Hotărârea nr. 200/2019

HCLS3 nr.200 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare pentru dezvoltarea unui complex de agrement

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. /15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:
 • - Expunerea de motive nr. 351555/CP/27.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Nota de fundamentare nr. 1660/13.03.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • - Raportul de specialitate nr. 348952/26.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernanță Corporativă;

 • - HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • - Adresa nr. 348957/26.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12. pct. 12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe:

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare pentru dezvoltarea unui complex de agrement în valoare de 408.000 euro + TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

NR. 200

DIN 28.03.2019

CABINET PRIMAR

TELEFON •. . . I tif • <- jS FAX (004 ori) J'8 o) C4 E-MAIL cjbmetpnmxrțipfnj'^îjo

. București


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare pentru dezvoltarea unui complex de agrement

Sectorul 3 a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate, a obiectivelor stabilite de administrația locală în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor Sectorului 3: reabilitare termică, amenajare spații verzi, străzi, construcții și modernizări școli, instituții de asistență socială, centre de cultură și agrement etc.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Astfel cum rezultă din documentele înaintate prin adresa nr. 630/22.03.2019 înregistrată cu nr. 346224/CP/22.03.2019 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, societatea Algorithm Construcții S3 SRL solicită, conform adresei nr. 220/22.03.2019, acordarea unui mandat în vederea încheierii unui contract cu societatea MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare necesare dezvoltării unui complex de agrement ce va fi realizat în cadrul obiectivului Hala Laminor.

Dezvoltarea complexului de agrement va aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea economică a zonei, prin atragerea în vederea petrecerii timpului liber, atât a locuitorilor din zonă, dar și din împrejurimi, cât și a turiștilor străini, aducând astfel aport turismului, dar și a agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă, având, totodată, și un impact asupra calității vieții persoanelor din cadrul comunității Faur -Republica - 23 August prin crearea de locuri de muncă, stimularea antreprenoriatullui, creșterea gradului de integrare socială.

Ținând seama de cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr.348952/26.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă,

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 348952/26.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare pentru dezvoltarea unui complex de agrement în valoare de 408.000 curo + TVA

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 630/22.03.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 346224/22.03.2019

 • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 1781/14.03.2019 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

 • - adresa de completare a societății Algorithm Construcții S 3 SRL cu nr. 2105/25.03.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 347337/25.03.2019

 • - hotărârea consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. nr. 7 din 13.03.2019 prin care se aprobă încheierea contractului cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare

 • - nota de fundamentare nr. 1660/13.03.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea încheierii contractului cu MAXMAKERS

 • - oferta de la Unirea Hypermarket C'enter

 • - oferta de la MAXMAKERS

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății iar conform art.12.1 lit. o) Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății. în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală’’

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractului cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare în valoare de 408.000 euro + TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Compartiment Guvernanta Corporativă. Silviu Hondola

5. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL gL; Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Dâtă>


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, pentru dezvoltarea unui complex de agrement, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București. Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. .140/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv 71 EA. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile in cursul unui an. dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia .. hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obicei acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, pentru dezvoltarea unui complex de agrement, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, ('alea Vitan nr. 242, Parter,
Camerele C3, C4, CS, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213. Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

A

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD C/XEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L... cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. . valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data

înregistrată la sediul subscrisei cu nr.         reies următoarele : ” Pentru valorificarea Ilalei

Laminor. în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est. prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud. amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru

MIMK.'


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Viran nr. 242, Parter,


fV’L          vK.


Nr, c»r#ne»i Jill rir.cnf<it iTH iSO 14001:2004 OHS.AS < 800 ?P'-'


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la începui contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamenle necesare activității zilnice în șantier. "

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea privind adoptarea unei hotărâri dc Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului dc Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului dc Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, pentru dezvoltarea unui complex de agrement, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul ,p?ĂP.... dinoi^.'.C?.^.^.^.

Cu deosebită considerație,

Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:


Nume

Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:Data:


Notă de fundamentareHala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romania

E-mail: office(S>alRorithniconstr uctiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.romonument.

Dezvoltarea unui complex de agrement în București, în zona Republica - obiectivul Hala Laminor vine în urma unui amplu studiu de piață care a avut în vedere posibilitatea de a oferi locuitorilor din zonă, dar și din împrejurări, multiple modalități de a petrece timpul liber și de dezvoltare a relațiilor interumane și antcprenoriale. In zona Bucureștiului nu există în acest moment o zonă de agrement cu caracter permanent care să înglobeze atât atracții pentru copii, cât și pentru adolescenți care să le stimuleze imaginația, creativitatea, să Ic satisfacă nevoia de mișcare și să-i determine să își consume energia tipică vârstei, dar și atracții dedicate adulților. Considerăm că dezvoltarea complexului dc agrement va aduce o contribuție însemnata la dezvoltarea economică a zonei prin atragerea atât a turiștilor locali, dar și străini aducând astfel aport turismului, dar și agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă.

In același timp dorim să oferim și adulților atât posibilitatea dc a petrece timp împreuna cu copiii, interacționând cât mai mult cu aceștia prin intermediul jocurilor, dar și timp pentru ei relaxându-se în zona de food&beverage, ori vizionând o piesa de teatru sau jucând golf ori bowling.

Studiu de prefezabilitate efectuat asupra pieței ținta în legătura cu serviciile pe care dorim să le oferim au relevat ca potențialii consumatori sunt entuziasmați de varietatea de jocuri oferite în special datorita caracterului lor de noutate cât și datorită încercării noastre de a -i bucura, indiferent daca au 5, 17 ori 40 ani, prin servicii adaptate vârstei și. de ce nu , personalității lor.

Totodată, dezvoltarea complexului de agrement va avea un impact ridicat creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica-23

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154 158, Sector 3 București, Romania

E mail: office<aalgorithnnconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

August prin crearea de locuri de munca, stimularea antreprenoriatului. creșterea gradului de integrare socială, implementarea multiculturalismului.

Pentru realizarea complexului, am solicitat oferte mai multor agenți economici specializați pentru astfel de servicii. Datorită domeniului foarte specializat al ofertei pentru parcul de distracții avem următorii ofertanți: UNIREA HYPERMARKET CENTER si MAXMAKERS. în urma ofertelor primite, vă supunem spre aprobare oferta primita de la Maxmakers care ne oferă servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare în valoare de 408.000 EURO+TVA, aceasta fiind cea mai complexa în comparație cu oferta primită de la Unirea Hypermarket Center în valoare de 2.680.000 EURO din care 1.200.000 EURO fiind servicii de proiectare si planificare financiara, diferența fiind serviciile de relocare si montare a utilajelor din parcul de distracții, urmând ca ulterior să încheiem contractul de prestări servicii pentru demararea proiectului.


SC ALGORITHM CONSTR 3 SRL

FIȘARE Wr. 2/^'7

Către

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - CABINET PRIMAR

Sediul

CALEA DUDEȘTI NR. 191, SECTOR 3

Vă transmitem anexat, în completarea solicitării noastre înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu

nr. 346224/22.03.2019. traducerea ofertei de la MAXMAKERS.

Cu deosebita considerație,


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


PREȘEDINTE C.A.
ALEXANDRU DAN COȘOCARIU

SC ALGORITHM INTRARE „. “ÎEsMZiua .</ .luna.

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

3k uaatnvn residential S3 sm

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242    1

Cțj AnUT      ■

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, în vederea dezvoltării unui complex de agrement.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, în vederea dezvoltării unui complex de agrement.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii unui contract având ca obiect încheierea unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, în vederea dezvoltării unui complex de agrement.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcfii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.ALGORITHM CONSTRUCȚII S3Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

In acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, în vederea dezvoltării unui complex de agrement.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 7 din data de 13.03.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative (contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679'2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

Unirea Hypermarket Center

Intrarea Lotuslui nr. 8, Sangov,Judelui llbv         CUI: ROI7599142 Nr. Inreg. J23/979/2005

29.01.2018

SC Alghoritm Construcții SRL

Președinte CA - Alexandru Cosocariu

Stimti Domni,

Având in vedere intenția societății Dumneavoastră de a construi un parc de distracții, utilizând echipamentele achiziționate de la SC Administrare Active Sector 3 (provenite la rândul lor din achiziția de la SC Wolrd Park SRL - societate aflata in Faliment), va prezentam oferta noastra:

Obiect               : demontare, reconditionare, inventariere, mutare, montare si punere in funcțiune

Locația existenta : Bulevardul Timișoara 8A, București

Loacatia propusa : Hala Laminorul, București

I. Obiectul ofertei extins
 • 1.  Contravaloare studiu de fezabilitate;

 • 2. Propunere plan architectural si de dispunere a echipamentelor intr-un flux optim atat din punct de vedere legal cat si din punct de vedere cominercial;

 • 3. Propunerea tematica a parc de distracții;

Pag. 1

Scanned bv C Qm C ~ -


Planuri de arhitectura, inclusiv propuneri si randari ale elementelor de butaforizare si secnojrafie, precum si propuneri tehnice ale materialor optime ce pot fi utilizate in realizarea lor; Asistenta, ipoteze de luciu in realizarea Proiect Tehnic;

Studiu plus proiect fundații si structure;

Costul echipamentelor, macarale, transport, nacele, personal specializat, catering, cazare; Reconditionare tehnica (unde este cazul);

 • 9. Reconditionare optica (unde este cazul);

 • 10. Demontare;

 • 11. Montare;

 • 12. Punere in funcțiune;

 • 13. Suport si intermediere in alegerea serviciilor si avizariilor specific (de tip ISCIR si RSVTI);

 • 14. Instruire pentru personalul ce va opera si asigura mentenanta;

 • 15. Management de Proiect;

II. Oferta nu include:

1. Piesele de schimb si manopera pentru punerea in funcțiune. Acestea vor fi prezentate beneficiarului impreuna cu opțiunile de achiziție;

 • 2.      Structuri adiționale de siguranța garduri, platforme de acces, butaforizare si elemente de design ale parcului sau ale zonei adiacente.

 • 3.      Lucrări de peisagistica si amenajare a halei

 • 4.     Taxe, comisione ISCIR, RSVTI

 • 5.    PRAM;

 • 6.      Costuri directe si indirecte legate de infrastructura: canalizare, alimentare cu apa si energie

electrica.

HI. Valoarea ofertei:

2,680,000 EUR + TVA

IV. Mențiuni speciale

Pag. 2

Scarmed bv CamSrannAr

 • a. Oferta nu include contravaloarea operațiunilor de transport, montare si punere in funcțiune aferente Utilajului denumit Wirl Wind Coaster. întrucât utilajul este demontat si nu a fost montat acesta necesita operațiuni de auditare si verificare extinse. Costul aproximativ al acestor operațiuni este la o prima vedere structura in funcție de urmatoaele opțiuni:

Opțiunea 1 : In cazul in care echipamentul nu necesita lucrări de reconditionare, reparatiii si achiziții suplimentare majore costul de instalere inclusive transport poate fi de Euro 180,000;

• Opțiunea 2: refacerea tuturor unităților principale si (fara schimbarea trenului, insa cu înlocuirea roților), decaparea plus vopsirea elementelor de metal, operațiunea este estimate la aproximativ 300,000;

 • b. Oferta nu include costul caii de rulare aflate pe sol pentru echipamentul denumit Hydrolift. Acesta poate fi realizat din beton sau metallic in funcție de specificul zonei de amplasare si a opțiunilor Beneficiarului. O oferta separata cu opțiunile menționate va fi prezentata Beneficiarului doar după prezentarea completa a situație din șantier si după semnarea contractului.

V.    Structura Ofertei

n situația in care oferta este acceptata (cel puțin un accord de principiu) se va comunica beneficiarului ;chema de plăti ce va include un avans de cel puțin 35%, iar apoi transe lunare in funcție de evoluția ucrarii si de condiții ce trebuie sa fie îndeplinite de către Prestator.

: pele si condițiile vor fi stabilite de comun acord si vor respectate următoarele principii:

 • a.  Tipul si forma documentelor ce vor atesta îndeplinirea condițiilor (format, conținut documente adiționale, fise de cheltuieli, situații etc);

 • b. Comisa de atestare;

 • c.  Elementele, timpii si modalitățile de remediere ale aspectelor ce au stat la baza intarzieriilor (daca este cazul);

VI.   Condiții si Teremeni Generali

a. Pentru derularea operațiunilor de mutare Beneficiarul trebuie sa pună la dispoziția Prestatorului spațiul de lucru si amenajările aferente;

Pag. 3 Scanned hv famQpn-b. întârzierile in efectuarea unor lucrări ce revin Beneficiarului se vor reflecta in modul de derulare al lucrărilor generale (ex. Echipamentul este gata de mutat insa infrastructura aferenta acestuia nu este gata) Beneficiarul trebuie sa pună la dispoziția Prestatorului autorizațiile si documentele construcției si terenului;

 • c.  Beneficiarul trebuie sa pună la dispoziția Prestatorului studiul geo iar in cazul in care este necsar sa aduca completări acestuia;

 • d. Beneficiarul trebuie sa pună la dispoziția Prestatorului planurile si documentele tehnice aferente locației noi;

 • e.  Beneficiarul va fi responsabil de Autorizația de Demolare si Desființare insa va avea tot suportul Prestatorului;

 • f.  Prestatorul nu este resposabil pentru calitatea infrastructurii aceasta fiind in sarcina Prestatorului;

 • g.  Prestatorul are obligația de a pune la dispoziția Beneficiarului specificațiile tehnice necesare montării si funcționarii echipamentelor;

 • h. Prestatorul are obligația de a respecta teremenele agreeate si de a sesiza orice inadvertența cu privire la întârzierea lucrărilor executate de terti ce nu intra sub incidența prezentei oferte.

 • i.  In situația in care bugetul este depășit, Prestatorul poate cere o suplimentare a acestuia in baza unor documente si situații justificative.

 • j.  In situația in care Beneficiarul va executa anumite lucrări sau va presta anumit*» servicii din prezenta oferta ele vor scăzute din valoarea ofertei in baza acordului reciproc.

 • k.  Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului situații din care sa reiasa, stadiu lucrărilor pașii de urmat, bugetul, costurile precum si detaliile legate de prestatorii ce vor lucra in acest proiect.

Cu stima,

Alexandru Toader

Scanned r

OFERTA

Prezentul Act adițional 2 a fost încheiat la data de 06 martie 2019 și va constitui o modificare la Contractul-cadru de consultanță („Contractul") încheiat între ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., o societate cu sediul social în București, sector 3, Calea Vitan nr. 154-158, Clădire Administrativă, Biroul nr. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/08.06.2018 („Client"), și Maxmakers Ltd, Dufourstr. 147, 8008 Ziirich („Consultantul”), la data de 14.11. 2018.

SC ALGORITHM MHSÎSygfliSORt

INTRARE Nr

ziuS..


Faza: Faza de dezvoltare a conceptului și proiectare

Prezentare generală:


Dezvoltare concept (6 săptămâni)


Proiectare

(10 săptămâni)
Maxmakers » Livrare Proiect integrat și Planificarea activității pentru Laminor Piaza

Precizare strategie și concept Management de proiect și Coordonare Planificare activitate: Bugete, Faze. FezabilitateLegătură cu Parteneri din afara României, în special cu Europa Park

Aspecte comerciale: Marketing, R.U., Operațiuni, etc


Varzan și Arhltecții

» Pregătirea Planului mașter general al proiectului     7

Laminor Piaza

Sprijin reciproc ||

» Planificarea zonelor de recreere șl a zonelor mixte ale proiectului Laminor Piaza

primul loc

» Planificarea Parcului de distracții al proiectului Laminor '■ Piaza                                                             ,

< \

Verificare Plan \ mașter

Cale rapidă:

Complexul de pe Vest) )

x

x

Experți tehnici / inginerie

Studio artistic local (inel, rezultat câștig rapid) Experți de piață locali (vânzare cu amănuntul, mâncare și băuturi etc.)

Expert în atracții (verificare) Utilități parc tematic

Opțiune: Clip video creat de studio

Experți » Români prin intermediul Varzan:» Străini prin intermediul Max.


începerea proiectului:

După primirea contractului semnat și a avansului, sau după cum vor conveni părțile.

Sub-faze:

 • •   Faza de dezvoltare a conceptului (6 săptămâni): în această fază, conceptul economic va fi și mai mult precizat, abordând și discutând opțiunile de parteneriat, dimensionarea, planificarea bugetară și planificarea financiară revizuită. Planurile pentru parcul de distracții și pentru întreaga Sală vor fi detaliate și mai mult în vederea conceperii unui plan mașter conceptual.

 • •   Faza de proiectare (10 săptămâni): în această fază, planificarea proiectului va fi precizată la nivel de proiect, inclusiv prin pregătirea unei versiuni de plan mașter pentru întregul proiect Laminor Piaza, ce ar putea fi ulterior supusă unui proces de revizuire guvernamentală. Aceasta cuprinde și un proiect pentru parcul de distracții, ceea ce va constitui o provocare deoarece, în mod obișnuit, conceperea proiectului unui parc tematic durează câteva luni.

Obiectul lucrărilor:

Maxmakers: Planificarea activității și Managementul de proiect

 • •  Managementul de proiect al tuturor părților și proiectanților

 • •   Pregătirea și organizarea întâlnirilor de revizuire și prezentare a proiectului, stabilite mai jos: întâlnirea de început plus 3 întâlniri de revizuire. Pentru fiecare întâlnire, clientul primește o prezentare cu ultimele informații legate de planificarea proiectului. Apoi, aceste rapoarte atrag după sine plățile parțiale ulterioare.

 • •   Integrarea comentariilor Clientului referitoare la rezultatele fazei anterioare de revizuire a lucrărilor

 • •   Revizuirea și precizarea viziunii, a strategiei și a conceptului comercial a(l) proiectului Laminor Piaza - cuprinzând amplasarea, publicul-țintă și sinergiile

 • •   Furnizarea unei prezentări generale a conținutului și temei parcului de distracții, incluzând toate elementele tematice

 • •   Rafinarea cercetărilor de piață ale proiectului, inclusiv cercetarea privind conținutul (incluzând și opiniile experților locali prezentați de Client), și rezumarea datelor legate de concurență, de piața rezidențială (socio-demografie) și de piața turistică

 • •   Revizuirea analizei zonelor deservite și aproximarea mai exactă a gradului estimativ de frecventare a parcului tematic

 • •   Parcul tematic: Lucrul la conceptul & tema parcului împreună cu Proiectanții; păstrarea logicii comerciale; tabele cu specificații privind poziționarea, planificarea și atracțiile, acoperind planificarea bugetului și a capacității

 • •   Contactarea furnizorilor de atracții suplimentare/noi pentru specificații și primele cotații

 • •   Furnizarea primelor estimări privind organigrama și personalul parcului tematic

 • •  Furnizarea primei imagini generale a schemei de schimb de know-how pentru parcul tematic cu Europa-Park Academy

 • •   Furnizarea unor tabele mai exacte de prezentare generală a programului parcului, incluzând principalele dimensiuni pentru planificare (m.p. etc.), inclusiv prezentarea generală a programului magazinelor de vânzare cu amănuntul, al hotelului și al magazinelor cu mâncare și băuturi (numere, tipuri și dimensiuni)

 • •  Abordarea și facilitarea de parteneri pentru elementele selectate, cum ar fi divertismentul și sporturile de echipă FEC

 • •   Realizarea unei revizuiri a fezabilității financiare prin dezvoltarea unor modele operaționale de bază pentru principalele elemente de utilizare (furnizarea de previziuni EBITDA pe 15 ani și a ratei de rentabilitate internă/rambursare pentru etapele de dezvoltare 1-3)

 • •   Planificarea activității: Rezumarea strategiei de punere pe piață și de exploatare la nivel înalt, inclusiv ținând seama de opțiunile de parteneriat (exploatare, cooperare, branding), de resursele umane, de organizarea și de recomandările de marketing

 • •   Pregătirea unei liste pe scurt a avantajelor proiectului pentru public/stat

 • •   Furnizarea unui afiș de prezentare a proiectului, cu text, plan și foto-vizuale

 • •  Colaborarea cu Clientul pentru pregătirea unui prim chestionar de aprofundare a studiului consumatorilor, realizat de firma de cercetare locală, organizat de Client după faza actuală (punând la dispoziție chestionar; subiecte de discuție: teme, experiențe etc.)

împreună cu Experții:

 • •   Revizuirea portofoliului de atracții actual: expertul Phil Hartley de la PHA, Regatul Unit, va face o vizită la București și va inspecta traseele actuale; furnizarea unui raport referitor la starea și

operaționalitatea tehnică a traseelor, incluzând o listă cu probleme pentru care va fi nevoie de o revizuire ulterioară mai detaliată (de ex. a traseelor dezafectate)

 • •  Furnizarea unei aproximări a consumului de electricitate al parcului tematic, de către expertul în infrastructură (Wolz Consulting)

 • •  Colaborarea cu experți români din domeniul vânzărilor cu amănuntul, al industriei hoteliere și al gastronomiei cu privire la dimensionarea și amplasarea elementelor de vânzare cu amănuntul, gastronomice și hoteliere

 • •   Furnizarea foii de drum și a perspectivei pentru procesele de implementare viitoare împreună cu societatea de management al proiectului/expertul - inclusiv faza de planificare rapidă

Varzan & Arhitectii: Elaborarea planului mașter general al proiectului Laminor Piaza și planificarea zonelor de recreere și a zonelor mixte

 • •   Rezumarea liniilor directoare de dezvoltare și proiectare preliminară și a argumentației în favoarea proiectului Laminor Piaza - în colaborare cu proiectantul parcului tematic și cu Maxmakers

 • •  Furnizarea planului mașter de concept și de proiectare ulterioară pentru întregul concept al Laminor Piaza, inclusiv zonele înconjurătoare

 • •  Furnizarea unor planuri de proiect mai detaliate pentru complexul de clădiri de pe partea vestică cu birouri și alte destinații

 • •  Furnizarea de planuri master/primului set de planuri de amplasare pentru sala de eveniment, hotel, zona de birouri și de vânzare cu amănuntul

 • •  Colaborarea cu partenerii doriți pentru primele planuri ale diferitelor elemente de divertisment suplimentare, inclusiv pentru zona de joacă/divertisment, zona de divertisment în echipă, sporturi FEC, eventual magazinul/holul mărcii auto

 • •   Facilitarea cooperării cu partenerii locali - împreună cu clientul

 • •   Precizarea secțiunilor și cotelor de la principalele fațade externe și interne, cu vizualizarea stilurilor de proiectare

 • •   Pregătirea a 4 schițe cu vedere pietonală sau a machetei zonei de recreere și destinație mixtă (randările sunt desenate manual în culori, pe baza unor modele 3D brute)

 • •   Plan revizuit de zonare funcțională și de alocare a spațiilor (colorarea planului cu indicarea tipurilor de utilizare, de ex. vânzare cu amănuntul, mâncare și băuturi, etc.)

 • •   înglobarea lucrărilor experților tehnici, de infrastructură și de structură

 • •   Planurile și materialele vor fi aliniate la standardele impuse de organul de verificare de stat competent (formatul, scările, descrierile, conținutul și versiunile planului), precizând coeficienți de suprafață, de înălțime, de volum - inclusiv:

 • •   Plan topografic de amplasare.

 • •    Plan de situație privind localizarea obiectivelor investiției, inclusiv locația tuturor clădirilor ce vor fi păstrate, dezafectate sau construite și dimensiunile proiectului și construcțiile păstrate pe cele trei dimensiuni (toleranțe + 0,00, cote de nivel, distanțe de localizare, axe, pavaje, trotuare, platforme etc.), cu denumirile și destinațiile fiecărui corp de clădire.

 • •    Accese pietonale și rutiere la spații și clădiri.

 • •   Plan de construcție subteran - inclusiv amplasamentul, în special al rețelelor de utilități urbane: piste, dimensiuni, cote de nivel pentru poziționarea dormitoarelor -radiator și acoperire - la scara 1: 500.

Confidenți;

• Desenele arhitecturale vor cuprinde principalele desene arhitecturale ale fiecărui obiect, la scara 1:50 sau 1:100, secțiunile caracteristice cu o înălțime de ±0,00, cota tuturor nivelurilor, înălțimile acoperișului - fundațiile clădirilor adiacente care se alătură construcțiilor proiectate, toate fațadele, indicând materialele și finisajele, inclusiv culorile, cotate și indicând legătura la nivelul solului

Experți:

 • •   Experți tehnici pentru planificarea proiectului

 • •  Studio de creație local pentru crearea de elemente iconice ale căii rapide

Imaginația pe primul loc: Concept și plan mașter al parcului de distracții

 • •   Săptămâna 1 sau 2: Vizită și atelier creativ în București, inclusiv întâlnire cu experții în conținut local/tematică (organizată de Client)

 • •   Contribuirea cu idei de teme pentru a sprijini arhitectul local, ce lucrează la zona rurală/satului a Sălii Laminor

 • •   Rezumarea liniilor directoare de proiectare și a argumentației în favoarea parcului de distracții

 • •   Contribuirea la perfecționarea programului parcului tematic (și pe baza verificării tehnice de către expert)

 • •  Crearea unui plan mașter conceptual detaliat pentru parcul de distracții

 • •   Pregătirea a încă 3 schițe cu vedere pietonală sau a unui tablou ambiental al zonei (randările sunt desenate manual în culori, pe baza unor modele 3D brute)

 • •   Pregătirea conceptului tematic pentru fiecare element al programului

 • •   Plan revizuit de zonare funcțională și de alocare a spațiilor (colorarea planului cu indicarea tipurilor de utilizare, de ex. vânzare cu amănuntul, mâncare și băuturi, etc.)

 • •   Plan de punere la punct ce prezintă zona exterioară (care se dorește a fi deschisă mai devreme)

 • •   Lucru împreună cu alți membri ai echipei de proiect privind programul de bază

 • •   Furnizarea unui Plan mașter la nivel de proiectare pentru parcul de distracții în conformitate cu cerința stabilită ca arhitectul local să respecte procesele de revizuire/aprobare guvernamentală. > format CAD

 • •   Dezvoltarea programului pentru cele 2 clădiri de divertisment educativ (Pavilionul Civilizațiilor, Casa Invențiilor) și furnizarea planurilor de proiect pentru acestea (toate etajele, programul)

 • •   Furnizarea unei prezentări a temei și a unor instrucțiuni/descrieri pentru fiecare element și atracție majoră (sub formă de text)

 • •   Revizuirea vizualizării existente a parcului tematic (zona de intrare) și furnizarea a încă 3 vizualizări (o prezentare „aeriană" a interiorului, o prezentare aeriană a zonei exterioare, o prezentare a pavilionului civilizațiilor (sau a unui alt punct) (randările sunt desenate manual în culori, pe baza unor modele 3D brute)

 • •   Sprijin preliminar pentru pregătirea abordării privind mascota parcului, IP și indicatoarele/CI (se va face de către societatea/agenția de publicitate română)

 • •   Sprijinirea și conlucrarea cu arhitectul local pentru a îngloba planurile în planul mașter general

Opțional: IF ar putea organiza un prim clip animat (aprox. 2 min.) cu un studio specializat (în schimbul unei cotații și al unor specificații suplimentare)

CONDIȚII:

Termen, livrabile, plăti:

 • •   Toate datele întâlnirilor vor fi stabilite de comun acord

 • •   Durată totală de aprox. 4 luni

 • •  îndeplinire: Prezentul Act adițional va înceta să mai fie valabil în momentul finalizării tuturor elementelor specificate mai sus.

 • •   Livrabilele vor fi sub forma unor planuri tipărite și în formate electronice (jpeg/dwg/ pdf).

Pași:

 • •  Semnarea contractului

 • •   Transferul primei plăți (avans) de către Client

 • •   După primirea contractului semnat și a avansului, părțile vor stabili de comun acord o dată de începere și data vizitei de început

 • •   Săptămâna 1: Efectuarea vizitei la fața locului și organizarea întâlnirilor aferente

 • •   După aprox. 5 săptămâni lucrătoare de la vizita la fața locului: întâlnirea de recapitulare 1 (Faza de concept)

Livrabil: Raportul de prezentare a progreselor, ce prezintă rezultatele intermediare ale activităților de planificare aflate în desfășurare; discutarea întrebărilor relevante legate de planificare și a deciziilor de planificare necesare

 • •   Efectuarea celei de-a doua plăți de către client, care atrage după sine continuarea lucrării

 • •   După alte aprox. 5 săptămâni lucrătoare: întâlnirea de recapitulare 2

Livrabile: Raportul de prezentare a progreselor, ce prezintă rezultatele intermediare ale activităților de planificare aflate în desfășurare; discutarea întrebărilor relevante legate de planificare și a deciziilor de planificare necesare

 • •   Efectuarea celei de-a treia plăți de către client, care atrage după sine continuarea lucrării (pasul 2: Anteproiect)

 • •   După alte aprox. 5 săptămâni lucrătoare: întâlnirea de recapitulare finală

Livrabile: Raportul de prezentare a proiectului, ce include toate rezultatele obiectivului definit, incluzând și planurile și afișul de proiect (tipărit pe Al sau AO)

 • •   Efectuarea ultimei plăți.

Echipa (toate părțile enumerate incluse în ofertă):

 • •   Maxmakers, Ziirich: Management de realizare a proiectului, planificarea activităților, îndrumări conceptuale și supraveghere, comunicare cu Europa Park Academy și cu unitățile sale de grup și reprezentarea acesteia

 • •  Varzan & Arhitecții, București: Autorul planului mașter (inclusiv subantreprenorii tehnici de care răspunde exclusiv), înglobând și rezultatul planului mașter al parcului de distracții în

planul mașter general

 • •   Imaginația pe primul loc, Munchen: Elaborarea planului mașter, a temei și proiectului parcului tematic -

 • •   Wolz Consulting, Stuttgart: planificarea necesarului de utilități și coordonarea cu experții locali

 • •   PHA: Evaluarea tehnică și pregătirea planului de implementare a parcului

 • •   Alți experți, inclusiv un studio local de proiectare și fabricare a decorațiunilor

 • •   Experți ai pieței locale (vânzare cu amănuntul etc.)

Aceste firme menționate mai sus împreună cu Consultantul formează o „Echipă a Consultantului".

Onorarii:

 • •  Maxmakers: 148.000 EUR

 • •   Imaginația pe primul loc: 148.000 EUR

 • •   Experții tehnici pentru Parcul Tematic (PHA, Wolz): 12.000 EUR

 • •   Varzan & Arhitectii: 100.000 EUR, inclusiv experții tehnici locali și experții pieței locale și păreri din partea studioului local care se ocupă de decorațiuni

Total: 408.000 EUR, fără taxe și cheltuieli

Plăți:

 • •  35%avans

 • •  25% după întâlnirea de recapitulare 1

 • •  25% după întâlnirea de recapitulare 2

 • •   15% după finalizarea lucrărilor/ întâlnirea de recapitulare finală

Cheltuieli: Următoarele cheltuieli vor fi rambursate în termen de 14 zile de primirea facturii și voucherelor aferente: cheltuieli pentru zboruri, cazare la hotel inclusiv mesele și alte cheltuieli legate de transport si administrare, curier, costuri de imprimare. Au loc deplasări de aprox. 12-15 persoane din Europa centrală în București (aprox. 1000 EUR/deplasare).

Alte condiții:

 • •  Toate livrabilele vor fi în limba engleză

 • •  Clientul desemnează o persoană de contact vorbitoare de engleză și o persoană de coordonare a proiectului

 • •  Proiectanții vor fi creditați/desemnați pentru planuri și elemente vizuale utilizate de client

 • •  Din cauza sărbătorilor legale/perioadei în care biroul va fi închis, primele 2 săptămâni din luna august nu sunt considerate săptămâni/zile lucrătoare (în caz de întârzieri legate de proiect)

 • •  Clientul va organiza întâlniri cu experții locali și va pune la dispoziție toate materialele disponibile legate de proiect și lucrările de planificare aflate în desfășurare, tarifele de cost și alte informații eventual relevante, pe care le-ar putea deține clientul.

 • •  Clientul va face comentarii cu privire la problemele de planificare în cel mult 1 săptămână lucrătoare de la întâlnirile de recapitulare. Orice întârziere majoră în furnizarea acestor informații poate duce la o întârziere pe măsură în desfășurarea Proiectului.

 • •  Finanțare: în schimbul oricărei eventuale recomandări primite de la Maxmakers, Clientul este de acord să plătească societății Maxmakers un onorariu de succes egal cu 1,5% din valoarea totală a finanțării prin capitaluri proprii, investită de investitorul recomandat (inclusiv orice părți înrudite sau asociate ale acestui investitor și/sau părți recomandate de acest investitor).

• Omisiuni:

o Studiile de infrastructură, trafic și impact asupra mediului vor fi efectuate de experți locali și vor fi organizate de client.

o Negocierile și prelucrările guvernamentale (reglementări, aprobări etc.) se vor face într-o fază ulterioară

în cazul în care cele de mai sus corespund intereselor dumneavoastră și le acceptați, vă rugăm să semnați mai jos și să vă scrieți inițialele în josul fiecărei pagini, apoi să ne trimiteți documentul scanat prin e-mail pentru a-l contrasemna și noi. Vom perfecta originalele cu ocazia următoarei noastre întâlniri.

Ne-arface plăcere să lucrăm cu dumneavoastră pe acest proiect interesant. Vă mulțumim foarte mult pentru că luați în calcul un angajament din partea Maxmakers.

****************************************************************************************

Subsemnata DOBRESCU MAR1A VANINA, traducător autorizat de Ministerul Justiției sub nr. 6098/2012, certific exactitatea traducerii în limba română (pe coloana din dreapta] a textului în limba engleză (coloana din stânga de mai sus] ce mi-a fost prezentat spre traducere.

Având în vedere:

 • •   Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate — COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, în vederea dezvoltării unui complex de agrement.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .
Coșocariu Alexandru-Dan
Președinte al Consiliului de Administrație

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteti exercita drepturile prevăzute Î11 Regulamentul UE679/2016, pi in ti -o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporat1va@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu

Președinția României Io Consiliul Uniunii EuropeneNr. 348957/26.03.2019


CĂTRE,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare pentru dezvoltarea unui complex de agrement în valoare de 408.000 euro + TVA însoțit de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Contr ntern, Marfa Cenareâhu

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de'zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-F0STîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...................de pe-ordinea de-zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                           a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe-ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,

VASILIU MARIANA