Hotărârea nr. 209/2019

HCLS3 nr.209 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 374285/CP/l 1.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 374281/11.04.2019 al Direcției Economice;

 • -  Adresa nr.374285/11.04.2019 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

 • -  Aii. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit.a) și art.81 alin.(2) lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă execuția bugetului local al Sectorului 3, bugetelor instituțiilor publice finanțate


integral sau parțial din bugetul local si execuția bugetului împrumuturilor interne pentru trimestrul I -2019. întocmite pe cele doua secțiuni, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integranță din prezenta hotărâre.                                                                         f

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică va duce la îndeplinire/prevederile prezentei

hotărâri.NR. 209

DIN 16.04.2019MNEAZĂ


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIAnexa nr. 1

-UCIS 3 câh. <209 !§.(% ft/(

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

la sfârșitul trimestrului i 2019


mii lei


< X.

indicator

Buget previzional

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim I'

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

201 969.04

201 969.04

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

175 424.82

175 424.82

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

189 530.28

189 530.28

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

181 490.69

181 490.69

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

43 641.83

43 641.83

Al.l. IMPOZIT PE VENIT. PROI-TT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit pe profit     (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

(impozit pe profit de la agenți economici!)

01.02.01

0.00

0.00

AI.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

43 641.83

43 641.83

Impozit

pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

43 641.83

43 641.83

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

0.00

0.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

43 641.83

43 641.83

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

( Alte impozite pe venit, profit sî câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

|Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

82 990.00

82 990.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

82 990.00

82 990.00

Impozit sî taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

69 981.37

69 981.37

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24 067.60

24 067.60

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

45 913.77

45 913.77

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

6 085.71

6 085.71

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2 673.24

2 673.24

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

3 412.47

3 412.47

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

0.00

0.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

5 413.80

5 413.80

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1 509.12

1 509.12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

49 148.74

49 148.74

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

26 410.75

26 410.75

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul județelor

11.02.01

21 542.25

21 542.25

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor sî Municipiului București

11.02.02

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0.00

0.00

Sume defalc, din TVA pt. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

4 868.50

4 868.50

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

29.86

29.86

[Taxe hoteliere

12.02.07

29.86

29.86

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

149.85

149.85

Impozit pe spectacole

15.02.01

149.85

149.85

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22 558.28

22 558.28

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

19 930.08

19 930.08

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13 472.31

13 472.31

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6 457.77

6 457.77

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2 628.20

2 628.20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0.00

0.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)              1

00.11          |     5 710.12

5 710.12DENUMIREA I NDICATO

Cod indicator

Buget previzionat

2019

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Triml

m..; Triml ■

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)                             \ o\                  /? 1

18.02

5710.12

5 710.12

[Alte impozite si taxe                                        \                /4X/

18.02.50

5 710,12

5 710.12

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

8 039.59

8 039.59

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 627.84

1 627.84

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1 627.84

1 627.84

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

0.00

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

30.02.05

1 627.84

1 627.84

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0.00

0.00

[venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0,00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

[Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

6411.75

6411.75

Venituri (cod 33.1

din prestări de servicii si alte activitati

12.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

406.71

406.71

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

72.71

72.71

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

333.22

333.22

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0.00

0.00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0.78

0.78

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

6,72

6.72

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

6.65

6.65

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.07

0.07

Amenzi, penalitati

si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

5 647.30

5 647,30

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5 647.23

5 647.23

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0.00

0.00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02,50

0.07

0.07

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02,08+36.02.11+36.02.50)

36.02

351.02

351.02

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din veniturile sî/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

39.90

39.90

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36,02.32.02

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32,03

0.00

0.00

Alte venituri

36.02.50

311.12

311.12

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

0.00

0.00

[Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-21 720.85

-21 720.85

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

21 720.85

21 720.85

[Alte transferuri voluntare

37,02.50

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

3 555.79

3 555.79

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

3 555.79

3 555.79

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39,02.03

3 555.79

3 555.79

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

ad mi n i st rativ-ten tonale

39.02.07

0.00

0.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

8 749.50

8 749.50

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

8 749.50

8 749,50

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0.00

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0.00

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

40.02.11

0.00

0.00

Exced.B.L. fim chelt.sect.dezv.                                      p

40.02,14

8 749.50

8 749.50

ncasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

DENUMIREA 1 N D 1 CÂT ORII

........■^Ss>^>/g.ur&§Ak<?x

/ indicator

Buget previzionat

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim 1

■■ ■ Trim I

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

133.47

133.47

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

133.47

133.47

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

133.47

133,47

Ă. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07-42.02.09+42.02.10+42.02.12 Ia 42.02.20+42.02.62)

00.19

0.00

0.00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

0.00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0.00

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

42.02.07

0.00

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0,00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

0,00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii denii® proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0.00

0.00

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.0235+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

133.47

133.47

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

101.28

101.28

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0.19

0.19

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuțî

42.02.36

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

32.00

32.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de funcționare a bug. local

42.02.51.01

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.30)

43.02

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0.00

0.00

' DENUMIREA 1 N 6 l'jcĂTp'RlK^M/

V

Buget previzionat

2019

| ..Cod'.'...

/ indicator

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

r

Triml

Trim I

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiazăTOpnp^u'ccrinfc educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

0.00

Sume FEN postaderarc in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.10+45.02.17+45.02.18)

45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.02.03

0.00

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03,01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Sume primite de la UE/aiti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

+48.02.11+45.02.12+45.02.15+45.02.19+45.02.32+45.02.33)

48.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0.00

0.00

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

VENII

URILE

VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)

48.02

163 119.53

163 119.53

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

167 809.43

167 809.43

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

181 490.69

181 490.69

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

43 641.83

43 641.83

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01,02)

00.05

0.00

0.00

Impozit

pe profit

(cod 01.02.01)

01,02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

AL2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

43 641.83

43 641.83

Impozit

pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

43 641.83

43 641,83

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

43 641.83

43 641.83

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05,02.50)

05.02

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

82 990.00

82 990.00

Impozite

si taxe pe

proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

82 990.00

82 990.00

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

69 981.37

69 981.37

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24 067.60

24 067.60

Impozit sî taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

45 913.77

45 913.77

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

6 085.71

6 085.71

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2 673.24

2 673.24

Impozit si taxa pe teren de Ia persoane juridice *)

07.02.02.02

3 412.47

3 412.47

Impozitul pe terenul din extravilan ♦)

07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

5 413.80

5 413.80

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1 509.12

1 509.12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00,10

49 148.74

49 148.74

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

26410.75

26 410.75

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

21 542.25

21 542.25

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11,02.06

Buget previzionat

2019

DENUMIREA indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

>;<;Țrimi

Triml ■

|Sume defalc, din TVA ptfinantarea invatamantului particular sau confesionafacreditat^.

11.02.09

4 868.50

4 868.50

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

29.86

29.86

(Taxe hoteliere                                         /—XX. \

12.02.07

29.86

29.86

Taxe pe

servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)                      / */                X \

15.02

149.85

149.85

Impozit pe spectacole                                       |               X    o

15.02.01

149.85

149.85

Alte taxe pe servicii specifice                                  1       HUXX.X X -i

15.02.50

16.02.02+16.02.03+16.02.50)                                   '       \                       /

16.02

22 558.28

22 558.28

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)                       . c/'

16.02.02

19 930.08

19 930,08

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice          7/ț^’5"'^'

16.02.02.01

13 472.31

13 472.31

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6 457.77

6 457.77

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2 628,20

2 628.20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

5 710.12

5 710.12

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

5 710.12

5 710.12

| Alte impozite si taxe

18.02.50

5 710.12

5 710.12

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-13 681.26

-13 681.26

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 627.84

1 627.84

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1 627.84

1 627.84

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30,02.01

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1 627.84

1 627.84

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0.00

j Venituri din dividende de la altî plătitori

30.02.08.02

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-15 309.10

-15 309.10

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

406.71

406.71

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

72.71

72.71

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crose

33.02.10

333.22

333.22

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0.78

0.78

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

6.72

6.72

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

6.65

6.65

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.07

0.07

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 Ia 35.02.03+35.02.50)

35.02

5 647.30

5 647.30

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5 647.23

5 647.23

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0.07

0.07

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

351.02

351.02

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

39.90

39.90

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

36.02.32

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

Alte venituri

36.02.50

311.12

311.12

Transferuri voluntare, aitele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-21 720.85

-21 720.85

[

Donații si sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-21 720.85

-21 720.85

_

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII

(cod 00.18)

00.17

133.47

133.47

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

133.47

133.47

Subvenții de Ia bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

133.47

133.47

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.0232+42.02.33+42.0234   -

la42,0237+42.02.40+42.02.41)                                            °

00.20

133,47

133.47

■ f /

Rl

05

Buget previzionat

2019

DENUM 1 RE A IN D 1 C ATO RI IJqTR

......;

y? A

Cod indicator

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

fi

Trim 1

Trim!

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap                  X.

A.,7

42.02.21

101.28

101.28

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)                                 R E\

hX

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0.19

0.19

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investirii in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

32.00

32.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07-43.02.08+43.02.20+43.02.30)

43.02

0.00

VENII

TOTA1

URILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+

45.02)-

■fi. 34 026.14 -

VENITURI! PROPRII (cod 00.02+11.02+90.15+37.02)

48.02

12 305.29

12 305.29

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

21 720.85

21 720.85

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

21 720.85

21 720.85

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

21 720.85

21 720.85

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.32)

36.02

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

36.0232

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

21 720.85

21 720.85

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

21 720.85

21 720.85

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

3 555.79

3 555.79

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02,04+39.02.07+39.02.10)

39.02

3 555.79

3 555.79

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

3 555.79

3 555.79

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților adtninis

39.02.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40,02)

00.16

8 749.50

8 749.50

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

8 749.50

8 749.50

Excecl.B.L. fin. cheltsect.dezv.

40.02.14

8 749.50

8 749.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

0.00

0.00

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 ia 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

0.00

0.00

Retehnologizarea centralelor temrice și electrice de termoficare

42.02.01

Investirii finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

Aeroporturi de interes local

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02,07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02,09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversîtar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

4-

DENUMIREA INDIC ATORILOR

Cod indicator

Buget previzional

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Triml

Trim I

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42,02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02,16+45.02.17+45.02.18)

45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02,03

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

Alte facilitați si instrumentepostaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare                                             „

48.02.01.03

DIRECTOR EXECUT] OCTAVIAN GHETU

SEF BIROU, LENUjTA ALUNARU

SECTORUL 3.AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIANEXA NR.2

XEQUTIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE


la sfârșitul trimestrului i 2019


mii lei

1 ăl ■■ ISSȘJS'i £ 1 / / ■ .

X^^.^y'.NOCATOR!

Buget previzionat

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

' Trirn l.

Trim 1

CHELTUIELI - TOTAL , din care

204 108.40

163 528.61

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

156 708.40

132 408.66

Cheltuieli de personal

10

43 346.06

40 460.98

Bunuri si servicii

20

45 381.90

30 480.07

Dobânzi

30

19 173.90

17 259.37

Subvenții

40

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

0.00

0.00

Transf. intre unitati aie admin. publice

51

16 401.60

16 401.60

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Asistenta sociala

57

15 976.00

12 683.10

Alte cheltuieli

59

2 812.14

2 416.48

Rambursări de credite

81

13 616.80

13 077.20

Plăti efect în anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

-370.14

secțiunea de dezvoltare

47 400.00

31119.95

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

A!te transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

47 400.00

31 119.95

Active nefinanciare, din care:

71

9 000.00

3 749.50

Active financiare, din care:

72

30 000.00

19 000.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

8 400.00

8 370.45

Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent

85

0.00

0.00

1

AUTORITATI PUBLICE Sf ACȚIUNI EXTERNE

51.02

53 697.70

40 654.23

Autorități executive (PS 3+ DITL)

51.02.01.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

26 779.80

21 441.26

Cheltuieli de personal

10

18 972.00

17 778.67

Bunuri si servicii

20

6 900.00

3 099,19

Dobânzi

30

0.00

0.00

Subvenții

40

0.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

si

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Asistenta sociala

57

0.00

0.00

Alte cheltuieli

59

200.00

160.58

Rambursări de credite

81

707.80

607.95

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

-205.13

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

26 917.90

19 212.97

Transf. între unitati aie admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

26 917.90

19 212.97

Active nefinanciare, din care;

71

6 917.90

2 212.97

Active financiare, din care:

72

20 000.00

17 000.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anu) curent

85

0.00

0.00

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

1 429.40

1 410.52

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1 429.40

1 410.52

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

Bunuri si servicii

20

175.00

159.22

l

Fonduri de rezerva

50

0.00

0.00


♦ /[—rx--

:a O KW

: 11111111listtilfl»ill«SO

INDICATORI         \0<\         /

Buget previzional

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim 1

Trim l

Transf. între unitati ale admin. Publice

51

1 254.40

1 254.40

Plat! efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

-3.10

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

Transf. intre unitati ale adm in. publice

51

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

19173.90

17 259.37

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

19 173.90

17 259.37

Comisioane si alte costuri afer.imprum.

20.24

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

19 173.90

17 259.37

4

APARARE

60.02

23.60

15.12

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

23.60

15,12

Bunuri sl servicii

20

23.60

15.12

Plăti efect in anii preced si recuper in anui curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Plăti efect în anii preced si recuper In anul curent

85

0.00

0.00

5

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚĂ NAȚIONALA (Prot. Civifa+Pol.Comunit)

61.02

385.00

227.94

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

385.00

227.94

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

Bunuri si servicii

20

385.00

231.06

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper In anui curent

85

-3.12

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefînanclare, din care:

71

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

6

INVATAMANT

65.02

17 792.65

13043.79

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

17 724.45

12 975.68

Cheltuieli de personal

10

1 508.56

1 373.32

Bunuri si servicii

20

9 042.30

6 377.96

Dobânzi

30

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Asistenta sociala

57

1 530.00

0.00

Alte cheltuieli

59

1 998.59

1 675.46

Rambursări de credite

81

3 645.00

3 564.35

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-15.41

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

68.20

68.11

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

68.20

68.11

Active nefinanciare, din care:

71

68.20

68.11

Plăti efect in anii preced si recuper în anui curent

85

0.00

7

66.02

31.50

29.98

Servicii de sanatate publica

66.02.08

31.50

29.98

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31.50

29.98

Cheltuieli de personal

10

31.50

29.98

Bunuri si servicii

20

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

8

CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

32893.90

19 809.53

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

21 080.00

16 369.62

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

Bunuri si servicii

20

17 800.00

13 169.91

Transf. Intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte cheltuieli

59

400.00

371.10

Rambursări de credite

81

2 880.00

2 862.91

Plăti efect in anii preced si recuper In anul curent

85

-34.30

șy

Buget previzionat

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Triml

Trim I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

11 813.90

3 439.91

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

11 813,90

3 439.91

Active nefinanciare, din care:

71

1 813.90

1 439.91

Active financiare, din care:

72

10 000.00

2 000,00

Plăti efect în anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

9

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

39 547.55

36 000.89

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

39 547.55

36 000.89

Cheltuieli de personal

10

22 834.00

21 279.01

Bunuri si servicii

20

1 721.00

1 606.25

Dobânzi

30

0.00

0.00

Subvenții

40

0.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Aite transferuri

55

0.00

0.00

Asistenta sociala

57

14 446.00

12 683.10

Aite cheltuieli

59

213.55

209.34

Rambursări de credite

81

333.00

332.27

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-109.08

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

Transf. intre unitati aîe acfmin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

10

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

14 501.00

13 967.35

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5 901.00

5 568.39

Bunuri si servicii

20

0.00

0.00

Subvenții

40

0.00

0.00

Transf. intre unitati aîe admin. publice

51

0.00

0.00

Rambursări de credite

81

5 901.00

5 568.39

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8 600.00

8 398.96

Transf. intre unitati aîe admin. publice

51

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

Programe dîn (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

8 600.00

8 398.96

Active nefinanciare, din care:

71

200.00

28.51

Active financiare, din care:

72

0.00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contr.pt finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

8 400.00

8 370.45

Plat! efect in anii preced sl recuper in anul curent

85

0.00

0.00

11

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

15 147.20

15147.20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15 147.20

15147.20

Bunuri si servicii

20

0.00

0,00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

15147.20

15 147,20

Rambursări de credite

81

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Active financiare, din care:

72

0.00

0,00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curentjss          j

0.00

0,00

INDICATORI

Buget previzional

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Triml

Trim I

12

TRANSPORTURI

84.02

9 485.00

5 962.69

Străzi

84,02.03.03

9 485.00

5 962.69

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

9 485.00

5 962.69

Bunuri si servicii

20

9 335.00

5 821.36

Rambursări cfe credite

81

150.00

141.33

Pîati efect fn anii preced si recuper in anul curent

85

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper în anul curent

85

0.00

0.00
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA Nr.3

■UCIS3 Aih.J2W/G,£)O/9'

IA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE '3%

V  \                         wf JArVwl 1 W 1 nlrnuv 1 nU Wi 1 lv Iw

\c*> |

mii lei

V ■’-W

j:o s ta- / /o /

Cod indicator

Buget previzional

2019

yc? / DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

Trimi

Trim î

î              „ .

TOTAWVENlTURIllllSflt^^

00.01

323 019.88

323019.88

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

323019.88

323 019.88

Alte operațiuni financiare

41.07

323 019.88

323 019.88

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.07

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.09

0.00

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2018 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.12

323019.88

323 019.88

CREDITE INTERNE

65 000.00

1 158.11

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07)

65 000.00

1 156.11

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

0.00

0.00

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0.00

0.00

Din total capitol:

|Autorități executive si legislative

51.07.01

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.07.50}

54.07

0.00

0.00

; Alte servicii publice generale

54.07.50

0.00

Inve

itama

nt (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0.00

0.00

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0.00

0.00

învatamânt preșcolar

65.07.03.01

0.00

0.00

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

65.07.04,01

0.00

0.00

învatamant postliceal

65.07.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.03 )

67.07.05

0.00

Alte servirii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0.00

Asie

iurari

si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.15)

68.07 3

0.00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

0.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.07.50)

68.07.50

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

65 000.00

1158.11

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

65 000.00

1 158.11

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

65 000.00

1 168.11

Alte cheltuieli in domeniu! locuințelor

70.07,03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07,07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0.00

Prot

ectîa

mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0.00

Din total capitol:

79.07

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0.00

Din total capitol:

|Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0.00

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0.00

Din total capitol:


Energie termică

81.07.06

Frar

isporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06)

84.07

0.00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0.00

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT f DEFICIT (99.07)

96.07

0.00

DEFICIT |

99.07
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr 4

EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII                      '

DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2019BUGET PREVIZIONAT PREVEDERI TRIMESTRIALE


mii lei


2019


execuțieTrim I

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.0T

20 710.91

20 710.91

1. VENITURI CURENTE ț cod 00.03+00.12)

00.02

4 001.09

4 001.09

IA. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

|A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

4 001.09

4 001.09

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

481.55

481.55

Venituri din proprietate (cod 30,10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

481.55

481.55

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

481.55

481.55

[Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.10.05.30

481.55

481.55

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

0.00

[Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

0.00

Dividende de virat de către societățile si companiile nationaîe si societățile cu Gapital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

00.14

3 519.54

3 519.54


|C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)__

Venituri din prestări de servicii $î alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.

_____ iTaxe si alte venituri in învățământ ______________________________

_____I Venituri din prestări de servicii _____________________ ___________________________ ___ [Taxe si alte venituri din protecția mediului _______________________ _______ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate_________.... _________Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine sLcantine _ _      ____

: Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa      _ _

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s}33.10.17 Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive_____ 33.10.19

Venituri din cercetare__            _______ ___

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate            [33.10.21

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate deja 33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publica din sume alocate din .........

veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii__________ ______

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

■           [Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati            ______

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

L . I Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

[Amenzi, penalități si confiscări (cod 35.10.50) _____

|____ j Alte amenzi, penalitati si confiscări ______ ...................

Diverse venituri (cod 36.10.50) __________

iAlte venituri
33.10


33.10.20


 • 33.10.31

 • 33.10.32

33.1050

34J0  "


 • 35.10.50

36.10

 • 36.10.50 '

37. W

________.      , » ,           _____         _____ ________ _ 37.10.01

____țvărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugj37.10.03 ___jVărsâminte din secțiunea de funcționare _______________________

| Alte transferuri voluntare                                                                  j 37.10.50

 • II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39J0)          ____ ~  _______Joo.15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.OÎ+39.10.50)    _________ ________ ,39.10____

[~ ~___ "[Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice____ ___ ___39.10.01

!          jÂlte venituri din valorificarea unor bunuri                                                  '39.10.50

 • III. OPERATIUNIFINANC1ARE(COD40.10) ................ .... 00.16


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03*37.10.04+37.10.50) _________'■ Donații și sponsorizări


3 519.53

2 757.73

367.69

0.00

213.18

76.41


3 519.53

2 757.73

367.69

0.00

213.18

76.41
*

I

DENUMIREA INDICATORILOR^

—-

r |_J

JD

* C/Jr

/ Cod

* indicator

BUGET PREVIZIONAT

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

Trim 1

Triml

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)investitîi

40.10

308.22

308.22

5 L.

Sume primite in cadul mecanismului decontării cererilor de plata*)

40.10.16

308.22

308.22

L

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40,1

40.10.15

308.22

308,22

îSume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentri

40.10.15.01

308.22

308.22

IV. su

BVENTII (cod 00.18)

00.17

16 401.60

16 401.60

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

16 401.60

16 401.60

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.11

43.10

16 401.60

16 401.60

^Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

16 401.60

16 401.60

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăț43,10,10

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul săna43.10.14

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 +43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0.00

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

; Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03,02+45.10.03.03)

45.10.03

OT

Fondul Agricol de Dezvoltare Ruralaf cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45?T0j04

0.00

Fondul European de Pescuit( cod 45,10.05.01+45.10.05.02+45.10.05,03)

45.10.05

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriatf cod

45.10.08

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică șl Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

Programul de cooperare elvetîano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadru! Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

; 45.10.21

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

20 343.21

20 343.21

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

3 633.39

3 633.39

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

L__________________________________.4

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

3 633.39

3 633.39

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

481.55

481.55

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

481.55

481.55

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

481.55

481.55

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.10.05.30

481.55

481.55

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

Venituri din dividende de la altî plătitori*)

30.10.08.02

0.00

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu î capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

Alte venituri din proprietate

! 30.10.50

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

]Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

3151.84

3 151.84

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

33.10

3 151.84

3151.84

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2 757.73

2 757.73

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

|

33.10.09

0.00

' ' ' I

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

..... s

........ .1

33.10.13

213.18

213.18

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

76.41

76.41

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

j

33.10.16

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesiona

a, speciali

zare s

33.10.17

0.00

........ ............i

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice

sî sportive

1

33.10.19

0.00
33.10.21


d

BUGET

PREVIZIONAT

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

rtor

Trim 1

Triml

6.00

o.o’o

0.00

0.00

104.52

104.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308.22

308.22

308.22

308.22

308.22

308.22

.01

308.22

308.22

16 401.60

16 401.60

16 401.60

16 401,60

0.00

0,00

0.00

0.00

16 401.60

16 401,60

16 401.60

16 401.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00


iVenituri din contractele incheiate cu caseie de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele inchejate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la 33.10.30

33.10.31


; 33.10.32

3340.50

3440


36.10.50

37.10

37,10.01Vdriiturfdln contractele încherâte cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din [veniturile proprii ale Ministerului Sănătății               _____________________________________

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala______________

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati________ _____________

Venituri din taxe administrative, eliberi permise (cod 34.10.50)            ______

ș___"[Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise___________________

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)           _____________________________

__jAlte amenzi, penalitati si confiscări_____________________

[Diverse venituri (cod 36.10.50)___________________ __________

I Alte venituri


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

Donații și sponsorizări         ____ __________________

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug3740.03 I Alte transferuri voluntare

I». OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)___

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.i5)

________ Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 404ț404 045 ___    [          [Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentr646.10.15.

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                   ’ "                       00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) _______________

[Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale            ___

[Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din

[venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43


37.10.50

00.16


SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09*43.10.10+43.10.15) __________ 43.10

Subvenții pentru instituții publice ______ _____[43,10.09

I Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătățj43.10.10 __.Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole        ___;43.10.15 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00,16+   [00.01“

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)                                             " ]66?12

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)__ __

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.16.04) iVâreăminte din secțiunea de funcționare _____ _____ |». VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)    __3ZZ

j Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

‘Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Alte venituri din valorificarea unor bunuri


^43,10.09


iOO.14


37.10 37,10.04


140.10

~ 40.10.15

00.17


42.10.39


b        __ ____

00.16


 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD40.1Q)____ __________

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10J 6)

;Sume utilizate din execendentul anului precedent _________

 • IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

[SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)               _____ [42.10

! Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din | venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

_____iSume alocate din bugetul de stat aferente coreiilor financiare __ __                42.10.62 țstJBVENTil DE LÂ ALTE ADM INISTRATII (cod43.10.14+43.16" 16+434 6. i 7) ~      " :43 j q ’ '

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare             _____A3.Î0.19

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate i

(cod43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) _____________________________________ _____[43.10.16

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

!+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.1047+45.10.18)

__________[Fondul European de Dezvoltare Regionala ț cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

___    ■ Fondul Social Europeanf cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) ______ _______

[Fondul de Coeziuneț cod 45~.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.63) "____[_____""

______ _ [Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.16.04.02+45.10.04.03) _ ______[Fondul European de Pescuitț cod 45.16.05.01+45,10.05.02+45.10,05.03)         __     __ ___ J Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45. 10.07.61+4546.07.02+45,10.6^63) ’___145.10.07 _

jțnștrurnentui European de Vecinatațe si Parteneriat( cod [[.......... _           ______■4540.0843.10.17


BUGET PREVIZIONAT

2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

indicator

Trim 1

Triml

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45,10.15

0.00

tAlte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02,16.01+45.02.16.02+45,02,16.03)

|Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02,17,02+45.02.17.03)

45.10.16

0.00

45.10,17

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45,10.18

0.00

^Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale Un cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

I Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

45.10.21

0.00


SEF BIROU,

LENUTA ALUNARU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr. 5

W53 (Uh. W//0M2?/EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

LIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2019■’J v -■ ■■■

—f“T ■■'i                 /

Buget previzionat

2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

Trlm.l

Trim.l

TOTAL CH

ELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49,10

25057.44

19 284.09

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50,10

1 443.00

1 258.13

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

154.10

1 443.00

1 258.13

Din total capitol:

j Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

1 443.00

1 258.13

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol:

F

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

j Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

talii-a CH

ELTUIELISOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+

63.10

3 807.24

2 671.29

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

3 665.24

2 537.84

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

2 950.24

2 254.73

iînvatamânt preșcolar

65.10.03.01

2 950.24

2 254.73

j învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

600.00

220.89

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

375.00

142.33

învățământ secundar superior

65.10.04.02

225.00

78.56

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

0.00

învățământ postliceal

65.10.05

15.00

8.08

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

..................... i..................

învățământ special

65.10.07.04

0.00

0.00

^Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10,11.03+65.10.11.30)

65.10.11

100,00

54.14

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

100,00

54.14

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Cultura, recr

Alte instituții st acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

eere si re

Hgie (67.10,03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii                                           ,

67.10.03.05

0.00

Case de cultura

67.10.03.06

0.00

0.00

Cămine culturale                                                        î

67.10.03.07

0.00

Universități populare

67.10.03.09

0.00

Presa

67.10.03.10

0.00

Edituri                                                                                   |

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice                                                         i

67.10.03.15 ]

0.00

Alte servicii culturale                                                          j

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)                               j

67.10.05

0.00

0.00

Sport                                                                           (

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei                                I

67.10.50

0.00

Asigurări si s

isistenta

sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.5ț

68.10

142.00

133.45

Din total capitol:

6.00


_

A                                   A"; 'A ;/^A.A... jS®

DE N 0 M l RE A I NDIC AT O R I L OR . | ?     .

■■■■■ .....1 ■■■

..................... ...........................................................................................

_________ Asistenta acordata persoanelor in varsta ___

_______ [Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02) ______ _ ‘68

___________[__I Asistenta sociala in caz de invaliditate _____ _____ _   _ 68.10.05.02

______ ■ Crese I ___     ___ _________ ___      ___ ____________\68.103l__

ÎUnitati de asistenta medico-sociale____ ________ 68.10.12

______   ________ÎĂIte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE         (cod 70.10+74.10)

Locuințe, servicii si d ezvoltarepubi ica (cod 70.10.03+70.10^04+70110.50) -

__Din total capitol: j____ _____ ____ _

_______ Locuințe (cod 70.10,03.01 + 70.10.03.30)             ____ _______


"--v—

Cod indicator


68.10.04


68.10.50


169.10


Buget previzional


PREVEDERI TRIMESTRIALE

A1,            ...

Trlm.l A.d


142.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


■ 2019 \


execuție


Trim.f


133.45

0.00

0.00


; Dezvoltarea sistemului de locuințe ÎAIte cheltuieli in domeniul locuințelor


____________ Servicii și dezvoltare publi ____________ _       _ ____ ______     _ ‘Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltară comunale

Protecția mediu lui ( cod 74.10,03+74.10.04+74.10.05)       __________

Din total capitol: l                                                       _____


70.10.03

70.10.03,01 ’ 70.10.0630


70.10.04

7036.50

74.10


Reducerea si controlul poluării


__________________ Protecția biosferei si a mediului natural          _          _      _________

__________ Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

_________  ___Salubritate ____ ________________

__      ___    __ ] Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor ____

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

Acțiuni generale economice. comerciale si de munea ( cod 80^10701)___74.10.03

74.10.04

74.10.05

74.1005.01

74.10.05.02


 • 79.10

 • 80.10


Din total capitol: ] ____ _____ _       __________ _______________ i _ _   _

___ jĂctiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)                18636101

Ț         [Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale_____80.10.01.66

Agricultura» silvicultura, piscicultura si vanatoareȚcod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10

__ Din total capitol:     |_______________________

_____ ___ Agricultura ______________________

__________             Camere agricole __________

________J____ Ălte cheltuieli în domeniul agriculturii


Transporturi (cod 84.10?50j

__Din total capitol:


i

________ [Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)

___Din total capitol:     |_______ _______________ ; Alte acțiuni economice

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

DEFICIT 17 ’ (cod 49.10-00.01)


Partea /-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) ____________________________

Din total capitol: [     _______ _____________

___i Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor_____

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi              ________

Partea a ll-a APARĂRE, ORDINE PUBLtCÂSÎSIGURANȚĂ NAȚIONALA (cod 61.10)

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50) __________ ___

Din total capitol:     [

_____ [Ordine publica ( cod 61.10.03.04)            ___________________ ______ j __J Politie locala _     __             _____ ___           __________

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a lll-a CHEL TUIEU SOCIAL-CUL TURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10,04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)    ______

Din total capitol: _ T                                      ___ _  _____

__________ i învățământ preșcolar si primar( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) ____ _ _ _______[_______ [învățământ preșcolar __________________________________________ __________]            [învățământ primar^             ___ ___                    ______________ _____șînvatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.101)4.03)___


19 807.20 000 OM

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

19 807.20


15 354.67

0.00


15 354.67


0.00

0.00

0.00

19 807.20

19 807.20

0.00


15 354.67


15 354.67
83.10.03

83.10.03.07 ■

83.10.6630 “

84.10


84.10.50

87.10


87.10.503980.84


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


1 443.00

 • 49.10

 • 50.10

3 929.42

1 258.13

54.10

1 443.00

1 258.13

54.10.10

1 443.00

1 258.13

55.10

0.00

j 59.10

0.00

0.00

61.10

0.00

0.00

I...............~

0.00

■61.10.03

o.oo

0.00

61.10.03.04

0.00

0.00

•61.10.50

0.00

I 63.10

î

2 537.84

2 671.29

165.10

3 665.24

2 537.84

[

[65.10.03

2 950.24

2 254.73

\ 65.10.03.01

2 950.24

2 254.73

\66ib.03.02

Î65.10.04

600.00

220.891


Buget previzional

2019

O E N 0 M I R EA IN 0 IC Â T O RI L O R "■?-■                    '■'<

Cod indicator

PREVEDERI TRIMESTRIALE

„■■■execuție

■ ■

■ Trim.l C ■

Trim.l

i         învățământ secundar inferior          1 W               yj |

'65.10.04.01

375.00

142.33

j         șînvățământ secundar superior                                  |

65.10.04.02

225.00

78,56

<         jînvatamant profesional                                        /

65.10.04.03

----------------------

învățământ postliceal                                     JZZL

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.05 __

65.10.07

15.00

0.00

8,08

0.00

i          Iînvățământ special

65.10.07.04

i

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

i         100.00

54.14

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

r 100.00

54.14

I Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

j Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66,10.50)

66.10

0.00

0,00

Din total capitol:     |

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

i Alte înstitutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0,00

Din total capitol:     I

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67,10.03

0.00

0.00

| Muzee

67.10.03.03

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura

67.10.03.06

0.00

jCamine culturale                                                 \ 67.10.03.07

0.00

j Universități populare                                                   167.10.03.09

0.00

l Presa

67.10.03.10

0.00

I Edituri

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice

67.10.03.15

0.00

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

j Sport

67.10.05.01

0.00

i Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10 11+68.16.12+68,10.50)

67.10.50

68.10

0.00

133.45

Din total capitol:     ]

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

133.45

133.45

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)                ’ 68.10.05

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

Crese i

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale                      |

68.10.50    1

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0,00

Din total capitol:     •

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)                                   I

70.10.03

0.00

■ Dezvoltarea sistemului de locuințe                                  |

70.10.03.01

0.00

j Alte cheltuieli în domeniul locuințelor                                 ; 70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică                                                     |

70.10.04

0.00

I

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale         • 70.10.50

0.00

Protecția mediului ț cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)                                  i

74.10

0.00

0.00

Din total capitol:                                                                                   <

0.00

l ț

Reducerea si controlul poluării                                                 j

74.10.03

0.00

I

Protecția biosferei si a mediului natural                                          !

74.10.04

0.00

3

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)            î

74.10.05

0.00

j Salubritate                                                                ș

74.10.05.01

0.00

j Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor                       j

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)         j

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10,01)                 j

 • 79.10

 • 80.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:     j

0.00

______      ^Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80,10.01.30)                 s

i Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale     ș

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)        ■

80.10.01

8010.01.30

83.10        [

0.00

o.oo

6.00

0.00

0.00

D E N U M 1 R E A INDICATORILOR


Cod indicator


Din total capitol^[ ZZZZZZZZZZZZT

_____ F Agricultura_____ _________________

___________       _   __   [ Camere agricole j__|Ălte cheltuieli în domeniul agriculturii

transporturi (cod 84.10.50) __ __________

Din total capitol:     i

[Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acriul economice (cod 87.10.50)  __________

Din total capitol: 1__________

| Alte acțiuni economice

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

EXCEDENT ~~(cod 00.01-49.10)           _ "

DEFICIT1' (cod 49 10-00.01)       ..... ’  ”                                 99.02

CHELTUI ELILESECȚIUNIIDE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.Z^9^

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)           Ț 50.10

...... -                                               j541Q ........

•f—..............


Din total capitol^96.02

9802


Buget previzional


Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) ___________________________

Din total capitol: _ J__________     _          ____________

_____        [Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor ____________

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50) __________________

Din total capitol: []._____

_______ Ordine publica (cod 61.10.03.04) ______


 • 54.10.10

 • 55.10

59.10


61.10


[Politie locala              _       _________ _    _____________

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale


61.10.03 67.70.03.04

[61.10.50

j'~ 63.10


Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) invatamant (cod 65.10.03+65.1 0104+65.10.05+65.1I O.b7+65.1OJÎ+65J 0?50)             65.10

___Din total capitol: "[                                   ________________ [_______


PREVEDERI

TRIMESTRIALE

. Triml F'^

0.00

2_______o.oo

_ 0-00

_______ 0.00

_ 0 00

IZ Z2 0 0 0

0.00

_______ 0.00 o.oo

0.00

_______ 0.00

___ 0.00

ZZzZiHS

_______ 0.00

________0.00

__0.00

0.00

_____ 0.00

0.00


execuție


Trim.l


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00

b.oo

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0.00

0.00

[învățământ preșcolar

65.10.03.01

[învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0.00

0.00

[învățământ secundar inferior

65.10.04.01

[învățământ secundar superior

65.10.04.02 [

[ Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

învățământ postlîceal

65.10.05

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

[învățământ special

65.10.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0.00

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66,10

0.00

0.00

Din total capitol:     j

0,00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

[Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00


Cultura, recreare si religie( 67.10.03-t-67.10.05-i-67.10.50)

Din total capitol:     !             ____| Instituții publice de spectacole si concerte

i Scoli populare de arta si meserii

Case de cultura             _____

Cămine culturale

_ i Universități populare

I Presa _______

[Edituri

[Grădini botanice

1 Alte servicii culturale


’ 67.10

!....... ... ■" “

67.10.03

6'7.70.03.03

\67.10.d3.04 1&7.10^03.05

67.10.03.06

67.10.03.07 _ 67.10.03.09

'67.10.03J0 f [[

\67.î~0.03.Tl t

67.10.03.15 [......

\ 67.10.03.30 \ "


0.00

0.00

0.00

b.bo

0.00 oloo o.oo 0.00 OJDO 0.66 bloo b.oo

6.66


0.00


0.00


■. . . «,.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget previzional

.2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

Trim.l

Trim.l

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0.00

0.00

Din total c

apitol:      i

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0.00

0.00

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

.68.10.05

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

Crese i

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medîco-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol:     j                                                                                 |

0.00

| Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

|          Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

î          ;Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0.00

0.00

Din total capitol:     I

0.00

{Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

[ Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0.00

[Salubritate

74.10.05.01

0.00

j Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol:     i

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

!

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol:     j

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

|

l Camere agricole

83.10.03.07

0.00

I

■Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol:     ]

0.00

|Âlte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)

87.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Alte acțiuni economice

87.10.50

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)                           / /

98.02

0.00

0.00

DEFICIT

1)     (cod 49.10-00.01)                              //                  '

99.02

0.00

0.00DIRECTOR EXECUT OCTAVIAN GH


PREȘJ=DWslTE DE ȘEDINȚĂ

—2^—~~Ț--

/ */


c zl o\

'-c\


itvZs'rii’

|i} I            | JS


\<n

a:

/o Zc J

CAB1NEȚ PRIMARTELEFON (&'«     31S03 FAX {004 oai) 03 04. E-MAIL c^bmetpriî^sr'CȘptorsți^ej.ro

Gta Dudeyti nr. 151, Sector 3. 031084, București


EXPUNERE DE MOTIVE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

NrAÂA.T££

Data.

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2019

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările șt completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre suma veniturilorîncasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

De asemenea, la aceleași date, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 374281/11.04.2019 al Direcției Economice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care il supun aprobării a Consiliului Local al Sectorului 3.

/S^t-pWmâr,EGOIȚĂ


ROBERTSQRI

\ XX TT -

CONF DISPOîIîTX-

NR. 1 6 3 5 /20 1 9 VICEPRIMJLck p C ‘I l                   8 1,  ;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 ozi) 318 03 04 E-MAIL ec0nomic@primarie3.ro

Calea Dudeșts nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 374281/11.04.2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 1-2019

Având în vedere

♦ prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 si art.40 :

*♦*                lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel

târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) sa nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

*♦* alin fl3): în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1

de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne^ cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

art. 40. - (1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

Contul de execuție la 31.03.2019 al bugetului general al Sectorului 3 al Municipiului București este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

 • a) bugetul local

 • b) bugetul imprumuturilor interne

 • c) bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

Execuția bugetara a veniturilor pe trimestrul I 2019 este în sumă de 201 969,04 mii lei, defalcata pe secțiuni astfel:

-secțiunea de funcționare : 167 942,90 mii lei

-secțiunea de dezvoltare :    34 026,14 mii lei.

• Execuția veniturilor Consiliului Local Sector 3 la sfârșitul trimestrului I

2019, a avut următoarea configurație:

VENITURI:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

Buget previzionat

ÎNCASĂRI TR.I

2019

2019

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

167 942.90

167 942.90

VENITURI PROPRII

163 119.53

163 119.53

I

IMPOZITE ȘI TAXE, din care

119 477.70

119 477.70

Imp.și taxe pe proprietate-07.02

82 990.00

82 990.00

Alte imp.și taxe gen, pe bun.și serv.-12.02

29.86

29.86

Taxe pe servicii specifice-15.02

149.85

149.85

Taxe pe utiiiz.bun..autoriz.utiliz.bunurilor-16.02

22 558.28

22 558.28

Alte impozite și taxe fiscale-18.02

5 710.12

5 710.12

Venituri din proprietate-30.02

1 627.84

1 627.84

Venit.din prestserv.și alte activit-33.02

406.71

406.71

Venitdin taxe admiri, „elib.permise-34.02

6.72

6.72

Amenzi,penalît.și confiscari-35.02

5 647.30

5 647.30

Diverse venituri-36.02

351.02

351.02

Donații și sponsorizări- 37.02

0.00

0

II

Sume defalc, din TVA, din care -11.02

26 410.75

26 410.75

III

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02

43 641.83

43 641.83

-Cote defalcate din impozitul pe venit (20%) - 04.02.01

0.00

0.00

-Sume alocate din cote defalc din imp. pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale (7%) - 04.02.04

43 641.83

43 641.83

IV

SUBVENȚII de la bug. de stat ~ curente, din care - 42,02.

133.47

133.47

1

Finanț.drept.acord.pers.cu handicap - 42.02.21

101.28

101.28

2

Subvenții pt acord.aj pt incălz loc cu lemne,carb,comb petrolieri - 42.02.34

0.19

0.19

3

Subvenții din bug. de stat pentru finanțarea sănătății - 42,02,41

32.00

32.00

y

VĂRSĂM DIN SECȚIUNEA FUNCȚION PT SECȚIUN DE DEZVOLTARE

-21 720.85

-21 720.85

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

34 026.14

34 026.14

I

1. VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCȚION 37.02.04

21 720.85

21 720.85

n

2. SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0

3 555.79

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului-39.02.03

3 555.79

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitarilor administrați v-teritoriale-39.02.07

0.00

0.00

iii

ÎNCAS. DIN RAMB. ÎMPRUM. ACORDATE -40.02

8 749.50

8 749.50

Exced. B.L. fin.chelt.secț.dezv. - 40.02.14

0

8 749.50

IV

Sume Primite de la UE- 45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02)

0.00

0.00

Alte facilitat! si instrumente postaderare(cod 45.02.16)                          |

0.00

0.00


V

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-48.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.01)

0.00

0.00

TOTAL VENITURI bug. local

201 969.04

201 969.04


In consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 3, la sfârșitul trimestrului 12019, au fost de 201 969,04 mii lei, așa cum rezultă din Anexa nr. 1.

Pe cele doua secțiuni, valoarea veniturilor incasate la sfârșitul trimestrului I 2019, în mii lei, se prezintă astfel:


VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE, 167.942,90


din care:


- I. Venituri, impozite și taxe locale


119.477,70


* II, Sume defalcate din T.V.A.


26.410,75


- III. Cote și sume defalcate din imp.pe venit


46.026,14


11 IV. Subvenții de la bugetul de stat


133,47


" Vărsăminte din secțiunea de funcționare in


Secțiunea de dezvoltare


-21.720,85


VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,


34.602,26


din care:


L Vărsăminte din secțiunea de funcționare


21.720,85


pentru secțiunea de dezvoltare

 • II.  Sume rezultate din valorificarea unor bunuri        3.555,79

 • III, încasări din ramb. împrumuturilor acordate           8.749,59


CHELTUIELI:

La sfârșitul trimestrului I 2019, la nivelul Consiliului Local Sector 3, execuția cheltuielilor bugetului local cu defalcarea pe capitole și secțiuni se prezintă conform Anexei nr. 2:

mii lei

INDICATORI

Buget previzional

2019

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trîm 1

Trim I

CHELTUIELI - TOTAL , din care

204.108,40

163.528,61

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

166.708,40

132.408,66

Cheltuieli de personal

10

43.346,06

40.460,98

Bunuri si servicii

20

45.381,90

30.480,07

Dobânzi

30

19.173,90

17.259,37

Subvenții

40

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

0,00

0,00

Transf. intre unîtatî ale admin. publice

51

16.401,60

16.401,60

Alte transferuri

55

0,00

0,00

Asistenta sociala

57

15.976,00

12.683,10

Alte cheltuieli

59

2.812,14

2.416,48

Rambursări de credite

81

13.616,80

13.077,20

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0,00

-370,14

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

47.400,00

31.119,95

Transf. intre unitate ale admin. publice

51

0,00

0,00

Alte transferuri

55

0,00

0,00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0,00

0,00

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

47.400,00

31.119,95

Active nefinanciare, din care:

71

9.000,00

3.749,50

Active financiare, din care:

72

30.000,00

19.000,00

Rambursarea împrumuturilor contr. pt finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

8.400,00

8.370,45

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0,00

0,00

1

AUTORITATI PUBLICE SI ACTfUNI EXTERNE

51.02

53.697,70

40.654,23

Autoritati executive (PS 3 + DITL)

51.02.01.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

26.779,80

21.441,26

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

26.917,90

19.212,97

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

1.429,40

1.410,52

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1.429,40

1.410,52

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICAȘI ÎMPRUMUTURI

55.02

19.173,90

17.259,37

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

19.173,90

17.259,37

4

APARARE

60.02

23,60

15,12

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

|

23,60

15,12

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

5

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Prot Cîvila+PoLComunft)

61.02

385,00

227,94

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

385,00

227,94

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

6

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

17.792,65

13.043,79

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

17.724,45

12.975,68

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

68,20

68,11

7

SANATATE

66.02

31,50

29,98

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31,50

29,98

8

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE ?

67.02

32.893,90

19.809,53

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

21.080,00

16.369,62

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

11.813,90

3.439,91

9

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALĂ

68.02

39.547,55

36.000,89

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

39.547,55

36.000,89

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

10

LOCUINTEjSERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

14.501,00

13.967,35

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5.901,00

5.568,39

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8.600,00

8.398,96

11

74.02

15.147,20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15.147,20

15.147,20

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

12

TRANSPORTURI

84.02

9.485,00

5.962,69

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

9.485,00

5.962,69

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

Din analiza datelor, execuția cheltuielilor pe cele două secțiuni se prezintă, în mii lei, astfel:

> Secțiunea de funcționare :                         163.528,61

din care:

® Cheltuieli de personal " Bunuri și servicii

40.460,98

30.480,07

17.259,37

16.401,60

12.683,10

2.416,48

13.077,20


-370,14


 • ■ Dobânzi

 • ■  Transferuri

• Asistentă socială

B Alte cheltuieli

“ Rambursări de credite

Plăti efect, in anii preced, si recuper. in anul curent

> Secțiunea de dezvoltare: din care:

« Active nefinanciare

 • ■  Active financiare

 • ■  Rambursări credite


31.119,95

3.749,50 19.000,00 8.370,45

 • ♦ Până la finele trim. I - 2019 din Bugetul imprum uturilor interne s-au efectuat trageri în valoare de 1.158,11 mii lei, în structura conform anexei nr. 3.

 • • Veniturile și cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 31.03.2019, se prezintă în structură conform anexelor nr. 4 și 5.

Caracteristica de baza a contului de execuție este aceea ca oglindește realizările, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producătoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimează marimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de indeplinire a ceea ce instituția si-a propus si cuprinde toate operațiile efectuate de instituție in anul bugetar in legătură cu incasarile si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

Execuția bugetară la trimestrul I 2019, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 3, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul imprumuturilor interne, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I al anului 2019.Față de cele prezentate, având în vedere art.49, alin. 12) și 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 3, la finele trimestrului I 2019.

Nr. 374285 din 11.04.2019


Către,

CABINET PRIMAR


TELEFON {004 Q2i) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084, București


>' Jl SPOZITIEI Lî635/2019 VICEPRI MAR
E..’ /ET3ESCU
Având in art. 49 alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alaturat proiectul de „HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2019, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.
Anexat, va transmitem următoarele documente:
-  Raportul de specialitate
-  Proiectul expunerii de motive
-  Proiectul de hotarare
-  Anexe nr.1-5

Cu stima,Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........J,..............de pe ordinea de zi /

suplimentarea- ordinii~de_zi a ședinței ordinare din data de ..........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....... ......................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........T,...........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii- de^t a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NEEATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂAD


MEMBRI:SECRETAR,

HONȚARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN