,

 • •      Grădinița nr. 3,

 • •      Grădinița nr. 67 (fuzionată cu școala gimnazială nr.86) corp A, corp B,

 • •      Grădinița nr. 64 Floare de Colț - corp B,

 • •      Grădinița nr. 69,

 • •      Grădinița nr. 71 corp B,

 • •      Grădinița nr. 187 corp B și corp C,

 • •      Grădinița nr. 191 corp

 • •      Grădinița nr. 211 corp

 • •      Grădinița nr. 255 corp

 • •     Colegiul Tehnic Mihai Bravu corp C4.

Conform Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar”.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr. 369092/08.04.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre analiză și adoptare Consiliului Local al Sectorului 3.

(IEGOIȚĂ

h. .         /


-------------------------Z.....XTELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 369092/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii finanțării asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Această valoare finală se aprobă prin hotărâre de consiliu local în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvotării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și aplicând instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, comunicate prin adresa cu nr. 3909/11.01.2019, referitoare la monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții incluse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor:

 • •   Grădinița nr. 160,

 • •   Grădinița nr. 3,

 • •  Grădinița nr. 67 (fuzionată cu școala gimnazială nr.86) corp A, corp B,

 • •  Grădinița nr. 64 Floare de Colț - corp B,

 • •   Grădinița nr. 69,

 • •   Grădinița nr. 71 corp B,

 • •   Grădinița nr. 187 corp B și corp C,

 • •  Grădinița nr. 191 corp C2,

 • •   Grădinița nr. 211 corp B,

 • •  Grădinița nr. 255 corp B,

 • •  Colegiul Tehnic Mihai Bravu corp C4.

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „ devizul general Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1


întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazid intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ”

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investiții: “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 modificată și completată prin HCL S3 nr. 393/05.09.2017, HCL S3 nr. 510/31.10.2017, HCL S3 nr. 618/27.11.2017, HCL S3 nr. 228/30.05.2018, HCL S3 nr. 235/18.06.2018.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții: “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3” al Municipiului București, conform Anexelor nr. 1-11.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,               DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DEiCULT


MARIUS POP'


ANGELICA DAN


DU


întocmit, Monica AvramMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

și administrației publice           romania2019.eu


Piețedrnția României ta ConsNj! Uniunii Europene


Nr.3909/11.01.2019


STIMATE BENEFICIAR AL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Referitor la: demersuri necesare în vederea derulării Programului Național de Dezvoltare Locală

Stimată/Stimate Doamnă/Domnule Președinte/Primar,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (4)-(5) din Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare:

„(4) După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții publice, în termen de 30 de zile calendaristice.

(5) Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, prevăzută la alin. (4), se aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și, după emiterea autorizației de construire, acestea se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare. "

Vă adresăm rugămintea de a ne transmite, până în data de 20.01.2019, în măsura în care au fost perfectate, contractele de achiziție publică (inclusiv actele adiționale), în copie conformă cu originalul, precum și devizul general actualizat în urma încheierii contractelor de achiziție publică, însoțit de hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. în situația în care procedura de achiziție publică nu a fost finalizată, vă rugăm să ne transmiteți termenul estimat pentru finalizarea acesteia și încheierea contractului de achiziție publică.

Documentele solicitate vor fi transmise atât pe suport de hârtie, cât și prin email, la adresele: claudia.gutu@mdrap.ro și dgdri@mdrap.ro.

Cu stimă,


GENERAL,

? REGIONALĂ Șl INFRASTRUCTURĂ

Bd. Libertății, nr. 16, Sector 5, București

Tel.: *4 0372 114 599, Fax: +4 0372 114 537, E-mail: dgdri@mdrap.ro www.mdrap.ro
romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 369352/09.04.2019

/    • ELE CEPRHU?.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități ae invațămUtR - ‘ ■■ -de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de OMDRAPFE nr.

3606/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru Municipiid București în perioada 2017-2020 și aplicând instrucțiunile cuprinse în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură pentru obiectivele cuprinse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • 1.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 2.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr.71 corp A” din Sectorul 3 al Municipiului București;

 • 3.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/30.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 4.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 5.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT     ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................de pe ordinea de zi /

suplimentarea oi dinii de ~zf a ședinței ordinare din data de ... .........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................ZZ..t../?.4..7....^.€.ZZ........ , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

r '>

punctul...............de pe ordinea de zi / sjâplimenUrea- ordinii de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST /NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRMNA

MEMBRI:      /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU YALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulsnpiiineirtarea^ordinii de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....Z.J......de pe ordinea de zi / suplimentarea- ordini-i-de-

'Zt a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / Ni±A~FGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...............de pe ordinea de zi /

^upliinentarea_oxdinii-de zi a ședinței ordinare din data de               .................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de            .2.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..2.5......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /NU^A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul. .....âh.......„ de pe ordinea de zi /

«suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de , ....b..0k^...............

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de . ...KCk-.W........ ..., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul ...<ȚșO....... de pe ordinea de zi / suplimaitarea-urdinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / Ny<ATFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL