Hotărârea nr. 208/2019

HCLS3 nr.208 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective cu RHpropus - 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr, 20-26, lot 2, Sector 3 ”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 305270/CP/21.02.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 09/14.02.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 301527/19.02.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17. î 1.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/VJ/31/2018/14.02.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 07/14.02.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 08/14.02.2019;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective cu RHproptls = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, Sector 3”, proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 1286 mp conform acte, în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 07/14.02.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

de către Serviciul


Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului Documentații de Urbanism.

NR. 208

DIN 16.04.2019

ROMANIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ARHITECT ȘEF

■ANEXA & HCLS3 (Mi.<2c£/jE0l<.?JDl<d

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Ca urmare a cererii adresate de S.C. PIAȚA VITAN S.R.L., cu sediul în municipiul București, Calea Vitan nr. 13-19, sector 3, telefon/fax ............ e-mail ........... înregistrată la nr. 92537/21.05.2018 si completată cu nr. 136358/24.07.2018, nr. 136389/24.07.2018, nr. 247523/09.11.2018 si nr. 43068/29.01.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/VJ/31/2018/14.02.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, generat de imobilul4) situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3, București.

Inițiator: S.C. PIAȚA VITAN S.R.L.

Proiectant: S.C. BEMEL AG S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh./Urb. Barbu R. I. VLAD - C Ci D D3 Dz0 E F6G5G6.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord B-dul Decebal, la Vest Șos. Mihai Bravu, la Sud Calea Dudești, la Est B-dul Burebista și este format din teren curți construcții cu suprafață de 1286 mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012, nr.224/2015, nr.341/2018 și nr.877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona M respectiv M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale, lăcașuri de cult, comerț cu amănuntul, activități manufacturiere, depozitare mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe cu partiu obișnuit și special (care includ spații pentru profesiuni liberale);

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POTmax = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - CUTmax = 3,0 mp.ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea; în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu ia o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5.00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ARHITECT ȘEF


Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015, dar se află în zona de protecție de 100 m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 689/22.03.2018 emis de Primăria Sector 3. Pentru faza P.U.D. s-a obținut obținut avizul favorabil nr. 1579/ZP/05.11.2018 emis de M.C. - Direcția pentru Cultură a Municipiul București.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 5,50 m față de limita dreaptă a proprietății, retras 8,00 m față de limita stângă a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioare = retras 5,50 m față de limita de proprietate;

 • - POTmax ~ 70%;

 • - CUTmax= 3,00 mp. ADC/mp.teren;

 • - Hmaxim = 21,00 m (pentru RHpropus = 2S+P+6E) / 24,00 m (pentru RHpropus-- 2S‘FP"F6E-7Etehnic);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Aviz circulații nr. 10280/31.07.2018-1631504/05.07.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006. Accesul pietonal și cel auto se vor realiza prin intermediul lotului 1;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism. în cazul avizelor/adreselor cu specificații referitoare la posibilele rețele ce traversează terenul din Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3, pentru faza D.T.A.C. se vor respecta condițiile impuse prin acestea și a autorizațiilor de construire obținute pentru deviere.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5^: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism

P.U.D.- LOCUINȚE COLECTIVE

2S+P+6E+7R rehnicPct 1 Est (m)

Nord (m)

206 590541.118

325294.209 '

207 590547.109

325275.525

208 590600.982

325267.030

209 [ 590601.240

325269.233

210 590602.041

325269.161

211 1 590604.596

325292.110 !

1286.15 mp


J 5 | 3,5 KM 5

[2,3,

.—-----

I 4U

-----_-----J7539

fer


7R HlTÎl        --C-Z

Ât

T—11/

°nîLa-

T7

8

75.45

țTf

Lo

:uri

231

parca

3889

^df^~-r'~'Î5:S4

7\

=—

/\

10

75.63


Pct

Est (m)

Nord (m)

206

590541.118

325294.209

207

590547.109

325275.525

208

590600.982

325267.030

209

590601.240

325269.233

210

590602.041

325269.161

211

590604.596

325292.110


WA’

/ / */ / \A

A 3 )

4

\ \ \

f 1 C   I

1 2   1 IM

r 1

/

\                 \ 64 \     \ X

I O J ;

p /

\

■ \ VM5 \    \  \

/Or /

•- \ \ \ \

Zo /


BILANȚ TERITORIAL

NR.

ORT.

SUBZONE FUNCȚIONALE

SUPR.

(mp)

SUPR. (%)

1.

CIRCULAȚII / PLATFORME

334,39 mp

26,00%

2.

IMOBIL FUNCȚIUNE LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+5E+6R

565,70 mp

44,00 %

3.

SPATII VERZI

384,06 mp

30,00%

4.

SUPRAFAȚA PARCELA

1286,15 mp

100,00%

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

S parcela = 1286,15mp

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr.


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 09/14.02.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/VJ/31/2018/14.02.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 07/14.02.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 08/14.02.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective cu RHprOpus = 2S+P+6E-7Etehmc, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective cu RHprOpus = 2S+P+6E-7EtehniC/ pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3".Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                            1

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 09/14.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în

Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018. Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3” în baza Certificatului de urbanism nr. 689/22.03.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/VJ/31/2018/14.02.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax = 3,0 mp.ADC/mp.teren, Hmaxim = 21,00 IT1 (pentru RHpropus = 2S+P+6E) / 24,00 m (pentru RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament / retras 5,50 m (str. Vulcan Județul), retras min. 8,00 m față de limita stângă a proprietății, retras min. 5,50 m față de limita dreaptă a proprietății, retras min. 5,50 m față de limita posterioară a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U07) pentru funcțiunea de locuințe colective, având RHpropus = 2S+P+6E-7EtehniC.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora", vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3”.SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


Nr. 08/14.02.2019


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificatul maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament / retras 5,50 m (str. Vulcan Județul), retras min. 8,00 m față de limita stângă a proprietății, retras min. 5,50 m față de limita dreaptă a proprietății, retras min. 5,50 m față de limita posterioară a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U07) pentru funcțiunea de locuințe colective, având RHprOpus = 2S+P+6E-7EtehniC.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax = 3,0 mp.ADC/mp.teren, Hmaxim = 21,00 m (pentru RHpropus = 2S+P+6E) / 24,00 m (pentru RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic).

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona M respectiv M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, POTmax = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax = 3,0 mp. ADC/mp.teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 07/14.02.2019, privind documentația PUD - “Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.


SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 07/14.02.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația

“Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. PIAȚA VITAN S.R.L. Arhitect-urbanist: Barbu R. I. VLAD

Proiect nr.: VJ 271/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •   la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.05.2018 și 09.11.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.05.2018 și 09.11.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 18.05.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •   www.anuntul.ro, pag. 66, din data de 21.05.2018;

 • •   România Liberă, pag. 6, din data de 21.05.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare Școala Gimnazială nr. 80 - Sud - Calea Dudești nr. 191;

 • - notificare Stația Rompetrol - Est - Șoseaua Mihai Bravu nr. 396;

 • - notificare A.D.P.B. - Nord - Calea Dudești nr. 191.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - Școala Gimnazială nr. 80 - Sud - Calea Dudești nr. 191;

 • - Stația Rompetrol - Est - Șoseaua Mihai Bravu nr. 396;

 • - A.D.P.B. - Nord - Calea Dudești nr. 191.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.ARHITECT ȘEF

SERVICIUL URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG - RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 10280/31.07.2018-1631504/05.07.2018 al PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

ID.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

în scopul: întocmirii documentației P.U.D. și după aprobarea ei, obținerea autorizației de construire

Urmare cererii adresate de dl/dna./societatea S.C. PIAȚA VITAN S.R.L. - prin dl.

Cu domiciliul^sediul în județul...............municiplul/orasul/comuna....București......satul.............sectorul 3..............

cod poștal...............str.         >• r. , bl.-, sc et. parter - etaj , ap.-,

telefon/fax............................e-mail.........................înregistrată ia nr. 37714 din 06.03.2018,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI............ Sectorul 3................cod poștal..............

str. VULCAN JUDEȚUL nr. 20-26, lotul 2, bl......-..., sc.......- et - ap......-.......

sau identificat prin nr. cadastral 231383 ....................................................................................................................î

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr................./................ faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului

General nr. 269/2000, H.C.G.M.B. Nr. 224/2015 si in temeiul documentației de urbanism/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului General/Local nr.........................../.......................................

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

X'-

 • 1. REGIMUL JURIDIC: Teren în suprafață de 1286,OOmp, reprezentând lotul 2 având nr. cadastral 231383, situat in intravilanul municipiului București, aflat în proprietatea S.C. PIAȚA VITAN S.R.L. conform contractului de vânzare cu încheierea de autentificare nr. 5191 din 19.12.2017 întocmit la N.P. - =.                  , Actului notarial nr.

852 din 26.02.2018, Actului Notarial nr. 5192 din 19.12.2017 întocmit ia n.P. ,             • w , Actului

administrativ nr. 7344/02.02.2018 (dezmembrare imobil) emis de OCPIB Serviciul Cadastru. Imobilul este intabulat, sunt menționate sarcini potrivit extrasului de C.F. pentru informare emis de OCPIB - BCPI S3 pentru informare nr. cerere 14926 /28.02.2018. Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală A. Terenul se află în aria de protecție a Monumentelor Istorice (str.Vulcan Județul nr. 16, nr. 21 și Calea Dudești nr. 191), conform Anexei la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 113bis din 15.02.2016.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren liber de construcții;

Destinația stabilită: conform PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB Nr. 224/2015, terenul se află în subzona M2 subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu, POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8metri), CUTmax.=3,0 mp. ADC/mp.teren și înălțimi maxime P+14 niveluri cu accente înalte. Potrivit RLU partea scrisă PUG Ari. 10 -înălțimea maximă admisă a clădirilor - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică a străzii, cu i V condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0metri continuatcu, tangența. sa la 45 grade;

lățimea străzii Caloian Județul între aliniamente (metri) 12,Om, Hmax.=12,0m și str. Vulcan Județul între aliniamente (metri) 14,01m-20,00m, Hmax = 20, Om; admițându-se două niveluri suplimentare retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0metri continuat cu tangenta sa la 45 grade, la acesta se admite un nivel suplimentar la clădirile de colț pe o lungime de max. 15 metri, apoi retrase cu două niveluri.                         •

Propunere: construire ansamblu imobiliar cu funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale la parter;

i.

 • 3. REGIMUL TEHNIC: Pe terenul de la adresa mai sus menționată se poate realiza construirea unui ansamblu imobiliar cu funcțiunea de locuințe colective având spații comerciale la parter, în vederea configurării unui ansamblu urbanistic unitar și coerent, care să se încadreze în contextul urban actual si care să fie în simbioză cu vecinătățile imediate și care va fi amplasată în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului și urbanismului si care va respecta reglementările referitoare la amplasare, retrageri față de vecinătăți, regim de înălțime funcțiuni a clădirilor șl indicatori urbanistici POTmax. =70%, CUTmax. = 3,0mp. ADC/mp.teren R.M.H. - „înălțimea maximă a clădirilor” se stabilește în funcție de lățimea străzii, ce vor fi precizați in Planul Urbanistic de Detaliu, ce va fi întocmit și aprobat conform legilor în vigoare. Se va asigura numărul minim de locuri de parcaje auto în incinta proprietății, conform H.C.G.M.B. nr. 66 /2006.

Proiectele vor fi realizate de proiectanți autorizați.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat, pentru întocmirea documentației P.U.D. în vedere* aprobării acesteia, de către Consiliul Local Sector 3 și după aprobarea ei, obținerea autorizației de construire CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRU1RE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ "DREPTUL DF a------

EXECUTA LUCRĂRJ DE CONSTRUCȚII                                                              1 UL A

Formular F.6 - Red. in 2 exemplare de M.G.V.                 “               ~                       -——-----------ț——■ -

pagina 1 din 2

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ■ de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității cc pentru protecția mediului: Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 151, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin D Consiliului 07/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și profira legătură cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 98/61/CE, prin certificatul de urba se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrt proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanist, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente,

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publica


In aceste condiții:


După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului In


vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, in urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.


In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul


are abllgatia de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.


In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului.


solicitantul renunța la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente: OPIS ACTE

 • a) certificatul de urbanism cu planurile anexa - copie;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de Informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); OPIS DOCUMENTE:

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

IXI D.T.A.C.; l_J D.T.O.E.,' l_l D.T.A.D.: 2 exemplare; Dovada de luare in evidenta a proiectului la R.U.R/OAR;

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

]X| alimentare cu apâ;                        |X| canalizare;   -                                 |X| salubritate;

|X| alimentare cu energie electrică;          |X| alimentare cu energie termică; c.            |_| metrorex;

|X| gaze naturale;                            jxj telefonizare;                                    |_| Transelectrica

d.2) avize și acorduri privind:

|X| securitatea la incendiu; |X| protecția civilă; |X| sănătatea populației; I I aviz Autoritatea Aeronautica Română;

d.3 ) avize și acorduri privind:

 • - Declarație notarială pe propria răspundere a proprietarului din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei Instanțe judecătorești - original;

 • • acordul creditorului ipotecar Garanti Bank SA pentru lucrările propuse;

 • - Nr. poștal PMB;

 • - Certificat de rol fiscal DGITL Sector 3 - în original;

 • * aviz Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniul Național Cultural a Municipiului București;

 • - aviz Tfthnin rin CnnRiiltantă Preliminară Hn Cimila+io PMR.SPII*                                  /  ’întocmeam. Voinea mAvx                                                |  \

Achitat taxa de: 17,00 lei, conform chitanței nr, 4875253 din data de 06.03.2018.

Prezentul certificat de urbănfem a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de................

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și


completările ulterioare,


se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism


de la data de................. până la data de....................


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAT»,

Robert Sorin Negoiță


SECRETAR, Marius Mihăiță


ARHITECT ȘEF, Ștefan C. Dumitrașcu


întocmit,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Formular F.6 - Red. in 2 exemplare de M.G.V.


pagina 2 din 2"* ^—,41 *

X

;ă?î      J&, X-

<.  <" ^t^'\ v ruY

A\wk3TJ ^AT

șM

H’wTC/ \


yjK

§43

w’ fv m       |

ESfcJg^Sfc

t» ■**           VwVZi'

&A*

^Pw.1

Bfe- 5?âi

Fx

*v “

feM

Zf- a‘CT ~~      ???yW5frl

1

^“oH-


n* rj 73

C>?/4 'OțA’/T , • ^Zi'C7


rentat» cadastrale njC"'i",'Oa——„,eMaePLAN CADASTRAL scara 1:bvd aferent imobilului situat in Str. Vulcan Judetu nr. 20-26, sector 3, București
590600

325G50


5-


PLIN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI PROPUNERE DE DEZLIPIRE

       SCARA 1 : 500

Nr. cada^fH

Suprafața masurata

_

Adresa imobilului

2S888

3324

STR. VULCAN JUDEȚUL NR. 20-26

Cartea F^ciara nr.:

UAT:     BUCUREȘTI - SECTOR 3tabel de mișcare parcelara pentru alipire


Nr.

crt.

SITUAȚIA ACTUALA

(iaainte de dezlipire)

SITUAȚIA VIITOARE

(după dezlipire)

Număr cadastral

Suprafața

(mp)

Categ. de folosința

Descrierea

imobilului

Număr cadastral

Suprafața

(mp)

Categ. de folosința

Descrierea

imobilului

1

3324

Cc

,   2038

Cc

LOTUL 1

2

^3®

1286

Cc

LOTUL 2

Total

3324

3324


Executant:

Ing. Preda - Raiciu Emilia Aut. RO-B-F- 0909

data; Ianuarie 2018

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea irilobilului in b de date
ROMÂNIA


SAPPATOPIV» MPftf


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 10280/

1631504


Iul 0539

Către

S.C. BEMEL AG S.R.L.

Str. Sold. Gheorghe Matac nr. 31, Et. 4, sectorul 2, București

In ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 05.07.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - Vulcan Județul nr.20-26 Loțu£2, sectorul 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr.689/22.03.2018 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D., fază la care veți prezenta un Studiu de Circulație privind impactul imobilului asupra traficului din zonă.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISMTELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înăi Consiliului Local Sector 3:

 • -  “Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3”;

 • -  “Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3”;

 • -  “Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică și spații auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3”;

 • -  “Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3”;

 • -  “Imobil locuințe colective și spații comerciale la parter, RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 1, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.

)
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul...................de pe ordinea de zi /

-suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                  ...........

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...£......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLfAfTOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MARI^EAl


MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLEtA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA