Hotărârea nr. 211/2019

HCLS3 nr.211 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 373393/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul comun de specialitate nr. 373389/11.04.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

Adresa nr.373393/11.04,2019 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2019 nr. 50/2019;

 • -  HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe;

Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă categoriile de venituri și cheltuieli ce se prevăd în bugetul Consiliului Local Sector 3 București pe anul 2019.

Art.2. Veniturile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 se stabilesc în sumă de 1.029.795,04 mii lei, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.l 1/01, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

o Veniturile secțiunii de funcționare           789.527,45 mii lei

din care:

•       250.000,00 mii lei                - impozite și taxe locale

50305,00 mii lei

645.246,00 mii lei

1.158,00 mii lei -157.181,55 miilei


- sume defalcate din T.V.A

- cote defalcate din impozitul pe venit

- subvenții de la bug de stat

- varsaminte

o Veniturile secțiunii de dezvoltare : din care :


240,267,59 mii lei


270,90 mii lei


- sume FEN postaderare


3.555,79 mii lei

20.335,81 mii lei

58.923,54 mii lei

157.181,55 mii lei


- venituri din valorificarea unor bunuri

 • - subvenții (PNDL+FEN)

 • - sume primite de la UE in contul plăților ef

 • - varsaminte

Art.3. Se aprobă introducerea în bugetul anului 2019, a excedentului bugetar aprobat prin HCLS 3 nr. 88/31.01.2019, în sumă de 14.000,00 mii lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art.4, Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 în sumă de 1.043.795,04 mii Iei cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole și alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2020 - 2022, conform Anexelor nr. 11/01 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 103.063,81 mii lei, precum si estimări 2020 - 2022, în structură pe capitole, conform Anexelor nr. 11 /02, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 105.921,46 mii Iei (din care: 103.063,81 mii lei venituri propria și 2.857,65 mii lei excedent) cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2020 - 2022, conform Anexelor nr. 11/02, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 465.081,58 mii lei, precum și estimările 2020-2022 conform Anexelor nr.l 1/04, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,8. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol atât la bugetul local cât și la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și estimări 2020 - 2022, conform Anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 606.972,10 mii lei și credite de angajament în sumă de 564.662,69 mii lei, conform Anexelor nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform Anexei nr.l 1/08.

Art.ll. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.ll, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat - inclusiv prin virări de credite bugetare - în situațiile și condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Art.13. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică, Direcția Investiții Achiziții, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcții si servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ ' VĂDUVA
41

CONTRASEMNEAZĂ / | SECRETAR / Mm s / î

MARIUS MIHAIȚA


NR. 211

DIN 16.04.2019

TELEFON         ys-8 sp FAX (004 OS’} jț.Ș 04 E-MAtL ea^neîp?itriar^o;^®^j;>
romania2019.eu


CABINET PRIMAR

n>.3^J.£?T


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2013

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 373389/11.04.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții, privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și sumele alocate Sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel:

 • > Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 1.029.795,04 mii lei, este în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, precum si cu alocările bugetare. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei.

Ținând cont de structura veniturilor, alocările bugetare, aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetar ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum și de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel:

 • > Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 1.029.795,04 mii lei, din care:

o Secțiunea de funcționare                              789.527,45 mii lei, astfel:

 • • Cheltuieli de personal estimate la 189.129,00 mii lei din bugetul local (din totalul de 234.662,00 mii lei)

 • •  Cheltuielile pentru bunuri și servicii în sumă de 243.680,99 mii lei, avandu-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilităților (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi: materiale pentru curățenie și întreținere, piese schimb, materiale P.S.I., furnituri de birou dar și a reparațiilor curente necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar si particulare din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

 • • Cheltuielile pentru Dobânzi au fost estimate în sumă de 95.309,85 mii lei, aferente creditelor contractate.

 • •  Fondul de rezerva a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmând a fi utilizat, in funcție Datele dtînmeavoastră-persoiiafe-^wit1 prelucrate de Primăria SectOT'«tui"3 'tH"conformitate cu Regulamentul" Uniunii Eiiropenc-gO'Hr^^-în-scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol 11 dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

de necesități, în baza hotărârilor aprobate ulterior de către Consiliului Local al Sectorului 3.

 • • Transferuri între unități ale administrației publice, în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la 81.019,50 mii lei, pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3,

 • •  Alte transferuri au fost estimate in valoare de 19.374,36 mii lei, in principal pentru învățământul particular.

 • • Asistență socială a fost estimată la 69.957,64 mii lei, avându-se în vedere măsurile pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru persoanele cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, ajutoare de urgența, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preunîversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.

 • •  Alte cheltuieli in suma de 27.892,00 mii lei : pentru acordarea de burse elevilor (24.622,00 mii lei), susținerea cultelor ( 150,00 mii lei), asociații si fundații (1.320,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (1.800,00 mii lei).

 • •  Rambursările de credite in suma de 63.030,50 mii lei conform contractelor de împrumut in derulare.

 • •  Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent la secțiunea de funcționare -366,39 mii lei

o Secțiunea de dezvoltare                                 254.267,59 mii lei, astfel:

 • •  Transferuri între unități ale administrației publice 185,00 mii lei pentru Direcția Generală de Salubritate si Deszăpezire.

 • •  Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - dimensionate la 1.788,00 mii lei, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2019.

 • •  Cheltuieli de capital dimensionate la 197.205,52 mii lei reprezintă cheltuielile de capital-active financiare si nefinanciare (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiții prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget).

 • •  Rambursările de credite in suma de 55.089,07 mit lei conform contractelor de împrumut in derulare pentru proiecte cu finanțare UE.

o Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel:

INDICATORI

Cap. Bug.

PROPUNERI (mii lei)

CHELTUIELI-TOTAL

1.043.795,04

1

Autorități publice și acțiuni externe

51

227.766,69

2

Alte servicii publice generale

54

7.663,77

3

Tranzacții privind datoria publică

55

95.309,85

4

Apărare

60

186,60

5

Ordine publică și sig. naționala

61

7.558,44

6

învățământ

65

158.440,19

7

Sănătate

66

170,00

8

Cultură, recreere și religie

67

145.026,50

9

Asigurări și asistență socială

68

181.900,93

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70

90.027,57

11

Protecția mediului

74

96.383,50

12

Transporturi

84

33.361,00

 • > La bugetul local se adaugâ :

 • •  BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, care la venituri sunt în sumă de 103.063,81 mii lei la care se adauga excedentul de 2.857,65 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 105.921,46 mii lei.

 • •  BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE în sumă de 465.081,58 mii lei, pentru obiective de investiții, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru anul 2019.

 • >  Lista obiectivelor de investiții a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificației funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare și nefinanciare pe anul 2019.

Având în vedere fundamentarea, dimensionarea și repartizarea veniturilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării surselor de finanțare, ținând cont de prioritățile stabilite, de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor Sectorului și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

0'"’'

U PRIMAR , JS } ROBERtSO N'rțJEGQIȚĂ


'      . 777

■. --s c

rT ‘bit 0 ț S P 0lH I o 1636/2019

VKEPRIMM

ELEHÂ PEÎPBSCO

www.prim3rie3.ro---—~—»—*■--------—_—— -------

TEIERM (to>4 ssto            > :rfî FAX too-4. q.îi} p/î en șș E-MAH.. (-.:?■ -■' !■■■■ .6 pt.'"■'■■     •


Calrs         m', 194, Sector 3, n^to&ț, Btototoțfi

romania2019.eu

Nr. 373389/11.04.2019

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

In conformitate cu:

 • -  Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

» Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitara;

 • - O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

 • - H.G. nr. 937/2018 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

 • - O.U.G. Nr. 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative ;

 • - Legea nr.215/2001 (Rl) - a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • - Legea nr.227/2015 privind codul fiscal;

 • - Deciziile nr.3098 si nr. 3099/03.04.2019, adresele nr. 22787/03.04.2019, nr.18677/19.03.2019 si nr. 23555/05.04.2019,

23897/08.04.2019 ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice -București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2019 .

 • - Adresa nr.l438/27.03.2019 primita de la Ministerul Muncii si Justiției Sociale - ANPD, privind transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap in anul 2019;

 • - Adresa D.G.I.T.L. Sect 3 nr.347892/25.03.2019, privind estimarea veniturilor;

 • - Adresa Direcției Managementul Proiectelor privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor in derulare;

 • - Adresa Direcției Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor derulate;

 • - Propunerile instituțiilor si serviciilor subordonate ;

Având in vedere programul macroeconomic ce se aplica care vizează asumarea unor strategii privind creșterea economică, care să determine un număr semnificativ de noi locuri de muncă, venituri mai mari pentru categorii sociale importante, reducerea inegalităților sociale, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, informatizarea si eficientizarea serviciilor către cetateni, evitarea risipei banului public, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

 • •  munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber;

 • •  în anul 2019, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;

F R ! .M Â R LA

SECTORULUI lîUCUȘîSȘTJ

• in anul 2019 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2019 și orizontul 2020-2022 derivă și principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparența, eficiența, predictibilitate, performanță, evitarea risipei banului public.

Ținând cont de faptul ca in conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale, nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează si fundamentează proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinații, acțiuni, activitati, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanta cu atribuțiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite in vederea funcționarii lor si in interesul colectivității locale, corelat cu posibilitățile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimările pe perioada 2020-2022, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritățile stabilite si programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitarii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si național.

Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, pe cele doua secțiuni:

Secțiunea de funcționare -,,partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru

realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.”

Secțiunea de dezvoltare partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz.”

Structura veniturilor locale estimate a fi realizate in acest an, in suma de 1.029.795,04 mii lei, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalității, este următoarea:

Veniturile secțiunii de funcționare, din care:

789.527,45 mii lei

I.    Impozite, taxe si alte venituri locale

din care :

250.000,00 mii lei

Impozite si taxe pe proprietate - 07.02

162.700,00 mii lei

Taxe pe servicii specifice -15.02

520,00 mii lei

Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02

48.000,00 mii lei

Alte impozite si taxe fiscale - 18.02

9.500,00 mii lei

Venituri din proprietate - 30.02

4.400,00 mii lei

Venit.din prest. serv, si alte activit. - 33.02

1.690,00 mii lei

Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02

40,00 mii lei


Amenzi, penalit. si confiscări - 35.02


21.950,00 mii lei


Diverse venituri - 36.02


1.200,00 mii lei


II.

Sume defalcate din T.V.A:

50.305,00 mii lei

III.

Cote defalcate din impozitul pe venit

645.246,00 mii lei

III.

Subvenții

1.158,00 mii lei

IV.

Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare

-157.181,55 mii lei


Veniturile secțiunii de dezvoltare


240.267,59 mii lei


din care:


 • I.    Varsaminte din Sect. de funcționare

 • II.   Venituri din capital


157.181,55 mii lei

3.555.79 mii lei


 • III.  Subvenții ( bug.de stat+ PNDL)

 • IV.  Sume FEN postaderare

 • V.   Sume primite de la UE in contul plăților ef.


20.335,81 mii lei

270,90 mii lei

58.923,54 mii lei


TOTAL VENITURI BUGET LOCAL


1.029.795,04 mii lei


La acestea se adauga excedentul bugetului local aprobat a fi utilizat in acest an, in suma de 14.000,00 mii lei, rezultând un total in suma de 1.043.795,04 mii lei.

Ținând cont de structura veniturilor, aprobarea utilizării in anul 2019 a excedentului bugetar ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale, si evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum si de propunerile unitarilor subordonate Consiliului Local Sect 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel:


TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL      1.043.795,04 mii lei,

Secțiunea de funcționare                  789.527,45 mii lei,

din care:

 • -  Cheltuieli de personal in suma de 189.129,00 mii lei, tinandu-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 • -  Cheltuielile pentru bunuri si servicii in suma de 243.680,99 mii lei, s-a avut in vedere asigurarea necesarului desfășurării activitatii in bune condiții, in principal a plătii facturilor la energie electrica, termica, gaze, apa, posta, telecomunicații, internet, carburanți, precum si a celorlalte materiale si servicii cum ar fi: materiale pentru curățenie si intretinere, piese schimb, materiale P.S.L, furnituri de birou, dar si a reparațiilor curente necesare bunei funcționari a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum si alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a invatamantului preuniversitar de stat din sector, cu respectarea legislației in vigoare si dezvoltarea programelor educaționale si de prevenire a abandonului școlar.

 • -  Cheltuielile pentru Dobânzi au fost estimate in suma de 95.309,85 mii lei, pentru creditele contractate, avandu-se in vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2019.

~ Fondul de rezerva a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmând a fî utilizat in baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliului Local al Sectorului 3.

 • -  Transferuri intre unitati ale administrației publice in secțiunea de

funcționare au fost dimensionate la 81.019,50 mii lei, pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor si Direcția de Salubritate si Deszăpezire.

 • -  Alte transferuri au fost estimate in valoare de 19.374,36 mii lei, in

principal pentru învățământul particular.

PRi V A "" '

SECTORULIH |

S L< C U R £ Ș TI _ JJ

- Asistenta sociala a fost estimata la 69.957,64 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgența, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.

- Alte cheltuieli in suma de 27.892 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (24.622,00 mii lei), susținerea cultelor (150,00 mii lei), asociații si fundații (1.320,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (1.200,00 mii lei).

- Rambursările de credite in suma de 63.030.50 mii lei conform Contractelor si convențiilor de împrumut in derulare.

Secțiunea de dezvoltare              254.267,59 mii lei,

din care:

 • • Transferuri intre unitati ale administrației publice - 185,00 mii lei pentru Direcția Generala de Salubritate si Deszăpezire.

 • • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile -1.788,00 mii lei.

 • • Cheltuieli de capital dimensionate in suma de 197.205,52 mii lei reprezintă active nefînanciare si financiare.

•Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE in suma de 55.089,07 mii lei.

Pe capitole bugetare structura este următoarea:

- Cap. 51 » Autoritati publice si acțiuni externe - cheltuielile se stabilesc in suma de 227.766,69 mii lei, din care :

Secțiunea de funcționare 120.950,25 mii lei, din care : cheltuieli de personal 83.600,00 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii 34.222,38 mii lei, sume necesare asigurării bunei desfășurări a activitatii instituției, in conformitate cu atribuțiile stipulate in R.O.F. (rechizite, furnituri, piese de schimb, PSI, asigurări, obiecte de inventar, mentenanta, consultanta, studii, taxe si avize etc), alte cheltuieli 900,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursări de credite pentru finanțările obținute, 2.433,00 mii lei, plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent pentru secțiunea de funcționare - 205,13 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare 106.816,44 mii lei, astfel:

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 350,00 mii lei, cheltuieli de capital, active financiare si nefinanciare in valoare de 106.466,44 mii lei conform legislației in vigoare, in principal pentru ample lucrări de dezvoltare a infrastructurii sectorului si dotări necesare desfășurării activitatii (servere, laptopuri, antivirus, office, unitati PC, UPS uri, scaner de mare viteza, autovehicule etc).

- Cap. 54 - Alte servicii publice generale - Cheltuielile acestui capitol sunt in suma de 7.663,77 mii lei:

Secțiunea de funcționare - 7.072,67 mii lei, pentru bunuri si servicii

897,67 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezerva in conformitate cu Art.36 din

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale si 5.675,00 mii lei transferuri pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor.

Secțiunea de dezvoltare -591,10 mii lei (cheltuieli de capital pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 130,10 mii lei, Administrația Piețelor 461,00 mii lei, Primăria Sector 3).

- Cap. 55 - Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi -sumele prevăzute totalizează 95.309,85 mii lei, la secțiunea de funcționare pentru dobânzi aferente creditelor contractate.

 • - Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 186,60 mii lei, la Secțiunea de Funcționare 134,60 mii lei iar la Secțiunea de dezvoltare 52,00 mii lei pentru funcționarea in condiții specifice in concordanta cu atribuțiile ce le revin .

 • - Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranța Naționala 7.558,44 mii lei, la Secțiunea de funcționare 4.413,94 mii lei iar la Secțiunea de dezvoltare 3.144,50 mii lei pentru funcționarea in condiții specifice si in concordanta cu atribuțiile ce revin Direcției Generala de Politie Locala Sector 3 si Protecției Civile.

 • - Cap. 65 - Invatamant -158.440,19 mii lei, din care:

Secțiunea de funcționare - 125.686,13 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (Școala după școala) 7.120,00 mii lei, bunuri si servicii 51.433,39 mii lei, alte transferuri (invatamantul particular) 19.374,36 mii lei, ajutoare sociale -

8.690,64 mii lei in principal pentru produse lactate si de panificație, precum si pentru asigurarea programului de fructe in scoli dar si pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, burse 24.622,00 mii lei, pentru rambursări de credite interne aferente acestui capitol suma de 14.460,50 mii lei si -14,76 mii lei plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la secțiunea de funcționare;

Secțiunea de dezvoltare - 32.754,06 mii lei, cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investiții.

 • - Cap. 66 - Sanatate - 170,00 mii lei pentru cheltuielile de personal ale asistenților medicali comunitari - Secțiunea de funcționare.

 • - Cap. 67 - Cultura, Recreere si Religie ™ 145.026,50 mii lei, din care :

 • •  Subcap. 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement - cheltuieli totale in suma de 123.976,10 mii lei: 112.013,10 mii lei - secțiunea de funcționare, din care: 101.439,90 mii lei bunuri si servicii necesare Întreținerii si amenajării spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 10.607,50 mii lei rambursări de credite si -34,30 mii lei plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la secțiunea de funcționare; 11.963,00 mii lei —secțiunea de dezvoltare active financiare si nefînanciare (conform listei obiectivelor de investiții) ;

 • *  Subcap. 67.02.50 ~ Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 21.050,40 mii lei, din care : la secțiunea de funcționare 8.108,40 mii lei (5.793,40 mii lei bunuri si servicii reprezentând sume necesare desfășurării de activitati culturale si educative, 150,00 mii lei pentru activitati sportive, precum si 1.320,00 mii lei pentru susținerea cultelor) si 845,00 mii lei rambursări de credite iar la secțiunea de dezvoltare 12.942,00 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investiții) ;

- Cap. 68. - Asigurări si Asistenta Sociala ~ 181.900,93 mii

lei, pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

Secțiunea de funcționare - 177.460,51 mii lei: 98.239,00 mii lei cheltuieli de personal, 15.833,59 mii lei la bunuri si servicii fundamentate astfel incat sa acopere cheltuielile necesare bunei desfășurări a activitatii atat la nivel deDsRECpA SCONOMfCÂ


Direcție Generala, Direcția de Protecție a Drepturilor Copilului, Direcția de Protecție Sociala cat si pentru centrele ce oferă servicii sociale pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabllitati cu domiciliul in sectorul 3 si crese; 61.267,00 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile bănești si facilitățile acordate persoanelor cu handicap, abonamente RATB, Metrorex, pentru acestea, transport interurban, ajutoare sociale pentru incalzit etc., 900,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursări de credite 1.330,00 mii lei, -109,08 mii lei plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la secțiunea de funcționare;

Secțiunea de dezvoltare - 4.440,42 mii lei, (proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile si cheltuieli de capital).

- Cap.70 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica - se aloca suma de 90.027,57 mii lei, din care :

Secțiunea de funcționare 32.938,50 mii lei, din care : 150,00 mii lei pentru bunuri si servicii si 32.788,50 mii lei pentru rambursări de credite la acest capitol;

Secțiunea de dezvoltare 57.089,07 mii lei, din care: cheltuieli de capital 2.000,00 mii lei (active nefinanciare) si pentru rambursarea Împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE, suma de 55.089,07 mii lei.

- Cap.74 - Protecția Mediului ~ 96.383,50 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare 83.198,50 mii lei, bunuri si servicii, pentru salubritate si gestiunea deșeurilor de pe raza sectorului, iar la Secțiunea de dezvoltare 13.185,00 mii lei, active financiare si nefinanciare.

Cap.84 - Transporturi - 33.361,00 mii lei, sume alocate astfel:

Secțiunea de funcționare 22.071,00 mii lei, din care: 21.505,00 mii lei sunt destinate lucrărilor de reparații infrastructura sistem rutier si 566,00 mii lei destinate rambursărilor de credite ;

Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 11.290,00 mii lei pentru lucrări de investiții sistem rutier.

La bugetul local se adauga :

• BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, este in suma de 103.063,81 mii lei la venituri. Acestora li se adauga excedentul de 2.857,65 lei, rezultând un total in suma de 105.921,46 mii lei, din care subvenție 81.204,50 mii lei si venituri proprii de 24.716,96 mii lei.

Cheltuielile se estimează in suma de 105.921,46 mii lei, din care :

o Direcția de Evidenta a Persoanelor -        6.175,00 mii lei

(5.675,00 mii lei subvenție si 500,00 mii lei venituri proprii), din care:

 • - cheltuieli de personal               5.524,00 mii lei

 • - bunuri si servicii                      575,00 mii lei

(pentru salarizarea personalului cat si pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii specifice direcției).

 • - sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - 76,00 mii lei.

o Invatamant -                   22.216,96 mii lei,

din care:

 • - cheltuieli de personal                          9,00 mii lei

~ bunuri si servicii                         22.207,96 mii lei

(in principal pentru hrana la grădinițe, materiale de întreținere, gospodărire, utilități etc).

o Direcția Generala de Salubritate -      76.529,50 mii lei,

din care : subvenție 75.529,50 mii lei si venituri proprii 1.000,00 mii lei, sume alocate astfel:

Secțiunea de funcționare 76.344.50 mii lei, din care ; 40.000,00 mii lei cheltuieli de personal, 35.344,50 mii lei sunt destinate pentru bunuri si servicii (cheltuieli materiale specifice activitatii desfășurate) si 1.000,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ;

Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 185,00 mii lei pentru mașini, echipamente si alte active fixe (licențe).

o Asigurări si Asistenta Sociala - DGASPC -    1.000,00 mii lei,

venituri din contribuțiile persoanelor asistate, sume utilizate pe Secțiunea de funcționare^ bunuri si servicii, pentru cheltuieli materiale specifice

(medicamente, hrana, materiale sanitare si de curățenie).

* BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE in suma de 465.081,58

mii lei trageri autorizate de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru anul 2019, sume ce vor fi utilizate pentru obiective de investiții conform HCLS3 aprobate anterior si cuprinse in Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019, pe capitole si subcapitole bugetare.

« Cheltuielile pentru investițiile publice sunt cuprinse în proiectul de buget, avand la baza programul de investiții publice, prezentat ca anexa la buget.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasifîcatiei funcționale si cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare si nefinanciare, tinandu-se cont de Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019.

O prioritate in domeniul investițiilor, se considera realizarea unei strategii care sa cuprindă obligatoriu prioritățile si legătură dintre diferite proiecte, criteriile de analiza cost - beneficiu, dezvoltarea economica si sociala a Sectorului 3.

Primăria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția mediului si realizarea unei infrastructuri edilitare modeme, ca baza a dezvoltării economice.

Totodată, o prioritate o constituie preocuparea permanenta pentru calitatea invatamantului preuniversitar din sector si implicit a bazei materiale a acestuia, realizând o serie de acțiuni ce vor conduce la îmbunatatirea dotării si infrastructurii educaționale la școlile, liceele si grădinițele din sector.

In același timp, se pune accentul pe creșterea numărului de locuințe reabilitate termic, parte integranta a strategiei naționale de reducere a cheltuielilor, dar si a emisiilor de carbon .

Lista obiectivelor de investiții din anul 2019 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasifîcatiei bugetare este structurata astfel:

- Capitolul 51- Autoritati Publice si Acțiuni Externe: 65.966,44 mii lei

Se propune amenajarea de noi locuri de parcare respectiv construirea unei parcari subterane cu aprox.700 locuri si întocmirea documentației pentru viitoare obiective de investiții de acest tip. In același timp se pune accentul pe creșterea siguranței cetățenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere precum si întocmirea de documentație in vederea accesării fondurilor europene pentru diferite domenii.

O prioritate principala o reprezintă si Înnoirea tehnicii de calcul si crearea premizelor necesare pentru imbunatatirea accesului cetățenilor la informațiile publice, scurtarea timpului de așteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

 • - Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 591,10 mii lei, din care:

130,10 mii lei — pentru dotarea Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor

(tehnica de calcul) si Administrația Piețelor 461,00 mii lei ( reamenajarea unui centru comercial in zona 1 Decembrie 1918 si a unor spatii administrative).

 • - Capitolul 60 - Centrul Militar 52,00 mii lei pentru achiziția de

tehnica ISU.

 • - Capitolul 61 ™ Politie Locala si Protecție Civila: 3,144,50 mii lei — pentru creșterea gradului de dotare necesara imbunatatirii nivelului de intervenție in sector inclusiv prin modernizarea tehnicii de calcul, upgradarea sistemului informatic precum si achiziția altor dotări necesare si specifice

domeniului de activitate si sirene electronice pentru Serv de Protecție Civila.

 • - Capitolul 65 - Invatamant : 32.754,06 mii lei

Aceste fonduri sunt folosite, in principal, pentru:

a) lucrări:

 • - finalizarea lucrărilor capitale de modernizare si creștere a eficientei energetice a unităților de invatamant, amplu si complex program demarat inca din anul 2014, cu rezultate remarcabile; mai mult, parte din aceste unitati de invatamant preșcolar vor fi supuse unor lucrări de consolidare care sa elimine riscul seismic in care au fost expertizate.
  LHRECnA ECONOMÎCĂ


 • - construirea unor complexe multifuncționale pentru activitati didactice si sport la unitățile de invatamant din sector care au deficit de spatii de invatamant sau carora le lipsesc facilitați sportive.

 • - reamenjarea peisagistica a curților unităților de invatamant.

c) dotări:

 • - montarea de echipamente de supraveghere, alarmare si antiincendiu; acest ultim capitol va fi prioritar in sensul dotării, conform ultimelor normative in domeniu, a tuturor unităților de invatamant din sector.

 • - dotări specifice activitatii educaționale; studii de specialitate, taxe ISC si asigurarea finanțării pentru dirigentia de șantier, aceasta fiind impusa prin sistemul calitatii instituit prin Legea nr 10/1995 privind calitatea in construcții.

 • - tehnica de calcul.

 • - Capitolul 67 - Cultura, recreere si religie: 22.905,00 mii lei, din care:

> Subcap. 67.02.05.03.- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi:

9.963,00 mii lei pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri inclusiv instalarea de sisteme de irigații alimentate prin sistemul integrat sectorial, realizarea unor studii de fezabilitate si stabilirea de soluții tehnice privind creșterea atractivitatii si suplimentarea spatiilor verzi de pe raza sectorului 3.

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii iu domeniul culturii, recreerii si religiei: 12.942,00 mii lei pentru modernizare si reabilitare Parc Pantelimon.

 • - Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala ~ ( D.G.A.S.P.C.): 3.002,42 mii lei, pentru:

 • - continuarea si finalizarea lucrărilor de construcție demarate in anii anteriori, lucrări necesare extinderii si dezvoltării infrastructurii sociale;

 • - înzestrarea cu echipamente, aparatura medicala și utilaje necesare bunei

funcționări și derulării activităților specifice;

 • - tehnica de calcul;

 • - studii si proiecte etc.

 • - Capitolul 70 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica : 2.000,00 mii lei pentru continuarea programului local multianual privind creșterea eficientei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, in speța, finalizarea lucrărilor demarate si începerea lucrărilor de execuție pentru alte blocuri cuprinse in

Programul Local, fapt ce se constituie intr-o prima etapa a relansării programului local multianual de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, lucrări ce se vor finanța, in special prin accesarea de fonduri europene destinate acestui gen de acțiune si atragerea de alte surse legale de finanțare ținând cont de faptul ca in sectorul 3 sunt localizate cele mai multe blocuri de locuințe din municipiul București.

 • - Capitolul 74 ~~ Protecția mediului - Canalizarea si tratarea apelor

reziduale 74.02.05 : 185,00 mii lei necesari pentru dotări tehnica de calcul la Direcția Generala de Salubritate si Deszăpezire.

- Capitolul 84 - Transporturi : 11.290,00 mii Iei in principal pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectiva a deșeurilor.

Acestora li se adauga obiectivele cuprinse in bugetul creditelor interne (465.081,58 mii lei), bugetul instituriilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții ( 185,00 mii lei) si creditele de angajament (564.662,69 mii lei).


Având in vedere Art.39 alin (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, proiectele de buget prevăzute la art.l alin. (2) din lege se aproba de autoritatile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României - Partea I, ținând cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2019 si anexele acestuia.


Director Economic, Octavian Ghet


Director Investiții Achiziții,


Irina Gina SoroceanuBiroul Buget -ALOP Luminița Anghel gL.Sef Serv. Investiții LUci)ari Publice,  Marius/Pop^scu


TELEFON '     <>.• } ''■■■      - A FAX ? -v' ?1"' ... RMAILe

Căk’â: IXrcfeHl n»". Sector


rorngnîg2019.eu


Nr. 373393 /11.04.2019Către, CABINET PRIMAR

Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotarare

 • -  Anexe

  Cu stima,MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


. de, pe ordinea de zi /


suplimentarea ordnrirde'ri a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............................. ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul....................de pe ordinea de zi / suplimentarea- ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABfE-proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

9