Hotărârea nr. 198/2019

HCLS3 nr.198 din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 337182/CP/l 8.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Referatul nr.336974/18.03.2019 al Secretarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 336546/18.03.2019 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

 • - Adresa nr. 337009/18.03.2019 a Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 9 alin. (1) și art. 10 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționae a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Pct. 1.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3, aprobat prin HCLS3 nr. 44/29.07.2004. cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea dministrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se alege în funcția de președinte de ședință doamna consilier HJLIANA

VĂDUVA pe o perioadă de 3 luni începând cu data de 02.04.2019, care va conduce ședințele Consiliului Local al Sectorului 3 și va semna hotărârile adoptate de acesta.        /

NR. 198

DIN 28.03.2019CABINET PRIMAR


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Delta

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere referatul nr. 336974/18.03.2019 al Secretarului Sectorului 3 privind necesitatea alegerii unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 02.04.2019, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3.


SECRETARNr. 336974/18.03.3019

REFERAT

privind alegerea președintelui de ședință

Având in vedere:

 • •  Prevederile pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 9 alin. 1 si art. 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a Consiliilor Locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea,nr.673/2002;

 • •  Prevederile art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că mandatul doamnei VĂDUVA IULIANA, aleasă în funcția de președinte de ședință prin HCLS 3 nr. 590/19.12.2018, expiră în data de 01.04.2019;

Propun promovarea prezentului proiect de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3Juni, începând cu data de 02.04.2019, conform art. 41 din Legea administrației cu modificările și completările ulterioară

iblice locale nr. 215/2001, republicată,I l

întocmit,

Camelia Cojann

(~f'\ I A f\|| I Semnat digital de

UCJJ/-\INU COJANUCAMELIA

CAMFI IA Da,a:20'903 18

LLI/-\ ] 1:24:38 -t-02‘00’

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

Nr. 336546/18.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 590/19.12.2018, doamna VĂDUVA IUL1ANA a fost aleasă președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 02.04.2019.

Având în vedere prevederile:

 • > pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3 aprobat prin HCLS3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • > art. 9 alin. (1) și art. 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

 • > art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 02.04.2019.

DIRECTOR EXECUTIV

Florentina Neacșu

NEACSU FLORENTINA        Date: 2019.03.18 09:54:56+02'00'

Șef Birou

Camelia Cojanu

Semnat digital

COJANU de COJANU

CAMELIA

CAMELIA Data: 2019.03.18

08:55:14+02'00'

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL


Nr. 337009/18.03.2019

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. ”

Anexat vă transmitem următoarele documente:

 • ■  proiectul de hotărâre;

 • ■  referatul nr. 336974/18.03.3019 al Secretarului Sectorului 3;

 • ■  raportul de specialitate nr. 336546/18.03.2019 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

DIRECTOR,

FLORENTINA NEACȘU

NEACSU FLORENTINA


Date: 2019.03.18 14:51:41 +02'00'

întocmit,

Camelia Cojanu

Semnat digital

COJANU de COJANU

CAMELIA

CAMELIA Data: 2019.03.18

11:30:42 +02'00'

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

- referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.........................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinTLde zi a ședinței ordinare din data de             .......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea, ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-ArEOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                IV

PELINARU CORNEL       /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA