Hotărârea nr. 213/2019

HCLS3 nr.213 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCLS 3 nr.252/26.06.2018 referitoare Ia stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018,

HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și HCLS 3 nr.178/28.03.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 374561/CP/11.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 374413/11.04.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane; Adresa nr. 374418/11.04.2019 a Serviciului Organizare Resurse Umane;

în conformitate cu prevederile:

Art.31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 8 alin.(l) și art.l 1 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 59 și 60 din Legea nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local referitoare reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, prin înființarea Direcției Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi;

 • -   HCLS 3 nr. 252/26.06.2018 stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018, HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și HCLS 3 nr.178/28.03.2019;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr.2 la HCLS 3 nr.252/26.06.2018, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018, HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și HCLS 3 nr.178/28.03.2019, se modifică și se completează, după cum urmează:

Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2 a HCLS 3 nr.252/26.06.2018, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018, HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și HCLS 3 nr.178/28.03.2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile

de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism

Compartiment Publicitate Urbană

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate

și Sănătate în Muncă)

Direcția Servicii Publice

Șef serviciu la Serviciul Administrativ

Șef Serviciu Consiliere și îndrumare

Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi”

Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 252/26.06.2018, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018, HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și HCLS 3 nr.178/28.03.2019, rămân neschimbate.                                                        g""-

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Serviciul/'Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.       /


NR. 213

DIN 16.04.2019romania2019.eu


TELEFON ȘațM an) 318 03 23 - ;?.£ FAX j<xy ©si) 318 03 04 E-MAIL ; ,ci.--.-'-e:pi.r

Calea Duchw nr. 191, Src.tu'3, 03 .->4, Bucure-ți.

---

Ca^NET_ PR|MAR

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCLS 3 nr.252/26.06.2018 referitoare Ea stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018, HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și HCLS 3 nr. 178/28.03.2019

Ca urmare a modificărilor privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în vederea optimizării și eficientizării activității, prin înființarea Direcției Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi și luând în considerare raportul de specialitate nr.374413/11.04.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane:

> la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

va fi introdusă și Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi

în consecință, rezultă necesitatea aprobării modificării și completării Anexei 2 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018 și HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.


ROBERTSORI jEGOITĂ

I u

14

CONF. flW......

NR. 1 6 3 '5-/ 2 0 f'9 VICEPRI HAT

—EI.FNA

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL res11rseumane@pnmarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare:

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre referitor la modificarea și completarea Anexei nr, 2 a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”

utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018, H.C.I.S.3 nr.86/31.01.2019 și H.C.L.S3 nr.178/28.03.2019

Având în vedere:

 • >  Hotărârea Consiliului Local referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • >  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018, H.C.L.S.3 nr.86/31.01.2019 și H.C.L.S.3 nr.178/28.03.2019;

 • >  prevederile art.8 alin.(l) și art.l 1 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  adresa Compartimentului Cabinet Primar înregistrată cu nr.369090/08.04.2019 privind înființarea Direcției Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi;

Modificările propuse ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, prin înființarea Direcției Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi, sunt următoarele:

> la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

va fi introdusă și Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi

ca urmare a celor prezentate, propunem modificarea și completarea Anexei nr. 2 a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin H.C.L.S3 nr.578/19.12.2018, H.C.L.S.3 nr.86/31.01.2019 și H.C.L.S.3 nr.178/28.03.2019                    ]


ValentiniSECTORULUI

«UCUR&ȘTI


TELEFOri fee,!, ca!) pg 03 23 ■ 2®. FAX {00402:) 31803 04 £-MAIL<aMr4tpri’W<pnn.:..MU*jj0

C&iea Dudesti r< i$i, Sedcf 3.. opof^ Sucuieris


Către


Serviciul Organizare Resurse Umane

Serviciul Control InternPentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Sectorului 3 și ținând cont de necesitatea eficientizării activității privind reabilitarea, întreținerea și extinderea spațiilor verzi, propunem înființarea unei structuri distincte în subordinea Primarului Sectorului 3, cu atribuții în acest sens..

Prin urmare, considerăm oportună înființarea Direcției Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi având următoarea structură:

Serviciul Irigații 1+44 - serviciu ce va fi preluat de la Direcția Administrarea Domeniului Public

o Șef serviciu

o Inspector specialitate grad 1-2 posturi                                   ;

o Inspector specialitate grad II - 2 posturi

o Referent treapta I - 1 post

o Referent treapta II - 1 post

o Muncitor calificat treapta 1-2 posturi

o Muncitor calificat treapta II ~ 4 posturi

o Muncitor calificat treapta III 3 posturi

o Muncitor calificat treapta IV - 8 posturi

o Muncitor necalificat treapta I — 10 posturi

o Muncitor necalificat treapta II - 11 posturi

Serviciul Reabilitare și întreținere Spații Verzi (1 + 30) - serviciu nou înființat

o Șef serviciu

o Inspector specialitate grad I - 1 post

o Inspector specialitate grad II ■ 2 posturi

o Referent treapta I - 1 post

o Referent treapta II - 1 post

o Muncitor calificat treapta I - 1 post

o Muncitor calificat treapta II - 1 post

o Muncitor calificat treapta III - 2 posturi

o Muncitor calificat treapta IV - 1 post

o Muncitor necalificat treapta I - 10 posturi

o Muncitor necalificat treapta II - 10 posturi

Propunem astfel, modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare al Primăriei Sectorului 3 cu atribuții pentru direcția nou înființată, astfel:

Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi

Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi are următoarea structură: Director având în subordine:

o Serviciul Irigații

o Serviciul Reabilitare și întreținere Spații Verzi

Serviciul Irigații

Atribuțiile personalului Serviciului Irigații sunt următoarele:
 • -  întocmește necesarul de materiale pentru realizarea activitității de irigații;

 • -  asigură obținerea documentației pentru autorizare (situații juridice, avize și autorizații) în cazul lucrărilor care se impun;

 • -  asigură permanența în perioada de funcționare a sistemelor de irigații;

 • -  realizează sisteme de irigații noi și branșarea acestora la sistemele de alimentare cu apă;

 • -  verifică modul de funcționare/exploatare, integritatea instalațiilor realizate pentru irigarea/udarea spațiilor verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente verzi, alte zone verzi dotate cu acest tip de instalații) și asigură realizarea lucrărilor necesare eliminării deficiențelor constatate în legătură cu acestea (reparații, înlocuiri, branșări etc.), punerea și scoaterea din funcțiune a acestora, primăvara, respectiv toamna;

 • -  în vederea intervențiilor necesare pentru reparația de alimentare a instalațiilor de irigații, realizează lucrări conexe de săpături (spart platforme de beton, asfalt și granit) și aduce la forma inițială suprafețele asupra cărora s-au efectuat lucrărilor de intervenție;

 • -  asigură, potrivit competențelor ce îi revin soluționarea în termen a sesizărilor și reclamați iilor primite de la persoane fizice și juridice, verificând în teren aspectele sesizate/reclamate;

Serviciul Reabilitare și întreținere Spații Verzi

Atribuțiile personalului Serviciului Reabilitare și întreținere Spații Verzi sunt următoarele

- întocmește necesarul de materiale pentru realizarea activității de întreținere a spațiilor verzi; asigură reabilitarea și întreținerea spațiilor verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, locuri dejoacă) amenajate pe domeniul public al Sectorului 3 (pentru care nu sunt contracte și/sau garanții în derulare), cu respectarea prevederilor legale și normelor în vigoare în acest domeniu;

asigură refacerea și întreținerea vegetației ierboase (însămânțare gazon și/sau montaj gazon rulou);

asigură aplicarea de tratamente specifice pentru întreținerea gazonului însămânțat sau a gazonului rulou montat;

realizează lucrări complexe de amenajare/reamenajare spații verzi, lucrări de săpături și umpluturi pământ;

Precizăm că noua direcție se va afla pe anexa nr.2 a HCLS nr. 252/26.06.2018 modificată prin HCLS 578/19.12.2018.

întocmit,

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

www.primarie3.ro


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX {004 021) 318 03 04 E*MA1L resur5eurnane@primane3.ro

Calea Dudești nr. 191, 5^0^^0310.84, București ./               "ii V J .... ...


romania2019.eu

^reședinlia României la Consiliul Uniunii Europene


Nr. înregistrare:. .......


CĂTRE,COMPARTIMENT CABINET PRIMAR


COF. DISPOZIȚIEI

HR. Î6 3 5 /20 1 9 VICEPIÎ1MA R ELE.TA PETRESCU


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • •  Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • •  Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate, cu modificările și completările ulterioare;

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.


.Întocmit,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...................de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinii de -zr a ședinței ordinare din data de.........■&-.


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din


data de ............... , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......./I.............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii d e -zi- a ședinței ordinare, șiPREȘEDINTE, PĂUNICĂ Al A


MEMBRI:HONȚARU VALERICA


RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

ti â       ti rr

Jv A x v/ Jlv jl


referitor ia proiectul de hotărâre înscris la punctul........ÎL.......de pe ordinea de zi /

/-suplimentarea ordinii dezra ședinței ordinare din data de                  ..........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea nrdinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /suplimentarea ordinii do

ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NFFAHFGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA