Hotărârea nr. 205/2019

HCLS3 nr.205 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Desființareparțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus - P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, Sector 3 ”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

9              9                               7

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 305278/CP/21.02.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 03/14.02.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 301527/19.02.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.1 L2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/GG/57/2018/14.02.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 01/14.02.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 02/14.02.2019;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,, Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, Sector 3 ”, proprietate privată persoană fizică, cu suprafața de 128 mp conform acte (129 mp conform măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 01/14.02.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4.După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.


Art.6.(l) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Ur la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului /de către Serviciul Documentații de Urbanism.SEMNEAZĂ

ETAR jVIIHĂlȚĂ

NR. 205

DIN 16.04.2019
ARHITECT ȘEF

/kM cta 3» /Uh

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Ca urmare a cererii adresate de                       -..m   , cu domiciliul în               -                          nr. jud.

. telefon/fax ........, e-mail .........., înregistrată la nr. 262284/27.11.2018 si completată cu nr. 293451/13.02.2019 si

nr. 295237/14.02.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/GG/57/2018/14.02.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHprOpus = P+2E, generat de imobilul4) situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3, București.

Inițiator: • * ’ \

Proiectant: S.C. SS AKGHITECTURE AND TEXTURE S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Veturia Mart a FI. BULIE, RUR -DE F6G5G6.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Strada Matei Basarab, la Vest Strada Traian, la Sud B-dul Unirii, la Est B-dul Decebal și este format din teren curți construcții cu suprafață de 128 mp conform acte de proprietate (129 mp conform măsurătorilor cadastrale).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012, nr.224/2015, nr.341/2018 și nr.877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - H max = înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafața de maxim 60% din aria construită;

 • - POTmax = 45%;

 • - CUTmax = 1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E);

 • - retragerea minimă față de aliniament = pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să nu lase calcane vizibile;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi; în cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta "aceeași prevedere și în cazul în care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publică sau cu o unitate de referință, având regim de construire discontinuu; clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1913/28.08.2018 emis de Primăria Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ARHITECT ȘEF


Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018, Titlul I-Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan / retras 3,00 m față de limita stângă a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioară = retras 2,30 m față de limita de proprietate;

" POTexistent-menținut ~ 76%;

 • - CUTmax= 1,30 mp. ADC/mp.teren (pentru P+2E);

“ Hmaxim = 10,00 m,

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - circulații si accese: conform Aviz circulații nr. 15992/12.10.2018-1659032/04.10.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism. în cazul în care din avizele de utilități reiese faptul că nu există rețele publice de echipamente edilitare în zonă, pentru faza D.T.A.C. se vor respecta prevederile art. 27 din Regulementul General de Urbanism, aprobat cu H.G.R. nr. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului deH...20Y7


URBANISTIC DE DETALIU

rjgore Ganescu nr. 7, sector 3, București


LEGENDĂ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ConsUuctii inreqistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

Bilanț teritorial pe parcela studiata

Existent

Prevederi P.U.G.

Propus

Total existent+propus

Suprafața teren (acte/masuratori)

128 mp

-

128 mp

128 mp

Suprafața construita Sc

98 mp

-

98 mp

98 mp

Suprafața desfasurata Sdc

98 mp

-

167.70 mp

167.70 mp

P.O.T.

76%

45%

76 % - existent pastrat

76 % — existent pastrat

C.U.T.

0.76

1.3

1.3

1.3

R.H. max

P

P+2

P+2

P+2

H. max - m

3.5 m

10 m

lOm

10 m

Spatii verzi - mp/%

0 mp/ 0 %

-

25.6 mp/20%

25.6 mp/ 20%

Nr. unitati locative

1

-

1

1

Nr. locuri de parcare

0

-

2

2

Suprafața teren afectata de supralargire strada

-

-

-Coordonate

Nr.Pct.

X[m]

Y[m]

6

558730.69

337009.64

5

558731.78

337005.80

4

558731.22

337005.63

13

558725.49

337003.79

14

558723.76

337003.24

22

558716.64

337000.97

19

558715.30

337000.54

20

558714.93

337002.51

18

558714.70

337003.76

23

558713.93

337007.95

7

558729.58

337013.29

a

ss

PROIECTANT DE SPECIALITATE -URBANISM;

N&G DECOR ART SRL

r h i t e c t u r ă

ARCHITECTURE AND TEXTURE SRL

CUI :RO34450395 J40/5290/2015

Str. lancu Capitanu nr 20, sector 2, București


PROIECTANT

URBANISM


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


BENEFICIAR:


TITLU

PROIECT:-UI A GENERAT PUD


MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI CU PREZENTAREA FUNCȚIUNILOR


LOTURI LOCUINȚE UNIFAMILIALE SI COLECTIVE


EXTINDERE POSIBILA A LOCUINȚEI ÎNVECINATE


DOMENIUL PUBLIC
FAZA: P.U.D.Desființare anexe gospodărești si parțial locuința si consolidare, extindere si supraetajare construcție existenta rezultând un regim de inaltime P+2E


ADRESA: Intr. Grigore Ganescu nr. 7, sector 3, Bucureștititlu plan PLANSA: REGLEMENTARI


S$ ARCH1TECTURE AND TEXTURE SRL

C" A “T~ .    RO34450395

* r         www.sscrt.ro

birou d8 proloctora officoSssot.roPLAN URBANISTIC DE DETALII

într. Grigore Ganescu nr 7 sector 3, București


LEGENDA


JMCA S~~O:A’


JMCA "gREN.

JMPA -RC53 AJMAMES- P CA_CAN iNVEC


____J^ldZARs £.~g CU PP£ZENtAh£A FjÂC~’.


loc-ivecc. EOFlOAS;. =»RC

- ^OOw S’A wN 1

LUCI?.’7A rX:S HROPL ȘA PENTS


DOMENiv- PUSUC


p -

’E Z(L&S5


Profil intrarea

Grâgcre Gansscu situafea propusa

» un singur sens $g drculatiercces auto cu bordura coȘprata


Profil intere

Srâj&re Ganami sitelia propusa

acces sul© totyn- un singur sans de circulațietatâonate

»At

X[m]

Y[m)

s

558730.69

337009.64

5

558731.78

337005.80

4

558731.22

337005.63 j

13

558725.49

337003.79 ;

14

558723.76

337003.24 i

22

558716.64

337000.97

19

558715.30

337000.54

20

558714.93

337002.51

18

558714.70

337003.76

23

558713.93

337007.95 i

7 558729.58

33701329 I


PROIECTANT GENERAL:


ARCHITECTURE AMD TEX7UR£ SRL

CJI R03U50395 JL0/529Q/20 ÎS BENEFICIAR: ancu Capi'aiu ar 20  _____________

ssc’sr 2. Sos^f’ssfi ȚjȚ^^j PROIECT:


st'


PROIECTANT DE SPECIALITATE -URBANISM:

NIG DECOR ART SRL


POT *>axm flucs^n 5 s^stsî CâT* •naxs^ prepus

SPECIFICAȚIE

NUME

SEM\A’^^A =AZA = w 2

PROIECTANT

arh. Veturia Bulie

* r ,

URBANISM

SEF PROIECT

arh. Alexandru Popescu

PROIECTAT

arh. Ștefan Sava

SCARA * 530

DESENAT

stud.arh. Bogdan Scurîu

p.ăssa U 0 8


Desființare anexe gospodaresL si parțial locuința si consolidare, extindere si supraetajare construcție existenta rezultând un regim de înălțime P*2


ADRESA: bir. Grigcre fenescu ir. 7, sector 3 Buoresh


’l’.u

PLA\SA


PuAN

REGLEMENTAT


sssxaara
IuH 3

CABINET PRIMAR

N

jj/- £2:^


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„ Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 03/14.02.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/GG/57/2018/14.02.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 01/14.02.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 02/14.02.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3", proprietate privată persoană fizică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHproPus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3".


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.                            1


ROMANIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 03/14.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018. Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3” în baza Certificatului de urbanism nr. 1913/28.08.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/GG/57/2018/14.02.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTexistent / menținut = 76%, CUTmax = 1,3 mp. ADC/mp.teren (pentru P+2E), Hmaxim= 10,00 m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan/retras min. 3,00 m față de limita stângă a proprietății, retras min. 2,30 m față de limita posterioară a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U08) pentru funcțiunea de locuință, având RHpropus = P+2E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în


SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Nr. 01/14.02.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Desființare parțială anexe-locuînță, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3”

Beneficiarul documentației:I

Arhitect: Veturia Marfa FI. BULIE

Proiect nr.: 23/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •   la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 14.12.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 14.12.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 26.11.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •   iww. anunțul, ro, pag. 64, din data de 29.10.2018;

 • •   Evenimentul Zilei, pag. 16, din data de 29.10.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare/acord,                            - vecin stânga - Intrarea Grigore Gănescu nr. 5;

 • - notificare/acord l            - vecin dreapta - Intrarea Grigore Gănescu nr. 9;

 • - notificare                                     - vecin spate - Strada Cezar Bolliac nr. 53.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

vecin stânga - Intrarea Grigore Gănescu nr. 5;

 • - '          - vecin dreapta - Intrarea Grigore Gănescu nr. 9;

■ i - vecin spate - Strada Cezar Bolliac nr. 53.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.                                         * ’ARHITECT ȘEF

SERVICIUL URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG - RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 15992/12.10.2018-1659032/04.10.2018 al PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.întocmit! arhl Adriatf Rachieru
SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 02/14.02.2019


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHPropus= P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan/retras min. 3,00 m față de limita stângă a proprietății, retras min. 2,30 m față de limita posterioară a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U08) pentru funcțiunea de locuință, având RHprOpus = P+2E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTeXistent/ menținut = 76%, CUTmax = 1,3 mp. ADC/mp.teren (pentru P+2E), Hmaxim= 10,00 m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, POTmax = 45%, CUTmax = 1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 01/14.02.2019, privind documentația PUD - “Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHPropUS = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr../5/3 din        2018

ÎN SCOPUL j elaborării documentației pentru întocmire PUD și autorizarea lucrărilor de desființare și construire

Ca urmare a cererii adresate de                             • -CNP-1                ' ȘI

cnp- -                   , cu domiciliul în

;            •1 ■     ■, înregistrată cu nr. 139566 din 27.07.2018.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, Intrarea Grigore Găneșcu jnțn 7 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și HCGMB nr. 341/14.06.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ:

~ 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul compus din terenul intravilan în suprafață del28 mp., având numărul cadastral 214020, și construcțiile corp CI-locuință parter și corp C2-anexa oarter și corp C3 -anexa narfpr mcnor+iv corp C4-anexă parter este proprietatea lui       ,                                                     conform

Contraz+’Hui de Vânzare autentificat cu nr. 580/22.06.2018 de r '*        ‘   ~ ȘI

' și a extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr.214020, emis de ANCPI în baza cererii nr. 48810/26.06.2018,

Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii șl Cultelor nr. 2361/2010 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren cu construcții- corp Cl-locuință parter și corp C2-anexa parter și corp C3 -anexa parter, respectiv corp C4- anexă parter

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, imobilul se află în Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție; Imobilul este cuprins în zona fiscală „A" a Municipiului București.

Propunere: desființare anexe gospodărești și parțial locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil locuință în regim P+2E '

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Se permite desființarea construcțiilor existenteC2, C3 și C4 -anexe gospodărești.

Lucrările solicitate privind desființarea parțială, consolidarea, extinderea, și supraetajarea construcției existente corp Cl-locuință parter , rezultând un imobil locuință cu regim P+2E , se pot realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației și normelor specifice în vigoare. Conform RLU aferent PUG-MB aprobat, indicatorii urbanistici pentru subzona Lla sunt:POT max » 45% ; CUTMAxPt. înălțimi P+2.« 1,3 ADC/mp. teren, și RHmax. = P+2E.

Edificabilul/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parcarea/gararea șl organizarea de șantier se vor rezolva în incinta proprietății. Porțile de acces se vor deschide spre interiorul proprietății. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în incintă.

Amplasament conform planuri anexă. Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmirea PUD și autorizarea lucrărilor de desființare și construire_________________________________________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ;

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Mori! nr. 1, sector 5, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ELA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta sa analizeze și să decidă, după caz, în cadra rea/neîncadrarea proiectului investiție publlce/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordu'ui de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente» în vederea satisfacem cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului șl al formulării unul punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții: ____________________'____________________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării Inițiale a Investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligațla de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt <1Uto£!***ri'’jaPminIstrației publice competente.___________________________

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra Imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciara de informare actualizat Ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic. însușit de expert tehnic și însoțită de evaluare lucrări.

|x|D.TJLC.                    IJD.T.O.E.                    |x | D.T.A.D.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:                                                                   " _

| x | alimentare cu apă | x | canalizare | x | gaze naturale

Avize și acorduri privind:

| | securitatea la incendiu

Alte acorduri/declarații:


d.l.


d.2


d.3.


| x | alimentare cu energie electrică {x I alimentare cu energie termica | x | salubritate


I _ i protecție civilă


| _ | telefon izare | | transport urban


|x | sănătatea populației


l x | Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarilor din care să rezulte ci imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești ( x | Acordul notarial al tuturor proprietarilor vecini direct afectați ( stânga, dreapta ,spate), pentru lucrările propuse, conform prezentului certificat

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Certificat de rol DGITL Sector 3 - în original                 | x | Aviz Circulație -PMB         | x J Aviz Brigada Rutieră

j x | Acord 1SC-B1,                                               | x lAutorizație desființare! pentru DTAC)

Studii dc specialitate : | x | Documentație cadastrală | x I P.U.D. aprobat conform legii j x | Studii) Geotehnic [ x | Calcul ttG”


d.4.


d.5.


| x lExpertiză tehnică,         j x ( Studiu de însorlre       f x [Fotografii construcții propuse spre desființare

 • e) Actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului - A.P.MJL (Aleea Lacul Morii Nr.l, S.6, București)

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă AC/AD și taxă timbru OARE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


^Airbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.


form chitanței seria nr. 179169/2018 nr. 4965881(18) din 27.07.2018. tisni a fost transmis solicitantului direct / prin -poțaă la data de _ _ ■ _ _arh. Robert


Achitat taxa de: 6 lei.

Prezentul Certificai deu        ____________________....._____r—-r-T___________-

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de la data de....................... până la data de...............................

PRIMAR

Robert Sorin Negoiță


SECRETAR

Marius Mihălță


ARHITECT ȘEF arh. Robert Mihai Bașca

întocmit: ............................................................

ORDWaAfiHIȚeCTLOR

QiN ROMMW. 8725

Alexandru POPESCU


SSAT+


SPECIFICAȚIE

! NUME

SEMNĂTURĂ

FAZA; CU.

SEF PROIECT

arh. Alexandru Popescu

NR. PROIECT: _

_/201B

PROIECTAT

arh. Ștefan Sava

DATA: IULIE 2018

\ DESENAT

stud.arh. Elena Georgiana Ivan

i

SCARA: 1:2000

BENEFICIAR; :

i                                                                                                                                      j

I

PLANȘA; A

00

TITLU     Desființare anexe gospodărești si I

TITLU

PLAN

PROIECT:     parțial locuința si consolidare,

extindere si supraetajare construcție existenta rezultând un regim de inaltime P+2


SS ARCHITECTURE ANO TEXTURE SRL; CUI:RO34450395> J40/5290/2015;

Sfr. lancu Capifanv nr 26." șeilor 2. București


I PLANSA: încadrare in

ZONA


BeA A

t&ERTWfCATV

LNr-......

rr *- L» aXE

Uul \i I


CZCZ A "T~ zdzdZA ISCARA; 1:500

BENEFICIAR:

; PLANȘA. A 01

TITLU     Desființare anexe gospodărești si

PROIECT:     parțial locuința si consolidare,

extindere si supraetajare construcție existenta rezultând un regim de j inaltime P+2

TITLU        PLAN

PLANSA: DE SITUAȚIE

-existent-

IPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția TransporturiROMÂNIA


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 15992/M>.'T

Oct 0435


I9ifi 201» i iAnaAîoejM impoj una

1659032


Către

Domnul.______________

Str.                 i , Bl. c , Sc. , Ap. , sectorul 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 04.10.2018 s-a dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic al circulației rutiere și pietonale, pentru documentația „P.U.D. - Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sectorul 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr. 1913/28.08.2018 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării, în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 București.


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918 2018 I SÂR8ATORIM ÎMPREUNA


Către,
Cabinet Primar

Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înăi Consiliului Local Sector 3:

 • -  “Imobil cu funcțiunea de birouri și locuințe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3”;

 • -  “Desființare parțială anexe-locuință, consolidare, extindere și supraetajare construcție existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore Gănescu nr. 7, sector 3”;

 • -  “Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică și spații auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3”;

 • -  “Imobil locuințe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 2, sector 3”;

 • -  “Imobil locuințe colective și spații comerciale la parter, RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Județul nr. 20-26, lot 1, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.

)
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT


<2

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........Y................de pe ordinea de zi /

suplimentapeâ^ordinii de zi a ședinței ordinare din data de               ................

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe ordinea de zi

/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU>VFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARÎANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA