Hotărârea nr. 210/2019

HCLS3 nr.210 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRARE

privind modificarea HCLS 3 nr. 595/19.12.2018, referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 373730/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul comun de specialitate nr. 373342/11.04.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  HCLS3 nr. 151/27.04.2017 privind privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractului de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2018, HCLS 3 nr. 468/11.10.2018, HCLS 3 nr. 595/19.12.2018;

Adresa nr. 373343/11.04.2019 a Direcției Economice;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

~ HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. b) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 595/19.12.2018, se înlocuiește cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 595/19.12.2018, se înlocuiește cu Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c)  alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate;

  a)


Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date: hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b)

 • c)

 • d)


valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract; gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • e)

 • f)


durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru

pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului SectoruJtfPG, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aauce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primaric3.ro

NR. 210

DIN 16.04.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VĂDUVA1 T Ffi H

SECI

Ol! M

MARIIIS


SEMNEAZĂ

' R

IHLĂIȚĂAnexa Ia Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.


Anexa nr.lNr.crt

Contract de finanțare nr./data

Denumirea proiectului

HCLS-uri de aprobare a indicatorilor tehnico economici

Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului conform contractelorde finanțare semnate

Valoarea solicitata anterior (lei)

Diferente +/-

Propunere actuala

0

1

2

3

4

5

6

7

1

3952/27.02.2019

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE89

450/28.09.2017

20 223 338.69

0.00

0.00

20 223 338.69

2

3708/22.01.2019

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE90

450/28.09.2017

22 618 944.34

0.00

0.00

22 618 944.34

3

3988/04.03.2019

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE92

450/28.09.2017

20 008 513.58

0.00

0.00

20 008 513.58

4

3794/07,02.2019

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE96

358/22.12.2016

21 300 589.24

0.00

0.00

21 300 589.24

635/07.12.2017

450/28.09.2017

5

4115/02.04.2019

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3~ FE85

450/28.09.2017

15 054 552.15

0.00

0.00

15 054 552.15

6

1919/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE62

NR.104/29.03.2017

14 635 100.23

0.00

0.00

0.00

7

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 93

639/07.12.2017

19 070 887,88

0.00

0.00

0.00

635/07.12.2017

450/28.09.2017

\*\

...L _L~

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 94

637/07.12.2017

21 607 082.95

0.00

0.00

0.00

635/07.12.2017

636/07.12.2017

450/28.09.2017

&» /

/ 9

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 95

500/31.10.2017

12 053 562.94

0.00

0.00

0.00

450/28.09.2017

635/07.12.2017

216/30.05.2017

11

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3* FE 98

450/28.09.2017

12 903 616.40

0.00

0.00

0.00

635/07.12.2017

638/07.12.2017

12

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3* FE 99

358/22.12.2016

13 562 277.24

0.00

0.00

0.00

104/29.03.2017

17/26.01.2017

358/22.12.2016

635/07.12.2017

638/07.12.2017

637/07.12.2017


13

Creșterea capacitatîi de staționare si mobilitate a parcului auto in zona Bdul Decebal, Sector 3, București

307/17.07.2018;

560/28.11.2018

102 374 690,90

99 205 938.00

-99 205 938.00

0.00

TOTAL

295413156.54

99 205 938.00

0.00

99 205 938.00


Director Investiții Achiziții,Direcția Strategii si programe de dezvoltare Durabila, Nicoleta Petrâthe

Anexa la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr..


Anexa nr.2


lei


Nr crt.

Denumirea obiectivelor de investiții

Nr. Hotarare Consiliu aprobare indicatori

Valoare C+M

Propunere anterioara

Diferente

Propunere actuala

0

1

2

3

4

5

6

1

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3- 47 blocuri

104/29.03.2017

78 897 955.47

78 897 955.47

-78 897 955.47

0.00

2

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3 - 7 blocuri

102/29.03.2017

11 095 088.25

11 095 088.25

-11 095 088.25

0.00

3

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-6 blocuri

103/29.03.2017

10 006 956.28

10 006 956.28

-10 006 956.28

0.00

4

Modernizare/modificare, amenajare peisagistica si construcții provizorii pentru agrement in parcul Pantei im on

466/27,09,2018

75 313 894.89

0.00

34 000 000.00

34 000 000.00

5

Creșterea capacitatiî de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal

560/28,11,2018

102 374 690.90

0.00

42 674 000.00

42 674 000.00

6

Amenajare si dotare cantina corp C5.C6.C7 - Colegiul tehnic Mihai Bravu

286/03,07,2018

4 055 000.00

0.00

4 055 000.00

4 055 000.00

7

Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul tehnic ,, Anghel Saîigny"

396/31,08,2018

3 366 492.52

0.00

3 367 000.00

3 367 000.00

8

Reparații si investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel SaFigny*’

397/31.08.2018

1 011 226.93

0.00

1 012 000.00

1 012 000.00

9

Lucrări de creștere a eficientei energetice , modernizare si extindere (inclusiv Taxe ISC, consultanta tehnica .altele)- Cresa Trapezului

238/18.06.2018

12 323 900.18

0.00

6 000 000.00

6 000 000.00

10

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu

70/28,02,2017

6 356103.67

0.00

5 892 000.00

5 892 000.00

11

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca

70/28,02,2017

4 413189.64

0.00

1 000 000.00

1 000 000.00

12

Extindere Școala Gimnaziala nr. 81

133/07.04.2017

3 357 410.45

0.00

2 000 000.00

2 000 000.00

TOfÂL

312 571 909.18

100 000 000.00

0.00

100 000 000.00


DIRECȚIA ECONOMICA, Octavi an\G hetij
Sef Serv. Investițiiari Publice,

MartusPopescu
CABINET FfHMâR


romg.nia2019,eu


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind modificarea HCLS 3 nr. 595/19.12.2018, referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local și ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 373342/11.04.2019 al Direcției Economice și al Direcției Investiții și Achiziții, propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 595/19.12.2018, referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

BjRȚ'SORIN NE^OIȚĂ

ol ■^\


\&

VDIRECȚIA ECONOMICĂTEtXFOH {;xu ©;?iî jsă ijș - s/ț FAX (fr&4 OsQ șs-t a<|

Gsk® DydffMÎ rr. 3<p, Sectsrj.,         Bumfe-fh

NrJW4X ///.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 595/19.12.2018 , referitoare la Contractului de credit pentru investiții

Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai

7

căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local cuprinse in anexe, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 595/19.12.2018 , referitoare la Contractul de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., modificări ce vor fi notificate ulterior

Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexelor la


Director Investiții Achiziții,


Irina Gina Sorocea nuf Serv. Investiții Lucrări Publ|be, Marius Popescu


DIRECȚIA ECONOMICĂFAX fefWi; E-Csles Dyik-E;Nr. 3*3343//J -04.2019


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat:

» proiectul de privind modificarea H.C.L.S. 3 nr.595/19.12.2018, referitoare la

Contractului de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Nota de Fundamentare

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotărâre

 • -  Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

c

RAPORT


.. de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................ , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul...........&.........de pe ordinea de zi / suplrmcntareâ ordinii de-zi- a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

sttpfanenfarea-prdinii de zr a ședinței ordinare din data de

....... de pe ordinea de zi /

..............


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărare^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....... a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......X......de pe ordinea de zi / suplimentarea ofdmii-do-

-zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / N-U A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORjWIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN