Hotărârea nr. 222/2019

HCLS3 nr.222 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexelor la HCLS3 nr. 296/22.12.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

9             9                               7

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 37075 l/CP/09.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.368948/08.04.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • - Adresa nr. 369352/09.04.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Ordinului nr. 2055/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107-2005,

 • -  Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și

modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, actualizată prin HCL S3 nr. 391/05.09.2017 și modificată prin HCL S3 nr. 508/31.10.2017;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 296/22.12.2015, cu modificările ulterioare, conform Anexelor 1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor^ prezentei hotărâri.
NR. 222

DIN 16.04.2019

„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare -

Grădinița nr. 64 Floare de Colț Corp A”

 • 1. Valoarea totala (inclusiv TVA):    3,437,136.86 LEI

  722,634.11 EURO


din care: C+M:


2,132,799.95 LEI


448,406.35 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I


2,132,799.95 LEI

2,132,799.95 LEI


448,406.35 EURO

448,406.35 EURO


 • 3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata: Suprafața Construita:

  Sp+P+IE

  1667.86 mp

  1960.94mp

  825.2 mp


Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplarie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații, precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL):

2.132.799,95 lei


 • 145.680,39 lei 1.158.656,52 leiȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

VIELA

A Tv


„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare -Grădinița nr. 154”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 2,717,203.90 LEI

571,273.21 EURO


din care: C+M:


2,160,794.78 LEI


454,292.07 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)

AnulI


2,160,794.78 LEI

2,160,794.78 LEI


454,292.07 EURO

454,292.07 EURO


 • 3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata: Suprafața Construita:

  S+P+2E+Pod

  1585.77 mp 1816.45mp 456 mp


Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplarie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații, precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local:

2.160.794,77 lei

139.409,12 lei

417.000,00 lei

0,01 lei


Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL):

Rest de decontat din Bugetul Local:„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare -Grădinița nr. 255 corp A”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 2,722,847.87 LEI

572,459.82 EURO


din care: C+M:


2,068,161.98 LEI


434,816.66 EURO


EURO: 4.7564/26.03.2019

2. Eșalonarea investiției (C+M)

AnulI


2,068,161.98 LEI

2,068,161.98 LEI


434,816.66 EURO

434,816.66 EURO


 • 3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:

Sp+P+IE+Pod

1789.46 mp 2166.66mp 944.36 mp


Suprafața Utila:

Suprafața Desfasurata:

Suprafața Construita:

Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplarie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații, precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): 2.068.161,98 lei Sume decontate din Bugetul Local                  153.685,89 lei

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)       501.000,00 lei

Rest de decontat de la Bugetul Local                       0,00 lei
1ELA RADU

-yV7

„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 216 Corp B’*


1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 2,224,649.33 LEI


467,717.04 EURO


din care: C+M:

EURO: 4.7564/26.03.2019


1,689,673.39 LEI


355,242.07 EURO


2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I


 • 1,689,673.39 LEI

 • 1,689,673.39 LEI

355,242.07 EURO

355,242.07 EURO

3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:

S+P+2E

Suprafața Utila:

1585.7 mp

Suprafața Desfasurata:

1851.3mp

Suprafața Construita:

467.3 mp

Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.

 • 4.  Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

1.689.673,39 lei

148.975,94 lei

386.000,00 lei

0,00 lei


Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL) Rest de decontat de la Bugetul Local
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

CABINET PRIMAR

www.primarifj.ro


TELEFON     -.o > ' <    ■ - FAX •.<>«) J ■      ■ E-MAIL.    > •• • Hmar or ej.ro

Calea Dude ti nr. iot, Sector 3, 05k    București

SECTOR 3

romania2019.eu

CABINET PRIMAR


I f                         .                     >                                         >

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE


Data.


la proiectul de hotărâre privind actualizarea anexelor la HCLS3 nr. 296/22rî2^0157eferîfoăreTa indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și aplicând instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură comunicate prin adresa cu nr. 3909/11.01.2019 referitoare la monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții incluse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții la:

 • •  Grădinița nr. 64 Floare de colț corp A,

 • •  Grădinița nr. 154,

 • •  Grădinița nr. 255,

 • •  Grădinița nr. 216 corp B.

Conform Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar".

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 368948/08.04.2019, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări

de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor ț/hități de învățământ din Sectorul 3 al Municipiului București.

ROBERT SO

\ 'Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Se bruh?i 3 Tn donfnrmiiale cu Regulamentul Uniunii Europene 2016, «79 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite mior terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adiesa Primăriei Sector 3.                            1


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 368948/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Iii conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii finanțării asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Această valoare finală se aprobă prin hotărâre de consiliu local în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvotării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și aplicând instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură comunicate prin adresa cu nr. 3909/11.01.2019 referitoare la monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții incluse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor:

 • •  Grădinița nr. 64 Floare de colț corp A,

 • •   Grădinița nr. 154,

 • •   Grădinița nr. 255,

 • •   Grădinița nr. 216 corp B.

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „ devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investiții: “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, modificată și completată prin HCL S3 nr. 391/05.09.2017 și HCL S3 nr. 508/31.10.2017.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții: “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3”, conform Anexelor nr. 1-4.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,

ȘEF SERVICIU /( INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

MARIUS POPESCL


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

și administrației publice           romania2019.eu


PiețedirVia Romârs&l ta ConsNjl Unijnli Europene


Nr.3909/11.01.2019

STIMATE BENEFICIAR AL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Referitor la: demersuri necesare în vederea derulării Programului Național de Dezvoltare Locală

Stimată/Stimate Doamnă/Domnule Președinte/Primar,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (4)-(5) din Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare:

„(4) După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții publice, în termen de 30 de zile calendaristice.

(5) Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, prevăzută la alin. (4), se aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și, după emiterea autorizației de construire, acestea se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.”

Vă adresăm rugămintea de a ne transmite, până în data de 20.01.2019, în măsura în care au fost perfectate, contractele de achiziție publică (inclusiv actele adiționale), în copie conformă cu originalul, precum și devizul general actualizat în urma încheierii contractelor de achiziție publică, însoțit de hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. în situația în care procedura de achiziție publică nu a fost finalizată, vă rugăm să ne transmiteți termenul estimat pentru finalizarea acesteia și încheierea contractului de achiziție publică.

Documentele solicitate vor fi transmise atât pe suport de hârtie, cât și prin email, la adresele: claudia.gutu@mdrap.ro și dgdri@mdrap.ro.

Cu stimă,


L,

DIRECȚIA GENERAL                   IALÂ Șl INFRASTRUCTURĂ

Bd. Libertății, nr. 16, Sector 5, București

Tel.: *4 0372 114 599, Fax: -»4 0372 114 537, E-mail: dgdri@mdrap.ro www.mdrap.ro


romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii©primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 369352/09.04.2019


CONF. OISPOZIT!' NR. I 6 3 5 /20 1 C /    • EinC£PIÎIMO-■

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități ae Tn\4țănifiItR • ' - ■ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, ținând cont de OMDRAPFE nr.

3606/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru Municipiul București în perioada 2017-2020 și aplicând instrucțiunile cuprinse în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură pentru obiectivele cuprinse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • 1.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 2.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr.71 corp A” din Sectorul 3 al Municipiului București;

 • 3.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249/30.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 4.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 5.  Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

---------------- 7/

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....................de pe ordinea de zi /

suplimentarea'ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ... .........1LJ..L1Q&.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... .......... , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ........$4........... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi-a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU AFOST~întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

păunigTARADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......dl.............de pe ordinea de zi /

rsuptnrrentarea -erdinii de zi a ședinței ordinare din data de...................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea^ ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ......., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...2./........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinirite

-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUVVFOST,întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de              ...................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de /./....3................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....V........

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii^de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU MEMBRI

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre înscris la punctul......fî.

snplimefttarea-ordinii-de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de............., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul .......SL\.... de pe ordinea de zi / supii-m-ent-ar-ea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL