Hotărârea nr. 217/2019

HCLS3 nr.217 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sfântul Dimitrie, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 368624/CP/08.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 38970/08.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 68/25.07.2018 a Fundației Sf. Dimitrie;

 • -  Adresa nr.38974/08.04.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 368393/CP/08.04.2019;

/\

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 79, art. 84 și art. 91 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 79 alin. (2) lit. (b), art. 81 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Art. 44 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 14.03.2007, aprobată prin HG nr. 268/2007;

 • -  OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 130/26.02.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Fundația Sfântul Dimitrie, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) și art. 81 alin. (2) lit. n), q) și alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sfântul Dimitrie, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 să semneze convenția de cooperare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sfântul Dimitrie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația Sfântul Dimitrie vor duce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 217

DIN 16.04.2019

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3. București www.dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 101 e-mail 0ffice@ldgaspc3.roAnexa la Hotărârea Consiliului Local

Sector 3 nr.                      9


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


Operator de date cu caracter personal nr 13389


CONVENȚIE

 • I.  încheiată între:

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3, cu sediul în București, Str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3, cod fiscal........, reprezentată

prin DIRECTOR GENERAL -...............

Și

FUNDAȚIA SF. DIMITRIE, cu sediul în București, str. Agricultori nr. 62, sector 2, cod fiscal ......., cont bancar ..............., deschis la BCR Unirea, constituită în baza O.G. nr. 26/2000, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 416/1996, certificat de acreditare nr..........., cod

fiscal........., reprezentată prin PREȘEDINTE EXECUTIV -............

Având ca temei legal integrarea socio-profesională a beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

II. OBIECTUL CONVENȚIEI

2.1.Obiectul convenției îl constituie cooperarea părților în vederea organizării și derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu handicap în atelierul protejat DECOART care funcționează în str. Codrii Neamțului nr. 4, sector 3, București.

2.2.Obiective apecifîce:

Integrarea social și profesională a tinerilor cu handicap;

Implicarea familiilor în procesul de pregătire socio - profesională a tinerilor cu handicap asociat;

Identificarea celor mai potrivite tipuri de activități profesionale pe care tinerii cu handicap neuromotor sever le pot desfășura pe termen lung;


 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1.Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 3


 • 3.1.1. Să coopereze cu personalul de specialitate al Fundației Sf. Dimitrie în vederea atingerii obiectivului propus;

 • 3.1.2. Să identifice și să selecteze beneficiarii care urmează a fi integrați profesional;

 • 3.1.3. Să asigure spațiul necesar derulării activităților;

 • 3.1.4. Să asigure echipamentul constând în cuptor electric, necesar desfașurăii activității;

 • 3.1.5. Să suporte plata utilităților (sursă de apă și electricitate)

3.2.Fundației Sf. Dimitrie

 • 3.2.1. Să coopereze cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3 în vederea atingerii obiectivelor propuse;

3.2,2 Să asigure angajarea beneficiarilor;

 • 3.2.3. Să asigure coordonarea activităților de ceramică prin angajarea unui specialist;

 • 3.2.4. Să asigure materialele necesare desfășurării activităților de producție ale atelierului;

 • 3.2.5. Să comercializeze produsele rezultate în urma activităților derulate de beneficiari.

 • 3.2.6. Să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)

IV. FORȚA MAJORĂ

 • 4.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezenta convenție. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după incheierea convenției și care împiedică părțile sa execute total sau parțial obligațiile asumate.

 • 4.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți în scris în maximum 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 10 zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere.

 • 4.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți în scris în maximum 15 zile de la încetare.

 • 4.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 30 zile, fiecare parte poate renunță la executarea convenției pe mai departe. în acest caz nici una dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul legii și al prezentei convenții până la data respectivă.

V.REZILIEREA

 • 5.1.Constituie motiv de reziliere a convenției următoarele.

 • a) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una din părți,

 • b) Retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizației de funcționare, expirarea valabilității acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care partenerul a fost acreditat, precum și suspendarea sau retragerea acreditării.

5.2.In situația prevăzută la pct. 5.1., rezilierea produce efecte in termen de 10 zile de la notificarea făcută celeilalte părți;

5.3.Oricare din părți poate solicita rezilierea unilaterală a convenției pentru oricare alte motive decât cele prevăzute la pct. 5.1. în acest caz rezilierea produce efecte în termen de 30 de zile de la notificarea făcută celeilalte părți.

VI.LITIGII

 • 6.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea acestei convenții, ori alte pretenții decurgând din prezenta convenție, vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 6.2. în condițiile în care in termen de 15 zile, de la inițierea acestor proceduri neoficiale, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare se poate adresa instanțelor judecătorești competente.


VII. ÎNCETAREA CONVENȚIEI

 • 7.1. Prezenta convenție poate înceta în următoarele situații:

 • a)     prin acordul părților;

 • b)     hotărârea definitivă a unei instanțe;

 • c)      forța majoră, dacă este invocată.

 • 7.2. Convenția incetează de drept la data expirării duratei pentru care a fost încheiată.

VIII. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

 • 8.1. Părțile vor trata informațiile confidențiale, ca fiind strict confidențiale si vor folosi, reproduce sau retransmite informații confidențiale numai in scopul realizării obiectului prezentei convenții.

 • 8.2. în cazul încălcării de către una din părți a clauzei de confidențialitate, partea în culpa va fi obligată la plata de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.

IX. NOTIFICĂRI

 • 9.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare, comunicare, permisiune, consimțământ, aprobare sau altele asemenea adresate de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentei convenții.

 • 9.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 9.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1 .PărțiIe declară că persoanele responsabile de derularea acestei convenții sunt următoarele:

Nr.

crt

Nume și prenume

Instituția / O.N.G.

Funcția deținuta

Tel./e-mail

1.

D.G.A.S.P.C. Sector 3

Șef Serviciu Evaluare Complexă

2.

Fundația “SfDimitrie”

Președinte Executiv

 • 10.2. Prezenta convenție se încheie pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire prin act adițional și intră în vigoare de la data semnării ei.

 • 10.3. Modificarea prezentei convenții se va realiza prin acordul părților, prin acte adiționale.

 • 10.4. Prezenta convenție se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,

astăzi....................................

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

FUNDAȚIA „SF. DIMITRIE”

DIRECTOR GENERAL,

PREȘEDINTE EXECUTIV,

DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

CONSILIER JURIDIC,


CABINET PRIMAR

ești


TELEFON S04 021) 318 03 “3 - FAX (004 C2ij >18 03 04 E-MAIL <:ab .-'i ■ primar® pnmarie3.ro

Calea Dudesti nr. ia;. Sertnrg,         B’.'fopșH

SECTOR 3

romania2019.eu

Fft> ad» 4 României Io Con 1. • .1 Euroo&na


Ptcm od'r 4 României Io Con >   .1 Europene


CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


Nr.


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Direcției Gen^ralB_d£^Asiste.rițâ-SocialăJși Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sfântul Dimitrie, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART

Fundația Sfântul Dimitrie este o entitate non-profit, acreditată ca furnizor de servicii sociale, care desfășoară raporturi de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din anul 2005.

Fundația Sfântul Dimitrie a înființat în anul 2007 o unitate protejată, DECOART, cu scopul sprijinirii tinerilor cu dizabilități în vederea dezvoltării competențelor profesionale necesare integrării acestora pe piața muncii și prin crearea și menținerea locurilor de muncă. în cadrul atelierului protejat DECOART se realizează de către tineri cu dizabilități obiecte decorative din lut, modelate și pictate manual, felicitări, invitații de nuntă și botez. în prezent sunt angajați și plătiți, de către Fundația "Sfântul Dimitrie", 10 tineri cu dizabilități care desfășoară următorele tipuri de activități: pregătire lut, modelare, ardere, șlefuire, pictare, ambalare, debitare cartoane, aplicare diverse decorațiuni.

Prin Hotărârea nr. 130 din 26.02.2019, Consiliului General al Municipiului București a împuternicit expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Sfântul Dimitrie, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART, având ca obiective apecifice:

 • -  Integrarea social și profesională a tinerilor cu handicap;

 • -  Implicarea familiilor în procesul de pregătire socio - profesională a tinerilor cu handicap

asociat;

- Identificarea celor mai potrivite tipuri de activități profesionale pe care tinerii cu handicap neuromotor sever le pot desfășura pe termen lung;

Fundația Sf. Dimitrie va asigura materialele necesare desfășurării activităților de producție ale atelierului, angajarea beneficiarilor și coordonarea activităților de ceramică prin angajarea unui specialist.

D.G.A.S.P.C. Sector 3 va identifica și selecta beneficiarii care urmează a fi integrați profesional, va asigura cuptorul electric necesar desfășurării anumitor activități, va pune la dispoziție spațiul necesar derulării activităților din strada Codrii Neamțului nr. 4 și va suporta plata utilităților.

Luând în considerare raportul de specialitate nr.38970/08.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și având în vedere faptul că pe tot parcursul desfășurării relațiilor de colaborare, fundația a dat dovadă de implicare și promtitudine în ceea ce privește realizarea obiectivelor comune propuse, contribuind la sprijinirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3. București urww.dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 101 e-mail 0ffice@dgaspc3.ro


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr:T3T89—--7----

‘țRECTIA GENERALA DE -----------------------aSISTE'NIA SOCIALĂ Șl

: PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 3

RAPORT DE SPECIALITATE


. REGISTRATURĂ intrare k1r 66 V ' &<?■> •

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sf.

Dimitrie, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART

în urma aprobării Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 390/31.08.2018 prin care s-a solicitat Consiliului General al Municipiului București aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la cooperarea D.G.A.S.P.C Sector 3 cu Fundația Sf. Dimitrie a fost aprobată H.C.G.M.B. nr. 130/26.02.2019 prin care se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Sf. Dimitrie, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul ateleierului protejat DECOART.

Fundația Sf. Dimitrie este o entitate non-profit, acreditată ca furnizor de servicii sociale, care desfășoară raporturi de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 încă din anul 2005.

în cadrul atelierului protejat DECOART se realizează de către tineri cu dizabilități obiecte decorative din lut, modelate și pictate manual, felicitări, invitații de nuntă și botez. în prezent sunt angajați și plătiți, de către Fundația "Sfântul Dimitrie”, 10 tineri cu dizabilități care desfășoară următorele tipuri de activități: pregătire lut, modelare, ardere, șlefuire, pictare, ambalare, debitare cartoane, aplicare diverse decorațiuni.

Fundația Sf. Dimitrie a înființat în anul 2007 o unitate protejată, DECOART, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, în baza autorizației nr. 168/ 2007 emisă de A.N.P.H., cu scopul sprijinirii tinerilor cu dizabilități în vederea dezvoltării competențelor profesionale necesare integrării acestora pe piața muncii și prin crearea și menținerea locurilor de muncă.

în anul 2018 DECOART a devenit marcă înregistrată la O.S.I.M., iar produsele realizate de tinerii cu dizabilități sunt apreciate și căutate.

Având în vedere faptul că pe tot parcursul desfășurării relațiilor de colaborare, fundația a dat dovadă de implicare și promtitudine în ceea ce privește realizarea obiectivelor comune propuse, contribuind la sprijinirea D.G.A.S.P.C. Sector 3, propunem cooperarea prin încheierea unei convenții între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația Sf. Dimitrie, având ca obiect cooperarea părților în vederea organizării și derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu handicap prin asigurarea spațiului necesar desfășurării activităților atelierului protejat DECOART care funcționează în strada Codrii Neamțului nr. 4, sector 3, București.

Obiectivele specifice ale cooperării dintre părți sunt:

Integrarea social și profesională a tinerilor cu dizabilități;

Implicarea familiilor în procesul de pregătire socio-profesională a tinerilor cu handicap asociat;

- Identificarea celor mai potrivite tipuri de activități profesionale pe care tinerii cu handicap neuromotor sever le pot desfășură pe termen lung.

Fundația Sf. Dimitrie va asigura materialele necesare desfășurării activităților de producție ale atelierului, angajarea beneficiarilor și coordonarea activităților de ceramică prin angajarea unui specialist.

D.G.A.S.P.C. Sector 3 va identifica și selecta beneficiarii care urmează a fi integrați profesional, va asigura cuptorul electric necesar desfășurării anumitor activități, va pune la dispoziție spațiul necesar derulării activităților și va suporta plata utilităților.

în vederea realizării obiectivelor expuse în cadrul prezentului raport de specialitate, D.G.A.S.P.C. Sector 3 va pune la dispoziție o sală cu două toalete pentru desfășurarea activității de atelier și o camera în care se va afla cuptorul electric, aflate la parterul imobilului din strada Codrii Neamțului nr. 4.

Având în vedere atribuțiile Consiliului Local, prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. n), q) și alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sf. Dimitrie, conform convenției de cooperare, anexă la proiectul de hotărâre, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART.

EXEUTIV D.P.C.


DIRECTOR EXEUTIV D.

ALEXANDRU PĂSCĂLIN


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA PROIECTE ȘI COMUNICARE,

CARMEN DUCA __

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA JURIDICĂ,

VASILE DOBRANICL     7


•A:C ;       3              ,’

R'RhATUHA ;

<lo3 \

Așa după cum cunoașteți, Fundația Sf. Dimitrie a înființat în anul 2007 o unitate protejată, DECOART, conform prevederilor Legii 448 / 2006, având Autorizația nr. 168 / 2007 , emisă de A.N.P.H București. în acești 11 ani, DECOART și-a perfecționat continuu activitatea, oferind constant locuri de muncă tinerilor cu diverse dizabilități, dar și unor persoane cu diverse probleme sociale. Am colaborat permanent cu DGASPC - sector 3, considerând că suntem împreună parteneri în rezolvarea unor probleme sociale , legate de protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Anul acesta DECOART a devenit marcă înregistrată la O.S.I.M , iar produsele noastre sunt apreciate și căutate.

Având convingerea că numai împreună putem fi mai puternici și mai eficienți în rezolvarea acestor probleme sociale, cunoscând și apreciind de 20 de ani colaborarea noastră cu instituția pe care o conduceți, cu respect vă solicităm să aprobați încheierea unui convenții de colaborare între DGASPC - sector 3 și Fundația Sf. Dimitrie / unitatea protejată DECOART prin care să ne acordați sprijin în asigurarea spațiului în care să ne desfășurăm activitatea, respectiv la sediul din Codrii Neamțului nr. 4.

Vă asigurăm că prioritatea atelierului este asigurarea locurilor de muncă pentru persoane cu handicap și suntem deschiși în a dezvolta și alte forme de colaborare în beneficiul tinerilor sau persoanelor cu nevoi speciale .

în speranța că veți da curs favorabil solicitării noastre, vă rugăm să primiți aleasa noasti;ă considerație și prețuire pentru întreaga Dvs. activitate.

Elena Avramescu Președinte executiv

i'uiiniriu - CvnUul pc.nlnt iVdiîpfy

/* fcpÂN’f Ut  \\

IkkA'.'ftCW                        Sir \?>i»u.h> i n» -.ccioi ?               Ci’

V'%..

!/!   : 4(1 (Hi !?„•• (JX ()<.>    |4 12? OX >.'S . I inutl oc:i(ruMUniH'r^..z unitil.cont:

-wm

Web st le : \yv\\. lundtițu Wmțluklnw (rie.ro : •.•in’/.ei Jc sci\ ieii -sociale Certificat de acreditare nr. (i'.’l 5X4 2<’l -l eliberai de Ministerul .Muncii. I'aniiliei. Protetici Sociale ;,a

Peroanelor \ ârsmice

Operator de date eu caiaeter personal nr. ) ’’55O CMinuri . RO 50 RNCB 0082 0441 6872 000! / RON : RO 93 RNCB OOS2 044 I 6872 0001 / R( »R - BCR Unirea : CF

0164120CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

iHOTĂRÂRE privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Se cu Fundația Sfântul Dimitrie, în vederea derulării unor dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 593/01.02.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 5/25.02.2019, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 3/25.02.2019, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 7/25.02.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 130/25.02.2019 din cadrul Consiliului General al / Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Sfântul Dimitrie, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anca Daniela RaiciuDirecția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


Operator oe date cu caracter personal nr. 13389


str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 101 e-mail 0ff1ce@dgaspc3.ro


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3


! DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATURĂ, NR .... H

IdL.. că


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația Sf. Dimitrie, în vederea derulării unor activități de profesionalizare de către tinerii cu dizabilități în cadrul atelierului protejat DECOART

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


DIRECT

MIHAEMUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul................_ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinirtfe-zr a ședinței ordinare din data de................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                  .........., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .../Lr........de pe ordinea de zi / supfimentarea-ordinii-de

-zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU "A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ../&..................de pe ordinea de zi /

-suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                ..............

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de               ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / supUmentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVO IL proiectul de hotărâre menționai mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:TUDOR ELENA


MARINESCU IONELA


FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIUPETRESCU ELENA