Hotărârea nr. 218/2019

HCLS3 nr.218 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 370790/CP/09.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 367860/08.04.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 367869/08.04.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • - Ordinului nr. 3554/2017 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • - HCGMB nr. 396/2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului "Școala profesională Metropolitană în sistem dual din București";

 • - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual"’;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze'\ între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, contract prevăzut în Anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze contractul, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 218

DIN 16.04.2019

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ..................

Contract de parteneriatWS5 nJi. 4/f/


pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual


CAPITOLUL I

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu sediul în sectorul 3, șos. Mihai Bravu, nr. 428, municipiul București, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUI 4420457, reprezentată legal prin dna. Gabriela Lungu, având funcția de Director,

 • 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, str Calea Dudești nr.191, București, Sector 3, CUI 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin dl. Robert Sorin Negoiță, în calitate de Primar,

 • 3. Operatorul economic (partener de practică) DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL cu sediul în București, B-dul Mărășești, nr. 4-6, corp B, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40 / 2728 / 2008, Cod de înregistrare Fiscală RO 23308833, telefon 021.301.20.00, fax 021.301.21.50, cont bancar IBAN RO21 BRDE 450S V398 7634 4500, deschis la BRD SMCC, reprezentat legal prin dl. Dan Pantilie, în calitate de Director General,

 • 4. Operatorul economic (partener de practică) ENGIE SERVICII SRL, cu sediul în București, Str. Gramont, Nr. 38, Etaj 7, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40 / 7422 / 2009, Cod de înregistrare Fiscală RO 25724432, telefon , fax , cont bancar IBAN RO41 BRDE 450S V785 0619 4500, deschis la BRD SMCC, reprezentat legal prin dl. Cristian Buzan, în calitate de Director General,

CAPITOLUL II

Scopul contractului

Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului.

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL III

Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2019-2020, după cum urmează:

a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

- 28 elevi, în domeniul de pregătire profesională: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE, calificarea profesională INSTALATOR INSTALAȚII


TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE.

întocmit

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert
(2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Art. 3. - Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV

Durata contractului

Art 4 - (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 38 luni - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către opera toiul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de subdiviziunea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/reparații capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. - (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadm de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) în cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin întocmit Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.
CAPITOLUL VI

Drepturile și obligațiile părților

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. - Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășură, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c)  să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea cumculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • f)  să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfășută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)   să inițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. - Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

întocmit


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert

c)


să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;

d)


să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

e)


să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

f)


să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

g)


să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

h)


să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

i)


să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

j)


să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

k)


să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

I)


să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

n)


m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale; cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

o)


să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;

P)


să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

q)


să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului întocmit Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert
dual',

r) să asigure virarea sumelor, reprezentând susținerea financiară, încasate de la Operatorii Economici, în funcție de destinația lor agreată împreună cu Operatorii Economici, și să pună la dispoziția operatorilor economici un raport lunar privind modalitatea cheltuielilor efectuate din sumele achitate de aceștia cu titlu de formă de sprijin acordată elevilor;

s)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

t)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

u) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile operatorului economic

Art. 8. - Operatorul economic are dreptul:

 • a)  să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c)  să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d)  să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • e)  să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • f)   să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)   să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • l)   să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare si în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

ni) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate întocmit Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea


Boțea Mihai, expert

----


prin prezentul contract;

n) să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. - (1) Operatorul economic se obligă:

 • a)  să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la cap.V sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h)  să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)   să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • l)   să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

în conformitate cu legislația în vigoare;

n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. In acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

p)  să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

q)  în afara situațiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat. Sumele înscrise în anexa nr. 2 cu titlu de formă de sprijin acordată în mod nominal elevilor selectați de către operatorul economic vor fi virate în contul de trezorerie al unității de învățământ cel târziu până la data de 25 ale fiecărei luni. Pentru sumele achitate, agentul economic va primi din partea unității de învățământ un raport lunar privind modalitatea în care aceste sume au fost cheltuite.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea

întocmit


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

SECȚIUNEA a 3-a

Drepturile și obligațiile Sectorului 3 al Municipiului București

Art. 10. - Sectorul 3 al Municipiului București are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • c) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art. 11. - (1) Sectorul 3 al Municipiului București se obligă.

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f) să asigure reprezentarea subdiviziunii administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al școlii.

 • (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de subdiviziunea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de

întocmit


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Boțea Mihai, expert


CAPITOLUL VII

Răspunderea părților

Art. 12. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea contractului

Art. 13. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX

Forța majoră

Art. 14. - (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă foița majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte păiți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X încetarea contractului

Art. 15. - (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu 24 luni înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre păiți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI

Comunicări

Art. 16. - (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

întocmit

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) In situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 5 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII Soluționarea litigiilor

Art. 17. - (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 60 de zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII

Limba care guvernează contractul

Art. 18. - Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV

Legea aplicabilă contractului

Art. 19. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV Clauze finale

Art. 20. - (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. - Prezentul contract a fost încheiat la data de ..................., în 3 exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

întocmit


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Reprezentant legal:

Funcția: Director

Semnătura

Sectorul 3 al Municipiului București

Reprezentant legal:

Funcția: PRIMAR

Semnătura

Operatorul economic: DISTRJGAZ SUD REȚELE SRL Reprezentant legal:

Funcția: Director General

Semnătura

Vizat,

Sectorul 3 al Municipiului București

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu,

Direcția Economică

Director Executiv,

Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL

Reprezentant legal: Buzan Cristian

Direcția Juridică ENGIE Romania Serviciul legislație și consultanță juridică


Funcția: Director Genera) Semnătura

)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


întocmit

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert

Avizat

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan, șef serviciu


Anexa nr. 1.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019-2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Instalator Instalații Tehnico Sanitare și de Gaze

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a, nr. de elevi 18

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor:

Clasa a IX-a

Modulul de pregătire


Ml-Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice


M2-Echipamente și utilaje pentru prelucrarea materialelor


Stagiul de pregătire practică (CDL)


Laborator/Instruire practică săptămânală


Laborator tehnologic

Instruire practică


Laborator tehnologic

Instruire practică


Nr. total de ore conform planului de învățământ


32


32

32


150Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

întocmit

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

  Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu' Reprezentant legal:

  Funcția: Director

  Semnătura


  Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL Reprezentant legal:

  Funcția: Director General

  Semnătura


  întocmit

  Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert


  Avizat


  Direcția Juridică

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte

  Georgeta Vișan, șef serviciuClasa a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Utilizarea echipamentelor și utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)

softuri, materiale, scule, utilaje

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor Clasa a IX-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

X

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:


Anexa nr. 1.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică ENGIE SERVICII SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019 - 2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Instalator Instalații Tehnico Sanitare si de Gaze

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a., nr. de elevi 10

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor Clasa a IX-a

  Modulul de pregătire


  Ml-Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice


  M2-Echipamente și utilaje pentru prelucrarea materialelor


  Stagiul de pregătire practică (CDL)


  Laborator/Instruire

  practică săptămânală


  Laborator tehnologic

  Instruire practică


  Laborator tehnologic

  Instruire practică


  Nr. total de ore conform planului de învățământ


  32


  32

  32


  150Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

întocmit

Avizat


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta>Vișan, șef serviciu


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert


 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Utilizarea echipamentelor și utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)

softuri, materiale, scule, utilaje

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor Clasa a IX-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

X

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnologic „Mihai Bravu” Reprezentant legal:

Funcția: Director

Semnătura

întocmit

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert

Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL Reprezentant legal:

Funcția: Director Generai

Semnătura


Avizat

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta i/ișan, șef serviciu


Anexa nr. 2.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr.........

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL în anul școlar 2019-2020

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE Clasa a IX-a.

întocmit

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert


Avizat


Direcția Juridică


Serviciul Legislație și Avizare ContracteGeorgeta Vișan, șef serviciu1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

Bursă lunară

18

18

500 lei/lună

10 luni

90.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

18

18

100 lei

/ an

Anual

1.800

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

18

18

200 lei / an

Anual

3.600

Echipament de lucru

18

18

X

Anual

40.000

Echipament de protecție

18

18

1000 lei/an

Anual

18.000

Transport la și de la locul de practică

18

18

18 lei/z i

50 zile

16.200

Asigurarea unei mese/zi

18

18

30 lei/zi

50 zile

27.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

18

4

200 lei/luna

10

luni

8.000

Cheltuieli cazare cămin sau transport pre-urban București si retur

18

18

150

10 luni

27.000

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

231.600

Nota: Echipamentul de lucru nu are „Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala” deoarece face referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurării activitati practice a elevilor cu privire la dotări ale atelierului Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc..

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Note de promovare. Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Nota 10 la purtare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Note de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim media 8 pe semestru

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Nota 10 la purtare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării      stagiului      de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toti copii la inceputul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copii la inceputul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Echipament de lucru

pentru toti copii la inceputul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Echipament de protecție

pentru toti copii la inceputul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Transport la și de la locul de practică

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Altele:........

Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL Reprezentant legal (numele și prenumele):

Funcția: Director General

Semnătura

întocmit


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert


---Avizat

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan, șef serviciu


Anexa nr. 2.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr.........

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic ENGIE SERVICII SRL în anul școlar 2019- 2020

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE Clasa a IX-a.

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

Bursă lunară

10

10

500 lei/lună

10 luni

50.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

10

10

100 lei

/ an

Anual

1.000

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

10

10

200 lei / an

Anual

2.000

Echipament de lucru

10

10

X

Anual

30.000

Echipament de protecție

10

10

1000 lei/an

Anual

10.000

Transport la și de la locul de practică

10

10

18 lei/z i

50 zile

9.000

Asigurarea unei mese/zi

10

10

30 lei/zi

50 zile

15.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

10

2

200 lei/luna

10 luni

4.000

Cheltuieli cazare cămin sau transport pre-urban București si retur

10

10

150

10 luni

15.000

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

136.000

Nota: Echipamentul de lucru nu are „Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala” deoarece face referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurării activitati practice a elevilor cu privire la dotări ale atelierului Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc..

întocmit


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert


Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Note de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Nota 10 la purtare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Note de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim media 8 pe semestru

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Nota 10 la purtare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Echipament de lucru

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Echipament de protecție

pentru toti copii la inceputul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Transport ia și de la locul de practică

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Altele:........ | ............


Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL Reprezentant legal (numele și prenumele): Funcția: Director General

Semnătura


întocmit

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Miliai, expert1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru perioada anului școlar 2019-2020

Nr. crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Subdiviziunea administrativ-teritorială: Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal:

Funcția: Primar

Semnătura

Avizat

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgpta Vișan, șef serviciu
întocmit

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert

Responsabilitățile tutorelui

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL Reprezentant legal (numele și prenumele):

Funcția: Director General

Semnătura

Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL Reprezentant legal (numele și prenumele): Funcția: Director General

Semnătura

întocmit


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Boțea Mihai, expert

CABINET PRIMAR

TELEFON < -Q        j- FAX k .ți ),/ ■' < • E-MAILr -imar;           ro

Calc , D de îi nr. ig , S' ctor 3. ov 4 Hr-n-nțA

SECTOR 3

romania2019.eu

. ' ■ , " I :r ■ . I (.                 i. L .

EXPUNERE DE MOTIVE


cabinet primar
la proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentrii ^gmare^^ofesionajă-a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalațHtefînico-sanitare și de gaze” - între societatea Distrigaz Sud Rețele S.R.L., societatea Engie Servicii S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual a fost introdus în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, fiind o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", proiect care promovează și susține dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București, iar prin Hotărârea nr. 154/24.04.2018, Consiliul Local al sectorului 3 a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza sectorului 3, fapt ce a atras atenția mai multor operatori economici.

în acest sens, societățile Distrigaz Sud Rețele S.R.L. și Engie Servicii S.R.L. au înaintat Colegiului Tehnic „Mihai Bravu" solicitări de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru un număr de 28 de elevi pentru calificarea profesională „ Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, solicitare care a fost aprobată de către Inspectoratul General al Municipiului București.

Pentru a se putea derula formarea profesională a elevilor în sistem dual pentru calificarea de „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze", este necesară semnarea contractului de parteneriat între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere cele prezentate, și ținând seama de raportul de specialitate nr.TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E MAIL proiecte'g.'pr1maric3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428 Sector 3, 030328. București

Nr. 367860/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între Distrigaz Sud Rețele S.R.L., Engie Servicii S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus și sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Conform Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract, având următoarele caracteristici:

 • a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

 • b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

 • c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

 • d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual” aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Durata studiilor pentru învățământul profesional dual este de 3 ani și permite accesul la o gamă extinsă de oportunități de formare profesională pentru absolvenții învățământului gimnazial. De asemenea, conform aceleiași metodologii, unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați.

în acest sens, Distrigaz Sud Rețele S.R.L. și Engie Servicii S.R.L. au înaintat la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” solicitări de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru un număr de 28 de elevi pentru calificarea profesională „ instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, solicitare care a fost aprobată de către Inspectoratul General al Municipiului București.

Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor în sistem dual, este necesară semnarea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual. Astfel, anexăm prezentului raport modelul de contract ce se impune a fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3

romania2019.eu

:ieșeciiria RoTân ei la CcnsilLI Uniunii Eu'cpene


Către,

Cabinet Primar


TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E MAIL pr0icctc@primaric3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector 3, 030328 București

Nr. 367869/ 08.04.2019

r                 •Ref. la: proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru f3ri profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „instalator ins tehnico-sanitare și de gaze” - între Distrigaz Sud Rețele S.R.L., Engie Servicii S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 367860/08.04.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul HCL S3 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” -între Distrigaz Sud Rețele S.R.L., Engie Servicii S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului BucureștiȘef Serviciu, iliu Ioan Wan Buzduga


întocmit

Expert, Mihai BoțeaCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


. de pe ordinea de zi /


suplimentarea erdinii-de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........ .............. ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......Zr............ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zr a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICACONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORTde pe ordinea de zi /

..........


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul <supti<nontftrca ordinii-de-zr a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....y..*..(?.k.....u?/5...... a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../. .^7 de pe ordinea de zi / suplimentarea-erdmi-i-de «zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /NlTArFOST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


wpliflientaTea-or-dinit-de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                ................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..L.'h;.....

de pe ordinea de zi / -suplimentarea Ofdihîfde zî a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA^OST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL /


PREȘEDINTE,

DOBRE

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA
MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

LI..................de pe ordinea de zi /

.................


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul -supHmefrtarea-ordinii-de-zra' ședinței ordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....L......

de pe ordinea de zi /-suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU ArTOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

PELINARU CO

:șediWe,

SECRETAR,     1

kK-IONUȚ

VĂDUVA IULIANA 1

ț \

<ELTUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI


GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA