Hotărârea nr. 22/2019

HCLS3 nr.22 din 31.01.2019


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 400% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Lacul Lala nr. 5, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 38986/CP723.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35644/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 5.12.2018 și nota de constatare din data 5.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și

a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Lacul Lala nr. 5, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 22

DIN 31.01.2019


SECTOR 3


CABINET PRIMAI. CABjNET pRIMAR
TELEFON {004 <             J • ■' FAX i >4 <. :ij 318 03 <■'. E-MAIL < ’ in- ,n . . 0m1rc3.ro

C ■ i Dud* ti nr. 1, 1, 'ctor 3. -• 1 ■ Bucure ști. www.prin1arie3.ro


ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Lacul Lala nr. 5, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017 modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Lacul Lala nr. 5, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 05.12.2018 și fișa de evaluare din 05.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 400% pentru terenul situat la adresa Str. Lacul Lala nr. 5, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Aniexa nr. ia


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s~a deplasat în teren în data de 05= DEC. 2018 la adresa:

_ r/..folU-         xA > ■      .______, și a constatat următoarele:
Fișă dc evaluare erenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului Buc

rival uarea aspectului general al terenului.

Aiirasă_____

Oae .......4OEC. 2018.........

■ L împrejmuire* n Degradări medii Begradăn majore

; □ Lipsă ___


5-15


Punctaj acordat

1


-- z


* indiferent de modalitatea de îngrădire.


’ 2. întreținere

; f. 'întreținut

i luNeîntrcținut


PunctajPunctaj acordai

' iI


4—

I

i

. J—

Ș 3, lansata bru

--- „       -----------------y                 ------ ---

Punctaj

Punctaj acordat

; oFărădeșeun

0

i liCu deșeuri

30

t-o

Observații

Calculul punctajului m urma evaluării:

Punctajul total Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare._______


de referință este de 1 00 de puncte.


Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referința (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare 1 jmobi 1 evaluat în parte.


Categoria de impozitare a terenului:

□ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%


^Jupiaimpuzj.l&LE UU 1 W 70 pCUU U piUlCtaj Ui prUGCIlLUai 1U.UC Z/O Șl ZU /0     i

 • □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40%

 • □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% r: Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si 80%


Lj Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și


|PUNCTAJ-

! REFERINȚĂ


îPUNCTAJ "  ’ ! CATEGORIA DE

i PROCENTUAL i IMPOZITARE zzEZTizzz' rzzz;~zz


miocmu ,

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul cent'al St- Sfântă Vi-ien nr. 32sector 3, 030205 București www.diti3.r0 telefon (004 0211 327 51 45 fax (004 021) 327 51 46 email


Punct de lucru : Str. Scania Vineri rr.32, Sector 3, 030205 București telefon (004 021} 327 51 45 fax (004 021) 327 51 46


Către:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul

.23.


suplimentarea ordhm-de-Ei a ședinței ordinare din data de

de pe ordinea de zi /

âQOÎ.....


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... ......................... ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........2.3.........de pe ordinea de zi / supfimentarea-ordiniLde zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI.


PREȘEDINTE,

PĂUNICA ADRIANA

IpJ /

l y


SECRETAR,

HONȚARU VALERICA


RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....2..................de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinrn^de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..^3.......de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de

-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / HU-A-TOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORAB1L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                 I

PELINARU CORNEL       /

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


SECRETAR,

VASILIU MARIANACONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...............de pe ordinea de zi /

suplimentarea^bFdînE de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...‘2U5.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordimidezi<i ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Fațade hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

........ttTli.                      ..............................................................

MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIANVASILIU MARIANA

VOICU ALLN-IONU Ț

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL