Hotărârea nr. 201/2019

HCLS3 nr.201 din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectoului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară azi, 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.352645/CP/27.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 351441/27.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  HCLS3 nr. 588/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

 • -  HCGMB nr. 200/18.05. 2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3

 • -  Adresa nr. 351446/27.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 37 alin. (1), (2) și (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administare Străzi S3 SRL în cuantum de 12.000 lei net/lună.

Art.2. Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL este în cuantum de 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Art.3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă și AS3-Administrare Străzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 201

DIN 28.03.2019CABINET PRIMARTELEFON (oa.j oai) 318 oj ij - 28 FAX (004 021) ji8 03 04 E-MAIL cabtnetprimgr^ primar .5 »o

Calea Dude ti nr. 191, Sector», 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAF

N,

EXPUNERE DE MOTIVE


JLiLM

la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a Președintelui și a indemnizației

membrilor Consiliului de Administrație al societății

AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.588/27.11.2017 au fost aprobate componența Consiliul de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, remunerația președintelui Consiliului de Administrație precum și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație.

Solicitarea de majorare a remunerației președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată de faptul că acesta nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă din cauza dificultăților întâmpinate, prin complexitatea proiectelor și apariția situațiilor neprevăzute pe parcursul implementării și desfășurării acestora, precum și dezvoltarea societății prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018 a unui profit declarat în cuantum de 178.330 lei.

Astfel, proiectele societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, executate sau în curs de execuție, sunt următoarele:

 • > „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R."

 • > „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului

București"

 • > „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon"

 • > „Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă, "

 • > „Furnizare materiale pentru întreținere și reparații"

 • > „Furnizare materiale pentru exterior"

 • > „Servicii închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)" pentru ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București "

 • >  „Servicii închiriere utilaje".

întrucât majorarea remunerației președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, se propune ca aceștia să primească lunar 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 351441/27.03.2019

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a Președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L.

Având în vedere:

 • -  Adresa nr. 97/21503.2019 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 348289/25.03.2019 la Cabinet Primar;

 • -  Adresa nr.98/27.03.2019 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 351055/27.03.2019 la Cabinet Primar;

 • -  HCLS3 nr. 588/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 37 alin. (1) din OUG 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

 • -  Art. 37 alin (2) din OUG 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:,, Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

 • -  Art. 37 alin. (3) din OUG 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

componență variabilă. Componenta variabilă va avea la baza indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la articolul 3A1, aliniatul 5.”

Solicitarea de majorare a remunerației Președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată de faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă din cauza dificultăților întâmpinate, prin apariția situațiilor neprevăzute pe parcursul implementării, desfășurării proiectelor cât și dezvoltarea societății prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018 a unui profit declarat în cuantum de 178.330 lei.

De asemenea, se solicită modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, cu plata lunară a 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a Președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Șef Serviciu Control Intern, Marta Cepăreanu

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenaru Raluca

Cornelia        *uWeb: www.as3-strazi.ro

ytu1UH3

CABINET P

RÎMAR

Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

7                    9

Și

dl. Robert Sorin NEGOITA, Primarul Sectorului 3, Bucures

„ ii/'îi

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solcitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-

9                                 9

Administrare Străzi S3 S.R.L.

AS3

** ADMINISTRARE

STRĂZI

SECTOR 3


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro


S.C. AS3-ADMIMII

ieșire . ..................£

?iuaZX^...Luna.k5...^.


IE STRĂZI S3 S.R.L.


.Anul.S^?/*


Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Muncipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr.242, etaj 1, corp C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/9897/2017, având CUI RO3 7804080, reprezentată legal de dl. Ioan CONSTANTINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr.241/12.06.2017 înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 (republicată) cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor” cod CAEN - 4211.

AS3

ADMINISTRARE STRĂZI

SECTOR 3

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Prin prezenta solicităm modificarea articolelor 4 și5 din HCLS3 nr.588 din data de 27.11.2017, în speță adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea îndemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL la 12.000 lei net/lună și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. la plata lunară de 15% din renumerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

In data de 27.11.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al Sector 3, nr.588 a fost numit Consiliul de Administrație al societății, precum și Președintele Consiliului de Administrație.Tot prin hotararea mai sus menționată, a fost stabilită și indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație, precum și renumerația membrilor Consiliului de Administrație.

9

Prezenta solicitate de majorare a remunerației este formulată atât urmare a imposibilității de a efectua plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă, prevăzute în Codul Muncii, Președintelui Consiliului de Administrație, din cauza dificultăților întâmpinate, prin apariția situațiilor neprevăzute pe parcursul implementării, desfășurării proiectelor cât și dezvoltarea societății prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018 a unui profit declarat în cuantum de 178.330 lei.

Proiectele societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, executate sau în curs de execuție, sunt următoarele:

 • > „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona

Parc IOR”

 • > „ Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan -Bd.Energeticienilor - Str. Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea

  AS3ăfe

  ADMINISTRARE

  STRAZÎ ,

  SECTOR 3

  AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

  C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

  Sediu! Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

  Telefon:+40759 040 480

  E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

  Web: www.as3-strazi.ro

Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu -Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. I Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu

 • - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu

 • - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi -Bd Nicolae Grigorescu.

 • > ,, Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

 • > „ Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă,,

 • > „ Furnizare materiale pentru întreținere și reparații,,

 • > „ Furnizare materiale pentru exterior”.

 • > „Servicii închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)” pentru ridicarea autoturismeleor parcate neregulamentar, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.

 • > „Servicii închiriere utilaje”

Cadrul Legal:

Art.37 alin.l din OUG 109/2011 privind Guvemanța Corporativă a întreprinderilor publice: Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, după caz a Consiliului de Supraveghere este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele aliniatului 2 si 4.

5

Art.37 alin. (3) din OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

„Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de

AS3

**   ADMINISTRARE

STRĂZI SECTOR 3

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj I, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componența variabilă. Componenta variabilă va avea la baza indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la articolul 3A1, aliniatul 5.”

Având în vedere argumentarea stipulată mai sus și cadrul legal aferent, vă rugăm să aprobați prin adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-

9                          5                                                                                                                               9                                                9

Administrare Străzi S3 SRL la 12.000 lei net/luna și modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu plata lunara a 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, indiferent de numărul ședințelor efectuate lunar.

9     7                                                                 9

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație Ioan CONSTANTINESCU

# %

Ă- S3 *

„ S.R.L- ASERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr.înreg. 351446/27.03.2019Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a Președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.97/25.03.2019 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.345549/22.03.2019, rectificată prin adresa nr.98/27.03.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr.351055/27.03.2019 în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control/lntern,

Marfa Cepăreanu

m

A

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......................... ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ..........b...........de pe orc-hnea-dc zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNIC4


MEMBRI:
RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............. de-pejirdinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședințeiordnrare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..f^.f^..'...^..5z....?cZ.?, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de po-or-dinea_jde-zi / suplimentarea ordinii de

zi aședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / -N-EFAVORABtL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA