Hotărârea nr. 202/2019

HCLS3 nr.202 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

9                                      9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților admmistrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

9              9                               7

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 352648/CP/27.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 351181/27.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  HCLS3  nr.  340/27.07.2017  privind numirea membrilor în Consiliul  de

Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  HCLS3  nr.  689/28.12.2017  privind numirea membrilor Consiliului  de

Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  HCLS3 nr. 585/19.12.2018 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant;

 • -  HCLS3 nr. 116/31.01.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant.

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului

3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

 • -  Adresa nr. 351253/27.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 37 alin. (1), (2) și (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în cuantum de 12.000 lei net/lună.

Art.2. Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL este în cuantum de 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Art.3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâi, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                /

NR. 202

DIN 28.03.2019

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 02') 3'8 O) 2Jromania2019.eu


FAX* 1               E-MAIL r. 'net; dir. ■ natiej.ro

Calea Dudcsti nr. 191. Sector 3 051 • Bucur- ști

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr 3 3x2

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Prin Hotărârea nr. 340 din 27.07.2017 Consiliului Local al Sectorui 3 a aprobat componența Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, fiind ulterior modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 689/28.12.2017, 585/19.12.2018 și 116/ 31.01.2019.

Solicitarea de majorare a remunerației președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată de faptul că președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă, de tipul de activități prestate de către acesta și de accentul pus pe complexitatea proiectelor societății, atât a celor aflate în derulare cât și a celor viitoare.

întrucât majorarea remunerației președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, se propune ca aceștia să primescă lunar 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 351181/27.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, precum și adresa nr. 2393/27.03.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158. București

Nr. 351181/27.03.2019

RAPORT de SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere:

Adresa nr. 2393/27.03.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 351002/27.03.2019 , prin care se solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună și stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 SRL la 15% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație

HCLS3 nr. 340/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

HCLS3 nr. 689/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. ;

HCLS3 nr. 585/19.12.2018 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant;

HCLS3 nr. 116/31.01.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant.

în conformitate cu prevederile:

 • • Art. 14, lit. c) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare: „Administratorii pot primi o remunerație fixată de Adunarea Generală a Asociaților și care poate fi modificată tot de către aceasta. ”

 • • Art. 37 alin. (1) , (2) și (3) din OUG 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

(1) „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

— (2) „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

— (3) „ Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5). ”

Solicitarea de majorare a remunerației fixe a președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/Iună la 12.000 lei net/lună este argumentată de tipul activităților desfășurate de acesta în scopul implementării prevederilor Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților și a Hotărârilor Consiliului de Administrație, de făptui că președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul Ia plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă și de complexitatea proiectelor derulate de către societate în prezent și viitoare.

De asemenea, se solicită stabilirea remunerației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL la 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației fixe lunare a președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern.întocmit.

Compartiment Guvernanță Corporativă

Cornelia Pivniceru

AXS3

ADMIMMXARf Al TIU MCIOK »

Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Sediul:


Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București


Nr.......

Data..

Referitor Modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 167 din 27.04.2017 în sensul majorării indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 172 din 09.05.2017 privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în sensul stabilirii indemnizației fixe lunare la 15% din indemnizația fixă lunară a Președintelui Consiliului de Administrație

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

SOLICITARE:

de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 167 din 27.04.2017 Art.l" se aprobă remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în cuantum de 8.000 lei net/lună." și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 172 din 09.05.2017, Art.l "indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de

_________________Pagei | 3

C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012

I8AN R035UGBI0000022022893RON GARANT! 8ANK

Sediul social. Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3. București

Sediul secundarsi de corepondentă. str. Chiciurei 39-45, et. 1. sector 3. București

Capital social subscris 98.020.000 lei

Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. este de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație", în speță, adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună și stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. la 15% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

Solicitarea de majorare a remunerației este argumentată prin faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbătă și/sau duminica. De asemenea, majorarea indemnizației este necesară având în vedere complexitatea proiectelor aflate in derulare cât și cele viitoare. Totodată, acesta prestează diverse activitati importante, Președintele Consiliului de Administrație avand grija sa implementeze prevederile Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților cat si a Hotărârilor Consiliului de Administrație.

Cadru Legal:

Art. 37 alin. 1 din Oug 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: "remunerația membrilor consiliului de administrație după caz a consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generala a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. 2 și alin. 4".

Art. 37 alin. 3 din Oug 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: " Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariat mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 1 alin. (5)."

Având în vedere argumentarea stipulată mai sus și cadrul legal aferent, va rugăm să aprobați modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 167 din 27.04.2017 în sensul majorării indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL la 12.000 lei net/lună și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 172 din 09.05.2017 privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în sensul stabilirii indemnizației fixe lunara la 15% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, în speță, adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL la 12.000 lei net/lună și stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 SRL la 15% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Cu considerație,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Președinte Consiliu de Administrație,


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiNr. 351253/27.03.2019Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației lunare a președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2393/27.03.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 351002/27.03.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Control Intern

Marta/^epăreanu


5

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Cornelia Pivniceruz

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ■ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de . ........,^..12r....â'/L............. ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........lC.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PĂUtflCĂL&D


ANA


HONTARU VALERICA


MEMBRI


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......          .. de pe^ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a sediatei ordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii pyblice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.........de pe_ordinea de-zrAsuplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN