Hotărârea nr. 21/2019

HCLS3 nr.21 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 400% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Hârșova nr. 34, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 38985/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35659/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 13.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE;

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Hârșova nr. 34, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 21

DIN 31.01.20191

CABINET PRIMAR


>• FAX >4< -,ij jiSojc ■ E MAILcobi I

C ,.j Dudești nr. Ș91, actor 3, ■- .1 Bucure    www.primar j.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa

Str. Hârșova nr. 34, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Hârșova nr. 34, Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 13.12.2018 și fișa de evaluare din 13.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 400% pentru terenul situat la adresa Str. Hârșova nr. 34, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Dalele dumneave istră personale <t nt prelucrate de Primă; : Sectort. i .3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 079 2016 in so ti îndeplinirii aîribuj lor legale Datele pot fi zvâluite unor terți în h a unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drept irile prevăzute in Regulau entu! UF. 679/2016. primr-o cerere scrisă, semnală și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector .3.

*

Aiaexa nn la

Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 a! Municipiului București s-a deplasat în teren în data de j 3. DEC 2018 la adresa: ,3 țjL. .      .__> ?i a constatat următoarele:


Fișă de evaluare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului Buc^

Evaluarea aspeclulm generai ai terenului.

Adf£s®____£$^4-^


Data           1 3. DEL. tUlo

j 3, msâdiWira

| ciFara deșeuri

E                    .1 ------

! liCu deșeuri


Punctaj

Punctaj acordat

>                 0                -i

i

...........i          J0       . J

1

!

|

ICafea fel puncte feriri m arm evaluării:


Punctajul total Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare.__

_P’Umctaijul de referintă este de 100 de puncte._______


i Punctajul procentual Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii

j punctajului total la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare j imobil evaluat în parte.__

; Categoria. de impozitare a terenului:

; a Categoria 5. Sapraim.pozi.iare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

; □ Categoria 4, Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% șt 40% L. ° Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% . n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si 80%_________

lj Categoria L Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81%) și 2.00% ‘PÎJNCTAJ

TOTAL —


j PUNCTAu

I


^PUNCTAJ '   ( CATEGORIA DE

i PROCENTUAL  ! IMPOZITARE


mlocmit,

i <C\Ț <e>v^?

i e s. -J


-

/


Semnătura

A /M


' L Împrejmuire*

Punctaj

Punctaj acordat

n Degradări medii

5-15

___ /£___ ;

u Degradări majore

16-25

h    _CT>........._____1

i "i Lipsă

26-40

* Indiferent de modalitatea de îngrădite.

! 2, întreținere

Punctaj

Punctaj acordat

' fjîntreținut

0

1

j nNeîntreținut

30

_.fe-------------!

IDIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul cenval St- Scania V'-ier-i nr. 32 sector 3, 030205 Bucurest-www.diti3.r0 telefon (004 O2tJ 327 5< 45 fax (004 O2ti 327 5'i 46 email

reiat-.@d.'l3.roPur ct de lucru : Str. S siria Vir.eri rr.32, Sector 3, 030205 București telefon (004 021} 327 51 45; fax (004021) 327 51 46


Către:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

... de pe.ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul supUmeftterea-ordHHTde-zi-a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... ........................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de pe ordinea de zi / supli mcntarca-ordinii-de zi- a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / Ni l A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ~ADRIANA


HONTARU VALERICA


MEMBRI:

| ' |

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

......de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul șuplimentarea-ordinii dezi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul :2 JL.de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de —zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / ^NE-FAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       ..............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii zi a ședinței ordinare din data de ...


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul          ......-

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

......r...                           ..........................................................

MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL