Hotărârea nr. 2/2019

HCLS3 nr.2 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa B-dul Octavian Goga nr. 13-15, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice loccde nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 38579/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35612/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

 • -  Fișa de evaluare din data 14.12.2018 și nota de constatare din data 14.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa B-dul Octavian Goga nr. 13-15, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 2

DIN 31.01.2019


SECTOR 3CARI NET PRIMARROMÂNIA


CABINET PRIMAR

......■i£^.........,


TELEFON (004 o- i 3' 0523- ' FAX f ;02i); s 03 04 E-MAIL Cubi -cp'i-na . ii- . < vo C ■ ea L ti nr. 1 < i, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa B-dul Octavian Goga nr. 13-15, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017 modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pînă la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa B-dul Octavian Goga nr. 13-15, Comisia de de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 14.12.2018 și fișa de evaluare din 14.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul situat la adresa B-dul Octavian Goga nr. 13-15, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Prin îtia Sectorului 3 în conformitate cu Reg amentul IJniui ii Europene 679.2016 in se pul îndeplinirii atribuțiilor le ale Datele pot fi dezvălu ,e unor terți în h. a unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul LE 67* 2016. prinir-o cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adr i Pr năiiei Sector .3.

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de 1 4, DEC, 2018 la adresa: ____b&uL                                          , și a constatat următoarele:
Fișă de evalMsre

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului Buc


Evaluarea aspectului general al terenului:! 1. împrejmuire*

Punctaj

Punctaj acordat

| □ Degradări medii

5-15

j □ Degradări majore

16-25

---

j □ Lipsă

26-40

—  J

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.


2. întreținere

Punctaj

Punctaj acordat

□întreținut

0

•——

□Neîntreținut

30

.:’___3


3. Insalubru

Punctaj

Punctaj acordat

□Fără deșeuri

0

□Cu deșeuri

30

1

I


1

j

-___-__—-------------- .... _______________,___

j Caicului punctajului în arma evaluării:___

Punctajul! total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta,

; corespunzătoare.__

i Punctajul de referință este de 100 de puncte.__

j Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.Categoria de impozitare a terenuUui:


 • □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

 • □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40%

 • □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60%

!□ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si hșo%______

 • □ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și


100%

PUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

CATEGORIA DE

TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

IMPOZITARE

7W

_____

.            J

T~/7.....~r

Semnătura

Întocmit,DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul cenval Sfântă Vineri nr. 32sector 3,030205 București www.diti3.r0 telefon (004 021] 327 51 45 fax (004 021) 327 51 46 e-mail


Purei de lucru : Str. Scurta Vineri rr.32, Sector3, 030205 București telefon (004 021} 327 51 45 fax (004 021) 327 51 46


Către:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.........JL............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare din data de .. ..............

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................d..:...^>.Jâ.............. ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ..........J........... de pe ordinea de zi / suplimentar-ea^rdinii. de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNÎCĂ^ÂpRIANA


MEMBRI.SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

'■              ■ ■■■ ■      ■■■   ■■■■■■■■                  'f

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.................... de pe ordinea-de-zi-L

suplimcntarea^ordiniidezi a ședinței ordinare din data de.................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi / suphmentareaj^rdinnjțe

-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-EOSXîiitocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL—proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control
..........de pe ordinea de zi /

....S.L.c.L2&.(±.......


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ..27^.,..P..7:.a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 5...........

de pe ordinea de zi / suplirnentarea'ofdinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Fațăjde hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.........77^.. .#??/&                 ..........................................................MEMBRI:

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN


GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL