Hotărârea nr. 203/2019

HCLS3 nr.203 din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ctles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 35285l/CP/28.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 352620/27.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • -  HCLS3 nr. 587/27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, modificată prin HCLS 3 nr. 173/26.04.2018 și HCLS 3 nr. 306/17.07.2018.

 • -  Adresa nr. 352630/27.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 37 alin. (1), (2) și (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în cuantum de 12.000 lei net/lună.

Art.2. Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL este în cuantum de 15 % din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Art.3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 203

DIN 28.03.2019

CABINET PRIMARTLLErON ■ <■ ) S< . ;  - FAX pil nfir» (>) f UAtl rahiram '0dn-Kie3.ro

C dt


București

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație

al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Prin Hotărârea 587 din 27.11.2017 Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat componența Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 173/26.04.2018 și nr. 306/17.07.2018.

Solicitarea de majorare a remunerației președintelui Consiliului de Administrație este argumentată prin faptul că acesta nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbăta și/sau duminica cât și prin complexitatea proiectelor desfășurate în cadrul societății precum și apariția situațiilor neprevăzute pe parcursul implementării și desfășurării acestora.

Astfel, proiectele societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, executate sau în curs de execuție, sunt următoarele:

 • ■   Dotarea societății cu utilajele și echipamentele necesare realizării obiectivelor stabilite;

 • ■  Achiziționarea diverselor tipuri de recipienți pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere;

 • ■  Achiziționarea unei stații de sortare a deșeurilor menajere;

 • ■  Achiziționarea unei stații de spălare pentru utilajele din dotare;

întrucât majorarea remunerației președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, se propune ca aceștia să primescă lunar 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 1048/27.03.2019, precum și raportul de specialitate nr. 352620/27.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 352620/27.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației președintelui și a indemnizației membrilor consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, , persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 prin Consiliul Local Sector 3 București, conform HCLS 3 nr. 354 din 25.08.2017, reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, domnul Mihai Nițu, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere:

 • - adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL. cu nr. 1048/27.03.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 352474/27.03.2019

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: "Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

 • - Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: “Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5). ”

-Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.”

Solicitarea de majorare a remunerației Președintelui Consiliului de Administrație este argumentată prin faptul că acesta nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbăta și/sau duminica. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație este solicitată având în vedere complexitatea proiectelor pe care societatea le are în curs de realizare, după cum urmează:

Dotarea societății cu utilajele și echipamentele necesare realizării serviciului de salubrizare

Achiziționarea diverselor tipuri de recipienți pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere

Achiziționarea unei stații de sortare a deșeurilor menajere

Achiziționarea unei stații de spălare pentru utilajele din dotare

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației președintelui în cuantum de 12.000 lei net/lună și a indemnizației lunare a membrilor în cuantum de 15 % din remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL.


Șef Serviciu Control Intern, Marta/Certare


Compartiment

Guvemanța Corporativă,

Silviu Hondola


Sediul Social: Cale

SALUBRITATE    C.U.I.: RO 378040

oi nrminmnr email: salubritate.i

a Vitan, nr. 154-158, parter,

20                   Reg. C<

3^yahQQ>com      email:

birou nr. 2, sector 3, București jm: J40/9896/21.06.2017 ;alubritates3.runos(®,2n1ail.com

Șl UtbZAPtZIHt

CABINET PRIMAR

....

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 341 din 27.07.2017 cu privire la majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună, iar remunerarea membrilor Consiliului de Administrație ai societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. să fie de 15% pe ședință din remunerația Președintelui Consiliului de Administrație.

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 341 din 27.07.2017 privind majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună, iar indemnizația de ședința a membrilor Consiliului de Administrație ai societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. sa fie de 15% pe ședință din remunerația Președintelui Consiliului de Administrație.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art.7, pct. 7.1. : ,,Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, in condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților. ”

Prin hotărârea nr. 354 / 25.08.2017, art. 2 și actul constitutiv modificat de Adunarea Generala a Asociaților, intrat în vigoare la data de 12.10.2017, societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire

Sector 3 S.R.L. are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate

 • 2.  colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 4.  operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 5.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 6.  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 7. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • 9. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 10. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

SOLICITARE:

de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 341 din 27.07.2017 Art.4 ” se aprobă remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. în cuantum de 8.000 lei net/lună. ” și Art.5 ”indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație al societății S3 S.R.L. este de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație”, în speță, ad SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună, iar remunerarea membrilor Consiliului de Administrație ai societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. sa fie de 15% pe ședință din remunerația Președintelui Consiliului de Administrație.

Societatea se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

In data de 27.11.2017 prin Hotărârea Consiliului Local al Sector 3 nr. 587 a fost numit Consiliul de Administrație al societății, precum și Președintele Consiliului de Administrație, completat prin H.C.L. S3 173 din 26.04.2018 si 306 din 17.07.2018. "Se numesc în calitate de membri în Consiliul de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S. R. L.. următoarele persoane:

 • 1.  Dinu Luiza Florentina Administrator 1;

 • 2.  Ciobîcă Marius Daniel Administrator 5;

(2) Mandatul administratorilor nominalizați la alin.(l) care au ocupat locurile vacante din Consiliul de Administrație va completa durata rămasă din mandatul rămas vacant care a a început

la data de 27.11.2017."


2/2

Solicitarea de majorare a remunerației este argumentată prin faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbătă și/sau duminica. De asemenea, majorarea indemnizației este necesară având în vedere complexitatea proiectelor pe care societatea le-a realizat si le mai are in curs de realizare, astfel:

Dotarea societății cu utilajele si echipamentele necesare realizării serviciului de salubrizare; Achiziționarea diverselor tipuri de recipienti pentru colectarea selectiva a deșeurilor menajere; Achiziționarea unei statii de sortare a deșeurilor menajere;

Achiziționarea unei statii de spalare pentru utilajele din dotare;

în prezent societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. are în derulare următoarele proiecte:

Construcția unui ansamblu de hale necesare serviciului de salubritate, birouri, spatii de depozitare, spatii de lucru precum si un spațiu destinat montării si funcționarii instalației de spalare si a statiei de sortare.

Cadru Legal:

Art. 37 alin. 1 din Oug 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: ''remunerația membrilor consiliului de administrație după caz a consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generala a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. 2 și alin. 4"

Aii. 37 alin. 2 din Oug 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: "remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat în societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de statistică anterior numirii."

Art. 37 alin. 3 din Oug 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice: "remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3A1 alin. (5).

Având în vedere cele menționate mai sus și cadrul legal aferent , vă rugăm să aprobați modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 587 din 27.11.2017 Art.4 ” se aprobă remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății în cuantum de 8.000 lei net/lună. ” și Art.5 "indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este de 15%pe ședință din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație’', prin adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună, iar indemnizația de ședință a membrilor Consiliului de Administrație ai societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

S.R.L. sa fie de 15% din remunerația Președintelui Consiliului de Administrație.

Pentru toate aceste argumente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 341 din 27.07.2017 privind majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. Ia 12.000 lei net/lună, iar remunerarea membrilor Consiliului de Administrație ai societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. să fie de 15% pe ședință din remunerația Președintelui Consiliului de Administrație.

Cu deosebită considerație.

? 7

Președinte C.A.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Mihai Nițu
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Le az&c/

Nr. 352630/27.03.2019

CĂTRE,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației președintelui în cuantum de 12.000 lei net/lună și a indemnizației lunare a membrilor în cuantum de 15 % din remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL însoțit de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marfa'Ce^ăre^nu

Compartiment

Guvemanța Corporativă,

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

. de pe ordinoa-de-zr/


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...................... ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......J...............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NC-ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVQRAB4L proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:        zZ

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea ordinii de zi a-ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publica și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    fz..., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...5..........de pe ordinea dezr / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței-ordinare, și consideră că acesta A FOST /NUAnFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / -NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN