Hotărârea nr. 223/2019

HCLS3 nr.223 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexelor 1, 2, 4-9 la HCLS3 nr. 297/22.12.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenti unor obiective de investiții

9                                                                                   9

privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

9                                                             7

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 370745/CP/09.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.369040/08.04.2019 al Direcției Investiții și

A

Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • -  Adresa nr.369352/09.04.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Ordinul nr. 2055/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107-2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 297/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, actualizată prin HCLS3 nr. 392/05.09.2017 și modificată prin HCLS3 nr. 509/31.10.2017;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ,activități specifice,culturale,culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 1,2 și 4-9 la HCLS3 nr. 297/22.12.2015, actualizată prin HCLS3 nr. 392/05.09.2017 și modificată prin HCLS3 nr. 509/31.10.2017, se înlocuiesc cu Anexele 1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 223

DIN 16.04.2019


„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare -Grădinița nr. 216 corp A”

 • 1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 2,150,642.11 LEI

  452,157.54 EURO


  din care: C+M:


  1,636,405.73 LEI


  344,042.92 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

 • 2. Eșalonarea investiției (C+M)  1,636,405.73 LEI

  344,042.92 EURO

  344,042.92 EURO


Anul I                                   1,636,405.73 LEI

 • 3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:      Sp+P+1 E

Suprafața Desfasurata:   1428.1 mp

Suprafața Construita:    566.1 mp

Lucrările propuse constau în placarea pe ambele fețe ale pereților interiori/exteriori din cărămidă prin introducerea de ancore de oțel-beton și consolidarea fundațiilor prin centuri de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

1.662.072,80 lei

133.653,35 lei

354.915,95 lei

0,01 lei


Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat de la Bugetul Local„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare -Grădinița nr. 196’*

 • 1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 4,317,542.91 LEI

  907,733.35 EURO


  din care: C+M:


  3,646,860.54 LEI


  766,727.05 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)

AnulI


3,646,860.54 LEI

3,646,860.54 LEI


766,727.05 EURO

766,727.05 EURO


 • 3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Desfasurata: Suprafața Construita:

  Sp+P+IE+Pod 2420.02mp 800 mp


Lucrările propuse constau în placarea pe ambele fețe ale pereților interiori/exteriori din cărămidă prin introducerea de ancore de oțel-beton și consolidarea fundațiilor prin centuri de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL):

3.708.417,57 lei

152.039,22 lei

457.086,10 lei

0,02 lei


Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL) Rest de decontat de la Bugetul LocalIIELA RADU w

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare -Grădinița nr. 231”

 • 1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 1,864,600.22 LEI 392,019.22 EURO

din care: C+M:                      1,614,464.14 LEI 339,429.85 EURO

EURO: 4.7564/26.03.2019

 • 2. Eșalonarea investiției (C+M)      1,614,464.14 LEI         339,429.85

EURO

AnulI                            1,614,464.14 LEI 339,429.85 EURO

 • 3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:     Sp+P+IE

Suprafața Desfasurata: 967.7mp Suprafața Construita:    319.6 mp

Lucrările propuse constau în placarea pe ambele fețe ale pereților interiori/exteriori din cărămidă prin introducerea de ancore de oțel-beton și consolidarea fundațiilor prin centuri de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): - 1.643.523,97 lei Sume decontate din Bugetul Local               -   65.373,89 lei

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)     - 155.702,36 lei

Rest de decontat de la Bugetul Local              -         0,00 lei

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare -Grădinița nr. 239 corp B”

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):    1,290,786.94 LEI

271,378.97 EURO


din care: C+M:


1,195,839.19 LEI


251,416.87 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M) AnulI


1,195,839.19 LEI

1,195,839.19 LEI


251,416.87 EURO

251,416.87 EURO


 • 3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:      Parter

Suprafața Desfasurata:   351.3mp

S uprafata Construi ta:    351.3 mp

Lucrările propuse constau în placarea pe ambele fețe ale pereților interiori/exteriori din cărămidă prin introducerea de ancore de oțel-beton și consolidarea fundațiilor prin centuri de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolareaplanșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL):   949.817,90 lei

Sume decontate din Bugetul Local
l-t/

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare -Grădinița nr. 240 corp A”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA):    1,838,034.69 LEI

386,434.00 EURO


din care: C+M:


1,635,887.99 LEI


343,934.07 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


1,635,887.99 LEI

1,635,887.99 LEI


343,934.07 EURO

343,934.07 EURO


 • 3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:      Sp+P+1E

Suprafața Desfasurata: 971.6mp Suprafața Construita:    322.6 mp

Lucrările propuse constau în placarea pe ambele fețe ale pereților interiori/exteriori din cărămidă prin introducerea de ancore de oțel-beton și consolidarea fundațiilor prin centuri de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare
„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare -Grădinița nr. 240 corp B”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 1,091,709.61 LEI

229,524.35 EURO


din care: C+M:


1,038,591.19 LEI


 • 218,356.57 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


1,038,591.19 LEI

1,038,591.19 LEI


 • 218,356.57 EURO

 • 218,356.57 EURO


 • 3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:      Parter

Suprafața Desfasurata:   351.3mp

Suprafața Construita:    351.3 mp

Lucrările propuse constau în placarea pe ambele fețe ale pereților interiori/exteriori din cărămidă prin introducerea de ancore de oțel-beton și consolidarea fundațiilor prin centuri de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare  „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare -Grădinița nr. 241 - Peștișorul de Aur”


  1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 4,218,031.90 LEI


  886,811.85 EURO


  din care: C+M:

  EURO: 4.7564/26.03.2019


  3,856,625.90 LEI


  810,828.76 EURO


  2. Eșalonarea investiției (C+M)

  Anul I


  3,856,625.90 LEI

  3,856,625.90 LEI


  • 810,828.76 EURO

  • 810,828.76 EURO


 • 3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:      Sp+P+1 E

Suprafața Desfasurata:   2399mp

Suprafața Construita:    775.4 mp

Lucrările propuse constau în placarea pe ambele fețe ale pereților interiori/exteriori din cărămidă prin introducerea de ancore de oțel-beton și consolidarea fundațiilor prin centuri de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat de la Bugetul Local


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,


ȘEF SERVICIU

INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare -Grădinița nr. 284*’


1. Valoarea totală (inclusiv TVA): 3,017,392.80 LEI


634,385.84 EURO


din care: C+M:

EURO: 4.7564/26.03.2019


2,485,284.44 LEI


522,513.76 EURO


2. Eșalonarea investiției (C+M)

AnulI


2,485,284.44 LEI

2,485,284.44 LEI


 • 522,513.76 EURO

 • 522,513.76 EURO


 • 3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:     Sp+P+IE

Suprafața Desfasurata: 1428.1 mp Suprafața Construita:    566.1 mp

Lucrările propuse constau în placarea pe ambele fețe ale pereților interiori/exteriori din cărămidă prin introducerea de ancore de oțel-beton și consolidarea fundațiilor prin centuri de beton, anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): 2.524.127,12 lei Sume decontate din Bugetul Local                  100.920,63

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)       392.345,04

Rest de decontat de la Bugetul Local                       0,01MARIUS PORESCU

www.prirnarie3.rc


CABINET PRIMAR


TELEFON <■. )  8 oj . - FAX t ,

Calea Di


< ț / 8 0504. E-MAIL cabinetpnrrar^. ;       pro

iști


Sector j,

SECTOR 3


romania2019.eu

' i '•                      V l :■

CABINET PRIMAR


Nr.


EXPUNERE DE MOTIVE

oat,......

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexelor 1, 2, 4-9 la HCLS3 nr. 297/22.12.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și aplicând instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, comunicate prin adresa cu nr. 3909/11.01.2019, referitoare la monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții incluse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții la:

 • •  Grădinița nr. 216 corp A,

 • •  Grădinița nr. 196,

 • •  Grădinița nr. 231,

 • •  Grădinița nr. 239 corp B,

 • •  Grădinița nr. 240 corp A, • Grădinița nr. 240 corp B,

 • •  Grădinița Peștișorul de Aur (nr. 241),

 • •  Grădinița nr. 284 .

Conform Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar".

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr. 369040/08.04.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul  proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și adoptar/Consiliului Local al Sectorului 3.


ROBERT Sq6lJ ( ■


GOIȚA

£ I

O /TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 369040/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți

unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii finanțării asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Această valoare finală se aprobă prin hotărâre de consiliu local în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvotării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și aplicând instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, comunicate prin adresa cu nr. 3909/11.01.2019, referitoare la monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții incluse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții:

 • •   Grădinița nr. 216 corp A,

 • •   Grădinița nr. 196,

 • •   Grădinița nr. 231,

 • •   Grădinița nr. 239 corp B,

 • •   Grădinița nr. 240 corp A,

 • •   Grădinița nr. 240 corp B,

 • •   Grădinița Peștișorul de Aur (nr. 241),

 • •  Grădinița nr. 284 .

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „ devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiliei/investitorului ori de câte ori este necesar ”,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investiții: “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, modificată și completată prin HCL S3 nr. 392/05.09.2017 și HCL S3 nr. 509/31.10.2017.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții: “Lucrări de creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3” conform Anexelor nr. 1-8.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU] INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DD'CULT

ANGELICA DANIELA RADU


ANGELICA DAvram
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

și administrației publice           romania2019.eu


Ptefâtin/ia României ta Consbul Uniunii Europene


Nr.3909/11.01.2019

STIMATE BENEFICIAR AL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Referitor ta: demersuri necesare în vederea derulării Programului Național de Dezvoltare Locală

Stimată/Stimate Doamnă/Domnule Președinte/Primar,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (4)-(5) din Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare:

„(4) După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții publice, în termen de 30 de zile calendaristice.

(5) Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, prevăzută la alin. (4), se aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și, după emiterea autorizației de construire, acestea se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.”

Vă adresăm rugămintea de a ne transmite, până în data de 20.01.2019, în măsura în care au fost perfectate, contractele de achiziție publică (inclusiv actele adiționale), în copie conformă cu originalul, precum și devizul general actualizat în urma încheierii contractelor de achiziție publică, însoțit de hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. în situația în care procedura de achiziție publică nu a fost finalizată, vă rugăm să ne transmiteți termenul estimat pentru finalizarea acesteia și încheierea contractului de achiziție publică.

Documentele solicitate vor fi transmise atât pe suport de hârtie, cât și prin email, la adresele: claudia.gutu@mdrap.ro și dgdri@mdrap.ro.

Cu stimă,


DIRECȚIA GENERAL                    >LĂ Șl INFRASTRUCTURA

Bd. Libertății, nr. 16, Sector 5, București

Tel.: +4 0372 114 599, Fax: -»4 0372 114 537, E-mail: dgdri@mdrap.ro www.mdrap.ro


romania2019.eu

Președinția României Io Consiliul Uniunii Europene


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@pri1narie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 369352/09.04.2019


CONF. DISPOZIÎ!'

WR. 16 3 5 /20 K

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități fle invațămlilt® - 1 - ■ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de OMDRAPFE nr.

3606/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru Municipiul București în perioada 2017-2020 și aplicând instrucțiunile cuprinse în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură pentru obiectivele cuprinse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • 1.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 2.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr.71 corp A” din Sectorul 3 al Municipiului București;

 • 3.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/30.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 4.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 5.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /


suplimentare»'ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zr a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
SECRETAR,


HONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

......a. de pe ordinea de zi /

............


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul supKnreirtaT^a-wdnrrrde^ a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ...//.y./.<2..2.4?2S......, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...2L~.....de pe ordinea de zi / suplimcntarca~ordinii de

-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FQST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de               .................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                  .............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...?..Z.....

de pe ordinea de zi / .suplimentarea^r-dmii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI.


DOBRE ALEXANDRU

w


FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


..........de pe ordinea de zi /

...........


suplimentarea ordiîîttde zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                    ..........? a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul ...QZ...... . de pe ordinea de zi / -suplimentarca-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NJTA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

BELU-SIELENA- DANIELA


SECRETAR, TUDOR ELENAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL


RADU CONSTANTIN


HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDANDUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL