Hotărârea nr. 216/2019

HCLS3 nr.216 din 16.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dud ești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de Ia bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat cu personalitate juridica, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr.371445/CP/10.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 369201/08.04.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. 564/10.01.2019 a ÎSMB;

 • -  Decizia nr. 3099/03.04.2019 a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

 • -  Adresa nr. 23897/08.04.2019 a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București;

 • -  Adresa nr. 369203/08.04.2019 a Direcției învățământ Cultură - -Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

In conformitate cu prevederile:

 • -  HG nr. 168/29.03.2019 pentru modificarea și completarea HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;

 • -  Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisie de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură , culte, sport și tineret

In temeiul prevederilor art, 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă repartizarea sumei de 19.288,00 mii lei, alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetul local al Sectorului 3, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019, la un număr de 20 unități de învățământ particular, acreditate, cu personalitate juridică, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 216

DIN 16.04.2019

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ACREDITAT DIN SECTORUL 3 - CF. ADRESA ISMB NR. 564/10.01.2019

FINANȚAREA DE BAZĂ A UNITĂȚILOR DRE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACRED1AT, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, PENTRU ANUL 2019 SUMA TOTALĂ REPARTIZATĂ PENTRU SECTORUL 3 CONFORM DECIZIEI ANAF NR. 3099/03.04.2019 « 19.288 MII LEI

( SALARII, SPORURI, INDEMINIZAȚII = 17.544 MII LEI; CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII = 1.744 MII LEI)Sector

Nr. Crî.

Denumirea urutatH de invatamant

Tip unitate

Limba de predare

Nr.

Indicator

Nivel de invatamarrt

SUME REPARTIZATE AMIL 2G19 ( MII LEI)

SUME REPARTIZATE (MU LE! } TRIMESTRUL r ANUL 2019

SUME REPARTIZATE {MII LEI ) TRIMESTRUL)* ■• ANUL 2019

SUME REPARTIZATE (MM LE! ] TRIMESTRULUI* ANUL 2319

SUME REPARTIZATE (MHLEI) TRIMESTRUL IV- ANUL 2019

Cheltuieli cu salariile. fljKmniîii-. Rid* mulzațltte țl alte drepturi saljtrtalc in bani, stabllUt prin lege ți rcnirlbufUle aferente acestora

CheltukBcttprxMIrea prcftiionfllil. cheltuit i1 cu

• evj luarea periodică a ekv| lor, precum ;i cheltuielile prevăzute Lt .articolul bugetar buHurfrl serrictr

CHELTUIELI TOTALE

Cheltuieli ni SAkriEk. sporurile, îndemntațllte ți alte drepturi wlariale in bani, țlabllilr prin lege ți contribuțiile aferente acestora

Che hule li c j prgAtlre a profesional*, cheltuieli cu evaiuAre^ periodici selrvilor, precum ți cheltuielile. prevăzute la strtlroiut bugetar'1'bunuri ți

CHELTUIELI TOTALE

Iheittticli tu salariile, spoiurile, indemnixațUic si wite drepturi ya^rtafe jj, boul, stabilite prin lege ți contribuțiile aferelUc acestora

Cheltuieli cu prgAlirea profesionala., cheltuieli cu evaluarea periodică s elevilor, precum ți cheltuielile prevăzute U articolul bugetar’ bunuri ?l «ivirii’

CHELTUIELI TOTALE

Cheltuieli cu salariile, •sporurile!, indemnizațiile ți ajle drepturi $alartak In bani,stabilite prin lege fl contribojlUe a fe rente

GheltkieU m prgărirea profesionalii, cheltuieli CU evaluarea period ka a elevi lor. precum ți cheltuielile prevăzulr la articolul bugetar" bunuri șl servirii'

CHELTUIELI TOTALE

Cheltuieli Cu salariile, sporurile, indemnizațiile ți alic drepturi siiarialr iti bani, rtablUle prin lege fi contribuțiile aferente acestora

C'ieftuteli cu prgătireS prufeatanală cheltu leii cu eva luarea pr rtwllea a eleriinr, prerurn și cheltuielile prevăzute ia articolul bugetar* bunuri țittrricti*

CHELTUI EU TOTALE

a

GRĂDINIȚĂ 'JGDS CLUB"

Grădinița

Romătâ

2

Invatamaitl preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

262,43

19,36

281.81

66,25

4,89

71,14

65,41

4,82

70.23

65,41

4,82

7032

65,38

4.82

70,20

3

1

GRĂDINIȚĂ'WDS CLUB" TOTAL

Grădiniță

Română

262,45

19,36

281,81

66,25

4,89

71,14

65,41

4,82

70,23

65,41

4,82

70,23

65,38

4,82

70,20

3

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘJ ELENA"

Grădiniță

Română

2

Invutamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanâl

207,20

15,29

222,49

32,30

3,86

56,16

51,64

3,01

55,45

51,64

331

55,45

51,62

3.81

55,43

3

2

GRĂDINIȚĂ 'SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN Șl ELENĂ" TOTAL

Grădiniță

Română

207,20

15,29

222,49

52,30

3,86

56,16

51,64

3,81

55,45

51,64

3,81

55,45

51,62

3,81

55,43

3

GRĂDINIȚA "ABCDINO" (Martfad ABQHND)

CriJdlnJfd

Română

1

invalamam preșcolar cu program normal

17,58

2,38

19,96

444

0,60

5,04

4.38

0,59

4,97

4.38

0,59

4,97

4,18

0,59

4,97

3

GRĂDINIȚĂ " AHCD1N0’ (Mancei ABCDINO)

Grădinița

Romănâ

Envatamanr preșcolar cu program prelungit/ Mpnmana)

147^4

10,87

158^21

37,19

2.74

39,93

36,72

2,71

39,43

36,72

231

39,43

36,71

2r7l

39,42

3

3

GRĂDINIȚĂ -ABEMNO* TOTAL

GrSdlnîJă

Română

luvaramant preșcolar eu program prelungii/ saptamana]

164,92

13,25

176,17

41,63

3,34

44,97

41,10

3,30

44,40

41,10

3,30

44,40

41,09

3,30

44,39

3

GRĂDINIȚĂ "BAMBF

Grădiniță

Română

Invatamant preșcolar cu program normal

35,41

12,91

W2

24,08

3,26

27,34

23,7®

3,22

27,00

2170

322

2730

2377

3J2

26,99

3

GRĂDINIȚĂ "BAMBP

Grădiniță

Română

2

Invatamani preșcolar cu program prelungit/ saptsmanai

326,91

2447

351,03

83,57

6,09

88,61

81,47

6,01

87,48

81,47

6,01

87,48

81,44

6,01

87,45

3

4

GRĂDINIȚĂ ’BAMBF TOTAL

Gridiaiță

Română

422,32

37,03

459,35

106,60

9,35

115,95

105,25

9,23

114,48

105,25

9.23

114,48

105,21

9,23

114,44

3

GRĂDINIȚĂ" EUN4ĂSHC SUDS"

Grădiniță

Română

InvaiamaoE preșcolar cu program normal

15,06

2,04

17,10

3,00

0,51

4^1

2.75

0,51

4,26

3,75

0,51

4.26

3.75

0,51

<26

3

GRĂDINIȚĂ ' FUN-TASnC KlDS"

Grădiniță

Română

2

invaiamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

UIMI

8,15

118,66

27,90

2,06

29,96

27,54

2,03

29,57

27.54

2,03

29,5?

27.53

2,03

29,56

3

5

GRĂDINIȚĂ * FUN'TASȚJCS RIDS* TOTAL

Grădiniță

Română

125,57

1049

135,76

31,70

2,57

34,27

31,29

2,54

33,93

31,29

2,54

33,83

31,28

2,54

33,82

3

GRĂDINIȚĂ “5MART STEPT

Grădiniță

Română

2

1 nvatamanl preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

372,96

27 51

400,47

94,15

6,94

10L09

92,95

6,06

99,81

919S

636

99,81

92.91

6,85

99,76

3

6

GRĂDINIȚĂ 'SMART-STEPS’ TOTAL

Grădiniță

Română

372,96

27,51

400,47

94,15

6,94

101,09

92,95

6,86

99,81

92,95

6.86

99,81

92,91

6,85

99,76

GRĂDINIȚA 'PUIUȚUL PUFOS"

Grădiniță

Română

Invatamnt prtwolarcu program prelungit/ saptamanal

221,01

16,30

237,31

55.79

4.11

59,90

55,00

4,06

59,14

55^8

4,06

59.14

55.06

4,06

59.12

7

GRĂDINIȚA 'PUIUȚUL PUFOS’

TOTAL

Grădiniță

Română

221,01

16,30

237,31

55,79

4,11

59,90

55,08

4,06

59,14

55,08

4,06

59,14

55,06

4,06

59,12

3

GRADÎNrrA'ARLECHINO &FRIENDS*

Grădiniță

Română

Invatarpant preșcolar cu program normal

57,75

7,81

65,56

14,58

1,97

16,55

14,39

1,95

16.34

14£9

1.95

16.34

1439

1,95

16,34

GRĂDINIȚĂ "ARLECttlNo &FRIENDS"

Grădiniță

Română

Z

Invatamant prescutar cu program prelungit/ saptamanal

64,46

4,76

69,22

16,27

1,20

17,47

16,06

1.19

17,25

16,06

119

17.25

16,06

1,19

17,25

3

8

GRĂDINIȚĂ 'ARLECffFNO miENDS* TOTAL

Grădiniță

Română

122,21

12,57

134,78

30,85

3,17

34,02

30,45

3,14

33,59

30,45

3,14

33,59

30,45

3,14

33,59

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL hMEXL*

Grădiniță

Română

1

Invatomant preșcolar cu program normal

57,75

7.S1

6556

14,58

197

16,55

14.39

1,95

16,34

14,?9

1,95

16,34

14,39

1,95

16,34

3

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 'MELL* TOTAL

Grădiniță

Română

57,75

7,81

65,56

14,58

1,97

16,55

14.39

1,95

16,34

14,39

1,95

16,34

14,39

1,95

16,34

GRĂDlftrJ'A ‘SNCKOW

Grădiniță

Română

1

Inva&mam preșcolar cu program normal

47,70

6,45

$4,1 S

12,04

1,63

13,67

11.89

1,6]

13,50

11,89

161

13,50

1138

1,63

13,49

grădinița "sincron-

Grădiniță

Română

2

invatanrant preșcolar cu program prelungit/ sspcamarwl

87,48

6,45

93d93

22,00

163

23,71

21,80

1.61

23,41

21,00

L61

23.41

21,79

1.61

23,40

10

GRĂDINIȚA "SINCRON* total

Grădiniță

Română

135,18

12,90

148,00

34,12

3,26

37,38

33,69

3,22

36,91

33,69

3,22

36,91

33,67

3,22

36,89

ȘCOALĂ PRIMARĂ TNASCHOOL"

Grădiniță

Română

2

Invataraant preșcolar cu program prelungit/ sapramana]

138,13

10,19

148,32

34,86

2,$7

37.43

34,43

2,54

36,97

34,43

2.54

36,97

34,41

2.54

36.9S

11

ȘCOALĂ PRJMARĂ "1NASCHOOL” TOTAL

Grădiniță

Română

138,13

10,19

148,32

34,86

2,57

37,43

34X3

2,54

36,97

34,43

2,54

36,97

34,41

2.S4

36,95

3

ȘCOALA PRIMARĂ "ANA UIGOjANA'

Grădiniță

Română

2

Jnvatamant preșcolar cu program prelungit/ sapramanal

994,55

73,17

1067,92

251,06

1R52

269,58

247,86

18,29

266,15

247.86

1839

266,15

24 7 "£'•

18,28

266,04

3

12

ȘCOALA PRIMARĂ " ANĂ LUGOJ AN A" TOTAL

994,55

73,37

1067,92

251,06

18,S2

269,58

247,86

18,29

266.15

247,86

18,29

266,15

247J6

18,28

266,04

Sector

Nr, crt

Denumirea unitarii de invatamant

Tip unitate

Limba de predare

Nr* indicator

Nivel de Invita mani

SUME REPARTIZATE ANUL 2019 (MU LEI)

SUME REPARTIZATE (MII LEI) TRIMESTRUL!’ ANUL 2019

SUME REPARTIZATE (MII LEI ) TRIMESTRUL H- ANUL 2019

SUME REPARTIZATE

(MM LEI)

TRIMESTRULUI’ ANUL 2019

SUME REPARTIZATE { MU LEI ) TRIMESTRUL IV - ANUL 2819

3

ȘCOALA PRIMARĂ 1USȚ + KIDS'

Scoate Primara

Română

Envâtamant prescohr cu program normal

50,39

1X23

102,62

22,82

3,09

25,91

22,33

3,DS

25,58

2253

3,05

25,58

22,52

3.05

25,57

3

ȘCOALA PRIMARĂ '(UST + KJOS"

Scoate Primam

Română

z

(nvatamant prestoter cu program prelungii/ $ap{amanal

6M.Q3

48,91

711,94

167,37

O

179,77

165,24

1X19

177,43

16W4

12,19

177,43

165,17

12.10

177,35

ȘCOALA PRIMARĂ fUST + KOS"

scoate Primara

Română

3

Invatamant primar

560.71

65,38

646,09

146,59

1450

163,09

144,73

16,29

161,02

144,73

16,29

16102

144.47

16,29

160,96

3

13

ȘCOALA PRIMARĂ *fUST t ROf

TOTAL

1334,13

126,52

1460,65

336,78

31,94

368,72

332,50

31,53

364,03

332,50

31,53

364-.03

332,36

31,52

363,88

3

ȘCOALA PRIMARA "STECTRUM'

Grădinița

Română

1

1 nvatemant preșcolar cu program normal

316,35

42,80

359,15

79,86

10,80

90,66

78.S4

10,67

8951

78,84

1W

89.51

78,81

10,66

89,47

3

ȘCOALA PRIMARA "SPECTRUM"

Școala MV

Română

3

Invatamant primar

2100,37

237,71

2338,08

530,21

60,01

590,22

523,46

59,24

532,70

523,46

54,24

582,70

523,24

59.22

562.46

3

14

ȘCOALA PRIMARA "SPECTRUM"

TOTAL

Școală primarii

2416,72

200,51

2697,23

610,07

70,81

680,88

602,30

69,91

672,21

602,30

69,91

672,21

602,05

69,88

671,93

3

ȘCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANA "ARC"

Școală gimnazială

Română

Invatamant primar

213,79

2544

238,93

53,97

6^5

60,32

53,28

6,27

59^5

53,28

6,27

59.55

53,26

6,26

59,52

3

15

ȘCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANA 'ARC TOTAL

Școală gimnazială

213,79

25,14

238,93

53,97

6,35

60,32

53,28

6,27

59,55

53,28

6,27

59,58

53,26

6,26

59,52

3

COMPLEX EDUCAȚIONAL "LAUBER’REUr

Ccmptex Educațional

Română

Invatamaot preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

290,08

21,40

311,413

73,23

5,40

78,63

72,29

S,"3

77.62

7X29

5,33

77,62

72,26

5.33

77.S9

3

COMPLEX EDUCAȚIONAL TAUDER’REUr

Complex educațional

Română

3

Invatamani primar

469,03

52,70

520J3

116,15

13,30

131,45

mo*

13,13

129,77

116,64

13.13

129.77

116,59

13,13

129,72

3

COMPLEX EDUCAȚIONAL *LAUDER-REUT'

Complet educațional

Româna

4

tavatamant gimniutel

484,67

41,64

526,31

122.35

10,51

132,66

120,79

10,38

131,17

120,79

10,38

131,17

120J4

10,37

13X11

3

COMPLEX EDUCAȚIONAL 'LAUDER’REUT'

Complex educațional

Română

5

Envatamant liceal teoretic

420,30

41,00

46L30

106,10

10,35

116/5

104,75

10,22

114,97

104,75

10,22

114,97

104,70

10.21

114.91

3

16

COMPLEX EDUCAȚIONAL 'LAUDER-REUT

TOTAL

Complex educațional

1663,08

156,74

1819,82

419,83

39,56

459,39

414,47

39,06

453,53

414,47

39,06

453,53

414,29

39,04

453,33

3

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL D E INFORMATICA BUCUREȘTI

Liceu

Rămână

4

învățământ gimnazial

3457,05

302,62

3756,67

872,69

76,14

94W

86X57

75,17

936,74

861,57

75,17

936,74

86X22

75.14

936,36

3

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICA BUCUREȘTI

Ucen

Rămână

5

învățământ liceal teoretic

2366,55

23L89

2S9B/44

597,40

58,54

65554

5^,90

57,79

647,59

589,80

5779

647,59

589,55

S7J7

647,32

3

17

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICA BUCUREȘTI TOTAL

liceu

5823,60

533,51

6357,11

1470,09

134,68

1604,77

1451,37

132,96

1504,33

1451,37

132,96

1584,33

1450,77

132,91

1583,68

3

UCELTL TEHNOLOGIC 'H YPER1ON"

Liceu

Română

10

Invațâmflnr liceal -FR

17L32

42,&4

214,16

43,25

10,01

54,06

42,70

10.68

53.^

42.70

10,68

53,38

4X68

10,67

53,35

3

LICEUL TEHNOLOGIC "HYPERION'

Liceu

Română

7

fartțdintatHceal tehnologic, militar, pcitegock ți teologic

140,97

13,30

154,27

35,59

3,36

38,95

35,13

3,31

38,44

35,13

3,31

38,44

3S.12

3,31

38,43

3

LICEUL TEHNOLOGIC “HypEWN*

Română

S

învățământ Iteeal teoretic

mis

87,90

989,00

227,49

22,19

749,60

224,59

31,91

246,50

224.59

21,91

246,50

22450

21,90

244,40

3

ia

LICEUL TEHNOLOGI C *H YPERION*

TOTAL

Liceu

1213,47

144,04

1357,51

306,33

36,36

342,69

302,42

35,90

338,32

302,42

35,90

338,32

302,30

35,88

338,18

3

LICEUL TEORETIC 'MIMAIICNESCU'

liceu

Română

1

Invatamant preșcolar cu program norwd

135,59

18,34

153,92

34,23

4,63

38,86

33,79

4,57

38,36

33.71

4,57

38,36

33,78

<57

38,35

3

UCEUL TEORETIC'MIMAI UNESCO"

Liceu

ItamânS

3

Invatamant pFimar

603,82

67,98

671,80

152,43

17,16

169,59

150,49

36,94

167,43

159.49

16,94

167,43

150,42

16,94

167.36

3

LICEUL TEORETIC'MIMAI IONESCU"

Ureu

Română

4

învățământ gimnazial

450,59

38,71

409,30

113,75

9,77

123,52

112,30

9,65

121,95

112,30

9.65

121,95

11X25

9.64

121,89

3

19

LICEUL TEORETIC "MIH AI IGNESCU* total

Liceu

1189,99

125,03

1315,02

300,41

31,56

331,97

296,58

31,15

327,74

296,58

31,16

327,74

296,45

31,15

327,60

3

LICEUL TEHNOLOGIC'PROFESIA'

Liceu

Români

10

învățământ liceal * FR

33166

84,92

424,58

85,74

21,44

107,18

04,65

21,16

105,81

84,65

21.16

105,61

84,62

21,16

105,78

3

LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESIA'

Liceu

Română

7

învățământ liceal tehnologic, militar, pedagocic ți teologic

125,31

11,02

137,13

3L64

3,00

34,64

31,25

Z93

34,16

3U5

2,93

34,18

31,21

2,92

34.13

3

20

LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESIA" -

TOTAL

Liceu

464,97

96,74

561,71

117,38

24,44

141,82

115,90

24,09

139,99

115,90

24,09

139,99

115,83

24,08

139,91

TOTA

1 UNIT AU DE INVATAMANT PARTtCUUi

ACREDITAT DIN SECTORUL 3

t

17.544,00

1.744,00

19,288,00

4.428,75

440,25

4.869,00

4.372,36

434,64

4.807,00

4.372,36

434,64

4,807,00

4370,54

434,46

4.805,00

Director executiv adjunct, Mihaela NagyjRăducanu


întocmit: Dap VasileȘef Serviciu


Angelica Daniela ȘaduPRBȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CAB'NET PmMAK


WFcm<


fe


SECTOR 3

romaniq2Q19.eu

CABINET PRIMAR w^' ■"Vo.cOiS


Nr,


EXPUNERE DE MOTIVE

Data....


la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate flnSfTțaTiniFBâiză'ciFlâ bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat cu personalitate juridică,

de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2019

Conform HG nr. 136/2016, cu modificările și completările ulterioare, “Statul asigură finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional".

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat cu personalitate juridică, se face prin decizie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice.

în acest sens s-a emis Decizia nr. 3099/03.04.2019, prin care s-a comunicat Primăriei Sectorului 3 repartizarea sumei de 19.288 mii lei, iar prin adresa nr. 23897/08.04.2019 repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, astfel:

 • - trimestrul I - 4.869 mii lei

 • - trimestrul II - 4.807 mii lei

-trimestrul III -4.807 mii lei

 • - trimestrul IV - 4.805 mii lei

Având în vedere cele prezentate, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 369201/08.04.2019 al Direcției învățământ Cultură, precum și adresa nr. 564/10.01.2019 a ISft/IB, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


r'TtSÎT

wlmirii strihuț-Hor kgzk. Ik

RȚi în h

■374 unui teniei fcfpi

ju.kUkai.     piiMi exeivH

& ii

zwle;

.R.pi!1         \11. i             .n3

pngn-o mcfe scnsA, serali

SIS și daiff

g        pe adwșa

Pnmâfiiii Si ■„.<>! 3,
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON {004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamanl@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Raport de specialitate

privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza sectorului 3 al municipiului București, pentru anul 2019

Având în vedere:

 • -  Hotărâreanr. 168/29.03.2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

 • -  Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale

 • -  Adresa ISMB nr. 564/10.01.2019, prin care s-a transmis situația privind numărul de elevi pentru fiecare unitate de învățământ de stat și particular acreditat din Sectorul 3, în vederea stabilirii bugetului de bază pentru anul 2019.

Lista unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate, având personalitate juridică, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București include un număr de 20 de unități de învățământ particular și confesional acreditat, după cum urmează:

 • 1) Grădinița ”Kids Club”

 • 2) Grădinița „Sfinții împărați Constantin și Elena”

 • 3) Grădinița ”ABC Dino”

 • 4) Grădinița ”Bambi

 • 5) Grădinița ”Fun-Tastic Kids”

 • 6) Grădinița ”Smart Steps”

 • 7) Grădinița „Puiuțul Pufos”

 • 8) Grădinița ”Arlechino & Friends”

 • 9) Grădinița cu Program Normal ”Mell”

 • 10) Grădinița „Sincron”

 • 11) Școala Primară „Inaschool”

 • 12) Școala Primară „Ana Lugojana”

 • 13) Școala Primară ”Just 4 Kids”

 • 14) Școala Primară ”Spectrum”

 • 15) Școala Gimnazială Metropolitană „ARC”

 • 16) Complexul Educațional „Lauder-Reut”

 • 17) Liceul Internațional de Informatică București

 • 18) Liceul Tehnologic „Hyperion”

 • 19) Liceul Teoretic „Mihai Ionescu”

 • 20) Liceul Tehnologic „Profesia”


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

 • -  Decizia nr. 3099/03.04.2019 a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin care pentru Sectorul 3 al Municipiului București se alocă suma de 19.288,00 mii lei, din care: 17.544,00 mii lei pentru cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariate în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora și 1.744,00 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și confesional acreditat.

 • -  Adresa nr. 23897/08.04.2019 a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, referitoare la repartizarea pe trimestre pentru sectorul 3 a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.

Suma totală alocată de 19.288,00 mii lei pe anul 2019, a fost repartizată pe trimestre astfel:

Trim I:    4.869,00 mii lei

Trim II:   4.807,00 mii lei

Trim III:  4.807,00 mii Iei

Trim IV:  4.805,00 mii lei

Urmare a celor menționate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate finanțării de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetul local sector 3, pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular si confesional acreditat, cu personalitate juridica, pentru anul 2019, conform Anexei la hotărâre.

Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Nr. 564/10.01.2019

'■ȚșM/

Către

Primăria Sectorului 3

Direcția învățământ

Serviciul Administrare Unități de învățământ

în atenția:

Doamnei Director Executiv Adjunct Mihaeia Nagy Răducanu

Doamnei Șef Serviciu Angelica Daniela RaduAvând în vedere solicitarea dumneavoastră nr/jî88476/21.12.2018, înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 564/8.01.2019, vă transmitem anexat situația privind numărul de elevi pentru fiecare unitate de învățământ de stat și particular acreditat din Sectorul 3, în vederea stabilirii bugetului de bază pentru anul 2019.


ȘEF SERVICIU INFORMATIZARE


Str. Icoanei nr. 19. Sector 2. București

Tel; 440(0)21 211 84 85

Fax: f40 (0)21 21048 51 www.ismb.edu, ro

Denumirea Unitatîi


Complexul Educațional Laude-Reut Complexul Educațional Laude-Reut Complexu 1 Educational Laude-Reut Complexul Edu ca ti on al Lau d e- Re ut Complexul Educational Laude-Reut . Grădiniță „Arlechino & Friends" Grădiniță „Arlechino & Friends" : Gra dinita „ Arlech ino & Fri en d s"

/ ’ Grădinița "Bambi"

Grădinița "Bambi”__

. Gi^ididiW^B^mliP''■' ■''         _____

G rădinița" Fu n-Ta Stic Kid s" Grădinița "Fun^Tastic Kids”

Grădinița"Fun-TasticKids".....[

Grădinița "Kids Club"        _____

______

Grădinița "Puiuțul Pufos" _

. Grădinița "Puiuțul Pufos"

Grădinița "Sfinții împărați Constantin și Elena” Grădinița ”Sfinții împa rați Constanți n și Elena" Grădinița "Sincron"'-

Grădiniță "Sincron" __   ____

Grădinița "Sincron" ;

r ................ .... ..

Gradin^ă „ABC Dino"

Grădinița „ABC Dino1 _____ grădinița „ABC Dino” _______________

Grădinița cu Program Normal "Meii"

Grădin ița cu Program NormaTMell" r ■■ ■ Grădinița cu program prelungit „Smart Steps” Grădinița cu program prelungit „Smart Steps” Liceul "Profesia" : ■: ■__

Liceul "Profesia"

. Liceul "Profesia" .< 21XXXXX

Liceul Teoretic "Hyperion"

Liceul Teoretic "Hyperion"

Liceul Teoretic "Hyperion" ____^__________

Liceul Teoretic "Hyperion"....... _    ______

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București Liceul Teoretic Internațional de Informatică București Liceul Teoretic Internațional de Informatică București Liceul Teoretic Mihai Ionescu         __

Liceul Teoretic Mihai Ionescu

Liceul Teoretic Mihai Ionescu

Li ceti 1Ț eor eti c M iha i I on eseu

■ Școala Primara”lnaschool" Școala Primara "Inaschool"

Raport Costul Standard - învățământ privat acreditat - Unități de învățământ Sector 3


 • ■ Liceu Liceu

 • ■ Liceu

Liceu _____

j Liceu

 • ■ Grădiniță Grădiniță {Grădiniță Grădiniță


Categorie


Praguri numerice


Sector


Forma de invatamant


Total nr. elevi urban


4'


[Grădiniță

] _.l:300

[ Grădiniță

Grădiniță

[Grădiniță __ ___________________

X 130°

Grădiniță

1 Grădiniță

!    1-300

{Grădiniță

[Grădiniță

1-300

Grădiniță

: Grădiniță

1-300

Grădiniță

Grădiniță

i Grădiniță

1-300

Grădiniță

Grădiniță

i Grădiniță

1-300

Grădiniță

‘Grădiniță

1-300

Grădiniță

i Grădiniță

1-300

Liceu tehnologic / Școală profesională

[ Liceu tehnologic / Școală profesională

[Liceu tehnologic / Școală profesională    |

1-300


AR-glaaaWOAA

; Gimnazial - zi          _____ _

Liceal teoretic - zi

[Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi

: Prin^r -_zi _ _____ _______________

Z. JlGTAL GENERAL ’   ___ ‘ "      ____

Preșcolar cu program norrnal - zi

_ Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi _ [TOTAL GENERAL

[Preșcolar cu program normal - zi

; Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi

” '[TOTALGENERAL__2XXXXX2

^Preșcolar cu program normal - zi __

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi__

” ÎTOW GENERAL X„ XX____________—

[Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi___

' ' ÎTOTAL GENERAL ........... _XX ”___________I

, Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi J_2jfofĂL GENERAL____X     _____

___[Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi __

[TOTALGENERAL ........"____XXI XL ~

Preșcolar cu program normal; zi

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi ___

_ .TOTALGENERAL        ___ 2XLX_

;Preșcolar cu program normal - zi

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal; zi TOTAL GENERAL.....""..... ~   ..... ””


Liceu

Liceu

Liceu ______

Liceu

Liceu

Liceu          __

Liceu _

Școală gimnazială ; Școală gimnazială coală gimnazială (Școală gimnaziala Grădiniță __ [Grădiniță _ _______


I

X 300-800


3

3

3

3

.. 3

3

3

3 ' i

3

3

3

3

3

3

3

3

I

3

3

5

3 ~3

3

3

x

3  _: Preșcolar cu program normal - zi

3 .....'

3

3

3

3

3

3

3

3'

3”

3

3

3

3

3

3

3

3

3


[TOTAL GENERAL______________________________________________

: Prcolar cu program prelungit/saptamanai - zi___

[TOTAL GENERAL            ..........

[ Liceal - FR

__i Liceal tehnologic, militar, pedagogic si teologic - zi _

'_____[TOTAL GENERAL "          

tLiceal ~ FR

Liceal tehnologic, militar, pedagogic si teologic - zi

_ Liceal teoretic - zi ___________ _____________

’ TOTALGENERAL______

Gimnazial - zi

Liceal teoretic - zi      ______

[TOTALGENERAL

Gimnazial -zi                          _____

i Preșcqlarcu program normal/ zi          ____

[Primar - zi_________ _ ______

2 ^TOTAL GENERAL        'XXX ~___

[Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - z£___

TOTAL GENERAL ......     .......... ’


Nr. elevi urban limba română

128

"iii

63

162

464

23

14

~~~37

“șș

71

' 109

_24

30

”  57

2 - 5 7

48

48 .

45

45 ”

19

19

X8

7

_ 32

39

23


23        ;

23

81

81

81

81

230

230

f       32

32

262

262

116

116

36

36

238

238

390

390

913

913

625

625

1538

1538

119

119

A

54

54

j

209

209

j'

382

[

30

30

}

30        ■

30


Denumirea Unitarii

Școala Gimnazială Metropolitană “Arc" Școala Gimnazială Metropolitana "Arc" Școala Primară "Ana Lugojana"

Școala Primară "Ana Lugojana" '

, Școala Primară „Just 4 Kids"

Școala Primară Just 4 Kids"

Școala Primară Just 4 Kids"    ___

Școala Primară „Just 4Kids"

Școala Primară „Spectrum"

Școala Primară „Spectrum" _

Școala Primară „Spectrum" __


Categorie


Praguri numerice

Școală gimnazială        _ _   ___ ___

.Școalăgimnazială __________________

Grădiniță________________

^Grădiniță____________________ „ ________________________ 1-300 .

Școală primară

Școală primară

Școală primară____    _ _

Școală primară                ___ [ 300-800

Școală primară

Școală primară __________■

jȘcoală primară    __ ] 300-800

Sector

3    ; Primar-zi

3 .....[TOTAL GENERAL


Forma de invatamant


3    . Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi

3 ” JtOTALGENERAL           LZZLZL1

3    ;Preșcolar cu program normal - zi

3 Preșcolar cu program prelungit/saptamanal - zi

3 JPrimar-zi ____________

3.....[totalGENERAL [               '______

3    < Preșcolar cu program normal - zi

3           ZJ________

3 TOTALGENERAL_________[ _

___

Total nr. elevi

urban

74.............•

Nr. elevi urban limba _______română

.)

■■■> 74

74

216

216

J

■ " 216 1

216

36

36

144

144

i

201

201

■ i

■1

..a

381      i

381

s

i

126

126

r

727

727

3

853MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București


«ANAF

.Erecția GewalăfWcsn^S a' Rrwnîtitor PifcSoe - Bunutaj#

Str.Prof.Dr, Dimitrie Gerota, nr.13.

sector 2, București

Tel: 021.305.70.80; Fâx:

021.305.74.44

e-mail:

Date.MiJnBucuresti.MB@rn finanțe

-F0


Având in vedere prevederile:

~ Legea nr,50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

 • - Adresa Inspectoratului Școlar a! municipiului București nr.22409/02.04.2019;

 • - Adresa Ministerul Finanțelor Publice nr.462.650/2019 privind comunicarea sumelor defalcate din taxa pe

valoare adaugata pentru bugetele locale pe anul 2019;   '

- Referatul                      emis de Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a municipiului

București;                                          ...

In temeiul Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de ș V \ ii î ; Vii

Administrare Fiscală si Ordinului iWj£753/2015 aLpreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București si structurilor din cadrai acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Directorul General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București numit prin promovare in baza O.P.A.N.A.F. nr. 202/2019;

DECIDE:

Art. 1. Suma totala de 52.616 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate alocata prin Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 se repartizează sectoarelor municipiului București conform anexei atașate.

Art. 2 Prezenta decizie se va transmite Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București si Instituției Prefectului municipiul București.               s

Art. 3 Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor lua masurile necesare pentru includerea sumelor repartizate in bugetul local pe anul^’019.      ■ ; ■ ;     ‘


http;//ww w.a naf.ro/ pu bl ic/ wps/ portal/București

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publica a municipiului București

Serviciul Sinteza și Asistenta și Elaborării și Execuției Bugetelor Locale                                 y

Municipiul București                                          Anexa la Decizia ^..303$103 37. ^0/$

Aprobat,

DIRECTOR GENERAL


Destinații de finanțare din sume defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular și cel confesional, acreditate potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 din care:

TOTAL

- hr

PS1

j!

PS2

PS3

PS4

PS5

PS6

PMB

TOTAL

52.616

12.898

2.367

19.288

3.659

1.780

12.624

0

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariate în bani stabilite prin lege, precum ?î contribuțiile aferente acestora

47.913

11.741

2.359

17.544 •

3.400

1.638

11.431

0

Cheltuieli cu bunuri și servirii pentru întreținerea curenta a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat

4.703

1.157

208

1.744

259

142

1.193

0

Director executiv- trezorerie,


Șef serviciu,

ț * -Cf J ;L ...

• M               ~ > •                                       -

<ANAF

Str.Splaiul Unirii nr.6-8, sector 4,

București

Tel: 021.317.27.70; Fax: 021,317.27.40

E-mail:

Buget, trezbuc.. MB@anaf. ro


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ;:

'      j’;    :        ; ■■

Agenția Naționala dfe

( J-Z ■

Administrare Fiscpîă

i

Direcția Generală Regională a

“ ......


» -•- ■ *

Finanțelor Publice București

1- t          I

, ■

Către: Sectorul 1-6 al municipiului-Bucitres ii | $1 U| &

Municipiul București jA. - :

. - }                              i

Stimata doamna/Stimate domA 'v ’ *

d ?k u

In conformitate cu prevederile art 50 dtri legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale^

urmare adresei Ministerului Finanțelor Publice nr:462800/2019 referitoare la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru bugetele locale aprobate prin Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anuVÎQlP, va Comunicam repartizarea pentru subdiviziunea dvs. administrat! v-teritoriala / Municipiul București, astfel: j j

Sume defalcate din taxa pe valoarea    adaugata    pentru

finanțarea             cheltuielilor

descentralizate     la     nivelul

comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si municipiului București (indicator 110202)

■ Total

. ■

’’’

Trimestrul 1

$

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul

IV

Sectorul 1

34’671 •-

22.912

3.920

3.919

3.920

Sectorul 2

40.587f--

... 34.049

2.179

2.180

2.179

Sectorul 3                           ’■* ;t

■ 31M7-  <

24.242

2.258

2.259

2.258

Sectorul 4                          ''' Ț

’28.751

22.032

2.240

2.240

2.239

Sectorul 5

; f, 21.809

■ 7 f 7 < 7.

10.801

3.669

3.669

3.670

Sectorul 6

-     2-9.619

- 29.619

0

0

0

Municipiul București

30,818

. 5.277

8.514

8.513

8.514

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

http://www.anaf.ro/anaf/lnternet/Bucuresti

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantuluî particular sau confesional acreditat (indicator 110209)

Total ,..

Trimestrul 1

Trimestrul 11

Trimestrul

III

Trimestrul IV

Sectorul 1

12.898

0

4.299

4.299

4.300

Sectorul 2

2.367

677

564

564

562

Sectorul 3

1,9.288^

4-8w-

Sectorul 4                           .

3.659

863

932

932

932

Sectorul 5                          l

•î"......:

1.780

0

593

593

594

Sectorul 6                          \

12.624

3.246

3.126

3.126

3.126

Municipiul București

0

0

0

0

0

Cu deosebita considerație,

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


romania2019.eu

Președinta României la Consiliul Uniunii Europene


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Și RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL invatafn3nt@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Către,

Cabinet Primar


J*.                                                                                                                                        *                *                                                                                          *

In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâri:

1) privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza sectorului 3 al municipiului București, pentru anul 2019

Anexat, transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate; Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre; Anexa Adresa ISMB nr. 564/10.01.2019, inclusiv anexa

Decizia ANAF nr. 3099/03.04.2019 și adresa ANAF nr. 23897/08.04.2019

2) privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 București pentru anul 2019

Anexat, transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate; Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre; Anexa Adresa Liceului Teoretic Mihai Ionescu nr. 4367/08.04.2019

Adresa Școlii Primare Just 4 Kids nr. 6645/08.04.2019

Adresa Liceului Teoretic International de Informatica București nr. 862/08.04.2019 Adresa Grădiniței Noel nr. 285/08.04.2019

Director Executiv Adjunct,

Mihaela Nagy Răducanu


Șef Serviciu,/


întocmit: Dan Vasile

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


. de.pe ordinea de zi /


suplimentareaordimrde-zr a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........Z-L.........de pe ordinea de zi /.suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art 44 alm.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ~A


MEMBRI:SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul................ț de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii dc zi a ședinței ordinare din data de...........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința. din data de           2              a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../j.........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de

a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAdFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Z.A................de pe ordinea de zi /

-strplfrnenfareaordiniLdezi a ședinței ordinare din data de               ...............

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                 ............... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Zj?.......

de pe ordinea de zi /^upl4mentarea-'ordinii--de~'zi'-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAV.ORĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRI

MEMBRI:           V

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCIS A-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL