Hotărârea nr. 215/2019

HCLS3 nr.215 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 371528/CP/l 0.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.369202/08.04.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Solicitările celor 4 unități de învățământ preuniversitar particular transmise cu adresele: nr.4367/08.04.2019 - Liceul Teoretic Mihai Ionescu, nr.6645/08.04.2019 - Școala Primară „Just 4 Kids”, nr.285/08.04.2019 - Grădiniță cu program prelungit „Noel”, nr.862/08.04.2019 - Liceul Teoretic Internațional de Informatică București;

 • -  Adresa nr. 369203/08.04.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

9                              9                        9                     9                                    9                                    "

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 51 din Legea nr.l/ 2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;

 • -  HG nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin.(l) din legea nr.272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

 • -  Art. 26 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5574/ 07.10.2011, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) și n) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea din bugetul Sectorului 3 al Municipiului București a sumelor pentru finanțarea în anul 2019 a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar constând în asigurarea alocației de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele pentru finanțarea drepturilor prevăzute la art. 1 se acordă prin unitățile de învățământ de masă în care sunt școlarizați copiii cu cerințe educaționale speciale.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          /'‘

NR. 215

DIN 16.04.2019

Anexata 4-1CLS -3 Atfr - «$./& /Cfy

Acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3 București

Nr. crt.

Nume/Prenume beneficiar

Suma hrană

Sumă cazarmament

Total sumă necesară pe anul 2019 /beneficiar

Unitatea de învățământ la care este înscris beneficiarul

1

2.788,80

611

3.399,80

Grădinița Noel

2

2.788,80

498

3.286,80

Grădinița Noel

3

2.788,80

611

3.399,80

Grădinița Noel

4

2.788,80

498

3.286,80

Grădinița Noel

5

2.788,80

611

3.399,80

Grădinița Noel

6

2.788,80

498

3.286,80

Grădinița Noel

7

2.788,80

611

3.399,80

Grădinița Noel

8

2.788,80

498

3.286,80

Grădinița Noel

9

2.788,80

498

3.286,80

Școala Primară Just 4 Kids

10

2.788,80

611

3.399,80

Școala Primară Just 4 Kids

11

2.788,80

611

3.399,80

Școala Primară Just 4 Kids

12

2.788,80

754

3.542,80

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București

13

2.788,80

611

3.399,80

Liceul Teoretic Mihai lonescu

Director Executiv Adjunct Mihaela Nagy Răducanu
CABINET PRIMAR


TELEFON        )     ;     ' FAX (004 on) 3'8 03 04 E-MAIL rabinwpriiTUfO        pro

Calea Dude >ti nr. 191, Sector 3, 031 .£4, E . rr ști

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

...........

l&S^Jgn

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019

Conform Art. 51 (2) din Legea educației naționale nr.l/ 2011, copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

Prin raportul de specialitate nr. 369202/08.04.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, se solicită acordarea din bugetul Sectorului 3 al Municipiului București a sumei de 43.775,40 lei pentru asistență socială constând în asigurarea alocației de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei pentru un număr de 13 copii de la 4 unități de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3.

Având în vedere de cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și adoptare Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector3, 030328, București

Nr.J.£^^./..^.^/..€^

Raport de specialitate

privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 București pentru anul 2019

Potrivit art. 51 din Legea educației naționale nr.1/ 2011, copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, beneficiază de asistentă socială constând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție sociala a copilului.

In conformitate cu art. 26 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați in învățământul de masa, beneficiază de asistenta sociala contând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflați in sistemul de protecție al copilului, precum si de găzduire gratuita in internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistentă socială si protecția copilului. Aceste drepturi vor fi asigurate din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii/elevii.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 564/2017 se stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar iar prin Hotărârea de Guvern nr. 904/ 2014 se stabilesc limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Având în vedere documentele primite din partea unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza sectorului 3, atașate:

 • 1) Cererea Liceului Teoretic „Mihai lonescu” cu nr. 4367/08.04.2019, unitate de învățământ preuniversitar particular introdusă în rețeaua școlară a unităților de învățământ particular din sectorul 3, prin care se solicită finanțarea oe anul 2019 a drepturilor copilului cu cerințe educaționale speciale (CES) -                             i, înscris la unitatea de

învățământ în clasa a Vl-a, în sumă de 3399,80 lei, reprezentând:

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive =611 lei.

 • 2) Cererea Școlii Primare „Just 4 Kids „ cu nr. 6645/08.04.2019, unitate de învățământ preuniversitar particular introdusă în rețeaua școlară a unităților de învățământ particular din sectorul 3, prin care se solicită finanțarea pe anul 2019 a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) înscriși la unitatea de învățământ în sumă de 10.086,40 lei, reprezentând:

 • a) . Pentru preșcolarul»            ...       - (Grupa mare):

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-snnrtive = 498 lei.

 • b) . Pentru eleva             _______- (Clasa a ll-a):

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive =611 lei.

 • c). Pentru elevul                      - (Clasa a IV-a):

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive =611 lei.

 • 3)  Cererea Liceului Teoretic „Internațional de Informatică București” cu nr.

862/08.04.2019, unitate de învățământ preuniversitar particular introdusă în rețeaua școlară a unităților de învățământ particular din sectorul 3, prin care se solicită finanțarea oe anul 2019 a drepturilor copilului cu cerințe educaționale speciale (CES) -                       i, înscris

la unitatea de învățământ în clasa a IX-a, în sumă de 3542,80 lei, reprezentând:

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive = 754 lei.

 • 4) Cererea Grădiniței cu program prelungit „Noel” cu nr. 6645/08.04.2019, unitate de învățământ preuniversitar particular introdusă în rețeaua școlară a unităților de învățământ particular din sectorul 3, prin care se solicită finanțarea pe anul 2019 a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) înscriși la unitatea de învățământ în sumă de 26.746,40 lei, reprezentând:

 • a) . Pentru preșcolarul'

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -  drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive =611 lei.

 • b) . Pentru preșcolarul i

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive = 498 lei.

 • c) . Pentru preșcolarul

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive =611 lei.

 • d) . Pentru preșcolarul

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive = 498 lei.

 • e) . Pentru preșcolarul             :

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive =611 lei.

 • f) . Pentru preșcolarul

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive = 498 lei.

 • g) . Pentru preșcolarul

 • -  alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei

 • -   drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale,

jucării, transport, materiale cultural-sportive =611 lei.

 • h). Pentru preșcolarul          ’ :

alocație hrana: ianuarie - decembrie 2019 - 168 zile*16,6 lei/zi = 2788,80 lei drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive = 498 lei.

Fată de cele arătate mai sus,

Propunem

Acordarea din bugetul Sectorului 3 București a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar constând în asigurarea alocației de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar particular din sectorul 3, conform Anexei.

Director Executiv Adjunct,

Mihaela Nagy Răducanu


Sef Servic u,

Angelica Daniela F<

iduLICEUL TEORETIC MIHAI IONESCU

N R....                         ............

CĂTRE

PRIMĂRIA SECTOR 3 DIRECȚIA INVATAMANT

Prin prezenta vă comunicăm ca în unitatea noastra școlara sunt inscrisi 1 (unu) elev cu cerințe educaționale speciale ( CES) care a depus documentele necesare privind acordarea alocației zilnice de hrana si a sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa în conformitate cu prevederile art.51 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art.26 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5574/2011 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru elevii cu CES, integrați în unitățile de învățământ de masa și Hotărârii Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Soiîc*tăm finanțare pentru elevul                               clasa a Vl-a, CNP

in valoare de 3399.80 lei reprezentând c/val alocație hrana pentru perioada școiara ianuarie -decembrie (168 zile*16.6lei/zi=2788,80) și suma anuală ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălțăminte,etc (611 lei).


CONTABIL,

GADEA MINODORA


ȘCOALA PRIMARĂ " JUST 4 KIDS

Nr. inregistrare 6645 / 08.04.2019

CĂTRE

PRIMĂRIA SECTOR 3 DIRECȚIA INVATAMANT

Prin prezenta va comunicam ca ri unitatea noastra școlara sunt inscrisi 3 (trei) elevi cu cerințe educaționale speciale ( CES) care au depus documentele necesare privind acordarea alocației zilnice de hrana si a sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru mbracaminte, ncaltaminte, material igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați inhvatamantul de masa h conformitate cu prevederile art.51 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, art.26 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului nr.5574/2011 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru elevii cu CES, integrali ii unitățile de hvatamant de masa in baza Hotărârii Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Solicitam finanțare pentru elevii :                                  J ( grupa mare ) ,

. . •                 1          ( clasa a II —a ), <       ‘                          1 ( clasa a IV -a ) in

valoare de 10,086.4 lei, după cum urmeaza :

 • •   16,6 lei X 168 zile ~ 2,788.8 lei ( norma de hrana pentru                        ”

 • •   16,6 lei X 168 zile = 2,788.8 lei ( norma de hrana pentru 1         '   ■

 • •   16,6 lei X 168 zile = 2,788.8 lei ( norma de hrana pentru                  '

 • •  498 lei - ( valoare drepturi imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural sportive pentru

* ♦ )

 • •  611 lei ( valoare drepturi imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural sportive pentru ’

 • •  611 lei ( valoare drepturi imbracaminte, incaltaminte. materiale igienico-sanitare,

rechizite/manuale. jucării, transport, materiale cultural sportive pentru ~ '             .1


Secretar,

Bazga Simona

./LICEUL L .

S JBUCURESTU7 LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI

(1JMEM

.                Str. Balta Albina Nr.9, sector 3, București

1       Tel. 021/327.54.43; 021/327.65.70 Fax. 021/320.9560

Site: www.ichb.ro; email: info@ichb.ro

CĂTRE

A//W Ol &VS

Direcția Invatamant Primăria Sector 3

In Atentia

Secretariat Direcția Invatamant Sector 3

Prin prezenta va comunicam ca in unitatea școlara Liceul Teoretic International de Informatica București figurează inscris un singur elev cu cerințe educaționale speciale ( CES ), care a depus documentele necesare privind acordarea alocației zilnice de hrana si a sumelor anuale ce reprezintă drepturile pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, transport, materiale cultual-sportive pentru copii cu cerințe educaționale speciale, integrați in invatamantul de masa in conformitate cu prevederile art. 51 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 26 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 5574/2011 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru elevii cu CES, integrați in unitățile de invatamant de masa si Hotărârii de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea dreptului copilului.

Solicitam finanțare pentru elevul I                     , clasa a 9-a, in valoare de 3542.80 lei

repreventant c/val alocație hrana pentru perioada școlara ianuarie-decembrie 2019 (168 zile * 16.6/zi=2788.80lei) si suma anuala ce reprezintă drepturile pentru imbraacaminte, incaltaminte, etc. (754 lei)

Va multumiml

Director unitate


’P MĂNUELAW

r ? L* i L?v

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOEL"

Str. Trifoi nr. 10, București, Sector 3;

CIF: 37457525

Tel./FAX: 031/4255020; mobil: 0728459857;

www.gradinita-noel.ro / oflî ce@gradinita-noel.ro

Către:

Direcția Invatamant Cultura- Primărie Sector 3

Prin prezenta va comunicam ca in unitatea noastre școlara sunt inscrisi 20 de copii cu nevoi speciale, dintre care 8 (opt) au certificat de orientare școlara,ceilalți sun in curs de obținere a certificatului.

Cei 8 copii care au orientarea școlara au depus documentele necesare privind acordarea alocației zilnice de hrana sia sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru imbracamante, incaltamante, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural sportive pentru copii cu cerințe educaționale speciale, integrați in invatamantul de masa in conformitate cu prevederile Ari. 51 din Legea Educației nr 1/ 2011, Art. 26 din Ordinul MECTS nr. 5574/ 2011 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru elevii cu CES, integrați in unitățile de invatamant de masa si Hotărârii Guvernului nr. 204/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de Art. 129 din Legea nr. 272 / 2004 privind protecția si promovarea drepturilor copiilor.

Sol;icitam finanțare pentru următorii copii:

1/

Hrana: 168 zile x 16.6 lei/zi =2788.8

Cazarmament :611 lei

Total. 3399.80 lei

2.I ••

Hrana: 168 zile x 16.6 lei/zi =2788.8

Cazarmament :498 lei

Total: 3286.8 lei

3.         ______

Hrana: 168 zile x 16.6 lei/zi =2788.8

Cazarmament :611 lei

Total: 3399.80 lei

Hrana: 168 zile x 16.6 lei/zi =2788.8

Cazarmament: 498 lei

Total: 3286.8 lei

5,r

Hrana: 168 zile x 16.6 lei/zi =2788.8

Cazarmament :611 lei

Total: 3399.80 lei

Hrana: 168 zile x 16.6 lei/zi =2788.8

Cazarmament :498 lei

Total. 3286.8 lei

7.

Hrana: 168 zile x 16.6 lei/zi =2788.8

Cazarmament :611 lei

Total. 3399.80 lei

Hrana: 168 zile x 16.6 lei/zi =2788.8

Cazarmament: 498 lei

Total: 3286.8 lei

TOTAL GENERAL: 26.746.4 lei


Data:

08.04.2019

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București


Nr. 3&3203/g.ojjo/o


Către,

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâri:

1) privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza sectorului 3 al municipiului București, pentru anul 2019

Anexat, transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate; Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre; Anexa Adresa ISMB nr. 564/10.01.2019, inclusiv anexa

Decizia ANAF nr. 3099/03.04.2019 și adresa ANAF nr. 23897/08.04.2019

2) privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 București pentru anul 2019

Anexat, transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate; Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre; Anexa Adresa Liceului Teoretic Mihai Ionescu nr. 4367/08.04.2019

Adresa Școlii Primare Just 4 Kids nr. 6645/08.04.2019

Adresa Liceului Teoretic International de Informatica București nr. 862/08.04.2019 Adresa Grădiniței Noel nr. 285/08.04.2019

Director Executiv Adjunct,

Mihaela Nagy Răducanu


Șef Serviciu, / Angelica Daniela/Radu

întocmit: pan Vasile

_

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

. de pe ordinea de zi / Z6.,..£U..M.


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de /J...A.7...^?/.^..................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ........Z.v.i........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordmiLde-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIAN^


SECRETAR,

HONȚARU VALERICA


MEMBRI:
RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


Â

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul................de pe ^rdinea de zi /

suplimentarea ordinii de zt-a ședinței ordinare din data de...............

Comisia de administrație publică locală, juridică, apăraretrordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilop, întrunită în ședința din data de                    ......, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../.^.......de pe ordinea de zi /suplimentarea-ordi-nii-de

-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOSTTntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ................de pe ordinea de zi /

-supHmentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                ..............

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea- ordinir de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU ACFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU w/

MEMBRI.           /

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL