Hotărârea nr. 199/2019

HCLS3 nr.199 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind declararea “Zilelor Sectorului 3” și aprobarea organizării de manifestări științifice, cultural-artistice, sportive și de agrement, cu ocazia celebrării acestor zile

Consiliul Local al Sectoului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară azi, 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 352669/CP/27.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 351255/27.03.2019 al Direcției învățământ Cultură;

 • -  Adresa nr. 351408/27.03.2019 a Direcției învățământ Cultură;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 60/1991, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,

 • -  HCGMB nr. 152/01.08.2016, privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului București, în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;

 • -  HCLS 3 nr. 136/30.06.2015, privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2014-2020.

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum și relații cu mass-media.

/X

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. k din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă declararea “Zilelor Sectorului 3” în al doilea sfârșit de săptămână din luna mai.

Art.2. Se aprobă organizarea, în condițiile legii, de manifestări științifice, culturale-artistice, sportive și de agrement cu ocazia celebrării acestor zile, cu acordul prealabil al Primarului Sectorului 3, în baza proiectului avizat de Comisia învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret, precum și alocarea resurselor bugetare necesare realizării proiectului propus.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură - Serviciul Cultură, Sport și Tineret și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 199

DIN 28.03.2019

CABINET PRIMAR

www.primarie3.r0


TELEFON 004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 3)8 03 04 E-MAIL cabinetprimar Bprimarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

romania2019.eu

CABINET PRIMAR

Nr........

oata.......21..&5JM3


Preș, d.nția României !a Con$'’iu! Uniunii t aropene

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind declararea „Zilelor Sectorului 3" și aprobarea organizării de manifestări științifice, cultural-artistice, sportive și de agrement, cu ocazia celebrării acestor zile

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 351255/27.03.2019 al Direcției învățământ Cultură, precum și documentele strategice care fundamentează organizarea de acțiuni și proiecte științifice, cultural-artistice, sportive, recreative și de divertisment în Sectorul 3 și în Municipiul București, consider că inițiativa de declarare a "Zilelor Sectorului 3" este oportună pentru a genera un proiect complex, dedicat comunității locale, cu adresabilitate largă și acces liber.

Asigurarea accesului și încurajarea unei participări generalizate a locuitorilor la sistemul cultural, prin diversificarea ofertei culturale, susținerea culturii în educație, formarea și dezvoltarea unui public competent cultural, reprezintă nu numai priorități strategice, ci și obligații ale administrației publice locale, în exercitarea atribuțiilor sale.

Manifestările reunite sub genericul "Zilele Sectorului 3" trebuie să corespundă intereselor și preocupărilor comunității, atât din punct de vedere al segmentelor de vârstă reprezentative, cât și al categoriilor sociale.

Prin urmare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, proiect care are toate premisele de a deveni unul cu continuitate și tradiție, un adevărat reper al comunității noastre și care se poate îmbunătăți și dezvolta permanent, în beneficiul locuitorilor din sectorul nostru, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 351255/27.03.2019

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind declararea

Zilelor Sectorului 3 și aprobarea organizării de manifestări științifice, cultural-

artistice, sportive și de agrement, cu ocazia celebrării acestor zile

Primăria Sectorului 3, prin Serviciul Cultură, Sport și Tineret, compartiment funcțional din cadrul Direcției învățământ Cultură, în conformitate cu atribuțiile sale, propune realizarea de acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, sportive și de tineret, cu caracter educativ, de interes local, preponderent în aer liber (parcuri, spații neconvenționale), dar și în spații interioare din Sectorul 3 (săli de spectacole).

Activitatea culturală din Sectorul 3 corespunde Obiectivului strategic 1 ”Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3”, macrozona B, Activități socio-culturale în zona centrală și semicentrală și Obiectivului strategic 3 ”Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice”, secțiunea 3 Susținerea vitalității culturale a Sectorului 3, din Strategia de dezvoltare durabilă 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 136/2015

Strategia Culturală a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 152/01.08.2016 aduce în prim plan 6 teme strategice majore, zone problematice, dar și de oportunitate, pe care orașul le are de redresat în următorii 10 ani. Aceste 6 teme, prezentate în documentul strategic, au generat o serie de axe prioritare și obiective strategice de intervenție culturală. Asigurarea accesului și încurajarea unei participări generalizate a cetățenilor la sistemul cultural vizează creșterea consumului și participării culturale la nivelul întregii populații a Bucureștiului, pentru toate formele de expresie artistică și culturală prezente în oraș, o mai mare participare la actul cultural în special a locuitorilor din zonele periferice, a grupurilor defavorizate cultural, precum și o mai bună integrare a minorităților în viața

orașului prin dezvoltarea discursului cultural propriu. în acest sens, administrația publică a Sectorului 3 se înscrie în cadrul strategic al documentului mai sus menționat și în deplină corelare cu Strategia de dezvoltare durabilă 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 136/2015.

Astfel, ambele documente atrag atenția asupra necesității înscrierii culturii ca motor al dezvoltării durabile, prin dezvoltarea de proiecte culturale în cartiere, revitalizarea spațiului public - drept spațiu cultural și valorificarea patrimoniului construit și a celui imaterial. Un alt obiectiv, la fel de important, al Strategiei Culturale a Municipiului București este reprezentat de asigurarea accesului și încurajarea unei participări generalizate a locuitorilor la sistemul cultural, prin diversificarea ofertei culturale, susținerea culturii în educație, formarea și dezvoltarea unui public competent cultural. Cu peste 400.000 de locuitori, Sectorul 3 este mai populat decât orice alt oraș din România, în afara Bucureștiului, ca întreg.

Documentul strategic indică faptul că infrastructura culturală este insuficientă la nivelul Capitalei, iar compensarea acestei lipse se suplinește prin organizarea de evenimente culturale de către administrația publică locală în parcuri, Parcul IOR fiind recunoscut drept spațiu cultural, alături de Parcurile Cișmigiu și Herăstrău.

Sectorul 3 a continuat să propună evenimente bine definite, care să îndeplinească, cumulativ, cel puțin următoarele condiții: existența unui obiectiv principal, dezvoltarea, expunerea și / sau participarea la forme artistice, existența unui program bine definit, ce beneficiează de marketing, fiind prezentat ca un produs integrat; desfășurarea într-o zonă geografică bine delimitată și într-o perioadă de timp bine definită.

Cea mai mare parte a proiectelor propuse spre derulare sunt proiecte cu tradiție, cu continuitate. Generarea de către autoritate a conceptelor de eveniment, permite realizarea unor economii importante la bugetul local, dar în același timp responsabilizează integral autoritatea publică față de beneficiarii manifestărilor, locuitorii Sectorului 3.

în acest context, propunem includerea în calendarul anual al proiectelor culturale, a unor manifestări reunite sub genericul ”Zilele Sectorului 3”, un proiect destinat comunității locale, în ansamblul ei, care să poată corespunde intereselor și preocupărilor comunității, atât din punct de vedere al segmentelor de vârstă reprezentative, cât și al categoriilor sociale.

Astfel, un proiect complex care să cuprindă manifestări științifice, cultural-educative, sportive, recreative și de divertisment, poate deveni un reper al comunității locale, poate genera valoare adăugată unor inițiative locale mai puțin vizibile și promovate, cu scopul de a crea și întări sentimentul de apartenență la comunitatea locală, reprezentând totodată un instrument în promovarea și menținerea diversității culturale și asigurarea accesului democratic la cultură.

Barometrele de Consum Cultural al anilor anteriori, realizate de Ministerul Culturii, indică faptul că, la nivelul capitalei, parcurile și mall-urile sunt principalele atracții de proximitate pentru petrecerea timpului liber și pentru activități de recreere și relaxare. Conform acestora, 80% dintre locuitorii Municipiului București merg la mall cel puțin o dată pe an, iar 33% cel puțin o dată pe lună; 58% dintre bucureșteni declară că merg în parc cel puțin o dată pe săptămână, iar 84% frecventează parcurile cel puțin o dată pe lună. Spre deosebire de aceste cifre, doar 5% dintre bucureșteni merg cel puțin o dată pe lună la spectacole de divertisment/muzică, 30% merg o dată la 2-6 luni și doar 53% cel puțin o dată pe an. în ceea ce privește participarea la spectacole de teatru, opera/operetă sau filarmonică, doar 1-4% dintre bucureșteni merg la astfel de activități cel puțin o dată pe lună și între 16%-48% merg cel puțin o dată pe an, în funcție de genul artistic preferat (teatru-48%, spectacole de operă/operetă-25%, filarmonică-16%).

Având în vedere concentrarea obiectivelor și instituțiilor culturale în centrul capitalei, pentru cartierele limitrofe, parcurile constituie în prezent cea mai atractivă resursă ca modalitate de petrecere a timpului liber. De asemenea, lipsa unei corelări între infrastructura de transport și cea culturală, are un impact major asupra atractivității și frecventării multor spații culturale.

Din punct de vedere al nivelului de implicare în activități culturale, Barometrele relevă, pe baza unui eșantion național, faptul că 77% din populația generală are un nivel scăzut de implicare, 19% un nivel mediu și doar 4% un nivel ridicat sau foarte ridicat. Datele indică existența unei corelații între nivelul de implicare în activități culturale, pe de-o parte, și nivelul de educație, vârsta și venitul lunar, pe de altă parte. Corelația cea mai evidentă și, implicit, influența cea mai puternică, sunt determinate de factorii “vârstă” și

“educație”. Persoanele între 18 și 39 de ani au în general un grad de implicare ridicat sau foarte ridicat, iar persoanele între 40 și 49 de ani prezintă preponderent un grad de implicare mediu sau ridicat. Peste vârsta de 50 de ani, gradul de implicare evoluează spre un nivel tot mai scăzut. în Municipiul București principalele impedimente pentru participarea persoanelor vârstnice la evenimente culturale sunt lipsa banilor (51 %) și starea de sănătate/boala (24%). Nivelul de educație este în general corelat direct proporțional cu nivelul de implicare în activități culturale. In rândul populației cu educație scăzută și medie, nivelul de implicare este preponderant scăzut (85%) și mediu (61%), în timp ce în rândul populației cu educație ridicată, nivelul de implicare este ridicat (41%) sau foarte ridicat (83%).

Un alt element important pe care-1 subliniază Barometrul de Consum Cultural (2016) este impactul pe care îl pot avea activitățile culturale asupra vieții sociale și personale a participanților. Există o probabilitate mai mare ca indivizii să-și extindă capitalul social - să cunoască noi oameni și să-și formeze noi relații de prietenie - atunci când participă la diverse activități cultural-artistice, întrucât impactul social pe care îl au acestea crește direct proporțional cu nivelul de implicare în consumul de bunuri și acte culturale. Totodată, există o probabilitate mai mare ca cei cu un nivel de implicare culturală mai ridicat să-și schimbe viziunea despre lume, față de cei care au interacționat mai rar cu elemente culturale. Conform Barometrului, persoanele cu un scor mare și foarte mare pentru nivelul de participare au declarat în procente mult mai mari decât cei cu nivel mediu și scăzut că interacțiunea cu produsele culturale le-a schimbat viziunea despre lume. Barometrul arată de asemenea că aproximativ 90% din populația generală este de acord cu efectele pozitive pe care le poate avea cultura asupra structurii și ordinii vieții sociale. Aceste date scot în evidență faptul că oamenii pot valoriza cultura, în general, însă nu au și un comportament activ de consum.

Prin urmare, manifestări care pot fi incluse într-un proiect dedicat Sectorului 3, organizat în spații publice, inițiat la nivel local, va asigura: locuri de activitate pentru o serie de domenii artistice, pentru care s-au diminuat spațiile clasice, experimentarea colectivă a actului cultural-artistic, o modalitate de extindere a infrastructurii culturale, oportunități de conectare de diferite genuri, stiluri cultural-artistice, precum și a unor tipuri de public distincte.

Manifestările culturale din spațiul public reprezintă astfel, pentru locuitoii Sectorului 3, în calitate de beneficiari/clienți ai manifestărilor culturale realizate cu fonduri de la bugetul local: posibilitatea de a experimenta mai multe produse culturale în același loc, posibilitatea de relaxare (aer liber, parc), de socializare (familie, prieteni, alte grupuri sociale), accesul gratuit la un produs cultural recunoscut și/sau cu tradiție. La nivelul Municipiului București, conform Barometrului, publicul este orientat către obținerea de beneficii educaționale, activități de relaxare și activități de descoperire a noului și ineditului.

Prin urmare, propunem ca manifestările reunite sub genericul ”Zilele Sectorului 3” să se desfășoare anual, în al doilea sfârșit de săptămână din luna mai, în baza unui proiect care să fie prezentat spre avizare Comisiei învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret și spre aprobare Primarului Sectorului 3, precum și alocarea resurselor bugetare aferente realizării proiectului propus.

DIRECTOR EXECUTIV

MIOA


ATEITELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 351408/27.03.2019

Către


CABINET PRIMAR în vederea includerii pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consilii^ă^X^al^L! Sectorului 3 din data de 28 martie 2019 a unui punct suplimentar, vă transmitehf-următoarele:

 • -  Raportul de specialitate al Direcției învățământ Cultură nr. 351255/27.03.2019

 • -  Proiectul hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3

- Proiectul expunerii de motive a Primarului Sectorului 3


DIRECTOR EXECUT

MIOARA MATEI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...........I.............de pe ordinea-de-zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul .........i.............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii dc zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-ArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE

PĂUNICĂ ĂDRIÂNAMEMBRI:HONTARU VALERICARADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .Lâtff...............de peord+n^adezi/

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de               .................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de               ................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea-de zi /• suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AxFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, /

DOBRE A

MEMBRI

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea ordinii de zi a ședințerordmare-din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......0..........de pe ordinea-de-zi-/ suplimentarea ordinii de

zi a.ședinței ordinarc; și consideră că acesta A FOST / NEHVTOST'mtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media


RAPORT i

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....1

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de             ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.../........

de pe ordinea-d^-zi- / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

voicualinMonuț

MEMBRI:   \\jT \\

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA