Hotărârea nr. 20/2019

HCLS3 nr.20 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Grădinarilor nr. 15-17, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 38984/CP23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35649/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 13.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Grădinarilor nr. 15-17, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 1 și va duce la îndeplinire


hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art prevederile prezentei hotărâri.

NR. 20

DIN 31.01.2019
CABINET PRI|t

SECTOR 3

IAR

CABINET PRIMAR

TELEFOM       1)     •. eț-e. fAX '  < oar) pS or 04 E-MAILc<

C ea C ti nr. i$i, sector 3, < p<. ■ 4, București, www.primaric3.ro


ROMÂNIA


><■            '              k'i


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Grădinarilor nr. 15-17, Sector 3, București.

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Grădinarilor nr. 15-17 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 13.12.2018 și fișa de evaluare din 13.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 200% pentru terenul situat la adresa Str. Grădinarilor nr. 15-17, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobiielor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de j J DECr-5038 ac^resa; 7^7^ . QbWĂ         A/ft- 7_____, 91 a constatat următoarele:Fișă de ©valoare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3


Evaluarea aspectului generaj al terenului.

Adresă_ <R,                              ______

»ată.......4 5,-CEC. 20.18___________

• L împrejmuire*__

n Degradări medii        _____

Degradări majore

j □ Lipsă _____ _______

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.


Punctaj

Punctaj acordat

5-45

|                                           - - j

16-25

1___...       J

26-40


i 2„ laatrețtaer®

punctaj

Puncta.) acordat

; n întreținut

0

1

----- -................1

; oNeîntreținuî:

30

s__

i

< X însalubiriii

1

Punctaj

Punctaj acordat

| oFără deșeuri

1

1

0

L    .3?

' uCu deșeuri

30

J


CaJiOMtai pînmctajaiitai m urma evataăriă:_____________

Punctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta,


corespunzătoare.___________ ____________

JPumetajul de referință este de 100 de puncte.________

Punctajul procentual Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii j punctajului total la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare 1 imobil evaluat în parte.

 • ■ Ca'togoria de impozitare a Meaiate          ________

Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru puncta.) ul procentual între 2% și 20%

 • ■ □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40% ; □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% : n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si

; 80%_____ _____ ________

lj Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81 % și 100%

PUNCTAJ/

(PUNCTAJ

1PUNCTAJ

CATEGORIA de

TOTAL

j REFERINȚĂ

j PROCENTUAL

IMPOZITARE

4(2

i-.....— .LQp _______

Q........_.. .

....

întocmit,

..     y             ....        /

Semnătura

Pe Lo s     o?DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Secful cenual $:■ Sfântă Vmeri nr. 32 sector 3, 030205 Bucureso www.ditl3.r0Pura de lucru : Str. S'arta Vineri r r.32. Sector 3, 030205 București telefon (004 021) 327 51 45fax (00402U 327 51 46


telefon (004 021J 327 51 45

fax (004 02t j 327 51 46

emailCătre:în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

•2(


. de pe ordinea de zi /


suplimentarea-erdiftH-de^ a ședinței ordinare din data de

Comisia de stydii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... ...................... ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........2/......... de pe ordinea de zi / ■suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORA-BHb proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICA ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT i


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul        ............ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                      .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul        .’.... de pe ordinea de zi / supirmentareanordinii de

v—zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A^OST întocmit în conformitate cu

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT ?.

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................de pe ordinea de zi /

supIimentarea-ordnrtTde zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de              26?/^.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordiniWe zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.......r.................................................................


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL