Hotărârea nr. 206/2019

HCLS3 nr.206 din 16.04.2019MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHprOpus - S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostei Strada Clucerul Udricani nr. 29), Sector 5”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 305274/CP/21.02.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -   Raportul de specialitate nr. 15/14.02.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 301527/19.02.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.1 L2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/MB/43/2018/14.02.2019; Raportul informării și consultării publicului nr. 13/14.02.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 14/14.02.2019;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice:

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpiOpus — S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3”, proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 155 mp conform acte de proprietate (156 mp conform măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 13/14.02.2019.

Art.3.Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4.După aprobare. în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.ARHITECT ȘEFMi .4     //C£5 3 fiJi. $£)$//£,0^, &ol9

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


1918 2018 I SABBATOPIM ÎMPREUNA


Ca urmare a cererii adresate de S.C. INTER COMPLEX S.R.L., cu sediul în Municipiul Slatina, Strada Cazărmii, bl. 13B, et. 2, ap. 9, județul

Olt, telefon/fax............e-mail...........înregistrată la nr. 162192/09.08.2018 si completată cu nr. 204803/02.10.2018, nr. 271676/07.12.2018

și nr. 43263/29.01.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/MB/43/2018/14.02.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus = S+P+3E, generat de imobilul4) situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3, București.

Inițiator: S.C. INTER COMPLEX S.R.L.

Proiectant: S.C. IDA INTERSECTION DESZIGN & ARHITECTURA S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Cristian Șt. BALAN - DE.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord B-dul Corneliu Coposu, la Vest Piața Unirii, la Sud B-dul Unirii, la Est B-dul Mircea Vodă și este format din teren curți construcții cu suprafață de 155 mp conform acte de proprietate (156 mp conform măsurătorilor cadastrale).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012, nr.224/2015, nr.341/2018 și nr.877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona CA respectiv CA2 - subzonă centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente de peste 45 m, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

 • - funcțiuni predominante: sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birouri, servicii financiar-bancare și de asigurări, servicii autonome avansate, servicii pentru cercetare-dezvoitare, servicii de formare-informare, biblioteci, mediateci, poșta și telecomunicații, edituri, centre media, activități asociative diverse, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, expoziții, centre și galerii de artă, servicii profesionale, colective și personale, servicii pentru comerț și transporturi, agenții diverse, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase, centre comerciale, magazine, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă, cazinou, dancing, cinema, cetre de recreere și sport în spații acoperite, mici unități productive manufacturiere, locuințe cu partiu special avand incluse spații pentru profesiuni liberale, parcaje multietajate;

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POTmax (pt. clădiri sub 6 niveluri) = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.;

 • - CUTmax (pt. clădiri sub 6 niveluri) = 2,5 mp.ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în zonele constituite dispunerea clădirilor față de aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiții: în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate; în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ARHITECT ȘEF


 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri; se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015, dar se află în zona de protecție de 100 m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. 74/22.01.2015 și nr. 1628/27.07.2017, emise de Primăria Sector 3. Pentru faza P.U.D. s-a obținut obținut avizul favorabil nr. 686/ZP/14.05.2018 emis de M.C. - Direcția pentru Cultură a Municipiul București.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018, Titlul I-Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății;

 • - retrageri minime fată de limita posterioară = calcan / retras 3,20 m - 5,00 m fată de limita de proprietate;

 • - POTmax = 60%;

 • - CUTmax = 2,50 mp. ADC/mp.teren;

 • - Hmaxim = aliniere la cornișa / aticul clădirii învecinate (pentru RHpropus = S+P+3E);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Aviz circulații nr. 2086/16.05.2016-1397192/07.04.2016 al PMB-DGISP-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism. în cazul în care din avizele de utilități reiese faptul că nu există rețele publice de echipamente edilitare în zonă, pentru faza D.T.A.C. se vor respecta prevederile art. 27 din Regulementul General de Urbanism, aprobat cu H.G.R. nr. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5); construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.ARHITECT ȘEF


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) Ut. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1628/27.07.2017 emis de Primăria Sector 3.


F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu
PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MATEI BASARAB NR. 20B (FOSTA CLUCERU UDRICANI NR 29) COD POȘTAL 030674, SECTOR 3, BUCUREȘTI


ZONA STUDIATĂ


OH] LIMITA DE STUDIU


LIMITA PUD (156,00 mp)


CIRCULAȚIE CAROSABILĂ

J


CIRCUL. CAROSABILĂ OCAZIONALĂ


CIRCULAȚIE PIETONALĂ20.0

18.0

16.0

14.0

12.0

\    10.0

X.     80

6A

fu

*SE

IE 203998


rada MATEI BASARAB

9 rtj;

Wac

LUCERU UDRICANI 29), nr. 20B


::::::: bordura coborâtă pt acces AUTO PESTE CIRCUL. PIETONALĂ, Ca2

SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCT. COMPLEXE, CU CLĂDIRI DE ÎNĂLȚIME MEDIE, MARE Șl CU ACCENTE PESTE 45 METRI, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU. POT max = 60% / CUT max = 2,5
ȘEF PROIECT arh. Tavaszi Zoltăn


ÎNTOCMIT arh. Bălan Cristi arh. Tavaszi Zoltăn arh. Bobonete Silvia


NUMĂR PROIECT

A252/2014

FAZA: P.U.D.


ALINIERE (RETRAGEREA MINIMA DE LAALINIAMENT)

RETRAGERI FATĂ DE LIMITE LOT

1


ZONĂ VERDE ÎN LUNGUL CIRCULAȚIILOR

EDIFICABIL PROPUS pt. CONSTRUCȚIEI^

Hmax= aticul co

IMOBIL LOCUINJE^gSROURa
corp clădire S rn 4Ki

POTmax= 60,00


Lv’J

fetit®

.NT

A.USĂ

P+3ACCES CAROSA _ DE PARCARE ÎN INCINTĂ)


/r         RO0 be ARHITECTURA SI URBANISM

*          SCI.b.A-INTERSECTION

■. T& ARHITECTURA SRL(l ..

\WFiciAR:2 &M<lTER COMPLEX S.R.L.


NUMĂR PLANȘĂ

2

SCARA 1:500


0E“"™ REGLEMENTĂRI URB. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ CIRCULAȚII Șl RESTRICȚII

n’wvji-v S">:


i;’\

j£' t


\  |£WIW£? .

■ ■ \ / \ i


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MATEI BASARAB NR. 20B (FOSTA CLUCERU UDRICANI NR 29) COD POȘTAL 030674, SECTOR 3, BUCUREȘTI

OT^^ONĂSTUDIATÂ


LEE, LIMITA DE STUDIU

Q3 J LIMITA PUD (156,00 mp)


214493


■. .. i

XSmK


7' .i?

77Z&


UI

*,    i.

£ ‘ \

Ox

i *

’ 1


JE 221940


..... . cJ

|           :• t: HJb           •

^7<Z-    =•

*>?. GA              ..., -I


X

___________y.-—■

SteMâfa BĂS

OSTA CliUCERU

\PROFIL STRADAL A-A.

.RÂB NR. 20B f^RICANI NRz


CIRCULAȚIE CAROSABILĂ

CIRCUL. CAROSABILĂ OCAZIONALĂ

CIRCULAȚIE PIETONALÂ

BORDURA COBORÂTĂ PT ACCES AUTO PESTE CIRCUL. PIETONALĂ, Ca2

SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCȚ. COMPLEXE, CU CLĂDIRI DE ÎNĂLȚIME MEDIE, MARE Șl CU ACCENTE PESTE 45 METRI, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU. POT max = 70% / CUT max = 3,0 ' ALINIERE (RETRAGEREA MINIMA DE LA ALINIAMENT) RETRAGERI FAȚĂ DE LIMITE LOT

ZONĂ VERDE ÎN LUNGUL CIRCULAȚIILOR

EDIFICABIL PROPUS pt. CONSTRUCȚIA NOU PROPUSĂ bU» 16,00 m ’ IMOBIL LOCUINȚE^ÎIȘR^OB corp clădire S + R-+- 3$ Vs? ’ POT^ 70,00 %*£ut^oal             Mi

ACCES CAROSABIL (ALOCURI/7 DE PARCARE ÎN INCINTĂ) ’ ZJC ACCES PIETONAL


ȘEFPRCXxCT ah. Tavgsa Zolsân

Întocmit srh.BgaoCn»'! arh. Twiszi ZofKn ah. Bobonr‘9 Slim

PROîECim 8)ROU DE ARHITECTURA SI URBANISM SC I.D.A • IhffERSECTfON DESZJGN & ARHITECTURĂ SRL

s,c. INTER COMPLEX S.R.L.

NUI4ĂR PLANȘĂ

2

SCARA

1:500

NUMĂR

PROIECT

A252/20I4

FAZAîP.U.D.

“™l™ REGLEMENTĂRI urb.

ZONIFICÂRE FUNCȚIONALĂ

CIRCULAȚII Șl RESTRICȚII
------www.primarie3.r0-------------—

romania2019.eu

Președinție României Io Consiliul Uniunii EuropeneCABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAILcabinetprimar@1primarie3.ro

Calea Dudești nr. tgi, Sector 3, 031034, București


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropUs = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 15/14.02.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/MB/43/2018/14.02.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 13/14.02.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 14/14.02.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fosta Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) îit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe -RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3".

ARHITECT ȘEFROMANIA


191B 20ÎB î SĂRBATOR!M ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@prim3rie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prlmane3.ro

Nr. 15/14.02.2019


RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus - S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fosta Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018. Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare "Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3” în baza Certificatelor de urbanism nr. 74/22.01.2015 si nr. 1628/27.07.2017, emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/MB/43/2018/14.02.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 60%, CUTmax = 2,5 mp.ADC/mp.teren, Hmaxim = aliniere la cornișa / aticul clădirii învecinate (pentru RHpropus= S+P+3E).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, calcan / retras min. 3,20 m -5,00 m față de limita posterioare a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 2) pentru funcțiunea de birouri și locuire, având RHpropus = S+P+3E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litere i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art45, alin(6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul report de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. fj din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe ~ RHpropus » S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3’i

ROMÂNIA


191B 2018! SÂRBĂTOfitM ÎMPREUNĂ


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

Nr. 14/14.02.2019


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B

(fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într~un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, calcan / retras min. 3,20 m - 5,00 m față de limita posterioare a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 2) pentru funcțiunea de birouri și locuire, având RHpropus = S+P+3E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 60%, CUTmax =2,5 mp.ADC/mp.teren, Hmaxim = aliniere la cornișa / aticul clădirii învecinate (pentru RHpr0Pus= S+P+3E).

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona CA respectiv CA2 - subzonă centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente de peste 45 m, cu regim de construire continuu sau discontinuu, POTmax = 60% (pentru clădiri sub 6 niveluri), cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc., CUTmax = 2,5 mp.ADC/mp.teren. (pentru clădiri sub 6 niveluri). Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 13/14.02.2019, privind documentația PUD - "Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - PUD, iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


■ ■ *    *•"***    * © e « *

ROMÂNIA


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAfl urbanjsm@prjmarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3>ro


1918 2010 {SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. 13/14.02.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația

“Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus - S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. INTER COMPLEX S.R.L.

Arhitect: Cristian St. BaLan

Proiect nr.: A252/2014.

Datele privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

~ planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 14.12.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 14.12.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 09.08.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •   Evenimentul Zilei, pag. 16, din data de 09.08.2018;

 • •   Jurnalul Cotidian Național, pag. 2, din data de 09.08.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare Fundația Universitară Română de Științe și Arte Gheorghe Cristea - Nord - Strada Matei Basarab nr. 18bis, nr. cad. 204187;

 • - notificare S.C. Perini Properties & Investments S.R.L - Nord și Est - Strada Matei Basarab nr. 20, nr. cad. 200950;

 • - notificare- Est - Strada Matei Basarab nr. 20A, nr. cad. 200344;

 • - notificare^^^^^^^^^^^^B- Est - Strada Matei Basarab nr. 20A, nr. cad. 200344;

 • - notificare P.M.B. - Vest - Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - Fundația Universitară Română de Științe și Arte Gheorghe Cristea - Nord - Strada Matei Basarab nr. 18bis, nr. cad. 204187;

 • - S.C. Perini Properties <S Investments S.R.L. - Nord și Est- Strada Matei Basarab nr. 20, nr. cad. 200950;

 • - ^^^urasi^roperție^.R.L - Est - Strada Matei Basarab nr. 20A, nr. cad. 200344;

Est - Strada Matei Basarab nr. 20A, nr. cad. 200344;

-^^fâ^^es^^ulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG ~ RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 2086/16.05.2016-1397192/07.04.2016 al DGISP-DT-Ctc cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016 și adresa MM-ANPM nr. 15003/22.08.2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului șt de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.
.• • ■

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

OUAT

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.            din

în scopul; întocmire documentație de urbanism șl autorizație de construire

Ca urmare a Cererii adresate de SC INTER COMPLEX SRL

cu domidliul/sediul2), în județul...........Olt.,......................rnunfcipiul/orașul/cornuna Slatina,

sectorul............ cod poștal.................Strada Cazărmii, bl 13B...S sc.et. 2..., ap. 9.

teîefbnffax................e-mail..................................... înregistrată ta nr. 3372/16.01.2017,22367/16.03.2017.

pentru imobilul ~ teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștal

STRADA MATEI BASARAB NR.20B (fosta Strada CLUCERUL UDRICANI nr.29)

sau identificat prin .. ..........................................................................................................

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr. 269/21,12.2000, HCGMB nr, 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr. 224/15.12.2015.

în conformitate cu prevederile Legi) nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


SE CERTIFICĂ:
 • 1.    REGIMUL JURIDIC:

Terenul în suprafață de 155,00mp (156,00mp din măsurători cadastrale) se găseste în intravilanul orașului, Strada Matei Basarab nr, 20B (fosta Strada Clucerul Udricani nr.29) și este proprietatea SC INTER COMPLEX SRL conform contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr, 1575/22.03.2007 de NP Tanase Ortansa Daniela.

Imobilul este înscris în CE nr.208126 conform extras de carte funciară nr.515/06.01.2017.

Conform HCGMB nr, 143/2003 terenul se află în zona fiscală A. Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015.

 • 2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosință actuala: teren curți construcții.

Destinația: Conform PUG aprobat terenul se înscrie în CA2 subzona centrala cu funcțiuni complexe cu clădiri de înălțime medie, mare si cu accente, cu regim de construire continuu sau discontinuu. POT-70%, CUT=3.

Propunere: se solicita realizarea unei construcții S+P+3E cu funcțiunea de birouri si locuința, împrejmuire I n si organizare de șantier.

 • 3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul descris mai sus se pot realiza lucrări de construire birouri și locuința cu regim de înălțime S+P+3E, lucrări de refacere împrejmuire, parcări, alei auto și pietonale, accese, spații verzi și lucrări de amenajare organizare de șantier conform normelor specifice în vigoare și PUD avizat/aprobat conform legii, astfel: retras față de aliniament pe alinierea construcțiilor învecinate.

Pentru stabilirea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al parcelei, accese auto si pietonale, conformarea arhitectural- volumetrică se va întocmi o documentație de urbanism PUD. POT-70%, CUT-3.

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentații întocmite în conformitate cu normativele și legislația în vigoare. Organizarea de șantier se va executa în incintă proprie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic de detaliu (PUD) și pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizație de construire/desfiintare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

Pag. 1 dtn 2


Formular F.6/red. 2 gx/TC

 • 4. OBUGApl ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI UE URBANISM:

în -/ropul eîsborăni documentațtet pentru autorizarea executăm lucrărilor de construcții •> de construire/de desființare - solicitantul &e va adresa autorității competente pentru protecție mediului' Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Stn Âtees Lacul Morii or, 1S1, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 9S/6VCE, prin cerirficatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta sâ analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administratei publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:


După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezente la autoritatea competente pentru protecția mediului In vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativa! autorității competente pentru protecția mediului.

In situația in car® autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația In care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a Investiției, aceste are obligația de a notifica acest fapt autorHatii administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATÎEî OE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren șita®u construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi fi extrasul de carte funciară de Informare actualizat le zi, In cazul în care tegee nu dispune altfel (copte legalizată);

 • c) documentația tehnică - D T , după caz.

Ix_l D.T.A.C. IxJD.T.O.E. IJ DT.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.f) avize și acorduri privind utiirt^ite urbane și infrastructura:

Cpegl alimentare cu apă ~                            |xj canalizare                                        |xj salubritate

<iXȚ:|alimentare cu energie electrică ,               % ,, jx_|8limentere cu energie termici                       |J avizTransgaz

; te s®® naturale k                              vi^HtetefonîzareLi Altele |J

o.2) avize și scordun privind:

|xj securitatea la incendiu                           |xj protecția civilă                                   LI sănătatea populației

d.3) avize/acordun specifice ale administrației publice centrate și/sau ate serviciilor descentralizate ale acestora:

ixl declarație notariate a proprietarilor din care s5 rezulte că Imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei Instanțe judecătorești tat certificat de rol D.LT.L.S. 3 (origina!) bd aviz Directa pentru Culturii Culte sl Patrimoniu National a Municipiului București Ixl expertiza te calcanul de care se alipește noul Imobil ..

Ixl acordul notarial al vaclnilor pentru funcțiune

Ixl numw poștei emis de PMB

dA) studii de specialitate:

Ixl mriz consultativ PMB OUAT serviciul circulații

Ixl aviz comisia de trafic șl fluenta circulației. v ■

Ixl declarație notariali din care si rezulte numele șl adresa de contact a proprietarilor cu care se se tave&neazl terenul ce a generat PUD

Ixl Documentația de urbanism (PUD) întocmită conform legii -

AWzefe si geonfarite obținute te b&zs CV nr.74f22.Q1.2Q15 prelungitpot fi folosite te procesul de av/zar&'aprobsre PUD te limite vefabllltâțll ecestors.

PRIMAR,

SECRETAR,


Robert Sorin Negoiță

Data prelungirii valabilității:.............................

Achitat taxa de................ tei, conform Chitanței nr.......................din

Transmis solicitantului ta date de..........................direct/prin poștă.


Formular F.6/red. 2 ex./TC


ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu


Pag. 2 din 2CORP DE PROPRIETATE BUCUREȘTI

SECTOR 3 cod3iruta:i7916&


PROPRIETAR

SC WT«?RCOMPLEXS.RL.PLAN DE ÎNCADRARE IN ]        ZONASCARA

taooQCONSTRUCȚIE S+P*3E NOU PROPUSA 7SSJ

22#

2 7VERIFICA^; X-.


SEF OE PROIECT


PROIECTAT

IDESENA?


t r a n s f o r &

SITUAȚIE PROPUSA regim înălțime: S+P+3E _ Suprafața teren = 155.50jr Suprafața construita =1y Suprafața desfasurata =(4


MUNCI

L.f*IMÂRiA.


.OOmp ANEXA

^TfPICATUl. DC URBANISM


C&RP DE PROPRIETATE BUCUREȘTI SECTOR 3 COD SIRUTA: 1TO


"COhfTRACÎ:. A2S.2/2014

SC ©A - NTERSECTCN DESZ1GM & ARHITECTURA SRL m<W 4W/W8MS®

C.-ai. fiu?>w

SOft’ slcn^         itfi

Wtfe «fot

S^W B0^QMr>T


«n NASÎASE ALEXANDRU


ANTREPRENOR


mai PtwsEi


~ FAZA:"’

H cu


D«M*.'

OCT, 2014


PLAN SITUAȚIE


scw.

^KAfi


FLWSA N3.:ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

OUAT


CERTIFICAT DE URBANISM

în scopul: documentație d® urbanism

In vederea obținerii autorizației de construire

SC INTER COMPLEX


Ca urmare a Cererii adresate de cu dcimL'iui/sediuP). în județul..........OH.................municipîuVorașulfcornuna Slatina,

sectorul ..... cod postai........... Strada Cazărmii, b!.         sc el 2,.ap. 9.

tefefon/fax ................., e mai!..........,........... , înregistrata ia nr. 58237/16,10.2014.

pentru imobilul - teren șf/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștal..............

STRADA MATEI BASARAB NR.20B (fosta Strada CLUCERUL UDRICANI nr.2$)

sau kteniificat prin ..   ...............................................................................................;

în temeiul reglementări tor Documentației de urbanism feza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr. {.     269/2k 12.2000, HCGMB nr 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20 12.2011. HCGMB nr 232/19.12 2012,

în conformitate cu prevederile Legii nr 5L-199J privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1.    REGIMUL JURIDIC :

Terenul in suprafața de 155,00mp (156.00mp din măsurători cadastrale) se gaseste în intravilanul orașului, Strada Matei Basarab nr. 208 (fosta Strada Clucerul Udricani nr,29) si este proprietatea SC INTER COMPLEX SRL conform contract de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 1575/22.03.2007 de NP Tanase Ortansa Daniela. Imobilul este înscris in cartea funciara nr. 208126 si 208127.

 • 2.    REGIMUL ECONOMIC :

Folosință actuala: teren liber de construcții.

Destinație stabilita: Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se afla in zona fiscala A. Conform PUG terenul se înscrie in zona CA2 subzona centrala cu funcțiuni complexe cu clădiri de înălțime medie, mare si cu accente, cu regim de .construire continuu sau discontinuu. POT-70%, GUT=3.

Propunere: se solicita realizarea unei construcții S+P+3E cu funcțiunea de birouri si locuința. împrejmuire teren si organizare de șantier

v.......)

 • 3.    REGIMUL TEHNIC :

Pe terenul descris mai sus se pot executa lucrări de construire imobil S+P+3E cu funcțiunea de locuințe si birouri, împrejmuire teren si organizare de șantier astfel: retras fata de aliniament pe limita clădirii învecinate (dreapta).

Distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei se vor stabili printr-o documentație de urbanism aprobata conform legii- Plan urbanistic de detaliu. POT~70%, CUT=3

Pe terenul descris mai sus se pot realiza lucrări de construire împrejmuire in următoarele condiții: spre strada gardul va fi retras conform avizului de circulații și va avea H.maxim.2.D0m din cane un soclu opac de 0.60m si o parte transparenta iar spre limitele separative ale terenului gardul va fi opac cu maltlmea de maxim 2.50m.

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism.

Scurgerea apelor pluviale se va asigura in interiorul incintei . Proiectul va fb întocmit de proiectant autorizat.

Lucrările se vor realiza in baza unei documentații întocmite in conformitate cu normativele si legislația in vigoare.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru întocmirea documentației de urbanism (Plan Urbanistic de Detaliu) in vederea obținerii autorizației de construire .

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizație de consfmire/desfiintare si nu conferă dreptei de a executa tecrari de construcții, F-M-tnHfi'’ r fițr&i* Tc.-vfTi''

4 OBLIGAT» ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI UE URBANISM:

în scopul elaboram documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de ccnstrucțfe - de construire/de desfitnțare - solicitantul se va .adresa autorității competente pentru protecția mediului Agenția National® de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 151, sector fi, Bucure®!!

in aplicarea OireU'vet Consiliului 85/33riCEE {Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra med tun, moclrf'cafe pnn Directiva Consiliului 97/5 VCE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea piihtajlui la ^sbtwaraa anumitor piaftur? și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea pribfctrtoi și accesui te justiție, a Directivei S51337/CEC șl a Directivei 96/S1/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligata de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze $> să decidă după caz, încadrarea/neîneadraree proiectului investiției pubiice/private m liste pnxectekw supuse evaluăm impaciuiui asupra mediului

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 05/337/CEE. procedura de emitere a acordtilu' de mediu so tiesfâșoarâ dupâ emiterea cerffficâtuiul de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizai ea cmxiiăru JucrMor de oonsimnți, te autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire te procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru proteega mediuiw stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului șr ai formulării unut punct de vedem ofînal cu privire ia realizarea investiției b scoto cu rezultatele consuBâia publice

___ în aceste condiții-______________ ______________________________________________________________.______;_____ După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta ia autoritatea competenta pentru proiecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii            gvsluaril efectelor acesteia asupre mediului. In urma

evaluării inițiale se va etrtite actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului.

In sltuatia in care atrtoritates compstanfs pentru protecția mediului stebeieste necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are sbligatia de e notifica acest fapt autoritarii administrație* publice competente cu privire la mentinetee cererii pentru autorizare® executorii lucrărilor de construcții.

In situaris in care , dopa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunța ia intenția de realizare a investiției aceste are otrfigatte de a notifica acest fapt autorității î administratei publice competente.                                                                                 __ _____

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIREflDESFHNȚĂRE va ti însoțite de următoarele documente;

a) certtticaferl tfe urtsnfew;

b; ttevade toiului asupra Imobilului, teren |9Mg construcții, sau. după caz. extrarsul de plan cadastral actualizat fe zt și extrasul de carte funciară de informare actualizai, la zi, te cazul în care teșea nu dispune aftfal {copie legalizată):

 • c) documentația tehnica - D T după caz: irjD.TAC. txJD.T.O.E, IJ D.TAD

 • d) evszete ș> aconlunle slabible pnn ceritocatol <fe urbanism <11 j aviza ș> acortim pnwnd uîiiiiățite urbane șt IntoMfocftira

  psj salubritate

  l_ j transport urban îj Altele [ |


jx j alimentare cu apă                               |x J canalizare

jsjahmetoare cu energie electrică                    jxjalinientare cu ensrgie termică

jxj gaze naturale                                     jxj telefonizare

d.2 ) avize și acorduri privind:

|x_J securitatea te Incendiu                            U protecția «vită

tf.3) sitoratecontori specifice ete adrourratrațres publice centrate șrisau ale servicito descentralizate ale acestora

ixl cfeclarațte notariala a pmprietetoor ton care sa rezulte ci Imobilul nu face Obtoctoi unul litigiu «tist pe rolul uitei instanțe jurtecâtereșb ixt certificat de rol D.1.T.LS, 3 {orlgtoel | fxl aviz Direcția pentru Cyttură Cufte si Patrimoniu National a feîunieiptelto București tel expertiza te caicstwî de care s® alipește noul Imobil te! Ecorrtul notarial al vecinilor pentru funcțiune

d.4) studii de speouilrtate

tel svfc comteta tratic sf fluente cricuisttei

tel aviz precoordonare rețete

te! documentație de urbstosm Pten Urbanistic Detaliu aprobat conform legii.

 • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

h dovada pnvmd acrjfârea taxelor legate.

Documentez de pistă sfe umtâtoa^s lare* {copiei laxa OAR. taxa RUR,

toxs pentru emitGtesbUrtdfsațtei de Construite - 0.5% din valoarea imrastițfei panlra tocumta si 1% petriw t4te luntliitoi

Taxa Tlmbrițdâ AtoteCtuS - O.tl5% din viitoarea mves&țita


Timbru,             -^0.65% din

re-șaJatxiăatea de 12 luni țfe la Oats emiteriiftespitaj


SEC FlorenC


ARHITE

ȘtefanInttfețî^'CxToparcea n u -'A^yfețlaxsjS 5 ® fe. conform Chnanței nr. 030632 din W 10,2014

Prezentul țX’fhtîcal de urbdrasm a fest transmis soMcrtantulu! dired/prin poștă la date de , .....

în conformitate cu prevederife Legii nr a?/ Lf&i privind autorizarea executării lucrărilor de conslrucții, republicate cu mnritfcâril^ și completările ulterioara.•t prelungește «labilitatea Certificatului de urbanism de la data                    până te data deX.^.SLV.Ai?»;.a vsiatelrtății nu este posibilă, solîâtamL urmând $â obțină, în condițiile legii un alt


., 4 A Zî

Data prelungirii                           T‘._....          A C

AchiîatlBXB de>-------eO . iei conform Chitanței nri

Transmis sofciîantiîlfiî U data de ........ ........direcb'pfto poștă,

formular F.eirsd 2ex/TCARHITE Ștefan
CWTATEfa ARH|TECTURA


<■ /.'


'' A252/2Q1* J SC tJW - SsTEflStCto’ SZlGN & AftWTțCTuS* SRl

1 «sw wyssWî eui

ssowi: mt jtoh        ks n/ț

staos' r. gosusess

♦-««CS (eîfsîfc «ss «4p wsajTsS-fl ta


SJ>- 0£ PROIECT


«as» srn sasaxnc


PROIECTAT


OE5ENAT


î «w fifSW£ AiXXAWWu

1————CORP DE PROPRIETATE BUCURFSTI

SECTOR 3

COD SIRUTAt 1791C8


BOBONETE j

...... .

; ’fi : SS t?w< « !•*B-nSte'iI

“proprietar

SC INTER COMPLEX S.Rl


ANTftEMțEHOR:


TiTLUl Pi/tSSH


Tm


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


CU


SC®»

1:2000


OCT.SOU


PLASSA «S:

AL01®

*7$)/
CONSTRUCȚIE S+P+3E
NOU PROPUSA

■K3S


SITUAȚIE PROPUSA

regim înălțime: S+P+3E

Suprafața teren =155.50mpj

Suprafața construita =109.Qrrip

Suprafața desfasurata =460.QQmp.


22$

2 7


ANEXA

i

IFfCATUL DA UABANtSMPLAH CB AMPLASARE
DESENAT

'' ÎW ‘SSPECWUTA^ AfțHiTECTUft3l


SaMHACT.


st.m sosoneu


M*Qi£(rAT


J NAȘTAÎX AktKA\gSt! f

JSCARA 1:500


<LM aAÎîFUI'. Of j

SOMta J

'{oos ’L

—■ .....PROPRIETAR

| > V | aS.C INȚER COMPl FX S.R.L.

ȚSOMLTC !


j lOCAL-jA^K șu. ygțe: Btrsnrgk, nr.XB,        -J, Dirijai*


IMOBIL PRIMERA


PLAN SITUAȚIE


ȚrAZA:

i

ț                 ^"'PIANSA X» :  1

î 1:500 I A1.02


CUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Proiecte UrbaneNr. intrare PMB:1652007/14.08.2018

Nr. ieșire PMB: 1652007/1206/599N/ .3Z.08.2018

Aviz tehnic de consultanta preliminară de circulație nr, 599N/3/.08.2018

Categoria A1 ■ “lot/parcelă”, tip 4 - analiza prospectivă de trafic

Solicitant:

SC INTERCOMPLEX SRL

Județul Olt, Slatina, Strada Cazărmii, nr. 13B, ap. 9 Solicită ridicarea răspunsului de la Registratura PMB

Spre știință:

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești, Nr. 191

Amplasament:

București, Sector 3, Strada Matei Basarab nr. 20B (NC 208126)

 • 1. Situația existentă

Terenul cu adresă poștală București, Sector 3, Strada Matei Basarab nr. 20B (NC 208126), care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului - SPU, nu este adiacent Străzii Matei Basarab, din planurile cadastrale anexate cererii dumneavoastră nu s-a putut identifica accesul la terenul în discuție.

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

• Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 269/2000, prelungit cu HCGMB nr.224/15.12.2015;

® Planul Urbanistic Zonal „Bd. Mircea Vodă - str. Matei Basarab, sector 3”, aprobat prin HCGMB nr. 85/13.04.2006, cu termen de valabilitate expirat;

® Planul Urbanistic Zonal „PUZ Coordonator Sector 3”, aflat în etapa de avizare a proiectului, conform informațiilor de pe site PMB (www.pmb.ro) la rubrica Urbanism;

« „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București”, aprobate prin HCGMB nr.66/06.04.2006.

 • 3. Prevederi generale si detalii de reglementare

« Prin reglementările PUG/PUZ/NORME sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profileîor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial -compozițională a diferitelor zone șî a întregului sistem urban.


 • • Reglementările de circulație cuprinse în „PUZ - Bd. Mircea Vodă - str. Matei Basarab, sector 3”, prevedeau realizarea unei artere pe traseul fostei străzi Clucerul Udricani (la partea sud-estică a terenului analizat) cu un prospect de 11,00m, compus din carosabil de 7,00m și trotuare de câte 2,00m fiecare.

 • • HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B, cap. I, art. 1: „Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profileîor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor șî amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”.

 • 4. Concluzii si recomandări

« Certificatul de Urbanism Nr. 1628 din 27.07.2017, eliberat de Primăria Sectorului 3, a fost emis pentru întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) și pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire. Documentațiile care se vor întocmi vor fi analizate/avîzate în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • • în conformitate cu articolul 47 din legea 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, organizarea rețelei stradale, precum și statutul juridic și circulația terenurilor se stabilesc prîntr-o documentație de urbanism de palier PUZ.

•Informații exacte se pot obține numai după aprobarea în CGMB a documentației de urbanism ”PUZ Coordonator Sector 3”.

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate, în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

 • • Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

 • • Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 206313 din 14.08.2018, în valoare de 41,00 lei.


întocmit în 3 (trei) exemplare: Elena Grigore

Bd. Regina Sisabeta nr. 47, cod poșta! 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00 tnt. 3036/3037

http://www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 2086/.Mft5.J.(p.<r..........

Apr07 14


1397192


Către

S.C. INTER COMPLEX S.R.L.

Prin S.C. I.D.A. INTERSECTION DESZIGN & ARHITECTURA S.R.L. Str. Jean Athanasiu nr 12/2, Sector 2, București


în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 07.04.2016 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. realizarea unei construcții S+P+3E cu funcțiunea de locuințe șibirouri, împrejmuire teren și organizare de șantier- str Matei Basarab nr 20B (fostă str Clucerul Udricani nr 29), sector 3”, conform certificatului de urbanism nr 74/22.01.2015 și planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..SECRETAR

ȘEF SERVICIU S.C.T.U.A,


SORIN LUCHIANîntocmit' Rohertn Ralmș „ 7 exemplare. - 2.9 0.1.2016


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România

TrtQ21.305.55.0Mnt1252 sau 1251

http://vAVW.pmb.ro


RiOMÂNIA


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism (g1primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înăi Consiliului Local Sector 3:

 • -  “Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHprapus - S+P*3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3”;

 • -  “Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3”;

 • -  “Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică și spații auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Sinului nr. 91, sector 3”;

 • -  "Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3";

 • -  “Imobil locuințe colective și spații comerciale la parter, RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 1, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.

■yDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT f referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........7.»...........de pe ordinea de zi /

supIimentareaTfrdinii de zi a ședinței ordinare din data de.                   ........

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură,

protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....4?....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEF^VdRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

rfcf; > zvr/fr.....$57.....vf» Jv.. *...                . +. z,. * X7...       .2*7, T. L<Z SSCrtf

,6^0..........

\ /!//


PREȘEDINTE,

MARIN LAT ’i MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IAC0B CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA