Hotărârea nr. 214/2019

HCLS3 nr.214 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunitîn ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 363183/CP/04.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -   Raportul de specialitate nr,360427/02.04.2019 al Direcției Generale de Poliție Locală;

Adresa nr.360698/02.04.2019 a Direcției Generale de Poliție Locală;

în conformitate cu prevederile:

Art. 29 alin. (1) lit. c) și art 30 lit. g) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 24 din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin HG nr.1332/2010;

 • -   Ordinului nr. 92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică acordat în ședința din 01.04.2019; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) și 1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:Art.I. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2019, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală, va/du$e la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


NR. 214

DIN 16.04.2019
CONTRASEMNEAZĂ

li Hi|

ARI;l!SM

llj

.HAIT A


PRIMĂRIAOPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

WWW.primarie3.ro


TELEFON (004 031) 430 30 30 înt. 133 / (004 031) 43c 33 30 irit. 133 FAX (004 021) 320 u/

E-MAIL dispeceratfgipn1narre3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, Ci, Sector 3, 031615, București

romania2019.eu

Teședin'io României la Consiliul Uniunii Europene

ANEXA la H.C.L.S 3

APROB, PRIMAR


P L jAlNUL

DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ

AL POLITIEI LOCALE SECTOR 3 -ANUL 2019-


CONSIDERAȚII GENERALE

Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare edificării unui stat de drept. Cu alte cuvinte, asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activități specifice forțelor de ordine publică, ce reprezintă autorități care dețin competențe și atribuții în materie și cărora le sunt conferite sarcini în baza actelor normative în vigoare.

Cadrul general și procedurile privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică, îl reprezintă Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale.

Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 este document operativ de lucru în baza căruia se organizează anual activitatea și se materializează concepția de acțiune a efectivelor Poliției Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii și siguranței publice pe teritoriul Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forțe din cadrul structurilor de ordine publică, sub autoritatea Primarului Sectorului 3, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional care afectează siguranța cetățenilor și imaginea sectorului.


CADRU LEGISLATIV

Direcția Generală de Poliție Locală își desfășoară activitatea în mod direct și nemijlocit sub autoritatea și controlul Primăriei Sectorului 3, având ca principal scop îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică, plan ce are ca obiective fundamentale creșterea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și infracționale, a criminalității și a infracționalității stradale.

Principalele acte normative în baza cărora își desfășoară activitatea și exercită atribuțiile polițiștii locali, sunt următoarele:

Z Legislație specifică funcției publice:

 • > Legea nr. 155/2010 republicată, a Poliției Locale;

 • > Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • > Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr, 215/2001 reapublicată - Legea administrației publice locale, actualizată;

 • > Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

 • > Legea nr. 161/2013 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în prevenirea și sancționarea corupției;


 • > Legea nr. 295/2004 - privind Regimul armelor și muniției;

 • > Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de intere^public, actualizată;

 • > Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de

soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;      / x //

IL Legislație specifică activității de asigurare si menținere a ordinii

publice.

 • > Legea nr.61/1991 republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

 • > Legea nr.60/1991 republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

 • > Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale;

 • > Hotărârea Guvernului nr. 196/2005, privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

 • > Hotărârea Guvernului nr. 779/2015, pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020;

 • > Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • > Hotărârea Guvernului nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;

 • > Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice;

 • > Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, modificat prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.26/2015;CAPITOLUL I

CTTTT A 'TI A ZATfcTT'Tl A mii 7 A

SI 1U A j 1A OrERA 1IVA

 • 1.TERITORIUL

a) Așezare geografică a teritoriului de competență:

Sectorul 3 este situat în partea de Nord - Est a Municipiului București, având o suprafață de 34 km și cuprinde cartierele „Baltă Albă”, „Titan”, „23 August”, „Vitan”, în care sunt amplasate subansamble de blocuri de locuit, în zonele Piața Alba Iulia, BduL Decebal, Bdul, LC.Brătianu, Bdul. Comeliu Coposu, Calea

Călărașilor, Bdul Carol I, Bdul. Burebista, Bdul. Unirii, Calea Vitan, Calea Dudești,

Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul. Camil Ressu, str. Energeticienilor, str. Liviu Rebreanu, str. Lucrețiu Pătrășcanu.


b) Sectoare învecinate:

Sectorul 3 al Municipiului București se învecinează:

- la Nord cu Sectorul 2 - delimitat prin Calea Călărașilor și Bdul. Basarabiei.

la Est cu Județul Ilfov ~~ delimitat de str. Drumuri între Tarlale.

 • -  la Sud cu Sectorul 4 - delimitat de Splaiul Unirii.

 • -  la Vest cu Sectoarele 5 și 1 — delimitat prin Bdul. Regina Elisabeta, Calea

Victoriei, B-dul Carol I.

 • c) Suprafața și configurația terenului:

- 34 Km2 - suprafață parțial împădurită, în zona parcurilor „A.I.Cuza”, „Titan”, „Titanii”, „Pantelimon”etc.

 • d) Organizarea administrativ-teritorială: - Pe raza Sectorului 3 se află un număr de 659 străzi și 790 alei între blocuri, aflate în administrarea Primăriei Sectorului, precum și 76 bulevarde și artere mari de circulație aflate în administrarea Primăriei Generale a Municipiului București. Cele mai importante artere aflate pe raza Sectorului 3 sunt: B-dufJJnirii, B-dulI.C.Brătianu, B-dul Carol I, B-dul Comeliu Coposu, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Splaiul Unirii, B-dul Decebal, B-dul Burebista, B-dul Camil Ressu, B-dul Theodor Pallady, B-dui Basarabiei, Șos, Mihai Bravu, B-dul Nicolae Grigorescu, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Octavian Goga, B-dul Energiticienilor, Calea Dudești, Calea Vitan, str.Liviu Rebreanu, str.Baba Novac.

e) Dispunerea unităților pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3:
 • - Primăria Sectorului 3- Calea Dudești nr. 191;

 • - Direcția Generală de Poliție Locală - str. Ion Țuculescu nr.42;

 • - D.G.I.T.L. Sf. Vineri - str. Sf. Vineri nr. 32;

 • - D.G.I.T.L. Câmpia Libertății - str. Câmpia Libertății nr. 36;

 • - D.G.I.T.L. Lucrețiu Pătrășcanu - str. Lucrețiu Pătrăscanu nr. 3-5;

 • - D.G.A.S.P.C. Sector 3 - str.Parfumului nr.2-4;

 • - Direcția de Evidența Persoanelor Sector 3- str. Ion Țuculescu nr.42;

f) Regim climateric:
 • -  climă temperat-continentală;

 • -  temperaturi cuprinse între următoarele valori: iama între -20°C și 10°C iar vara între 15°C și 40°C;

 • g) Rețele hidrografice:

 • -  râul Dâmbovița la limita cu sectorul 4;

 • -  lacul Pantelimon, situat Ia limita cu jud. Ilfov, în partea de nord-est;

 • -  lacul I.O.R., situat în mijlocul Sectorului 3;

 • h) Căi de comunicație:

rutiere - un număr de 696 străzi, cu o lungime totală de 429 km, cele mai importante artere fiind: Calea Victoriei, B-dul I.C.Brătianu, Bd.Carol, Bd. Comeliu Coposu, Bd. Unirii, Splaiul Independenței, Bd.Regina Elisabeta, Bd. Decebal, Bd. Burebista, Bd. Camil Ressu, Bd.Th. Pallady -Autostrada A2, B-dul Basarabiei, Bd. Nicok_                  ''mi


Bravu.                                                                '

 • -  feroviare - în zona de nord-est a sectorului sunt amplasate gările Titan 1 și Titan 2, iar prin rețeaua de cale ferată se face legătura între București și jud. Călărași;

i) Zone de agrement:
 • -  parcurile A.I.Cuza, Titan, Titanii, Pantelimon, etc.

 • -  Mall Vitan;

 • -  Stadionul Olimpia;

 • -  Sala de sport Apollo;

 • -  Zona Centrului Istoric.

 • -  Mall Park Lake.

 • j) Unități de învățământ

Pe raza teritorială a Sectorului 3, se află o rețea de unități de învățământ preuniversitar, formată din 18 licee și colegii, 40 școli generale, 70 grădinițe, 1 școală de muzică, 1 școala specială și 3 unități de învățământ superior precum Universitatea București, Universitatea Spira Haret, Universitatea Hyperion.

k) Obiective economice, de cultură și alte obiective de interes public

Pe zona Sectorului 3 se găsesc importante edificii ale unor instituții de cultură și artă (Teatrul de Comedie, Muzeul de Istorie a României, Muzeul Municipiului București, Central Istoric,etc.), de afaceri (sedii ale băncilor comerciale, BNR, Camera de Comerț și Industrie, etc,), complexe comerciale (Magazinele Unirea, Cocor, București, Titan, Mall Vitan, Mall Park Lake, Auchan, Kaufland, Carrefour), 57 lăcașe de cult, cinematografele Gloria și ProCinema, 5 spitale/policlinici și 18 piețe agroalimentare.

Deasemenea, au sediul pe teritoriul Sectorului 3 organe ale administrației publice locale și centrale precum, Ministerul Agriculturii, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sediul Brigăzii Rutiere, Agenția Națională Antidrog, etc.), dar și obiective unde își desfășoară activitatea sau locuiesc cetățenii străini (Ambasada Cehiei din str. Ion Ghica, reședința Ambasadorului Armeniei din str, Calotești), obiective ce impun supravegherea atentă în vederea prevenirii actelor teroriste.

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA DISPECERAT

 • 2. POPULAȚIA

a) Numărul populației:

Conform adresei Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3, cu nr. 250 din J                                           9                                                                              7

14.02.2018, situația statistică a persoanelor cu dornici liul/reședința pe raza Sectorului 3, în funcție de sex și grupe de vârstă, se prezintă astfel:

- număr persoane cu domiciliu pe raza Sectorului 3  509.489

- număr persoane cu reședință valabilă pe raza Sectorului 3 - 5.509

 • - persoane de sex masculin - 245.983

 • - persoane de sex feminin - 263.506

 • - persoane cu vârsta între 0 -18 ani - 81.000

 • - persoane cu vârsta între 18 ~~ 50 ani - 254.290

- persoane cu vârstă peste 50 ani - 174.199

b) Fluctuația populației:

Teritoriul sectorului este tranzitat zilnic de aproximativ 400.000 de navetiști care se deplasează în zonele limitrofe și zona centrală, către marile centre comerciale, centrul istoric, gările Titan 1 si Titan 2 și stațiile de metrou.

Zone tranzitate:

 • -  Centrul Istoric, centre comerciale, gările, zone industriale (Faur, Republica, Policolor), zona târgului Vitan;

 • -  Artere de legătură către Autostrada A2, șoseaua de centură a Bucureștiului.

3. EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE, POLITICE ȘI RELIGIOASE

Pe teritoriul Sectorului 3 se desfășoară manifestări publice legate de evenimente stabilite la nivel național, manifestări tradițional - religioase precum și

manifestări periodice, organizate pe plan local.


PRi MĂRIA^J

SECTORULUI <


BUCU REȘTI


Sărbători naționale:

9

o 1 -2 ianuarie - Anul Nou;

o 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ~ Unirea Principatelor Române Moldova si Tara Româneasca, formarea statului național modem român (1859);

o 1 mai - Ziua Internațională a Muncii;

o 9 mai - Ziua Europei;

o 1 iunie - Ziua Copilului;

o 1 decembrie - Ziua Națională (Ziua Marii Uniri) - Sărbătorirea desăvârșirii Unității Naționale; Unirea Transilvaniei cu România, formarea României Mari (1918);

o 31 decembrie - Anul Nou.

o Zilele orașului - Zilele București ului (atestat documentare din 20 septembrie 1459) - zona ” Centrul Istoric- în perioada 19 -21 septembrie

o Evenimentele organizațiilor politice, economice, culturale, asociațiilor profesionale și alte instituții:

 • - Ziua TransportatoruluiPublicîn data de 09.05.2018

 • - vizita unor delegații străine cu ocazia activităților organizate la Camera de Comerț și Industrie a României.

 • - activități culturale la teatrele situate în Centrul Istoric;

 • - vizite ale delegațiilor străine la obiectivele din „Centrul Istoric” (Muzeul Național de Istorie).

 • -  întâlniri și dezbateri politice la sediile partidelor politice de pe raza Sectorului 3;

 • - în incinta Mall Vitan, Park Lake și Centrul Comercial Auchan Titan se organizează spectacole, jocuri interactive și concursuri.

 • - manifestări cultural - sportive organizate pe stadionul Arena Națională, în Parcul „Al.I.Cuza” și Parcul „Titan”,

 • - vizite ale delegațiilor străine la obiectivele din „Centrul Istoric” (Muzeul Național de Istorie, Muzeul de Istorie al Municipiului București).

~ activități specifice la Tribunalul București, Judecătoria Sectorului/2?Gurtea

de Apel București și Parchetele Judecătoriilor Sectoarelor 1DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

DIRECȚIA DISPECERAT

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 57


o Sărbători religioase'.- Evenimentele religioase la cele 54 de biserici de pe raza de competență ( 52 de rit ortodox și 2 de rit catolic), cu ocazia Sfintelor Paști, Nașterea Domnului, Anul Nou și alte sărbători religioase.

Evenimentele mai sus ~ menționate sunt incluse în categoria celor cu un grad mediu de risc, pe linie de ordine publică.

Poliția Locală Sector 3 în colaborare cu Poliția Sectorului 3 și alte forțe cu atribuții pe linie de ordine publică, asigură măsurile polițienești necesare pentru desfășurarea evenimentelor social - economice, politice, cultural ~ sportive și religioase în condiții normale, în scopul prevenirii faptelor antisociale și a evenimentelor negative ce pot apărea pe timpul acestora. Aceste măsuri sunt prevăzute în planurile de măsuri/acțiune întocmite la nivelul Poliției Locale Sector


PRIMĂRIA*"»                     DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

SECTORULUI XL                          DIRECȚIA DISPECERAT

BUCUREȘTi^Jj

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 571

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE PUBLICĂ

ORGANIZAREA DISPOZITIVELOR

In scopul menținerii stării de legalitate, a ordinii publice, prevenirii și combaterii fenomenelor stradale care atentează la siguranța cetățenilor, Direcția Generală de Poliție Locală a fost reorganizată la sfârșitul anului 2018, având următoarele structuri operative:

 • > Direcția Ordine Publică, având în componență:

 • • Biroul 1 Ordine Publică;

 • • Biroul 2 Ordine Publică;

 • • Biroul Ordine Publică Parcuri;

 • >  Direcția Sesizări Ordine Publică, având în componență:

 • •  Serviciul Verificări Sesizări Ordine Publică;

 • •  Biroul Monitorizare Instituții Publice;

 • •  Compartimentul Paza Obiective;

 • >  Biroul Circulație pe Drumurile Publice;


Pentru acoperirea întregului sector cu echipaje de poliție locală, au fost stabilite 12 zone de siguranță publică, care intră în responsabilitatea efectivelor din cadrul structurilor operative, iar parcurile A.I.Cuza, Titan și Pantelimon, zone de responsabilitate pentru Biroul Ordine Publică Parcuri.

A

In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, patrulele de ordine publică acționează cu maximă operativitate, sens în care timpul de reacție de la primirea unei sesizări sau declanșarea unei acțiuni și până la sosirea în locația evenimentului este în medie de 10 minute.

Soluționarea sesizărilor se realizează prin direcționarea echipajelor aflate pe itinerarul cel mai apropiat, urmărindu-se pe sistemul GPS operativitatea în deplasare și viteza de reacție la evenimente/sesizări.

In situațiile în care patrulele de ordine publică se confruntă cu evenimente deosebite care depășesc posibilitățile acestora de rezolvare, se solicită sprijinul celor mai apropiate echipaje de poliție locală.                                     / /


La stabilirea itinerarelor de patrulare s-au avut în vedere locurile și obiectivele de interes operativ, posibilitățile oferite de rețeaua stradală, structura și fluctuația populației, analiza situației operative precum și alte date de interes operativ.

In raport de evoluția situației operative, de evenimentele politice, sociale, culturale și economice care au loc pe raza Sectorului 3, precum și de efectivele avute la dispoziție, conducerea Poliției Locale Sector 3 poate dispune modificarea sistemului de patrulare în anumite zone de interes operativ.

Pe timpul parulării cu mijloacele auto din dotare, deplasarea se face cu viteză redusă, folosindu-se numai banda 1 de circulație pentru evitarea accidentelor și de a nu afecta taficul rutier iar când situația impune, se folosesc semnale acustice și luminoase cu respectarea legislației în vigoare, ținându-se cont de condițiile meteo și de trafic.

Dispeceratul Poliției Locale este structura operativă care preia aspectele sesizate și evenimentele deosebite ce afectează comunitatea Sectorului 3 și își desfășoară activitatea după principiul prioritizării sesizărilor preluate de la cetățeni, iar pentru operativitate se respectă principiul cel mai apropiat echipaj de locul evenimentului intervine.

Prin implementarea proiectului de extindere a sistemului de monitorizare video, intitulat “Creșterea siguranței si prevenirea criminalității în Sectorul 3”, polițiștii locali din cadrul Serviciului Monitorizare și Prelucrare Date monitorizează în sistem permanent arterele de circulație, piețele agroalimentare, unități de învățământ, marile parcuri, miniparcuri, locuri de joacă, parcaje publice și alte obiective de interes public.

In scopul asigurării măsurilor de ordine publică in zona instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea sau in administrarea autorităților administrației publice locale Sector 3 sau a altor instituții publice ale statului, în cadrul Direcției Sesizări Ordine Publică s-a organizat Biroul Monitorizare Instituții Publice care afe în responsabilitate următoarele obiective:


 • •  Direcția Generală de Poliție Locală - str.Ion Țuculescu nr.42;

 • •  Depozitul de autovehicule ridicate din str.Releului nr.4;

Totodată, Direcția Generală de Poliție Locală, prin dispecerat, va monitoriza permanent funcționalitatea sistemelor antiefracție și alte sisteme de alarmare amplasate la unitățile D.G.LT.L., cu scopul prevenirii și combaterii atacurilor armate, pătrunderii prin efracție, săvârșirea actelor de furt, acte de sabotaj și alte evenimente care periclitează siguranța și patrimoniul obiectivelor date în responsabilitate. Activitatea de monitorizare se realizează prin conectarea sistemelor de alarmare la dispeceratul operațional care menține legătura cu echipajele de intervenție pentru mobilizarea acestora în cazul declanșării alarmei.Deasemenea, Poliția Locală Sector 3 va asigura însoțirea autospecialelor de transport valori, de la casieriile autorităților publice locale către unitățile Trezoreriei Municipiului București, prin echipaje special instruite pentru astfel de misiuni cu grad ridicat de risc.

Al

In concluzie, structurile operative ale Poliției Locale Sector 3 acționează zilnic pe zonele de siguranță publică astfel:

- 25-30 patrule de ordine publică organizate pe două schimburi/8 ore, asigurând în medie 12-14 patrule pe fiecare din sch. I și II, iar la sch. III, în medie 1-2 patrule;

- 6-10 echipaje de circulație rutieră, organizate pe două schimburi/8 ore, asigurând în medie, 3-5 echipaje la schimb I și 3-5 echipaje la schimb II;

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ

Pentru eficientizarea activităților privind prevenirea și combaterea faptelor antisociale săvârșite pe raza Sectorului 3, au fost stabilite itinerare de patrulare și puncte de staționare care să aibă în vedere acoperirea operativă a zonelor de siguranță publică.

Atât itinerarele de patrulare cât și punctele de staționare, pot fi schimbate pe parcursul anului, în funcție de problematica apărută în zonele de responsabilitate, la propunerea fundamentată a șefilor de servicii, cu aprobarea conducerii instituției.

A. ZONELE DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ:                     ;

Zona I de siguranță publică

• Limite zonă: B-dul I.C. Brătianu ~~ Splaiul Unirii - B-dul Octavian

Goga- str.Traian- Calea Călărașilor- str.Romulus- str.Negustori-str.Negustori- Carol I- B-dul LC Brătianu

Zona II de siguranță publică

• Limite zonă - Calea Călărașilor - Piața Hurmuzachi - Sos Mihai Bravu- Calea Vitan - str.Traian - Calea Călărașilor .

Zona III de siguranță publică
 • • Limite zonă - Șos. Mihai Bravu - Calea Vitan - Str.Lucian Blaga - B-dul Unirii- Splaiul Unirii - Sos Mihai Bravu

Zona IV de siguranță publică
 • • Limite zonă: Splaiul Unirii - str. Releului - str. Fizicienilor - B-dul Camil Ressu - Șos. Mihai Bravu - Splaiul Unirii

Zona V de siguranță publică
 • • Limite zonă: B-dul Basarabia - Sos Mihai Bravu - B-dul Camil Ressu

- Li viu Rebreanu- B-dul Nicolae Grigorescu - B-dul Basarabia

Zona VI de siguranță publică

• Limite zonă B-dul Nicolae Grigorescu - str. Liviu Rebreanu ~ B-dul Camil Ressu - Fizicienilor - Str.Releului - Splaiul Dudescu - B-dul Nicolae Grigorescu

Zona VII de siguranță publică

• Limite zonă: B-dul Nicolae Grigorescu ~ B-dul Basarabia - B-dul 1 Decembrie 1918 str. Liviu Rebreanu- b-dul Nicolae Grigorescu

Zona VIII de siguranță publică

• Limite zonă: str. Liviu Rebreanu - B-dul Nicolae Grigorescu - B-dul Theodor Pallady- B-dul 1 Decembrie 1918- str. Liviu Rebreanu.

Zona IX de siguranță publică

• Limite zonă: B-dul Theodor Pallady — Dr.Lunca Sătească - Dr. Lunca Priporului - Splaiul Dudescu - Lunca Dochiței - B-dul Nicolae^ Grigorescu - B-dul Theodor Pallady                    (           j


Zona X de siguranță publică

* Limite zonă: B-dul Basarabia - Șos. Dudești Pantelimon - Șos. Gării Cățeiu - str. Vișeul de Sus - str. Lacul Lala - Șos. Gării Cățelu - str. Periș - str. Horezu - Drumul între Tarlale - Drumul Gura Badicului -str. Ghețu Anghel ~ str. Zarzărilor - str. Industriilor- B-dul Basarabia

Zona XI de siguranță publică

® Limite zonă: B-dul 1 Decembrie 1918 — B-dul Theodor Pallady -Metrou Anghel Saligny - Drumul între Tarlale - Drumul Gura Badicului.

Zona XII de siguranță publică

• Limite zonă: B-dul Theodor Pallady-str.Nicolae Teclu - Splaiul Dudescu - Dr.Lunca Priporului ~ Dr.Lunca Sătească - B-dul Theodor Pallady

BIROUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

A. ZONELE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ:

Zona 1 de siguranță publică/fluență:

• Limite zonă:Sos. M. Bravu -Calea Calarasilor-P-ta Comeliu Coposu-P-ta

Universitatii-Str.Halelor-Bd. Unirii- P-ta Alba Iulia-Bd. Burebista-Calea Dudesti

Zona 2 de siguranță publică/fluență:

• Limite zonă: Sos. M. Bravu - Calea Dudesti- Bd. Burebista- P-ta Alba lulia- Bd. Unirii- Splaiul Unirii

• Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 si 17:00-20:00

 • •   Intersecție Sos.Mihai Bravu ~ Calea Dudesti

 • •   Școala Generală nr. 80.

Zona 3 de siguranță publică/fluență:
 • •   Limite zonă: Bd. N.Grigorescu-Bd. Basarabia-Sos. MihaiBravu -Bd. Camil Ressu

• Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 și 17:00-20:00- Intersecție str.Dristorului-Camil Ressu

Școala Gimnazială Leonardo da Vinci
Zona 4 de siguranță publică/fluență

 • •   Limite zonă: N.Grigorescu - Camil Ressu- M.Bravu - Splaiul Unirii-Splaiul Dudescu

 • •   Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 și 17:00-20:00- Intersecție Strada Li viu Rebreanu cu Bd. Camil Ressu

 • • Școala Gimnazială Hamburg

Zona 5 de siguranță publică/fluență:
 • •   Limite zonă:Drumul Intre Tarlale-Sos. Gării Catelu-Basarabia-N.Grigorescu- Drumul Lunca Dochiei-Drum Malu Mierii-Drum Lunca Veche-Nicolae Teclu-Th. Pallady

 • • Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 și 17:00-20:00- Intersecție Bld.Theodor Pallady-Jan Steriadi

« Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu-TH PALLADY NR 26

 • •   Școala nr 20, Prevederii nr. 19

CAPITOLUL III

FORȚELE DE ORDINE SI DOTAREA LOGISTICĂ

La nivelul Poliției Locale Sector 3 sunt angrenați în activitatea de asigurare a ordinii și liniștii publice, prevenirii și combaterii fenomenelor stradale care afecteaza siguranța cetățenilor și imaginea Sectorului 3, un număr de 207 polițiști locali și 7 guarzi din care:

 • > 107 pentru menținerea ordinii publice pe zonele de responsabilitate;

 • > 27 pentru circulație pe drumurile publice;

 • > 50 pentru monitorizarea instituțiilor publice și pază obiective;

 • > 30 pentru dispecerat și monitorizare video;

PRi MĂRIA^J


DOTAREA TEHNICO - MATERIALĂ:
 • -  autoturisme de patrulare;

 • -  mașini electrice tip - golf;

“ motociclete;

- biciclete;

 • -  stații radio emisie - recepție;

 • -  sisteme de monitorizare video;

 • -  sisteme de urmărire pe GPS;

 • -  sistem de înregistrare date;

 • -  telefoane mobile;

 • -  tablete;

 • -  armamentul si muniția aferentă;

 • -  cătușe;

 • -  spray lacrimogen;

 • -  bastoane;

 • -  tomfe;

 • -  electro șocuri;

 • -  fluiere;

 • -  bastoane reflectorizante;

 • -  lanterne;

 • -  aparate fotografice;

 • -  camere video;

~ veste reflectorizante;

 • -  bandă inscripționată


CAPITOLUL IV

MISIUNI SPECIFICE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ SI CIRCULAȚIE RUTIERĂ

9                                       *

1. MISIUNILE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ

Pentru menținerea stării de legalitate, a ordinii și siguranței publice, apărarea proprietății publice și private, vieții și integrității persoanei, prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în locuri publice, a comerțului stradal neautorizat, polițiștii locali din dispozitivele de ordine publică și circulație pe drumurile, execută următoarele misiuni : acționează în locuri cu potențial criminogen ridicat pentru prevenirea și descurajarea persoanelor de a comite fapte de natură infracțională;

 • > intervin operativ la solicitarea dispeceratului, la evenimentele comise pe raza de competența și iau măsuri pentru soluționarea acestora;

 • > verifică și soluționează sesizările cetățenilor referitoare la încălcarea normelor de salubritate, luând măsuri de soluționare a aspectelor sesizate și transmit operatorilor de salubritate să ridice deșeurile sau gunoaiele de orice natură aruncate pe domeniul public;

 • > controlează modul de respectare a măsurilor dispuse pentru ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor, precum și salubrizarea străzilor;

 • > previn și combat Încălcarea normelor de conviețuire socială, protecția mediului, comerțului stradal neautorizat și alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Hotărârii ale Consiliului Local al Sectorului 3;

 • > supraveghează instituțiile de învățământ precum și afluirea/defluirea elevilor de la cursuri, luând măsuri de îndepărtare din zonă a persoanelor predispuse la fapte antisociale ale căror victime pot fi elevii, părinții sau cadrele didactice;

 • > stabilesc contacte permanente cu administratorii asociațiilor de locatari sau proprietari, factorii responsabili din cadrul unităților de învățământ, societăților comerciale, organizațiilor non-guvernamentale, administrației publice locale sau a altor instituții, pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea și liniștea publică, siguranța cetățenilor, curățenia atât pe domeniul public cât și privat, stabilind măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale;

 • > aplanează stările confiictuale și determină părțile să le rezolve legafp\ /     /

 • > semnalează instituțiilor abilitate, situațiile ce pot afecta siguranța cetățeanului (căderi de ziduri, țurțuri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător, etc.);

 • > acționează în zona adiacentă piețelor și unităților de alimentație publică luând măsuri de sancționare a celor care încalcă prevederile legale referitoare la nepăstrarea curățeniei, activități ilicite de comerț;

 • > acționează în imediata apropiere a restaurantelor, barurilor, discotecilor, cluburilor, cazinourilor, sălilor de jocuri de noroc, pentru prevenirea cazurilor de tulburare a ordinii publice;

 • > urmăresc respectarea prevederilor legale de către deținătorii câinilor de companie, a câinilor din categoria celor periculoși sau agresivi, precum și a celor fără stăpân;

 • > propun măsuri de ocrotire a minorilor lipsiți de supraveghere sau a persoanelor fără adăpost, depistate pe raza Sectorului 3;

 • > acordă sprijin efectivelor Poliției Române și Jandarmeriei pentru aplanarea unor stări conflictuale de amploare sau restabilire a ordinii și liniștii publice ce a fost grav afectată;

 • > participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu alte forțe, cu ocazia unor adunări cu caracter social, politic, cultural, sportiv, etc.;

 • > în cazul constatării de infacțiuni flagrante iau măsuri de reținere a autorilor și corpurilor delicte, identifică martorii, asigură conservarea locului faptei până la sosirea organelor de poliție și întocmește procesul verbal de constatare și predare a făptuitorilor și a corpurilor delicte;

 • > participă împreună cu alte forțe la acțiuni de salvare a vieții și bunurilor victimelor, de limitare și înlăturarea efectelor negative în cazul unor dezastre naturale cutremure, explozii, incendii de amploare, epizootii, atentate teroriste, etc;

 • > intervin pentru înlăturarea manifestărilor violente, spontane, a persoanelor turbulente care incită la dezordine socială ori în alte situații în care derularea evenimentelor este instantanee și nu putea fi prevăzută până la sosirea efectivelor de jandarmi, politie sau alte forțe;

 • > participă la asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de adunări publice, mitinguri, manifestări cultural-artistice și sportive organizate pe raza Sectorului 3;

 • > intervine împreună cu celelalte organe abilitate pentru aplanarea stărilor/

conflictuale și pentru rezolvarea unor cazuri sociale;           Z \      /

 • > execută și alte activități dispuse de Directorul General.

PRl MĂRIA^J

SECTORULUI < BUCII REȘT1 jl

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ                 <

DIRECȚIA DISPECERAT         | V /   '  ■ , V

VA VJ V

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 571   \           ,

2. MISIUNILE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ PARCURI

Pentru menținerea stării de legalitate, a ordinii și siguranței publice, apărarea proprietății publice și private, vieții și integrității persoanei, prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în locuri publice, a comerțului stradal neautorizat, polițiștii locali din dispozitivele de ordine publică parcuri, execută următoarele misiuni:

 • > acționează în zona marilor parcuri și în proximitatea acestora, în scopul prevenirii și combaterii faptelor de distrugere sau sustragerea a bunurilor și alte amenajări urbane din interiorul parcurilor;

 • > intervin operativ pe raza de competența și iau măsuri pentru soluționarea sesizărilor referitoare la distrugerea florei și faunei din parcuri;

 • > verifică, intervine și ia măsurile legale, cu privire la sesizările cetățenilor privind nepăstrarea curățeniei, pescuitul fără autorizație, poluarea apei din lacurile aflate pe domeniul public din interiorul parcurilor;

 • > constată și aplică sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea de activități economice, de turism și agrement neautorizate pe spatiile verzi;

 • > previn și combat alte fapte de incălcarea a normelor legale privind protecția mediului, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Hotărârii ale Consiliului Local al Sectorului 3;

 • > supraveghează instituțiile de invătamânt din proximitatea parcurilor, precum și afluirea/defluirea elevilor de la cursuri, luând măsuri de îndepărtare din zonă a persoanelor predispuse la fapte antisociale ale căror victime pot fi elevii, părinții sau cadrele didactice;

> semnalează instituțiilor abilitate situațiile ce pot afecta siguranța cetățeanului (căderi de ziduri, țurțuri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare

>

>

>

>


neasigurate corespunzător, etc.);

menține ordinea și liniștea publică în parcurile de pe raza teritorială a Sectorului 3, precum și în alte zone și în locurile stabilite prin Planul de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 3;

aplanează stările conflictuale și determină părțile să le rezolve pe cale legală; întocmește procese-verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, care întrunesc elementele constitutive ale contravențiilor;

în cazul constatării unor infracțiuni flagrante, întocmește actele pentru predare făptuitorului și a bunurilor găsite asupra acestuia organelor Poliție? Naționale, în vederea continuării cercetărilor;            { __        ’/urmărește și controlează modul de respectare a prevederilor legale, ordonanțelor și hotărârilor consiliului local si general, precum și dispozițiile Primarului Sectorului 3;

 • > intervine pentru înlăturarea manifestărilor violente, spontane, a persoanelor turbulente care incită la dezordine socială ori în alte situații în care derularea evenimentelor este instantanee și nu putea fi prevăzută până la sosirea efectivelor de jandarmi, politie sau alte forte;

 • > participă la asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de adunări publice, mitinguri, manifestări cultural-artistice și sportive organizate pe raza

Sectorului 3;

 • > intervine împreună cu celelalte organe abilitate pentru aplanarea stărilor conflictuale și pentru rezolvarea unor cazuri sociale;

 • > urmărește respectarea prevederilor legale de către deținătorii de animale companie, a câinilor din categoria celor periculoși sau agresivi, precum și a celor fără stăpân;

 • > execută și alte activități dispuse de Directorul General.

3. MISIUNILE EFECTIVELOR DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ

>

>

>

>

>


Pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Sectorului 3, prevenirii accidentelor de circulație și încălcarea prevederilor legale privind regimul circulației, polițiștii locali din dispozitivele de circulație pe drumurile publice, execută următoarele misiuni: supraveghează traficul rutier din proximitatea instituțiilor de invătamânt precum și afluirea/defluirea elevilor de la cursuri;

participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu alte forțe, cu ocazia unor adunări cu caracter social, politic, cultural, sportiv, etc.;

în cazul constatării de infacțiuni flagrante iau măsuri de reținere a autorilor și corpurilor delicte, identifică martorii, asigură conservarea locului faptei până la sosirea organelor de poliție și întocmește procesul verbal de constatare și predare a făptuitorilor și a corpurilor delicte;

participă împreună cu alte forțe la acțiuni de salvare a vieții și bunurilor victimelor, de limitare și înlăturarea efectelor negative în cazul unor dezastre naturale, cutremure, explozii, incendii, atentate teroriste, etc;

asigură fluența traficului rutier pe arterele de circulație aflate pe razal Sectorului 3;


PRIMĂRIA^»

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719V^\

..... • m.r ■■             .............. < ; : ?               .........................

constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, pe locurile de parcare adaptate, rezervat și

semnalizate pentru persoanele cu handicap;

> constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor în locuri interzise, accesul interzis și alte încălcări ale normelor rutiere pentru care s-au stabilit

competențe legale;

 • > în cazul accidentelor de circulație cu victime, identifică persoanele implicate, martorii asistenți și conservă locul faptei până la sosirea lucrătorilor de poliție rutieră;

 • > execută și alte activități dispuse de Directorul General.

CAPITOLUL V

CONSEMNUL GENERAL ȘI PARTICULAR AL PATRULELOR AUTO SI PEDESTRE

1. CONSEMNUL GENERAL:

Consemnul generai al patrulelor auto si pedestre reprezintă totalitatea îndatoririlor și regulilor de serviciu ale polițistului local, indiferent de varianta de executare a serviciului de patrulare.

Patrula auto va executa serviciul cu autoturismul special destinat și este formată de regulă, din doi polițiști locali, din care unul va fi numit șeful acesteia, deplasându-se în zonele de responsabilitate pe itinerarele stabilite zilnic în organizarea serviciului, precum și pe alte zone ale Sectorului 3, în funcție de situația operativă sau de dispozițiile primite de la șefii ierarhici.

Patrula pedestră va efectua serviciul pe itinerarul de patrulare stabilit zilnic în organizarea serviciului care va fi parcurs de cel puțin două ori pe schimb.

Polițiștii locali care execută serviciul în patrule auto sau pedestre, au următorul consemn general:

 • •  Se subordonează nemijlocit Șefului de birou care coordonează activitatea de ordine și liniște publică și conducerii Poliției Locale Sector 3;

 • •  Să poarte uniforma de serviciu curată, îngrijită, fiind apt de serviciu;

PR1 MĂRIA"*"»


! -1 !' L

• Să dețină asupra sa toate mijloacele din dotare în stare de funcționare

pentru autoapărare și executarea atribuțiilor de serviciu, pe care să le folosească numai în condițiile legii;

• Să cunoască prevederile legale necesare împlinirii sarcinilor ce îi revin în zona de responsabilitate în care îsi desfășoară activitatea, precum și consemnul particular al postului;

• Autoturismul cu care se execută misiunea/patrularea să fie întreținut și echipat corespunzător;

* Să manifeste un comportament ireproșabil față de cetățeni și să acorde atenție rezolvării plângerilor acestora în conformitate cu legea;

 • •  Pentru rezolvarea atribuțiilor de serviciu este obligat să aplice întocmai prevederile legale și să respecte regulile tactice în executarea măsurilor polițienești, în scopul apărării drepturilor, libertății, integrității corporale a persoanelor, avutului privat și public;

 • •  Să cunoască modul de folosire a stației radio din dotare și indicativele radio necesare comunicării pe timpul serviciului de patrulare;

 • •  Să cunoască și să respecte itinerarele de patrulare și punctele de staționare;

 • •  Să mențină legătura prin stația radio cu Dispeceratul și cu ceilalți polițiști locali din teren și să comunice din oră in oră cu ofițerul de serviciu de la Dispecerat căruia să-i raporteze poziția (locația) în care se află și dacă au fost constatate probleme de interes operativ;

 • •  Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din zona de responsabilitate pentru a preveni producerea oricăror fapte antisociale;

 • •  Să coopereze permanent cu efectivele din cadrul secțiilor de poliție și jandarmerie care execută activități de menținere a ordinii publice pe zona de responsabilitate, în timpul serviciului de patrulare;

 • •  Să țină legătura cu personalul de pază și alte categorii de personal din cadrul obiectivelor de pe raza de competență, care îl poate ajuta în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • •  Când situația operativă impune, poate desfășura activități de observare și supraveghere a unor locuri și zone care prezintă interes operativ;

« Să acționeze pentru combaterea faptelor de parazitism social si depistarea celor care afectează imaginea Sectorului (cerșetori,vagabonzi,prostituate, etc);

Să intercepteze și să legitimeze persoanele despre care există date sa indicii temeinice că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicițdf • •  în cazul infracțiunilor flagrante, să rețină și să predea secției de poliție pe ' făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii, luând măsuri pentru conservarea câmpului infracțional și întocmirea procesului-verbal pentru luarea acestor măsuri;

 • •  Să comunice de îndată Dispeceratului despre producerea oricărui eveniment care afectează climatul social, conform dispozițiilor stabilite;

 • •  Să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia și comerțul stradal sau alte fapte date în competență;

 • •  Să semnaleze și să cominice Dispeceratului, datele cu privire la aspecte de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competență, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunii specifice;

A

 • •  In caz de avarii produse la rețelele de utilitate publică (canalizare, electricitate, alimentare cu apă, telefonie, etc) și în orice alte îmrejurari care sunt de natură să producă pagube, aduc de îndată la cunoștință Dispeceratului asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

A,

 • •  In caz de incendiu, să anunțe imediat Dispeceratul și apoi să ia măsuri de limitare a acestuia și de salvare a persoanelor și bunurilor;

Pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu polițiștii locali din dispozitivul de ordine publică le este interzis:

 • •  Să doarmă sau să consume băuturi alcoolice;

 • •   Să se angajeze în discuții de lungă durată cu alte persoane, de natură să-i distragă atenția de la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin ori modul de executare;

 • •   Să aibe un comportament agresiv sau violent, atât verbal cât și fizic față de cetățeni, chiar dacă aceștia au încălcat prevederile legale, cu excepția cazurilor în care se impune folosirea forței și a mijloacelor din dotare;

 • •  Să părăsească zona de responsabilitate, cu excepția situațiilor când a primit o dispoziție de la un șef ierarhic, conducerea unei persoane la secția de poliție, intervine pentru rezolvarea unei situații sau acordă ajutor unui coleg;

 • •  Să nu înstrăineze sub nici o formă armamentul din dotare altei persoane,

cu excepția dispoziției primite de la un sef ierarhic și să nu modifice,A completeze sau să facă adăugiri la ținuta de serviciu.       Z A/     //

2. CONSEMNUL PARTICULAR
 • •  Verifică modul de păstrare a stării de curățenie și acționează cu precădere pentru identificarea persoanelor care nu respectă normele de salubritate pe raza Sectorului 3;

 • •  Acționează pentru depistarea cerșetorilor, persoanelor fără adăpost, spălătorilor de parbrize, minorilor lipsiți de supraveghere și altor categorii de persoane ce periclitează climatul de siguranță civică;

 • •  Constată și aplică sancțiuni contravenționale persoanelor care practică comerțul stradal neautorizat;

 • •  Conduce la sediul serviciilor de ordine publică, persoanele care au comis infracțiuni flagrante sau contravenții ori alte categorii de persoane împotriva cărora urmează a se lua măsuri polițienești;

 • •  Participă la măsurile de ordine prilejuite de manifestări publice, activități socio-culturale și sportive;

 • •  Semnalează aspecte de interes public sau date și informații de interes operativ;

 • •  Raportează Directorului General, șefilor ierarhici, Dispeceratului, cadrului aflat în serviciul de permanență la comanda instituției, orice eveniment produs în zona de responsabilitate;

 • •  Acordă sprijin organelor administrației publice locale ce implică exercițiul autorității publice;

 • •  Cooperează cu alte forțe de ordine, jandarmi, personal de pază de la obiective precum și cu polițiștii de la secțiile de poliție care execută serviciul în zonele limitrofe.

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ


>                                                                                             r

DIRECȚIA DISPECERAT

CAPITOLUL VI

COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR EFECTIVELOR

POLIȚIEI LOCALE SECTOR 3

In vederea aplicării prevederilor Legii nr. 155/2010 și în temeiul prevederilor H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală, îndeplinește următoarele atribuții specifice (în ceea ce privește ordinea publică și circulația rutieră), în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului Sectorului 3 al Municipiului București:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

 • b) coordonează întreaga activitate de ordine și siguranță publică și circulația rutieră pe drumurile publice;

 • c) asigură informarea operativă a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București și cooperează cu structurii teritoriale corespunzătoare Poliției Române, precum și a Jandarmeriei Române pentru soluționarea evenimentelor deosebite petrecute pe raza Sectorului 3;

 • d) reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

 • e) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

 • f) analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

 • g) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală;

 • h) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

 • i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale

Consiliului Local al Sectorului 3 și dispoziții emise de Primaruf Sectorului 3.                                      —x.      //

Directorul General Adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală

Se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Poliție

Locală Sector 3, răspunde de activitatea compartimentelor stabilite prin organigrama direcției, duce la îndeplinire dispozițiile și sarcinile stabilite de directorul general al poliției locale și asigură informarea operativă a acestuia, despre modul de organizare al efectivelor din subordine.

Conducătorii structurilor de ordine publică și circulație pe drumurile publice au următoarele atribuții specifice stabilite de H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale:

7. în domeniul ordinii publice:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale (din subordine) cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și în cooperarea cu cadrele de conducere de la secțiile de poliție corespunzătoare teritorial, stabilește itinerariile de patrulare pentru fiecare schimb și pe 2 sau 3 variante, astfel încât să fie acoperite zilnic cu element polițienesc, locurile și zonele unde, frecvent se tulbură ordinea și liniștea publică;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritate corporală a persoanelor;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menținere a ordinii publice și țin evidența acestora;

 • e) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • f) participă alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 al Municipiului București;

 • g) întocmește zilnic notă cu principalele evenimente și o prezintă directorului general al Direcției Generale de Poliție Locală;

 • h) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire kr cunoaștem situației operative din zona de competență;            (           /


DIRECȚIA GENERALA DE POLIȚIE LOCALA /\ \

DIRECȚIA DISPECERAT

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 57T9 ț

V.                            •••


 • 2. în domeniul circulației pe drumurile publice:

 • a) stabilește itinerariile de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

 • b) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • c) coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de structurile teritoriale ale Poliției Române, Brigada Rutieră sau de către administratorii drumurilor publice;

 • d) propune Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

 • e) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;

 • f) organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

 • g) analizează lunar activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • h) întocmește zilnic notă cu principalele evenimente și o prezintă directorului general al poliției locale.


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA DISPECERAT


CAPITOLUL VII

INSTRUIREA EFECTIVELOR

ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

în buletinul postului al fiecărei structuri, se consemnează zilnic dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice, care cuprinde toate efectivele ce acționează în sectoarele de siguranță publică și zonele de patrulare, stabilite pentru menținerea ordinii și liniștii publice.

Efectivele participante în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice și în dispozitivul rutier, semnează în registru despre luarea la cunoștință a zonei de patrulare și a itinerariilor stabilite, având obligația de a solicita acceptul șefului de tură/birou/serviciu și de a anunța eventual la dispeceratul instituției, intenția de a se retrage pentru diverse cazuri temeinic motivate.

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii publice și circulației, se realizează la sediile unde își desfășoară activitatea fiecare serviciu și are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică și buletinele de evenimente, informațiile deținute, zonele și itinerariile de patrulare.

Instruirea polițiștilor locali revine directorului execuțiv/șefîlor de servicii/șefilor de birouri, de regulă, la sediul unde își desfășoară activitatea structura respectivă, care și conduce misiunea, cu excepția celor care sunt conduse de directorul general sau directorii generali adjuncți.

In timpul activităților de instruire, șefii serviciilor/birourilor sau polițiștilor locali cu atribuții de șef de tură, au în vedere următoarele aspecte:

prezența și verificarea stării fizice și psiho-somatice a polițiștilor locali la intrarea în serviciu;

- capacitatea polițiștilor locali de executare a serviciului;

verificarea ținutei și dotarea polițiștilor locali, mijloacele de comunicare și cele individuale de intervenție, stabilirea de măsuri astfel încât, fiecare polițist local care intră în serviciu, să aibă asupra sa, dotarea aferentă șl echipamentul corespunzător;                           f y /


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

DIRECȚIA DISPECERAT

prezentarea evenimentelor conform buletinului de evenimente, prezentarea acțiunilor desfășurate/în curs de desfășurare pe raza sectorului de competență/urmează a fi desfășurate, precum și rezultatele;

- instruirea cu privire la ordinele și dispozițiile superiorilor ierarhici.

verificarea modului de cunoaștere al consemnului postului, precum și a modului de acțiune în diferite situații;

formarea patrulelor, în funcție de nevoile identificate din analiza situației operative și analiza tactică;

la intrarea/ieșirea în/din schimb, vor fî verificate autoturismele din dotare, precum și documentele de expoatare aferente.

Această activitate se realizează în timpul programului efectiv, la intrarea în serviciu, pe parcursul a maximum 15 minute.

Activitățile și misiunile date în competența exclusivă a Poliției Locale, se realizează pe baza Planului de acțiune/măsuri, întocmit de șeful compartimentului pe raza căruia se desfășoară evenimentul, cu aprobarea conducerii instituției.

De asemenea, în cazul acțiunilor/misiunilor organizate în domeniul circulației, planul de acțiune/măsuri, se întocmește de directorul executiv, pe care îl supune aprobării directorului general.

Totodată, polițiștii locali cu atribuții de conducere, pe lângă atribuțiile specifice, vor desfășura și următoarele activități:

 • -  conduc, îndrumă și controlează polițiștii locali de ordine publică, intervenții rapide și circulație rutieră, aflați în serviciu;

 • -  analizează, sub aspectul eficienței, rapoartele zilnice de activitate ale polițiștilor locali, informând șeful nemijlocit.

Polițiștii locali cu atribuții de conducere a dispozitivelor de ordine și siguranță publică, pot fi înlocuiți periodic, în funcție de situația operativă, prin decizia Directorului General.

Controlul se execută: planificat, anunțat, inopinat, precum și conform nevoilor pe care le impune situația operativă.
Cu ocazia controlului se vor urmări, printre altele:                   "

prezența polițiștilor locali în teren în zonele de siguranță publică unde au fost repartizați conform „Buletinului posturilor” și respectarea itinerarelor de patrulare;

cunoașterea și respectarea consemnului general și particular; modul de îndeplinire a sarcinilor ce le revin și eficiența măsurilor luate; activitățile desfășurate și legalitatea măsurilor luate;

comportarea față de cetățeni;

ținuta, modul de folosire și întreținere a mijloacelor aflate în dotare, inclusiv a autoturismelor;

să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau stare de somnolență.

In cazul acțiunilor și misiunilor specifice realizate în comun cu celelalte forțe de menținere a ordinii și liniștii publice, polițiștii locali și misiunile care le îndeplinesc, sunt menționate în planul de acțiune, efectivele poliției locale desfășurând activitatea în limita competențelor stabilite prin actele normative.

Controlul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice, se efectuează de către personalul desemnat din cadrul fiecărei structuri participante.

PRI MĂRIA^J


WW SECTORULUI <

/           n 11 r î i o f <;t i I


BUCU REȘTI Jy


l ȚȚ i;

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 571 9\     '


CAPITOLUL VIII

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII CE AU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ORDINII SI SIGURANȚEI PUBLICE

?                                       5

1. SCOPUL COOPERĂRII

A.                                                                                                                                                                                                               #

In vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale, creșterii gradului de siguranță civică a cetățenilor, asigurării, menținerii și restabilirii ordinii publice pe raza Sectorului 3, respectării normelor legale referitoare la protecția animalelor precum și gestionarii și intervenției în cazul situațiilor de urgență, Poliția Locală Sector 3 coooperează cu Poliția Sectorului 3, Brigada Rutieră, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, Poliția Locală a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situții de Urgență al Municipiului București, precum și cu alte instituții ale statului.

2. OBIECTIVELE COOPERĂRII
 • > Menținerea ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, prevenirea și combaterea faptelor antisociale care aduc atingere vieții, libertății, sănătății și integrității corporale a persoanelor, precum și a altor interese legitime ale comunității;

 • > Asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zonele unităților de învățământ, comerciale, de agrement, a piețelor agroalimetare și a altor locuri de interes public;

 • > Respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului înconjurător, curățenia pe domeniul public al Sectorului 3, disciplina în construcții și pe linia lucrărilor edilitare și gospodărie comunală;

 • > Asigurarea unui climat de ordine și siguranța călătorilor în mijoacelor de transport în comun, care circula pe teritoriul Sectorului 3;

 • > Prinderea autorilor de infracțiuni;

 • > Sancționarea persoanelor care încalcă normele de salubritate, protecția mediului, activități comerciale, disciplina în construcții și alte prevederi legale;

 • > Asigurarea fluenței traficului rutier și pietonal cu ocazia accidentelor rutiere, adunărilor publice sau executarea unor lucrări ce se efectuează în carosabil;

 • > Limitarea și încălcarea efectelor dezastrelor precum și protecția populației din zonele de manifestare a calamităților, catastrofelor și alte situații de urgență;

 • > Re


/■\vr~ ■ —■ ■ ■

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719/ . /  ■       ; \

---—

 • 3. MODUL DE REALIZARE A COOPERĂRII

Realizarea obiectivelor stabilite în cadrul cooperării se va efectua în baza Protocoalelor de Colaborare încheiate cu Poliția Sectorului 3, Brigada Rutieră, Poliția Locală a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București și alte instituții ale statului.

In conținutul acestor documente au fost stabilite, în mod concret, activități specifice structurilor semnatare și activități comune pe domenii de activitate astfel:

 • •  Asigurarea, menținerea și stabilirea ordinii publice;

 • •  Siguranța traficului rutier;

 • •  Protecția mediului, salubritate;

 • •  Comerțul stradal neautorizat;

 • •  Protecția persoanelor cu probleme sociale;

 • •  Disciplina în construcții și afișaj stradal;

 • •  Contracararea fenomenelor infracționale și contravenționale;

 • •  Proximitate și asociațiile de proprietari/locatari;

 • •  Protecția animalelor și gestionarea câinilor fără stăpân;

 • •  Alte domenii de activitate;

Modul de realizare a cooperării cu instituțiile menționate pe principalele domenii de activitate este prevăzut în protocoalele de colaborare încheiate, în conținutul cărora s-au făcut precizări și cu privire la elementele de bază ale cooperării.

Funcția principală a Poliției, Jandarmeriei și Poliției Locale este aceea de protecție a cetățeanului și a statului și se realizează prin participarea la prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, garantarea și apărarea drepturilor și libertăților constituționale, a siguranței cetățenilor, a proprietății publice și private, asigurarea climatului necesar funcționării instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile legii.

In acest sens organizarea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice pe zonele de responsabilitate, au ca principal obiectiv derularea eficientă a activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, prevenirii comiterii faptelor antisociale precum și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

CAPITOLUL IX

COOPERAREA INSTITUȚIONALĂ DINTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

ȘI POLIȚIA SECTORULUI 3

In conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală, precum și Protocolul de cooperare încheiat între D.G.P.M.B - Poliția Sectorului 3 și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, pentru perioada 2014 - 2017, Poliția Sectorului 3 desfășoară împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 activități de menținere a unui climat de siguranță publică, prevenire și combatere a faptelor antisociale, în vederea creșterii gradului de încredere a cetățenilor în instituțiile statului.

1. ORGANIZAREA TERITORIALĂ A POLIȚIEI SECTORULUI 3

A.

In vederea menținerii ordinii publice și asigurării intervenției operative la evenimente, teritoriul de competență al Poliției Sectorului 3 este organizat în zone de siguranță publică, constituite pe raza a cinci Secții de Poliție.

 • - Secția 10-5 zone de siguranță publică

 • - Secția 11-7 zone de siguranță publică

» Secția 12-6 zone de siguranță publică

 • - Secția 13-6 zone de siguranță publică

 • - Secția 23-4 zone de siguranță publică

2. STAREA INFRACȚIONALĂ

A

In urma cooperării dintre Direcția Generală de Poliție Locală și Poliția Sectorului 3, în ceea ce privește combaterea fenomenului infracțional, situația operativă în 2018, comparativ cu anul 2017, se prezintă astfel:

X<~ ■ X

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719/

_

.,71

Date globale:

2017

2018

Infracțiuni total sesizate:

13.164

12.911

- total infracțiuni stradale

2.021

1.736

- tâlhării

65

73

- furturi din/de la auto

1.087

809

- infracțiuni comise în zona școlilor

84

72

Rata criminalității

Criminalitatea sesizată în anul 2018 a înregistrat o scădere de 1,90% comparativ cu cea a anului 2017.

Cu privire la genurile de fapte care au înregistrat o scădere se pot evidenția infracțiunile de furt ( o scădere de 8 %): furturile din/de la auto ( o scădere de 28%), iar cele de plăcuțe (o scădere de -5%)

Principalele genuri de fapte comise, zonele unde se concentrează acestea, zonele de interes operativ și locurile cu potențial criminogen ridicat:

Tâlhării

Cele mai afectate străzi:

B-dul I.C. Brătianu,Bd. Carol I, Bd. Unirii, Calea Calarasilor, Bd. Unirii, str. Nerva Traian și Bd., Calea Vitan, Șos. Mihai Bravu, Bd. Bd. Ramnicu Sarat, Bdul. 1 Decembrie 1918, BduL Theodor Pallady, Bdul. Nicolae Grigorescu, str. Fizicienilor - Al. Fizicienilor - Bdul. Camil Ressu, Str. Burdujeni , Str. Liviu Rebreanu.

Furturi din locuință

Cele mai afectate străzi:

str. Slanic, Calea Moșilor, B-dul Comeliu Coposu, Cal. Călărașilor, B-dul Unirii, Str. Vulturilor, Romulus, Cal. Călărașilor, B-dul Unirii, str. Valeriu Braniște, Str. Theodor Speranția, str. Agricultori, B-dul DecebalZona de siguranță publică nr.l - Bd. Mircea Vodă, str. Nerva Traian, str. P.P. Cerna, str. Alex. Vlahuță, str. Emil gârleanu, Șos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, str. Aghata Bârsescu, str. Brăilița, str. Foișorului, str. Anastasie Panu, str. Brândușilor, Calea Vitan, Aleea Banu Udrea, str. Zizin, Aleea Florin Ciungan, str. Adrian Cârstea, str. Rm. Vâlcea, str. Rm. Sărat, str. Rm. Vâlcea, str. Lugojana, Zona de siguranță publică nr.7 - str. Fizicienilor, str. Danubiu, str. Schitului, Bdul. 1 Decembrie 1918, B-dul Theodor Pallady, B-dul Nicolae Grigorescu , str. Liviu Rebreanu, str. Jean Steriadi, și Ale. Postăvarul.

Furturi din auto

Cele mai afectate străzi:

B-dul Hristo Botev, str. Colței, B-dul Comeliu Coposu, str. Mămulari, str. Sfanta Vineri, Aleea Negru Vodă, Calea Călărașilor, str. Matei Basarab, str. Romulus, B-dul Unirii, Calea Calarasilor, str. Matei Basarab, B-dul Unirii, Calea Calarasilor, str. Matei Basarab, str. Theodor Speranția, B-dul Decebal, str. Gh. Dem Teodorescu, Bdul. Theodor Pallady, str. Prevederii, str. Patrioților, Bdul 1 Decembrie 1918, str. Armeniș, Bdul. Camil Ressu, Ale.Ilioara, Bdul. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Al. Postăvarului, str.Miniș, str. Becaței, Str. Prisaca Domei, Str. Burdujeni, str. Buhuși, Ale. Buhuși.

Zone unde se comit frecvent fapte contravenționale:

Secția 10 Poliție -în zona marilor centre comerciale cum ar fi Mag. Unirea, Mag. Cocor, P-ta Traian, Centrul Vechi.

Secția 11 Poliție - Bd. Unirii, Calea Vitan, în zona târgului Autovit, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan și Splaiul Unirii.


Secția 12 Poliție - bd. Burebista nr. 3, bd. Decebal nr. 12-16, șos. Mihai

Bravu nr. 286-288 , str. Baba Novac nr. 13-15, bd. Camil Ressu nr. 1-7, 41-57, bd. Nicolae Grigorescu nr. 20.


Secția 13 Poliție - Piața Titan și Piața 1 Decembrie 1981.

Secția 23 Poliție - Zona Republica și Piața Miniș.

Zone cu potențial criminogen ridicat:

SECȚIA 10 POLITIE:

B-dul I.C.Brătianu, Calea Călărașilor, B-dul. Comeliu Coposu, B-dul. Decebal, Str. Matei Basarab, Str. Traian, B-dul. Unirii.

SECȚIA 11 POLITIE:

Str. Banu Udrea, Str. Brândușelor, Str. Panait Cema, Str. Foișorului, Bdul. Octavian Goga, Șos, Mihai Bravu, Str. Nerva Traian, Str. Râmnicu Sărat, Str. Anastasie Panu, Bdul. Camil Ressu, Splaiul Unirii, Calea Vitan, Str. Ramnicu Valcea, Piața Bobocica, str. Fizicienilor, str. Nedelcu Ion, str. Histriei.

SECȚIA 12 POLITIE:

Str. Baba Novac, Str. Câmpia Libertății, Bdul. Nicolae Grigorescu, Șos. Mihai Bravu, Bdul. Camil Ressu, Str. Odobești, Str. Liviu Rebreanu, Str. Rotundă, Str. Dristor, Bdul. Decebal.

SECȚIA 13 POLITIE.

B-dul. 1 Decembrie 1918, Str. Fizicienilor, B-dul. Nicolae Grigorescu, B-dul. Theodor Pallady, Str. Postăvarul, Str. Jean Steriadi, Str. Prevederii, Str. Buhuși.

SECȚIA 23 POLITIE:

Str. Lucrețiu Pătrășcanu, str. Liviu Rebreanu, Barajul Dunării, Barajul Sadului, Barajul Lotru, Barajul Cucuteni, str. Horbotei, șos. Dudești- Pantelimon.

MISIUNI SPECIFICE POLIȚIEI SECTORULUI 3

 • - menține ordinea și siguranța publică pe teritoriul sectorului, asigură patrularea, prevenirea și combaterea criminalității stradale, prin organizarea de dispozitive de ordine și siguranță publică cu efective specializate.

 • - intervine la solicitările dispeceratului sau ofițerului de serviciu pe unitate pentru intervenția la evenimentele semnalate prin 112, pe principiul cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine, indiferent de natura acestora și competența teritorială.

 • - intervine în sprijinul dispozitivelor de jandarmi și polițiști locali în cazul când aceștia constată fapte antisociale.

 • - combate comerțul stradal ilicit.

 • - desfășoară activități specifice pe timpul manifestărilor publice ce se desfășoară în zona de responsabilitate cooperând cu celelalte forțe care asigură măsuri de ordine.


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

 • - desfășoară activități de menținere a ordinii publice în aproprierea stațiilor de metrou și C.F.R.

 • - organizarea activității de combatere a faptelor antisociale în zona unităților de învățământ preuniversitare.

 • - execută controale polițienești la locurile de cazare în comun, în piețe, târguri, talciocuri, luând măsuri de sancționare împotriva celor care încalcă prevederile legale.

 • - asigură prezența activă în teren, în locurile și mediile favorabile comiterii de infracțiuni stradale, acționând pentru prevenirea și combaterea acestora.

~ acționează pentru menținerea liniștii publice în localurile de alimentație publică, baruri, discoteci și instruiește persoanele de sprijin constituite din salariații acestora, pentru intervenție în cazul tulburării ordinii publice.

 • - participă la executarea măsurilor stabilite în caz de catastrofe și calamități.

 • - intervine pentru asigurarea fluienței circulației rutiere în sectorul de responsabilitate, atunci când situația impune, urmărind depistarea unor persoane care au comis furturi de și din auto, ori a infractorilor care transportă bunuri sustrase sau sunt urmăriți.

 • - urmărește respectarea prevederilor legale referitoare la deținerea câinilor periculoși sau agresivi.

 • - acționează pentru combaterea faptelor ce afectează mediul înconjurător, ori care contravin normelor legale de igienă și sănătate publică, potrivit competențelor stabilite prin actele normative în vigoare.

 • - culege informații de la surse ocazionale privind persoanele aflate în atenție și referitoare la cei care se pregătesc, sau intenționează să comită fapte antisociale pe care le valorifică.

 • - întocmește actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, după care îl predă pe suspect împreună cu aceste documente, organului de poliție judiciară competent.

 • - execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea cercetării la fața locului, iar după șosirea echipei de cercetare își continuă activitățile specifice în teren.

 • - conduce la sediul poliției persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Z„ lf T « Z

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ/ Y DIRECȚIA DISPECERAT       /

MISIUNI EXECUTATE DE POLIȚIA SECTORULUI 3 ÎN COMUN CU DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ
 • - organizarea și desfășurarea de acțiuni pe linia depistării și sancționării cerșetorilor, a persoanelor care consumă substanțe volatile a spălătorilor de parbrize, a persoanelor care percep ilegal taxe de parcare și a altor categorii de persoane, care prin faptele lor degradează climatul de ordine și siguranță publică;

 • - prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind comerțul stradal;

 • - intervenția operativă pentru aplanarea stărilor conflictuale și a altor situații de încălcare a normelor de conviețuire socială;

 • - cooperarea potrivit competențelor pentru reținerea, identificarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracțiuni sau alte fapte antisociale;

 • - desfășurarea de activități specifice pentru depistarea minorilor lipsiți de supraveghere sau a celor fugiți din centrele de plasament, a elevilor aflați în abandon școlar și informarea instituțiilor abilitate pentru luarea masurilor legale;

 • - executarea de acțiuni pe linia prevenirii și combaterii furturilor de capace de canal, fier vechi, precum și interzicerea accesului și circulației pe drumurile publice;

 • - participarea împreună cu reprezentații serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3 la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 421/2002 privind vehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat;

 • - realizarea dispozitivelor de ordine publică în cazul producerii unor incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, în vederea facilitării intervenției pentru salvarea, evacuarea persoanelor și bunurilor, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - organizarea dipozitivelor de ordine publică și a itinerarelor de patrulare cu ocazia adunărilor publice, mitingurior, manifestărilor cultural - artistice și sportive

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 571/X

I u ■ .■ ■■ ..........L..............Ț—

MODUL DE COOPERARE

La baza cooperării între structuri se află legile de organizare și funcționare ale acestora, hotărârile și ordonanțele de guvern, ordinele și instrucțiunile Hotărârile Consiliului Local Sector 3 și protocolul dintre cele două instituții.

Cooperarea este activitatea prin care structurile din sistemul de ordine publică acționează în comun pentru stăpânirea fenomenului infracțional și contravențional, menținerea și restabilirea ordinii publice.

Necesitatea cooperării între aceste instituții este guvernată de îndeplinirea unui obiectiv comun și anume asigurarea unui climat de liniște publică, respectarea normelor legale care garantează existența unui stat de drept.

Cooperarea presupune:

- schimbul operativ de date și informații privind situația operativă din zona de responsabilitate;

 • - organizarea și executarea de acțiuni, informarea reciprocă despre rezultatele acestora și măsurile ce se impun în vederea îmbunătățirii activității;

 • - punerea în aplicare a planurilor de cooperare prin asigurarea cu efective și din punct de vedere logistic;

ACTIVITĂȚI COMUNE PENTRU ANUL 2019

~ asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea comerțului stradal neautorizat, depistarea persoanelor care comit fapte antisociale în zona Târgului Autovit;

 • - măsuri pentru menținerea unui climat de siguranță publică pe raza Sectorului 3, pe timpul desfășurării partidelor de fotbal pe stadionul ” Arena Națională”;

 • - planuri de măsuri pentru menținerea ordinii publice și siguranței traficului rutier în proximitatea unităților de învățământ,

 • - acțiuni pentru prevenirea și combaterea depozitării deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și gunoaie de altă natura pe raza secțiilor 10, 11, 12, 13 și 23 ;

 • - acțiuni pentru combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse din tutun în zona piețelor și alte locuri unde se comercializează ilicit;

- organizarea dipozitivelor de ordine publică și a itinerarelor de patrulare cu ocazia adunărilor publice, mitingurior, manifestărilor cultural - artistice și sportive;


CONCLUZII

In urma planurilor de acțiune/măsuri desfășurate în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional, rezultatele cooperării dintre cele două instituții publice au condus la creșterea sentimentului de siguranță în rândul cetățenilor și relevă o scădere a infracționalitații stradale, ceea ce recomandă pe viitor continuarea acestui parteneriat.

Deasemenea, cooperarea dintre cele două instituții, a contribuit la eliminarea suprapunerii forțelor si activităților specifice de ordine publică în aceleași zone de siguranță publică si obiective de interes operativ prin delimitarea clară si repartizarea zonelor date in responsabilitatea fiecărei structuri, in special a locurilor cu potențial criminogen precum si stabilirea distinctă a caracterului misiunilor permanente sau temporare.

Anual sau de câte ori se impune elaborarea/reactualizarea planului de ordine și siguranță publică, se vor analiza activitățile întreprinse și rezultatele obținute, prin care se va urmări modalitatea de cooperare interinstituțională și stadiul de atingere a obiectivelor stabilite în prezentul document.

In îndeplinirea misiunilor privind asigurarea ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea fenomenului infracțional care afectează imaginea Sectorului 3 și siguranța cetățenilor, motivația noastră este aceea de a asigura un

serviciu public la cele mai înalte standarde.

PRIMĂRIA SECTOR 3


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ


D.G.P.M/fe.

/

POLIȚIA SECTORULUI 3


DIRECTOR GENERAL

Adrian BI0LTWCOMISAR ȘEF P


CABINETAsigurarea ordinii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept și de conduită civică, ce permite exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură, general acceptate de societate.

Cu alte cuvinte, asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activități specifice ale forțelor de ordine publică, ce reprezintă autorități care dețin competențe și atribuții în materie și cărora le sunt conferite sarcini în baza actelor normative în vigoare.

Potrivit Ordinului nr. 92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, Planul de ordine și siguranță publică este document operativ de lucru prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unei unități/subdiviziuni administrativ teritoriale în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții pe linie de ordine publică.

La elaborarea Planului de ordine și siguranță publică se au în vedere aspectele ce privesc amplasarea geografică a teritoriului, populația, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestările tradiționale periodice, starea infracțională și contravențională înregistrată în anul anterior, precum si modul de organizare și concepția de acțiune a efectivelor Poliției Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii și siguranței publice pe teritoriul Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forțe din cadrul structurilor de ordine publică, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional care afectează siguranța cetățenilor și imaginea sectorului.

Ținând cont de recomandarea Comisiei Locale de Ordine Publică, ce a elaborat Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 pentru anul 2019 ce urmează să fie supus spre aprobare autorității deliberative, acest document operativ împreună cu hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează Poliției Sectorului 3, în vederea asigurării unui management integrat al acțiunilor desfășurate în colaborare cu Poliția Locală Sector 3, cu scopul menținerii ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea infracționalității de către toate structurile cu atribuții în domeniul de referință.

Luând în considerare cele prezentate precum și raportul de specialitate nr.360427/02.04.2019 al Direcției Generale de Poliție Locală și având în vedere faptul că Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 a fost avizat de Comisia Locală de Ordine Publică, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării ConșiljjdmAD36al al Sectorului 3.


UMĂR

ROBERT


A.tî’Wii vossiuă                               Frartfew            3 Bs ixîsîPîînitase cti RtgiiîsiîîienM Usiumi               6/679 Bî ‘wpu.1

îsdcpH'îȘîjii altAsfclor        Daîek h                      h? fetsi umd icsA ksAfieaî. V8 ptncji exercita Brepimite prevăzut ts

fegifhmântui 1.4/ 201/W/9,             «Pst,        și daMă         p? Sikm Prmjikjri Sectrr 3.                      1


TELEFON (au4 031) 430 30 30 înt. 133 / (004 03î) 43a 33 30 ini. 133 FAX (004 02i) 340 0/ m

E-MAIL d15pecerat@pnmane3.ro

Str. ion Țuculescu nr. 42, Ci, Sector 3, 031615, București

Nr.360427/02.04.2019


RAPORT DE SPECIALITATE

Planul de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 3 este document operativ de lucru în baza căruia se organizează anual activitatea și se materializează concepția de acțiune a efectivelor Poliției Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii și siguranței publice pe teritoriul Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forțe din cadrul structurilor de ordine publică, sub autoritatea Primarului Sectorului 3, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional care afectează siguranța cetățenilor și imaginea sectorului.

Procedurile și cadrul general privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică, îl reprezintă Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de ordine și siguranță publică al politiei locale.

în acest sens, metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale precizează că acest document operativ de lucru se elaborează până la data de 15 aprilie a fiecărui an sau ori de câte ori survin modificări în evoluția situației operative, ori cu privire la efectivele de poliție locală participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice.

Conform prevederilor art.29, pct.(l), lit.c) din Legea nr.155/2010 -legea poliției locale și art.3 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011, Comisia Locală de Ordine Publică elaborează planul de ordine și siguranță publică ce va fi supus aprobării autorității deliberative a unității administrative-teritoriale.

La elaborarea planului se au în vedere , în mod obligatoriu, concepția și modurile de acțiune stabilite prin Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică elaborate la nivelul Sectorului 3, datele principale de interes operativ puse la dispoziție de către reprezentantul structurii teritoriale a Poliției Sectorului 3 în Comisia Locală de Ordine Publică, propunând totodată modul de organizare a zonelor de siguranță publică, locurile/perimetrele de acțiune și zonele de patrulare.

PRIMĂRIA


f/ SECTORULUI


8UCU REȘT1


Ținând cont de recomandarea Comisiei Locale de Ordine Publica, cea care a elaborat Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 pentru anul 2019, urmând să fie supus spre aprobare autorității deliberative, acest document operativ împreună cu hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează Poliției Sectorului 3, în vederea asigurării unui management integrat al acțiunilor desfășurate în colaborare cu Poliția Locală Sector 3, cu scopul menținerii ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea infracționalității de către toate structurile cu atribuții în domeniul de referință.

Deasemenea, Poliția Locală Sector 3 în colaborare cu Poliția Sectorului 3 și alte forțe cu atribuții pe linie de ordine publică, asigură măsurile polițienești necesare pentru desfășurarea evenimentelor social ~ economice, politice, cultural - sportive și religioase în condiții normale, în scopul prevenirii faptelor antisociale și a evenimentelor negative ce pot apărea pe timpul acestora.

Având în vedere faptul că proiectul Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3, elaborat de Comisia Locală de Ordine Publică în ședința din data de 01.04.2018, respectă prevederile legale și structura impusă prin Ordinul nr.92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, propunem spre analiză și promovare un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2019.

DIRECTOR GENERALAdrian BRAȚE

gAVl-^OA DE , *■ !           LOCALA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


AlexandriiMEDREA

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

SECTOR 3 BUCUREȘTI

AVIZ

Referitor la Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3, analizând întreaga documentație pusă la dispoziție de conducerea instituției

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ,

întrunită în ședința din data de 1 aprilie 2019,

Având în vedere prevederile ait. 29 alin. (1) lit. c), respectiv art. 30 lit. g) din Legea nr.

155/2010 - legea poliției locale, precum și art. 24 din Regulamentul-cadru al Poliției Locale acordă

AVIZ FAVORABIL


PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGU

PRIMARUL SECTORULUI 3


ȘEFUL POLIȚIEI SECTORULUI 3

ȘEFUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 3

SECRETARUL SECTORULUI 3


CONSILIER LOCAL MARINEAȚĂ MARCEL

CONSILIER LOCAL VOICU ALIN IONCȚ .,

CONSILIER LOCAL VOINEA INOCENȚIU

SECRETAR
TELEFON (U04 031) 430 ju 30 trrt. 133 / (004 031) 43U 33 30 int. 133 FAX (0U4 02 î) 340 u/ 5!

E-MAtL d1specerat@pr1mane3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, Ci, Sector 3, 031615, BucureștiNr.360698/02.04.2019


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 ™ legea poliției locale și a Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, Comisia Locală de Ordine Publică a elaborat în ședința din data de 01.04.2019, proiectul Planului de ordine și siguranță publică a Sectorului 3, având în vedere concepția și modurile de acțiune stabilite prin Planul Unic de Ordine și siguranță Publică elaborat la nivelul Sectorului 3, precum și datele de interes operativ puse la dispoziție de către reprezentantul structurii teritoriale a Poliției Române în Comisia Locală de Ordine Publică, fiind de acord cu modul de organizare a zonelor de siguranță publică, locurile/perimetrele de acțiune și zonele de patrulare.

Constatându-se faptul că respectă prevederile legale și structura impusă prin Ordinul nr.92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, vă propunem spre analiză și aprobare, promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3.

Anexăm prezentei, proiectul de hotărâre.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

y

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locala, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul


de pe ordinea de zi /

..........


sublime fft3rea~or dinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ......., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ........ de pe ordinea de zi / suplimentarea-^rdtmr-de

®ra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NtfArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVĂ IULIANA /

MEMBRI:              y

PELINARU CORNEL      f

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN